(EU) č. 231/2012Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012 , kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1-295 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 9. března 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. dubna 2012 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 231/2012

ze dne 9. března 2012,

kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (1), a zejména na článek 14 a čl. 30 odst. 4 uvedeného nařízení, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008, kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata (2), a zejména na čl. 7 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro potravinářské přídatné látky uvedené na seznamech Unie v přílohách II a III nařízení (ES) č. 1333/2008 by měly být přijaty specifikace týkající se původu, kritérií pro čistotu a jakýchkoli dalších nezbytných informací.

(2)

Za tímto účelem by měly být aktualizovány a do tohoto nařízení převzaty specifikace pro potravinářské přídatné látky vypracované dříve ve směrnici Komise 2008/128/ES ze dne 22. prosince 2008, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu týkající se barviv pro použití v potravinách (3), směrnici Komise 2008/84/ES ze dne 27. srpna 2008, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla (4), a směrnici Komise 2008/60/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel pro použití v potravinách (5). V důsledku toho by uvedené směrnice měly být zrušeny.

(3)

Je nezbytné vzít v úvahu specifikace a analytické techniky, které jsou stanoveny v Codex Alimentarius připraveném společným výborem odborníků FAO/WHO pro potravinářské přídatné látky (dále jen JECFA).

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) vydal své stanovisko týkající se bezpečnosti bazického kopolymeru methakrylátu (6) jako lešticí látky. Uvedená potravinářská přídatná látka byla následně povolena pro specifická použití a bylo jí přiděleno číslo E 1205. Pro uvedenou potravinářskou přídatnou látku by tudíž měly být přijaty specifikace.

(5)

Podle informací předložených výrobci potravin se již nepoužívají potravinářská barviva ethylester kyseliny beta-apo-8'-karotenové (E 160f) a hněď FK (E 154), ani nosič bentonit obsahující hliník (E 558). Stávající specifikace pro uvedené potravinářské přídatné látky by proto neměly být převzaty do tohoto nařízení.

(6)

Dne 10. února 2010 úřad vydal své stanovisko týkající se bezpečnosti esterů sacharosy s mastnými kyselinami (E 473) připravovaných z vinylesterů mastných kyselin (7). Stávající specifikace by měly být odpovídajícím způsobem upraveny zejména tak, že se sníží maximální limity pro nečistoty představující bezpečnostní riziko.

(7)

Platná zvláštní kritéria pro čistotu by měla být upravena tak, že se sníží maximální limity pro jednotlivé významné těžké kovy tam, kde je to možné, a v případech, že limity stanovené JECFA jsou nižší než ty, které jsou v současné době v platnosti. V souladu s tímto přístupem by měly být sníženy maximální limity pro kontaminující látku 4-methylimidazol v amoniakovém karamelu (E 150c), síranový popel v beta-karotenu (E 160a (i)) a hořečnaté soli a alkalické soli v uhličitanu vápenatém (E 170). Odchylně od uvedeného přístupu by se mělo postupovat pouze u přídatných látek citronan trisodný (E 331 (iii)) (obsah olova), karagenan (E 407) a guma Eucheuma / afinát řasy Eucheuma (E 407a) (obsah kadmia), protože výrobci uvedli, že dodržení přísnějších ustanovení Unie, která zohledňují limity stanovené JECFA, by nebylo technicky dosažitelné. Příspěvek množství obsaženého v uvedených třech jednotlivých potravinářských přídatných látkách k celkovému příjmu uvedených dvou kontaminujících látek (olova a kadmia) se nepovažuje za významný. Naopak u fosforečnanů (E 338–E 341 a E 450–E 452) by měly být stanoveny nové značně nižší hodnoty ve srovnání s těmi, které uvádí JECFA, a to vzhledem k nejnovějším změnám ve výrobním postupu, přičemž by se měla zohlednit nedávná doporučení úřadu ohledně snížení příjmu arzenu, zejména v anorganické formě (8). Z bezpečnostních důvodů by navíc měla být zavedena nová ustanovení ohledně arzenu v kyselině glutamové (E 620). Celková bilance uvedených úprav je ku prospěchu spotřebitelů, neboť maximální limity pro těžké kovy se obecně zpřísňují, a to ve většině potravinářských přídatných látek. K usnadnění jakéhokoli budoucího rozhodnutí podle článku 12 nařízení (ES) č. 1333/2008 by do specifikací měly být zahrnuty podrobné informace o výrobním procesu a výchozích materiálech potravinářské přídatné látky.

(8)

Ve specifikacích by se neměly uvádět organoleptické zkoušky týkající se chuti, neboť nelze předpokládat, že by kontrolní orgány nesly riziko spojené se zkoušením chuti chemických látek.

(9)

Specifikace by neměly obsahovat odkaz na třídy, neboť takový odkaz nepředstavuje žádný přínos.

(10)

Specifikace by neměly obsahovat souhrnný parametr „těžké kovy“, neboť tento parametr nesouvisí s toxicitou, ale spíše se všeobecnou analytickou metodou. Parametry týkající se jednotlivých těžkých kovů souvisejí s toxicitou a jsou do specifikací zahrnuty.

(11)

V různých ustanoveních směrnice 95/2/ES (9) jsou některé potravinářské přídatné látky v současné době uvedeny pod různými názvy (E 466 karboxymethylcelulosa, E 468 zesíťovaná sodná sůl karboxymethylcelulosy, E 469 enzymově hydrolyzovaná karboxymethylcelulosa a E 901 včelí vosk, bílý a žlutý). Specifikace stanovené tímto nařízením by proto měly obsahovat odkazy na tyto různé názvy.

(12)

Stávající ustanovení o polycyklických aromatických uhlovodících jsou příliš obecná a nesouvisející s bezpečností a měla by být nahrazena maximálními limity pro jednotlivé polycyklické aromatické uhlovodíky relevantní pro potravinářské přídatné látky E 153 rostlinná uhlíková čerň a E 905 mikrokrystalický vosk. Obdobné maximální limity by měly být stanoveny pro formaldehyd v karagenanu (E 407) a gumě Eucheuma / afinátu řasy Eucheuma (E 407a), u konkrétních mikrobiologických kritérií pro agar (E 406) a pro obsah Salmonella spp. v mannitolu vyráběném fermentací (E 421 II.).

(13)

V souladu se specifikacemi JECFA by mělo být povoleno použití propan-2-olu (isopropanolu, isopropylalkoholu) pro výrobu přídatných látek kurkumin (E 100) a paprikový extrakt (E 160c) vzhledem k tomu, že toto konkrétní použití bylo úřadem označeno za bezpečné (10). Použití ethanolu namísto propan-2-olu při výrobě gumy gellan (E 418) by mělo být povoleno v případech, kdy konečný výrobek nadále vyhovuje všem dalším specifikacím a ethanol se považuje za menší bezpečnostní riziko.

(14)

Procentní podíl barevného základu v košenile, kyselině karmínové, karmínech (E 120) by měl být specifikován z toho důvodu, že maximální limity se mají vztahovat k množství tohoto základu.

(15)

Systém číslování podskupin karotenů (E 160a) by měl být aktualizován, aby byl v souladu se systémem číslování Codex Alimentarius.

(16)

Do specifikací by měla být rovněž zahrnuta pevná forma kyseliny mléčné (E 270), kterou lze nyní vyrábět v pevné formě a neexistuje bezpečnostní riziko.

(17)

Stávající teplotní hodnota v položce úbytek hmotnosti sušením u bezvodé formy citronanu monosodného (E 331 (i)) by měla být upravena, protože za v současnosti uvedených podmínek se látka rozkládá. Podmínky sušení citronanu trisodného (E 331 (iii)) by měly být rovněž upraveny, aby se zlepšila reprodukovatelnost metody.

(18)

Stávající hodnota specifické absorpce u alfa-tokoferolu (E 307) by měla být opravena a bod sublimace u kyseliny sorbové (E 200) by měl být nahrazen „zkouškou rozpustnosti“, neboť bod sublimace není relevantní. Specifikace bakteriálních zdrojů pro výrobu nisinu (E 234) a natamycinu (E 235) by měla být aktualizována podle platné taxonomické nomenklatury.

(19)

Vzhledem k tomu, že jsou nyní k dispozici nové inovativní výrobní postupy, které umožňují výrobu méně kontaminovaných potravinářských přídatných látek, měla by být omezena přítomnost hliníku v potravinářských přídatných látkách. V zájmu zvýšení právní jistoty a nediskriminace je namístě poskytnout výrobcům potravinářských přídatných látek přechodné období, aby se těmto omezením mohli postupně přizpůsobit.

(20)

V relevantních případech by měly být stanoveny maximální limity pro hliník v potravinářských přídatných látkách, a zejména u fosforečnanů vápenatých (E 341 (i)–(iii)), které mají být používány v příkrmech pro kojence a malé děti (11), v souladu s příslušným stanoviskem Vědeckého výboru pro potraviny, které bylo vydáno 7. června 1996 (12). V tomto rámci by měl být rovněž stanoven maximální limit pro hliník v citronanu vápenatém (E 333).

(21)

Maximální limity pro hliník ve fosforečnanech vápenatých (E 341 (i)–(iii)), dihydrogenfosforečnanu sodném (E 450 (i)) a dihydrogendifosforečnanu vápenatém (E 450 (vii)) by měly být v souladu se stanoviskem úřadu ze dne 22. května 2008 (13). Současné limity by měly být sníženy, je-li to technicky proveditelné a jedná-li se o významný příspěvek k celkovému příjmu hliníku. V tomto rámci by hliníkové laky jednotlivých potravinářských barviv měly být povoleny pouze tehdy, je-li to technicky nezbytné.

(22)

Ustanovení o maximálních limitech pro hliník v hydrogenfosforečnanu vápenatém (E 341 (ii)), fosforečnanu vápenatém (E 341 (iii)) a dihydrogendifosforečnanu vápenatém (E 450 (vii)) by z hlediska možného nedostatku dodávek neměla způsobit žádné narušení trhu.

(23)

V souladu s nařízením Komise (EU) č. 258/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz guarové gumy pocházející nebo zasílané z Indie vzhledem k rizikům kontaminace pentachlorfenolem a dioxiny (14), by měly být stanoveny maximální limity pro kontaminující látku pentachlorfenol v gumě guar (E 412).

(24)

Podle 48. bodu odůvodnění nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (15), se od členských států žádá posouzení i dalších potravin než těch, které zahrnuje uvedené nařízení, z hlediska výskytu kontaminující látky 3-MCPD, aby mohla být zvážena potřeba stanovit maximální limity pro tuto látku. Francouzské orgány předložily údaje o vysokých koncentracích 3-MCPD v potravinářské přídatné látce glycerol (E 422) a o průměrné úrovni používání této potravinářské přídatné látky v různých kategoriích potravin. Aby se předešlo kontaminaci konečných potravin překračující přípustné množství, měly by být stanoveny maximální limity pro 3-MCPD v této konkrétní potravinářské přídatné látce, a to s přihlédnutím k faktoru ředění.

(25)

V důsledku vývoje analytických metod by některé stávající specifikace měly být aktualizovány. Stávající mezní hodnota „neprokazatelné“ se váže na vývoj analytických metodik a měla by být nahrazena konkrétním číslem pro přídatné látky estery mono- a diglyceridů s kyselinou (E 472a–f), estery polyglycerolu s mastnými kyselinami (E 475) a estery propan-1,2-diolu s mastnými kyselinami (E 477).

(26)

Měly by být aktualizovány specifikace týkající se výrobního postupu u esterů mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou (E 472c), neboť používání alkalických bází se dnes nahrazuje použitím jejich mírněji působících solí.

(27)

Stávající kritérium „volné mastné kyseliny“ u přídatných látek estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou citronovou (E 472c) a estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou (E 472e) není vhodné. Mělo by se nahradit kritériem „číslo kyselosti“, protože toto lépe vyjadřuje titrací odhadovaný obsah skupin volných kyselin. To je v souladu se 71. zprávou JECFA o potravinářských přídatných látkách (16), v níž byla tato změna přijata pro estery mono- a diglyceridů mastných kyselin s kyselinou mono- a diacetylvinnou (E 472e).

(28)

Stávající chybný popis přídatné látky oxid hořečnatý (E 530) by měl být opraven podle informací, které předložili výrobci, aby byl v souladu s Pharmacopoeia Europea  (17). Měla by být rovněž aktualizována stávající maximální hodnota pro redukující látky v přídatné látce kyselina glukonová (E 574), poněvadž splnění tohoto limitu není technicky dosažitelné. U odhadu obsahu vody v xylitolu (E 967) by měla být stávající metoda založená na „úbytku hmotnosti sušením“ nahrazena vhodnější metodou.

(29)

Některé stávající specifikace pro přídatnou látku kandelilový vosk (E 902) by neměly být do tohoto nařízení převzaty vzhledem ke své proměnlivosti. Měla by být opravena stávající položka týkající se obsahu P2O5 v dihydrogendifosforečnanu vápenatém (E 450 (vii)).

(30)

Ve stávající položce „obsah“ u thaumatinu (E 957) by měl být opraven výpočetní faktor. Tento faktor se má používat při Kjeldahlově metodě k odhadu celkového obsahu látky na základě měření dusíku. Výpočetní faktor by měl být aktualizován podle relevantní literatury publikované o thaumatinu (E 957).

(31)

Úřad zhodnotil bezpečnost steviol-glykosidů jakožto sladidla a své stanovisko vydal dne 10. března 2010 (18). Steviol-glykosidům bylo přiděleno číslo E 960 a jejich použití bylo následně povoleno na základě dobře definovaných podmínek použití. Měly by být tudíž přijaty specifikace pro tuto potravinářskou přídatnou látku.

(32)

V důsledku taxonomické změny by měly být aktualizovány stávající specifikace pro výchozí materiály (kvasinky) používané při výrobě erythritolu (E 968).

(33)

U extraktu z kvillaji (E 999) by měla být upravena stávající specifikace týkající se rozmezí pH, aby byla v souladu s JECFA.

(34)

Kombinace kyseliny citronové a kyseliny fosforečné (které jsou v současnosti jednotlivě schváleny pro použití při výrobě přídatné látky E 1200 polydextrosa) by měla být povolena v případech, kdy konečný výrobek stále splňuje specifikace čistoty, neboť zlepšuje výtěžek a umožňuje lépe řídit reakční kinetiku. Tato změna neobnáší žádné bezpečnostní riziko.

(35)

Na rozdíl od malých molekul není relativní molekulová hmotnost polymeru vyjádřena jedinou hodnotou. V polymeru se mohou vyskytovat molekuly o různé hmotnosti. Rozložení molekul může záviset na způsobu výroby polymeru. Fyzikální vlastnosti polymeru a reakce závisí na hmotnosti a rozložení molekul s určitou hmotností ve směsi. Soustava matematických modelů směs popisuje různými způsoby, aby se objasnilo rozložení molekul ve směsi. Z různých modelů, které jsou k dispozici, se ve vědecké literatuře k popisu polymerů doporučuje používat hmotnostně střední molekulovou hmotnost (Mw). Specifikace pro polyvinylpyrolidon (E 1201) by měla být odpovídajícím způsobem upravena.

(36)

Kritérium „destilační rozmezí“ ve stávajících specifikacích pro propan-1,2-diol (E 1520) uvádí výsledky, které neodpovídají chemické analýze. Uvedené kritérium by proto mělo být opraveno a přejmenováno na „destilační zkouška“.

(37)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat a Evropský parlament ani Rada nevyjádřily s těmito opatřeními nesouhlas,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Specifikace pro potravinářské přídatné látky

Specifikace pro potravinářské přídatné látky včetně barviv a sladidel, které jsou uvedeny v příloze II a III nařízení (ES) č. 1333/2008, jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Zrušující ustanovení

Směrnice 2008/60/ES, 2008/84/ES a 2008/128/ES se zrušují s účinkem ode dne 1. prosince 2012.

Článek 3

Přechodná opatření

Potraviny obsahující potravinářské přídatné látky, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před 1. prosincem 2012, ale nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále uváděny na trh až do vyčerpání zásob.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. prosince 2012.

Avšak specifikace stanovené v příloze pro přídatné látky steviol-glykosidy (E 960) a bazický kopolymer methakrylátu (E 1205) se použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech.

V Bruselu dne 9. března 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 6, 10.1.2009, s. 20.

(4)  Úř. věst. L 253, 20.9.2008, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 158, 18.6.2008, s. 17.

(6)  Komise EFSA pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin přidávané do potravin (ANS); Scientific Opinion on the use of Basic Methacrylate Copolymer as a food additive on request from the European Commission. EFSA Journal 2010; 8(2):1513.

(7)  Komise EFSA pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin přidávané do potravin (ANS); Scientific Opinion on the safety of sucrose esters of fatty acids prepared from vinyl esters of fatty acids and on the extension of use of sucrose esters of fatty acids in flavourings on request from the European Commission. EFSA Journal 2010; 8(3):1512.

(8)  Komise EFSA pro kontaminující látky v potravinovém řetězci (CONTAM); Scientific Opinion on Arsenic in Food. EFSA Journal 2009; 7(10):1351.

(9)  Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1.

(10)  Komise EFSA pro potravinářské přídatné látky a zdroje živin přidávané do potravin (ANS); Scientific Opinion on the re-evaluation of curcumin (E 100) as a food additive. EFSA Journal 2010; 8(9):1679.

(11)  Jak jsou definovány ve směrnici Komise 2006/125/ES ze dne 5. prosince 2006 o obilných a ostatních příkrmech pro kojence a malé děti (kodifikované znění), Úř. věst. L 339, 6.12.2006, s. 16.

(12)  Opinion on Additives in nutrient preparations for use in infant formulae, follow-on formulae and weaning foods. Zprávy Vědeckého výboru pro potraviny (40. řada, s. 13–30, 1997).

(13)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials on a request from European Commission on Safety of aluminium from dietary intake. EFSA Journal (2008) 754, s. 1–34.

(14)  Úř. věst. L 80, 26.3.2010, s. 28.

(15)  Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5.

(16)  Technická zpráva WHO, řada 956, 2010.

(17)  EP 7.0, svazek 2, s. 2415–2416.

(18)  EFSA Panel on Food Additives and Nutrient Sources (ANS); Scientific Opinion on the safety of steviol glycosides for the proposed uses as a food additive. EFSA Journal 2010; 8(4):1537.


PŘÍLOHA

Poznámka: Ethylenoxid se nesmí používat ke sterilaci potravinářských přídatných látek.

Hliníkové laky k použití v barvivech pouze ve výslovně uvedených případech.

Definice:

Hliníkové laky se připravují reakcí barviv odpovídajících kritériím pro čistotu stanoveným v příslušné upřesňující monografii s aluminou ve vodném prostředí. Alumina je obvykle čerstvě připravený nesušený materiál, který se připravuje reakcí síranu nebo chloridu hlinitého s uhličitanem nebo hydrogenuhličitanem sodným nebo vápenatým nebo s amoniakem. Po vytvoření laku se výrobek zfiltruje, promyje vodou a vysuší. V konečném výrobku může být přítomna i nezreagovaná alumina.

Látky nerozpustné v HCl

Ne více než 0,5 %

Látky nerozpustné v NaOH

Ne více než 0,5 %, pouze u E 127 erythrosinu

Látky extrahovatelné etherem

Ne více než 0,2 % (v neutrálním prostředí)

Na odpovídající barviva se vztahují specifická kritéria pro čistotu

E 100 KURKUMIN

Synonyma

CI přírodní žluť 3; turmerická žluť; diferoyl methan

Definice

Kurkumin se získává extrakcí kurkumy rozpouštědlem, tj. extrakcí podzemního oddenku druhu Curcuma longa L. Aby se získal koncentrovaný kurkuminový prášek, extrakt se přečišťuje krystalizací. Výrobek se v zásadě skládá z kurkuminů, tj. barevného základu látek (1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion) a jeho dvou derivátů bez methoxy skupin v proměnlivém složení. Mohou být přítomna menší množství olejů a pryskyřic, které se v kurkumě přirozeně vyskytují.

Kurkumin se také využívá jako hliníkový lak; obsah hliníku je nižší než 30 %.

Pro extrakci lze použít pouze tato rozpouštědla: octan ethylnatý, aceton, oxid uhličitý, dichlormethan, n-butanol, methanol, ethanol, hexan, propan-2-ol.

Č. barevného indexu

75300

EINECS

207-280-5

Chemický název

I

1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion

II

1-(4-hydroxyfenyl)-7-(4-hydroxy-3-methoxyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion

III

1,7-bis(4-hydroxyfenyl)hepta-1,6-dien-3,5-dion

Chemický vzorec

I

C21H20O6

II

C20H18O5

III

C19H16O4

Relativní molekulová hmotnost

I.

368,39

II.

338,39

III.

308,39

Obsah

Ne méně než 90 % barevných látek celkem

Formula1 607 při cca 426 nm v ethanolu

Popis

Oranžovožlutý krystalický prášek

Identifikace

Spektrometrie

Maximum v ethanolu při cca 426 nm

Rozpětí bodu tání

179 °C–182 °C

Čistota

Rezidua rozpouštědel

Ethyl-acetát

Ne více než 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci

Aceton

N–butanol

Methanol

Ethanol

Hexan

Propan-2-ol

Dichlormethan: ne více než 10 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 10 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Lze použít hliníkové laky této barvy.

E 101 (i) RIBOFLAVIN

Synonyma

Laktoflavin

Definice

Č. barevného indexu

 

EINECS

201-507-1

Chemický název

7,8-dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)benzo(g)pteridin-2,4(3H,10H)-dion; 7,8-dimethyl-10-(1′-D-ribityl)isoalloxazin

Chemický vzorec

C17H20N4O6

Relativní molekulová hmotnost

376,37

Obsah

Ne méně než 98 %, vztaženo na bezvodou bázi

Formula 328 při cca 444 nm ve vodném roztoku

Popis

Žlutý až oranžovožlutý krystalický prášek s mírným zápachem

Identifikace

Spektrometrie

Poměr A375/A267 je mezi 0,31 a 0,33

ve vodném roztoku

Poměr A444/A267 je mezi 0,36 a 0,39

Maximum ve vodě při cca 375 nm

Specifická otáčivost

[α]D 20 mezi –115° a –140° v 0,05 N roztoku hydroxidu sodného

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 1,5 % (105 °C, 4 hodiny)

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Primární aromatické aminy

Ne více než 100 mg/kg (vypočteno jako anilin)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

E 101 (ii) RIBOFLAVIN-5′-FOSFÁT

Synonyma

Riboflavin-5′-fosforečnan; riboflavin-5′-fosforečnan sodný

Definice

Tato specifikace se vztahuje na riboflavin-5′-fosforečnan s menšími množstvími volného riboflavinu a riboflavin-difosforečnanu.

Č. barevného indexu

 

EINECS

204-988-6

Chemický název

(2R,3R,4S)-5-(3′)10′-dihydro-7′,8′-dimethyl-2′,4′-dioxo-10′-benzo[γ]pteridinyl)-2,3,4-trihydroxypentyl fosforečnan monosodný; monosodná sůl 5′-monofosforečnanového esteru riboflavinu

Chemický vzorec

Pro dihydrátovou formu: C17H20N4NaO9P · 2H2O

Pro bezvodou formu: C17H20N4NaO9P

Relativní molekulová hmotnost

514,36

Obsah

Ne méně než 95 % barevných látek celkem, vypočteno jako C17H20N4NaO9P · 2H2O

Formula 250 při cca 375 nm ve vodném roztoku

Popis

Žlutý až oranžový krystalický hygroskopický prášek s mírným zápachem

Identifikace

Spektrometrie

Poměr A375/A267 je mezi 0,30 a 0,34

ve vodném roztoku

Poměr A444/A267 je mezi 0,35 a 0,40

Maximum ve vodě při cca 375 nm

Specifická otáčivost

[α]D 20 mezi + 38° a + 42° v 5M roztoku HCl

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 8 % (100 °C, 5 hodin ve vakuu nad P2O5) pro dihydrát

Síranový popel

Ne více než 25 %

Anorganické fosforečnany

Ne více než 1,0 % (vypočteno jako PO4 na bezvodé bázi)

Vedlejší barevné látky

Riboflavin (volný): ne více než 6 %

Riboflavin-difosforečnanu: ne více než 6 %

Primární aromatické aminy

Ne více než 70 mg/kg (vypočteno jako anilin)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

E 102 TARTRAZIN

Synonyma

CI potravinářská žluť 4

Definice

Tartrazin se připravuje z 4-amino-benzensulfonové kyseliny, která se diazotuje pomocí kyseliny chlorovodíkové a dusitanu sodného. Diazosloučenina se následně spojí s 4,5-dihydro-5-oxo-1-(4-sulfofenyl)-1H-pyrazol-3-karboxylovou kyselinou nebo s methylesterem, ethylesterem nebo se solí této karboxylové kyseliny. Výsledné barvivo se vyčistí a izoluje jako sodná sůl. Tartrazin se v zásadě skládá z 5-hydroxy-1-(4-sulfonanofenyl)-4-(4-sulfonanofenylazo)-H-pyrazol-3-karboxylátu trisodného a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami.

Tartrazin se popisuje jako sodná sůl. Povolena je rovněž vápenatá a draselná sůl.

Č. barevného indexu

19140

EINECS

217-699-5

Chemický název

5-hydroxy-1-(4-sulfonanofenyl)-4-(4-sulfonanofenylazo)-H-pyrazol-3-karboxylát trisodný

Chemický vzorec

C16H9N4Na3O9S2

Relativní molekulová hmotnost

534,37

Obsah

Ne méně než 85 % barevných látek celkem, vypočteno jako sodná sůl

Formula 530 při cca 426 nm ve vodném roztoku

Popis

Světle oranžový prášek nebo zrnka

Vzhled vodného roztoku

Žlutý

Identifikace

Spektrometrie

Maximum ve vodě při cca 426 nm

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky

Ne více než 1,0 %

Organické sloučeniny jiné než barevné látky:

 

4-hydrazinobenzen sulfonová kyselina

Celkem ne více než 0,5 %

4-aminobenzen-1-sulfonová kyselina

5-oxo-1-(4-sulfofenyl)-2-pyrazolin-3-karboxylová kyselina

4,4′-diazoaminodi(benzen sulfonová kyselina)

Kyselina tetrahydroxyjantarová

Nesulfonované primární aromatické aminy

Ne více než 0,01 % (vypočteno jako anilin)

Látky extrahovatelné etherem

Ne více než 0,2 % v neutrálním prostředí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Lze použít hliníkové laky této barvy.

E 104 CHINOLINOVÁ ŽLUŤ

Synonyma

CI potravinářská žluť 13

Definice

Chinolinová žluť se připravuje sulfonací 2-(2-chinolyl)indan-1,3-dionu nebo směsi obsahující přibližně dvě třetiny 2-(2-chinolyl)indan-1,3-dionu a jednu třetinu 2-[2-(6-methylchinolylu)]indan-1,3-dionu. Chinolinová žluť se v zásadě skládá ze sodných solí směsi disulfonanů (v první řadě), monosulfonanů a trisulfonanů výše uvedené sloučeniny a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami.

Chinolinová žluť se popisuje jako sodná sůl. Povolena je rovněž vápenatá a draselná sůl.

Č. barevného indexu

47005

EINECS

305-897-5

Chemický název

Disodné soli disulfonanů 2-(2-chinolyl)indan-1,3-dionu (základní složka)

Chemický vzorec

C18H9N Na2O8S2 (základní složka)

Relativní molekulová hmotnost

477,38 (základní složka)

Obsah

Ne méně než 70 % barevných látek celkem, vypočteno jako sodná sůl

Chinolinová žluť musí mít toto složení:

Z celkových přítomných barevných látek je:

ne méně než 80 % 2-(2-chinolyl)indan-1,3-dion-disulfonanu disodného

ne více než 15 % 2-(2-chinolyl)indan-1,3-dion-monosulfonanu sodného

ne více než 7,0 % 2-(2-chinolyl)indan-1,3-dion-trisulfonanu trisodného

Formula 865 (základní složka) při cca 411 nm ve vodném roztoku kyseliny octové

Popis

Žlutý prášek nebo zrnka

Vzhled vodného roztoku

Žlutý

Identifikace

Spektrometrie

Maximum ve vodném roztoku kyseliny octové o pH 5 při cca 411 nm

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky

Ne více než 4,0 %

Organické sloučeniny jiné než barevné látky:

 

2-methylchinolin

Celkem ne více než 0,5 %

2-methylchinolin-sulfonová kyselina

Kyselina ftalová

2,6-dimethylchinolin

2,6-dimethylchinolin-sulfonová kyselina

2-(2-chinolyl)indan-1,3-dion

Ne více než 4 mg/kg

Nesulfonované primární aromatické aminy

Ne více než 0,01 % (vypočteno jako anilin)

Látky extrahovatelné etherem

Ne více než 0,2 % v neutrálním prostředí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Lze použít hliníkové laky této barvy.

E 110 ŽLUŤ SY

Synonyma

Žluť SY FCF; Sunset Yellow FCF; Gelborange S; CI potravinářská žluť 3; oranžová žluť S

Definice

Žluť SY FCF se v zásadě skládá z 2-hydroxy-1-(4-sulfonanofenylazo)naftalen-6-sulfonanu disodného a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami. Žluť SY FCF se vyrábí diazotováním kyseliny 4-aminobenzensulfonové za použití kyseliny chlorovodíkové a dusitanu sodného nebo kyseliny sírové a dusitanu sodného. Diazosloučenina se spojí s 6-hydroxy-2-naftalen-sulfonovou kyselinou. Barvivo se izoluje jako sodná sůl a vysuší.

Žluť SY FCF se popisuje jako sodná sůl. Povolena je rovněž vápenatá a draselná sůl.

Č. barevného indexu

15985

EINECS

220-491-7

Chemický název

2-hydroxy-1-(4-sulfonanofenylazo)naftalen-6-sulfonan disodný

Chemický vzorec

C16H10N2Na2O7S2

Relativní molekulová hmotnost

452,37

Obsah

Ne méně než 85 % barevných látek celkem, vypočteno jako sodná sůl

Formula 555 při cca 485 nm ve vodném roztoku o pH 7

Popis

Oranžovočervený prášek nebo zrnka

Vzhled vodného roztoku

Oranžový

Identifikace

Spektrometrie

Maximum ve vodě při cca 485 nm při pH 7

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky

Ne více než 5,0 %

1-(fenylazo)-2-naftalenol (Sudan I)

Ne více než 0,5 mg/kg

Organické sloučeniny jiné než barevné látky:

 

4-aminobenzen-1-sulfonová kyselina

Celkem ne více než 0,5 %

3-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina

6-hydroxynaftalen-2-sulfonová kyselina

7-hydroxynaftalen-1,3-disulfonová kyselina

4,4′-diazoaminodi(benzensulfonová kyselina)

6,6′-oxydi(naftalen-2-sulfonová kyselina)

Nesulfonované primární aromatické aminy

Ne více než 0,01 % (vypočteno jako anilin)

Látky extrahovatelné etherem

Ne více než 0,2 % v neutrálním prostředí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Lze použít hliníkové laky této barvy.

E 120 KOŠENILA, KYSELINA KARMÍNOVÁ, KARMÍNY

Synonyma

CI přírodní červeň 4

Definice

Karmíny a kyselina karmínová se získávají z vodných, vodně alkoholických nebo alkoholických extraktů košenily, sestávajících ze sušených těl samiček hmyzu Dactylopius coccus Costa.

Barevným základem je kyselina karmínová.

Mohou se vytvářet hliníkové laky kyseliny karmínové (karmíny), ve kterých se předpokládá přítomnost hliníku a kyseliny karmínové v molárním poměru 1:2.

V komerčních výrobcích je barevný základ ve spojení s kationty amonnými, vápenatými, draselnými nebo sodnými, jednotlivě nebo v kombinacích, a tyto kationty mohou být také přítomny v přebytku.

Komerční výrobky mohou také obsahovat bílkovinný materiál pocházející z původního hmyzu a mohou také obsahovat volné karmíny a malé zbytky nevázaných kationtů hlinitých.

Č. barevného indexu

75470

EINECS

Košenila: 215-680-6; kyselina karmínová 215-023-3; karmíny: 215-724-4

Chemický název

7-β-D-glukopyranosyl-3,5,6,8-tetrahydroxy-1-methyl-9,10-dioxoantracen-2-karboxylová kyselina (kyselina karmínová); karmín je hydratovaný hliníkový chelát této kyseliny

Chemický vzorec

C22H20O13 (kyselina karmínová)

Relativní molekulová hmotnost

492,39 (kyselina karmínová)

Obsah

Ne méně než 2,0 % kyseliny karmínové v extraktech obsahujících kyselinu karmínovou; ne méně než 50 % kyseliny karmínové v chelátech.

Popis

Červená až tmavě červená, drolivá pevná látka nebo prášek. Extrakt košenily je obecně tmavě červená kapalina, ale může se také vysušit na prášek.

Identifikace

Spektrometrie

Maximum ve vodném roztoku amoniaku při cca 518 nm

Kyselina karmínová má maximum ve zředěné kyselině chlorovodíkové při cca 494 nm

Kyselina karmínová má Formula 139 na vrcholu kolem 494 nm ve zředěné kyselině chlorovodíkové

Čistota

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Lze použít hliníkové laky této barvy.

E 122 AZORUBÍN, CARMOISIN

Synonyma

Karmoisin; CI potravinářská červeň 3

Definice

Azorubín se v zásadě skládá z 4-hydroxy-3-(4-sulfonano-1-naftylazo)naftalen-1-sulfonanu disodného a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami.

Azorubín se popisuje jako sodná sůl. Povolena je rovněž vápenatá a draselná sůl.

Č. barevného indexu

14720

EINECS

222-657-4

Chemický název

4-hydroxy-3-(4-sulfonano-1-naftylazo)naftalen-1-sulfonan disodný

Chemický vzorec

C20H12N2Na2O7S2

Relativní molekulová hmotnost

502,44

Obsah

Ne méně než 85 % barevných látek celkem, vypočteno jako sodná sůl

Formula 510 při cca 516 nm ve vodném roztoku

Popis

Červený až kaštanově hnědý prášek nebo zrnka

Vzhled vodného roztoku

Červený

Identifikace

Spektrometrie

Maximum ve vodě při cca 516 nm

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky

Ne více než 1 %

Organické sloučeniny jiné než barevné látky:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonová kyselina

Celkem ne více než 0,5 %

4-hydroxynaftalen-1-sulfonová kyselina

Nesulfonované primární aromatické aminy

Ne více než 0,01 % (vypočteno jako anilin)

Látky extrahovatelné etherem

Ne více než 0,2 % v neutrálním prostředí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Lze použít hliníkové laky této barvy.

E 123 AMARANT

Synonyma

CI potravinářská červeň 9

Definice

Amarant se v zásadě skládá z 2-hydroxy-1-(4-sulfonano-1-naftylazo)naftalen-3,6-disulfonanu trisodného a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami. Amarant se vyrábí sloučením 4-amino-1-naftalensulfonové kyseliny s kyselinou 3-hydroxy-2,7-naftalendisulfonovou.

Amarant se popisuje jako sodná sůl. Povolena je rovněž vápenatá a draselná sůl.

Č. barevného indexu

16185

EINECS

213-022-2

Chemický název

2-hydroxy-1-(4-sulfonano-1-naftylazo)naftalen-3,6-disulfonan trisodný

Chemický vzorec

C20H11N2Na3O10S3

Relativní molekulová hmotnost

604,48

Obsah

Ne méně než 85 % barevných látek celkem, vypočteno jako sodná sůl

Formula 440 při cca 520 nm ve vodném roztoku

Popis

Červenavohnědý prášek nebo zrnka

Vzhled vodného roztoku

Červený

Identifikace

Spektrometrie

Maximum ve vodě při cca 520 nm

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky

Ne více než 3,0 %

Organické sloučeniny jiné než barevné látky:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonová kyselina

Celkem ne více než 0,5 %

3-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina

6-hydroxynaftalen-2-sulfonová kyselina

7-hydroxynaftalen-1,3-disulfonová kyselina

7-hydroxynaftalen-1,3-6-trisulfonová kyselina

Nesulfonované primární aromatické aminy

Ne více než 0,01 % (vypočteno jako anilin)

Látky extrahovatelné etherem

Ne více než 0,2 % v neutrálním prostředí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Lze použít hliníkové laky této barvy.

E 124 PONCEAU 4R, KOŠENILOVÁ ČERVEŇ A

Synonyma

CI potravinářská červeň 7; New Coccine

Definice

Ponceau 4R se v zásadě skládá z 2-hydroxy-1-(4-sulfonano-1-naftylazo)naftalen-6,8-disulfonanu trisodného a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami. Ponceau 4R se vyrábí sloučením diazotované kyseliny naftionové s G-kyselinou (2-naftol-6,8-disulfonová kyselina) a přeměnou sloučeného produktu na trisodnou sůl.

Ponceau 4R se popisuje jako sodná sůl. Povolena je rovněž vápenatá a draselná sůl.

Č. barevného indexu

16255

EINECS

220-036-2

Chemický název

2-hydroxy-1-(4-sulfonano-1-naftylazo)naftalen-6,8-disulfonan trisodný

Chemický vzorec

C20H11N2Na3O10S3

Relativní molekulová hmotnost

604,48

Obsah

Ne méně než 80 % barevných látek celkem, vypočteno jako sodná sůl

Formula 430 při cca 505 nm ve vodném roztoku

Popis

Červenavý prášek nebo zrnka

Vzhled vodného roztoku

Červený

Identifikace

Spektrometrie

Maximum ve vodě při cca 505 nm

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky

Ne více než 1,0 %

Organické sloučeniny jiné než barevné látky:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonová kyselina

Celkem ne více než 0,5 %

7-hydroxynaftalen-1,3-disulfonová kyselina

3-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina

6-hydroxynaftalen-2-sulfonová kyselina

7-hydroxynaftalen-1,3-6-trisulfonová kyselina

Nesulfonované primární aromatické aminy

Ne více než 0,01 % (vypočteno jako anilin)

Látky extrahovatelné etherem

Ne více než 0,2 % v neutrálním prostředí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Lze použít hliníkové laky této barvy.

E 127 ERYTHROSIN

Synonyma

CI potravinářská červeň 14

Definice

Erythrosin se v zásadě skládá z monohydrátu 2-(2,4,5,7-tetrajodo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoátu disodného a vedlejších barevných látek dohromady s vodou, chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami. Erythrosin se vyrábí jodací fluoresceinu, kondenzačního produktu resorcinolu a ftalanhydridu.

Erythrosin se popisuje jako sodná sůl. Povolena je rovněž vápenatá a draselná sůl.

Č. barevného indexu

45430

EINECS

240-474-8

Chemický název

Monohydrát 2-(2,4,5,7-tetrajodo-3-oxido-6-oxoxanthen-9-yl)benzoátu disodného

Chemický vzorec

C20H6I4Na2O5 · H2O

Relativní molekulová hmotnost

897,88

Obsah

Ne méně než 87 % barevných látek celkem, vypočteno jako bezvodá sodná sůl

Formula1 100 při cca 526 nm ve vodném roztoku o pH 7

Popis

Červený prášek nebo zrnka

Vzhled vodného roztoku

Červený

Identifikace

Spektrometrie

Maximum ve vodě při cca 526 nm při pH 7

Čistota

Anorganické jodidy

Ne více než 0,1% (vypočteno jako jodid sodný)

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky (kromě fluoresceinu)

Ne více než 4,0 %

Fluorescein

Ne více než 20 mg/kg

Organické sloučeniny jiné než barevné látky:

 

Tri-jodoresorcinol

Ne více než 0,2 %

2-(2,4-dihydroxy-3,5-dijodobenzoyl)benzoová kyselina

Ne více než 0,2 %

Látky extrahovatelné etherem

Z roztoku o pH 7 až 8 ne více než 0,2 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Lze použít hliníkové laky této barvy.

E 129 ALLURA RED AC / ČERVEŇ AC

Synonyma

Červeň Allura AC; CI potravinářská červeň 17

Definice

Červeň Allura AC se v zásadě skládá z 2-hydroxy-1-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonano-fenylazo)-naftalen-6-sulfonanu disodného a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami. Červeň Allura AC se vyrábí sloučením diazotované kyseliny 5-amino-4-methoxy-2-toluensulfonové s 6-hydroxy-2-naftalen-sulfonovou kyselinou.

Červeň Allura AC se popisuje jako sodná sůl. Povolena je rovněž vápenatá a draselná sůl.

Č. barevného indexu

16035

EINECS

247-368-0

Chemický název

2-hydroxy-1-(2-methoxy-5-methyl-4-sulfonano-fenylazo)-naftalen-6-sulfonan disodný

Chemický vzorec

C18H14N2Na2O8S2

Relativní molekulová hmotnost

496,42

Obsah

Ne méně než 85 % barevných látek celkem, vypočteno jako sodná sůl

Formula 540 při cca 504 nm ve vodném roztoku o pH 7

Popis

Tmavě červený prášek nebo zrnka

Vzhled vodného roztoku

Červený

Identifikace

Spektrometrie

Maximum ve vodě při 504 nm

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky

Ne více než 3,0 %

Organické sloučeniny jiné než barevné látky:

 

6-hydroxy-2-naftalensulfonová kyselina, sodná sůl

Ne více než 0,3 %

4-amino-5-methoxy-2-methylbenzensulfonová kyselina

Ne více než 0,2 %

6,6-oxybis(2-naftalen sulfonová kyselina), disodná sůl

Ne více než 1,0 %

Nesulfonované primární aromatické aminy

Ne více než 0,01 % (vypočteno jako anilin)

Látky extrahovatelné etherem

Z roztoku o pH 7 ne více než 0,2 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Lze použít hliníkové laky této barvy.

E 131 PATENTNÍ MODŘ V

Synonyma

CI potravinářská modř 5

Definice

Patentní modř V se v zásadě skládá ze sloučenin vápníku nebo sodíku s vnitřní solí [4-(α-(4-diethylaminofenyl)-5-hydroxy-2,4-disulfofenyl-methyliden)-2,5-cyklohexadien-1-yliden]diethylamonného hydroxidu a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným a/nebo síranem vápenatým jako základními nebarevnými složkami.

Draselná sůl je rovněž povolena.

Č. barevného indexu

42051

EINECS

222-573-8

Chemický název

Sloučenina vápníku nebo sodíku s vnitřní solí [4-(α-(4-diethylaminofenyl)-5-hydroxy-2,4-disulfofenyl-methyliden)-2,5-cyklohexadien-1-yliden]diethylamonného hydroxidu

Chemický vzorec

Sloučenina vápníku: C27H31N2O7S2Ca1/2

Sloučenina sodíku: C27H31N2O7S2Na

Relativní molekulová hmotnost

Sloučenina vápníku: 579,72

Sloučenina sodíku: 582,67

Obsah

Ne méně než 85 % barevných látek celkem, vypočteno jako sodná sůl

Formula2 000 při cca 638 nm ve vodném roztoku o pH 5

Popis

Tmavě modrý prášek nebo zrnka

Vzhled vodného roztoku

Modrý

Identifikace

Spektrometrie

Maximum ve vodě při 638 nm při pH 5

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky

Ne více než 2,0 %

Organické sloučeniny jiné než barevné látky:

 

3-hydroxy-benzaldehyd

Celkem ne více než 0,5 %

3-hydroxy-benzoová kyselina

3-hydroxy-4-sulfobenzoová kyselina

N,N-diethylamino-benzen sulfonová kyselina

Leukobáze

Ne více než 4,0 %

Nesulfonované primární aromatické aminy

Ne více než 0,01 % (vypočteno jako anilin)

Látky extrahovatelné etherem

Z roztoku o pH 5 ne více než 0,2 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Lze použít hliníkové laky této barvy.

E 132 INDIGOTIN, INDIGOCARMINE

Synonyma

Indigo karmín; CI potravinářská modř 1

Definice

Indigotin se v zásadě skládá ze směsi 3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolyliden-5,5′-disulfonanu disodného a 3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolyliden-5,7′-disulfonanu disodného a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami.

Indigotin se popisuje jako sodná sůl. Povolena je rovněž vápenatá a draselná sůl.

Indigo karmín se získává sulfonací indiga. Provádí se to zahřátím indiga (nebo indigové pasty) za přítomnosti kyseliny sírové. Barvivo se izoluje a projde čistícím procesem.

Č. barevného indexu

73015

EINECS

212-728-8

Chemický název

3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolyliden-5,5′-disulfonan disodný

Chemický vzorec

C16H8N2Na2O8S2

Relativní molekulová hmotnost

466,36

Obsah

Ne méně než 85 % barevných látek celkem, vypočteno jako sodná sůl

3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolyliden-5,7′-disulfonan disodný: ne více než 18 %

Formula 480 při cca 610 nm ve vodném roztoku

Popis

Tmavě modrý prášek nebo zrnka

Vzhled vodného roztoku

Modrý

Identifikace

Spektrometrie

Maximum ve vodě při cca 610 nm

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky

Kromě 3,3′-dioxo-2,2′-bi-indolyliden-5,7′-disulfonanu disodného: ne více než 1,0 %

Organické sloučeniny jiné než barevné látky:

 

Isatin-5-sulfonová kyselina

Celkem ne více než 0,5 %

5-sulfoanthranilová kyselina

Anthranilová kyselina

Nesulfonované primární aromatické aminy

Ne více než 0,01 % (vypočteno jako anilin)

Látky extrahovatelné etherem

Ne více než 0,2 % v neutrálním prostředí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Lze použít hliníkové laky této barvy.

E 133 BRILANTNÍ MODŘ FCF

Synonyma

CI potravinářská modř 2

Definice

Brilantní modř FCF se v zásadě skládá z α-(4-(N-ethyl-3-sulfonanobenzylamino)fenyl-α-(4-N-ethyl-3-sulfonanobenzylamino)cyklohexa-2,5-dienyliden)toluen-2-sulfonanu disodného a jeho isomerů a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami.

Brilantní modř FCF se popisuje jako sodná sůl. Povolena je rovněž vápenatá a draselná sůl.

Č. barevného indexu

42090

EINECS

223-339-8

Chemický název

α-(4-(N-ethyl-3-sulfonanobenzylamino)fenyl-α-(4-N-ethyl-3-sulfonanobenzylamino)cyklohexa-2,5-dienyliden)toluen-2-sulfonan disodný

Chemický vzorec

C37H34N2Na2O9S3

Relativní molekulová hmotnost

792,84

Obsah

Ne méně než 85 % barevných látek celkem, vypočteno jako sodná sůl

Formula1 630 při cca 630 nm ve vodném roztoku

Popis

Červenavě modrý prášek nebo zrnka

Vzhled vodného roztoku

Modrý

Identifikace

Spektrometrie

Maximum ve vodě při cca 630 nm

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky

Ne více než 6,0 %

Organické sloučeniny jiné než barevné látky:

 

Suma 2-, 3- a 4-formylbenzensulfonových kyselin

Ne více než 1,5 %

3-[(ethyl)(4-sulfofenyl)amino] methylbenzen sulfonová kyselina

Ne více než 0,3 %

Leukobáze

Ne více než 5,0 %

Nesulfonované primární aromatické aminy

Ne více než 0,01 % (vypočteno jako anilin)

Látky extrahovatelné etherem

Ne více než 0,2 % při pH 7

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Lze použít hliníkové laky této barvy.

E 140 (i) CHLOROFYLY

Synonyma

CI přírodní zeleň 3; chlorofyl hořčíku; feofytin hořčíku

Definice

Chlorofyly se získávají extrakcí rozpouštědlem z druhů jedlého rostlinného materiálu, trávy, vojtěšky a kopřivy. Během postupného odstraňování rozpouštědla se může přirozeně přítomný koordinovaný hořčík z chlorofylů zcela nebo částečně odstranit, aby vznikly odpovídající feofytiny. Základními barevnými látkami jsou feofytiny a chlorofyly hořčíku. Extrahovaný výrobek, ze kterého bylo odstraněno rozpouštědlo, obsahuje další pigmenty, jako jsou karotenoidy, a oleje, tuky a vosky pocházející z výchozího materiálu. K extrakci lze použít pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, dichlormethan, oxid uhličitý, methanol, ethanol, propan-2-ol a hexan.

Č. barevného indexu

75810

EINECS

Chlorofyly: 215-800-7, chlorofyl a: 207-536-6, chlorofyl b: 208-272-4

Chemický název

Hlavními barevnými základy jsou:

Fytyl(132 R,17S,18S)-3-(8-ethyl-132-methoxykarbonyl-2,7,12,18-tetramethyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta-[an]-porfyrin-17-yl)-propionan (feofytin a) nebo jako komplex hořčíku (chlorofyl a)

Fytyl(132 R,17S,18S)-3-(8-ethyl-7-formyl-132-methoxykarbonyl-2,12,18-trimethyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta-[an]-porfyrin-17-yl)-propionan (feofytin b) nebo jako komplex hořčíku (chlorofyl b)

Chemický vzorec

Chlorofyl a (komplex hořčíku): C55H72MgN4O5

Chlorofyl a: C55H74N4O5

Chlorofyl b (komplex hořčíku): C55H70MgN4O6

Chlorofyl b: C55H72N4O6

Relativní molekulová hmotnost

Chlorofyl a: (komplex hořčíku): 893,51

Chlorofyl a: 871,22

Chlorofyl b (komplex hořčíku): 907,49

Chlorofyl b: 885,20

Obsah

Ne méně než 10 % celkových kombinovaných chlorofylů a jejich komplexů hořčíku

Formula 700 při cca 409 nm v chloroformu

Popis

Voskovitá pevná látka, barevně se měnící od olivově zelené do tmavě zelené podle obsahu koordinovaného hořčíku

Identifikace

Spektrometrie

Maximum v chloroformu při cca 409 nm

Čistota

Rezidua rozpouštědel

Aceton

Ne více než 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci

Methylethylketon

Methanol

Ethanol

Propan-2-ol

Hexan

Dichlormethan:

Ne více než 10 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

E 140 (ii) CHLOROFYLINY

Synonyma

CI přírodní zeleň 5; chlorofylin sodíku; chlorofylin draslíku

Definice

Alkalické soli chlorofylinů se získávají saponifikací rozpouštědlových extraktů z druhů jedlého rostlinného materiálu, trávy, vojtěšky a kopřivy. Saponifikace odstraňuje methyl- a fytolesterové skupiny a může částečně štěpit cyklopentenylový kruh. Kyselé skupiny jsou neutralizovány, aby se vytvořily draselné a/nebo sodné soli.

K extrakci lze použít pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, dichlormethan, oxid uhličitý, methanol, ethanol, propan-2-ol a hexan.

Č. barevného indexu

75815

EINECS

287-483-3

Chemický název

Hlavními barevnými základy jsou ve svých kyselých formách:

3-(10-karboxylano-4-ethyl-1,3,5,8-tetramethyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)-propionan (chlorofylin a)

a

3-(10-karboxylano-4-ethyl-3-formyl-1,5,8-trimethyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)-propionan (chlorofylin b)

V závislosti na stupni hydrolýzy může být cyklopentenylový kruh štěpen a jako výsledek vzniká třetí funkční karboxyl.

Mohou být přítomny také komplexy hořčíku.

Chemický vzorec

Chlorofylin a (kyselá forma): C34H34N4O5

Chlorofylin b (kyselá forma): C34H32N4O6

Relativní molekulová hmotnost

Chlorofylin a: 578,68

Chlorofylin b: 592,66

Pokud se odštěpí cyklopentenylový kruh, může se každá zvýšit o 18 daltonů.

Obsah

Ne méně než 95 % celkových chlorofylinů ve vzorku sušeném jednu hodinu při cca 100 °C.

Formula 700 při cca 405 nm ve vodném roztoku o pH 9

Formula 140 při cca 653 nm ve vodném roztoku o pH 9

Popis

Tmavě zelený až modročerný prášek

Identifikace

Spektrometrie

Maximum ve vodném fosforečnanovém tlumivém roztoku o pH 9 při cca 405 nm a při cca 653 nm

Čistota

Rezidua rozpouštědel

Aceton

Ne více než 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci

Methylethylketon

Methanol

Ethanol

Propan-2-ol

Hexan

Dichlormethan:

ne více než 10 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 10 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

E 141 (i) MĚĎNATÉ KOMPLEXY CHLOROFYLŮ

Synonyma

CI přírodní zeleň 3; chlorofyl mědi; feofytin mědi

Definice

Měďnaté komplexy chlorofylů se získávají přidáním soli mědi k látce získané extrakcí rozpouštědlem z druhů jedlého rostlinného materiálu, trávy, vojtěšky a kopřivy. Výrobek, ze kterého bylo odstraněno rozpouštědlo, obsahuje další pigmenty, jako jsou karotenoidy, a tuky a vosky pocházející z výchozího materiálu. Základní barevné látky jsou feofytiny mědi. K extrakci lze použít pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, dichlormethan, oxid uhličitý, methanol, ethanol, propan-2-ol a hexan.

Č. barevného indexu

75810

EINECS

Měďnatý komplex chlorofylu a: 239-830-5; měďnatý komplex chlorofylu b: 246-020-5

Chemický název

[Fytyl(132 R,17S,18S)-3-(8-ethyl-132-methoxykarbonyl-2,7,12,18-tetramethyl-13′-xo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta[an]-porfyrin-17-yl)propionan] měď (II) (měďnatý komplex chlorofylu a)

[Fytyl(132 R,17S,18S)-3-(8-ethyl-7-formyl-132-methoxykarbonyl-2,12,18-trimethyl-13′-oxo-3-vinyl-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta[an]-porfyrin-17-yl)propionan] měď (II) (měďnatý komplex chlorofylu b)

Chemický vzorec

Měďnatý komplex chlorofylu a: C55H72Cu N4O5

Měďnatý komplex chlorofylu b: C55H70Cu N4O6

Relativní molekulová hmotnost

Měďnatý komplex chlorofylu a: 932,75

Měďnatý komplex chlorofylu b: 946,73

Obsah

Ne méně než 10 % celkových měďnatých komplexů chlorofylu

Formula 540 při cca 422 nm v chloroformu

Formula 300 při cca 652 nm v chloroformu

Popis

Voskovitá pevná látka, barevně se měnící od modrozelené do tmavě zelené v závislosti na výchozím materiálu

Identifikace

Spektrometrie

Maximum v chloroformu při cca 422 nm a při cca 652 nm

Čistota

Rezidua rozpouštědel

Aceton

Ne více než 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci

Methylethylketon

Methanol

Ethanol

Propan-2-ol

Hexan

Dichlormethan:

Ne více než 10 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Ionty mědi

Ne více než 200 mg/kg

Měď celkem

Ne více než 8,0 % celkových feofytinů mědi

Lze použít hliníkové laky této barvy.

E 141 (ii) MĚĎNATÉ KOMPLEXY CHLOROFYLINŮ

Synonyma

Sodná sůl měďnatého komplexu chlorofylinu; draselná sůl měďnatého komplexu chlorofylinu; CI přírodní zeleň 5

Definice

Alkalické soli měďnatých komplexů chlorofylinů se získávají přidáním mědi k výrobku získanému saponifikací rozpouštědlových extraktů z druhů jedlého rostlinného materiálu, trávy, vojtěšky a kopřivy; saponifikace odstraňuje methyl- a fytolesterové skupiny a může částečně štěpit cyklopentenylový kruh. Po přidání mědi k přečištěným chlorofylinům jsou neutralizovány kyselé skupiny, aby se vytvořily draselné a/nebo sodné soli.

K extrakci lze použít pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, dichlormethan, oxid uhličitý, methanol, ethanol, propan-2-ol a hexan.

Č. barevného indexu

75815

EINECS

 

Chemický název

Hlavními barevnými základy jsou ve svých kyselých formách 3-(10-karboxylano-4-ethyl-1,3,5,8-tetramethyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionan, měďnatý komplex (měďnatý komplex chlorofylinu a) a 3-(10-karboxylano-4-ethyl-3-formyl-1,5,8-trimethyl-9-oxo-2-vinylforbin-7-yl)propionan, měďnatý komplex (měďnatý komplex chlorofylinu b)

Chemický vzorec

Měďnatý komplex chlorofylinu a (kyselá forma): C34H32Cu N4O5

Měďnatý komplex chlorofylinu b (kyselá forma): C34H30Cu N4O6

Relativní molekulová hmotnost

Měďnatý komplex chlorofylinu a: 640,20

Měďnatý komplex chlorofylinu b: 654,18

Pokud se odštěpí cyklopentenylový kruh, může se každá zvýšit o 18 daltonů.

Obsah

Ne méně než 95 % celkových měďnatých komplexů chlorofylinů ve vzorku sušeném při 100 °C po dobu 1 h.

Formula 565 při cca 405 nm ve vodném fosforečnanovém tlumivém roztoku o pH 7,5

Formula 145 při cca 630 nm ve vodném fosforečnanovém tlumivém roztoku o pH 7,5

Popis

Tmavě zelený až modročerný prášek

Identifikace

Spektrometrie

Maximum ve vodném fosforečnanovém tlumivém roztoku o pH 7,5 při cca 405 nm a při 630 nm

Čistota

Rezidua rozpouštědel

Aceton

Ne více než 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci

Methylethylketon

Methanol

Ethanol

Propan-2-ol

Hexan

Dichlormethan:

ne více než 10 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Ionty mědi

Ne více než 200 mg/kg

Měď celkem

Ne více než 8,0 % celkových měďnatých komplexů chlorofylinů

Lze použít hliníkové laky této barvy.

E 142 ZELEŇ S

Synonyma

CI potravinářská zeleň 4; brilantní zeleň BS

Definice

Zeleň S se v zásadě skládá z natrium-N-[4-[[4-(dimethylamino)fenyl](2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naftalenyl)methylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden]-N-methylmethanaminia a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami.

Zeleň S se popisuje jako sodná sůl. Povolena je rovněž vápenatá a draselná sůl.

Č. barevného indexu

44090

EINECS

221-409-2

Chemický název

Natrium-N-[4-[[4-(dimethylamino)fenyl](2-hydroxy-3,6-disulfo-1-naftalenyl)methylen]-2,5-cyklohexadien-1-yliden]-N-methylmethanaminium; 5-[4-(dimethylamino)-α-(4-dimethyliminocyklohexa-2,5-dienyliden)benzyl]-6-hydroxy-7-sulfonano-naftalen-2-sulfonan sodný (alternativní chemický název)

Chemický vzorec

C27H25N2NaO7S2

Relativní molekulová hmotnost

576,63

Obsah

Ne méně než 80 % barevných látek celkem, vypočteno jako sodná sůl

Formula1 720 při cca 632 nm ve vodném roztoku

Popis

Tmavě modrý nebo tmavě zelený prášek nebo zrnka

Vzhled vodného roztoku

Modrý nebo zelený

Identifikace

Spektrometrie

Maximum ve vodě při cca 632 nm

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky

Ne více než 1,0 %

Organické sloučeniny jiné než barevné látky:

 

4,4′-bis(dimethylamino)-benzhydrylalkohol

Ne více než 0,1 %

4,4′-bis(dimethylamino)-benzofenon

Ne více než 0,1 %

3-hydroxynaftalen-2,7-disulfonová kyselina

Ne více než 0,2 %

Leukobáze

Ne více než 5,0 %

Nesulfonované primární aromatické aminy

Ne více než 0,01 % (vypočteno jako anilin)

Látky extrahovatelné etherem

Ne více než 0,2 % v neutrálním prostředí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Lze použít hliníkové laky této barvy.

E 150a KARAMEL

Synonyma

Kaustický karamel

Definice

Karamel se připravuje řízeným tepelným zpracováním sacharidů (komerčně dostupných výživných sladidel potravinářské čistoty, kterými jsou monomery glukosy a fruktosy a/nebo jejich polymery, například glukosové sirupy, sacharosa a/nebo sirupy invertního cukru a dextrosa). Pro podpoření karamelizace se mohou použít kyseliny, zásady a soli s výjimkou sloučenin amoniaku a siřičitanů.

Č. barevného indexu

 

EINECS

232-435-9

Chemický název

 

Chemický vzorec

 

Relativní molekulová hmotnost

 

Obsah

 

Popis

Tmavě hnědé až černé kapaliny nebo pevné látky

Identifikace

 

Čistota

Barvivo vázané na DEAE celulosu

Ne více než 50 %

Barvivo vázané na fosforylcelulosu

Ne více než 50 %

Intenzita barvy (1)

0,01—0,12

Celkový dusík

Ne více než 0,1 %

Celková síra

Ne více než 0,2 %

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

E 150b KAUSTICKÝ SULFITOVÝ KARAMEL

Synonyma

 

Definice

Kaustický sulfitový karamel se připravuje řízeným tepelným zpracováním sacharidů (komerčně dostupných výživných sladidel potravinářské čistoty, kterými jsou monomery glukosy a fruktosy a/nebo jejich polymery, například glukosové sirupy, sacharosa a/nebo sirupy invertního cukru a dextrosa) s kyselinami nebo zásadami, nebo bez nich, v přítomnosti siřičitanových sloučenin (kyselina siřičitá, siřičitan draselný, disiřičitan draselný, siřičitan sodný a disiřičitan sodný); nepoužívají se žádné sloučeniny amoniaku.

Č. barevného indexu

 

EINECS

232-435-9

Chemický název

 

Chemický vzorec

 

Relativní molekulová hmotnost

 

Obsah

 

Popis

Tmavě hnědé až černé kapaliny nebo pevné látky

Identifikace

 

Čistota

Barvivo vázané na DEAE celulosu

Více než 50 %

Intenzita barvy (2)

0,05–0,13

Celkový dusík

Ne více než 0,3 % (3)

Oxid siřičitý

Ne více než 0,2 % (3)

Celková síra

0,3–3,5 % (3)

Síra vázaná na DEAE celulosu

Více než 40 %

Absorbanční poměr barviva vázaného na DEAE celulosu

19–34

Absorbanční poměr (A280/560)

Více než 50

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

E 150c AMONIAKOVÝ KARAMEL

Synonyma

 

Definice

Amoniakový karamel se připravuje řízeným tepelným zpracováním sacharidů (komerčně dostupných výživných sladidel potravinářské čistoty, kterými jsou monomery glukosy a fruktosy a/nebo jejich polymery, například glukosové sirupy, sacharosa a/nebo sirupy invertního cukru a dextrosa) s kyselinami nebo zásadami, nebo bez nich, v přítomnosti sloučenin amoniaku (hydroxid amonný, uhličitan amonný, hydrogenuhličitan amonný a fosforečnan amonný); nepoužívají se žádné siřičitanové sloučeniny.

Č. barevného indexu

 

EINECS

232-435-9

Chemický název

 

Chemický vzorec

 

Relativní molekulová hmotnost

 

Obsah

 

Popis

Tmavě hnědé až černé kapaliny nebo pevné látky

Identifikace

 

Čistota

Barvivo vázané na DEAE celulosu

Ne více než 50 %

Barvivo vázané na fosforylcelulosu

Více než 50 %

Intenzita barvy (4)

0,08–0,36

Amoniakový dusík

Ne více než 0,3 % (5)

4-methylimidazol

Ne více než 200 mg/kg (5)

2-acetyl-4-tetrahydroxy-butylimidazol

Ne více než 10 mg/kg (5)

Celková síra

Ne více než 0,2 % (5)

Celkový dusík

0,7–3,3 % (5)

Absorbanční poměr barviva vázaného na fosforylcelulosu

13–35

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

E 150d AMONIAK-SULFITOVÝ KARAMEL

Synonyma

 

Definice

Amoniak-sulfitový karamel se připravuje řízeným tepelným zpracováním sacharidů (komerčně dostupných výživných sladidel potravinářské čistoty, kterými jsou monomery glukosy, fruktosy a/nebo jejich polymery, například glukosové sirupy, sacharosa a/nebo sirupy invertního cukru a dextrosa) s kyselinami nebo zásadami, nebo bez nich, v přítomnosti sloučenin siřičitanu i amoniaku (kyselina siřičitá, siřičitan draselný, disiřičitan draselný, siřičitan sodný a disiřičitan sodný, hydroxid amonný, uhličitan amonný, hydrogenuhličitan amonný, fosforečnan amonný, síran amonný, siřičitan amonný a hydrogensiřičitan amonný).

Č. barevného indexu

 

EINECS

232-435-9

Chemický název

 

Chemický vzorec

 

Relativní molekulová hmotnost

 

Obsah

 

Popis

Tmavě hnědé až černé kapaliny nebo pevné látky

Identifikace

 

Čistota

Barvivo vázané na DEAE celulosu

Více než 50 %

Intenzita barvy (6)

0,10–0,60

Amoniakový dusík

Ne více než 0,6 % (7)

Oxid siřičitý

Ne více než 0,2 % (7)

4-methylimidazol

Ne více než 250 mg/kg (7)

Celkový dusík

0,3–1,7 % (7)

Celková síra

0,8–2,5 % (7)

Poměr dusík/síra v alkoholové sraženině

0,7–2,7

Absorbanční poměr alkoholové sraženiny (8)

8–14

Absorbanční poměr (A280/560)

Ne více než 50

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

E 151 ČERŇ BN, ČERŇ PN

Synonyma

Brilantní čerň BN; CI potravinářská čerň 1

Definice

Brilantní čerň BN se v zásadě skládá z 4-acetamido-5-hydroxy-6-[7-sulfonano-4-(4-sulfonanofenylazo)-1-naftylazo]naftalen-1,7-disulfonanu tetrasodného a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem sodným a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami.

Brilantní čerň BN se popisuje jako sodná sůl. Povolena je rovněž vápenatá a draselná sůl.

Č. barevného indexu

28440

EINECS

219-746-5

Chemický název

4-acetamido-5-hydroxy-6-[7-sulfonano-4-(4-sulfonanofenylazo)-1-naftylazo]naftalen-1,7-disulfonan tetrasodný

Chemický vzorec

C28H17N5Na4O14S4

Relativní molekulová hmotnost

867,69

Obsah

Ne méně než 80 % barevných látek celkem, vypočteno jako sodná sůl

Formula 530 při cca 570 nm v roztoku

Popis

Černý prášek nebo zrnka

Vzhled vodného roztoku

Modravě černý

Identifikace

Spektrometrie

Maximum ve vodě při cca 570 nm

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky

Ne více než 4 % (vyjádřeno v obsahu barviva)

Organické sloučeniny jiné než barevné látky:

 

4-acetamido-5-hydroxynaftalen-1,7-disulfonová kyselina

Celkem ne více než 0,8 %

4-amino-5-hydroxynaftalen-1,7-disulfonová kyselina

8-aminonaftalen-2-sulfonová kyselina

4,4′-diazoaminodi(benzen sulfonová kyselina)

Nesulfonované primární aromatické aminy

Ne více než 0,01 % (vypočteno jako anilin)

Látky extrahovatelné etherem

Ne více než 0,2 % v neutrálním prostředí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Lze použít hliníkové laky této barvy.

E 153 ROSTLINNÁ UHLÍKOVÁ ČERŇ

Synonyma

Rostlinná čerň

Definice

Aktivní uhlí rostlinného původu se vyrábí karbonizací rostlinného materiálu, jako je dřevo, celulosové zbytky, rašelina, kokosové a jiné skořápky. Takto připravované aktivní uhlí se pomele ve válcovém mlýnu a pak prochází cyklonem za vzniku vysoce aktivního práškového uhlí. Jemná frakce z cyklonu se čistí promýváním kyselinou chlorovodíkovou, zneutralizuje se a potom vysuší. Výsledný výrobek je tradičně označován jako rostlinná čerň. Výrobky s vyšší barevností se vyrábějí z jemné frakce pomocí dalšího působení cyklonu nebo dodatečným pomletím, po nichž následuje promývání kyselinou, neutralizace a sušení. V zásadě sestává z jemně rozptýleného uhlíku. Může obsahovat menší množství dusíku, vodíku a kyslíku. Po vyrobení může být na výrobku absorbováno trochu vlhkosti.

Č. barevného indexu

77266

EINECS

231-153-3

Chemický název

Uhlík

Chemický vzorec

C

Atomová hmotnost

12,01

Obsah

Ne méně než 95 % uhlíku, vypočteno jako bezvodý a bez popela

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 12 % (120 °C, 4 h)

Popis

Černý prášek bez zápachu

Identifikace

Rozpustnost

Nerozpustný ve vodě a organických rozpouštědlech

Hoření

Po zahřátí do ruda hoří pomalu a bez plamene

Čistota

Popel (celkem)

Ne více než 4,0 % (teplota vznícení: 625 °C)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Polycyklické aromatické uhlovodíky

Benzo(a)pyren méně než 50 μg/kg v extraktu získaném extrakcí 1 g výrobku s 10 g čistého cyklohexanu v kontinuální extrakci.

Látky rozpustné v zásadách

Filtrát, který se získá vařením 2 g vzorku s 20 ml N hydroxidu sodného a filtrováním, je bezbarvý.

E 155 HNĚĎ HT

Synonyma

CI potravinářská hněď 3

Definice

Hněď HT v zásadě sestává z 4,4′-(2,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl-1,3-fenylenbisazo)di(naftalen-1-sulfonanu) disodného a vedlejších barevných látek dohromady s chloridem a/nebo síranem sodným jako základními nebarevnými složkami.

Hněď HT se popisuje jako sodná sůl. Povolena je rovněž vápenatá a draselná sůl.

Č. barevného indexu

20285

EINECS

224-924-0

Chemický název

4,4′-(2,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl-1,3-fenylenbisazo)di(naftalen-1-sulfonan) disodný

Chemický vzorec

C27H18N4Na2O9S2

Relativní molekulová hmotnost

652,57

Obsah

Ne méně než 70 % barevných látek celkem, vypočteno jako sodná sůl.

Formula 403 při cca 460 nm ve vodném roztoku o pH 7

Popis

Červenohnědý prášek nebo zrnka

Vzhled vodného roztoku

Hnědý

Identifikace

Spektrometrie

Maximum ve vodě o pH 7 při cca 460 nm

Čistota

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky

Ne více než 10 % (metodou chromatografie na tenké vrstvě)

Organické sloučeniny jiné než barevné látky:

 

4-aminonaftalen-1-sulfonová kyselina

Ne více než 0,7 %

Nesulfonované primární aromatické aminy

Ne více než 0,01 % (vypočteno jako anilin)

Látky extrahovatelné etherem

Ne více než 0,2 % v roztoku o pH 7

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Lze použít hliníkové laky této barvy.

E 160a (i) BETA-KAROTEN

Synonyma

CI potravinářská oranž 5

Definice

Tato specifikace se vztahuje především na všechny trans-isomery beta-karotenu dohromady s menšinovým množstvím ostatních karotenoidů. Zředěné a stabilizované přípravky mohou mít rozdílné poměry trans- a cis-isomerů.

Č. barevného indexu

40800

EINECS

230-636-6

Chemický název

Beta-karoten; beta, beta-karoten

Chemický vzorec

C40H56

Relativní molekulová hmotnost

536,88

Obsah

Ne méně než 96 % barevných látek celkem (vyjadřuje se jako beta-karoten)

Formula2 500 při cca 440–457 nm v cyklohexanu

Popis

Červené až hnědavě červené krystalky nebo krystalický prášek

Identifikace

Spektrometrie

Maximum v cyklohexanu při 453–456 nm

Čistota

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Vedlejší barevné látky

Karotenoidy jiné než beta-karoten: ne více než 3,0 % barevných látek celkem

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

E 160a (ii) ROSTLINNÉ KAROTENY

Synonyma

CI potravinářská oranž 5

Definice

Rostlinné karoteny se získávají extrakcí rozpouštědlem z druhů jedlých rostlin, mrkve, rostlinných olejů, trávy, vojtěšky a kopřivy.

Hlavní barevný základ se skládá z karotenoidů, z nichž převážnou část tvoří beta-karoten. Mohou být přítomny alfa-, gama-karoteny a další pigmenty.Kromě barevných pigmentů může tato látka obsahovat oleje, tuky a vosky přirozeně se vyskytující ve výchozím materiálu.

Pro extrakci lze použít pouze tato rozpouštědla: aceton, methylethylketon, methanol, ethanol, propan-2-ol, hexan (9), dichlormethan a oxid uhličitý.

Č. barevného indexu

75130

EINECS

230-636-6

Chemický název

 

Chemický vzorec

Beta-karoten: C40H56

Relativní molekulová hmotnost

Beta-karoten: 536,88

Obsah

Obsah karotenů (vypočteno jako beta-karoten) ne méně než 5 %. Pro výrobky získané extrakcí rostlinných olejů: ne méně než 0,2 % v jedlých tucích.

Formula2 500 při cca 440–457 nm v cyklohexanu

Popis

 

Identifikace

Spektrometrie

Maximum v cyklohexanu při 440–457 nm a 470–486 nm

Čistota

Rezidua rozpouštědel

Aceton

Ne více než 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci

Methylethylketon

Methanol

Propan-2-ol

Hexan

Ethanol

Dichlormethan

Ne více než 10 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

E 160a (iii) BETA-KAROTEN Z Blakeslea trispora

Synonyma

CI potravinářská oranž 5

Definice

Získaný fermentací směsné kultury dvou pohlavních typů (+) a (–) druhů houby Blakeslea trispora. Beta-karoten se extrahuje z biomasy ethyl-acetátem nebo isobutyl-acetátem a následně propan-2-olem a nechá se vykrystalizovat. Vykrystalizovaný produkt obsahuje především trans-beta-karoteny. Vzhledem k přírodním procesům obsahuje produkt cca 3 % směsných karotenoidů, což je pro produkt specifické.

Č. barevného indexu

40800

EINECS

230-636-6

Chemický název

Beta-karoten; beta, beta-karoten

Chemický vzorec

C40H56

Relativní molekulová hmotnost

536,88

Obsah

Ne méně než 96 % barevných látek celkem (vyjadřuje se jako beta-karoten)

Formula2 500 při cca 440–457 nm v cyklohexanu

Popis

Červené, hnědavě červené nebo nachově fialové krystalky nebo krystalický prášek (barva se mění podle použitého extrakčního rozpouštědla a podmínek krystalizace)

Identifikace

Spektrometrie

Maximum v cyklohexanu při 453–456 nm

Čistota

Rezidua rozpouštědel

Ethyl-acetát

Ne více než 0,8 %, jednotlivě nebo v kombinaci

Ethanol

Isobutyl-acetát: ne více než 1,0 %

Propan-2-ol: ne více než 0,1 %

Síranový popel

Ne více než 0,2 %

Vedlejší barevné látky

Karotenoidy jiné než beta-karoten: ne více než 3,0 % barevných látek celkem

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Mikrobiologická kritéria

Plísně

Ne více než 100 kolonií na gram

Kvasinky

Ne více než 100 kolonií na gram

Salmonella spp.

Nepřítomná v 25 g

Escherichia coli

Nepřítomná v 5 g

E 160a (iv) KAROTENY Z ŘAS

Synonyma

CI potravinářská oranž 5

Definice

Směs karotenů může být rovněž získávána z kmenů řas Dunaliella salina rostoucích ve velkých slaných jezerech oblasti Whyalla v jižní Austrálii. Beta-karoten se extrahuje etherickými oleji. Přípravkem je 20 až 30 % suspenze v jedlém oleji. Poměr trans- a cis-isomerů je v rozpětí od 50/50 do 71/29.

Hlavní barevný základ se skládá z karotenoidů, z nichž převážnou část tvoří beta-karoten. Mohou být přítomny alfa-karoten, lutein, zeaxanthin a beta-kryptoxanthin. Kromě barevných pigmentů může tato látka obsahovat oleje, tuky a vosky přirozeně se vyskytující ve výchozím materiálu.

Č. barevného indexu

75130

EINECS

 

Chemický název

 

Chemický vzorec

Beta-karoten: C40H56

Relativní molekulová hmotnost

Beta-karoten: 536,88

Obsah

Obsah karotenů (vypočteno jako beta-karoten) ne méně než 20 %

Formula2 500 při cca 440–457 nm v cyklohexanu

Popis

 

Identifikace

Spektrometrie

Maximum v cyklohexanu při 440–457 nm a 474–486 nm

Čistota

Přírodní tokoferoly v jedlém oleji

Ne více než 0,3 %

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

E 160b ANNATTO, BIXIN, NORBIXIN

I)   BIXIN A NORBIXIN EXTRAHOVANÝ ROZPOUŠTĚDLEM

Synonyma

CI přírodní oranž 4

Definice

Bixin se připravuje extrakcí z vnějšího obalu semínek oreláníku (Bixa orellana L.) pomocí jednoho nebo více z těchto rozpouštědel: aceton, methanol, hexan nebo dichlormethan, oxid uhličitý; po extrakci následuje odstranění rozpouštědla.

Norbixin se připravuje hydrolýzou vodných zásad z extrahovaného bixinu.

Bixin a norbixin mohou obsahovat jiné materiály extrahované ze semínek oreláníku.

Bixinový prášek obsahuje několik barevných složek, z nichž hlavní látkou je bixin, který může být přítomen v obou formách, cis i trans. Mohou být přítomny také produkty tepelného rozkladu bixinu.

Norbixinový prášek obsahuje jako hlavní barevný základ produkty hydrolýzy bixinu ve formě sodných nebo draselných solí. Mohou být přítomny obě formy, cis i trans.

Č. barevného indexu

75120

EINECS

Annatto: 215-735-4, extrakt ze semínek oreláníku: 289-561-2; bixin: 230-248-7

Chemický název

Bixin:

6′-methylhydrogen-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioát

6′-methylhydrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioát

Norbixin:

kyselina 9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-diová kyselina

9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-diová

Chemický vzorec

Bixin:

C25H30O4

Norbixin:

C24H28O4

Relativní molekulová hmotnost

Bixin:

394,51

Norbixin:

380,48

Obsah

Bixinové prášky neobsahují méně než 75 % celkových karotenoidů, vypočteno jako bixin.

Norbixinové prášky neobsahují méně než 25 % celkových karotenoidů, vypočteno jako norbixin.

Bixin:

Formula

2 870 při cca 502 nm v chloroformu

Norbixin:

Formula

2 870 při cca 482 nm v roztoku KOH

Popis

Načervenale hnědý prášek, suspenze nebo roztok

Identifikace

Spektrometrie

Bixin:

maximum v chloroformu při cca 502 nm

Norbixin:

maximum ve zředěném roztoku KOH při cca 482 nm

Čistota

Rezidua rozpouštědel

Aceton

ne více než 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci

Methanol

Hexan

Dichlormethan:

ne více než 10 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

II)   ALKALICKY EXTRAHOVANÉ ANNATTO

Synonyma

CI přírodní oranž 4

Definice

Ve vodě rozpustné annatto se připravuje extrakcí vodnými zásadami (hydroxid sodný nebo draselný) z vnějšího obalu semínek oreláníku (Bixa orellana L.).

Ve vodě rozpustné annatto obsahuje jako hlavní barevný základ norbixin, produkt hydrolýzy bixinu, ve formě sodných nebo draselných solí. Mohou být přítomny obě formy, cis i trans.

Č. barevného indexu

75120

EINECS

Annatto: 215-735-4, extrakt ze semínek oreláníku: 289-561-2; bixin: 230-248-7

Chemický název

Bixin:

6′-methylhydrogen-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioát

6′-methylhydrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioát

Norbixin:

kyselina 9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-diová kyselina 9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-diová

6′-methylhydrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioát

Chemický vzorec

Bixin:

C25H30O4

Norbixin:

C24H28O4

Relativní molekulová hmotnost

Bixin:

394,51

Norbixin:

380,48

Obsah

Ne méně než 0,1 % celkových karotenoidů, vyjadřuje se jako norbixin

Norbixin:

Formula

2 870 při cca 482 nm v roztoku KOH

Popis

Načervenale hnědý prášek, suspenze nebo roztok

Identifikace

Spektrometrie

Bixin:

maximum v chloroformu při cca 502 nm

Norbixin:

maximum ve zředěném roztoku KOH při cca 482 nm

Čistota

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

III)   ANNATTO EXTRAHOVANÉ OLEJEM

Synonyma

CI přírodní oranž 4

Definice

Extrakty annatta v oleji, jako roztok nebo suspenze, se připravují extrakcí z vnějšího obalu semínek oreláníku (Bixa orellana L.) jedlým rostlinným olejem. Extrakt annatta v oleji obsahuje několik barevných složek, z nichž hlavní látkou je bixin, který může být přítomen v obou formách, cis i trans. Mohou být přítomny také produkty tepelného rozkladu bixinu.

Č. barevného indexu

75120

EINECS

Annatto: 215-735-4, extrakt ze semínek oreláníku: 289-561-2; bixin: 230-248-7

Chemický název

Bixin:

6′-methylhydrogen-9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioát

6′-methylhydrogen-9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-dioát

Norbixin:

kyselina 9′-cis-6,6′-diapokaroten-6,6′-diová kyselina

9′-trans-6,6′-diapokaroten-6,6′-diová

Chemický vzorec

Bixin:

C25H30O4

Norbixin:

C24H28O4

Relativní molekulová hmotnost

Bixin:

394,51

Norbixin:

380,48

Obsah

Ne méně než 0,1 % celkových karotenoidů, vyjádřeno jako bixin.

Bixin:

Formula

2 870 při cca 502 nm v chloroformu

Popis

Načervenale hnědý prášek, suspenze nebo roztok

Identifikace

Spektrometrie

Bixin:

maximum v chloroformu při cca 502 nm

Norbixin:

maximum ve zředěném roztoku KOH při cca 482 nm

Čistota

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

E 160c PAPRIKOVÝ EXTRAKT, KAPSANTHIN, KAPSORUBIN

Synonyma

Paprikový oleoresin

Definice

Extrakt papriky se získává extrakcí rozpouštědlem z druhů papriky, to znamená z mletých lusků papriky druhu Capsicum annuum L. se semínky nebo bez semínek, a obsahuje hlavní barevné základy tohoto koření. Hlavními barevnými základy jsou kapsanthin a kapsorubin. Je známo, že je přítomna široká škála jiných barevných sloučenin.

Pro extrakci lze použít pouze tato rozpouštědla: methanol, ethanol, aceton, hexan, dichlormethan, ethyl-acetát, propan-2-ol a oxid uhličitý.

Č. barevného indexu

 

EINECS

Kapsanthin: 207-364-1, kapsorubin: 207-425-2

Chemický název

Kapsanthin: (3R,3′S,5′R)-3,3′-dihydroxy-β,κ-karoten-6-on

Kapsorubin: (3S,3′S,5R,5′R)-3,3′-dihydroxy-κ,κ-karoten-6,6′-dion

Chemický vzorec

Kapsanthin:

C40H56O3

Kapsorubin:

C40H56O4

Relativní molekulová hmotnost

Kapsanthin:

584,85

Kapsorubin:

600,85

Obsah

Paprikový extrakt: ne méně než 7,0 % karotenoidů

Kapsanthin/kapsorubin: ne méně než 30 % celkových karotenoidů

Formula2 100 při cca 462 nm v acetonu

Popis

Tmavě červená viskózní kapalina

Identifikace

Spektrometrie

Maximum v acetonu při cca 462 nm

Barevná reakce

Přidáním jedné kapky kyseliny sírové k jedné kapce vzorku v 2–3 kapkách chloroformu vzniká tmavě modré zabarvení.

Čistota

Rezidua rozpouštědel

Ethyl-acetát

Ne více než 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci

Methanol

Ethanol

Aceton

Hexan

Propan-2-ol

Dichlormethan:

Ne více než 10 mg/kg

Kapsaicin

Ne více než 250 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

E 160d LYKOPEN

i)   Syntetický lykopen

Synonyma

Lykopen získaný chemickou syntézou

Definice

Syntetický lykopen je směs geometrických isomerů lykopenů a vyrábí se Wittigovou kondenzací syntetických meziproduktů běžně používaných při výrobě ostatních karotenoidů používaných v potravinách. Syntetický lykopen se skládá především z all-trans-lykopenu a 5-cis-lykopenu a menších množství dalších isomerů. Komerční lykopenové přípravky určené k použití v potravinách mají formu suspenzí v jedlých olejích nebo prášku rozmělnitelného nebo rozpustného ve vodě.

Č. barevného indexu

75125

EINECS

207-949-1

Chemický název

ψ,ψ-karoten, all-trans-lykopen, (all-E)-lykopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktamethyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaen

Chemický vzorec

C40H56

Relativní molekulová hmotnost

536,85

Obsah

Ne méně než 96 % lykopenů celkem (ne méně než 70 % all-trans-lykopenu)

Formula při 465–475 nm v hexanu (pro 100 % čistý all-trans-lykopen) je 3 450

Popis

Červený krystalický prášek

Identifikace

Spektrofotometrie

Roztok v hexanu vykazuje maximální absorpci při cca 470 nm

Zkouška na karotenoidy

Barva roztoku vzorku v acetonu zmizí po opakovaném přidání 5% roztoku dusitanu sodného a 1 N kyseliny sírové

Rozpustnost

Nerozpustný ve vodě, volně rozpustný v chloroformu

Vlastnosti 1 % roztoku v chloroformu

Roztok je čirý a má sytě červenooranžovou barvu

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % (40 °C, 4 h při 20 mm Hg)

Apo-12’-lykopenal

Ne více než 0,15 %

Trifenylfosfin-oxid

Ne více než 0,01 %

Rezidua rozpouštědel

Methanol: ne více než 200 mg/kg.

Hexan, propan-2-ol: ne více než 10 mg/kg (jednotlivě)

Dichlormethan: ne více než 10 mg/kg (pouze v komerčních přípravcích)

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

ii)   Lykopen ze zralých rajčat

Synonyma

Přírodní žluť 27

Definice

Lykopen se získává extrakcí rozpouštědly ze zralých rajčat (Lycopersicon esculentum L.) a následným odstraněním rozpouštědla. Lze použít pouze tato rozpouštědla: oxid uhličitý, ethyl-acetát, aceton, propan-2-ol, methanol, ethanol a hexan. Hlavním barevným základem rajčat je lykopen, mohou být přítomna menší množství jiných karotenoidových pigmentů. Kromě barevných pigmentů může výrobek obsahovat oleje, tuky, vosky a aromatické složky přirozeně se vyskytující v rajčatech.

Č. barevného indexu

75125

EINECS

207-949-1

Chemický název

ψ,ψ-karoten, all-trans-lykopen, (all-E)-lykopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktamethyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaen

Chemický vzorec

C40H56

Relativní molekulová hmotnost

536,85

Obsah

Formula při 465–475 nm v hexanu (pro 100 % čistý all-trans-lykopen) je 3 450.

Obsah ne méně než 5 % barevných látek celkem

Popis

Tmavě červená viskózní kapalina

Identifikace

Spektrofotometrie

Maximum v hexanu při cca 472 nm

Čistota

Rezidua rozpouštědel

Propan-2-ol

Ne více než 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci

Hexan

Aceton

Ethanol

Methanol

Ethyl-acetát

Síranový popel

Ne více než 1 %

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

iii)   Lykopen z Blakeslea trispora

Synonyma

Přírodní žluť 27

Definice

Lykopen z Blakeslea trispora se extrahuje z houbové biomasy a následně se čistí krystalizací a filtrací. Tvoří ho zejména all-trans-lykopen. Rovněž obsahuje menší množství dalších karotenoidů. Jedinými rozpouštědly používanými při výrobě jsou propan-2-ol a isobutyl-acetát. Komerční lykopenové přípravky určené k použití v potravinách mají formu suspenzí v jedlých olejích nebo prášku rozmělnitelného nebo rozpustného ve vodě.

Č. barevného indexu

75125

EINECS

207-949-1

Chemický název

ψ,ψ-karoten, all-trans-lykopen, (all-E)-lykopen, (all-E)-2,6,10,14,19,23,27,31-oktamethyl-2,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,30-dotriakontatridekaen

Chemický vzorec

C40H56

Relativní molekulová hmotnost

536,85

Obsah

Ne méně než 95 % lykopenů celkem a ne méně než 90 % all-trans-lykopenu z barevných látek celkem.

Formula při 465–475 nm v hexanu (pro 100% čistý all-trans-lykopen) je 3 450.

Popis

Červený krystalický prášek

Identifikace

Spektrofotometrie

Roztok v hexanu vykazuje maximální absorpci při cca 470 nm.

Zkouška na karotenoidy

Barva roztoku vzorku v acetonu zmizí po opakovaném přidání 5% roztoku dusitanu sodného a 1 N kyseliny sírové.

Rozpustnost

Nerozpustný ve vodě, volně rozpustný v chloroformu

Vlastnosti 1% roztoku v chloroformu

Roztok je čirý a má sytě červenooranžovou barvu.

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % (40 °C, 4 h při 20 mm Hg)

Ostatní karotenoidy

Ne více než 5 %

Rezidua rozpouštědel

Propan-2-ol: ne více než 0,1 %

Isobutyl-acetát: ne více než 1,0 %

Dichlormethan: ne více než 10 mg/kg (pouze v komerčních přípravcích)

Síranový popel

Ne více než 0,3 %

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

E 160e β-APO-8′-KAROTENAL (C 30)

Synonyma

CI potravinářská oranž 6

Definice

Tato specifikace se vztahuje především na všechny trans-isomery beta-apo-8′-karotenalu dohromady s menšinovým množstvím ostatních karotenoidů. Zředěné a stabilizované formy se připravují z β-apo-8′-karotenalu, který splňuje tuto specifikaci, a zahrnují roztoky nebo suspenze β-apo-8′-karotenalu v jedlých tucích nebo olejích, emulzích a prášcích rozpustitelných ve vodě. Tyto přípravky mohou mít rozdílné poměry cis- a trans-isomerů

Č. barevného indexu

40820

EINECS

214-171-6

Chemický název

β-apo-8′-karotenal; trans-β-apo-8′-karoten-aldehyd

Chemický vzorec

C30H40O

Relativní molekulová hmotnost

416,65

Obsah

Ne méně než 96 % barevných látek celkem

Formula2 640 při 460–462 nm v cyklohexanu

Popis

Tmavě fialové krystalky s kovovým leskem nebo krystalický prášek

Identifikace

Spektrometrie

Maximum v cyklohexanu při 460–462 nm

Čistota

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Vedlejší barevné látky

Karotenoidy jiné než β-apo-8′-karotenal:

ne více než 3,0 % barevných látek celkem

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

E 161b LUTEIN

Synonyma

Směs karotenoidů; xantofyly

Definice

Lutein se získává extrakcí rozpouštědlem z druhů jedlého ovoce a rostlin, trávy, vojtěšky a Tagetes erecta. Hlavní barevný základ se skládá z karotenoidů, z nichž převážnou část tvoří lutein a jeho estery mastných kyselin. Jsou také přítomna různá množství karotenů. Lutein může obsahovat tuky, oleje a vosky přirozeně se vyskytující v rostlinném materiálu.

K extrakci lze použít pouze tato rozpouštědla: methanol, ethanol, propan-2-ol, hexan, aceton, methylethylketon a oxid uhličitý

Č. barevného indexu

 

EINECS

204-840-0

Chemický název

3,3′-dihydroxy-d-karoten

Chemický vzorec

C40H56O2

Relativní molekulová hmotnost

568,88

Obsah

Ne méně než 4 % barevných látek celkem, vypočteno jako lutein

Formula2 550 při cca 445 nm v chloroformu/ethanolu (10 + 90) nebo v hexanu/ethanolu/acetonu (80 + 10 + 10)

Popis

Tmavá, nažloutle hnědá kapalina

Identifikace

Spektrometrie

Maximum v chloroformu/ethanolu (1:9) při cca 445 nm

Čistota

Rezidua rozpouštědel

Aceton

Ne více než 50 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci

Methylethylketon

Methanol

Ethanol

Propan-2-ol

Hexan

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 3 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

E 161g KANTHAXANTHIN

Synonyma

CI potravinářská oranž 8

Definice

Tato specifikace se vztahuje především na všechny trans-isomery kanthaxanthinu dohromady s menšinovým množstvím ostatních karotenoidů. Zředěné a stabilizované formy se připravují z kanthaxanthinu, který splňuje tuto specifikaci, a zahrnují roztoky nebo suspenze kanthaxanthinu v jedlých tucích nebo olejích, emulzích a prášcích rozpustitelných ve vodě. Tyto přípravky mohou mít rozdílné poměry cis- a trans-isomerů

Č. barevného indexu

40850

EINECS

208-187-2

Chemický název

β-karoten-4,4′-dion; kanthaxanthin; 4,4′-dioxo-β-karoten

Chemický vzorec

C40H52O2

Relativní molekulová hmotnost

564,86

Obsah

Ne méně než 96 % barevných látek celkem (vyjadřuje se jako kanthaxanthin)

Formula

2 200

při cca 485 nm v chloroformu

při 468–472 nm v cyklohexanu

při 464–467 nm v petroletheru

Popis

Tmavě fialové krystalky nebo krystalický prášek

Identifikace

Spektrometrie

Maximum v chloroformu při cca 485 nm

Maximum v cyklohexanu při 468–472 nm

Maximum v petroletheru při 464–467 nm

Čistota

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Vedlejší barevné látky

Karotenoidy jiné než kanthaxanthin: ne více než 5,0 % barevných látek celkem

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

E 162 BETALAINOVÁ ČERVEŇ, BETANIN

Synonyma

Řepná červeň

Definice

Řepná červeň se získává z kořenů druhů červené řepy (Beta vulgaris L. var. rubra) lisováním rozdrcené řepy ve formě vylisované šťávy nebo vodnou extrakcí rozsekaných kořenů řepy a následným obohacením aktivní látkou. Barvivo sestává z různých pigmentů, všechny patří do třídy betalainů. Hlavní barevný základ se skládá z betakyaninů (červená), ve kterých betanin tvoří 75–95 %. Mohou být přítomna menší množství betaxanthinu (žlutá) a rozkladné produkty betalainů (světle hnědá).

Kromě barevných pigmentů obsahuje šťáva nebo extrakt cukry, soli, a/nebo bílkoviny přirozeně se vyskytující v červené řepě. Roztoky se mohou koncentrovat a některé výrobky se mohou rafinovat, aby se odstranila většina cukrů, solí a bílkovin

Č. barevného indexu

 

EINECS

231-628-5

Chemický název

Kyselina (S-(R′,R′)-4-(2-(2-karboxy-5(β-D-glukopyranosyloxy)-2,3-dihydro-6-hydroxy-1H-indol-1-yl)ethenyl)-2,3-dihydro-2,6-pyridin-dikarboxylová; 1-(2-(2,6-dikarboxy-1,2,3,4-tetrahydro-4-pyridyliden)ethyliden)-5-β-D-glukopyranosyloxy)-6-hydroxyindolium-2-karboxylát

Chemický vzorec

Betanin: C24H26N2O13

Relativní molekulová hmotnost

550,48

Obsah

Obsah červeného barviva ne méně než 0,4 % (vyjadřuje se jako betanin)

Formula1 120 při cca 535 nm ve vodném roztoku o pH 5

Popis

Červená nebo tmavě červená kapalina, pasta, prášek nebo pevná látka

Identifikace

Spektrometrie

Maximum ve vodě o pH 5 při cca 535 nm

Čistota

Dusičnany

Ne více než 2 g dusičnanového aniontu/g červeného barviva (vypočteno z obsahu)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

E 163 ANTHOKYANY

Synonyma

 

Definice

Anthokyany se získávají macerací nebo extrakcí siřičitanovou vodou, okyselenou vodou, oxidem uhličitým, methanolem nebo ethanolem z druhů rostlin a jedlého ovoce, s následnou koncentrací a/nebo čištěním, je-li to nezbytné. Takto vzniklý produkt lze průmyslovým sušením přeměnit na prášek. Anthokyany obsahují běžné složky výchozího materiálu, zejména anthokyan, organické kyseliny, taniny, cukry, minerály atd., ovšem nikoliv nezbytně ve stejných poměrech, v jakých se vyskytují ve výchozím materiálu. Ethanol může být přirozeně přítomen v důsledku maceračního procesu. Barevným základem je anthokyan. Výrobky jsou uváděny na trh podle své barvivosti stanovené chemickou analýzou. Obsah barviva se nevyjadřuje v množstevních jednotkách

Č. barevného indexu

 

EINECS

208-438-6 (kyanidin); 205-125-6 (peonidin); 208-437-0 (delfinidin); 211-403-8 (malvidin); 205-127-7 (pelargonidin); 215-849-4 (petunidin)

Chemický název

3,3′,4′,5,7-pentahydroxy-flavylium-chlorid (kyanidin)

3,4′,5,7-tetrahydroxy-3′-methoxyflavylium-chlorid (peonidin)

3,4′,5,7-tetrahydroxy-3′,5′-dimethoxyflavylium-chlorid (malvidin)

3,5,7-trihydroxy-2-(3,4,5-trihydroxyfenyl)-1-benzopyrylium-chlorid (delfinidin)

3,3′,4′,5,7-pentahydroxy-5′-methoxyflavylium-chlorid (petunidin)

3,5,7-trihydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-1-benzopyrilium-chlorid (pelargonidin)

Chemický vzorec

Kyanidin: C15H11O6Cl

Peonidin: C16H13O6Cl

Malvidin: C17H15O7Cl

Delfinidin: C15H11O7Cl

Petunidin: C16H13O7Cl

Pelargonidin: C15H11O5Cl

Relativní molekulová hmotnost

Kyanidin: 322,6

Peonidin: 336,7

Malvidin: 366,7

Delfinidin: 340,6

Petunidin: 352,7

Pelargonidin: 306,7

Obsah

Formula

300 pro čistý pigment při 515–535 nm při pH 3,0

Popis

Purpurově červená kapalina, prášek nebo pasta s mírným charakteristickým zápachem

Identifikace

Spektrometrie

Maximum v methanolu s 0,01 % koncentrovanou HCl

Kyanidin: 535 nm

Peonidin: 532 nm

Malvidin: 542 nm

Delfinidin: 546 nm

Petunidin: 543 nm

Pelargonidin: 530 nm

Čistota

Rezidua rozpouštědel

Methanol

Ne více než 50 mg/kg

Ethanol

Ne více než 200 mg/kg

Oxid siřičitý

Ne více než 1 000 mg/kg na procento pigmentu

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Lze použít hliníkové laky této barvy.

E 170 UHLIČITAN VÁPENATÝ

Synonyma

CI bílý pigment 18; křída

Definice

Uhličitan vápenatý je výrobek, který se získává z mletého vápence nebo srážením vápenatých iontů s uhličitanovými ionty

Č. barevného indexu

77220

EINECS

Uhličitan vápenatý: 207-439-9

Vápenec: 215-279-6

Chemický název

Uhličitan vápenatý

Chemický vzorec

CaCO3

Relativní molekulová hmotnost

100,1

Obsah

Ne méně než 98 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý krystalický nebo amorfní prášek bez zápachu a chuti

Identifikace

Rozpustnost

Prakticky nerozpustný ve vodě a v alkoholu. S šuměním se rozpouští ve zředěné kyselině octové, ve zředěné kyselině chlorovodíkové a ve zředěné kyselině dusičné, výsledný roztok dává po vaření pozitivní výsledky zkoušky na vápník

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2,0 % (200 °C, 4 hodiny)

Látky nerozpustné v kyselině

Ne více než 0,2 %

Soli hořčíku a alkalické soli

Ne více než 1 %

Fluorid

Ne více než 50 mg/kg

Antimon (jako Sb)

Ne více než 100 mg/kg, jednotlivě nebo v kombinaci

Měď (jako Cu)

Chrom (jako Cr)

Zinek (jako Zn)

Barium (jako Ba)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

E 171 OXID TITANIČITÝ

Synonyma

CI bílý pigment 6

Definice

Oxid titaničitý v zásadě sestává z čistého oxidu titaničitého (modifikace anatas a/nebo rutil), který může být pokryt malými množstvími oxidu hlinitého a/nebo oxidu křemičitého pro vylepšení technologických vlastností výrobku.

Anatasových typů pigmentovaného oxidu titaničitého lze dosáhnout pouze sulfátovým postupem, při němž se jako vedlejší produkt vytvoří velké množství kyseliny sírové. Rutilových typů oxidu titaničitého se obvykle dosáhne chloridovým postupem.

Některé rutilové typy oxidu titaničitého se vyrábí pomocí slídy (známé také jako křemičitan hlinitodraselný), která slouží jako šablona k utvoření základní destičkové struktury. Povrch slídy se potahuje oxidem titaničitým pomocí zvláštního patentovaného postupu.

Destičková forma rutilového oxidu titaničitého se vyrábí tak, že se perleťový pigment slídy potažené (rutilovým) oxidem titaničitým podrobí extrakčnímu rozpouštění v kyselině, po němž následuje extrakční rozpuštění v zásadě. Veškerá slída se odstraní během tohoto procesu a výsledným produktem je destičková forma rutilového oxidu titaničitého

Č. barevného indexu

77891

EINECS

236-675-5

Chemický název

Oxid titaničitý

Chemický vzorec

TiO2

Relativní molekulová hmotnost

79,88

Obsah

Ne méně než 99 % bez zahrnutí oxidu hlinitého a oxidu křemičitého

Popis

Bílý až lehce zbarvený prášek

Identifikace

Rozpustnost

Nerozpustný ve vodě a organických rozpouštědlech. Pomalu se rozpouští v kyselině fluorovodíkové a v horké koncentrované kyselině sírové

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Maximálně 0,5 % (105 °C, 3 hodiny)

Ztráta při vznětu

Ne více než 1,0 % bez zahrnutí těkavých látek (800 °C)

Oxid hlinitý a/nebo oxid křemičitý

Celkem ne více než 2,0 %

Látky rozpustné v 0,5 N HCl

Ne více než 0,5 % bez zahrnutí oxidu hlinitého a oxidu křemičitého, a kromě toho pro výrobky obsahující oxid hlinitý a/nebo oxid křemičitý ne více než 1,5 % v prodávaném výrobku

Látky rozpustné ve vodě

Ne více než 0,5 %

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg po extrakci s 0,5 N HCl

Antimon

Ne více než 2 mg/kg po extrakci s 0,5 N HCl

Arzen

Ne více než 1 mg/kg po extrakci s 0,5 N HCl

Olovo

Ne více než 10 mg/kg po extrakci s 0,5 N HCl

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg po extrakci s 0,5 N HCl

E 172 OXIDY A HYDROXIDY ŽELEZA

Synonyma

Žlutý oxid železa: CI žlutý pigment 42 a 43

Červený oxid železa: CI červený pigment 101 a 102

Černý oxid železa: CI černý pigment 11

Definice

Oxidy a hydroxidy železa se vyrábějí synteticky a v zásadě sestávají z bezvodých a/nebo hydratovaných oxidů železa. Rozsah odstínů zahrnuje žluti, červeně, hnědi a černi. Oxidy železa potravinářské jakosti se od technických druhů odlišují zejména poměrně nízkým stupněm znečištění jinými kovy. Toho se dosahuje výběrem a kontrolou zdroje železa a/nebo rozsahem chemického čištění během výrobního procesu

Č. barevného indexu

Žlutý oxid železa:

77492

Červený oxid železa:

77491

Černý oxid železa:

77499

EINECS

Žlutý oxid železa:

257-098-5

Červený oxid železa:

215-168-2

Černý oxid železa:

235-442-5

Chemický název

Žlutý oxid železa: hydratovaný oxid železitý, hydratovaný oxid železa (III)

Červený oxid železa: bezvodý oxid železitý, bezvodý oxid železa (III)

Černý oxid železa: oxid železnato-železitý, oxid železa (II, III)

Chemický vzorec

Žlutý oxid železa:

FeO(OH) · H2O

Červený oxid železa:

Fe2O3

Černý oxid železa:

FeO · Fe2O3

Relativní molekulová hmotnost

88,85:

FeO(OH)

159,70:

Fe2O3

231,55:

FeO · Fe2O3

Obsah

Žluť ne méně než 60 %, červeň a čerň ne méně než 68 % celkového železa, vyjadřuje se jako železo

Popis

Prášek; žlutý, červený, hnědý nebo černý odstín

Identifikace

Rozpustnost

Nerozpustný ve vodě a organických rozpouštědlech

Rozpustný v koncentrovaných minerálních kyselinách

Čistota

Látky rozpustné ve vodě

Ne více než 1,0 %

Při úplném rozpuštění

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Chrom

Ne více než 100 mg/kg

Měď

Ne více než 50 mg/kg

Olovo

Ne více než 10 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Nikl

Ne více než 200 mg/kg

Zinek

Ne více než 100 mg/kg

E 173 HLINÍK

Synonyma

CI kovový pigment, AL

Definice

Hliníkový prášek sestává z jemně rozptýlených částic hliníku. Mletí se může nebo nemusí provádět za přítomnosti jedlých rostlinných olejů a/nebo mastných kyselin potravinářské jakosti. Neobsahuje příměsi jiných látek, než jsou jedlé rostlinné oleje a/nebo mastné kyseliny potravinářské jakosti

Č. barevného indexu

77000

EINECS

231-072-3

Chemický název

Hliník

Chemický vzorec

Al

Atomová hmotnost

26,98

Obsah

Ne méně než 99 %, vypočteno jako Al bez obsahu olejů

Popis

Stříbřitě šedý prášek nebo drobné plíšky

Identifikace

Rozpustnost

Nerozpustný ve vodě a organických rozpouštědlech. Rozpustný ve zředěné kyselině chlorovodíkové

Zkouška na hliník

Zkoušce vyhovuje vzorek rozpuštěný ve zředěné kyselině chlorovodíkové

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % (105 °C, do konstantní hmotnosti)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 10 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

E 174 STŘÍBRO

Synonyma

Argentum, Ag

Definice

Č. barevného indexu

77820

EINECS

231-131-3

Chemický název

Stříbro

Chemický vzorec

Ag

Atomová hmotnost

107,87

Obsah

Ne méně než 99,5 % Ag

Popis

Stříbřitě zbarvený prášek nebo drobné plíšky

Identifikace

 

Čistota

 

E 175 ZLATO

Synonyma

Kovový pigment 3; Aurum, Au

Definice

Č. barevného indexu

77480

EINECS

231-165-9

Chemický název

Zlato

Chemický vzorec

Au

Atomová hmotnost

197,0

Obsah

Ne méně než 90 % Au

Popis

Zlatě zbarvený prášek nebo drobné plíšky

Identifikace

 

Čistota

Stříbro

Ne více než 7 %

Po úplném rozpuštění

Měď

Ne více než 4 %

E 180 LITHOLRUBIN BK

Synonyma

CI červený pigment 57; rubínový pigment; karmín 6B

Definice

Litholrubin BK v zásadě sestává z 3-hydroxy-4-(4-methyl-2-sulfonanofenylazo)-2-naftalenkarboxylanu vápenatého a vedlejších barevných látek dohromady s vodou, chloridem vápenatým a/nebo síranem vápenatým jako základními nebarevnými složkami

Č. barevného indexu

15850:1

EINECS

226-109-5

Chemický název

3-hydroxy-4-(4-methyl-2-sulfonanofenylazo)-2-naftalenkarboxylan vápenatý

Chemický vzorec

C18H12CaN2O6S

Relativní molekulová hmotnost

424,45

Obsah

Ne méně než 90 % barevných látek celkem

Formula 200 při cca 442 nm v dimethylformamidu

Popis

Červený prášek

Identifikace

Spektrometrie

Maximum v dimethylformamidu při cca 442 nm

Čistota

Vedlejší barevné látky

Ne více než 0,5 %

Organické sloučeniny jiné než barevné látky:

 

vápenatá sůl kyseliny 2-amino-5-methylbenzensulfonové

Ne více než 0,2 %

vápenatá sůl kyseliny 3-hydroxy-2-naftalenkarboxylové

Ne více než 0,4 %

Nesulfonované primární aromatické aminy

Ne více než 0,01 % (vyjadřuje se jako anilin)

Látky extrahovatelné etherem

Z roztoku o pH 7 ne více než 0,2 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Lze použít hliníkové laky této barvy.

E 200 KYSELINA SORBOVÁ

Synonyma

 

Definice

EINECS

203-768-7

Chemický název

Kyselina sorbová; kyselina trans, trans-2,4-hexadienová

Chemický vzorec

C6H8O2

Relativní molekulová hmotnost

112,12

Obsah

Ne méně než 99 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bezbarvé jehličky nebo bílý sypký prášek s mírným charakteristickým zápachem a nevykazující po devadesátiminutovém zahřívání při 105 °C změnu barvy

Identifikace

Rozpětí bodu tání

Mezi 133 °C a 135 °C, po čtyřhodinovém sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou

Spektrometrie

Roztok v propan-2-olu (1:4 000 000) vykazuje absorpční maximum při 254 ± 2 nm

Zkouška na přítomnost dvojných vazeb

Vyhovuje zkoušce

Rozpustnost

Slabě rozpustný ve vodě, rozpustný v ethanolu

Čistota

Obsah vody

Ne více než 0,5 % (Karl-Fischerova metoda)

Síranový popel

Ne více než 0,2 %

Aldehydy

Ne více než 0,1 % (jako formaldehyd)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 202 SORBAN DRASELNÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

246-376-1

Chemický název

Sorban draselný; (E,E)-2,4-hexadienan draselný; draselná sůl kyseliny trans, trans-2,4-hexadienové

Chemický vzorec

C6H7O2K

Relativní molekulová hmotnost

150,22

Obsah

Ne méně než 99 %, vztaženo na sušinu

Popis

Bílý krystalický prášek nevykazující po devadesátiminutovém zahřívání při 105 °C změnu barvy

Identifikace

Rozpětí bodu tání kyseliny sorbové

Rozpětí bodu tání kyseliny sorbové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 133 °C až 135 °C

Zkouška na přítomnost draslíku

Vyhovuje zkoušce

Zkouška na přítomnost dvojných vazeb

Vyhovuje zkoušce

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 1,0 % (105 °C, 3 hodiny)

Kyselost nebo zásaditost

Ne více než asi 1,0 % (jako kyselina sorbová nebo K2CO3)

Aldehydy

Ne více než 0,1 %, vypočteno jako formaldehyd

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 203 SORBAN VÁPENATÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

231-321-6

Chemický název

Sorban vápenatý; vápenaté soli kyseliny trans, trans-2,4-hexadienové

Chemický vzorec

C12H14O4Ca

Relativní molekulová hmotnost

262,32

Obsah

Ne méně než 98 %, vztaženo na sušinu

Popis

Jemný bílý krystalický prášek nevykazující po devadesátiminutovém zahřívání při 105 °C změnu barvy

Identifikace

Rozpětí bodu tání kyseliny sorbové

Rozpětí bodu tání kyseliny sorbové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 133 °C až 135 °C

Zkouška na přítomnost vápníku

Pozitivní

Zkouška na přítomnost dvojných vazeb

Pozitivní

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2,0 %, stanoveno čtyřhodinovým sušením ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou

Aldehydy

Ne více než 0,1 % (jako formaldehyd)

Fluorid

Ne více než 10 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 210 KYSELINA BENZOOVÁ

Synonyma

 

Definice

EINECS

200-618-2

Chemický název

Kyselina benzoová; kyselina benzenkarboxylová; kyselina fenylkarboxylová

Chemický vzorec

C7H6O2

Relativní molekulová hmotnost

122,12

Obsah

Ne méně než 99,5 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý krystalický prášek

Identifikace

Rozpětí bodu tání

121,5 °C–123,5 °C

Sublimační zkouška

Pozitivní

Zkouška na přítomnost benzoanu

Pozitivní

pH

Přibližně 4 (vodný roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % (3 hodiny, nad kyselinou sírovou)

Síranový popel

Ne více než 0,05 %

Chlorované organické sloučeniny

Ne více než 0,07 % vyjádřeno jako chlorid, což odpovídá 0,3 % při vyjádření jako monochlorbenzoová kyselina

Snadno oxidovatelné látky

Do 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, zahřeje se na bod varu a přidá se po kapkách 0,1 N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 30 vteřin. V horkém roztoku se rozpustí 1 g vzorku naváženého s přesností na 1 mg a titruje se 0,1 N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 15 vteřin. Nemělo by být zapotřebí více než 0,5 ml

Snadno zuhelnitelné látky

Studený roztok 0,5 g kyseliny benzoové v 5 ml 94,5 až 95,5% kyseliny sírové nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml chloridu kobaltnatého TSC (10), 0,3 ml chloridu železitého TSC (11), 0,1 ml síranu měďnatého TSC (12) a 4,4 ml vody

Polycyklické kyseliny

Při frakcionovaném okyselování zneutralizovaného roztoku kyseliny benzoové nesmí mít první sraženina bod tání odlišný od bodu tání kyseliny benzoové

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 211 BENZOAN SODNÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

208-534-8

Chemický název

Benzoan sodný; sodná sůl kyseliny benzenkarboxylové; sodná sůl kyseliny fenylkarboxylové

Chemický vzorec

C7H5O2Na

Relativní molekulová hmotnost

144,11

Obsah

Ne méně než 99 % C7H5O2Na po čtyřhodinovém sušení při 105 °C

Popis

Bílý krystalický prášek nebo granule, téměř bez zápachu

Identifikace

Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě, mírně rozpustný v ethanolu

Rozpětí bodu tání kyseliny benzoové

Rozpětí bodu tání kyseliny benzoové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 121,5 °C až 123,5 °C

Zkouška na přítomnost benzoanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 1,5 % (105 °C, 4 hodiny)

Snadno oxidovatelné látky

Do 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, zahřeje se na bod varu a přidá se po kapkách 0,1 N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 30 vteřin. V horkém roztoku se rozpustí 1 g vzorku naváženého s přesností na 1 mg a titruje se 0,1 N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 15 vteřin. Nemělo by být zapotřebí více než 0,5 ml

Polycyklické kyseliny

Při frakcionovaném okyselování (zneutralizovaného) roztoku benzoanu sodného nesmí mít první sraženina bod tání odlišný od bodu tání kyseliny benzoové

Chlorované organické sloučeniny

Ne více než 0,06 % vyjádřeno jako chlorid, což odpovídá 0,25 %, vyjádřeno jako monochlorbenzoová kyselina

Kyselost nebo zásaditost

K neutralizaci 1 g benzoanu sodného v přítomnosti fenolftaleinu nesmí být potřeba více než 0,25 ml 0,1 N NaOH nebo 0,1 N HCl

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 212 BENZOAN DRASELNÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

209-481-3

Chemický název

Benzoan draselný; draselná sůl kyseliny benzenkarboxylové; draselná sůl kyseliny fenylkarboxylové

Chemický vzorec

C7H5KO2 · 3H2O

Relativní molekulová hmotnost

214,27

Obsah

Ne méně než 99 % C7H5KO2 po sušení do konstantní hmotnosti při 105 °C

Popis

Bílý krystalický prášek

Identifikace

Rozpětí bodu tání kyseliny benzoové

Rozpětí bodu tání kyseliny benzoové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 121,5 °C až 123,5 °C

Zkouška na přítomnost benzoanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost draslíku

Pozitivní

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 26,5 % (105 °C, 4 hodiny)

Chlorované organické sloučeniny

Ne více než 0,06 % vyjádřeno jako chlorid, což odpovídá 0,25 %, vyjádřeno jako monochlorbenzoová kyselina

Snadno oxidovatelné látky

Do 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, zahřeje se na bod varu a přidá se po kapkách 0,1 N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 30 vteřin. V horkém roztoku se rozpustí 1 g vzorku naváženého s přesností na 1 mg a titruje se 0,1 N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 15 vteřin. Nemělo by být zapotřebí více než 0,5 ml

Snadno zuhelnitelné látky

Studený roztok 0,5 g kyseliny benzoové v 5 ml 94,5 až 95,5% kyseliny sírové nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml chloridu kobaltnatého TSC, 0,3 ml chloridu železitého TSC, 0,1 ml síranu měďnatého TSC a 4,4 ml vody

Polycyklické kyseliny

Při frakcionovaném okyselování (zneutralizovaného) roztoku benzoanu draselného nesmí mít první sraženina bod tání odlišný od bodu tání kyseliny benzoové

Kyselost nebo zásaditost

K neutralizaci 1 g benzoanu draselného v přítomnosti fenolftaleinu nesmí být potřeba více než 0,25 ml 0,1 N NaOH nebo 0,1 N HCl

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 213 BENZOAN VÁPENATÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

218-235-4

Chemický název

Benzoan vápenatý; dibenzoan vápenatý

Chemický vzorec

Bezvodý:

C14H10O4Ca

Monohydrát:

C14H10O4Ca · H2O

Trihydrát:

C14H10O4Ca · 3H2O

Relativní molekulová hmotnost

Bezvodý:

282,31

Monohydrát:

300,32

Trihydrát:

336,36

Obsah

Ne méně než 99 % po sušení při 105 °C

Popis

Bílé nebo bezbarvé krystaly nebo bílý prášek

Identifikace

Rozpětí bodu tání kyseliny benzoové

Rozpětí bodu tání kyseliny benzoové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 121,5 °C až 123,5 °C

Zkouška na přítomnost benzoanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost vápníku

Pozitivní

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 17,5 % (105 °C, do konstantní hmotnosti)

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,3 %

Chlorované organické sloučeniny

Ne více než 0,06 % vyjádřeno jako chlorid, což odpovídá 0,25 %, vyjádřeno jako monochlorbenzoová kyselina

Snadno oxidovatelné látky

Do 100 ml vody se přidá 1,5 ml kyseliny sírové, zahřeje se na bod varu a přidá se po kapkách 0,1 N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 30 vteřin. V horkém roztoku se rozpustí 1 g vzorku naváženého s přesností na 1 mg a titruje se 0,1 N KMnO4, dokud růžové zabarvení nevydrží 15 vteřin. Nemělo by být zapotřebí více než 0,5 ml

Snadno zuhelnitelné látky

Studený roztok 0,5 g kyseliny benzoové v 5 ml 94,5 až 95,5% kyseliny sírové nesmí vykazovat silnější zabarvení než srovnávací roztok, který obsahuje 0,2 ml chloridu kobaltnatého TSC, 0,3 ml chloridu železitého TSC, 0,1 ml síranu měďnatého TSC a 4,4 ml vody

Polycyklické kyseliny

Při frakcionovaném okyselování (zneutralizovaného) roztoku benzoanu vápenatého nesmí mít první sraženina bod tání odlišný od bodu tání kyseliny benzoové

Kyselost nebo zásaditost

K neutralizaci 1 g benzoanu vápenatého v přítomnosti fenolftaleinu nesmí být potřeba více než 0,25 ml 0,1 N NaOH nebo 0,1 N HCl

Fluorid

Ne více než 10 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 214 ETHYL p-HYDROXYBENZOÁT

Synonyma

Ethylester kyseliny p-hydroxybenzoové; ethylparaben; p-hydroxybenzoan ethylnatý

Definice

EINECS

204-399-4

Chemický název

p-hydroxybenzoan ethylnatý; ethylester kyseliny p-hydroxybenzoové

Chemický vzorec

C9H10O3

Relativní molekulová hmotnost

166,8

Obsah

Ne méně než 99,5 % po dvouhodinovém sušení při teplotě 80 °C

Popis

Malé bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek, téměř bez zápachu

Identifikace

Rozpětí bodu tání

115 °C – 118 °C

Zkouška na přítomnost p-hydroxybenzoanu

Rozpětí bodu tání kyseliny p-hydroxybenzoové izolované okyselením a nerekrystalizované, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, 213 °C až 217 °C

Zkouška na přítomnost alkoholu

Pozitivní

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % (80 °C, 2 hodiny)

Síranový popel

Ne více než 0,05 %

Kyselina p-hydroxybenzoová a kyselina salicylová

Ne více než 0,35 % vyjádřeno jako kyselina p-hydroxybenzoová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 215 ETHYL-p-HYDROXYBENZOÁT SODNÁ SŮL

Synonyma

Sodná sůl ethylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové

Definice

EINECS

252-487-6

Chemický název

Sodná sůl p-hydroxybenzoanu ethylnatého; sodná sůl ethylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové

Chemický vzorec

C9H9O3Na

Relativní molekulová hmotnost

188,8

Obsah

Obsah ethylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové ne méně než 83 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý krystalický hygroskopický prášek

Identifikace

Rozpětí bodu tání

115 °C až 118 °C, po sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou

Zkouška na přítomnost p-hydroxybenzoanu

Rozpětí bodu tání kyseliny p-hydroxybenzoové izolované ze vzorku je 213 °C až 217 °C

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

pH

9,9–10,3 (0,1% vodný roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 5 % (sušením ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou)

Síranový popel

37 až 39 %

Kyselina p-hydroxybenzoová a kyselina salicylová

Ne více než 0,35 % vyjádřeno jako kyselina p-hydroxybenzoová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 218 METHYL-p-HYDROXYBENZOÁT

Synonyma

Methylester kyseliny p-hydroxybenzoové; methylparaben; p-hydroxybenzoan methylnatý

Definice

EINECS

243-171-5

Chemický název

p-hydroxybenzoan methylnatý; methylester kyseliny p-hydroxybenzoové

Chemický vzorec

C8H8O3

Relativní molekulová hmotnost

152,15

Obsah

Ne méně než 99 % po dvouhodinovém sušení při 80 °C

Popis

Malé bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek, téměř bez zápachu

Identifikace

Rozpětí bodu tání

125 °C–128 °C

Zkouška na přítomnost p-hydroxybenzoanu

Rozpětí bodu tání kyseliny p-hydroxybenzoové izolované ze vzorku je po dvouhodinovém sušení při 80 °C 213 až 217 °C

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % (80 °C, 2 hodiny)

Síranový popel

Ne více než 0,05 %

Kyselina p-hydroxybenzoová a kyselina salicylová

Ne více než 0,35 % vyjádřeno jako kyselina p-hydroxybenzoová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 219 METHYL-p-HYDROXYBENZOÁT SODNÁ SŮL

Synonyma

Sodná sůl methylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové

Definice

EINECS

 

Chemický název

Sodná sůl p-hydroxybenzoanu methylnatého; sodná sůl methylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové

Chemický vzorec

C8H7O3Na

Relativní molekulová hmotnost

174,15

Obsah

Ne méně než 99,5 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý hygroskopický prášek

Identifikace

Rozpětí bodu tání

Rozpětí bodu tání bílé sraženiny vznikající při okyselování 10% (m/V) vodného roztoku sodné soli methylesteru kyseliny p-hydroxybenzoové kyselinou chlorovodíkovou (za použití lakmusu jako indikátoru) musí být po vymytí vodou a dvouhodinovém sušení při 80 °C 125 °C až 128 °C

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

pH

9,7–10,3 (0,1 % roztoku ve vodě bez oxidu uhličitého)

Čistota

Obsah vody

Ne více než 5 % (Karl-Fischerova metoda)

Síranový popel

40 až 44,5 %, vztaženo na bezvodou bázi

Kyselina p-hydroxybenzoová a kyselina salicylová

Ne více než 0,35 % vyjádřeno jako kyselina p-hydroxybenzoová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 220 OXID SIŘIČITÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

231-195-2

Chemický název

Oxid siřičitý; anhydrid kyseliny siřičité

Chemický vzorec

SO2

Relativní molekulová hmotnost

64,07

Obsah

Ne méně než 99 %

Popis

Silně štiplavě dusivý, bezbarvý nehořlavý plyn

Identifikace

Zkouška na přítomnost sirných látek

Pozitivní

Čistota

Obsah vody

Ne více než 0,05 % (Karl-Fischerova metoda)

Netěkavý zbytek

Ne více než 0,01 %

Oxid sírový

Ne více než 0,1 %

Selen

Ne více než 10 mg/kg

Ostatní plyny, které nejsou za normálních podmínek ve vzduchu přítomné

Ani ve stopových množstvích

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 221 SIŘIČITAN SODNÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

231-821-4

Chemický název

Siřičitan sodný (bezvodý nebo heptahydrát)

Chemický vzorec

Bezvodý:

Na2SO3

Heptahydrát:

Na2SO3 · 7H2O

Relativní molekulová hmotnost

Bezvodý:

126,04

Heptahydrát:

252,16

Obsah

Bezvodý:

Ne méně než 95 % Na2SO3 a ne méně než 48 % SO2

Heptahydrát:

Ne méně než 48 % Na2SO3 a ne méně než 24 % SO2

Popis

Bílý krystalický prášek nebo bezbarvé krystaly

Identifikace

Zkouška na přítomnost siřičitanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

pH

8,5–11,5 (bezvodý: desetiprocentní roztok; heptahydrát: 20 % roztok)

Čistota

Thiosírany

Ne více než 0,1 %, vztaženo na obsah SO2

Železo

Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Selen

Ne více než 5 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 222 HYDROGENSIŘIČITAN SODNÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

231-921-4

Chemický název

Hydrogensiřičitan sodný; kyselý siřičitan sodný

Chemický vzorec

NaHSO3 ve vodném roztoku

Relativní molekulová hmotnost

104,06

Obsah

Ne méně než 32 % (m/m) NaHSO3

Popis

Čirý, bezbarvý až žlutý roztok

Identifikace

Zkouška na přítomnost siřičitanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

pH

2,5–5,5 (10% vodný roztok)

Čistota

Železo

Ne více než 10 mg/kg Na2SO3, vztaženo na obsah SO2

Selen

Ne více než 5 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 223 DISIŘIČITAN SODNÝ

Synonyma

Disiřičitan disodný; pyrosiřičitan; pyrosiřičitan sodný

Definice

EINECS

231-673-0

Chemický název

Disiřičitan disodný; pentaoxodisiřičitan disodný

Chemický vzorec

Na2S2O5

Relativní molekulová hmotnost

190,11

Obsah

Ne méně než 95 % Na2S2O5 a ne méně než 64 % SO2

Popis

Bílé krystaly nebo krystalický prášek

Identifikace

Zkouška na přítomnost siřičitanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

pH

4,0–5,5 (10% vodný roztok)

Čistota

Thiosírany

Ne více než 0,1 %, vztaženo na obsah SO2

Železo

Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Selen

Ne více než 5 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 224 DISIŘIČITAN DRASELNÝ

Synonyma

Disiřičitan didraselný; pyrosiřičitan draselný

Definice

EINECS

240-795-3

Chemický název

Disiřičitan didraselný; pentaoxodisiřičitan didraselný

Chemický vzorec

K2S2O5

Relativní molekulová hmotnost

222,33

Obsah

Ne méně než 90 % K2S2O5 a ne méně než 51,8 % SO2, zbytek tvořen převážně síranem draselným

Popis

Bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek

Identifikace

Zkouška na přítomnost siřičitanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost draslíku

Pozitivní

Čistota

Thiosírany

Ne více než 0,1 %, vztaženo na obsah SO2

Železo

Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Selen

Ne více než 5 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 226 SIŘIČITAN VÁPENATÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

218-235-4

Chemický název

Siřičitan vápenatý

Chemický vzorec

CaSO3 · 2H2O

Relativní molekulová hmotnost

156,17

Obsah

Ne méně než 95 % CaSO3 · 2H2O a ne méně než 39 % SO2

Popis

Bílé krystaly nebo bílý krystalický prášek

Identifikace

Zkouška na přítomnost siřičitanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost vápníku

Pozitivní

Čistota

Železo

Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Selen

Ne více než 5 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 227 HYDROGENSIŘIČITAN VÁPENATÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

237-423-7

Chemický název

Hydrogensiřičitan vápenatý; kyselý siřičitan vápenatý

Chemický vzorec

Ca(HSO3)2

Relativní molekulová hmotnost

202,22

Obsah

6 až 8 % (m/V) oxidu siřičitého a 2,5 až 3,5 % (m/V) oxidu vápenatého, což odpovídá 10 až 14 % (m/V) hydrogensiřičitanu vápenatého [Ca(HSO3)2]

Popis

Čirý zelenožlutý vodný roztok s výrazným zápachem po oxidu siřičitém

Identifikace

Zkouška na přítomnost siřičitanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost vápníku

Pozitivní

Čistota

Železo

Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Selen

Ne více než 5 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 228 HYDROGENSIŘIČITAN DRASELNÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

231-870-1

Chemický název

Hydrogensiřičitan draselný; kyselý siřičitan draselný

Chemický vzorec

KHSO3 ve vodném roztoku

Relativní molekulová hmotnost

120,17

Obsah

Ne méně než 280 g KHSO3 na litr (nebo 150 g SO2 na litr)

Popis

Čirý bezbarvý vodný roztok

Identifikace

Zkouška na přítomnost siřičitanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost draslíku

Pozitivní

Čistota

Železo

Ne více než 10 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Selen

Ne více než 5 mg/kg, vztaženo na obsah SO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 234 NISIN

Synonyma

 

Definice

Nisin je složen z několika blízce příbuzných polypeptidů produkovaných kmeny Lactococcus lactis subsp. lactis

EINECS

215-807-5

Chemický název

 

Chemický vzorec

C143H230N42O37S7

Relativní molekulová hmotnost

3 354,12

Obsah

Nisinový koncentrát obsahuje ne méně než 900 jednotek na mg ve směsi odtučněné mléčné sušiny a minimálně 50 % chloridu sodného

Popis

Bílý prášek

Identifikace

 

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 3 % (102 °C až 103 °C, do konstantní hmotnosti)

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 235 NATAMYCIN

Synonyma

Pimaricin

Definice

Natamycin je fungicidní látka patřící do polyenové makrolidové skupiny a je produkována kmeny Streptomyces natalensis a dalšími relevantními druhy

EINECS

231-683-5

Chemický název

Stereoisomer kyseliny 22-(3-amino-3,6-dideoxy-β-D-mannopyranosyloxy)-1,3,26-trihydroxy-12-methyl-10-oxo-6,11,28-trioxatricyklo[22.3.1.05,7]oktakosa-8,14,16,18,20-pentaene-25-karboxylové.

Chemický vzorec

C33H47O13N

Relativní molekulová hmotnost

665,74

Obsah

Ne méně než 95 %, vztaženo na sušinu

Popis

Bílý až krémově bílý krystalický prášek

Identifikace

Barevné reakce

Po přidání několika krystalů natamycinu na desku, na kterou byla přidána kapka:

 

koncentrované kyseliny chlorovodíkové, dojde k vývinu modrého zabarvení,

 

koncentrované kyseliny fosforečné, dojde k vývinu zeleného zbarvení, které se během několika minut změní na světle červené

Spektrometrie

0,0005 % (m/V) roztok látky v 1 % methanolickém roztoku kyseliny octové vykazuje absorpční maxima okolo 290 nm, 303 nm a 318 nm, rameno okolo 280 nm a minima okolo 250 nm, 295,5 nm a 311 nm

pH

5,5 až 7,5 (1 % (m/V) roztok v předem zneutralizované směsi 20 dílů dimethylformamidu a 80 dílů vody)

Specifická otáčivost

[α]D 20 + 250° až + 295° (1 % (m/V) roztok v ledové kyselině octové, při 20 °C a vztaženo na vysušený materiál)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 8 % (nad P2O5, ve vakuu při 60 °C do konstantní hmotnosti)

Síranový popel

Ne více než 0,5 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Mikrobiologická kritéria

Celkový počet mikroorganismů

Ne více než 100 kolonií na gram

E 239 HEXAMETHYLENTETRAMIN

Synonyma

Hexamin; methenamin

Definice

EINECS

202-905-8

Chemický název

1,3,5,7-tetraazatricyklo[3.3.1.13,7]-dekan, hexamethylentetramin

Chemický vzorec

C6H12N4

Relativní molekulová hmotnost

140,19

Obsah

Ne méně než 99 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bezbarvý nebo bílý krystalický prášek

Identifikace

Zkouška na přítomnost formaldehydu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost amoniaku

Pozitivní

Bod sublimace

Přibližně 260 °C

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % (při 105 °C ve vakuu nad P2O5 po dobu dvou hodin)

Síranový popel

Ne více než 0,05 %

Sírany

Ne více než 0,005 %, vyjádřeno jako SO4

Chloridy

Ne více než 0,005 %, vyjádřeno jako Cl

Amonné soli

Neprokazatelné

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 242 DIMETHYLDIUHLIČITAN

Synonyma

DMDC; dimethylpyrouhličitan

Definice

EINECS

224-859-8

Chemický název

Dimethyldiuhličitan; dimethylester kyseliny pyrouhličité

Chemický vzorec

C4H6O5

Relativní molekulová hmotnost

134,09

Obsah

Ne méně než 99,8 %

Popis

Bezbarvá kapalina, která se ve vodných roztocích rozkládá. Poškozuje pokožku a oči a při vdechnutí a požití je toxická

Identifikace

Rozklad

Po zředění pozitivní zkouška na CO2 a methanol

Bod tání

17 °C

Bod varu

172 °C s rozkladem

Hustota při 20 °C

Přibližně 1,25 g/cm3

Infračervené absorpční spektrum

Maxima při 1 156 a 1 832 cm–1

Čistota

Dimethyluhličitan

Ne více než 0,2 %

Chlor, celkem

Ne více než 3 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 249 DUSITAN DRASELNÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

231-832-4

Chemický název

Dusitan draselný

Chemický vzorec

KNO2

Relativní molekulová hmotnost

85,11

Obsah

Ne méně než 95 %, vztaženo na bezvodou bázi (14)

Popis

Bílé nebo světle žluté rozplývavé granule

Identifikace

Zkouška na přítomnost dusitanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost draslíku

Pozitivní

pH

6,0–9,0 (5 % roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 3 % (4 hodiny, nad silikagelem)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 250 DUSITAN SODNÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

231-555-9

Chemický název

Dusitan sodný

Chemický vzorec

NaNO2

Relativní molekulová hmotnost

69,00

Obsah

Ne méně než 97 %, vztaženo na bezvodou bázi (15)

Popis

Bílý krystalický prášek nebo nažloutlé hrudky

Identifikace

Zkouška na přítomnost dusitanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,25 % (4 hodiny, nad silikagelem)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 251 DUSIČNAN SODNÝ

I.   TUHÝ DUSIČNAN SODNÝ

Synonyma

Chilský ledek; ledek sodný

Definice

EINECS

231-554-3

Chemický název

Dusičnan sodný

Chemický vzorec

NaNO3

Relativní molekulová hmotnost

85,00

Obsah

Ne méně než 99 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý krystalický, mírně hygroskopický prášek

Identifikace

Zkouška na přítomnost dusičnanů

Pozitivní

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

pH

5,5–8,3 (5% roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2 % (105 °C, 4 hodiny)

Dusitany

Ne více než 30 mg/kg vyjádřeno jako NaNO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

II.

ROZTOK DUSIČNANU SODNÉHO

Synonyma

 

Definice

Roztok dusičnanu sodného je vodný roztok dusičnanu sodného vytvořeného chemickou reakcí hydroxidu sodného a kyseliny dusičné ve stechiometrickém poměru bez následné krystalizace. Standardizované formy připravené z roztoku dusičnanu sodného splňujícího tyto specifikace mohou obsahovat přebytek kyseliny dusičné, pokud je tato skutečnost jasně uvedena nebo je uvedena na etiketě

EINECS

231-554-3

Chemický název

Dusičnan sodný

Chemický vzorec

NaNO3

Relativní molekulová hmotnost

85,00

Obsah

Obsah NaNO3 od 33,5 % do 40,0 %

Popis

Čirý bezbarvý roztok

Identifikace

Zkouška na přítomnost dusičnanů

Pozitivní

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

pH

1,5–3,5

Čistota

Volná kyselina dusičná

Ne více než 0,01 %

Dusitany

Ne více než 10 mg/kg vyjádřeno jako NaNO2

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 0,3 mg/kg

Tato specifikace se vztahuje na 35% vodný roztok

E 252 DUSIČNAN DRASELNÝ

Synonyma

Chilský ledek; ledek sodný

Definice

EINECS

231-818-8

Chemický název

Dusičnan draselný

Chemický vzorec

KNO3

Relativní molekulová hmotnost

101,11

Obsah

Ne méně než 99 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý krystalický prášek nebo průhledné hranolky, chladivě slané, štiplavé chuti

Identifikace

Zkouška na přítomnost dusičnanů

Pozitivní

Zkouška na přítomnost draslíku

Pozitivní

pH

4,5–8,5 (5 % roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 1 % (105 °C, 4 hodiny)

Dusitany

Ne více než 20 mg/kg, vyjádřeno jako KNO2

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 260 KYSELINA OCTOVÁ

Synonyma

 

Definice

EINECS

200-580-7

Chemický název

Kyselina octová; kyselina ethankarboxylová

Chemický vzorec

C2H4O2

Relativní molekulová hmotnost

60,05

Obsah

Ne méně než 99,8 %

Popis

Čirá bezbarvá kapalina s charakteristickým štiplavým zápachem

Identifikace

Bod varu

118 °C při tlaku 760 mm (rtuti)

Relativní hustota

Asi 1,049

Zkouška na přítomnost octanu

Při trojnásobném zředění vykazuje pozitivní zkoušku na přítomnost octanu

Bod tuhnutí

Ne nižší než 14,5 °C

Čistota

Netěkavý zbytek

Ne více než 100 mg/kg

Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látky

Ne více než 1 000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí

Snadno oxidovatelné látky

V nádobě se zabroušeným skleněným uzávěrem se zředí 2 ml vzorku 10 ml vody a přidá se 0,1 ml 0,1 N manganistanu draselného. Během 30 minut se růžové zabarvení nesmí změnit na hnědé.

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 0,5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 261 OCTAN DRASELNÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

204-822-2

Chemický název

Octan draselný

Chemický vzorec

C2H3O2K

Relativní molekulová hmotnost

98,14

Obsah

Ne méně než 99 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bezbarvé rozplývavé krystaly nebo bílý krystalický prášek, bez zápachu nebo se slabým octovým zápachem

Identifikace

pH

7,5–9,0 (5 % vodný roztok)

Zkouška na přítomnost octanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost draslíku

Pozitivní

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 8 % (150 °C, 2 hodiny)

Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látky

Ne více než 1 000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 262 (i) OCTAN SODNÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

204-823-8

Chemický název

Octan sodný

Chemický vzorec

C2H3NaO2 · nH2O (n = 0 nebo 3)

Relativní molekulová hmotnost

Bezvodý:

82,03

Trihydrát:

136,08

Obsah

pro bezvodou formu i trihydrát ne méně než 98,5 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bezvodý:

Bílý zrnitý hygroskopický prášek bez zápachu

Trihydrát:

Bezbarvé průhledné krystaly nebo zrnitý krystalický prášek, bez zápachu nebo se slabým octovým zápachem. Na teplém, suchém vzduchu zvětrává

Identifikace

pH

8,0–9,5 (1 % vodný roztok)

Zkouška na přítomnost octanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Bezvodý:

Ne více než 2 % (120 °C, 4 hodiny)

Trihydrát:

Mezi 36 a 42 % (120 °C, 4 hodiny)

Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látky

Ne více než 1 000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 262 (ii) HYDROGENDVOJOCTAN SODNÝ

Synonyma

 

Definice

Hydrogendvojoctan sodný je molekulární sloučenina octanu sodného a kyseliny octové

EINECS

204-814-9

Chemický název

Hydrogendvojoctan sodný

Chemický vzorec

C4H7NaO4 · nH2O (n = 0 nebo 3)

Relativní molekulová hmotnost

142,09 (bezvodý)

Obsah

39 až 41 % volné kyseliny octové a 58 až 60 % octanu sodného

Popis

Bílá hygroskopická krystalická pevná látka s octovým zápachem

Identifikace

pH

4,5–5,0 (10 % vodný roztok)

Zkouška na přítomnost octanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

Čistota

Obsah vody

Ne více než 2 % (Karl-Fischerova metoda)

Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látky

Ne více než 1 000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 263 OCTAN VÁPENATÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

200-540-9

Chemický název

Octan vápenatý

Chemický vzorec

Bezvodý:

C4H6O4Ca

Monohydrát:

C4H6O4Ca · H2O

Relativní molekulová hmotnost

Bezvodý:

158,17

Monohydrát:

176,18

Obsah

Ne méně než 98 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bezvodý octan vápenatý je bílá, hygroskopická, objemná, krystalická pevná látka s mírně hořkou chutí. Může mírně zápáchat po kyselině octové. Monohydrát může mít formu jehliček, granulí nebo může být práškový

Identifikace

pH

6,0–9,0 (10% vodný roztok)

Zkouška na přítomnost octanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost vápníku

Pozitivní

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 11 % (155 °C do konstantní hmotnosti, pro monohydrát)

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,3 %

Kyselina mravenčí, mravenčany a jiné oxidovatelné látky

Ne více než 1 000 mg/kg, vyjádřeno jako kyselina mravenčí

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 270 KYSELINA MLÉČNÁ

Synonyma

 

Definice

Sestává ze směsi kyseliny mléčné (C3H6O3) a jejího mléčnanu (C6H10O5). Získává se mléčným kvašením cukrů nebo se připravuje synteticky

Kyselina mléčná je hygroskopická a při koncentrování varem kondenzuje a tvoří mléčnan kyseliny mléčné, který zředěním a zahřátím hydrolyzuje na kyselinu mléčnou

EINECS

200-018-0

Chemický název

Kyselina mléčná; kyselina 2-hydroxypropionová; kyselina 1-hydroxyethan-1-karboxylová

Chemický vzorec

C3H6O3

Relativní molekulová hmotnost

90,08

Obsah

Ne méně než 76 %

Popis

Bezbarvá nebo nažloutlá, sirupovitá kapalina až pevná látka téměř bez zápachu

Identifikace

Zkouška na přítomnost mléčnanu

Pozitivní

Čistota

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Chlorid

Ne více než 0,2 %

Sírany

Ne více než 0,25 %

Železo

Ne více než 10 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Poznámka: Tato specifikace se týká 80% vodného roztoku; pro slabší vodné roztoky se vypočtou hodnoty odpovídající jejich obsahu kyseliny mléčné.

E 280 KYSELINA PROPIONOVÁ

Synonyma

 

Definice

EINECS

201-176-3

Chemický název

Kyselina propionová; kyselina propankarboxylová

Chemický vzorec

C3H6O2

Relativní molekulová hmotnost

74,08

Obsah

Ne méně než 99,5 %

Popis

Bezbarvá nebo slabě nažloutlá olejovitá kapalina s mírně štiplavým zápachem

Identifikace

Bod tání

– 22 °C

Destilační rozmezí

138,5 °C až 142,5 °C

Čistota

Netěkavý zbytek

Ne více než 0,01 % po vysušení při 140 °C do konstantní hmotnosti

Aldehydy

Ne více než 0,1 % vyjádřeno jako formaldehyd

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 281 PROPIONAN SODNÝ

Synonyma

Propionát sodný

Definice

EINECS

205-290-4

Chemický název

Propionát sodný; sodná sůl kyseliny propankarboxylové

Chemický vzorec

C3H5O2Na

Relativní molekulová hmotnost

96,06

Obsah

Ne méně než 99 % po dvouhodinovém sušení při 105 °C

Popis

Bílý krystalický hygroskopický prášek nebo jemný bílý prášek

Identifikace

Zkouška na přítomnost propionátu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

pH

7,5–10,5 (10 % vodný roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 4 % (105 °C, 2 hodiny)

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,1 %

Železo

Ne více než 50 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 282 PROPIONAN VÁPENATÝ

Synonyma

Propionát vápenatý

Definice

EINECS

223-795-8

Chemický název

Propionát vápenatý

Chemický vzorec

C6H10O4Ca

Relativní molekulová hmotnost

186,22

Obsah

Ne méně než 99 % po dvouhodinovém sušení při 105 °C

Popis

Bílý krystalický prášek

Identifikace

Zkouška na přítomnost propionátu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost vápníku

Pozitivní

pH

6,0–9,0 (10% vodný roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 4 % (105 °C, 2 hodiny)

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,3 %

Železo

Ne více než 50 mg/kg

Fluorid

Ne více než 10 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 283 PROPIONAN DRASELNÝ

Synonyma

Propionát draselný

Definice

EINECS

206-323-5

Chemický název

Propionát draselný; draselná sůl kyseliny propankarboxylové

Chemický vzorec

C3H5KO2

Relativní molekulová hmotnost

112,17

Obsah

Ne méně než 99 % po dvouhodinovém sušení při 105 °C

Popis

Bílý krystalický prášek

Identifikace

Zkouška na přítomnost propionátu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost draslíku

Pozitivní

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 4 % (105 °C, 2 hodiny)

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,1 %

Železo

Ne více než 30 mg/kg

Fluorid

Ne více než 10 mg/kg

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 284 KYSELINA BORITÁ

Synonyma

Kyselina orthoboritá; borofax

Definice

EINECS

233-139-2

Chemický název

 

Chemický vzorec

H3BO3

Relativní molekulová hmotnost

61,84

Obsah

Ne méně než 99,5 %

Popis

Bezbarvé průhledné krystaly bez zápachu nebo bílé granule nebo prášek; lehce mastné na omak; v přírodě se vyskytuje jako minerál sasolin

Identifikace

Bod tání

Přibližně při 171 °C

Zkouška hořením

Hoří pěkným zeleným plamenem

pH

3,8–4,8 (3,3 % vodný roztok)

Čistota

Peroxidy

Po přidání roztoku KI se nezabarví

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 285 TETRABORITAN SODNÝ (BORAX)

Synonyma

Boritan sodný

Definice

EINECS

215-540-4

Chemický název

Tetraboritan sodný; pyroboritan sodný; bezvodý tetraboritan;

Chemický vzorec

Na2B4O7

Na2B4O7 · 10H2O

Relativní molekulová hmotnost

201,27

Obsah

 

Popis

Prášek nebo destičky připomínající sklo, které se na vzduchu zakalují; pomalu se rozpouští ve vodě

Identifikace

Rozpětí bodu tání

Mezi 171 a 175 °C za rozkladu

Čistota

Peroxidy

Po přidání roztoku KI se nezabarví

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 290 OXID UHLIČITÝ

Synonyma

Plynný oxid uhličitý; suchý led (v pevné formě); anhydrid kyseliny uhličité

Definice

EINECS

204-696-9

Chemický název

Oxid uhličitý

Chemický vzorec

CO2

Relativní molekulová hmotnost

44,01

Obsah

Ne méně než 99 % obj., v plynném stavu

Popis

Bezbarvý plyn, za normálních podmínek se slabě štiplavým zápachem. Komerčně je oxid uhličitý dodáván jako kapalina v tlakových lahvích nebo ve velkých zásobních systémech nebo ve stlačených pevných blocích „suchého ledu“. Pevné formy (suchý led) obvykle obsahují jako pojidla příměsi, např. propylenglykol nebo minerální olej

Identifikace

Tvorba sraženiny

Pokud je proud vzorku zaváděn do roztoku hydroxidu barnatého, tvoří se bílá sraženina, která se za vývoje plynu rozpouští ve zředěné kyselině octové

Čistota

Kyselost

915 ml plynu probublaného 50 ml čerstvě převařené vody nesmí posunout její reakci při použití methyloranže do kyselé oblasti více, než učiní přídavek 1 ml kyseliny chlorovodíkové (0,01 N) do 50 ml čerstvě převařené vody

Redukující látky, fosfan a sulfan

915 ml plynu probublaného 25 ml amoniakálního roztoku dusičnanu stříbrného, ke kterému byly přidány 3 ml amoniaku, nesmí způsobit zakalení nebo zčernání tohoto roztoku

Oxid uhelnatý

Ne více než 10 μl/l

Obsah oleje

Ne více než 5 mg/kg

E 296 KYSELINA JABLEČNÁ

Synonyma

Kyselina hydroxybutandiová; kyselina hydroxyjantarová; kyselina DL-jablečná

Definice

EINECS

230-022-8, 210-514-9, 202-601-5

Chemický název

Kyselina hydroxybutandiová; kyselina hydroxyjantarová

Chemický vzorec

C4H6O5

Relativní molekulová hmotnost

134,09

Obsah

Ne méně než 99,0 %

Popis

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek nebo granule

Identifikace

Rozpětí bodu tání

127–132 °C

Zkouška na přítomnost jablečnanu

Pozitivní

Čistota

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Kyselina fumarová

Ne více než 1,0 %

Kyselina maleinová

Ne více než 0,05 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 297 KYSELINA FUMAROVÁ

Synonyma

 

Definice

EINECS

203-743-0

Chemický název

Kyselina (E)-butendiová; (E)-ethen-1,2-dikarboxylová kyselina

Chemický vzorec

C4H4O4

Relativní molekulová hmotnost

116,07

Obsah

Ne méně než 99,0 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý krystalický prášek nebo granule

Identifikace

Rozpětí bodu tání

286–302 °C (kapilární metodou, rychlé zahřívání)

Zkouška na přítomnost dvojných vazeb

Pozitivní

Zkouška na přítomnost 1,2-dikarboxylové kyseliny

Pozitivní

pH

3,0–3,2 (0,05 % roztok při 25 °C)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % (120 °C, 4 hodiny)

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Kyselina maleinová

Ne více než 0,1 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 300 KYSELINA ASKORBOVÁ, KYSELINA L-ASKORBOVÁ

Synonyma

Kyselina L-xylo-askorbová; kyselina L(+)-askorbová

Definice

EINECS

200-066-2

Chemický název

Kyselina L-askorbová; kyselina askorbová; 2,3-didehydro-L-threohexono-1,4-lakton; 3-keto-L-gulofuranolakton

Chemický vzorec

C6H8O6

Relativní molekulová hmotnost

176,13

Obsah

Po 24hodinovém sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou obsahuje ne méně než 99 % C6H8O6

Popis

Bílý až světle žlutý krystalická prášek bez zápachu

Rozpětí bodu tání

Mezi 189 °C a 193 °C za rozkladu

Identifikace

Zkouška na přítomnost kyseliny askorbové

Pozitivní

pH

Mezi 2,4 a 2,8 (2% vodný roztok)

Specifická otáčivost

[α]D 20 mezi + 20,5° a + 21,5° (10 % (m/V) vodný roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,4 % (ve vakuu nad kyselinou sírovou, 24 hodin)

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 301 ASKORBAN SODNÝ

Synonyma

L-askorban sodný; monosodná sůl kyseliny L-askorbové

Definice

EINECS

205-126-1

Chemický název

Askorban sodný; L-askorban sodný; sodný enolát 2,3-didehydro-L-threohexono-1,4-laktonu; sodný enolát 3-keto-L-gulofuranolaktonu

Chemický vzorec

C6H7O6Na

Relativní molekulová hmotnost

198,11

Obsah

Askorban sodný po 24hodinovém sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou obsahuje ne méně než 99 % C6H7O6Na

Popis

Bílý nebo téměř bílý krystalický prášek bez zápachu, který působením světla tmavne

Identifikace

Zkouška na přítomnost askorbanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

pH

Mezi 6,5 a 8,0 (10 % vodný roztok)

Specifická otáčivost

[α]D 20 mezi + 103° a + 106° (10 % (m/V) vodný roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,25 % (ve vakuu nad kyselinou sírovou, 24 hodin)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 302 ASKORBAN VÁPENATÝ

Synonyma

Askorban vápenatý, dihydrát

Definice

EINECS

227-261-5

Chemický název

Askorban vápenatý, dihydrát; vápenatá sůl 2,3-didehydro-L-threohexono-1,4-laktonu, dihydrát

Chemický vzorec

C12H14O12Ca · 2H2O

Relativní molekulová hmotnost

426,35

Obsah

Ne méně než 98 %, vztaženo na bázi bez těkavých složek

Popis

Bílý až světle šedožlutý krystalický prášek bez zápachu

Identifikace

Zkouška na přítomnost askorbanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost vápníku

Pozitivní

pH

Mezi 6,0 a 7,5 (10 % vodný roztok)

Specifická otáčivost

[α]D 20 mezi + 95° a + 97° (5 % (m/V) vodný roztok)

Čistota

Fluorid

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Těkavé látky

Ne více než 0,3 % po 24hodinovým sušení při pokojové teplotě v exsikátoru nad kyselinou sírovou nebo oxidem fosforečným

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 304 (i) ASKORBYLPALMITÁT

Synonyma

L-askorbylpalmitát

Definice

EINECS

205-305-4

Chemický název

Askorbylpalmitát; L-askorbylpalmitát; 2,3-didehydro-L-threohexono-1,4-lakton-6-palmitát; 6-palmitoyl-3-keto-L-gulofuranolakton

Chemický vzorec

C22H38O7

Relativní molekulová hmotnost

414,55

Obsah

Ne méně než 98 %, vztaženo na sušinu

Popis

Bílý nebo žlutavě bílý prášek s citrusovou vůní

Identifikace

Rozpětí bodu tání

Mezi 107 °C a 117 °C

Specifická otáčivost

[α]D 20 mezi + 21° a + 24° (5 % (m/V) roztok v methanolu)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2,0 % (vakuová sušárna, 56–60 °C, 1 hodinu)

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 304 (ii) ASKORBYLSTEARÁT

Synonyma

 

Definice

EINECS

246-944-9

Chemický název

Askorbylstearát; L-askorbylstearát; 2,3-didehydro-L-threohexono-1,4-lakton-6-stearát; 6-stearoyl-3-keto-L-gulofuranolakton

Chemický vzorec

C24H42O7

Relativní molekulová hmotnost

442,6

Obsah

Ne méně než 98 %

Popis

Bílý nebo žlutavě bílý prášek s citrusovou vůní

Identifikace

Bod tání

Asi 116 °C

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2,0 % (vakuová sušárna, 56–60 °C, 1 hodinu)

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 306 EXTRAKT S VYSOKÝM OBSAHEM TOKOFEROLŮ

Synonyma

 

Definition

Produkt obsahující koncentrované tokoferoly a tokotrienoly se získává vakuovou parní destilací jedlých rostlinných olejů

Obsahuje tokoferoly jako d-α-, d-β-, d-γ-, a d-δ-tokofefoly

EINECS

 

Chemický název

 

Chemický vzorec

 

Relativní molekulová hmotnost

430,71 (d-α-tokoferol)

Obsah

Ne méně než 34 % celkových tokoferolů

Popis

Hnědočervený až červený, čirý viskózní olej s charakteristickým mírným zápachem a chutí. V mikrokrystalické formě může docházet k mírnému vydělování voskovitých složek

Identifikace

Vhodnou metodou plynové nebo kapalinové chromatografie

 

Specifická otáčivost

[α]D 20 ne méně než +20°

Rozpustnost

Nerozpustný ve vodě. Rozpustný v ethanolu. Mísitelný s etherem

Čistota

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 307 ALFA-TOKOFEROL

Synonyma

DL-α-tokoferol

Definice

EINECS

233-466-0

Chemický název

DL-5,7,8-trimethyltokol; DL-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol

Chemický vzorec

C29H50O2

Relativní molekulová hmotnost

430,71

Obsah

Ne méně než 96 %

Popis

Slabě žlutý až jantarový, čirý viskózní olej, téměř bez zápachu, působením vzduchu nebo světla oxiduje a tmavne

Identifikace

Rozpustnost

Nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu a mísitelný s etherem

Spektrofotometrie

Absorpční maximum v absolutním ethanolu je asi 292 nm

Specifická otáčivost

[α]D 25 0° ± 0,05° (roztok 1:10 v chloroformu)

Čistota

Index lomu

[n]D 20 1,503–1,507

Specifická absorbce v ethanolu

Formula(292 nm) 71–76

(0,01 g ve 200 ml absolutního ethanolu)

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

E 308 GAMA-TOKOFEROL

Synonyma

DL-γ-tokoferol

Definice

EINECS

231-523-4

Chemický název

2,7,8-trimethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol

Chemický vzorec

C28H48O2

Relativní molekulová hmotnost

416,69

Obsah

Ne méně než 97 %

Popis

Čirý, viskózní světle žlutý olej, působením vzduchu nebo světla oxiduje a tmavne

Identifikace

Spektrometrie

Absorpční maximum v absolutním ethanolu je asi 298 nm a 257 nm

Čistota

Specifická absorpce v ethanolu

Formula (298 nm) mezi 91 a 97

Formula (257 nm) mezi 5,0 a 8,0

Index lomu

[n]D 20 1,503–1,507

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 309 DELTA-TOKOFEROL

Synonyma

 

Definice

EINECS

204-299-0

Chemický název

2,8-dimethyl-2-(4′,8′,12′-trimethyltridecyl)-6-chromanol

Chemický vzorec

C27H46O2

Relativní molekulová hmotnost

402,7

Obsah

Ne méně než 97 %

Popis

Čirý, viskózní světle žlutý nebo oranžový olej, působením vzduchu nebo světla oxiduje a tmavne

Identifikace

Spektrometrie

Absorpční maximum v absolutním ethanolu je asi 298 nm a 257 nm

Čistota

Specifická absorpce

Formula

v ethanolu

Formula (298 nm) mezi 89 a 95

Formula (257 nm) mezi 3,0 a 6,0

Index lomu

[n]D 20 1,500–1,504

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 310 PROPYLGALLÁT

Synonyma

 

Definice

EINECS

204-498-2

Chemický název

Propylgallát; propylester kyseliny gallové; n-propylester kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoové

Chemický vzorec

C10H12O5

Relativní molekulová hmotnost

212,20

Obsah

Ne méně než 98 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílá až krémově bílá krystalická pevná látka bez zápachu

Identifikace

Rozpustnost

Těžce rozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu, etheru a 1,2-propandiolu

Rozpětí bodu tání

Mezi 146 °C a 150 °C po čtyřhodinovém sušení při 110 °C

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % (110 °C, 4 hodiny)

Síranový popel

Ne více než 0,1 %

Volné kyseliny

Ne více než 0,5 % (jako kyselina gallová)

Chlorované organické sloučeniny

Ne více než 100 mg/kg (jako Cl)

Specifická absorpce v ethanolu

Formula

(275 nm) ne méně než 485 a ne více než 520

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 311 OKTYLGALLÁT

Synonyma

 

Definice

EINECS

213-853-0

Chemický název

Oktylgallát; oktylester kyseliny gallové; n-oktylester kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoové

Chemický vzorec

C15H22O5

Relativní molekulová hmotnost

282,34

Obsah

Ne méně než 98 % po šestihodinovém sušení při 90 °C

Popis

Bílá až krémově bílá pevná látka bez zápachu

Identifikace

Rozpustnost

Nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu, etheru a 1,2-propandiolu

Rozpětí bodu tání

Mezi 99 °C a 102 °C po šestihodinovém sušení při 90 °C

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % (90 °C, 6 hodin)

Síranový popel

Ne více než 0,05 %

Volné kyseliny

Ne více než 0,5 % (jako kyselina gallová)

Chlorované organické sloučeniny

Ne více než 100 mg/kg (jako Cl)

Specifická absorpce v ethanolu

Formula

(275 nm) ne méně než 375 a ne více než 390

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 312 DODECYLGALLÁT

Synonyma

Laurylgallát

Definice

EINECS

214-620-6

Chemický název

Dodecylgallát; n-dodecyl (nebo lauryl) ester kyseliny 3,4,5-trihydroxybenzoové; dodecylester kyseliny gallové

Chemický vzorec

C19H30O5

Relativní molekulová hmotnost

338,45

Obsah

Ne méně než 98 % po šestihodinovém sušení při 90 °C

Popis

Bílá nebo krémově bílá pevná látka bez zápachu

Identifikace

Rozpustnost

Nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu a etheru

Rozpětí bodu tání

Mezi 95 °C a 98 °C po šestihodinovém sušení při teplotě 90 °C

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % (90 °C, 6 hodin)

Síranový popel

Ne více než 0,05 %

Volné kyseliny

Ne více než 0,5 % (jako kyselina gallová)

Chlorované organické sloučeniny

Ne více než 100 mg/kg (jako Cl)

Specifická absorpce v ethanolu

Formula

(275 nm) ne méně než 300 a ne více než 325

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 315 KYSELINA ERYTHORBOVÁ

Synonyma

Kyselina isoaskorbová; kyselina D-araboaskorbová

Definice

EINECS

201-928-0

Chemický název

γ-lakton kyseliny D-erythro-hex-2-enoové; kyselina isoaskorbová; kyselina D-isoaskorbová

Chemický vzorec

C6H8O6

Relativní molekulová hmotnost

176,13

Obsah

Ne méně než 98 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílá až světle žlutá krystalická pevná látka, působením světla postupně tmavne

Identifikace

Rozpětí bodu tání

Asi 164 °C až 172 °C za rozkladu

Zkouška na přítomnost kyseliny askorbové / barevná reakce

Pozitivní

Specifická otáčivost

[α]D 25 10 % (m/V) vodný roztok mezi –16,5° až - 18,0°

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,4 % po tříhodinovém sušení za sníženého tlaku nad silikagelem

Síranový popel

Ne více než 0,3 %

Šťavelany

K roztoku, který obsahuje 1 g v 10 ml vody, se přidají 2 kapky ledové kyseliny octové a 5 ml desetiprocentního roztoku octanu vápenatého. Roztok by měl zůstat čirý

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

E 316 ERYTHORBAN SODNÝ

Synonyma

Erythorbát sodný; isoaskorban sodný

Definice

EINECS

228-973-9

Chemický název

Isoaskorban sodný; sodná sůl kyseliny D-isoaskorbové; sodná sůl 2,3-didehydro-D-erythrohexon-1,4-laktonu; sodný enolát 3-keto-D-gulofurano-laktonu, monohydrát

Chemický vzorec

C6H7O6Na · H2O

Relativní molekulová hmotnost

216,13

Obsah

Ne méně než 98 %, po 24hodinovém sušení ve vakuu v exsikátoru nad kyselinou sírovou, vyjádřeno jako monohydrát

Popis

Bílá krystalická látka

Identifikace

Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě, velmi těžce rozpustný v ethanolu

Zkouška na přítomnost kyseliny askorbové / barevná reakce

Pozitivní

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

pH

5,5 až 8,0 (10% vodný roztok)

Specifická otáčivost

[α]D 25 10% (m/V) vodný roztok mezi + 95 ° až + 98 °

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,25 % po vysušení (ve vakuu nad kyselinou sírovou, 24 hodin)

Šťavelany

K roztoku, který obsahuje 1 g v 10 ml vody, se přidají 2 kapky ledové kyseliny octové a 5 ml desetiprocentního roztoku octanu vápenatého. Roztok by měl zůstat čirý

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 319 TERCIÁRNÍ BUTYLHYDROCHINON (TBHQ)

Synonyma

TBHQ

Definice

EINECS

217-752-2

Chemický název

Terc-butyl-1,4-benzendiol; 2-(1,1-dimethylethyl)-1,4-benzendiol

Chemický vzorec

C10H14O2

Relativní molekulová hmotnost

166,22

Obsah

Ne méně než 99 % C10H14O2

Popis

Bílá krystalická pevná látka s charakteristickou vůní

Identifikace

Rozpustnost

Prakticky nerozpustný ve vodě; rozpustný v ethanolu

Bod tání

Ne méně než 126,5 °C

Fenolické látky

Po rozpuštění asi 5 mg vzorku v 10 ml methanolu a přidání 10,5 ml roztoku dimethylaminu (1:4) se vytvoří červené až růžové zbarvení

Čistota

Terciární-butyl-p-benzochinon

Ne více než 0,2 %

2,5-di-terciární-butylhydrochinon

Ne více než 0,2 %

Hydroxychinon

Ne více než 0,1 %

Toluen

Ne více než 25 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

E 320 BUTYLHYDROXYANISOL (BHA)

Synonyma

Butylovaný hydroxyanisol (BHA); BHA

Definice

EINECS

246-563-8

Chemický název

3-terc-butyl-4-hydroxyanisol; směs 2-terc-butyl-4-hydroxyanisolu a 3-terc-butyl-4-hydroxyanisolu

Chemický vzorec

C11H16O2

Relativní molekulová hmotnost

180,25

Obsah

Ne méně než 98,5 % C11H16O2 a ne méně než 85 % isomeru 3-terc-butyl-4-hydroxyanisolu

Popis

Bílé nebo světle žluté vločky nebo voskovitá látka se slabě aromatickou vůní

Identifikace

Rozpustnost

Nerozpustný ve vodě, snadno rozpustný v ethanolu

Rozpětí bodu tání

Mezi 48 °C a 63 °C

Barevná reakce

Pozitivní na zkoušku fenolových skupin

Čistota

Síranový popel

Ne více než 0,05 %, po kalcinaci při 800 ± 25 °C

Fenolické nečistoty

Ne více než 0,5 %

Specifická absorpce

Formula (290 nm) ne méně než 190 a ne více než 210

Formula (228 nm) ne méně než 326 a ne více než 345

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 321 BUTYLHYDROXYTOLUEN (BHT)

Synonyma

Butylovaný hydroxytoluen (BHT); BHT

Definice

EINECS

204-881-4

Chemický název

2,6-diterciární butyl-p-krezol; 4-methyl-2,6-diterciární butylfenol

Chemický vzorec

C15H24O

Relativní molekulová hmotnost

220,36

Obsah

Ne méně než 99 %

Popis

Bílá krystalická nebo vločkovitá pevná látka bez zápachu nebo s charakteristickou slabou aromatickou vůní

Identifikace

Rozpustnost

Nerozpustný ve vodě a 1,2-propandiolu

Snadno rozpustný v ethanolu

Bod tání

Při 70 °C

Spektrometrie

Absorpce v rozsahu 230 až 320 nm 2cm vrstvy roztoku 1:100 000 v bezvodém ethanolu vykazuje maximum pouze při 278 nm

Čistota

Síranový popel

Ne více než 0,005 %

Fenolické nečistoty

Ne více než 0,5 %

Specifická absorpce v ethanolu

Formula

(278 nm) ne méně než 81 a ne více než 88

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 322 LECITINY

Synonyma

Fosfatidy; fosfolipidy

Definice

Lecitiny jsou směsí nebo frakcemi fosfatidů získaných fyzikálními postupy z potravin živočišného nebo rostlinného původu; zahrnují také hydrolyzované produkty získané působením neškodných a vhodných enzymů. Konečný produkt nesmí vykazovat žádné známky zbytkové enzymatické aktivity

Lecitiny lze trochu bělit ve vodném prostředí působením peroxidu vodíku. Tato oxidace nesmí chemicky měnit fosfatidy lecitinů

EINECS

232-307-2

Chemický název

 

Chemický vzorec

 

Relativní molekulová hmotnost

 

Obsah

Lecitiny: ne méně než 60,0 % látek nerozpustných v acetonu

Hydrolyzované lecitiny: ne méně než 56,0 % látek nerozpustných v acetonu

Popis

Lecitiny: hnědá kapalina nebo viskózní polotekutá látka nebo prášek

Hydrolyzované lecitiny: světle hnědá až hnědá viskózní kapalina nebo pasta

Identifikace

Zkouška na přítomnost cholinu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost fosforu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost mastných kyselin

Pozitivní

Zkouška na přítomnost hydrolyzovaného lecitinu

Do 800ml kádinky se přidá 500 ml vody (30 °C–35 °C). Poté se za stálého míchání pomalu přidá 50 ml vzorku. Hydrolyzovaný lecitin vytvoří homogenní emulzi. Nehydrolyzovaný lecitin vytvoří oddělenou fázi o hmotnosti přibližně 50 g

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2,0 % (105 °C, 1 hodina)

Látky nerozpustné v toluenu

Ne více než 0,3 %

Číslo kyselosti

Lecitiny: ne více než 35 mg hydroxidu draselného na gram

Hydrolyzované lecitiny: ne více než 45 mg hydroxidu draselného na gram

Peroxidové číslo

Rovno nebo menší než 10

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 325 MLÉČNAN SODNÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

200-772-0

Chemický název

Mléčnan sodný; 2-hydroxypropionát sodný

Chemický vzorec

C3H5NaO3

Relativní molekulová hmotnost

112,06 (bezvodý)

Obsah

Ne méně než 57 % a ne více než 66 %

Popis

Bezbarvá průhledná kapalina. Bez zápachu nebo se slabou charakteristickou vůní

Identifikace

Zkouška na přítomnost mléčnanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost draslíku

Pozitivní

pH

6,5 až 7,5 (20% vodný roztok)

Čistota

Kyselost

Ne více než 0,5 % po vysušení, vyjádřeno jako kyselina mléčná

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Redukující látky

Neredukuje Fehlingův roztok

Poznámka: Tato specifikace se vztahuje na 60% vodný roztok.

E 326 MLÉČNAN DRASELNÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

213-631-3

Chemický název

Mléčnan draselný; 2-hydroxypropionát draselný

Chemický vzorec

C3H5O3K

Relativní molekulová hmotnost

128,17 (bezvodý)

Obsah

Ne méně než 57 % a ne více než 66 %

Popis

Mírně viskózní čirá kapalina téměř bez zápachu. Bez zápachu nebo se slabou charakteristickou vůní

Identifikace

Spálení

Roztok mléčnanu draselného se spálí na popel. Popel je alkalický, po přidání kyseliny dochází k vývoji plynu

Barevná reakce

5 ml roztoku katecholu 1:100 v kyselině sírové se převrství 2 ml roztoku mléčnanu draselného. V oblasti styku obou kapalin se objeví tmavě červené zabarvení

Zkouška na přítomnost draslíku

Pozitivní

Zkouška na přítomnost mléčnanu

Pozitivní

Čistota

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Kyselost

1 g mléčnanu draselného se rozpustí ve 20 ml vody, přidají se 3 kapky zkušebního roztoku fenolftaleinu a titruje se 0,1 N hydroxidem sodným. Nemělo by být zapotřebí více než 0,2 ml

Redukující látky

Neredukuje Fehlingův roztok

Poznámka: Tato specifikace se vztahuje na 60% vodný roztok.

E 327 MLÉČNAN VÁPENATÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

212-406-7

Chemický název

Dimléčnan vápenatý; hydrát dimléčnanu vápenatého; vápenatá sůl 2-hydroxypropionové kyseliny

Chemický vzorec

(C3H5O2)2 Ca · nH2O (n = 0–5)

Relativní molekulová hmotnost

218,22 (bezvodý)

Obsah

Ne méně než 98 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý krystalický prášek nebo granule, téměř bez zápachu

Identifikace

Zkouška na přítomnost mléčnanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost vápníku

Pozitivní

Rozpustnost

Rozpustný ve vodě a prakticky nerozpustný v ethanolu

pH

Mezi 6,0 a 8,0 (5% roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

bezvodý: ne více než 3,0 % (120 °C, 4 hodiny)

s 1 molekulou vody: ne více než 8,0 % (120 °C, 4 hodiny)

se 3 molekulami vody: ne více než 20,0 % (120 °C, 4 hodiny)

se 4,5 molekulami vody: ne více než 27,0 % (120 °C, 4 hodiny)

Kyselost

Ne více než 0,5 % sušiny, vyjádřeno jako kyselina mléčná

Fluorid

Ne více než 30 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Redukující látky

Neredukuje Fehlingův roztok

E 330 KYSELINA CITRONOVÁ

Synonyma

 

Definice

Kyselina citronová se vyrábí z citronové nebo ananasové šťávy zkvašením sacharidových roztoků nebo jiných vhodných prostředků pomocí Candida spp. nebo netoxických kmenů Aspergillus niger

EINECS

201-069-1

Chemický název

Kyselina citronová; kyselina 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylová; kyselina 2-hydroxypropan-1,2,3-trikarboxylová

Chemický vzorec

a)

C6H8O7 (bezvodá)

b)

C6H8O7 · H2O (monohydrát)

Relativní molekulová hmotnost

a)

192,13 (bezvodá)

b)

210,15 (monohydrát)

Obsah

Kyselina citronová může být bezvodá nebo může obsahovat 1 molekulu vody. Kyselina citronová obsahuje ne méně než 99,5 % C6H8O7, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Kyselina citronová je bílá nebo bezbarvá krystalická pevná látka bez zápachu se silně kyselou chutí. Monohydrát na suchém vzduchu zvětrává

Identifikace

Rozpustnost

Velmi snadno rozpustná ve vodě; snadno rozpustná v ethanolu; rozpustná v etheru

Čistota

Obsah vody

Bezvodá kyselina citronová neobsahuje více než 0,5 % vody; monohydrát kyseliny citronové neobsahuje více než 8,8 % vody (Karl-Fischerova metoda)

Síranový popel

Ne více než 0,05 %, po kalcinaci při 800 ± 25 °C

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 0,5 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Snadno zuhelnitelné látky

1 g práškového vzorku se hodinu zahřívá s 10 ml alespoň 98% kyseliny sírové ve vodní lázni při 90 °C bez přístupu světla. Nesmí se vytvořit tmavší zabarvení než světle hnědé (srovnávací kapalina K)

E 331 (i) CITRONAN MONOSODNÝ

Synonyma

Dihydrogencitronan sodný

Definice

EINECS

242-734-6

Chemický název

Dihydrogencitronan sodný; monosodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové

Chemický vzorec

a)

C6H7O7Na (bezvodý)

b)

C6H7O7Na· H2O (monohydrát)

Relativní molekulová hmotnost

a)

214,11 (bezvodý)

b)

232,23 (monohydrát)

Obsah

Ne méně než 99 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Krystalický bílý prášek nebo bezbarvé krystaly

Identifikace

Zkouška na přítomnost citrátů

Pozitivní

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

pH

Mezi 3,5 a 3,8 (1% vodný roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

bezvodý: ne více než 1,0 % (140 °C, 0,5 hodiny)

monohydrát: ne více než 8,8 % (180 °C, 4 hodiny)

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 331 (ii) CITRONAN DISODNÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

205-623-3

Chemický název

Citronan disodný; disodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové; disodná sůl kyseliny citronové s 1,5 molekulou vody

Chemický vzorec

C6H6O7Na2 · 1,5H2O

Relativní molekulová hmotnost

263,11

Obsah

Ne méně než 99 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Krystalický bílý prášek nebo bezbarvé krystaly

Identifikace

Zkouška na přítomnost citrátů

Pozitivní

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

pH

Mezi 4,9 a 5,2 (1% vodný roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 13,0 % (180 °C, 4 hodiny)

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 331 (iii) CITRONAN TRISODNÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

200-675-3

Chemický název

Citronan trisodný; trisodná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové; trisodná sůl kyseliny citronové, bezvodá, dihydrát nebo pentahydrát

Chemický vzorec

Bezvodý: C6H5O7Na3

Hydratovaný: C6H5O7Na3 · nH2O (n = 2 nebo 5)

Relativní molekulová hmotnost

258,07 (bezvodý)

294,10 (hydratovaný n = 2)

348,16 (hydratovaný n = 5)

Obsah

Ne méně než 99 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Krystalický bílý prášek nebo bezbarvé krystaly

Identifikace

Zkouška na přítomnost citrátů

Pozitivní

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

pH

Mezi 7,5 a 9,0 (5% vodný roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Bezvodý: ne více než 1,0 % (180 °C, 18 hodin)

Dihydrát: 10,0 až 13,0 % (180 °C, 18 hodin)

Pentahydrát: ne více než 30,3 % (180 °C, 4 hodiny)

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 332 (i) CITRONAN MONODRASELNÝ

Synonyma

Dihydrogencitronan draselný

Definice

EINECS

212-753-4

Chemický název

Citronan monodraselný; monodraselná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové; bezvodá monodraselná sůl kyseliny citronové

Chemický vzorec

C6H7O7K

Relativní molekulová hmotnost

230,21

Obsah

Ne méně než 99 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý, hygroskopický zrnitý prášek nebo průhledné krystaly

Identifikace

Zkouška na přítomnost citrátů

Pozitivní

Zkouška na přítomnost draslíku

Pozitivní

pH

Mezi 3,5 a 3,8 (1% vodný roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 1,0 % (180 °C, 4 hodiny)

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 332 (ii) CITRONAN TRIDRASELNÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

212-755-5

Chemický název

Citronan tridraselný; tridraselná sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové; tridraselná sůl kyseliny citronové, monohydrát

Chemický vzorec

C6H5O7K3 · H2O

Relativní molekulová hmotnost

324,42

Obsah

Ne méně než 99 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý, hygroskopický zrnitý prášek nebo průhledné krystaly

Identifikace

Zkouška na přítomnost citrátů

Pozitivní

Zkouška na přítomnost draslíku

Pozitivní

pH

Mezi 7,5 a 9,0 (5% vodný roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 6,0 % (180 °C, 4 hodiny)

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 333 (i) CITRONAN MONOVÁPENATÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

 

Chemický název

Citronan monovápenatý; monovápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové; monovápenatá sůl kyseliny citronové, monohydrát

Chemický vzorec

(C6H7O7)2Ca · H2O

Relativní molekulová hmotnost

440,32

Obsah

Ne méně než 97,5 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Jemný bílý prášek

Identifikace

Zkouška na přítomnost citrátů

Pozitivní

Zkouška na přítomnost vápníku

Pozitivní

pH

Mezi 3,2 a 3,5 (1% vodný roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 7,0 % (180 °C, 4 hodiny)

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Fluorid

Ne více než 30 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Hliník

Ne více než 30 mg/kg (pouze přidává-li se do příkrmů pro kojence a malé děti)

Ne více než 200 mg/kg (pro všechna použití s výjimkou příkrmů pro kojence a malé děti)

Uhličitany

Rozpuštěním 1 g citronanu vápenatého v 10 ml 2N kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik jednotlivých bublinek

E 333 (ii) DICITRONAN DIVÁPENATÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

 

Chemický název

Dicitronan divápenatý; divápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové; divápenatá sůl kyseliny citronové, trihydrát

Chemický vzorec

(C6H7O7)2Ca2 · 3H2O

Relativní molekulová hmotnost

530,42

Obsah

Ne méně než 97,5 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Jemný bílý prášek

Identifikace

Zkouška na přítomnost citrátů

Pozitivní

Zkouška na přítomnost vápníku

Pozitivní

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 20,0 % (180 °C, 4 hodiny)

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Fluorid

Ne více než 30 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Hliník

Ne více než 30 mg/kg (pouze přidává-li se do příkrmů pro kojence a malé děti)

Ne více než 200 mg/kg (pro všechna použití s výjimkou příkrmů pro kojence a malé děti)

Uhličitany

Rozpuštěním 1 g citronanu vápenatého v 10 ml 2N kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik jednotlivých bublinek

E 333 (iii) CITRONAN TRIVÁPENATÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

212-391-7

Chemický název

Citronan trivápenatý; trivápenatá sůl kyseliny 2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylové; trivápenatá sůl kyseliny citronové, tetrahydrát

Chemický vzorec

(C6H6O7)2Ca3 · 4H2O

Relativní molekulová hmotnost

570,51

Obsah

Ne méně než 97,5 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Jemný bílý prášek

Identifikace

Zkouška na přítomnost citrátů

Pozitivní

Zkouška na přítomnost vápníku

Pozitivní

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 14,0 % (180 °C, 4 hodiny)

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Fluorid

Ne více než 30 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Hliník

Ne více než 30 mg/kg (pouze přidává-li se do příkrmů pro kojence a malé děti)

Ne více než 200 mg/kg (pro všechna použití s výjimkou příkrmů pro kojence a malé děti)

Uhličitany

Rozpuštěním 1 g citronanu vápenatého v 10 ml 2N kyseliny chlorovodíkové se nesmí uvolnit více než několik jednotlivých bublinek

E 334 L(+)-KYSELINA VINNÁ

Synonyma

 

Definice

EINECS

201-766-0

Chemický název

L-kyselina vinná; kyselina L-2,3-dihydroxybutadienová; kyselina d-α, β-dihydroxyjantarová

Chemický vzorec

C4H6O6

Relativní molekulová hmotnost

150,09

Obsah

Ne méně než 99,5 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bezbarvá nebo průsvitná krystalická pevná látka nebo bílý krystalický prášek

Identifikace

Rozpětí bodu tání

Mezi 168 °C a 170 °C

Zkouška na přítomnost vinanu

Pozitivní

Specifická otáčivost

[α]D 20 mezi + 11,5° a + 13,5° (20% (m/V) vodný roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 0,5 % (nad P2O5, tři hodiny)

Síranový popel

Ne více než 1 000 mg/kg, po kalcinaci při 800 ± 25 °C

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

E 335 (i) VINAN MONOSODNÝ

Synonyma

Monosodná sůl kyseliny L(+)-vinné

Definice

EINECS

 

Chemický název

Monosodná sůl kyseliny L-2,3-dihydroxybutadienové; monosodná sůl kyseliny L(+)-vinné, monohydrát

Chemický vzorec

C4H5O6Na · H2O

Relativní molekulová hmotnost

194,05

Obsah

Ne méně než 99 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Průhledné bezbarvé krystaly

Identifikace

Zkouška na přítomnost vinanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 10,0 % (105 °C, 4 hodiny)

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 335 (ii) VINAN DISODNÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

212-773-3

Chemický název

L-vinan disodný; (+)-vinan disodný; disodná sůl kyseliny (+)-dihydroxybutadienové; disodná sůl kyseliny L(+)-vinné, dihydrát

Chemický vzorec

C4H4O6Na2 · 2H2O

Relativní molekulová hmotnost

230,8

Obsah

Ne méně než 99 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Průhledné bezbarvé krystaly

Identifikace

Zkouška na přítomnost vinanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

Rozpustnost

1 gram je nerozpustný ve 3 ml vody. Nerozpustný v ethanolu

pH

Mezi 7,0 a 7,5 (1% vodný roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 17,0 % (150 °C, 4 hodiny)

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 336 (i) VINAN MONODRASELNÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

 

Chemický název

Bezvodá monodraselná sůl L(+)-kyseliny vinné; monodraselná sůl kyseliny L-2,3-dihydroxybutadienové

Chemický vzorec

C4H5O6K

Relativní molekulová hmotnost

188,16

Obsah

Ne méně než 98 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý krystalický nebo zrnitý prášek

Identifikace

Zkouška na přítomnost vinanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost draslíku

Pozitivní

Bod tání

230 °C

pH

3,4 (1% vodný roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 1,0 % (105 °C, 4 hodiny)

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 336 (ii) VINAN DIDRASELNÝ

Synonyma

 

Definice

EINECS

213-067-8

Chemický název

Didraselná sůl kyseliny L-2,3-dihydroxybutadienové; didraselná sůl kyseliny L(+)-vinné, hemihydrát

Chemický vzorec

C4H4O6K2 · ½H2O

Relativní molekulová hmotnost

235,2

Obsah

Ne méně než 99 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý krystalický nebo zrnitý prášek

Identifikace

Zkouška na přítomnost vinanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost draslíku

Pozitivní

pH

Mezi 7,0 a 9,0 (1% vodný roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 4,0 % (150 °C, 4 hodiny)

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 337 VINAN SODNO-DRASELNÝ

Synonyma

L(+)-vinan draselno-sodný; Rochellská sůl; Seignettova sůl

Definice

EINECS

206-156-8

Chemický název

Draselno-sodná sůl kyseliny L-2,3-dihydroxybutadienové; L(+)-vinan draselno-sodný

Chemický vzorec

C4H4O6Kna · 4H2O

Relativní molekulová hmotnost

282,23

Obsah

Ne méně než 99 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bezbarvé krystaly nebo bílý krystalický prášek

Identifikace

Zkouška na přítomnost vinanu

Pozitivní

Zkouška na přítomnost draslíku

Pozitivní

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

Rozpustnost

1 g je rozpustný v 1 ml vody, nerozpustný v ethanolu

Rozpětí bodu tání

70–80 °C

pH

Mezi 6,5 a 8,5 (1% vodný roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 26,0 % a ne méně než 21 % (150 °C, 3 hodiny)

Šťavelany

Ne více než 100 mg/kg po vysušení, vyjádřeno jako kyselina šťavelová

Arzen

Ne více než 3 mg/kg

Olovo

Ne více než 2 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 338 KYSELINA FOSFOREČNÁ

Synonyma

Kyselina orthofosforečná; kyselina monofosforečná

Definice

EINECS

231-633-2

Chemický název

Kyselina fosforečná

Chemický vzorec

H3PO4

Relativní molekulová hmotnost

98,00

Obsah

Ne méně než 67,0 % a ne více než 85,7 %. Kyselina fosforečná je komerčně dostupná jako vodný roztok v různých koncentracích

Popis

Čirá bezbarvá viskózní kapalina

Identifikace

Zkouška na přítomnost kyseliny

Pozitivní

Zkouška na přítomnost fosforečnanů

Pozitivní

Čistota

Těkavé kyseliny

Ne více než 10 mg/kg (jako kyselina octová)

Chloridy

Ne více než 200 mg/kg (vyjádřeno jako chlor)

Dusičnany

Ne více než 5 mg/kg (jako NaNO3)

Sírany

Ne více než 1 500 mg/kg (jako CaSO4)

Fluorid

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

Poznámka: Tato specifikace se vztahuje na 75 % vodný roztok.

E 339 (i) DIHYDROGENFOSFOREČNAN SODNÝ

Synonyma

Fosforečnan monosodný; kyselý fosforečnan sodný; orthofosforečnan monosodný; dihydrogenorthofosforečnan sodný

Definice

EINECS

231-449-2

Chemický název

Dihydrogenfosforečnan sodný

Chemický vzorec

Bezvodý: NaH2PO4

Monohydrát: NaH2PO4 · H2O

Dihydrát: NaH2PO4 · 2H2O

Relativní molekulová hmotnost

Bezvodý: 119,98

Monohydrát: 138,00

Dihydrát: 156,01

Obsah

Po sušení jednu hodinu při 60 °C a poté čtyři hodiny při 105 °C obsahuje nejméně 97 % NaH2PO4

Obsah P2O5 mezi 58,0 % a 60,0 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílý slabě rozpadavý prášek, krystaly nebo granule, bez zápachu

Identifikace

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

Zkouška na přítomnost fosforečnanů

Pozitivní

Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu ani etheru

pH

Mezi 4,1 a 5,0 (1% roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Bezvodá sůl ztrácí ne více než 2,0 %, monohydrát ne více než 15,0 %, dihydrát ne více než 25 % (1 hodina při 60 °C, poté 4 hodiny při 105 °C)

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %, vztaženo na bezvodou bázi

Fluorid

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 339 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN DISODNÝ

Synonyma

Fosforečnan disodný; sekundární fosforečnan sodný; orthofosforečnan disodný; kyselý fosforečnan disodný

Definice

EINECS

231-448-7

Chemický název

Hydrogenfosforečnan sodný; orthofosforečnan disodný

Chemický vzorec

Bezvodý: Na2HPO4

Hydrát: Na2HPO4 · nH2O (n = 2, 7 nebo 12)

Relativní molekulová hmotnost

141,98 (bezvodý)

Obsah

Po sušení tři hodiny při 40 °C a poté pět hodin při 105 °C obsahuje nejméně 98 % Na2HPO4

Obsah P2O5 mezi 49 % a 51 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bezvodý hydrogenfosforečnan sodný je bílý hygroskopický prášek bez zápachu. Hydratovanými formami jsou dihydrát: bílá krystalická pevná látka, bez zápachu; heptahydrát: bílé rozpadavé krystaly nebo zrnitý prášek, bez zápachu; a dodekahydrát: bílý rozpadavý prášek nebo krystaly, bez zápachu

Identifikace

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

Zkouška na přítomnost fosforečnanů

Pozitivní

Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu

pH

Mezi 8,4 a 9,6 (1% roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Bezvodá sůl ztrácí ne více než 5,0 %, dihydrát ne více než 22,0 %, heptahydrát ne více než 50,0 %, dodekahydrát ne více než 61,0 % (3 hodiny při 40 °C, poté 5 hodin při 105 °C)

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %, vztaženo na bezvodou bázi

Fluorid

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 339 (iii) FOSFOREČNAN SODNÝ

Synonyma

Fosforečnan trisodný; orthofosforečnan sodný

Definice

Fosforečnan sodný se získává z vodných roztoků a krystaluje v bezvodé formě s 1/2, 1, 6, 8 nebo 12 molekulami H2O. Dodekahydrát krystalizuje vždy z vodných roztoků s nadbytkem hydroxidu sodného. Obsahuje ¼ molekuly NaOH

EINECS

231-509-8

Chemický název

Fosforečnan sodný; fosforečnan trisodný; orthofosforečnan sodný

Chemický vzorec

Bezvodý: Na3PO4

Hydratovaný: Na3PO4 · nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8 nebo 12)

Relativní molekulová hmotnost

163,94 (bezvodý)

Obsah

Bezvodý fosforečnan sodný a hydratované formy s výjimkou dodekahydrátu obsahují nejméně 97,0 % Na3PO4, vztaženo na bezvodou bázi. Fosforečnan sodný, dodekahydrát obsahuje nejméně 92,0 % Na3PO4, vztaženo na vyžíhanou bázi

Obsah P2O5 mezi 40,5 % a 43,5 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bílé krystaly, granule nebo krystalický prášek bez zápachu

Identifikace

Zkouška na přítomnost sodíku

Pozitivní

Zkouška na přítomnost fosforečnanů

Pozitivní

Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu

pH

Mezi 11,5 a 12,5 (1% roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti žíháním

Při sušení dvě hodiny při 120 °C a poté při 30minutovém žíhání při přibližně 800 °C je úbytek hmotnosti tento: bezvodý ne více než 2,0 %, monohydrát ne více než 11,0 %, dodekahydrát: mezi 45,0 % a 58,0 %

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %, vztaženo na bezvodou bázi

Fluorid

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 340 (i) DIHYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

Synonyma

Fosforečnan monodraselný; dihydrogenfosforečnan monodraselný; dihydrogenorthofosforečnan draselný

Definice

EINECS

231-913-4

Chemický název

Dihydrogenfosforečnan draselný; dihydrogenorthofosforečnan draselný; dihydrogenfosforečnan monodraselný

Chemický vzorec

KH2PO4

Relativní molekulová hmotnost

136,09

Obsah

Ne méně než 98,0 % po čtyřhodinovém sušení při 105 °C

Obsah P2O5 mezi 51,0 % a 53,0 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bezbarvé krystaly nebo bílý zrnitý nebo krystalický prášek bez zápachu

Identifikace

Zkouška na přítomnost draslíku

Pozitivní

Zkouška na přítomnost fosforečnanů

Pozitivní

Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu

pH

Mezi 4,2 a 4,8 (1% roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2,0 % (105 °C, 4 hodiny)

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %, vztaženo na bezvodou bázi

Fluorid

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť

Ne více než 1 mg/kg

E 340 (ii) HYDROGENFOSFOREČNAN DRASELNÝ

Synonyma

Fosforečnan didraselný; sekundární fosforečnan draselný; kyselý fosforečnan didraselný; hydrogenorthofosforečnan draselný

Definice

EINECS

231-834-5

Chemický název

Hydrogenfosforečnan draselný; hydrogenfosforečnan didraselný; hydrogenorthofosforečnan draselný

Chemický vzorec

K2HPO4

Relativní molekulová hmotnost

174,18

Obsah

Ne méně než 98 % po čtyřhodinovém sušení při 105 °C

Obsah P2O5 mezi 40,3 % a 41,5 %, vztaženo na bezvodou bázi

Popis

Bezbarvý nebo bílý zrnitý prášek, krystaly nebo hmota; rozpadavá látka, hygroskopická

Identifikace

Zkouška na přítomnost draslíku

Pozitivní

Zkouška na přítomnost fosforečnanů

Pozitivní

Rozpustnost

Snadno rozpustný ve vodě. Nerozpustný v ethanolu

pH

Mezi 8,7 a 9,4 (1% roztok)

Čistota

Úbytek hmotnosti sušením

Ne více než 2,0 % (105 °C, 4 hodiny)

Látky nerozpustné ve vodě

Ne více než 0,2 %, vztaženo na bezvodou bázi

Fluorid

Ne více než 10 mg/kg (vyjádřeno jako fluor)

Arzen

Ne více než 1 mg/kg

Kadmium

Ne více než 1 mg/kg

Olovo

Ne více než 1 mg/kg

Rtuť