(EU) č. 187/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 187/2012 ze dne 7. března 2012 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Tolminc (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 69, 8.3.2012, s. 5-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. března 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. března 2012 Nabývá účinnosti: 28. března 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 187/2012

ze dne 7. března 2012

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Tolminc (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Tolminc“ do rejstříku předložená Slovinskem byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem a podle čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. března 2012.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 185, 25.6.2011, s. 14.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.3:   Sýry

SLOVINSKO

Tolminc (CHOP)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU