2012/8/EUProváděcí směrnice Komise 2012/8/EU ze dne 2. března 2012 , kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 64, 3.3.2012, s. 9-12 Druh předpisu: Prováděcí směrnice
Přijato: 2. března 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. března 2012 Nabývá účinnosti: 23. března 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2012/8/EU

ze dne 2. března 2012,

kterou se mění směrnice 2003/90/ES, kterou se stanoví prováděcí opatření k článku 7 směrnice Rady 2002/53/ES, pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení určitých odrůd druhů zemědělských rostlin

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/53/ES ze dne 13. června 2002 o Společném katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin (1), a zejména na čl. 7 odst. 2 písm. a) a b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Komise 2003/90/ES (2) byla přijata s cílem zajistit, že odrůdy, které členské státy zahrnou do svých národních katalogů, vyhovují obecným zásadám vydaným Odrůdovým úřadem Společenství (CPVO), pokud jde o minimum znaků, na které se zkoušky různých druhů vztahují, a minimální podmínky pro zkoušení odrůd, jestliže takové obecné zásady byly stanoveny. Na ostatní odrůdy se podle uvedené směrnice vztahují obecné zásady Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV).

(2)

Odrůdový úřad Společenství od té doby stanovil další obecné zásady pro řadu dalších druhů a aktualizoval stávající obecné zásady.

(3)

Směrnice 2003/90/ES by tedy měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Přílohy I a II směrnice 2003/90/ES se nahrazují zněním v příloze této směrnice.

Článek 2

Pro zkoušky zahájené před 1. říjnem 2012 mohou členské státy použít směrnici 2003/90/ES ve znění, které bylo v platnosti před pozměněním touto směrnicí.

Článek 3

Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. září 2012. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Použijí tyto předpisy ode dne 1. října 2012.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 2. března 2012.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 254, 8.10.2003, p. 7.


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA I

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. a), které musí být v souladu s testovacími protokoly Odrůdového úřadu Společenství (CPVO)

Vědecký název

Obecný název

Protokol CPVO

Festuca filiformis Pourr.

Kostřava vláskovitá

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca ovina L.

Kostřava ovčí

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca rubra L.

Kostřava červená

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Kostřava drsnolistá

TP 67/1 ze dne 23.6.2011

Lolium multiflorum Lam.

Jílek mnohokvětý

TP 4/1 ze dne 23.6.2011

Lolium perenne L.

Jílek vytrvalý

TP 4/1 ze dne 23.6.2011

Lolium x boucheanum Kunth

Jílek hybridní

TP 4/1 ze dne 23.6.2011

Pisum sativum L.

Hrách setý

TP 7/2 ze dne 11.3.2010

Brassica napus L.

Brukev řepka

TP 36/2 ze dne 16.11.2011

Helianthus annuus L.

Slunečnice

TP 81/1 ze dne 31.10.2002

Linum usitatissimum L.

Len setý přadný / len setý olejný

TP 57/1 ze dne 21.3.2007

Avena nuda L.

Oves nahý

TP 20/1 ze dne 6.11.2003

Avena sativa L. (včetně A. byzantina K. Koch)

Oves setý

TP 20/1 ze dne 6.11.2003

Hordeum vulgare L.

Ječmen setý

TP 19/2rev. ze dne 11.3.2010

Oryza sativa L.

Rýže setá

TP 16/1 ze dne 18.11.2004

Secale cereale L.

Žito seté

TP 58/1 ze dne 31.10.2002

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Hybridy vzniklé křížením druhů rodu Triticum s druhy rodu Secale

TP 121/2 rev. 1 ze dne 16.2.2011

Triticum aestivum L.

Pšenice setá

TP 3/4 rev. 2 ze dne 16.2.2011

Triticum durum Desf.

Pšenice tvrdá

TP 120/2 ze dne 6.11.2003

Zea mays L.

Kukuřice setá

TP 2/3 ze dne 11.3.2010

Solanum tuberosum L.

Brambor

TP 23/2 ze dne 1.12.2005

Znění těchto protokolů je k dispozici na internetové stránce CPVO (www.cpvo.europa.eu).

PŘÍLOHA II

Seznam druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b), které musí být v souladu s obecnými zásadami zkoušení Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV)

Vědecký název

Obecný název

Obecná zásada UPOV

Beta vulgaris L.

Řepa obecná

TG/150/3 ze dne 4.11.1994

Agrostis canina L.

Psineček psí

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis gigantea Roth.

Psineček obrovský

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis stolonifera L.

Psineček výběžkatý

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Agrostis capillaris L.

Psineček tenký

TG/30/6 ze dne 12.10.1990

Bromus catharticus Vahl

Sveřep samužníkovitý

TG/180/3 ze dne 4.4.2001

Bromus sitchensis Trin.

Sveřep sitkovský

TG/180/3 ze dne 4.4.2001

Dactylis glomerata L.

Srha laločnatá

TG/31/8 ze dne 17.4.2002

Festuca arundinacea Schreber

Kostřava rákosovitá

TG/39/8 ze dne 17.4.2002

Festuca pratensis Huds.

Kostřava luční

TG/39/8 ze dne 17.4.2002

xFestulolium Asch. et Graebn.

Hybridy vzniklé křížením druhů rodu Festuca s druhy rodu Lolium

TG/243/1 ze dne 9.4.2008

Phleum nodosum L.

Bojínek cibulkatý

TG/34/6 ze dne 7.11.1984

Phleum pratense L.

Bojínek luční

TG/34/6 ze dne 7.11.1984

Poa pratensis L.

Lipnice luční

TG/33/6 ze dne 12.10.1990

Lupinus albus L.

Lupina bílá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupinus angustifolius L.

Lupina úzkolistá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Lupinus luteus L.

Lupina žlutá

TG/66/4 ze dne 31.3.2004

Medicago sativa L.

Vojtěška setá

TG/6/5 ze dne 6.4.2005

Medicago x varia T. Martyn

Tolice měňavá

TG/6/5 ze dne 6.4.2005

Trifolium pratense L.

Jetel luční

TG/5/7 ze dne 4.4.2001

Trifolium repens L.

Jetel plazivý

TG/38/7 ze dne 9.4.2003

Vicia faba L.

Bob obecný

TG/8/6 ze dne 17.4.2002

Vicia sativa L.

Vikev setá

TG/32/6 ze dne 21.10.1988

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Tuřín

TG/89/6rev. ze dne 4.4.2001 + 1.4.2009

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Ředkev olejná

TG/178/3 ze dne 4.4.2001

Arachis hypogea L.

Podzemnice olejná

TG/93/3 ze dne 13.11.1985

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Řepice

TG/185/3 ze dne 17.4.2002

Carthamus tinctorius L.

Světlice barvířská

TG/134/3 ze dne 2.10.1990

Gossypium spp.

Bavlník

TG/88/6 ze dne 4.4.2001

Papaver somniferum L.

Mák

TG/166/3 ze dne 24.3.1999

Sinapis alba L.

Hořčice bílá

TG/179/3 ze dne 4.4.2001

Glycine max (L.) Merrill

Sója luštinatá

TG/80/6 ze dne 1.4.1998

Sorghum bicolor (L.) Moench

Čirok

TG/122/3 ze dne 6.10.1989

Znění těchto obecných zásad je k dispozici na internetových stránkách Mezinárodní unie pro ochranu nových odrůd rostlin (www.upov.int).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU