2012/51/EUSměrnice Komise v přenesené pravomoci 2012/51/EU ze dne 10. října 2012 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 348, 18.12.2012, s. 18-19 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 10. října 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. ledna 2013 Nabývá účinnosti: 7. ledna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI 2012/51/EU

ze dne 10. října 2012,

kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (1), a zejména na čl. 5 odst. 1 písm. a) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2011/65/EU zakazuje používání kadmia v elektrických a elektronických zařízeních uváděných na trh.

(2)

Nahrazení kadmia ve fotoresistorech pro analogové optické vazební členy používané v profesionálním zvukovém zařízení je nadále technicky neproveditelné. Použití kadmia v uvedených fotoresistorech by tudíž mělo být ze zákazu vyňato. Tato výjimka by však měla být časově omezena, neboť výzkum v oblasti technologie prosté kadmia postupuje a náhražky by mohly být k dispozici do konce roku 2013.

(3)

Směrnice 2011/65/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 2. ledna 2013. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 10. října 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 174, 1.7.2011, s. 88.


PŘÍLOHA

V příloze III směrnice 2011/65/EU se doplňuje nový bod 40, který zní:

„40

Kadmium ve fotoresistorech pro analogové optické vazební členy používané v profesionálním zvukovém zařízení

Platí do 31. prosince 2013“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU