(EU) č. 168/2012Nařízení Rady (EU) č. 168/2012 ze dne 27. února 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Publikováno: Úř. věst. L 54, 28.2.2012, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 27. února 2012 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. února 2012 Nabývá účinnosti: 28. února 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 168/2012

ze dne 27. února 2012,

kterým se mění nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/782/SZBP ze dne 1. prosince 2011 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 18. ledna 2012 přijala Rada nařízení (EU) č. 36/2012 (2).

(2)

Vzhledem k trvajícím brutálním represím a porušování lidských práv ze strany vlády Sýrie se rozhodnutím Rady 2012/122/SZBP (3), kterým se mění rozhodnutí 2011/782/SZBP, zavádějí dodatečná opatření, zejména zákaz prodeje a nákupu zlata, drahých kovů a diamantů, jejich přepravy či zprostředkování obchodu s nimi a omezující opatření vůči syrské centrální bance, přičemž se zároveň mění seznam osob a subjektů, na něž se omezující opatření vztahují.

(3)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provedení je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(4)

Nařízení (EU) č. 36/2012 by tedy mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

V zájmu zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by toto nařízení mělo vstoupit v platnost okamžitě,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) č. 36/2012 se mění takto:

1)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 11a

1.   Zakazuje se:

a)

přímo nebo nepřímo prodávat, dodávat, převádět nebo vyvážet zlato, drahé kovy a diamanty uvedené v příloze VIII bez ohledu na to, zda pocházejí z Unie či nikoli, vládě Sýrie, jejím veřejným orgánům, podnikům a institucím, syrské centrální bance, jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu jednajícímu jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo jakémukoli subjektu či orgánu, který je jimi vlastněn či ovládán;

b)

přímo nebo nepřímo nakupovat, dovážet či přepravovat zlato, drahé kovy a diamanty uvedené v příloze VIII bez ohledu na to, zda dotčené položky pocházejí ze Sýrie či nikoli, od vlády Sýrie, jejích veřejných orgánů, podniků a institucí, syrské centrální banky a jakékoli osoby, subjektu nebo orgánu jednajícího jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo od jakéhokoli subjektu či orgánu, který je jimi vlastněn či ovládán; a

c)

přímo nebo nepřímo poskytovat technickou pomoc nebo zprostředkovatelské služby, financování nebo finanční pomoc související se zbožím uvedeným v písmenech a) a b) vládě Sýrie, jejím veřejným orgánům, podnikům a institucím, syrské centrální bance a jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu jednajícímu jejich jménem nebo podle jejich pokynů nebo jakémukoli subjektu či orgánu, který je jimi vlastněn či ovládán.

2.   Příloha VIII zahrnuje zlato, drahé kovy a diamanty, na které se vztahují zákazy uvedené v odstavci 1.“;

2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 21a

Zákazy uvedené v článku 14 se nevztahují na:

a)

i)

převody finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů syrskou centrální bankou nebo jejím prostřednictvím, obdržených a zmrazených po dni jejího určení, nebo

ii)

převody finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů syrské centrální bance nebo jejím prostřednictvím, pokud takové převody souvisejí s platbou osoby nebo subjektu, jež nejsou uvedeny na seznamu v příloze II nebo IIa, uskutečňovanou na základě konkrétní obchodní smlouvy,

určil-li příslušný členský stát po individuálním posouzení, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží osoba nebo subjekt zařazené na seznam v příloze II nebo IIa; nebo

b)

převody zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů syrskou centrální bankou nebo jejím prostřednictvím, pokud je účelem těchto převodů poskytnout finančním institucím podléhajícím pravomoci členských států likviditu na financování obchodu a pokud příslušný orgán dotčeného členského státu převod schválil.“.

Článek 2

Na seznam obsažený v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 se doplňují osoby a subjekty uvedené v příloze I tohoto nařízení.

Článek 3

Ze seznamu obsaženého v příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 se vyjímá osoba uvedená v příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Znění uvedené v příloze III tohoto nařízení se doplňuje do nařízení (EU) č. 36/2012 jako příloha VIII.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. února 2012.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 319, 2.12.2011, s. 56.

(2)  Úř. věst. L 16, 19.1.2012, s. 1.

(3)  Viz strana 14 v tomto čísle Úředního věstníku.


PŘÍLOHA I

V příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 se doplňují tyto údaje:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

Syrská centrální banka

Sýrie, Damašek, náměstí Sabah Bahrat

Poštovní adresa:

Altjreda al Maghrebeh square, Damascus,

Syrian Arab Republic,

P.O.Box: 2254

Poskytuje režimu finanční podporu.

27.2.2012

2.

Al-Halqi, Dr. Wael Nader

Narozen v provincii Dará roku 1964

Ministr zdravotnictví;

nese odpovědnost za to, že nemocnicím bylo nařízeno neposkytovat péči účastníkům protestních akcí.

27.2.2012

3.

Azzam, Mansour Fadlallah

Narozen v provincii Sweida roku 1960

Ministr pro prezidentské záležitosti

Poradce prezidenta.

27.2.2012

4.

Sabouni, Dr. Emad Abdul-Ghani

Narozen v Damašku roku 1964

Ministr pro komunikaci a technologie;

nese odpovědnost za to, že dochází k výraznému omezování svobodného přístupu ke sdělovacím prostředkům.

27.2.2012

5.

Allaw, Sufian

Narozen ve městě al-Bukamal v provincii Deir Ezzor roku 1944

Ministr pro ropu a nerostné suroviny;

nese odpovědnost za politiky v oblasti ropy a nerostných surovin, které jsou hlavním zdrojem finanční podpory režimu. nese odpovědnost za to, že režimu jsou poskytovány zdroje k financování represí.

27.2.2012

6.

Slakho, Dr. Adnan

Narozen v Damašku roku 1955

Ministr průmyslu;

nese odpovědnost za politiky v oblasti hospodářství a průmyslu, které poskytují zdroje a podporu režimu.

27.2.2012

7.

Al-Rashed, Dr. Saleh

Narozen v provincii Aleppo roku 1964

Ministr školství;

nese odpovědnost za to, že školy jsou využívány jako provizorní vězení.

27.2.2012

8.

Abbas, Dr. Fayssal

Narozen v provincii Hamá roku 1955

Ministr dopravy;

nese odpovědnost za to, že za účelem represí je poskytována logistická podpora.

27.2.2012


PŘÍLOHA II

V příloze II nařízení (EU) č. 36/2012 se vymazává tento údaj:

52.

Emad Ghraiwati


PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA VIII

Seznam zlata, drahých kovů a diamantů uvedených v článku 11a

Kód KN

Popis

7102

Diamanty, též opracované, avšak nezamontované ani nezasazené.

7106

Stříbro (včetně stříbra pokoveného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu.

7108

Zlato (včetně zlata pokoveného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo prachu.

7109

Obecné kovy nebo stříbro plátované zlatem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů.

7110

Platina, netepaná nebo ve formě polotovarů nebo prachu.

7111

Obecné kovy, stříbro nebo zlato plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarů.

7112

Odpad a šrot z drahých kovů nebo z kovů plátovaných drahými kovy; ostatní odpad a šrot obsahující drahé kovy nebo sloučeniny drahých kovů, používaný hlavně pro rekuperaci drahých kovů.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU