(EU) č. 126/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 126/2012 ze dne 14. února 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o osvědčení, a nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze Spojených států amerických Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 41, 15.2.2012, s. 5-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 14. února 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. února 2012 Nabývá účinnosti: 1. června 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1165 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 126/2012

ze dne 14. února 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o osvědčení, a nařízení (ES) č. 1235/2008, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze Spojených států amerických

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2, čl. 33 odst. 3 a čl. 38 písm. c) a d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle ustanovení čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 kontrolní orgány a subjekty vystaví osvědčení hospodářskému subjektu, který podléhá jejich kontrole.

(2)

Hospodářské subjekty vyvážející produkty produkované v souladu s pravidly produkce stanovenými nařízením (ES) č. 834/2007 podřídí svůj podnik v souladu s čl. 28 odst. 1 uvedeného nařízení kontrolnímu systému uvedenému v článku 27 téhož nařízení.

(3)

Podle uvedeného kontrolního systému a s ohledem na pravidla produkce stanovená v čl. 14 odst. 1 písm. e) nařízení (ES) č. 834/2007 a článku 24 nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (2) v současné době ověřují kontrolní orgány záznamy, které vede hospodářský subjekt o hospodářských zvířatech, včetně záznamů o veterinární péči a používání antibiotik. S ohledem na toto konkrétní uplatňování kontrolního systému a na zájmy producentů v oblasti ekologické živočišné produkce v Unii je třeba zajistit identifikaci některých způsobů produkce bez použití antibiotik, pokud je taková identifikace požadována hospodářským subjektem. Náležité informace o zvláštních charakteristikách způsobu produkce je rovněž nutná, aby se usnadnil přístup na trh Spojeným státům americkým. Tyto zvláštní charakteristiky by měly být potvrzeny v souladu s článkem 29 nařízení (ES) č. 834/2007 jako doplňkové osvědčení vystavené k osvědčení uvedenému v článku 68 nařízení Komise (ES) č. 889/2008.

(4)

Některé zemědělské produkty dovážené ze Spojených států se v současné době uvádějí na trh v souladu s přechodnými pravidly stanovenými článkem 19 nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (3). Spojené státy předložily Komisi žádost o zařazení do seznamu uvedeného v článku 7 nařízení (ES) č. 1235/2008. Spojené státy předložily informace požadované podle článků 7 a 8 uvedeného nařízení. Z posouzení těchto informací a následných jednání s orgány Spojených států vyplynulo, že pravidla, kterými se v této zemi řídí ekologická produkce a její kontrola, jsou rovnocenná pravidlům stanoveným nařízením (ES) č. 834/2007. Kontrola na místě podle ustanovení čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 týkající se pravidel produkce a kontrolních opatření skutečně uplatňovaných ve Spojených státech, kterou Komise provedla, měla uspokojivé výsledky. Spojené státy by proto měly být zařazeny na seznam v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008.

(5)

V příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 je uveden seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů, které jsou oprávněny provádět kontroly a vydávat potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti. Zároveň se zařazením Spojených států do přílohy III uvedeného nařízení by se proto měly kontrolní orgány a kontrolní subjekty vyškrtnout z přílohy IV, pokud provádějí kontrolu produkce ve Spojených státech.

(6)

Nařízení (ES) č. 889/2008 a nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 889/2008 se mění takto:

1)

V čl. 63 odst. 1 se doplňuje písmeno d), které zní:

„d)

zvláštní charakteristiky použitého způsobu produkce, pokud má hospodářský subjekt v úmyslu žádat o osvědčení v souladu s čl. 68 odst. 2.“

2)

Článek 68 se nahrazuje tímto:

„Článek 68

Osvědčení

1.   Pro účely uplatňování čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 používají kontrolní orgány a subjekty vzor osvědčení stanovený v příloze XII tohoto nařízení.

2.   Pokud hospodářský subjekt, který je předmětem kontroly kontrolních orgánů a subjektů uvedených v odstavci 1, podá žádost v rámci lhůty, kterou tyto kontrolní orgány a subjekty určí, vydají kontrolní orgány a subjekty doplňkové osvědčení podle vzoru stanoveného v příloze XIIa potvrzující zvláštní charakteristiky způsobu produkce.

Žádosti o doplňkové osvědčení obsahují v políčku 2 vzoru podle přílohy XIIa odpovídající údaj podle seznamu XIIb.“;

3)

V nadpise přílohy XII se odkaz na „článek 68“ nahrazuje odkazem na „čl. 68 odst. 1“;

4)

Přílohy XIIa a XIIb se vkládají tak, jak jsou stanoveny přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Přílohy III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od 1. června 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. února 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25.


PŘÍLOHA I

PŘÍLOHA XIIa

Vzor doplňkového osvědčení pro hospodářský subjekt podle čl. 29 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 uvedený v čl. 68 odst. 2 tohoto nařízení

Image

PŘÍLOHA XIIb

Záznam podle čl. 68 odst. 2 druhého pododstavce:

—   v bulharštině: Животински продукти, произведени без използване на антибиотици

—   ve španělštině: Productos animales producidos sin utilizar antibióticos

—   v češtině: Živočišné produkty vyprodukované bez použití antibiotik

—   v dánštině: Animalske produkter, der er produceret uden brug af antibiotika

—   v němčině: Ohne Anwendung von Antibiotika erzeugte tierische Erzeugnisse

—   v estonštině: Loomsed tooted, mille tootmisel ei ole kasutatud antibiootikume

—   v řečtině: Ζωικά προϊόντα που παράγονται χωρίς τη χρήση αντιβιοτικών

—   v angličtině: Animal products produced without the use of antibiotics

—   ve francouzštině: produits animaux obtenus sans recourir aux antibiotiques

—   v italštině: Prodotti animali ottenuti senza l'uso di antibiotici

—   v lotyštině: Dzīvnieku izcelsmes produkti, kuru ražošanā nav izmantotas antibiotikas

—   v litevštině: nenaudojant antibiotikų pagaminti gyvūniniai produktai

—   v maďarštině: Antibiotikumok alkalmazása nélkül előállított állati eredetű termékek

—   v maltštině: Il-prodotti tal-annimali prodotti mingħajr l-użu tal-antibijotiċi

—   v nizozemštině: Zonder het gebruik van antibiotica geproduceerde dierlijke producten

—   v polštině: Produkty zwierzęce wytwarzane bez użycia antybiotyków

—   v portugalštině: Produtos de origem animal produzidos sem utilização de antibióticos

—   v rumunštině: Produse de origine animală obținute a se recurge la antibiotice

—   ve slovenštině: Výrobky živočíšneho pôvodu vyrobené bez použitia antibiotík

—   ve slovinštině: Živalski proizvodi, proizvedeni brez uporabe antibiotikov

—   ve finštině: Eläintuotteet, joiden tuotannossa ei ole käytetty antibiootteja

—   ve švédštině: Animaliska produkter som produceras utan antibiotika


PŘÍLOHA II

Změna příloh III a IV nařízení (ES) č. 1235/2008

1)

Do přílohy III se vkládají nové položky, které znějí:

„SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

1.   Kategorie produktů:

a)

živé nebo nezpracované zemědělské produkty a vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely s výjimkou produktů z akvakultury, za předpokladu, že v případě dovozu jablek a hrušek jsou tyto produkty opatřeny zvláštním potvrzením příslušného kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu o tom, že byly vyprodukovány bez použití antibiotik proti spále růžovitých (jako je tetracyklin a streptomycin).

b)

zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny a krmivo s výjimkou produktů z akvakultury, za předpokladu, že v případě dovozu zpracovaných jablek a hrušek jsou tyto produkty opatřeny zvláštním potvrzením příslušného kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu o tom, že byly vyprodukovány bez použití antibiotik proti spále růžovitých (jako je tetracyklin a streptomycin).

2.   Původ: Produkty kategorie ve smyslu bodu 1 písm. a) a bodu 1 písm. b) a ekologicky vyprodukované složky v produktech kategorie ve smyslu bodu 1 písm. b), které byly vyprodukovány ve Spojených státech v souladu s legislativou Spojených států.

3.   Normy produkce: Organic Foods Production Act of 1990 (7 U.S.C. 6501 et seq.), National Organic Program (7 CFR 205).

4.   Příslušné orgány: United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Marketing Service (AMS), www.usda.gov.

5.   Kontrolní subjekty a orgány:

A Bee Organic, www.abeeorganic.com

Agricultural Services Certified Organic, www.ascorganic.com/

Baystate Organic Certifiers, www.baystateorganic.org

BCS – Oko Garantie GmbH, www.bcs-oeko.com/en_index.html

BioAgriCert, www.bioagricert.org/English/index.php

CCOF Certification Services, www.ccof.org

Colorado Department of Agriculture, www.colorado.gov

Control Union Certifications, www.skalint.com

Department of Plant Industry, www.clemson.edu/public/regulatory/plant_industry/organic_certification/

Ecocert S.A., www.ecocert.com

Georgia Crop Improvement Association, Inc., www.certifiedseed.org

Global Culture, www.globalculture.us

Global Organic Alliance, Inc., www.goa-online.org

Global Organic Certification Services, www.globalorganicservices.com

Idaho State Department of Agriculture, www.agri.idaho.gov/Categories/PlantsInsects/Organic/indexOrganicHome.php

Indiana Certified Organic LLC, www.indianacertifiedorganic.com

International Certification Services, Inc., www.ics-intl.com

Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship, www.agriculture.state.ia.us

Kentucky Department of Agriculture, www.kyagr.com/marketing/plantmktg/organic/index.htm

LACON GmbH, www.lacon-institut.com

Louisiana Department of Agriculture and Forestry, www.ldaf.state.la.us/portal/DesktopModules/BrowseBy/portal/Offices/AgriculturalEnvironmentalSciences/PesticidesEnvironmentalPrograms/OrganicCertificationPrograms/tabid/435/Default.aspx

Marin County, www.co.marin.ca.us/depts/ag/main/moca.cfm

Maryland Department of Agriculture, www.mda.state.md.us/md_products/certified_md_organic_farms/index.php

Mayacert S.A., www.mayacert.com

Midwest Organic Services Association, Inc., www.mosaorganic.org

Minnesota Crop Improvement Association, www.mncia.org

MOFGA Certification Services, LLC, www.mofga.org/

Montana Department of Agriculture, www.agr.mt.gov.organic/Program.asp

Monterey County Certified Organic, www.ag.co.monterey.ca.us/pages/organics.

Natural Food Certifiers, www.nfccertification.com

Nature’s International Certification Services, www.naturesinternational.com/

Nevada State Department of Agriculture, http://www.agri.state.nv.us

New Hampshire Department of Agriculture, Division of Regulatory Services,http://agriculture.nh.gov/divisions/markets/organic_certification.htm

New Jersey Department of Agriculture, www.state.nj.us/agriculture/

New Mexico Department of Agriculture, Organic Program, http://nmdaweb.nmsu.edu/organics-program/Organic%20Program.html

NOFA—New York Certified Organic, LLC, http://www.nofany.org

Ohio Ecological Food and Farm Association, www.oeffa.org

OIA North America, LLC, www.oianorth.com

Oklahoma Department of Agriculture, www.oda.state.ok.us

OneCert, www.onecert.com

Oregon Department of Agriculture, www.oregon.gov/ODA/CID

Oregon Tilth Certified Organic, www.tilth.org

Organic Certifiers, Inc., http://www.organiccertifiers.com

Organic Crop Improvement Association, www.ocia.org

Organic National & International Certifiers (ON&IC), http://www.on-ic.com

Organizacion Internacional Agropecuraria, www.oia.com.ar

Pennsylvania Certified Organic, www.paorganic.org

Primuslabs.com, www.primuslabs.com

Pro-Cert Organic Systems, Ltd., www.pro-cert.org

Quality Assurance International, www.qai-inc.com

Quality Certification Services, www.QCSinfo.org

Rhode Island Department of Environmental Management, www.dem.ri.gov/programs/bnatres/agricult/orgcert.htm

Scientific Certification Systems, www.SCScertified.com

Stellar Certification Services, Inc., http://demeter-usa.org/

Texas Department of Agriculture, www.agr.state.tx.us

Utah Department of Agriculture, http://ag.utah.gov/divisions/plant/organic/index.html

Vermont Organic Farmers, LLC, http://www.nofavt.org

Washington State Department of Agriculture, http://agr.wa.gov/FoodAnimal?Organic/default.htm

Yolo County Department of Agriculture, www.yolocounty.org/Index.aspx?page=501

6.   Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5.

7.   Doba trvání zařazení: do 30. června 2015.“

2)

Příloha IV se mění takto:

a)

u hesla „California Certified Organic Farmers“ se v bodě 3 zrušuje řádek tabulky týkající se třetí země „US“ a číselného kódu „US-BIO-105“;

b)

u hesla „Organic Certifiers, Inc.“ se v bodě 3 zrušuje řádek tabulky týkající se třetí země „US“ a číselného kódu „US-BIO-106“;

c)

u hesla „International Certification Services, Inc.“ se v bodě 3 zrušuje řádek tabulky týkající se třetí země „US“ a číselného kódu „US-BIO-111“;

d)

u hesla „Quality Assurance International“ se v bodě 3 zrušuje řádek tabulky týkající se třetí země „US“ a číselného kódu „US-BIO-113“;

e)

heslo „Oregon Tilth Certified Organic“ se zrušuje úplně;

f)

u hesla „Organic Crop Improvement Association“ se v bodě 3 zrušuje řádek tabulky týkající se třetí země „US“ a číselného kódu „US-BIO-120“;

g)

heslo „Washington State Department of Agriculture“ se zrušuje úplně.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU