2012/23/EUSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/23/EU ze dne 12. září 2012 , kterou se mění směrnice 2009/138/ES (Solventnost II) , pokud jde o den jejího provedení, den její použitelnosti a den zrušení některých směrnic Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 249, 14.9.2012, s. 1-2 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 12. září 2012 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 15. září 2012 Nabývá účinnosti: 15. září 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2012/23/EU

ze dne 12. září 2012,

kterou se mění směrnice 2009/138/ES (Solventnost II), pokud jde o den jejího provedení, den její použitelnosti a den zrušení některých směrnic

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 53 odst. 1 a článek 62 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (2) stanoví moderní systém založený na riziku pro regulaci pojišťoven a zajišťoven Unie a dohled nad nimi. Tento systém je nezbytný pro zajištění bezpečného a stabilního pojišťovnictví, schopného poskytovat udržitelné pojistné produkty a podporovat reálnou ekonomiku pomocí podpory dlouhodobých investic a větší stability.

(2)

Směrnice 2009/138/ES stanoví den 31. října 2012 dnem jejího provedení a den 1. listopadu 2012 dnem její použitelnosti. Dále uvedená směrnice stanoví den 1. listopadu 2012 dnem zrušení stávajících směrnic o pojištění a zajištění (3) (společně dále jen „Solventnost I“).

(3)

Dne 19. ledna 2011 Komise přijala návrh (dále jen „návrh Omnibus II“) na změnu, mimo jiné, směrnice 2009/138/ES, aby zohlednila novou architekturu dohledu v oblasti pojišťovnictví, a zejména zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění). Návrh Omnibus II rovněž obsahuje ustanovení o odložení dne provedení a dne použitelnosti směrnice 2009/138/ES a o odložení dne zrušení Solventnosti I.

(4)

Vzhledem ke složitosti návrhu Omnibus II hrozí, že tento návrh nevstoupí v platnost před dnem provedení a dnem použitelnosti směrnice 2009/138/ES. Pokud by tato data nebyla změněna, byla by směrnice 2009/138/ES provedena před vstupem v platnost přechodných pravidel a významných úprav stanovených návrhem Omnibus II.

(5)

Aby se předešlo příliš zatěžujícím legislativním povinnostem členských států podle směrnice 2009/138/ES a následně podle nové architektury, již předpokládá návrh Omnibus II, je vhodné den provedení směrnice 2009/138/ES odložit.

(6)

Aby bylo orgánům dohledu a pojišťovnám i zajišťovnám umožněno připravit se na uplatňování nové architektury dohledu, je rovněž vhodné stanovit pozdější den použitelnosti směrnice 2009/138/ES.

(7)

V zájmu právní jistoty by měl být odpovídajícím způsobem odložen i den zrušení Solventnosti I.

(8)

Vzhledem ke krátké době zbývající do dnů stanovených ve směrnici 2009/138/ES by tato směrnice měla vstoupit v platnost neprodleně,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2009/138/ES se mění takto:

1)

V článku 309 se odstavec 1 mění takto:

a)

v prvním pododstavci se datum „31. října 2012“ nahrazuje datem „30. června 2013“;

b)

za první pododstavec se vkládá nový podstavec, který zní:

„Právní a správní předpisy uvedené v prvním pododstavci se použijí ode dne 1. ledna 2014.“

2)

V čl. 310 prvním pododstavci se datum „1. listopadu 2012“ nahrazuje datem „1. ledna 2014“.

3)

V čl. 311 druhém pododstavci se datum „1. listopadu 2012“ nahrazuje datem „1. ledna 2014“.

Článek 2

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 12. září 2012.

Za Evropský parlament

předseda

M. SCHULZ

Za Radu

předseda

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 3. července 2012 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 5. září 2012.

(2)  Úř. věst. L 335, 17.12.2009, s. 1.

(3)  Směrnice Rady 64/225/EHS ze dne 25. února 1964 o odstranění omezení svobody usazování a volného pohybu služeb v oblasti zajištění a retrocese (Úř. věst. 56, 4.4.1964, s. 878/64); první směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu (Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 3); směrnice Rady 73/240/EHS ze dne 24. července 1973, kterou se odstraňují omezení svobody usazování v oblasti přímého pojištění jiného než životního (Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 20); směrnice Rady 76/580/EHS ze dne 29. června 1976, kterou se mění směrnice 73/239/EHS (Úř. věst. L 189, 13.7.1976, s. 13); směrnice Rady 78/473/EHS ze dne 30. května 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se soupojištění v rámci Společenství (Úř. věst. L 151, 7.6.1978, s. 25); směrnice Rady 84/641/EHS ze dne 10. prosince 1984, kterou se mění první směrnice (73/239/EHS), a to zejména ve vztahu k asistenčním službám pro turisty (Úř. věst. L 339, 27.12.1984, s. 21); směrnice Rady 87/344/EHS ze dne 22. června 1987 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se pojištění právní ochrany (Úř. věst. L 185, 4.7.1987, s. 77); druhá směrnice Rady 88/357/EHS ze dne 22. června 1988 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního, kterou se stanoví opatření k usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb (Úř. věst. L 172, 4.7.1988, s. 1); směrnice Rady 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního (třetí směrnice o neživotním pojištění) (Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 1); směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/78/ES ze dne 27. října 1998 o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami v pojišťovací skupině (Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 1); směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven (Úř. věst. L 110, 20.4.2001, s. 28); směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění (Úř. věst. L 345, 19.12.2002, s. 1); a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/68/ES ze dne 16. listopadu 2005 o zajištění (Úř. věst. L 323, 9.12.2005, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU