(EU) č. 90/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 90/2012 ze dne 2. února 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 736/2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Publikováno: Úř. věst. L 31, 3.2.2012, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. února 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. února 2012 Nabývá účinnosti: 4. února 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 628/2013 Pozbývá platnosti: 19. července 2013

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 90/2012

ze dne 2. února 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 736/2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (1), a zejména na čl. 24 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 736/2006 (2) stanoví pracovní postupy Evropské agentury pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) pro provádění normalizačních inspekcí v souladu s čl. 24 odst. 5 nařízení (ES) č. 216/2008. Nařízení (ES) č. 736/2006 bylo přijato v době, kdy byla oblast působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (3) (ES) č. 1592/2002 omezena na prvotní letovou způsobilost a její zachování.

(2)

Nařízení (ES) č. 1592/2002 bylo od té doby nahrazeno nařízením (ES) č. 216/2008, které dvakrát rozšířilo jeho oblast působnosti, nejprve zejména na letovou posádku a letový provoz a následně na uspořádání letového provozu a letové navigační služby (ATM/ANS), jakož i bezpečnost letišť. Komise přijala několik prováděcích pravidel, jež těmto novým oblastem působnosti odpovídají.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003 (4) již stanovilo prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací a obsahuje technické požadavky, jakož i správní postupy, jež mají zajistit uspokojivé provádění ze strany příslušných úřadů členských států.

(4)

Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 (5) stanovilo prováděcí pravidla pro zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů a obsahuje technické požadavky, jakož i správní postupy, jež mají zajistit uspokojivé provádění ze strany příslušných úřadů členských států.

(5)

Nařízení Komise (EU) č. 805/2011 (6) stanoví prováděcí pravidla k udělování průkazů způsobilosti a některých osvědčení řídících letového provozu a obsahuje technické požadavky, jakož i správní postupy, jež mají zajistit uspokojivé provádění ze strany příslušných úřadů členských států.

(6)

Nařízení Komise (EU) č. 1178/2011 (7) stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví, jež mají zajistit uspokojivé provádění ze strany příslušných úřadů členských států.

(7)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1034/2011 (8) stanoví správní postupy pro dohled nad provozní bezpečností uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb, jež mají zajistit uspokojivé provádění společných požadavků pro poskytování letových navigačních služeb stanovených v prováděcím nařízení Komise (EU) č. 1035/2011 (9) ze strany příslušných úřadů členských států.

(8)

Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (10) ve znění nařízení Komise (ES) č. 859/2008 (11) stanovilo společné technické požadavky a správní postupy platné pro obchodní leteckou dopravu, jež mají zajistit uspokojivé provádění ze strany příslušných úřadů členských států a zůstávají v platnosti, dokud se uplatňují prováděcí pravidla v oblasti letového provozu.

(9)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/36/ES (12) o bezpečnosti letadel třetích zemí, která používají letiště Společenství, ve znění směrnice Komise 2008/49/ES (13) stanovila postupy pro provádění prohlídek na odbavovací ploše u těchto letadel (SAFA) členskými státy, jež zůstávají v platnosti, dokud se uplatňují prováděcí pravidla v oblasti prohlídek na odbavovací ploše.

(10)

S cílem sledovat uplatňování těchto prováděcích pravidel ze strany příslušných úřadů členských států je nezbytné neprodleně rozšířit uplatňování stávajících pracovních postupů agentury pro provádění normalizačních inspekcí na novou oblast udělování průkazů způsobilosti letové posádky, letového provozu, průkazů způsobilosti řídících letového provozu a poskytování ATM/ANS.

(11)

Nařízení (ES) č. 736/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného článkem 65 nařízení (ES) č. 216/2008,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 3 nařízení (ES) č. 736/2006 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Pro účely posouzení souladu s požadavky nařízení (ES) č. 216/2008 a jeho prováděcích pravidel v oblasti prvotní letové způsobilosti a jejího zachování, letového provozu, prohlídek na odbavovací ploše, letové posádky, řídících letového provozu, jakož i uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb agentura provádí prohlídky příslušných úřadů členských států a vypracovává o nich zprávu.“

Článek 2

Agentura pozmění své pracovní postupy tak, aby je uvedla do souladu s tímto nařízením, do jednoho měsíce po jeho vstupu v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. února 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 129, 17.5.2006, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 243, 27.9.2003, s. 6.

(5)  Úř. věst. L 315, 28.11.2003, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 206, 11.8.2011, s. 21.

(7)  Úř. věst. L 311, 25.11.2011, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 271, 18.10.2011, s. 15.

(9)  Úř. věst. L 271, 18.10.2011, s. 23.

(10)  Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4.

(11)  Úř. věst. L 254, 20.9.2008, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 76.

(13)  Úř. věst. L 109, 19.4.2008, s. 17.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU