(EU) č. 245/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 245/2012 ze dne 20. března 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1187/2009, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků do Dominikánské republiky

Publikováno: Úř. věst. L 81, 21.3.2012, s. 37-38 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. března 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. března 2012 Nabývá účinnosti: 24. března 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 245/2012

ze dne 20. března 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1187/2009, pokud jde o vývoz mléka a mléčných výrobků do Dominikánské republiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na článek 170 a čl. 171 odst. 1 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 27 nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (2), stanoví, že v souvislosti s vývozními kvótami pro sušené mléko otevřenými Dominikánskou republikou je třeba upřednostnit produkty spadající pod zvláštní kódy produktů z nomenklatury pro vývozní náhrady. Toto omezení bylo zavedeno proto, aby se zabránilo nadměrnému počtu žádostí o licenci, což by mohlo vést k roztříštěnosti trhu a riziku ve ztráty podílu na trhu pro vývozce Unie.

(2)

Požadovaná množství pro kvótový rok 2011/12 byla poprvé nižší než dostupná množství stanovená kvótou. V případě zbývajících množství je vhodné přidělit tato množství žadatelům, kteří mají zájem obdržet větší množství, než bylo požadováno, za předpokladu, že jistota je odpovídajícím způsobem navýšena.

(3)

S ohledem na maximální využití kvóty v následujících letech je vhodné rozšířit působnost žádostí o licenci na všechny produkty, na které se vztahuje celní kvóta, jak je stanoveno v Dohodě o hospodářském partnerství mezi státy Carifora na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé (3), jejíž podpis a prozatímní uplatňování byly schváleny rozhodnutím Rady 2008/805/ES (4). Navíc, pokud jde o platnost vývozních licencí, by odchylka stanovená v čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1187/2009 neměla být omezena pouze na produkty patřící do stejné kategorie produktů, jak je uvedeno v příloze I zmíněného nařízení, ale měla by být rozšířena na všechny produkty, na něž se vztahuje celní kvóta.

(4)

Jelikož jsou vývozní náhrady od roku 2008 stanoveny na 0, je třeba v žádostech o vývozní licenci a licencích uvádět kódy kombinované nomenklatury místo kódů produktů v nomenklatuře pro náhrady. Příslušná ustanovení je třeba odpovídajícím způsobem pozměnit.

(5)

Pro účely řádného řízení je nezbytné, aby Komise před 31. srpnem obdržela oznámení o množství, pro která byly licence vydány. Oznámení o přidělených množstvích je naopak nadbytečné a lze je zrušit.

(6)

V čl. 28 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 1187/2009 se stanoví, že žádosti o vývozní licenci jsou přípustné pouze tehdy, pokud žadatelé složí jistotu v souladu s článkem 9 uvedeného nařízení. Výjimka z článku 9 uvedeného nařízení stanovená v čl. 33 odst. 1 uvedeného nařízení tedy se zmíněným nařízením není v souladu.

(7)

Nařízení (ES) č. 1187/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1187/2009 se mění takto:

1)

V čl. 27 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Žádosti o licenci se mohou podávat v případě všech produktů kódů KN 0402 10, 0402 21 a 0402 29.“

2)

V čl. 28 odst. 3 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Aby byla žádost o vývozní licenci přípustná, lze podat pro každý kód produktu kombinované nomenklatury pouze jednu takovou žádost a všechny žádosti musí být příslušnému orgánu jednoho členského státu podány ve stejnou dobu.“

3)

Článek 31 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Nejpozději pátý pracovní den po uplynutí lhůty pro podání žádostí o licenci sdělí členské státy Komisi pro každou ze dvou částí kvóty, jakož i pro každý kód produktů kombinované nomenklatury, množství uvedená v žádostech o licenci, nebo jí případně sdělí, že nebyly podány žádné žádosti.“

b)

V odstavci 2 se třetí a čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud použití koeficientu přidělení vede k tomu, že množství na jednoho žadatele je nižší než 20 tun, žadatelé mohou své žádosti o licenci stáhnout. V takovém případě o tom uvědomí příslušný orgán do tří pracovních dnů po zveřejnění rozhodnutí Komise. Jistota je okamžitě uvolněna. Příslušný orgán sdělí Komisi do osmi pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí Komise množství – v rozčlenění podle kódů produktů kombinované nomenklatury – která žadatelé stáhli a pro která byla uvolněna jistota.

Pokud se v žádostech o licenci požadují množství produktů, která nepřekračují kvóty uvedené v čl. 28 odst. 1, přidělí Komise stanovením přídělového koeficientu zbývající množství v poměru k požadovaným množstvím. Množství vyplývající ze žádosti o koeficient se zaokrouhlí dolů na celé kilogramy. Hospodářské subjekty do týdne od zveřejnění přídělového koeficientu uvědomí příslušný orgán o dodatečném množství, jehož jsou příjemci. Složená jistota se odpovídajícím způsobem navýší.“

4)

Článek 32 se mění takto:

a)

V odstavci 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Nejpozději do konce února oznámí členské státy Komisi pro obě části kvóty uvedené v čl. 28 odst. 1 množství, pro něž byly vydány licence, v rozčlenění podle kódů produktů kombinované nomenklatury.“

b)

V odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Pro účely čl. 6 odst. 2 musí vývozní licence rovněž platit pro všechny produkty spadající pod kódy uvedené v čl. 27 odst. 2 prvním pododstavci.“

c)

Odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5.   Nejpozději do 31. srpna každého roku oznámí členské státy Komisi pro obě části kvóty uvedené v čl. 28 odst. 1 za předchozí období dvanácti měsíců podle čl. 28 odst. 1 tato množství v rozčlenění podle kódů produktů kombinované nomenklatury:

množství, na které nebyly vydány licence nebo byly zrušeny,

vyvezené množství.“

5)

V článku 33 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Ustanovení kapitoly II se použijí s výjimkou článků 7 a 10.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od kvótového roku 2012/13.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. března 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 318, 4.12.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 289, 30.10.2008, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 289, 30.10.2008, s. 3.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU