(EU) č. 227/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 227/2012 ze dne 15. března 2012 o povolení Lactococcus lactis (NCIMB 30117) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 77, 16.3.2012, s. 8-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. března 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. dubna 2012 Nabývá účinnosti: 5. dubna 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2023/8 Pozbývá platnosti: 24. ledna 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 227/2012

ze dne 15. března 2012

o povolení Lactococcus lactis (NCIMB 30117) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla předložena žádost o povolení Lactococcus lactis (NCIMB 30117). Tato žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení Lactococcus lactis (NCIMB 30117) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat se zařazením do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 16. listopadu 2011 (2) k závěru, že přípravek Lactococcus lactis (NCIMB 30117) nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že jeho používání může zlepšit výrobu siláže ze všech druhů píce snížením stupně pH a zvýšením konzervace sušiny. Úřad zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh nepovažuje za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkových látek přidaných do krmiv, kterou předložila referenční laboratoř zřízená nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení Lactococcus lactis (NCIMB 30117) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. března 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(12):2448.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg čerstvého materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování

1k2083

Lactococcus lactis

(NCIMB 30117)

 

Složení doplňkové látky

Přípravek Lactococcus lactis (NCIMB 30117) s obsahem nejméně 5×1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky

Lactococcus lactis (NCIMB 30117)

 

Analytická metoda  (1)

Výčet v doplňkové látce: kultivací na MSR agaru (ISO 15214)

Identifikace: gelová elektroforéza s pulzním polem (PFGE).

všechny druhy zvířat

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávka doplňkové látky, pokud není použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňková látka k silážování: 1×108 CFU/kg čerstvého materiálu.

3.

Bezpečnost: při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

5. dubna 2022


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU