(EU) č. 157/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 157/2012 ze dne 22. února 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a stanoví odchylka od uvedeného nařízení

Publikováno: Úř. věst. L 50, 23.2.2012, s. 11-13 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 22. února 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. února 2012 Nabývá účinnosti: 26. února 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 157/2012

ze dne 22. února 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a stanoví odchylka od uvedeného nařízení

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a čl. 148 písm. c) ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Norským královstvím o dodatečných obchodních preferencích pro zemědělské produkty, jíž bylo dosaženo na základě článku 19 Dohody o Evropském hospodářském prostoru a která byla schválena rozhodnutím Rady 2011/818//EU (2), stanoví zvýšení roční kvóty s nulovou celní sazbou a rozšíření na všechny druhy sýrů pocházejících z Norska ode dne 1. ledna 2012. Tyto změny musí být zohledněny v článcích 5 a 19 nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 (3) a v části H přílohy I uvedeného nařízení.

(2)

Zatímco současná kvóta je spravována na základě ročního období od července do června, zvýšená kvóta bude spravována na základě kalendářního roku. Odchylně od článku 6 nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví rozdělení na dvě stejná půlroční období, by se v množství dostupném pro rok 2012 mělo zohlednit množství 2 000 tun, které pro první polovinu roku 2012 bylo již zpřístupněno v roce 2011. V důsledku toho by pouze množství 1 600 tun mělo být dostupné pro podobdobí, které z organizačních důvodů začíná dnem 1. března 2012. Tímto nařízením by však nemělo být dotčeno množství 2 000 tun, které již bylo zpřístupněno pro období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012.

(3)

Jelikož období pro podávání žádostí o dovozní licence pro první polovinu roku 2012, jak je stanoveno v čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 2535/2001, skončilo, mělo by být stanoveno nové období pro podávání žádostí o dovozní licence a pro odchylku od uvedeného článku ve vztahu k množství 1 600 tun pro podobdobí březen–červen 2012. Aby se předešlo situaci, kdy žadatelé, kteří již podali žádosti v listopadu 2011 pro množství 2 000 tun, by měli být vyloučeni z nového období pro předkládání žádostí, je třeba stanovit odchylku od čl. 6 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (4).

(4)

Ustanovení čl. 11 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 stanoví, že množství, na něž se vztahují dovozní licence, se oznamují do dvou měsíců po uplynutí doby platnosti dotyčných licencí. Avšak pro účely řádného řízení je nezbytné, aby Komise měla tuto informaci dříve. Odpovídající oznamovací povinnost by proto měla být stanovena v článku 16 nařízení (ES) č. 2535/2001.

(5)

Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 2535/2001

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

1)

V článku 5 se písmeno h) nahrazuje tímto:

„h)

kvót stanovených v příloze V dohody mezi Evropskou unií a Norským královstvím schválené rozhodnutím Rady 2011/818/EU (5), dále jen „dohoda s Norskem“;

2)

V článku 16 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) ve spojení s druhým pododstavcem uvedeného článku nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy oznámí Komisi množství, včetně oznámení „bezpředmětné“, na něž se vztahují dovozní licence, které vydaly, do deseti pracovních dnů po skončení lhůty pro vydávání těchto licencí uvedených v odstavci 1 tohoto článku.“

3)

V čl. 19 odst. 1 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

pravidel uvedených v bodě 9 dohody s Norskem;“

4)

Část H přílohy I se nahrazuje zněním v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Odchylka od nařízení (ES) č. 2535/2001 a (ES) č. 1301/2006

1.   Odchylně od čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 2535/2001 a čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 na kvótu pro období od 1. března do 30. června 2012 týkající se množství 1 600 tun, jak je stanoveno v části H přílohy I nařízení (ES) č. 2535/2001 ve znění přílohy tohoto nařízení, mohou být žádosti o dovozní licence podávány od 1. března do 10. března 2012.

Tyto žádosti se týkají nejméně 10 tun.

2.   Dovozní licence vydané v souladu s odstavcem 1 jsou platné do 30. června 2012.

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. března 2012.

Tímto nařízením však není dotčeno množství 2 000 tun, které již bylo zpřístupněno pro období od 1. ledna 2012 do 30. června 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. února 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 327, 9.12.2011, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s.29.

(4)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(5)  Úř. věst. L 327, 9.12.2011, s. 1.“


PŘÍLOHA

I. H

CELNÍ KVÓTY PODLE PŘÍLOHY I DOHODY S NORSKEM

Kvóta od ledna do prosince

Číslo kvóty

Kód kombinované nomenklatury

Popis

Celní sazba

Kvóta od 1. března do 30. června 2012

v tunách

Kvóta od 1. července do 31. prosince 2012

v tunách

Kvóta od 1. ledna 2013

v tunách

roční

půlroční

09.4179

0406

Sýry a tvaroh

bez cla

1 600

3 600

7 200

3 600“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU