(EU) č. 61/2012Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 61/2012 ze dne 24. ledna 2012 , kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009, pokud jde o správu koncesního cukru CXL

Publikováno: Úř. věst. L 22, 25.1.2012, s. 8-8 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. ledna 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. ledna 2012 Nabývá účinnosti: 1. února 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 61/2012

ze dne 24. ledna 2012,

kterým se mění nařízení (ES) č. 891/2009, pokud jde o správu koncesního cukru CXL

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1, článek 148 a 156 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 7 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 891/2009 ze dne 25. září 2009 o otevření a správě některých celních kvót Společenství v odvětví cukru (2) stanoví, že pro koncesní cukr CXL s pořadovými čísly 09.4317, 09.4318, 09.4319 a 09.4321 (konkrétní země) a pro cukr z balkánských zemí se k žádostem o dovozní licence připojí originály vývozních licencí.

(2)

Pro koncesní cukr CXL s pořadovým číslem 09.4320 (kterákoli třetí země) se předložení vývozní licence nevyžaduje.

(3)

Odstraněním požadavku na předložení vývozní licence ke koncesím pro konkrétní země se zjednoduší správní požadavky ohledně přístupu ke koncesnímu cukru CXL pro dovoz do Unie, což umožní podporu soutěže mezi hospodářskými subjekty a zajistí hladší fungování trhu. Vzhledem k tomu, že propuštění do volného oběhu i nadále podléhá předložení osvědčení o původu, lze tohoto zjednodušení dosáhnout, aniž by byla členským státům upřena možnost přijmout nezbytná opatření, která je ubezpečí o řádném provedení transakcí.

(4)

V zájmu zajištění plynulého přechodu na zjednodušené správní požadavky je vhodné stanovit, aby se jejich použití odložilo na 1. únor 2012.

(5)

Nařízení (ES) č. 891/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(6)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 7 nařízení (ES) č. 891/2009 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Pro cukr z balkánských zemí se k žádostem o dovozní licence připojí originál vývozní licence v souladu se vzorem v příloze II vydané příslušnými orgány dané třetí země. Množství uvedené v žádostech o dovozní licence nesmí překročit množství uvedené na vývozních licencích.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. února 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. ledna 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 254, 26.9.2009, s. 82.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU