2012/90/EU2012/90/EU: Doporučení Komise ze dne 14. února 2012 týkající se pokynů pro uvádění údajů umožňujících určení oddílů reprodukčního materiálu lesních dřevin a údajů, které mají být uvedeny na etiketě nebo v dokumentu dodavatele

Publikováno: Úř. věst. L 43, 16.2.2012, s. 38-42 Druh předpisu: Doporučení
Přijato: 14. února 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. února 2012 Nabývá účinnosti: 14. února 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.DOPORUČENÍ KOMISE

ze dne 14. února 2012

týkající se pokynů pro uvádění údajů umožňujících určení oddílů reprodukčního materiálu lesních dřevin a údajů, které mají být uvedeny na etiketě nebo v dokumentu dodavatele

(2012/90/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 13 směrnice Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh (1) stanoví údaje, které mají být použity za účelem určení každého oddílu reprodukčního materiálu lesních dřevin. Kromě toho článek 14 uvedené směrnice stanoví údaje, které mají být uvedeny na etiketě nebo v dokumentu dodavatele. Nebyla však stanovena žádná pravidla týkající se uvádění těchto údajů.

(2)

Proto se způsob uvádění údajů na etiketě nebo v dokumentu dodavatele v jednotlivých zemích Unie výrazně liší. Několik členských států a zúčastněných stran oznámilo, že používání různých jazyků a forem uvádění vede k odlišným interpretacím údajů na etiketách nebo v dokumentech dodavatele ze strany zúčastněných stran zapojených do obchodu mezi členskými státy.

(3)

Směrnice 1999/105/ES nicméně neobsahuje právní základ, jenž by Komisi umožnil stanovit právně závazná ustanovení zaměřená na harmonizaci etikety nebo dokumentu dodavatele s cílem odstranit uvedené potíže. Je proto vhodné přijmout pokyny, které doporučí způsob uvádění údajů na etiketě a v dokumentu dodavatele a usnadní výklad těchto informací ve všech členských státech.

(4)

Článek 1 nařízení Komise (ES) č. 1598/2002 ze dne 6. září 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o poskytování úřední pomoci mezi úředními subjekty (2), stanoví, že pokud se reprodukční materiál lesních dřevin přepravuje z jednoho členského státu do druhého, úřední subjekt členského státu, v němž je dodavatel usazen, o tom informuje úřední subjekt členského státu, v němž je usazen příjemce. Tyto údaje, pokud jde o způsob uvádění informací, jsou poskytovány prostřednictvím jednotného informačního dokladu a používají harmonizovaný kód pro identifikaci jednotlivých položek, jak je stanoveno v příloze zmíněného nařízení.

(5)

Vzhledem k tomu, že nebyly hlášeny žádné potíže týkající se používání tohoto informačního dokladu a že některé údaje, které mají být podle článku 14 směrnice 1999/105/ES uváděny na etiketě nebo v dokumentu dodavatele, musí být také uváděny v informačním dokladu, jak stanoví článek 1 nařízení (ES) č. 1598/2002, považuje se za vhodné doporučit, aby se k identifikaci jednotlivých položek na etiketě nebo v dokumentu dodavatele používal číselný kód, který by se podobal kódům stanoveným v příloze nařízení (ES) č. 1598/2002.

(6)

Bylo by však vhodné, aby pořadí a obsah kódů stanovené v těchto pokynech vycházely z požadavků na uvádění oddílů reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh a z obsahu etikety nebo dokumentu dodavatele, jak je uvedeno v článcích 13 a 14 směrnice 1999/105/ES.

(7)

Tyto pokyny by měly brát v úvahu rozdíly uvedené ve 2. bodě odůvodnění, aby se usnadnil obchod a výměna informací.

(8)

Vnitrostátní opatření přijatá členskými státy podle tohoto doporučení by kromě toho měla být stanovena transparentním způsobem a měla by být přiměřená sledovanému cíli,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

1.

Členské státy by při vytváření vnitrostátních opatření týkajících se způsobu uvádění údajů na etiketě nebo v dokumentu dodavatele, jak je stanoveno v článku 14 směrnice 1999/105/ES, měly vzít v úvahu pokyny uvedené v příloze tohoto doporučení.

2.

Toto doporučení je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. února 2012.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 11, 15.1.2000, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 240, 7.9.2002, s. 39.


PŘÍLOHA

A.   Obecné zásady pro stanovení vnitrostátních opatření

1.   Transparentnost

Vnitrostátní opatření týkající se uvádění údajů na etiketě nebo v dokumentu dodavatele pro uvádění oddílů reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh by měla být vytvořena ve spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami a transparentním způsobem. Členské státy by také měly zajistit spolupráci s dalšími členskými státy, aby se přispělo ke snížení obtíží, které zaznamenaly zúčastněné strany v důsledku rozdílných způsobů uvádění údajů.

2.   Proporcionalita

Vnitrostátní opatření přijatá podle tohoto doporučení by měla být přiměřená sledovanému cíli, kterým je především usnadnění výkladu údajů uváděných v různých formátech a jazycích. Opatření by neměla vést ke zbytečnému zatížení vlastníků lesů a lesních školek.

Při výběru opatření by se měly zohlednit regionální a lokální možnosti a vlastnosti, jako např. stav a velikost podniků dodavatelů a podniků uživatelů, přístup na trh a řídící postupy na místní, státní a unijní úrovni a na straně dodavatele. Opatření by měla být úměrná úrovni obchodu, jež závisí na regionálních a státních zvláštnostech a zvláštních místních potřebách reprodukčního materiálu lesních dřevin. Tato opatření by mohla být přijata jako vnitrostátní pravidla, doporučení nebo pokyny určené dodavatelům reprodukčního materiálu lesních dřevin.

B.   Identifikační kódy odpovídající příslušným položkám na etiketě nebo v dokumentu dodavatele

Položky, které se uvádí na etiketě nebo v dokumentu dodavatele, by měly být prezentovány tak, jak je uvedeno v levém sloupci níže uvedené tabulky, a to v pořadí, které je stanoveno v článku 13 a v článku 14 směrnice 1999/105/ES. Je-li to třeba, mohou se v bodě C doplnit některé další položky, a to pro účely zpětného sledování a k informačním účelům.

Harmonizovaná identifikační čísla by měla být používána a uváděna formou čísel a kódů uvedených v pravém sloupci níže uvedené tabulky, které představují číselný překlad souvisejícího textu v levém sloupci. Úkolem těchto čísel je usnadnit vyhledávání a rozpoznatelnost údajů, proto by měla být k informacím dodávána a neměla by nahrazovat celé nebo zkrácené znění textu uvedeného v levém sloupci, který je obvykle uváděn na etiketě nebo v dokumentu dodavatele.

Příslušný harmonizovaný identifikační kód by měl být uveden tučným písmem před každou položkou uvedenou na etiketě nebo v dokumentu dodavatele.

 

Číslo na etiketě nebo v dokumentu dodavatele

A.   Požadavky uvedené v článku 13 směrnice 1999/105/ES

Kód a číslo listu o původu

3

Kategorie

8a

„identifikovaný zdroj“

8b

„selektovaný“

8c

„kvalifikovaný“

8d

„testovaný“

Účel

10a

„multifunkční lesní hospodářství“

10b

„jiné“

Typ zdroje reprodukčního materiálu

9a

„zdroj semen“

9b

„porost“

9c

„semenné sady“

9d

„rodiče rodiny“

9e

„klony“

9f

„směs klonů“

Registrační označení nebo kód oblasti provenience

11

Oblast provenience – pro reprodukční materiál kategorií „identifikovaný zdroj“ a „selektovaný“ nebo případně jiný reprodukční materiál

13

Popřípadě určení původu materiálu (je či není autochtonní nebo indigenní anebo je neznámého původu)

12a

„autochtonní/indigenní“

12b

„není autochtonní / není indigenní“

12c

„neznámý“

U semenného materiálu rok zrání

17

Stáří semenáčků nebo řízků použitých jako sadební materiál a údaj o tom, zda byly podřezány, školkovány nebo obaleny

16

Druh semenáčků nebo řízků použitých jako sadební materiál a údaj o tom, zda byly podřezány, školkovány nebo obaleny

7a

„semena“

7b

„části rostlin“

7c

„sadební materiál (prostokořenný)“

7d

„sadební materiál (v kontejnerech)“

Zda jde o geneticky modifikovaný materiál

18a

„ano“

18b

„ne“

B.   Požadavky uvedené v článku 14 směrnice 1999/105/ES

Číslo(a) listu(ů) o původu, vystaveného(ných) na základě článku 12 směrnice 1999/105/ES nebo odkaz na jiný dokument podle čl. 12 odst. 3 uvedené směrnice

3

Jméno dodavatele

4

Dodané množství

15

V případě reprodukčního materiálu kategorie „testovaný“, jehož zdroj byl uznán podle čl. 4 odst. 5 směrnice 1999/105/ES, slova „předběžně uznáno“

8x

Zda byl materiál množen vegetativně

19a

„ano“

19b

„ne“

V případě semenného materiálu, pouze pro množství převyšující množství uvedená v čl. 14 odst. 4 směrnice 1999/105/ES

Čistota: hmotnostní podíly čistého semenného materiálu, semenného materiálu jiných druhů a neškodných nečistot připadající na produkt uváděný na trh jako oddíl osiva

22

Klíčivost čistých semen nebo v případě, že klíčivost není možné nebo účelné zjistit, životaschopnost zjištěná za pomoci specifických metod

23

Hmotnost tisíce čistých semen

24

Počet klíčivých semen na kilogram produktu uváděného na trh jako semenný materiál nebo v případě, že počet klíčivých semen není možné nebo účelné zjistit, počet životaschopných semen na kilogram

25

V případě druhu Populus spp.(části rostlin)

Třída prýtových řízků (EC 1/EC 2)

26

Třída dřevitých řízků (N1/N2 – S1/S2)

27

C.   Případné další položky pro účely zpětného sledování a k informačním účelům

Číslo dokumentu dodavatele

1

Interní (dodavatelovo) číslo oddílu

1a

Datum odeslání reprodukčního materiálu lesních dřevin

2

Celá adresa dodavatele

4

Jméno a adresa příjemce

5

Země nebo umístění oblasti provenience

13

Původ zdroje reprodukčního materiálu, pokud není autochtonní nebo indigenní

14


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU