2012/642/SZBPRozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

Publikováno: Úř. věst. L 285, 17.10.2012, s. 1-52 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 15. října 2012 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. listopadu 2012 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY 2012/642/SZBP

ze dne 15. října 2012

o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada poprvé přijala omezující opatření vůči Bělorusku v rámci společného postoje 2004/661/SZBP (1). Poté opakovaně vyjadřovala hluboké znepokojení nad skutečností, že v Bělorusku nejsou nadále dodržována lidská práva a zásady demokracie a právního státu a že političtí vězni nebyli propuštěni a rehabilitováni, a proto svá opatření obnovila a prodloužila.

(2)

Dne 25. října 2010 přijala Rada rozhodnutí 2010/639/SZBP o omezujících opatřeních vůči Bělorusku (2).

(3)

Konkrétní obavy vedly k uložení omezujících opatření vůči osobám, které jsou podle Pourgouridesovy zprávy považovány za hlavní aktéry nevyřešeného případu zmizení čtyř velmi známých osob v Bělorusku v letech 1999 a 2000 a následného krytí tohoto činu, nebo které nezahájily nezávislé vyšetřování těchto zmizení či stíhání tohoto činu.

(4)

Rovněž byla uložena opatření vůči osobám odpovědným za podvodné volby a referendum konané v Bělorusku dne 17. října 2004 a za porušení mezinárodních volebních standardů při prezidentských volbách konaných v Bělorusku dne 19. března 2006 a dne 19. prosince 2010 a rovněž osobám odpovědným za vážné porušování lidských práv a represe proti pokojným demonstrantům po tomto referendu a volbách.

(5)

Odpovědnost nesou zejména ti úředníci, kteří se přímo podíleli na skutečnosti, že prezidentské volby a referendum byly podvodné povahy, nebo za tuto skutečnost přímo odpovídají, osoby odpovědné za organizování a zajišťování šíření falešných informací prostřednictvím státem kontrolovaných sdělovacích prostředků, osoby odpovědné za neúměrné a nevyprovokované použití síly proti neozbrojeným a pokojným demonstrantům, osoby odpovědné za ukládání neustálých, politicky motivovaných správních a trestních sankcí velkým skupinám zástupců občanské společnosti, demokratické opozici, nevládním organizacím a svobodným sdělovacím prostředkům v Bělorusku a osoby odpovědné za systematické a koordinované porušování mezinárodních standardů lidských práv a zákonů Běloruské republiky při výkonu spravedlnosti a za používání metod nátlaku a zastrašování vůči právním zástupcům zadržených osob i vůči dalším osobám.

(6)

Vzhledem k závažnosti situace by dále měla být přijata opatření vůči osobám ve vedoucím postavení a osobám a subjektům v Bělorusku, které mají prospěch z Lukašenkova režimu nebo jej podporují, a to zejména osobám a subjektům poskytujícím režimu finanční a materiální pomoc.

(7)

Aby byla tato opatření účinná, měla by se vztahovat rovněž na subjekty vlastněné nebo ovládané fyzickými nebo právnickými osobami, na subjekty a orgány, jež jsou odpovědné za závažné porušování lidských práv nebo represi vůči občanské společnosti a demokratické opozici nebo jejichž činnosti jiným závažným způsobem narušují demokracii nebo právní stát v Bělorusku, a na subjekty vlastněné nebo ovládané osobami nebo subjekty, které mají prospěch z Lukašenkova režimu nebo jej podporují.

(8)

Vzhledem k tomu, že bylo shledáno, zejména v předběžných zjištěních volební pozorovatelské mise OBSE/ODIHR v Bělorusku, že ani poslední volby konané dne 23. září 2012 nebyly v souladu s mezinárodními standardy a že se situace v oblasti demokracie, lidských práv a právního státu nezlepšila, je Rada situací v Bělorusku nadále vážně znepokojena.

(9)

Na základě přezkumu rozhodnutí 2010/639/SZBP by měla být platnost omezujících opatření prodloužena do 31. října 2013.

(10)

V zájmu jasnosti by opatření stanovená rozhodnutím 2010/639/SZBP měla být včleněna do jediného právního nástroje,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Zakazuje se prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu všech typů včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému, jakož i vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi, do Běloruska státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel plujících pod vlajkou členských států či letadel těchto států, a to bez ohledu na to, zda výše uvedené položky pocházejí z území členských států či nikoli.

2.   Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související s položkami uvedenými v odstavci 1 nebo s poskytováním, výrobou, údržbou a používáním těchto položek jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v této zemi;

b)

přímo či nepřímo poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc v souvislosti s položkami uvedenými v odstavci 1, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz těchto položek nebo pro poskytování související technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb jakékoli právnické nebo fyzické osobě, subjektu nebo orgánu v Bělorusku nebo pro použití v této zemi;

c)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v písmenu a) nebo b).

Článek 2

1.   Článek 1 se nevztahuje na:

a)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz nesmrtonosného vojenského vybavení nebo vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi, určené výhradně pro humanitární nebo ochranné použití nebo pro programy budování institucí prováděné Organizací spojených národů (OSN) a Unií anebo pro operace Unie a OSN pro řešení krizí;

b)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz nebojových vozidel vyrobených za použití materiálů, jež poskytují balistickou ochranu, nebo těmito materiály vybavených, která jsou určena výlučně pro ochranu personálu Unie a jejích členských států v Bělorusku;

c)

poskytování technické pomoci, zprostředkovatelských služeb a jiných služeb spojených s takovým vybavením nebo s takovými programy a operacemi;

d)

poskytování finančních prostředků a finanční pomoci spojených s takovým vybavením nebo s takovými programy a operacemi,

pod podmínkou, že tento vývoz a pomoc předem schválil příslušný orgán.

2.   Článek 1 se nevztahuje na ochranné oděvy, včetně neprůstřelných vest a vojenských přileb, dočasně vyvážené do Běloruska pracovníky OSN, Unie nebo jejích členských států, zástupci sdělovacích prostředků a pracovníky humanitárních a rozvojových organizací a doprovodným personálem pouze pro jejich osobní potřebu.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zabránily vstupu na své území nebo průjezdu přes ně osobám, které

a)

jsou odpovědné za vážné porušování lidských práv nebo represi proti občanské společnosti a demokratické opozici nebo jejichž činnosti jiným závažným způsobem narušují demokracii nebo právní stát v Bělorusku, nebo osobám s nimi spojeným;

b)

mají prospěch z Lukašenkova režimu nebo jej podporují,

jak jsou uvedeny v příloze.

2.   Odstavec 1 nezavazuje členské státy k odmítnutí vstupu svých státních příslušníků na své území.

3.   Odstavcem 1 nejsou dotčeny případy, kdy je členský stát vázán povinností podle mezinárodního práva, zejména:

a)

jako hostitelská země mezinárodní mezivládní organizace,

b)

jako hostitelská země mezinárodní konference svolané OSN nebo konané pod její záštitou,

c)

podle mnohostranné dohody o výsadách a imunitách

nebo

d)

podle smlouvy o smíru z roku 1929 (Lateránský pakt) uzavřené mezi Svatým stolcem (Vatikánským městským státem) a Itálií.

4.   Odstavec 3 se vztahuje rovněž na případy, kdy je členský stát hostitelskou zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

5.   Rada je řádně uvědomována o všech případech, kdy členský stát udělí výjimku podle odstavců 3 nebo 4.

6.   Členské státy mohou udělit výjimky z opatření uložených podle odstavce 1, pokud je cesta odůvodněná na základě naléhavé humanitární potřeby nebo na základě účasti na mezivládních setkáních, včetně setkání podporovaných Unií nebo setkání, kdy je Unie hostitelem, či těch, kdy je hostitelem členský stát vykonávající předsednictví úřadu OBSE, je-li politický dialog veden tak, že přímo podporuje demokracii, lidská práva a právní stát v Bělorusku.

7.   Členský stát, který si přeje udělit výjimky podle odstavce 6, tuto skutečnost písemně oznámí Radě. Výjimka se pokládá za udělenou, pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemně námitku do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení o navrhované výjimce. Pokud jeden nebo více členů Rady vznese námitku, může o udělení navrhované výjimky rozhodnout Rada kvalifikovanou většinou.

8.   Pokud členský stát podle odstavců 3, 4, 6 a 7 povolí některé z osob uvedených v příloze vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osobu, které se týká.

Článek 4

1.   Veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje náležející:

a)

osobám, subjektům nebo orgánům, jež jsou odpovědné za vážná porušování lidských práv či potlačování občanské společnosti a demokratické opozice nebo jejichž činnosti jiným závažným způsobem narušují demokracii či právní stát v Bělorusku, nebo jakýmkoli fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům s nimi spojeným, jakož i právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, které je vlastní či ovládají;

b)

fyzickým nebo právnickým osobám, které mají prospěch z Lukašenkova režimu nebo jej podporují, jakož i právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, které je vlastní či ovládají,

jak jsou uvedeny v příloze, nebo jimi vlastněné, držené či ovládané, se zmrazují.

2.   Žádné finanční prostředky a hospodářské zdroje se přímo či nepřímo nezpřístupní těmto fyzickým či právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze nebo v jejich prospěch.

Článek 5

1.   Příslušné orgány členských států mohou povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, pokud rozhodnou, že dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb kterékoliv z osob uvedených v příloze a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby,

b)

určené výlučně k úhradě přiměřených poplatků za odborné výkony a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb,

c)

určené výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů,

d)

nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán oznámí alespoň dva týdny před udělením povolení všem ostatním příslušným orgánům a Komisi důvody, proč se domnívá, že by mělo být povolení uděleno nebo

e)

určené k platbě na účet diplomatické mise či konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace požívající výsad podle mezinárodního práva nebo k platbě z tohoto účtu, pokud mají být tyto platby použity pro služební účely diplomatické mise či konzulárního úřadu nebo mezinárodní organizace.

Členské státy uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení, které bylo uděleno podle tohoto článku.

2.   Ustanovení čl. 4 odst. 2 se nevztahuje na připisování na zmrazené účty:

a)

úroků nebo jiných výnosů na těchto účtech nebo

b)

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků uzavřených nebo vzniklých přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahoval společný postoj 2006/276/SZBP, rozhodnutí Rady 2010/639/SZBP nebo toto rozhodnutí,

pokud se na veškeré takové úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahuje čl. 4 odst. 1 tohoto rozhodnutí.

3.   Ustanovení čl. 4 odst. 1 nebrání fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům zařazeným na seznam provést platbu vyplývající ze smlouvy, jež byla uzavřena před jejich zařazení na seznam, jestliže příslušný členský stát zjistil, že tuto platbu přímo ani nepřímo neobdrží fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány uvedené v čl. 4 odst. 1.

Článek 6

1.   Na základě politického vývoje v Bělorusku Rada na návrh členského státu nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku přijme změny seznamů uvedených v příloze.

2.   Rada sdělí dotčené osobě své rozhodnutí včetně důvodů zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jí umožní se k záležitosti vyjádřit.

3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou osobu o této skutečnosti informuje.

Článek 7

Pro dosažení co největšího účinku výše uvedených opatření vybízí Unie třetí státy, aby přijaly omezující opatření podobná těm, která jsou obsažena v tomto rozhodnutí.

Článek 8

Toto rozhodnutí se použije do dne 31. října 2013. Je průběžně přezkoumáváno. Pokud bude mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, může být odpovídajícím způsobem prodlouženo nebo změněno.

Článek 9

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. listopadu 2012.

V Lucemburku dne 15. října 2012.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 301, 28.9.2004, s. 67.

(2)  Úř. věst. L 280, 26.10.2010, s. 18.


PŘÍLOHA

OSOBY A SUBJEKTY PODLE ČL. 3 ODST. 1 A ČL. 4 ODST. 1

A.   Osoby podle čl. 3 odst.1 a čl. 4 odst. 1

 

Jméno

angl. přepis z běloruštiny; angl.

přepis z ruštiny

Jméno

(v běloruštině)

Jméno

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

1

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

(Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

АБЛАМЕЙКА Сяргей Уладзiмiравiч

АБЛАМЕЙКО, Сергей Владимирович

DN: 24.9.1956, Voronovo, Hrodna Region

Rektor běloruské státní univerzity. Odpovídá za vyloučení několika studentů z univerzity za to, že se zúčastnili demonstrací dne 19. prosince 2010 a dalších pokojných demonstrací v roce 2011.

2

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

Okulich, Svetlana Rostislavovna

АКУЛIЧ Святлана Расцiславаўна

ОКУЛИЧ Светлана Ростиславовна

DN: 27.8.1948 nebo 1949

Odpovídá za ukládání politicky motivovaných správních a trestních sankcí představitelům občanské společnosti. Soudkyně okresního soudu v Puchoviči. Protizákonně zamítla žádost Natalji Iliničové o návrat na učitelské místo na střední škole v Talkově.

3

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

АЛЯКСАНДРAЎ Дзмiтрый Пятровiч

АЛЕКСАНДРОВ Дмитрий Петрович

 

Soudce nejvyššího hospodářského soudu. Potvrdil zákaz nezávislé stanice „Autoradio“. Tato rozhlasová stanice vysílala volební program Andreje Sannikova, jednoho z opozičních kandidátů.

4

Alinikau Siarhei Aliaksandravich

(Alinikau Siarhey Alyaksandravich)

Aleinikov Sergei Aleksandrovich

АЛИНИКАЎ Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ Сергей Aлександрович

 

Major, velitel operační jednotky trestní kolonie IK-17 ve Šklově. Vyvíjel na politické vězně nátlak tím, že jim odmítal právo na korespondenci a návštěvy, vydával příkazy k přísnějšímu trestnímu režimu a prohledávání a vyhrožováním vynucoval přiznání. Nesl přímou odpovědnost za porušování lidských práv politických vězňů a opozičních aktivistů používáním nadměrné síly vůči nim. Svými činy přímo porušil mezinárodní závazky Běloruska v oblasti lidských práv.

5

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna;

Alpeeva, Tamara Mikhailovna;

Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

АЛПЕЕВА Тамара Мiхайлаўна

АЛПЕЕВА Тамара Михайловна

 

Rektorka mezinárodního institutu humanitárních a ekonomických studií. Odpovídá za vyloučení studentů, kteří se účastnili protestů po volbách konaných v prosinci roku 2010.

6

Ananich, Alena Mikalaeuna

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

АНАНIЧ Алена Мiкалаеўна

АНАНИЧ Елена Николаевна

 

Soudkyně soudu pro obvod Pjervomajskij v Minsku.

Přímo se podílela na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudila občanské aktivisty Pavala Shalamitskiho, Mikhaila Piatrenka, Yauhena Batura a Tatsianu Grybouskayu k 10 dnům odnětí svobody a Tornika Berydze k 11 dnům odnětí svobody. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

7

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

АНАНIЧ Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ Лилия Станиславовна

DN: 1960

OP: 4020160A013PB7

První náměstkyně ministra pro informace. Od roku 2003 hraje významnou úlohu při prosazování státní propagandy, jež vyvolává, podporuje a ospravedlňuje zásahy proti demokratické opozici a občanské společnosti, a při potlačování svobody sdělovacích prostředků. Demokratická opozice a občanská společnost jsou pomocí nepravdivých informací systematicky představovány v negativním a urážlivém světle.

8

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich

APXIПAЎ Аляксандр Мiхайлавiч

АРХИПОВ, Александр Михайлович

DN: 1959, Mohilev

Prokurátor Minské oblasti. Odpovědný za represe proti občanské společnosti, které následovaly po volbách v prosinci roku 2010.

9

Arlau Aliaksey

(Arlau Aliaksei)

Arlau Aliaksandr Uladzimiravich

Orlov Aleksei

(Orlov Alexey)

Orlov Aleksandr Vladimirovich

(Orlov Alexandr Vladimirovich)

APЛAЎ Аляксей

Apлaў Аляксандр Уладзiмiравiч

OPЛОВ Алексей

Opлов Александр Владимирович

 

Plukovník, vedoucí věznice KGB v Minsku. Nesl osobní odpovědnost za kruté, nelidské a ponižující zacházení či trestání ve vztahu k osobám zadrženým v týdnech či měsících následujících po tvrdém zásahu při povolební protestní manifestaci, která proběhla dne 19. prosince 2010 v Minsku. Svými činy přímo porušil mezinárodní závazky Běloruska v oblasti lidských práv.

10

Atabekau Khazalbek Bakhtibekavich

Atabekov Khazalbek Bakhtibekovich

АТАБЕКАЎ Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ Хазалбек Баxтибекович

(Атабеков Кхазалбек Баxтибекович)

 

Plukovník, velitel zvláštní brigády vnitřní stráže v minském předměstí Uručje. Velel své jednotce během tvrdého zásahu při povolební protestní manifestaci, která proběhla dne 19. prosince 2010 v Minsku a během níž došlo k nadměrnému použití síly. Svými činy přímo porušil mezinárodní závazky Běloruska v oblasti lidských práv.

11

Badak Ala Mikalaeuna

Bodak Alla Nikolaevna

БАДАК Ала Мiкалаеўна

БОДАК Алла Николаевна

DN: 30.8.1967

Číslo cestovního pasu: SP0013023

Náměstkyně ministra spravedlnosti, do jejíž působnosti patří právní podpora orgánů, které připravují návrhy zákonných a podzákonných předpisů. Mezi její úkoly patří dohled nad vypracováváním legislativních návrhů.

Byla odpovědná za úlohu a činnost ministerstva spravedlnosti a soudní moci Běloruska, které jsou hlavními nástroji represí vůči obyvatelstvu, a to prostřednictvím přípravy právních předpisů, které mají represivní charakter vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

12

Bakhmatau, Ihar Andreevich

Bachmatov, Igor Andrejevič

БАХМАТАЎ Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

Aktivně se podílel na represích vůči občanské společnosti v Bělorusku. Ve funkci zástupce hlavního velitele KGB, v rámci níž byl pověřen personálními záležitostmi a organizací práce, byl odpovědný za represivní činnost KGB namířenou proti občanské společnosti a demokratické opozici. V květnu roku 2012 přeřazen k záložním ozbrojeným jednotkám.

13

Balauniou, Mikalai Vasilievich

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

БАЛАЎНЕЎ Мiкалай Васiльевiч

БОЛОВНЕВ Николай Васильевич

 

Soudce soudu pro obvod Zavadskij v Minsku.

Přímo se podílel na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudil k 10 dnům odnětí svobody občanské aktivisty Ihara Pashkoviche, Dzimtrye Pashyka, Antona Davydzenka, Artsema Liaudanskiho a Artsema Kuzmina. Způsob, jímž vedl soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěl, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

14

Bandarenka Siarhei Uladzimiravich

Bondarenko Sergei Vladimirovich

БАНДАРЭНКА Сяргей Уладзiмiравiч

БОНДАРЕНКО Сергей Владимирович

Adresa: Department of law of administration of Pervomaysky district

Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

Soudce obvodního soudu pro obvod Pjervomajskij v Minsku. Dne 24. listopadu 2011 vynesl rozsudek nad Alesem Bjaljackým, který patří mezi nejvýznamnější běloruské obránce lidských práv, je ředitelem běloruské organizace pro lidská práva „Viasna“ a místopředsedou Mezinárodní federace lidských práv (FIDH). Soudní řízení bylo vedeno způsobem, jenž byl v jasném rozporu s trestním řádem.

Bjaljacký aktivně hájil osoby, které se staly terčem represí v souvislosti s volbami dne 19. prosince 2010 a zásahy proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval jim pomoc.

15

Baranouski, Andrei Fiodaravich

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

БАРАНОЎСКI Андрэй Федаравiч

БАРАНОВСКИЙ Андрей Федорович

 

Soudce soudu pro obvod Partyzanskij v Minsku. Přímo se podílel na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudil občanské aktivisty Siarheie Piakarchyka a Siarheie Navitského k 13 dnům odnětí svobody a Yauhena Kandrautsa k 11 dnům odnětí svobody. Způsob, jímž vedl soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěl, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

16

Barovski Aliaksandr Genadzevich

Borovski Aleksandr Gennadievich

БАРОЎСКI Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ Александр Геннадиевич

 

Prokurátor obvodního soudu pro obvod Oktjabrskij (Kastrišnickij) v Minsku. Zabýval se případy Pavla Vinogradova, Dmitrije Drozda, Alese Kirkeviče a Vladimira Homičenka. Obžaloba, kterou předložil, byla zřetelně politicky motivována a byla v jasném rozporu s trestním řádem. Vycházela z úmyslně nesprávné klasifikace událostí ze dne 19. prosince 2010 a nebyla podložena fakty, důkazy ani výpověďmi svědků.

17

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

Barsukov, Aleksandr Petrovich

БАРСУКОЎ Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ Александр Петрович

 

Plukovník, ředitel minské policie. Od jmenování minským policejním ředitelem dne 21. října 2011 byl jako velitel odpovědný za represe vůči přibližně dvanácti pokojným demonstrantům v Minsku, kteří byli později odsouzeni za porušování zákona o hromadných akcích. Několik let velel policejním zásahům proti pouličním protestům opozice.

18

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

(Barysyonak, Anatol Uladzimiravic)

Borisenok, Anatoli Vladimirovich

(Borisenok, Anatoli Vladimirovich; Borisionok, Anatoli Vladimirovich; Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich)

БАРЫСЁНАК Анатоль Уладзiмiравiч

БОРИСЕНОК Анатолий Владимирович

 

Soudce obvodního soudu pro obvod Partyzanskij v Minsku. V letech 2010–2011 uložil pokutu představitelům občanské společnosti nebo je odsoudil k trestům odnětí svobody za pokojné protesty v těchto případech: a) 23.6.2011, Belush, Zmitser, 20 denních základních jednotek (700 000 BLR); b) 20.12.2010, Zhawnyak, Ihar, 30 denních základních jednotek (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010, Nyestser, Aleh, 10denní odnětí svobody; d) 20.12.2010, Trybushewski, Kiryl, 10denní odnětí svobody; e) 20.12.2010, Murashkevich, Vyachaslaw, 10denní odnětí svobody. Opakovaně ukládal tresty odnětí svobody a vysoké pokuty občanům zapojeným do pokojných protestů, a byl tudíž odpovědný za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Bělorusku.

19

Batura, Mikhail Paulavich

Batura, Mikhail Pavlovich

БАТУРА Mixaiл Паўлавiч

БАТУРА Михаил Павлович

 

Rektor státní vysoké školy informatiky a radioelektroniky. Odpovídá za vyloučení studentů, kteří se účastnili protestů po volbách konaných v prosinci roku 2010.

20

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

БАЗАНАЎ Аляскандр Biктapaвiч

БАЗАНОВ Александр Викторович

DN: 26.11.1962 Kazakhstan

Ředitel informačního a analytického střediska při úřadu prezidenta. Je jedním z hlavních tvůrců státní propagandy, která podporuje a ospravedlňuje represe vůči demokratické opozici a občanské společnosti. Demokratická opozice a občanská společnost jsou pomocí zkreslených informací systematicky prezentovány v negativním a urážlivém světle.

21

Berastau, Valery Vasilievich

Berestov, Valeri Vasilievich

(Berestov, Valeriy Vasilyevich)

БЕРАСТАЎ Валерый Васiльевiч

БЕРЕСТОВ, Валерий Васильевич

 

Předseda oblastní volební komise Mohilevské oblasti. Jako předseda oblastní volební komise byl odpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010 v Mohilevské oblasti.

22

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

Bileichik, Aleksandr Vladimirovich

(Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

БIЛЕЙЧЫК Аляксандр Уладзiмiра вiч

БИЛЕЙЧИК Александр Владимирович

DN: 1964

První náměstek ministra spravedlnosti pověřený justičními, civilními a notářskými službami. Jeho funkce zahrnuje dohled a kontrolu nad službami v oblasti advokacie. Sehrál rozhodující úlohu při téměř systematickém vykazování obhájců politických vězňů.

23

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

БОРТНIК Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК Сергей Александрович

DN: 28.5.1953

MN: Minsk

Adresa: Ul. Surganova 80-263, Minsk

Č. cestovního pasu: MP0469554

Státní zástupce

V roce 2006 se zabýval případem bývalého kandidáta na prezidenta Aljaksandra Kazulina, který byl obžalován za organizaci protestních akcí v březnu roku 2006 proti podvodným volbám. Obžaloba, kterou předložil, byla zřetelně politicky motivována a v jasném rozporu s trestním řádem. V dubnu roku 2012 rovněž vyslovil souhlas s výkonem dvouletého preventivního policejního dohledu nad čelním politickým aktivistou Pavlem Vinohradovem.

24

Brysina, Zhanna Leanidauna

Brysina, Zhanna Leonidovna

БPЫCIHA Жанна Леанiдаўна

БРЫCИНА Жанна Леонидовнa

 

Zástupkyně předsedy soudu pro obvod Zavodskoj v Minsku a bývalá soudkyně soudu pro obvod Zavodskoj v Minsku. Zabývala se případy předních představitelů občanské společnosti Iriny Chalipové,Sergeje Marceleva, Pavla Severince. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

25

Bulash, Ala

Bulash, Alla

Bulosh, Alla

БУЛАШ АЛА

БУЛАШ Алла,

БУЛОШ Алла

 

Zástupkyně předsedy soudu pro obvod Kastrišnickij v Minsku a bývalá soudkyně soudu pro obvod Oktjabrskij (Kastrišnickij) v Minsku. Zabývala se případy Pavla Vinogradova, Dmitrije Drozda, Alese Kirkeviče, Andreje Protaseniu a Vladimira Homičenka. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

26

Bushchyk, Vasil Vasilievich

Bushchik, Vasili Vasilievich

БУШЧЫК Васiль Васiльевiч

БУЩИК, Василий Васильевич

 

Člen ústřední volební komise. Jako člen ústřední volební komise byl odpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

27

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

(Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

БУШНАЯ Наталля Уладзiмiраўна

БУШНАЯ, Наталья Владимировна

DN: 1953, Mohilev

ID 4110653A014PB7

Aktivně oslabovala demokracii v Bělorusku. Jako bývalá členka ústřední volební komise byla odpovědná za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

28

Busko, Ihar Iauhenavich

(Busko, Ihar Yauhenavich

Busko, Igor Evgenievich

(Busko, Igor Yevgenyevich)

БУСЬКО Irap Яўгенавiч

БУСЬКО Игорь Евгеньевич

 

Velitel KGB v Brestské oblasti. Odpovědný za represivní činnost KGB namířenou proti občanské společnosti a demokratické opozici v Brestské oblasti.

29

Bychko, Aliaksei Viktaravich

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

БЫЧКО Аляксей Вiктаравiч

БЫЧКО Алексей Викторович

 

Soudce soudu pro obvod Centralnyj v Minsku. Dne 26. října 2011 odsoudil občanského aktivistu Sjarheje Kazakoua k 10 dnům odnětí svobody. Způsob, jímž vedl soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěl, aby proti obžalovanému byly použity důkazy a svědectví, které se ho netýkaly.

30

Charhinets, Mikalai Ivanavich

Cherginets, Nikolai Ivanovich

ЧАРГIНЕЦ Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ Николай Иванович

DN: 17.10.1937

MN: Minsk

OP: 3171037A004PB4

Předseda prorežimního svazu spisovatelů a předseda státní republikové etické rady (která se podílí na cenzurních činnostech režimu) a bývalý předseda zahraničního výboru horní komory parlamentu. Je blízkým příznivcem prezidenta Lukašenka a klíčovou postavou propagandy a cenzurní činnosti běloruského režimu.

31

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

ЧАРКАС (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС Татьяна Станиславовна

 

Soudkyně obvodního soudu pro obvod Frunzenskij v Minsku, zabývající se případy odpůrců Alexandra Otroščenkova (odsouzen ke čtyřletému trestu odnětí svobody s ostrahou), Alexandra Molčanova (tři roky), Dmitrije Novika (tři a půl roku odnětí svobody s ostrahou). Odpovídá za ukládání politicky motivovaných správních a trestních sankcí představitelům občanské společnosti.

32

Charniak, Alena Leanidauna

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna)

ЧАРНЯК Алена Леанiдаўна

ЧЕРНЯК Елена Леонидовна

 

Soudkyně soudu pro obvod Moskovskij v Minsku.

Přímo se podílela na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudila občanské aktivisty Andreie Eliseeua k 10 dnům odnětí svobody, Hannu Yakavenku k 11 a Henadze Chebataroviche k 12 dnům odnětí svobody. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

33

Charnyshou, Aleh Anatolievich

Chernyshev, Oleg Anatolievich

ЧАРНЫШОЎ Алег Анатольевiч

ЧЕРНЫШЕВ Олег Анатольевич

 

Plukovník odpovědný za protiteroristickou jednotku KGB – tzv. skupinu „Alpha“. Osobně se účastnil nelidského a ponižujícího zacházení s opozičními aktivisty ve věznici KGB v Minsku po tvrdém zásahu při povolební protestní manifestaci, která proběhla dne 19. prosince 2010 v Minsku. Svými činy přímo porušil mezinárodní závazky Běloruska v oblasti lidských práv.

34

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

(Chesnovski, Mechislav Edvardovich)

ЧАСНОЎСКI Мечыслаў Эдвардавiч

ЧЕСНОВСКИЙ Мечислав Эдвардович

 

Rektor státní univerzity v Brestu. Odpovídá za vyloučení studentů, kteří se účastnili protestů po volbách konaných v prosinci roku 2010.

35

Chatviartkova, Natallia

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

ЧАТВЯРТКОВА Наталля

ЧЕТВЕРТКОВА Наталья

 

Bývalá soudkyně obvodu Partyzánskij v Minsku.

Zabývala se případy bývalého prezidentského kandidáta Andreje Sannikova, občanského aktivisty Ilji Vasileviče, Fedora Mirzojanova, Olega Gnedčika a Vladimira Jerjomenkova. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

36

Chubkavets Kiryl

Chubkovets Kirill

ЧУБКАВЕЦ Kipыл

ЧУБКОВЕЦ Кирилл

 

Prokurátor v případě bývalých kandidátů na prezidenta Nikolaje Statkeviče a Dmitrije Usse, jakož i politických a občanských aktivistů Andreje Poznjaka, Aleksandra Klaskovského, Aleksandra Kvetkeviče, Arťoma Gribkova a Dmitrije Bulanova. Obžaloba, kterou předložil, byla zřetelně politicky motivována a v jasném rozporu s trestním řádem. Vycházela z nesprávné klasifikace událostí ze dne 19. prosince 2010 a nebyla podložena fakty, důkazy ani výpověďmi svědků.

Jako prokurátor se vyslovil proti odvolání Alese Bjaljackého proti rozsudku, který nad ním vynesl obvodní soud pro obvod Pjervomajskij v Minsku, přestože soudní řízení s Bjaljackým bylo vedeno v jasném rozporu s trestním řádem. Bjaljacký aktivně hájil osoby, které se staly terčem represí v souvislosti s volbami dne 19. prosince 2010 a zásahy proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval jim pomoc.

37

Chyzh, Iury Aliaksandravich

(Chyzh, Yury Aliaksandravich)

Chizh, Iuri Aleksandrovich

(Chizh, Yuri Aleksandrovich)

ЧЫЖ, Юрый Аляксандравiч

ЧИЖ, Юрий Александрович

MN: Soboli, Bierezowskij Rajon, Brestkaja Oblast

(Соболи, Березовский район, Брестская область);

DN: 28.3.1963;

Č. pasu: SP 0008543 (platnost stávajícího pasu není známa).

Jurij Čiž finančně podporuje Lukašenkův režim prostřednictvím své holdingové společnosti LLC Triple, která působí v řadě odvětví běloruského hospodářství a mimo jiné je zapojena do činností prováděných na základě veřejných zakázek či koncesí získaných od režimu. Jeho funkce v oblasti sportu, zejména skutečnost, že je předsedou fotbalového klubu FC Dynamo Minsk a předsedou běloruské federace zápasu, potvrzují jeho spojení s režimem.

38

Davydzka, Henadz Branislavavich

Genadij Bronislavovič

ДАВИДЗЬКА Генадзь Бранiслававiч

ДАВНДЬКО, Геннадий Брониславович

DN: 29.9.1955, Senno, Vitebsk region

Ředitel státní rozhlasové a televizní společnosti. Sám sebe označuje za autoritativního demokrata, byl odpovědný za prosazování státní propagandy v televizi, a rovněž propagandy, jež podporovala a ospravedlňovala zásahy proti demokratické opozici a občanské společnosti po volbách v prosinci roku 2010. Demokratická opozice a občanská společnost jsou pomocí zkreslených informací systematicky představovány v negativním a urážlivém světle.

39

Dranitsa, Aliaksandr Mikalaevich

Dranitsa, Aleksandr Nikolaevich

ДРАНIЦА Аляксандр Мiкалаевiч

ДРАНИЦА, Александр Николаевич

 

Vojenský prokurátor. Odpovědný za represe proti občanské společnosti, které následovaly po volbách v prosinci roku 2010.

40

Dubinina, Zhanna Piatrouna

Dubinina, Zhanna Petrovna

ДУБIНIНА Жанна Пятроўна

ДУБИНИНА Жанна Петровна

 

Soudkyně obvodního soudu pro obvod Zavodskoj v Minsku. V roce 2010 uložila pokutu představitelům občanské společnosti nebo je odsoudila k trestům odnětí svobody za pokojné protesty v těchto případech: a) 20.12.2010, Hulyak, Vital, 30 denních základních jednotek (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010, Vaskabovich, Lyudmila, 30 denních základních jednotek (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010, Urywski, Alyaksandr, 10denní odnětí svobody; d) 20.12.2010, Stashulyonak, Veranika, 30 denních základních jednotek (1 050 000 BLR); e) 20.12.2010, Say, Syarhey, 10denní odnětí svobody; f) 20.12.2010, Maksimenka, Hastassya, 10denní odnětí svobody; g) 20.12.2010, Nikitarovich, Yuliya, 10denní odnětí svobody. Opakovaně ukládala tresty odnětí svobody a vysoké pokuty občanům zapojeným do pokojných protestů, a byla tudíž odpovědná za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Bělorusku.

41

Dudkin, Anatol Kanstantsinavich

Dudkin, Anatoli Konstantinovich

ДУДКIН Анатоль Канстанцiнавiч

ДУДКИН, Анатолий Константинович

 

Prokurátor pro agendu dopravy v Bělorusku. Odpovědný za represe proti občanské společnosti, které následovaly po volbách v prosinci roku 2010.

42

Dysko, Henadz Iosifavich

Dysko, Gennadi Iosifovich

ДЫСКО Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

 

Prokurátor Vitebské oblasti. Odpovědný za represe proti občanské společnosti, které následovaly po volbách v prosinci roku 2010.

43

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

ДЗЕМЯНЦЕЙ Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ Василий Иванович

DN: 20.09.1954

OP: 3200954E045PB4

Předseda celního výboru Hrodenské oblasti, bývalý první náměstek ředitele tajné policie (KGB – 2005 až 2007), bývalý zástupce předsedy státního celního výboru.

Odpovědný za represivní činnost KGB proti občanské společnosti a demokratické opozici, zejména v letech 2006 a 2007.

44

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

Dedkov, Leonid Nikolaevich

ДЗЯДКОЎ Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

DN: říjen 1964

OP: 3271064M000PB3

Jako zástupce vrchního velitele KGB je spoluodpovědný za represivní činnost KGB namířenou proti občanské společnosti a demokratické opozici.

45

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

ЕСЬМАН Валерый Аляксандравiч

ЕСЬМАН Валерий Александрович

 

Soudce soudu pro obvod Centralnyj v Minsku. Přímo se podílel na soudních řízeních proti pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudil občanské aktivisty Sjarheje Martynava k 10 dnům odnětí svobody, Dmitrije Chiarniaka k 11 a Euhena Vaskoviche k 12 dnům odnětí svobody. V červnu, červenci a říjnu roku 2011 odsoudil k 10 a 11 dnům odnětí svobody několik dalších aktivistů. Způsob, jímž vedl soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěl, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

46

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

Farmagei, Leonid Konstantinovich

(Farmagey, Leonid Konstantinovich)

ФАРМАГЕЙ Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

DN: 27.8.1962

Zástupce ředitele akademie ministerstva vnitra. Aktivně se podílel na represích vůči občanské společnosti v Bělorusku. Ve funkci (vykonávané až do června 2011) velitele milicí města Minsku velel jednotkám, které surově potlačily demonstraci dne 19. prosince 2010.

47

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

(Gordiyenko, Sergey Aleksandrovich)

ГАРДЗIЕНКА Сяргей Аляксандравiч

ГОРДИЕНКО Сергей Александрович

 

Zástupce šéfredaktora listu „Sovjetskaja Belarus“ blízkého prezidentově administrativě a hlavního propagandistického listu. Odpovědný za to, že v tištěných médiích byla zveřejňována státní propaganda, jež podporovala a ospravedlňovala represe vůči demokratické opozici a občanské společnosti, jež jsou pomocí zkreslených a nepravdivých informací systematicky představovány v negativním a urážlivém světle, a to zejména po prezidentských volbách konaných v roce 2010.

48

Guseu, Aliaksei Viktaravich

Gusev, Aleksei Viktorovich

(Gusev, Alexey Viktorovich)

ГУСЕЎ Аляксей Biктapaвiч

ГУСЕВ Алексей Викторович

 

Odpovědný za organizaci a realizaci, pokud jde o šíření zkreslených informací ve státem kontrolovaných sdělovacích prostředcích. Bývalý první zástupce ředitele informačního a analytického střediska při úřadu prezidenta.

Tvůrce a šiřitel státní propagandy, která podněcuje k represím vůči demokratické opozici a občanské společnosti, podporuje je a ospravedlňuje. Demokratická opozice a občanská společnost jsou pomocí zkreslených informací systematicky prezentovány v negativním a urážlivém světle.

49

Haidukevich Valery Uladzimiravich

Gaidukevich Valeri Vladimirovich

ГАЙДУКЕВIЧ Валерый Уладзiмiравiч

ГАЙДУКЕВИЧ Валерий Владимирович

DN: 19.1.1953

MN: Behoml, Dokshitski district, Vitebsk region

Náměstek ministra vnitra. Velitel vnitřních vojsk, poslanec dolní komory parlamentu.

Jako velitel vnitřních vojsk byl odpovědný za násilné potlačení demonstrace konané dne 19. prosince 2010 v Minsku, do něhož se jako první aktivně zapojily jeho jednotky.

50

Halavanau, Viktar Ryhoravich

Golovanov, Viktor Grigorievich

ГАЛАВАНАЎ Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ Виктор Григорьевич

DN: 1952 Borisov

Jako bývalý ministr spravedlnosti je odpovědný za to, že jeho úřad vypracoval předpisy represivní povahy ve vztahu k občanské společnosti a demokratické opozici. Znemožňoval a omezoval registraci nevládních organizací a politických stran. Pasivně přihlížel bezpráví, jehož se bezpečnostní služby dopouštěly na obyvatelstvu.

51

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

(Harbatouski, Iury Aliaksandravich)

Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich

(Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich; Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich)

ГАРБАТОЎСКi Юрый Аляксандравiч

ГОРБАТОВСКИЙ Юрий Александрович

 

Soudce obvodního soudu pro obvod Pjervomajskij v Minsku. V roce 2010 uložil pokutu představitelům občanské společnosti nebo je odsoudil k trestům odnětí svobody za pokojné protesty v těchto případech: a) 20.12.2010, Hubskaya, Iryna, 10denní odnětí svobody; b) 20.12.2010, Kaptsiuh, Dzmitry, 10denní odnětí svobody; c) 20.12.2010, Mikheyenka, Yahor, 12denní odnětí svobody; d) 20.12.2010, Burbo, Andrey, 10denní odnětí svobody; e) 20.12.2010, Pushnarova, Hanna, 10denní odnětí svobody; f) 20.12.2010, Shepuraw, Mikita, 15denní odnětí svobody; g) 20.12.2010, Zadzyarkowski, Andrey, 10denní odnětí svobody; h) 20.12.2010, Yaromyenkaw, Yawhen, 10denní odnětí svobody. Opakovaně ukládal tresty odnětí svobody občanům zapojeným do pokojných protestů, a byl tudíž odpovědný za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Bělorusku.

52

Herasimenka, Henadz Anatolievich

Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

ГЕРАСIМЕНКА Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО Геннадий Анатольевич

 

Zástupce ředitele ústavu národní bezpečnosti (škola KGB) a bývalý velitel KGB ve Vitebské oblasti.

Odpovědný za represivní činnost KGB namířenou proti občanské společnosti a demokratické opozici ve Vitebské oblasti.

53

Herasimovich, Volha Ivanauna

Gerasimovich, Olga Ivanovna

Gerasimovich Olga Ivanovna

ГЕРАСIМОВIЧ Вольга Иванаўна

(Герасiмовi- ч Вольга Иваноўна)

ГЕРАСИМОВИЧ Ольга Ивановна

 

Prokurátorka, která poté, co Ales Bjaljacký podal soudu žádost týkající se svého zadržení, proti němu podala u městského soudu v Minsku žalobu. Bjaljacký aktivně hájil osoby, které se staly terčem represí v souvislosti s volbami dne 19. prosince 2010 a zásahy proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval jim pomoc.

54

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

Germanovich, Sergei Mikhailovich

(Germanovich, Sergey Mikhailovich)

ГЕРМАНОВIЧ Сяргей Мiхайлавiч

ГЕРМАНОВИЧ Сергей Михайлович

 

Soudce obvodního soudu pro obvod Okťabrskij v Minsku. V roce 2010 uložil pokutu představitelům občanské společnosti nebo je odsoudil k trestům odnětí svobody za pokojné protesty v těchto případech: a) 20.12.2010, Sidarevich, Katsyaryna, 30 denních základních jednotek (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010, Lyskavets, Paval, 15denní odnětí svobody; c) 20.12.2010, Sachylka, Syarhey, 15denní odnětí svobody; d) 20.12.2010, Krawtsow, Dzianis, 10denní odnětí svobody; e) 20.12.2010, Vyarbitski, Uladzimir, 15denní odnětí svobody; f) 20.12.2010, Newdakh, Maksim, 15denní odnětí svobody. Opakovaně ukládal tresty odnětí svobody a vysoké pokuty občanům zapojeným do pokojných protestů, a byl tudíž odpovědný za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Bělorusku.

55

Hihin, Vadzim Frantsavich

Gigin, Vadim Frantsevich

ГIГIН Вадзiм Францевiч

ГИГИН Вадим Францевич

DN: 1977

Šéfredaktor měsíčníku „Beloruskaja Dumka“ blízkého prezidentově administrativě.

Je jedním z nejhlasitějších a nejvlivnějších členů mašinérie státní propagandy v tištěných médiích. Podporuje a ospravedlňuje represe vůči demokratické opozici a občanské společnosti, jež jsou pomocí zkreslených informací systematicky představovány v negativním a urážlivém světle, a to zejména po prezidentských volbách konaných v roce 2010.

56

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna; Grachiova, Ludmila Andreevna)

ГРАЧОВА Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА Людмила Андреевна

 

Soudkyně obvodního soudu pro obvod Leninskij v Minsku. Zabývala se případem bývalých kandidátů na prezidenta Nikolaje Statkeviče a Dmitrije Usse, jakož i politických a občanských aktivistů Andreje Poznjaka, Aleksandra Klaskovského, Aleksandra Kvetkeviče, Arťoma Gribkova a Dmitrije Bulanova. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

57

Hureeu Siarhei Viktaravich

(Hureyeu Siarhey Viktaravich)

Gureev Sergei Viktorovich,

(Gureyev Sergey Viktorovich)

ГУРЭЕЎ Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ Сергей Викторович

 

Aktivně se podílel na represích vůči občanské společnosti v Bělorusku. Z titulu své dřívější funkce náměstka ministra vnitra a vedoucího útvaru předběžného vyšetřování byl odpovědný za násilné potlačování protestů a porušování lidských práv v průběhu vyšetřování v souvislosti s volbami konanými v prosinci roku 2010. V únoru roku 2012 odešel do zálohy.

58

Husakova, Volha Arkadzieuna

Gusakova, Olga Arkadievna

ГУСАКОВА Вольга Аркадзьеўна

ГУСАКОВА Ольга Аркадьевна

 

Soudkyně soudu pro obvod Oktjabrskij v Minsku.

Přímo se podílela na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudila občanské aktivisty Aleksandrynu Alibovichovou a Volhu Kashtalianovou k 10 dnům odnětí svobody a Aliakseie Varonchanka a Eryka Arloua k 12 dnům odnětí svobody. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

59

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

Iakubovich, Pavel Izotovich

(Yakubovich, Pavel Izotovich)

ЯКУБОВIЧ Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ Павел Изотович

DN: 23.9.1946

Poslanec horní sněmovny parlamentu jmenovaný prezidentem Lukašenkem; šéfredaktor listu „Sovjetskaja Belarus“ blízkého prezidentově administrativě a hlavního propagandistického listu.

Je jedním z nejhlasitějších a nejvlivnějších členů mašinérie státní propagandy v tištěných médiích. Podporuje a ospravedlňuje represe vůči demokratické opozici a občanské společnosti, jež jsou pomocí zkreslených informací systematicky představovány v negativním a urážlivém světle. V tomto ohledu byl obzvláště aktivní po zásazích proti pokojným demonstracím dne 19. prosince 2010 a následným protestům.

60

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

(Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich)

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

(Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

ЯНЧЭЎСКI Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ Всеволод Вячеславович

DN: 22.04.1976, Borisov

Asistent prezidenta, vedoucí odboru ideologie při úřadu prezidenta.

Je jedním z hlavních tvůrců ideologie režimu a státní propagandy, která podporuje a ospravedlňuje represe vůči demokratické opozici a občanské společnosti. Demokratická opozice a občanská společnost jsou pomocí zkreslených informací systematicky prezentovány v negativním a urážlivém světle.

61

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna)

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

ЯРМОШIНА Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА Лидия Михайловна

DN: 29.1.1953

MN: Slutsk (Minsk Region)

Předsedkyně ústřední volební komise Běloruska Od roku 1996 byla jednou z hlavních postav, které se podílely na zfalšování podvodných voleb a referenda, zejména v letech 2004, 2006, 2008 a 2010.

62

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich)

Iaruta, Viktor Gueorguevich

(Yaruta, Viktor Gueorguevich)

ЯРУТА Вiктар Георгiевiч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

Velitel správy KGB pro státní sdělovací prostředky. Odpovědný za represivní činnost KGB namířenou proti občanské společnosti a demokratické opozici.

63

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

ЯСЯНОВIЧ Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ Леонид Станиславович

DN: 26.11.1961

MN: Buchani, Vitebsk district

Adresa: Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

Č. cestovního pasu: MP0515811

Zástupce předsedy soudu obvodu Centralnyj v Minsku. Bývalý soudce soudu obvodu Centralnyj v Minsku. Dne 6. srpna 2006 odsoudil aktivisty z občanské iniciativy „Partnerství“ k trestům odnětí svobody za monitorování prezidentských voleb v roce 2006. Nikolaj Astrejko byl odsouzen k trestu odnětí svobody na 2 roky, Timofej Drančuk na 1 rok a Alexander Šalajko a Enira Bronickaja na 6 měsíců.

Způsob, jímž vedl soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem.

64

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich; Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

Evseev, Igor Vladimirovich

(Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

ЯЎСЕЕЎ Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕв, Игорь Владимирович

DN: 1968

Ředitel regionální policie pro oblast Vitebsk. Bývalý zástupce ředitele minské policie a velitel minského zásahového operačního týmu (OMON). Velel jednotkám, které potlačily pokojné demonstrace dne 19. prosince 2010 a osobně přispěl k tvrdosti tohoto zásahu, za což v únoru roku 2011 obdržel ocenění a děkovný dopis od prezidenta Lukašenka. V roce 2011 rovněž velel jednotkám, které potlačily několik dalších pokojných protestů politických aktivistů a občanů v Minsku.

65

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

IГНАТОВIЧ-Мiшнева Людмiла

ИГНАТОВИЧ- Мишнева Людмила

 

Prokurátorka městského soudu v Minsku zabývající se zamítnutím odvolání proti rozsudku vynesenému nad aktivisty hnutí Molodoj front (Mladá fronta) Dmitrijem Daškevičem a Eduardem Lobovem. Soudní řízení bylo v jasném rozporu s trestním řádem.

66

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

Ipatov, Vadim Dmitrievich

IПAТAЎ Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ Вадим Дмитриевич

DP: 30.10.1964

MN: Ukraine

OP: 3301064A004PB5

Zástupce předsedy, ústřední volební komise. Jako člen ústřední volební komise byl odpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

67

Ivanou, Siarhei

Ivanov, Sergei

(Ivanov, Sergey)

IВАНОЎ Сяргей

ИВАНОВ Сергей

 

Náměstek ředitele odboru zásobování ideologického a personálního ředitelství minského městského odboru vnitra. V únoru roku 2011 obdržel cenu a dostalo se mu písemného uznání od prezidenta Lukašenka za aktivní účast a vykonávání rozkazů při potlačování demonstrací, které se konaly dne 19. prosince 2010.

68

Kachanau Uladzimir Uladzimiravich

Kachanov Vladimir Vladimirovich

КАЧАНАУ Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ Владимир Владимирович

 

Poradce ministra spravedlnosti. Jako poradce ministra spravedlnosti byl odpovědný za úlohu a činnost ministerstva spravedlnosti a soudní moci Běloruska při přípravě právních předpisů majících represivní funkci vůči občanské společnosti a demokratické opozici, dohled nad činností soudců a prokurátorů, odmítání či odpírání možnosti registrace nevládním organizacím a politickým stranám, přijímání rozhodnutí proti právním zástupcům, kteří hájí politické vězně, a za záměrné přehlížení nezákonných činů vykonávaných příslušníky bezpečnostních služeb vůči obyvatelstvu.

69

Kadzin, Raman

Kadin, Roman

КАДЗIН Раман

КАДИН Роман

 

Velící důstojník odboru zbrojního a technického zásobování služby motorizovaných hlídek.

V únoru roku 2011 obdržel cenu a dostalo se mu písemného uznání od prezidenta Lukašenka za aktivní účast a vykonávání rozkazů při potlačování demonstrací, které se konaly dne 19. prosince 2010.

70

Kalach, Uladzimir Viktaravich

Kalach, Vladimir Viktorovich

КАЛАЧ Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ Владимир Викторович

 

Velitel KGB pro Minskou oblast a město Minsk a bývalý zástupce velitele KGB pro město Minsk. Odpovědný za represivní činnost KGB namířenou proti občanské společnosti a demokratické opozici.

71

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

КАЛЯДА Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА Александр Михайлович

DN: 21.03.1958

OP: 3210358C033PB6

Člen ústřední volební komise a předseda volební komise Brestské oblasti. Jako člen ústřední volební komise byl odpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb v letech 2006 a 2010 v Brestské oblasti.

72

Kamarouskaya, Volha Paulauna

Komarovskaia, Olga Pavlovna

КАМАРОЎСКАЯ Вольга Паvлаўна

КОМАРОВСКАЯ Ольга Павловна

 

Soudkyně městského soudu v Minsku. Jakožto přísedící soudkyně zamítla odvolání proti rozsudkům vyneseným nad bývalým kandidátem na prezidenta Andrejem Sannikovem a nad politickými aktivisty a aktivisty z řad občanské společnosti Irinou Chalipovou, Sergejem Marcelevem, Pavlem Severincem, Alexandrem Otroščenkovem, Dmitrijem Novikem, Alexandrem Molčanovem, Iljou Vasilevičem, Fjodorem Mirzajanovem, Olegem Gnedčikem, Vladimirem Jerjomenokem, Dmitrijem Doroninem, Sergejem Kazakovem, Vladimirem Lobanem, Vitalijem Macukevičem, Jevgenijem Sekretem a Olegem Fedorkevičem. Tato soudní řízení byla v jasném rozporu s trestním řádem.

73

Kamisarau, Valery Mikalayevich

Komissarov, Valeri Nikolaevich

KAMICAPAЎ Валерый Мiкалаевiч

КОМИССАРОВ Валерий Николаевич

 

Soudce městského soudu v Minsku. Jakožto předseda senátu zamítl odvolání proti rozsudkům vyneseným nad politickými aktivisty a aktivisty z řad občanské společnosti Dmitrijem Daškevičem, Eduardem Lobovem, Alexandrem Otroščenkovem, Dmitrijem Novikem a Alexandrem Molčanovem. Tato soudní řízení byla v jasném rozporu s trestním řádem.

74

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

КАНАПЛЕЎ Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ Владимир Николаевич

DN: 3.1.1954

MN: Akulintsi, Mohilev district

OP: 3030154A124PB9

Těsné vazby na prezidenta Lukašenka, s nímž intenzivně spolupracoval v 80., a zejména 90. letech. Prezident jej jmenoval do funkce předsedy dolní komory parlamentu, kterou v minulosti zastával. Byl jedním z hlavních aktérů podvodných prezidentských voleb v roce 2006.

75

Karovina, Natallia Uladzimirauna

(Karovina, Natallya Uladzimirauna)

Korovina, Natalia Vladimirovna

(Korovina, Natalya Vladimirovna)

КАРОВIНА Наталля Уладзiмiраўна

КОРОВИНА Наталья Владимировна

 

Soudkyně obvodního soudu pro obvod Frunzenskij v Minsku. V letech 2010–2011 uložila pokutu představitelům občanské společnosti nebo je odsoudila k trestům odnětí svobody za pokojné protesty v těchto případech: a) 30.6.2011, Tsyareshchanka, Uladzimir, 25 denních základních jednotek (875 000 BLR); b) 30.6.2011, Sytsko, Stefan, 10denní odnětí svobody;c) 30.6.2011, Arapinovich, Alyaksandr, 25 denních základních jednotek (875 000 BLR); d) 30.6.2011, Yukhnowski, Dzyanis, 25 denních základních jednotek (875 000 BLR); e) 30.6.2011, Sarachuk, Yulian,25 denních základních jednotek (875 000 BLR); f) 23.6.2011, Shewtsow, Syarhey, 8 denních základních jednotek (280 000 BLR); g) 20.12.2010, Vashkevich, Alyaksandr, 10denní odnětí svobody; h) 20.12.2010, Myadzvedz, Lyeanid, 10denní odnětí svobody. Opakovaně ukládala tresty odnětí svobody a vysoké pokuty občanům zapojeným do pokojných protestů, a byla tudíž odpovědná za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Bělorusku.

76

Karpenka, Ihar Vasilievich

Karpenko, Igor Vasilievich

КАРПЕНКА Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО Игорь Васильевич

DN: 28.4.1964

MN: Novokuznetsk, Russia

Předseda oblastní volební komise města Minsku, bývalý člen dolní komory parlamentu, v současnosti náměstek primátora města Minsk. Jako předseda oblastní volební komise byl přímo odpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb, zejména v roce 2006 v Minsku.

77

Kastsian, Siarhei Ivanavich

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

КАСЦЯН Сяргей Iванавiч

КОСТЯН Сергей Иванович

DN: 15.1.1941

MN: Usokhi, Mohilev district

Předseda zahraničního výboru dolní komory parlamentu. Významná postava Lukašenkova režimu.

78

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

Katsubo, Svetlana Petrovna

КАЦУБА Святлана Пятроўна

КАЦУБО, Светлана Петровна

 

Členka ústřední volební komise. Jako členka ústřední volební komise byla odpovědná za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

79

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

КАВАЛЕЎ Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ Александр Михайлович

 

Velitel vězeňského tábora ve městě Gorki. Byl odpovědný za nelidské zacházení se zadržovanými osobami, zejména za pronásledování a mučení aktivisty z řad občanské společnosti Dmitrije Daškeviče, jenž byl uvězněn v souvislosti s volbami konanými dne 19. prosince 2010 a se zásahem proti občanské společnosti a demokratické opozici.

80

Kazak, Viktar Uladzimiravich

Kazak, Viktor Vladimirovich

КАЗАК Вiктар Уладзiмiравiч

КАЗАК Виктор Владимирович

 

Soudce soudu pro obvod Moskovskij v Minsku.

Přímo se podílel na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudil občanské aktivisty Siarheie Arloua a Dzmitrye Kresika ke 12 dnům odnětí svobody a Valerii Niadzvitskayu, Valiantsynu Buskovou a Hannu Dainiakovou k 10 dnům odnětí svobody.

Dne 27. prosince 2012 odsoudil místopředsedu hnutí „Mladá fronta“ za účast na demonstraci dne 19. prosince 2010 k 10 dnům odnětí svobody.

Ve dnech 4. a 7. července 2011, 8. listopadu 2011 a 20. prosince 2011 odsoudil k trestu odnětí svobody několik aktivistů (Viktoriya Bandarenka, 10 dnů; Andrei Zakhareuski, 5 dnů; Mikhail Muski, 7 dnů; Raman Grytsevich, 7 dnů).

Způsob, jímž vedl soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěl, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

81

Kazheunikau Andrey

Kozhevnikov Andrey

КАЖЭЎНIКАЎ Андрэй у

КОЖЕВНИКОв Андрей

 

Prokurátor v případě bývalých prezidentských kandidátů Vladimira Nekljajeva a Vitalije Rymaševského, členů Nekljajevova volebního týmu Andreje Dmitrijeva, Aleksandra Feduty a Sergeje Voznjaka a místopředsedkyně hnutí Mladá fronta Anastasie Položankové. Obžaloba, kterou předložil, byla zřetelně politicky motivována a byla v jasném rozporu s trestním řádem. Vycházela z úmyslně nesprávné klasifikace událostí ze dne 19. prosince 2010 a nebyla podložena fakty, důkazy ani výpověďmi svědků.

82

Kaziiatka, Iury Vasilievich

(Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

Koziiatko, Iuri Vasilievich

(Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

КАЗIЯТКА Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО Юрий Васильевич

DN: 1964, Brest

Generální ředitel veřejné televizní stanice „Stoličnoje Televiděnje“. Tento program je nástrojem státní propagandy, která podporuje a ospravedlňuje represe vůči demokratické opozici a občanské společnosti. Demokratická opozice a občanská společnost jsou pomocí zkreslených informací systematicky představovány v negativním a urážlivém světle.

V tomto ohledu byl obzvláště aktivní po zásazích proti pokojným demonstracím dne 19. prosince 2010 a následným protestům.

83

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich

Khodanovich, Aleksandr Aleksandrovich

Хадановiч Аляксандр Аляксандравiч

Хoданович Александр Александрович

 

Soudce soudu pro obvod Centralnyj v Minsku. Přímo se podílel na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudil občanského aktivistu Uladzimira Kozhycha ke 14 dnům odnětí svobody. Dne 31. ledna 2011 odsoudil občanského aktivistu Maksima Viniarského za účast na demonstraci na podporu politických vězňů k 10 dnům odnětí svobody. Ve dnech 24. a 26. října 2011 odsoudil k 7 dnům odnětí svobody občanské aktivisty Alyaksandra Valantseviche a Alyaksandra Saldatsenka. Dne 9. ledna 2012 odsoudil občanského aktivistu Mikitu Kavalenka za účast na minutové akci na podporu politických vězňů k 15 dnům odnětí svobody. Způsob, jímž vedl soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěl, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

84

Kharyton, Aliaksandr

Khariton, Aleksandr

ХАРЫТОН Аляксандр

ХАРИТОН Александр

 

Odborný poradce při oddělení ministerstva spravedlnosti pro zájmové organizace, politické strany a nevládní organizace. Od roku 2001 aktivně podporoval represi vůči občanské společnosti a demokratické opozici tím, že se osobně zamítnul registrace nevládních organizací a politických stran, což v mnoha případech vedlo k jejich zrušení.

85

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

ХАТКЕВIЧ Яўген Вiктаравiч

ХАТКЕВИЧ Евгений Викторович

 

Soudce soudu pro obvod Moskovskij v Minsku.

Přímo se podílel na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Ve dnech 20., 22. a 27. prosince 2010 odsoudil občanské aktivisty Alyaksandru Suslavu a Svitlanu Pankavetsovou k 10 dnům odnětí svobody, Fedara Masliannikaua a Mikhase Lebedze k 12 dnům odnětí svobody a Zmitsera Bandarchuka, Artsema Dubského a Mikhase Pashkevichek 15 dnům odnětí svobody. V letech 2011 a 2012 odsoudil k trestům odnětí svobody na dobu od sedmi do čtrnácti dnů další aktivisty. Způsob, jímž vedl soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěl, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

86

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

(Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

ХМАРУК Сяргей Канстанцiн-авiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

 

Prokurátor Brestské oblasti. Odpovědný za represe proti občanské společnosti, které následovaly po volbách v prosinci roku 2010.

87

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

Khrobostov, Vladimir Ivanovich

ХРОБАСТАЎ Уладзiмiр Iванавiч

ХРОБОСТОВ Владимир Иванович

 

Soudce městského soudu v Minsku. Jakožto přísedící soudce zamítl odvolání proti rozsudku vynesenému nad politickým aktivistou Vasilijem Parfenkovem. Soudní řízení bylo v jasném rozporu s trestním řádem. Dne 24. ledna 2012 zamítl odvolání Alese Bjaljackého proti rozsudku, který nad ním vynesl obvodní soud pro obvod Pjervomajskij v Minsku, přestože způsob, jakým bylo soudní řízení s Bjaljackým vedeno, byl v jasném rozporu s trestním řádem.

Bjaljacký aktivně hájil osoby, které se staly terčem represí v souvislosti s volbami dne 19. prosince 2010 a zásahy proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval jim pomoc.

88

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

Khripach, Sergei Fiodorovich

ХРЫПАЧ Сяргей Федаравiч

Хрипач Сергей Федорович

 

Soudce městského soudu v Minsku. Jakožto předseda senátu zamítl odvolání proti rozsudkům vyneseným nad bývalými kandidáty na prezidenta Andrejem Sannikovem, Nikolajem Statkevičem, Dmitrijem Ussem a Vladimirem Nekljajevem, nad politickými aktivisty a aktivisty z řad občanské společnosti Andrejem Dmitrijevem, Iljou Vasilevičem, Fjodorem Mirzajanovem, Olegem Gnedčikem, Vladimirem Jerjomenokem, Andrejem Poznjakem, Alexandrem Klaskovským, Alexandrem Kvjatkevičem, Arťomem Gribkovem a Dmitrijem Bulanovem a (jakožto přísedící soudce) nad Dmitrijem Daškevičem, Eduardem Lobovem, Alexandrem Otroščenkovem, Dmitrijem Novikem a Alexandrem Molčanovem. Tato soudní řízení byla v jasném rozporu s trestním řádem.

89

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

(Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna)

Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna

(Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna)

ХВАЙНIЦКАЯ Жанна Анатольеўна

ХВОЙНИЦКАЯ Жанна Анатольевна

 

Soudkyně obvodního soudu pro obvod Zavodskoj v Minsku. Uložila pokutu představitelům občanské společnosti nebo je odsoudila k trestům odnětí svobody za pokojné protesty v těchto případech: a) 20.12.2010, Makarenka, Adam, 6denní odnětí svobody; b) 20.12.2010, Bachyla, Uladzimir, 30 denních základních jednotek (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010, Kukalyew, Syarhey, 10denní odnětí svobody; d) 20.12.2010, Astafyew, Alyaksandr, 10denní odnětí svobody; e) 20.12.2010, Yazerski, Raman, 10denní odnětí svobody; f) 20.12.2010, Sapranyetskaya, Darya, 10denní odnětí svobody; g) 20.12.2010, Aheyeva, Iryna, 10denní odnětí svobody; h) 20.12.2010, Drahun, Alyaksandr, 10denní odnětí svobody; i) 20.12.2010,Shambalava, Tatsyana, 10denní odnětí svobody; j) 20.12.2010, Dzyemidzyuk, Barys, 10denní odnětí svobody; k) 20.12.2010, Kassabuka, Alyaksandr, 10denní odnětí svobody. Opakovaně ukládala tresty odnětí svobody a vysoké pokuty občanům zapojeným do pokojných protestů, a byla tudíž odpovědná za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Bělorusku.

90

Kisialiou, Anatol Siamionavich

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

КИСЯЛЕЎ Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

 

Předseda oblastní volební komise Brestské oblasti, předseda prorežimní regionální odborové organizace.

Jako předseda oblastní volební komise byl odpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010 v Brestské oblasti.

91

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

КИСЯЛЕВА Надзея Мiкалаеўна

КИСЕЛЕВА, Надежда Николаевна

OP: 4280558A069PB9

Aktivně oslabovala demokracii v Bělorusku. Jako bývalá členka ústřední volební komise byla odpovědná za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

92

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

(Kochyk, Aliaksandr Vasilievich)

Kochik, Aleksandr Vasilyevich

(Kochik, Alexandr Vasilievich)

КОЧЫК Аляксандр Васiльевiч

КОЧИК Александр Васильевич

 

Soudce obvodního soudu pro obvod Partyzanskij v Minsku. V letech 2010–2011 uložil pokutu představitelům občanské společnosti nebo je odsoudil k trestům odnětí svobody za pokojné protesty v těchto případech: a) 7.7.2011, Revut, Yawhen, 8denní odnětí svobody; b) 4.7.2011, Nikitsenka, Katsyaryna, 5denní odnětí svobody; c) 23.6.2011, Kazak, Zmitser, 28 denních základních jednotek (980 000 BLR); d) 20.12.2010, Dzyezidzenka, Dzianis, 12denní odnětí svobody; e) 20.12.2010, Navumovich, Syarhey, 14denní odnětí svobody; f) 20.12.2010, Kavalenka, Wsevalad, 15denní odnětí svobody; g) 20.12.2010, Tsupa, Dzyanis, 15denní odnětí svobody; h) 20.12.2010, Makashyn, Syarhey, 10denní odnětí svobody; i) 20.12.2010, Zhakhavets, Illya, 10denní odnětí svobody. Opakovaně ukládal tresty odnětí svobody a vysoké pokuty občanům zapojeným do pokojných protestů, a byl tudíž odpovědný za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Bělorusku.

93

Kolas, Alena Piatrovna

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

КОЛАС Алена Пятроўна

КОЛОС Елена Петровна

 

Zástupkyně ředitele informačního a analytického střediska při úřadu prezidenta. Významná tvůrkyně a šiřitelka státní propagandy, která podporuje a ospravedlňuje represe vůči demokratické opozici a občanské společnosti. Demokratická opozice a občanská společnost jsou pomocí zkreslených informací systematicky prezentovány v negativním a urážlivém světle.

94

Komar, Volha

Komar, Olga

КОМАР Вольга

КОМАР Ольга

 

Soudkyně obvodního soudu pro obvod Frunzenskij v Minsku, zabývající se případem odpůrce Vasilije Parfenkova. Odpovídá za ukládání politicky motivovaných správních a trestních sankcí představitelům občanské společnosti.

95

Konan, Viktar Aliaksandravich

Konon, Viktor Aleksandrovich

КОНАН Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

Aktivně oslaboval demokracii v Bělorusku. Ve funkci zástupce generálního prokurátora byl pověřen prováděním všech zpravodajských činností kanceláře generálního prokurátora zaměřeným proti nezávislým a opozičním subjektům a přímo se na těchto činnostech podílel, mimo jiné v roce 2010.

96

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

Kornov, Vladimir Vladimirovich

КОРНАЎ Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ Владимир Владимирович

 

Soudce městského soudu v Minsku, který schválil zamítnutí odvolání podaného Alesem Bjaljackým. Bjaljacký aktivně hájil osoby, které se staly terčem represí v souvislosti s volbami dne 19. prosince 2010 a zásahy proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval jim pomoc.

97

Korzh, Ivan Aliakseevich

Korzh, Ivan Alekseevich

КОРЖ Iван Аляксеевiч

КОРЖ Иван Алексеевич

 

Velitel KGB v Hrodenské oblasti. Odpovědný za represivní činnost KGB proti občanské společnosti a demokratické opozici v Hrodenské oblasti.

98

Kozik, Leanid Piatrovich

Kozik, Leonid Petrovich

КОЗIК Леанiд Пятровiч

КОЗИК Леонид Петрович

DN: 13.7.1948

MN: Borisov

OP: 3130748A017PB8

Předseda svazu odborových organizací. Bývalý místopředseda vlády a zástupce ředitele úřadu prezidenta. Klíčová postava a podporovatel režimu. Odpovědný za zásadní nedostatky, k nimž došlo při podvodném ustavování volebních komisí, ve kterých většinu míst zaujali prorežimní zástupci odborových organizací, a za podvodné jmenování kandidátů, jakož i za způsob, jakým na pracovníky vykonáván tlak, aby volili ve prospěch režimu.

99

Krasheuski, Viktar

Krashevski, Viktor

КРАШЭЎСКI Biктaр

КРАШЕВСКИЙ Виктор

 

Velitel GRU. Odpovědný za činnost zpravodajských služeb, pokud jde o potlačování občanské společnosti a demokratické opozice.

100

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

(Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna)

Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna

(Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna)

КРАСОЎСКАЯ Зiнаiда Уладзiмiраўна

КРАСОВСКАЯ Зинаида Владимировна

 

Soudkyně obvodního soudu pro obvod Leninskij v Minsku. V roce 2010 uložila pokutu představitelům občanské společnosti nebo je odsoudila k trestům odnětí svobody za pokojné protesty v těchto případech: a) 20.12.2010, Krawchuk, Volha, 30 denních základních jednotek (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010, Charukhina, Hanna, 30 denních základních jednotek (1 050 000 BLR); c) 20.12.2010, Dubovik, Alena, 15denní odnětí svobody; d) 20.12.2010, Boldzina, Alena, 12denní odnětí svobody;e) 20.12.2010, Syrakvash, Andrey, 15denní odnětí svobody; f) 20.12.2010, Klimko, Nastassiya, 12denní odnětí svobody; g) 20.12.2010, Kuwshinaw, Viktar, 15denní odnětí svobody. Opakovaně ukládala tresty odnětí svobody a vysoké pokuty občanům zapojeným do pokojných protestů, a byla tudíž odpovědná za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Bělorusku.

101

Krot, Ihar Uladzimiravich

Krot, Igor Vladimirovich

КРОТ Iгар Уладзiмiравiч

КРОТ Игорь Владимирович

 

Soudce městského soudu v Minsku. Jakožto přísedící soudce zamítl odvolání proti rozsudku vynesenému nad politickým aktivistou Vasilijem Parfenkovem. Soudní řízení bylo v jasném rozporu s trestním řádem.

102

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

(Krukouski, Vyachaslau Yafimavich)

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

(Kryukovski, Vyacheslav Yefimovich)

КРУКОЎСКI, Вячаслаў Яфiмавiч

КРЮКОВСКИЙ, Вячеслав Ефимович

 

Předseda oblastní volební komise Vitebské oblasti. Jako předseda oblastní volební komise byl odpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010 ve Vitebské oblasti.

103

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

КРЫШТАПОВIЧ Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ Лев Евстафьевич

 

Zástupce ředitele informačního a analytického střediska při úřadu prezidenta.

Významný tvůrce a šiřitel státní propagandy, která podporuje a ospravedlňuje represe vůči demokratické opozici a občanské společnosti. Demokratická opozice a občanská společnost jsou pomocí zkreslených informací systematicky prezentovány v negativním a urážlivém světle.

104

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

Kukharchik, Piotr Dmitrievich

КУХАРЧЫК Петр Дзмiтрыевiч

КУХАРЧИК Петр Дмитриевич

DN: 22.2.1945

OP: 3220345A033PB9

Rektor minské státní pedagogické univerzity. Odpovídá za vyloučení studentů, kteří se účastnili protestů po volbách konaných v prosinci roku 2010.

105

Kuklis, Mikalai Ivanovich

Kuklis, Nikolai Ivanovich

КУКЛIС Мiкалай Iванавiч

КУКЛИС, Николай Иванович

 

Zástupce generálního prokurátora. Odpovědný za represe proti občanské společnosti, které následovaly po volbách v prosinci roku 2010.

106

Kuliashou, Anatol Nilavich

Kuleshov, Anatoli Nilovich

КУЛЯШОЎ Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ Анатолий Нилович

DN: 25.07.1959

MN: Ali-Bairamly, Azerbaijan

OP: 3250759A066PB3

Aktivně se podílel na represích proti občanské společnosti v Bělorusku. Ve funkci ministra vnitra velel jednotkám ministerstva vnitra, které surově potlačily pokojnou demonstraci dne 19. prosince 2010, a svoji odpovědnost dával okázale najevo. V lednu 2012 přeřazen k záložním ozbrojeným jednotkám.

107

Kulik, Mikalai Mikalaevich

Kulik, Nikolai Nikolaievich

КУЛIК Мiкалай Мiкалаевiч

КУЛИК, Николай Николаевич

 

Prokurátor města Minsku (ve funkci do 31. července 2012). Oodpovědný za represe proti občanské společnosti, které následovaly po volbách v prosinci roku 2010.

108

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

КУПРЫЯНАЎ Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ Николай Михайлович

 

Jako jeden z hlavních aktérů zásahů a represí namířených proti demokratické opozici a občanské společnosti v letech 2002 až 2008 a jako bývalý zástupce generálního prokurátora hrál klíčovou úlohu v rámci justičního systému Lukašenkova režimu.

109

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

КУРЛОВIЧ Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ Владимир Анатольевич

 

Aktivně oslaboval demokracii v Bělorusku. Bývalý předseda volební komise Minské oblasti.

Jako předseda oblastní volební komise byl přímo odpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb, zejména v roce 2006 v Minské oblasti.

110

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

Kuznetsov, Igor Nikonovivh

КУЗНЯЦОЎ Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ Игорь Никонович

 

Velitel výcvikového střediska KGB, bývalý velitel KGB v minské oblasti a ve městě Minsk.

Jako osoba odpovědná za přípravu a výcvik pracovníků KGB byl odpovědný za represivní činnost KGB proti občanské společnosti a demokratické opozici. Z titulu svých předchozích funkcí byl odpovědný za tutéž represivní činnost KGB v Minsku a v minské oblasti.

111

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

КУЗНЯЦОВА Наталля Анатольеўна

КУЗНЕЦОВА Наталья Анатольевна

DN: 1973, Minsk

Soudkyně soudu pro obvod Moskovskij v Minsku.

Přímo se podílela na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudila občanskou aktivistku Anastasii Lazarevu k 10 dnům odnětí svobody. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

112

Lapko, Maksim Fiodaravich

Lapko, Maksim Fedorovich

(Lapko, Maxim Fyodorovich)

ЛАПКО Maксiм Федаравiч

ЛАПКО Максим Федорович

 

Soudce soudu pro obvod Oktjabrskij v Minsku.

Přímo se podílel na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudil občanské aktivisty Ramana Scherbaua a Vitala Tratsiakoua k 10 dnům odnětí svobody, Yurie Kryloviche a Pavla Kavalenku k 15 dnům odnětí svobody, aktivisty Mladé fronty Zmitsera Kremenitského ke 14 dnům a Uladzimira Yaromenaka k 15 dnům odnětí svobody. V roce 2012 odsoudil k trestu odnětí svobody na dobu 10 až 15 dnů další aktivisty, zejména aktivisty spojené s hnutím Mladá fronta. Dne 17. července 2012 odsoudil Ramana Vasilieva k 12 dnům a Uladzimira Yaromenaka k 15 dnům odnětí svobody. Způsob, jímž vedl soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěl, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

113

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna; Lapo, Ludmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna; Lappo, Lyudmila Ivanovna)

ЛАПО Людмiла Iванаўна

ЛАППО Людмила Ивановна

 

Soudkyně obvodního soudu pro obvod Frunzenskij v Minsku. V letech 2010–2011 uložila pokutu představitelům občanské společnosti nebo je odsoudila k trestům odnětí svobody za pokojné protesty v těchto případech: a) 7.7.2011, Melyanets, Mikalay, 10denní odnětí svobody; b) 30.6.2011, Shastseryk, Uladzimir, 10denní odnětí svobody; c) 30.6.2011, Zyakaw, Eryk, 10denní odnětí svobody; d) 25.4.2011, Grynman, Nastassiya, 25 denních základních jednotek (875 000 BLR); e) 20.12.2010, Nikishyn, Dzmitry, 11denní odnětí svobody. Opakovaně ukládala tresty odnětí svobody a vysoké pokuty občanům zapojeným do pokojných protestů, a byla tudíž odpovědná za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Bělorusku.

114

Laptseva, Alena Viacheslavauna

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

ЛАПЦЕВА Алена Вячаславаўна

ЛАПТЕВА Елена Вячеславовна

 

Soudkyně soudu pro obvod Zavadskij v Minsku. Přímo se podílela na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudila k 10 dnům odnětí svobody občanské aktivisty Ramana Maksimenka, Yurase Shpaka-Ryzhkou, Hannu Belskayu, Pavala Sakolchika, Sviatlanu Rubashkinu, Uladzimira Parkalaua a Tatsyanu Vaikovihovou. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

115

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

Laptionok, Igor Nikolaevich

ЛАПЦЕНАК Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК Игорь Николаевич

DN: 31.8.1947, Minsk

Odpovědný za organizování a realizaci šíření zkreslených informací prostřednictvím státem kontrolovaných sdělovacích prostředků. Jako bývalý náměstek ministra pro informace hrál významnou úlohu při prosazování státní propagandy, jež vyvolávala, podporovala a ospravedlňovala zásahy proti demokratické opozici a občanské společnosti. Demokratická opozice a občanská společnost byly pomocí zkreslených a nepravdivých informací systematicky představovány v negativním a urážlivém světle.

116

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

ЛАШЫН Аляксандр Мiхайлавiч

ЛАШИН, Александр Михайлович

 

Zástupce generálního prokurátora odpovědný za represe proti občanské společnosti, které následovaly po volbách v prosinci roku 2010.

117

Lazavik, Mikalai Ivanavich

Lozovik, Nikolai Ivanovich

ЛАЗАВIК Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК Николай Иванович

DN: 18.01.1951

Nevinyany, Minsk region

Невинянн Вилейского р-на Минской обл

OP: 3180151H004PB2

Tajemník ústřední volební komise Běloruska.

O roku 2000 byl jednou z hlavních postav, které se podílely na falšování výsledků podvodných voleb a referend, zejména v letech 2004, 2006, 2008 a 2010.

118

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

ЛЕМЯШОНАК Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК Анатолий Иванович

DN: 14.5.1947

Šéfredaktor listu „Republika“, listu rady ministrů. V této pozici je jedním z nejhlasitějších a nejvlivnějších členů mašinérie státní propagandy v tištěných médiích. Podporuje a ospravedlňuje represe vůči demokratické opozici a občanské společnosti, jež jsou pomocí zkreslených informací systematicky představovány v negativním a urážlivém světle, a to zejména po prezidentských volbách konaných v roce 2010.

119

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

Lebedik, Mikhail Petrovich

ЛЯБЕДЗIК Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК Михаил Петрович

 

První zástupkyně šéfredaktora listu „Sovjetskaja Belarus“ blízkého prezidentově administrativě a hlavního propagandistického listu. Autorka provládního přístupu, zkreslených skutečností a nevyvážených komentářů týkajících se řízení vedených v Bělorusku proti demokratické opozici a občanské společnosti, jež jsou systematicky představovány v negativním a urážlivém světle, a to zejména po prezidentských volbách konaných v roce 2010.

120

Liaskouski, Ivan Anatolievich

Leskovski, Ivan Anatolievich

ЛЯСКОЎСКI Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ Иван Анатольевич

 

Velitel KGB v Homelu a v minulosti zástupce velitele KGB v Homelu. Odpovědný za represivní činnost KGB namířenou proti občanské společnosti a demokratické opozici v Homelské oblasti.

121

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

ЛЮШТЫК Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК Сергей Анатольевич

 

Soudce obvodního soudu pro obvod Pjervomajskij v Minsku. V letech 2010–2011 uložil pokutu představitelům občanské společnosti nebo je odsoudil k trestům odnětí svobody za pokojné protesty v těchto případech: a) 14.7.2011, Struy, Vitali, 10 denních základních jednotek (35 000 BLR); b) 7.4.2011, Shalamitski, Paval, 10denní odnětí svobody; c) 20.12.2010, Sikirytskaya, Tatsyana, 10denní odnětí svobody; d) 20.12.2010, Dranchuk, Yuliya, 13denní odnětí svobody; e) 20.12.2010, Lapko, Mikalay, 12denní odnětí svobody; f) 20.12.2010, Pramatoraw, Vadzim, 12denní odnětí svobody. Opakovaně ukládal tresty odnětí svobody a vysoké pokuty občanům zapojeným do pokojných protestů, a byl tudíž odpovědný za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Bělorusku.

122

Lomats, Zianon Kuzmich

Lomat, Zenon Kuzmich

ЛОМАЦЬ Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

DN: 1944, Karabani

Aktivně oslaboval demokracii v Bělorusku. Ve své bývalé funkci předsedy státní kontrolního výboru byl jedním z hlavních aktérů, kteří se podíleli na případu Alese Bjaljatského, jednoho z nejvýznamnějších obránců lidských práv, předsedy běloruské organizace pro lidská práva „Viasna“ a místopředsedy Mezinárodní federace lidských práv (FIDH). A. Bjaljacki aktivně hájil osoby, které se staly terčem represí v souvislosti s volbami dne 19. prosince 2010 a zásahy proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval jim pomoc.

123

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

Luchina, Leonid Aleksandrovich

ЛУЧЫНА Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА Леонид Александрович

DN: 18.11.1947

MN: Pristupovschina, Minsk region

д. Приступовщина Дзержинского р-на Минской обл

Aktivně oslaboval demokracii v Bělorusku. Bývalý předseda volební komise Hrodenské oblasti.

Jako předseda oblastní volební komise byl přímo odpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb, zejména v roce 2006 v Hrodenské oblasti.

124

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

ЛУКАШЭНКА Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО Александр Григорьевич

DN: 30.8.1954

MN: Kopys, Vitebsk district

Prezident Běloruské republiky.

125

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА Дзмiтрый Аляксандр-авiч

ЛУКАШЕНКО Дмитрий Александрович

DN: 23.3.1980

Podnikatel, aktivní účast na finančních operacích, na nichž se podílí rodina Lukašenkova.

126

Lukashenka, Viktar Aliaksandravich

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

ЛУКАШЭНКА Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО Виктор Александрович

DN: 28.11.1975

Asistent/poradce prezidenta pro otázky národní bezpečnosti.

Jako jeden z nejbližších spolupracovníků svého otce hrál klíčovou úlohu z hlediska represivních opatření zaváděných proti demokratické opozici a občanské společnosti. Jako klíčový člen bezpečnostní rady státu byl odpovědný za koordinaci represivních opatření proti demokratické opozici a občanské společnosti, zejména v souvislosti s násilným potlačením demonstrace dne 19. prosince 2010.

127

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

Lukomski, Aleksandr Valentinovich

ЛУКОМСКI Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

DN: 12.8.1971

OP: 3120871A074PB7

Velitel zvláštního pluku ministerstva vnitra v Minské oblasti.

Velel jednotkám, které potlačily pokojné demonstrace dne 19. prosince 2010, za což v únoru roku 2011 obdržel ocenění a děkovný dopis od prezidenta Lukašenka. V červnu roku 2011 rovněž velel jednotkám, které zakročily proti pokojným protestům občanů v Minsku.

128

Lutau Dzmitry Mikhailavich

Lutov Dmitri Mikhailovich

(Lutov Dmitry Mikhailovich)

ЛУТАЎ Дзмiтрый Мiхайлавiч

ЛУТОВ Дмитрий Михайлович

 

Prokurátor v soudním procesu Sjargeje Kavalenka, odsouzeného ke dvěma letům a jednomu měsíci vězení za porušení podmíněného trestu. Sjargeji Kavalenkovi byl již dříve uložen podmíněný trest za vyvěšení bílo-červeno-bílé vlajky, symbolu opozičního hnutí, na vánoční strom ve Vitebsku. Následný trest, který mu uložila příslušná soudkyně, byl nepřiměřeně tvrdý, vezme-li se v úvahu povaha trestného činu, a nebyl v souladu s běloruským trestním zákoníkem. Svými činy Lutau přímo porušil mezinárodní závazky Běloruska v oblasti lidských práv.

129

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

МАКЕЙ Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ Владимир Владимирович

DN: 5.8.1958,

Hrodna region

OP: 3050858A060PB5

Ministr zahraničních věcí, bývalý vedoucí úřadu prezidenta.

V době, kdy vykonával funkci vedoucího úřadu prezidenta, byl považován za druhou nejmocnější postavu režimu a jako takový byl odpovědný za organizaci podvodných voleb v letech 2008 a 2010 a za následné potlačení pokojných demonstrací.

130

Maladtsova, Tatsiana

Molodtsova, Tatiana

МАЛАДЦОВА Таццяна

МОЛОДЦОВА Татьяна

 

Prokurátorka obvodního státního zastupitelství pro obvod Frunzenskij v Minsku, zabývající se případy Alexandra Otroščenkova, Alexandra Molčanova a Dmitrije Novika. Odpovídá za ukládání politicky motivovaných správních a trestních sankcí představitelům občanské společnosti.

131

Maltsau, Leanid Siamionavich

Maltsev, Leonid Semenovich

МАЛЬЦАЎ Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ Леонид Семенович

DN: 29.8.1949,

Vetenevka, Slonim rayon, Hrodna Region

д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области

ID 3290849A002PB5

Tajemník bezpečnostní rady

Odpovědný za všechny bezpečnostní služby státu. Naplánoval a nařídil potlačení pokojných demonstrací dne 19. prosince 2010.

132

Maslakou, Valery Anatolievich

Maslakov, Valeri Anatolievich

МАСЛАКОЎ Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ Валерий Анатольевич

 

Velitel správy KGB pro rozvědku. Odpovědný za represivní činnost KGB vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

133

Mazouka Anzhalika Mikhailauna

Mazovko, Anzhelika Mikhailovna

(Mazovka Anzhelika Mikhailovna)

МАЗОЎКА Анжалiка Мiхайлаўна

МАЗОВКO Анжелика Михайловна

(Мазовкa Анжелика Михайловна)

 

Soudkyně obvodního soudu pro obvod Sovětskij v Minsku. V letech 2010–2011 uložila pokutu představitelům občanské společnosti nebo je odsoudila k trestům odnětí svobody za pokojné protesty v těchto případech: a) 14.7.2011, Bussel, Alyaksandr, 10denní odnětí svobody; b) 14.7.2011, Krukowski, Syarhey, 8denní odnětí svobody; c) 14.7.2011, Kantsin, Yahor, 10denní odnětí svobody; d) 7.7.2011, Sukhanossik, Vyachaslaw, 8denní odnětí svobody; e) 21.12.2010, Nyanakhaw, Andrey, 15denní odnětí svobody; f) 20.12.2010, Myslivets, Ihar, 15denní odnětí svobody; g) 20.12.2010, Vilkin, Alyaksey, 12denní odnětí svobody; h) 20.12.2010, Kharitonaw, Paval, 12denní odnětí svobody. Opakovaně ukládala tresty odnětí svobody občanům zapojeným do pokojných protestů, a byla tudíž odpovědná za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Bělorusku.

134

Mazouka, Kiryl Viktaravich

Mazovka, Kirill Viktorovich

МАЗОЎКА Кiрыл Biктapaвiч

МАЗОВКА Кирилл Викторович

 

Prokurátor ve věci Daškevič-Lobov. Aktivisté hnutí Molodoj front (Mladá fronta) Dmitrij Daškevič a Eduard Lobov byli odsouzeni k několika letům odnětí svobody za „výtržnictví“. Skutečným důvodem jejich uvěznění byla jejich aktivní účast na volební kampani na podporu jednoho z kandidátů opozice v prosinci roku 2010.

135

Merkul, Natallia Viktarauna

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna

МЕРКУЛЬ Наталля Biктapaўнa

МЕРКУЛЬ Наталья Викторовна

DN: 13.11.1964

Ředitelka střední školy v Talkově, v puchvičské oblasti. Dne 27. ledna 2011 propustila Natalju Iliničovou, vysoce ceněnou učitelku střední školy, z důvodu jejích politických názorů a za účast na událostech dne 19. prosince 2010.

136

Miatselitsa, Mikalai Tsimafeevich

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

МЯЦЕЛIЦА Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА Николай Тимофеевич

 

Aktivně oslaboval demokracii v Bělorusku. Bývalý předseda volební komise Mohilevské oblasti. Jako předseda oblastní volební komise byl přímo odpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb, zejména v roce 2006 v Mohilevské oblasti.

137

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

MIГYH Андрэй Аркадзевiч

МИГУН Андрей Аркадевич

DN: 5.2.1978

MN: Minsk

Adresa: Ul. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

Č. cestovního pasu: MP1313262

Státní zástupce

V roce 2006 se zabýval případem občanské iniciativy „Partnerství“ obviněné z monitorování prezidentských voleb v roce 2006. Obvinění proti Nikolaji Astrejkovi, Timofeji Drančukovi, Alexanderovi Šalajkovi a Eniře Bronitské, která předložil, byla politicky motivována a v jasném rozporu s trestním řádem.

138

Mikhalchanka, Aliaksei

Mikhalchenko, Aleksei

(Mikhalchenko, Alexey)

МIХАЛЬЧАНКА Аляксей

МИХАЛЬЧЕНКО Алексей

DN: 1973

Novinář působící ve státní televizní stanici ONT, kde zastává vlivnou funkci. Moderuje televizní pořad „Tak to je“. Tento pořad je nástrojem státní propagandy v televizi, jež podporuje a ospravedlňuje represe vůči demokratické opozici a občanské společnosti. Opozice a občanská společnost jsou pomocí zkreslených informací systematicky představovány v negativním a urážlivém světle. V tomto ohledu byl obzvláště aktivní po zásazích proti pokojným demonstracím dne 19. prosince 2010 a následným protestům.

139

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

Mikhasev, Vladimir Ilich

MIXACËЎ Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ Владимир Ильич

DN: 14.10.1949

MN: Sosnovka, Shklov rayon, Mohilev district

д. Сосновка Шкловского района Могилевской области

Aktivně oslaboval demokracii v Bělorusku. Bývalý předseda volební komise Homelské oblasti, bývalý člen dolní komory parlamentu. Jako předseda oblastní volební komise byl přímo odpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů, zejména v průběhu prezidentských voleb v roce 2006 v Homelské oblasti.

140

Miklashevich, Piotr Piatrovich

Miklashevich, Petr Petrovich

МIКЛАШЭВIЧ Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ Петр Петрович

DN: 18.10.1954

MN: Kosuta, Minsk region

Předseda ústavního soudu a bývalý generální prokurátor, který se aktivně podílel na represích namířených proti občanské společnosti a demokratické opozici. Ve své předchozí funkci byl jednou z hlavních osob, které se podílely na represích proti demokratické opozici a občanské společnosti v letech 2004 až 2008. Od svého jmenování do funkce předsedy ústavního soudu v roce 2008 loajálně prováděl represivní politiku režimu a schvaloval represivní právní předpisy navzdory jejich protiústavnosti.

141

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

MITPAXOBIЧ Ipынa Аляксееўна

МИТРАХОВИЧ Ирина Алексеевна

 

Soudkyně soudu pro obvod Oktjabrskij v Minsku.

Přímo se podílela na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudila občanské aktivisty Aleha Yastrutseua a Marka Metsialkoua k 15 dnům odnětí svobody. Dne 7. července 2011 odsoudila za účast na tichém protestu občanské aktivisty Eduarda Baidu a Andreie Ratsolku k 10 dnům odnětí svobody a Artsema Starykaua k 12 dnům odnětí svobody. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

142

Morozau, Viktar Mikalaevich

Morozov, Viktor Nikolaevich

МАРОЗАЎ Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

 

Prokurátor Hrodenské oblasti. Odpovědný za represe proti občanské společnosti, které následovaly po volbách v prosinci roku 2010.

143

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

(Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

МОТЫЛЬ Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

 

Soudkyně soudu pro obvod Moskovskij v Minsku.

Přímo se podílela na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 10. ledna 2011 odsoudila aktivistu mladé fronty Yuliana Misiukeviche k 12 dnům odnětí svobody, k 9 dnům odnětí svobody odsoudila dne 21. ledna 2011 politického aktivistu Usevalada Shasharina k a dne 31. ledna 2011 občanského aktivistu Tsimafeie Atranschankaua.

Za účast na akcích na podporu politických vězňů dále odsoudila dne 27. prosince 2010 obránce lidských práv Mikhaila Matskeviche k 10 dnům odnětí svobody a dne 20. ledna 2011 občanského aktivistu Valera Siadoua k 12 dnům odnětí svobody.

V roce 2011 se rovněž přímo podílela na soudních represích vůči občanským aktivistům. Dne 4. července 2011 odsoudila Antona Glinistého a dne 7. července 2011 Andreie Ignatchyka, oba k 10 dnům odnětí svobody. V roce 2012 se také přímo podílela na soudních represích vůči politickým aktivistům.

Dne 22. února 2012 odsoudila k 10 dnům odnětí svobody prominentního politického aktivistu Pavla Vinogradova, jemuž dne 10. dubna 2012 rovněž nařídila dvouletý preventivní policejní dohled. Dne 23. března 2012 odsoudila politické aktivisty z hnutí „Revoluce prostřednictvím sociálních sítí“ Mikhase Kostku a Anastasii Shuleiku k 5 dnům odnětí svobody.

Anastasii Shuleiku odsoudila dne 21. dubna 2012 znovu k trestu 10 dnů odnětí svobody. Ve dnech 24., 25. a 26. května 2012 odsoudila aktivisty Mladé fronty Uladzimira Yaromenaka a Zmitsera Kremenetského k 10 dnům a Ramana Vasilieva k 12 dnům odnětí svobody. Dne 22. června 2012 odsoudila k 15 dnům odnětí svobody pracovníka rozhlasové stanice Euroradio. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

144

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

Naumov, Vladimir Vladimirovich

НАВУМАЎ Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ Владимир Владимирович

DN: 7.2.1956

MN: Smolensk (Rusko)

Nepodnikl žádné kroky v zájmu vyšetření neobjasněných zmizení Jurije Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolije Krasovského a Dmitrije Zavadského, k nimž došlo v Bělorusku v letech 1999 a 2000. Bývalý ministr vnitra a rovněž bývalý vedoucí bezpečnostní služby prezidenta.

145

Nazaranka, Vasil Andreyevich

Nazarenko, Vasili Andreevich

НАЗАРАНКА Васiль Андрэевiч

НАЗАРЕНКО Василий Андреевич

 

Soudce městského soudu v Minsku. Jakožto předseda senátu zamítl odvolání proti rozsudkům vyneseným nad politickými aktivisty a aktivisty z řad občanské společnosti Vasilijem Parfenkovem a (jakožto přísedící soudce) Dmitrijem Daškevičem a Eduardem Lobovem. Tato soudní řízení byla v jasném rozporu s trestním řádem.

146

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

НЯКРАСАВА Алена Цiмафееўна

НЕКРАСОВА Елена Тимофеевна

 

Soudkyně soudu pro obvod Zavadskij v Minsku.

Přímo se podílela na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudila k 15 dnům odnětí svobody tyto občanské aktivisty: Tatsyanu Grechanikavu, Alyaksandra Baranoua, Yevhena Tsarykaua, Marynu Paulouskayu, a Andreie Zialionyho. Ve dnech 4. a 7. července 2011 a 6. října 2011 odsoudila několik aktivistů (Katsiarinu Davydzikovou, 10 dní odnětí svobody; Yauguenii Kamarovu, 10 dní odnětí svobody; Aleha Bazhoka, 10 dní odnětí svobody; Yana Melnikaua, 5 dní odnětí svobody). Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

147

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

НЯВЫГЛАС Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС Геннадий Николаевич

DN: 11.2.1954

MN: Parahonsk, Pinsk district

OP: 3110254A014PB5

Zástupce generálního tajemníka Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti, bývalý předseda národní bezpečnostní rady, bývalý vedoucí úřadu prezidenta, přičemž právě jako vedoucí úřadu prezidenta byl přímo odpovědný za organizaci podvodných voleb v roce 2006 a za následné potlačení pokojných demonstrací.

148

Orda, Mikhail Siarheevich

Orda, Mikhail Sergeievich

Орда Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА Михаил Сергеевич

DN: 28.9.1966

MN: Diatlovo, Hrodna region

Дятлово Гродненской Области

OP: 3280966A011PB2

Aktivně se podílel na oslabování demokracie v Bělorusku. Bývalý člen horní komory parlamentu a bývalý předseda Běloruského republikového svazu mládeže (BRSM). Zejména v této své druhé funkci se jako hlavní organizátor podílel na akcích členů BRSM zaměřených na pokojné demonstranty protestující proti podvodným prezidentským volbám v roce 2006.

149

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

ПАДАБЕД Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

DN: 5.3.1962

MN: Slutsk (Minsk Region)

Vedoucí bezpečnostní služby holdingové společnosti Triple ovládané Jurijem Čižem, bývalý vedoucí jednotky pro zvláštní účely spadající pod ministerstvo vnitra. Jako velitel vnitřních jednotek pro potlačování výtržností byl přímo odpovědný za násilné potlačení pokojných demonstrací, zejména v letech 2004 a 2008, na němž se přímo podílel.

150

Padaliak, Eduard Vasilievich

(Padalyak, Eduard Vasilyevich)

Podoliak, Eduard Vasilievich

(Podolyak, Eduard Vasilyevich)

ПАДАЛЯК Эдуард Васiльевiч

ПОДОЛЯК, Эдуард Васильевич

 

Aktivně oslaboval demokracii v Bělorusku. Jako bývalý člen ústřední volební komise byl odpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

151

Padhaiski, Henadz Danatavich

Podgaiski, Gennadi Donatovich

ПАДГАЙСКI Генадзь Данатавiч

ПОДГАЙСКИЙ Геннадий Донатович

 

Ředitel minské státní technické univerzity. Odpovídá za vyloučení studentů, kteří se účastnili protestů po volbách konaných v prosinci roku 2010.

152

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

(Paluian, Uladzimir Mikalaevich)

Poluyan, Vladimir Nikolaevich

(Poluyan, Vladimir Nikolaevich)

ПАЛУЯН Уладзiмiр Мiкалаевiч

ПОЛУЯН Владимир Николаевич

DN: 1961,

obec Nekrashevichi, obvod Karelichi, oblast Hrodna

Ministr daní a cel. Vykonává dohled nad daňovými orgány, které se pod záminkou obvinění z daňových podvodů připojily k žalobě proti Alesovi Bjaljackému. Bjaljacký aktivně hájil osoby, které se staly terčem represí v souvislosti s volbami dne 19. prosince 2010 a zásahy proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval jim pomoc.

153

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

ПАЎЛIЧЭНКА Дзмiтрый Валер'евiч

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

DN: 1966

MN: Vitebsk

Klíčová postava v případu neobjasněných zmizení Jurije Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolije Krasovského a Dmitrije Zavadského, k nimž došlo v Bělorusku v letech 1999 a 2000. Čestný předseda sdružení veteránů zvláštních sil ministerstva vnitra, bývalý velitel skupiny zvláštní reakce při ministerstvu vnitra (SOBR).

154

Peftsieu, Uladzimir Paulavich

(Peftsiyeu, Uladzimir Paulavich)

Peftiev, Vladimir Pavlovich

(Peftiyev, Vladimir Pavlovich)

ПЕФЦIЕЎ Уладзiмiр Паулавiч

ПЕФТИЕВ Владимир Павлович

DN: 1.7.1957, Berdyansk, Zaporozhskaya

Oblast, Ukraine; Aktuální pas:

MP2405942

Osoba spojená s prezidentem Lukašenkem, Viktorem Lukašenkem a Dmitryjem Lukašenkem. Je ekonomickým poradcem prezidenta Lukašenka a klíčový finanční sponzor jeho režimu prostřednictvím svých obchodních zájmů, mimo jiné ve společnostech Sport Pari, BT Telecommunications a The Spirit and Vodka Company Aquadiv.

155

Piakarski, Aleh Anatolievich

Pekarski, Oleg Anatolievich

ПЯКАРСКI Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

OP: 3130564A041PB9

Aktivně se podílel na represích proti občanské společnosti v Bělorusku. Jako bývalý první náměstek ministra vnitra byl odpovědný za represe proti občanské společnosti, které následovaly po volbách v prosinci roku 2010.

156

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

Petkevich, Natalia Vladimirovna

(Petkevich, Natalya Vladimirovna)

Пяткевiч Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ Наталья Владимировна

DN: 24.10.1972

MN: Minsk

OP: 4241072A012PB1

Asistentka prezidenta a bývalá zástupkyně vedoucího úřadu prezidenta. V rámci svých dřívějších pravomocí byla pověřena právními a justičními záležitostmi úřadu prezidenta a byla přímo odpovědná za organizaci podvodných voleb v letech 2006 a 2010.

157

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Paludzen, Yauhen Yauhenavich

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

ПОЛУДЗЕНЬ Яўген Яўгенавiч

(Палудзень Яўген Яўгенавiч)

ПОЛУДЕНЬ, Евгений Евгеньевич

DN: 30.01.1962

OP: 3300162A006PB3

Bývalý náměstek ministra vnitra a velitel milicí. Pod jeho velením jednotky milicí surově potlačily pokojné demonstrace dne 19. prosince 2010.

158

Prakopau, Yury Viktaravich

(Prakopau, Iury Viktaravich)

Prokopov, Iuri Viktorovich

(Prokopov, Yuri Viktorovich)

ПРАКОПАЎ Юрый Вiктаравiч

ПРОКОПОВ Юрий Викторович

DN: 7.10.1978

OP: 3071078A031PB4

Novinář působící ve státní televizní stanici „Pjervi“ (č. 1), kde zastává vlivnou vedoucí funkci. Moderuje televizní pořad „V centru pozornosti“.

Tento pořad je nástrojem státní propagandy v televizi, jež podporuje a ospravedlňuje represe vůči demokratické opozici a občanské společnosti. Opozice a občanská společnost jsou pomocí množství zkreslených informací systematicky představovány v negativním a urážlivém světle. V tomto ohledu byl obzvláště aktivní po zásazích proti pokojným demonstracím dne 19. prosince 2010 a následným protestům.

159

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

ПРАЛЯСКОЎСКI Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ Олег Витольдович

DN: 1.10.1963

MN: Zagorsk

(Sergijev Posad/ Russia)

Ministr pro informace, bývalý zástupce vedoucího kanceláře prezidenta, bývalý vedoucí generálního ředitelství pro ideologii při úřadu prezidenta, bývalý ředitel analytického a informačního střediska úřadu prezidenta.

Byl jedním z hlavních tvůrců a šiřitelů státní propagandy a ideologické podpory režimu. I po jmenování ministrem zůstal hlasitým propagandistou a příznivcem kroků, jimiž se režim obrací proti demokratické opozici a občanské společnosti.

160

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

(Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

ПРАТАСАВIЦКАЯ Наталля Уладзiмiраўна

ПРОТОСОВИЦКАЯ Наталья Владимировна

 

Soudkyně soudu pro obvod Oktjabrskij v Minsku. Přímo se podílela na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudila občanské aktivisty Siarheia Sheuchenku, Katsiarynu Sliadzeuskayu a Aliaksandru Chemisavu k 10 dnům odnětí svobody a Yauhena Mironaua, Ihara Matsutu, Illyu Laptseua, Mikhaila Korzuna a Vitala Murashkeviche k 15 dnům odnětí svobody. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

161

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich)

ПУЦЫЛА Уладзiмiр Рыгоравiч

(Пуцiла Уладзiмiр Рыгоравiч)

ПУЦИЛО Владимир Григорьевич

 

Předseda městského soudu v Minsku dohlížející jakožto poslední instance na soudní rozhodnutí (vydaná soudem první instance a potvrzená odvolacím soudem) v případu mezinárodně uznávaného politického vězně Pavla Severince (spolupředsedy organizačního výboru strany Běloruská křesťanská demokracie a vedoucího kampaně kandidáta na prezidenta v roce 2010 Vitala Rymaševského) a v případu bývalého politického vězně Alexandra Otroščenkova (tiskového tajemníka Andreje Sannikova, kandidáta na prezidenta v roce 2010). Zamítl soudní žalobu na tato rozhodnutí, čímž jasně porušil trestní řád.

162

Pykina, Natallia Mikhailauna

Pykina, Natalia Mikhailauna

Pikina, Natalia Mikhailovna

(Pykina, Natalya Mikhailovna)

ПЫКIНА Наталля Мiхайлаўна

ПЫКИНА Наталья Михайловна

DN: 20.4.1971.

MN: Rakov

Odpovídá za ukládání politicky motivovaných správních a trestních sankcí představitelům občanské společnosti. Soudkyně obvodního soudu pro obvod Partyzanskij, která se zabývala případem Nikity Lichovida. Tohoto aktivistu „Hnutí za svobodu“ odsoudila ke třem a půl letům odnětí svobody.

163

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

РАДЗЬКОЎ Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ Александр Михайлович

DN: 1.7.1951

MN: Botnia, Mohilev region

OP: 3010751M102PB0

První zástupce vedoucího úřadu prezidenta, bývalý ministr školství.

Byl odpovědný za uzavření univerzity evropských humanitních studií, nařídil represe proti studentům hlásícím se k opozici a organizoval studenty s cílem přinutit je hlasovat ve volbách pro režim. Aktivně se podílel na pořádání podvodných voleb v letech 2008, 2010 a 2012 a na následném násilném potlačení pokojných demonstrací v letech 2008 a 2010. Jedná se o osobu velmi blízkou prezidentovi Lukašenkovi. Je předsedou sdružení Bílá Rus, hlavní ideologické a polititické organizace režimu.

164

Rakhmanava, Maryna Iurievna

Rakhmanova, Marina Iurievna

РАХМАНАВА Марына Юр’еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

 

Členka ústřední volební komise. Jako členka ústřední volební komise byla odpovědná za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

165

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

РАВIНСКАЯ Таццяна Уладзiмiраўна

РЕВИНСКАЯ Татьяна Владимировна

 

Soudkyně soudu pro obvod Pjervomajskij v Minsku.

Dne 27. dubna 2011 odsoudila politika Dmitrije Bondarenka, koordinátora občanské kampaně „Evropské Bělorusko“ bývalého prezidentského kandidáta A. Sannikaua, ke dvěma letům odnětí svobody. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

166

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

(Ravutskaya, Nadzeya Zalauna)

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Reutskaya, Nadezhda Zalovna)

РАВУЦКАЯ Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ Надежда Заловна

 

Soudkyně obvodu Moskva v Minsku. Odpovědná za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici. Způsob, jakým vykonávala svoji funkci, přispěl ke vzniku atmosféry strachu ve společnosti, zejména v souvislosti s volbami v roce 2006.

167

Reliava, Aksana Anatolyeuna

(Raliava Aksana Anatolyeuna)

Relyava, Aksana Anatolieuna

РЭЛЯВА Аксана Анатольеўна

(Рaлява Аксана Анатольеўна)

РЕЛЯВО Оксана Анатольевна

 

Soudkyně obvodního soudu pro obvod Sovětskij v Minsku. V letech 2010–2011 uložila pokutu představitelům občanské společnosti nebo je odsoudila k trestům odnětí svobody za pokojné protesty v těchto případech: a) 23.6.2011, Khalyezin, Yuri, 20 denních základních jednotek (700 000 BLR); b) 23.6.2011, Rutski Alyaksandr, 20 denních základních jednotek (700 000 BLR); c) 28.3.2011, Ivashkevich, Viktar, 10denní odnětí svobody; d) 21.12.2010, Asmanaw, Arsen, 15denní odnětí svobody; e) 20.12.2010 Kudlayew, Alyaksandr, 30 denních základních jednotek; f) 20.12.2010, Tryputsin, Vitaut, 15denní odnětí svobody; g) 20.12.2010, Assipenka, Andrey, 15denní odnětí svobody; h) 20.12.2010, Ardabatski, Dzyanis, 15denní odnětí svobody; i) 20.12.2010, Kazlowski, Andrey, 15denní odnětí svobody a 1 050 000 BLR. Opakovaně ukládala tresty odnětí svobody a vysoké pokuty občanům zapojeným do pokojných protestů, a byla tudíž odpovědná za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Bělorusku.

168

Rubinau, Anatol Mikalaevich

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

PYБIНAЎ Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ Анатолий Николаевич

DN: 15.4.1939

Mohilev

Předseda horní komory parlamentu, bývalý zástupce vedoucího úřadu prezidenta pro sdělovací prostředky a ideologii (2006 až 2008). V této funkci byl jedním z hlavních tvůrců a šiřitelů státní propagandy a ideologické podpory režimu.

169

Rusak, Viktar Uladzimiravich

Rusak, Viktor Vladimirovich

РУСАК Вiктар Уладзiмiра-вiч

РУСАК Виктор Владимирович

DN: 07.02.1955

OP: 3070255A000PB6

Velitel správy KGB pro bezpečnost hospodářství.

Odpovědný za represivní činnost KGB proti občanské společnosti a demokratické opozici.

170

Rusakevich, Uladzimir Vasilievich

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

РУСАКЕВIЧ Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ Владимир Васильевич

DN: 13.9.1947

MN: Vygonoshchi, Brest district

Aktivně se podílel na oslabování demokracie v Bělorusku. Jako bývalý ministr pro informace byl v letech 2003 až 2009 hlavní osobou odpovědnou za vyvíjení nátlaku na nezávislé sdělovací prostředky a novináře a za násilné potlačování jejich činnosti.

171

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

(Rybakov, Aliaksey Vasilievich)

Rybakov, Aleksei Vasilievich

(Rybakov, Alexey Vasilievich)

РЫБАКОЎ Аляксей Васiльевiч

РЫБАКОВ Алексей Васильевич

DN: 31.07.1966

Adresa: Ul. Yesenina 31-1-104, Minsk

Č. cestovního pasu: MP2937413

Soudce nejvyššího soudu. Tento někdejší soudce soudu obvodu Moskva v Minsku a v současnosti soudce nejvyššího soudu odsoudil bývalého kandidáta na prezidenta Aljaksanda Kazulina k trestu odnětí svobody v délce pět a půl roku za pořádání protestních akcí v březnu roku 2006 proti podvodným volbám.

Způsob, jímž vedl soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem.

172

Saikouski Valeri Yosifavich

Saikovski Valeri Yosifovich

САЙКОЎСКI Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ Валерий Иосифович

Adresa: Department of law of administration of Pervomaysky district

Chornogo K. 5 office 417

Tel.: +375 17 2800264

V lednu 2012 byl Sajkovskij jmenován zástupcem vedoucího útvaru vyšetřovací komise s působností v Minsku. Jako prokurátor obvodního soudu pro obvod Pjervomajskij v Minsku se zabýval se případem Alese Bjaljackého, který patří mezi nejvýznamnější běloruské obránce lidských práv, je předsedou běloruské organizace pro lidská práva „Viasna“ a místopředsedou Mezinárodní federace lidských práv (FIDH). Obžaloba, kterou prokurátorv průběhu soudního řízení přednesl, byla jednoznačně a bezprostředně politicky motivovaná a v jasném rozporu s trestním řádem. Bjaljacký aktivně hájil osoby, které se staly terčem represí v souvislosti s volbami dne 19. prosince 2010 a zásahy proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval jim pomoc.

173

Samaliuk, Hanna Valerieuna

Samoliuk, Anna Valerievna

(Samolyuk, Anna Valeryevna)

САМАЛЮК Ганна Валер'еўна

САМОЛЮК Анна Валерьевна

 

Soudkyně soudu pro obvod Frunzenskij v Minsku.

Přímo se podílela na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudila občanského aktivistu Alyaksandra Stsiashenku k 10 dnům odnětí svobody. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovanému byly použity důkazy a svědectví, které se ho netýkaly.

174

Sanko Ivan Ivanavich

Sanko Ivan Ivanovich

САНЬКО Iван Iванавiч

САНЬКО Иван Иванович

 

Major, vyšší vyšetřovatel KGB. Po tvrdém zásahu při povolební protestní manifestaci, která proběhla dne 19. prosince 2010 v Minsku, vedl vyšetřování ve věznici KGB v Minsku proti opozičním aktivistům, přičemž používal mimo jiné i zfalšované důkazy. Svými činy jasně porušil lidská práva, a to tím, že odmítl právo na spravedlivý proces, a mezinárodní závazky Běloruska v oblasti lidských práv.

175

Sauko, Valery Iosifavich

Savko, Valeri Iosifovich

САЎКО Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Předseda oblastní volební komise Hrodenské oblasti. Jako předseda oblastní volební komise byl odpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010 v Hrodenské oblasti.

176

Shadryna, Hanna Stanislavauna

Shadrina, Anna Stanislavovna

ШАДРЫНА Ганна Станiславаўна

ШАДРИНА Анна Станиславовна

 

Bývalá zástupkyně šéfredaktora listu „Sovjetskaja Belarus“ blízkého prezidentově administrativě a hlavního propagandistického listu.

Odpovědná za to, že v tištěných médiích byla zveřejňována státní propaganda, jež podněcovala k represím a podporovala a ospravedlňovala represe vůči demokratické opozici a občanské společnosti dne 19. prosince 2010, a to i prostřednictvím zkreslených informací.

177

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

Shaev, Valentin Petrovich

(Shayev, Valentin Petrovich)

ШАЕЎ Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Zástupce předsedy vyšetřovací komise, bývalý prokurátor Homelské oblasti. Odpovědný za represe proti občanské společnosti, které následovaly po volbách v prosinci roku 2010.

178

Shahrai, Ryta Piatrouna

Shagrai, Rita Petrovna

ШАГРАЙ Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ Рита Петровна

 

Soudkyně soudu pro obvod Oktjabrskij v Minsku.

Přímo se podílela na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudila občanské aktivisty Alese Sobala, maksima Hrishela a Kastantsina Chufistaua k 10 dnům odnětí svobody a Siarheie Kardymona k 15 dnům odnětí svobody. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

179

Shamionau Vadzim Iharavich

Shamenov Vadim Igorevich

(Shamyonov Vadim Igorevich)

ШАМЁНАЎ Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ Вадим Игоревич

 

Kapitán, vedoucí operační jednotky trestní kolonie IK-17 ve Šklově. Vyvíjel na politické vězně nátlak tím, že jim odmítal právo na korespondenci, a vyhrožováním vynucoval přiznání. Přímo odpovědný za porušování lidských práv politických vězňů a opozičních aktivistů krutým, nelidským či ponižujícím zacházením či tresty. Svými činy přímo porušil mezinárodní závazky Běloruska v oblasti lidských práv.

180

Shastakou Maksim Aliaksandravich

(Shastakou Maxim Aliaksandravich)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Shestakov, Maxim Alexandrovich)

ШАСТАКОЎ Maкciм Александр-авiч

ШЕСТАКОВ Максим Александрович

 

Prokurátor, který poté, co Ales Bjaljacký podal soudu žádost týkající se svého zadržení, proti němu podal u obvodního soudu pro obvod Pervomajskij v Minsku žalobu. Bjaljacký aktivně hájil osoby, které se staly terčem represí v souvislosti s volbami dne 19. prosince 2010 a zásahy proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval jim pomoc.

181

Shchurok, Ivan Antonavich

Shchurok, Ivan Antonovich

ШЧУРОК Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Člen ústřední volební komise. Jako člen ústřední volební komise byl odpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010.

182

Sheiko, Ina Valerieuna

(Shaiko, Ina Valerieuna Sheyko, Ina Valerieuna)

Sheyko, Inna Valerievna

(Sheiko, Inna Valeryevna)

ШЭЙКО Iна Валер’еўна

(Шaйко Iна Валер’еўна)

ШЕЙКО Инна Валерьевна

 

Soudkyně obvodního soudu pro obvod Centralnyj v Minsku. V roce 2011 uložila pokutu představitelům občanské společnosti nebo je odsoudila k trestům odnětí svobody za pokojné protesty v těchto případech: a) 21.7.2011, Shapavalaw, Paval, 12denní odnětí svobody; b) 21.7.2011, Ivanyuk, Yawhen, 12denní odnětí svobody; c) 14.7.2011, Khadzinski, Paval, 25 denních základních jednotek (875 000 BLR); d) 23.6.2011, Sudnik, Andrey, 25 denních základních jednotek (875 000 BLR); e) 23.6.2011, Yatskow, Usevalad, 30 denních základních jednotek (1 050 000 BLR); f) 28.4.2011, Kudlaew, Alyaksandr, 50 denních základních jednotek (1 750 000 BLR). Opakovaně ukládala tresty odnětí svobody a vysoké pokuty občanům zapojeným do pokojných protestů, a byla tudíž odpovědná za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Bělorusku.

183

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich)

ШЭЙМАН Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН Виктор Владимирович

DN: 26.5.1958

MN: Hrodna Region

Odpovědný za neobjasněná zmizení Jurije Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolije Krasovského a Dmitrije Zavadského, k nimž došlo v Bělorusku v letech 1999 a 2000. Bývalý tajemník bezpečnostní rady. Šejman je nadále zvláštním asistentem/poradcem prezidenta.

184

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury Valerievich)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

ШАСТАКОЎ Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ Юрий Валерьевич

 

Soudce soudu pro obvod Moskovskij v Minsku.

Přímo se podílel na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Ve dnech 20. a 27. prosince 2010 odsoudil k 10 dnům odnětí svobody tyto občanské aktivisty: Illyu Vasilieviche, Nadzeyu Chayukhovou, Tatsianu Radzetskayu, Siarheie Kanapatskiho a Volhu Damarada. Způsob, jímž vedl soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěl, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

185

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich))

ШУГАЕЎ Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕв Сергей Михайлович

 

Velitel útvaru KGB pro kontrarozvědku a bývalý zástupce velitele správy KGB pro kontrarozvědku. Odpovědný za represivní činnost KGB proti občanské společnosti a demokratické opozici.

186

Shved, Andrei Ivanavich

Shved, Andrei Ivanovich

(Shved, Andrey Ivanovich)

ШВЕД Андрэй Iванавiч

ШВЕД Андрей Иванович

 

Zástupce předsedy vyšetřovací komise a bývalý zástupce generálního prokurátora a vedoucí útvaru vyšetřování.

Na žádost KGB zahájil vyšetřování případu Alese Bjaljackého, jednoho z nejvýznamnějších obránců lidských práv, předsedy běloruské organizace pro lidská práva „Viasna“ a místopředsedy Mezinárodní federace lidských práv (FIDH). Bjaljacký aktivně hájil osoby, které se staly terčem represí v souvislosti s volbami dne 19. prosince 2010 a zásahy proti občanské společnosti a demokratické opozici v Bělorusku, a poskytoval jim pomoc.

187

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

ШЫКАРОЎ Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ Владислав Александрович

 

Soudce obvodního soudu pro obvod Železnodorožnyj ve Vitebsku. V průběhu odvolacího řízení odsoudil několik demonstrantů, ačkoliv nebyli soudem prvního stupně shledáni vinnými. Odpovídá za ukládání politicky motivovaných správních a trestních sankcí představitelům občanské společnosti.

188

Shylko, Alena Mikalaeuna

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

ШЫЛЬКО Алена Мiкалаеўна

ШИЛЬКО Елена Николаевна

 

Soudkyně soudu pro obvod Moskovskij v Minsku

Přímo se podílela na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Ve dnech 20., 24. a 30. prosince 2010 odsoudila tyto občanské aktivisty: Ihar Shershan (12 dnů odnětí svobody), Zmitser Shurkhai (10 dnů odnětí svobody) a Franak Viachorka (12 dnů odnětí svobody).

Dne 24. ledna 2012 odmítla odvolání Alese Bjaljackého proti rozsudku, který nad ním vynesl obvodní soud pro obvod Pjervomajskij v Minsku, přestože soudní řízení s Bjaljackým bylo v jasném rozporu s trestním řádem. Bjaljacki aktivně hájil osoby, které se staly terčem represí v souvislosti s volbami dne 19. prosince 2010 a zásahy proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval jim pomoc. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

189

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

СЯНЬКЕВIЧ Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

 

Prokurátor Mohilevské oblasti. Odpovědný za represe proti občanské společnosti, které následovaly po volbách v prosinci roku 2010.

190

Siarheenka, Ihar Piatrovich

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

СЯРГЕЕНКА Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО Игорь Петрович

 

Velitel KGB v městě Mohilevu a v Mohilevské oblasti. Odpovědný za represivní činnost KGB namířenou proti občanské společnosti a demokratické opozici v Mohilevské oblasti.

191

Simakhina, Liubou Siarheeuna

Simakhina, Liubov Sergeevna

CIMAXIHA Любоў Сяргееўна

СИМАХИНА Любовь Сергеевна

 

Soudkyně soudu pro obvod Moskovskij v Minsku.

Přímo se podílela na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudila občanského aktivistu Siarheie Barsukoua k 12 dnům odnětí svobody.

Dne 8. listopadu 2011 odsoudila občanského aktivistu Pavala Siarheie k 7 dnům odnětí svobody. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

192

Simanau Aliaksandr Anatolievich

Simonov Aleksandr Anatolievich

CIMAHAЎ Аляксандр Анатольевiч

СИМОНОВ Александр Анатольевич

DN: 1952, Homel

OP: 3100552C033PB6

Náměstek ministra spravedlnosti, do jehož působnosti patří pracovníci justice, ideologie a dohled nad výkonem soudních rozhodnutí. Mezi jeho úkoly patří dohled a kontrola nad pracovníky justice. Byl odpovědný za úlohu a činnost ministerstva spravedlnosti a soudní moci Běloruska, které jsou hlavními nástroji represí vůči obyvatelstvu, a to prostřednictvím autoritativního šíření státní propagandy v oblasti justice a zajišťováním toho, aby pracovníci justice přijímali rozhodnutí, která jsou v souladu s represivní povahou režimu, nebo aby záměrně přehlíželi nezákonné činy vykonávané příslušníky bezpečnostních služeb vůči obyvatelstvu.

193

Simanouski Dmitri Valerevich

Simanovski Dmitri Valerievich

CIMAHOЎCKI Дмiтрый Валер’евiч

СИМАНОВСКИЙ Дмитрий Валериевич

 

Prokurátor obvodního soudu pro obvod Pjervomajskij v Minsku. Zabýval se případem Dmitrije Bondarenka. Obžaloba, kterou předložil, byla zřetelně politicky motivována a byla v jasném rozporu s trestním řádem. Vycházela z úmyslně nesprávné klasifikace událostí ze dne 19. prosince 2010 a nebyla podložena fakty, důkazy ani výpověďmi svědků.

194

Sirenka, Viktar Ivanavich

Sirenko, Viktor Ivanovich

CIРЭНКА Biктap Iванавiч

СИРЕНКО Виктор Иванович

DN: 4.3.1962

OP: 3040362B062PB7

Předseda výboru pro zdravotnictví města Minsk a bývalý primář minské úrazové nemocnice. Nebránil únosu prezidentského kandidáta Něklajeva, který byl do jeho nemocnice převezen poté, co byl dne 19. prosince 2010 surově zbit; svou nečinností a tím, že posléze nezavolal policii, napomohl akci neznámých osob. Díky tomuto jednání byl povýšen.

195

Sivakau, Iury Leanidavich

(Sivakau, Yury Leanidavich)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

СIВАКАЎ Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

DN: 5.8.1946

MN: Sakhalin Region

Zorganizoval neobjasněná zmizení Jurije Zacharenka, Viktora Gončara, Anatolije Krasovského a Dmitrije Zavadského, k nimž došlo v Bělorusku v letech 1999 a 2000. Zástupce rektora minského institutu řízení, bývalý ministr cestovního ruchu a sportu, bývalý ministr vnitra a bývalý zástupce vedoucího úřadu prezidenta.

196

Skurat, Viktar Vatslavavich

Skurat, Viktor Vatslavovich

СКУРАТ Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ Виктор Вацлавович

 

Ředitel minského městského ředitelství odboru veřejné bezpečnosti ministerstva vnitra. V únoru roku 2011 obdržel cenu a dostalo se mu písemného uznání od prezidenta Lukašenka za aktivní účast a vykonávání rozkazů při potlačování demonstrací, které se konaly dne 19. prosince 2010.

197

Slizheuski, Aleh Leanidavich

Slizhevski, Oleg Leonidovich

СЛIЖЭЎСКI Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ Олег Леонидович

DN: 16.8.1972

MN: Hrodna

Ministr spravedlnosti, člen ústřední volební komise a bývalý vedoucí oddělení ministerstva spravedlnosti pro zájmové organizace a politické strany. Jako člen ústřední volební komise byl odpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů, k němuž docházelo při volbách, a to od roku 2007. V rámci svých funkcí na ministerstvu spravedlnosti a dohledu nad justicí, který vykonával, se aktivně zapojil do represí vůči občanské společnosti a demokratické opozici tím, že odmítl zaregistrovat nevládní organizace a politické strany, což v mnoha případech vedlo k jejich zrušení.

198

Smalenski, Mikalai Zinouevich

Smolenski, Nikolai Zinovievich

СМАЛЕНСКI Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

Zástupce ředitele komunikačního a informačního protiteroristického střediska a bývalý zástupce hlavního velitele KGB pro personální otázky a organizaci práce. Odpovědný za represivní činnost KGB proti občanské společnosti a demokratické opozici.

199

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

(Smirnou, Yauhen Aliaksandravich)

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnov, Yevgeni Aleksandrovich)

СМIРНОЎ Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ Евгений Александрович

DN: 15.3.1949

MN: Riazan district, Russia

OP: 3160872K021PB4

Předseda soudu Euroasijského hospodářského společenství (EurAsEc) a první náměstek předsedy hospodářského soudu odpovědný za represe vůči občanské společnosti a demokratické opozici, zejména v souvislosti s volbami v roce 2006.

200

Stosh, Mikalai Mikalaevich

Stosh, Nikolai Nikolaevich

СТОШ Мiкалай Мiкалаевiч

СТОШ, Николай Николаевич

 

Předseda oblastní volební komise v Homelské oblasti. Jako předseda oblastní volební komise byl odpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010 v Homelské oblasti.

201

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

СЦЯПУРКА Уладзiмiр Мiхайлавiч

СТЕПУРКО Владимир Михайлович

 

Soudce městského soudu v Minsku. Jakožto předseda senátu zamítl odvolání proti rozsudkům vyneseným nad politickými aktivisty a aktivisty z řad občanské společnosti Irinou Chalipovou, Sergejem Marcelevem, Pavlem Severincem, Dmitrijem Bondarenkem, Dmitrijem Doroninem, Sergejem Kazakovem, Vladimirem Lobanem, Vitalijem Macukevičem, Jevgenijem Sekretem a Olegem Fedorkevičem. Tato soudní řízení byla v jasném rozporu s trestním řádem.

Dne 24. ledna 2012 odmítl odvolání Alese Bjaljackého proti rozsudku, který nad ním vynesl obvodní soud pro obvod Pjervomajskij v Minsku, přestože soudní řízení s Bjaljackým bylo v jasném rozporu s trestním řádem.

Bjaljacký aktivně hájil osoby, které se staly terčem represí v souvislosti s volbami dne 19. prosince 2010 a zásahy proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval jim pomoc.

202

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

СТУК Аляксей Канстанцiнавiч

СТУК, Алексей Константинович

 

Zástupce generálního prokurátora;

v letech 2007 a 2008 zahájil stíhání nezávislých sdělovacích prostředků, novinářů a opozičních stran. Vydal důstojníkům KGB povolení k provedení prohlídek v prostorách „Radio Rossija“, „ERB“ a televize „Belsat“, v kancelářích běloruské lidové fronty a nevládní organizace „Batkivščina“ v Hrodnu a v bytech sedmnácti novinářů.

203

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

СУХАРЭНКА Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО Степан Николаевич

DN: 27.1.1957

MN: Zdudichi, Homel district

Velvyslanec běloruského ministerstva zahraničních věcí a bývalý ředitel tajné policie (KGB). Ještě před demonstracemi v roce 2006 se dopouštěl zastrašování aktivistů vyvíjejících pokojnou činnost a byl jedním z hlavních aktérů represe proti demokratické opozici a občanské společnosti po podvodných volbách. Dal také podnět k přijetí represivních legislativních změn a právních předpisů ve vztahu k demokratické opozici a občanské společnosti.

204

Sukhau Dzmitri Viachaslavavich

(Sukhau Dzimitry Vyachyaslavavich)

Sukhov Dmitri Vyacheslavovich

(Sukhov Dmitry Viacheslavovich)

СУХАЎ Дзмiтрi Вячаслававiч

СУХОВ Дмитрий Вячеславович

 

Podplukovník, pracovník vojenské kontrarozvědky KGB. Po tvrdém zásahu při povolební protestní manifestaci, která proběhla dne 19. prosince 2010 v Minsku, vynucoval ve věznici KGB v Minsku z opozičních aktivistů přiznání falšováním důkazů a vyhrožováním. Byl přímo odpovědný za porušování základních lidských práv politických vězňů a opozičních aktivistů používáním nadměrné síly vůči nim. Svými činy přímo porušil mezinárodní závazky Běloruska v oblasti lidských práv.

205

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

(Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna)

Svistunova, Valentina Nikolaevna

(Svistunova, Valentina Nikolayevna)

СВIСТУНОВА Валянцiна Мiкалаеўна

СВИСТУНОВА Валентина Николаевна

 

Soudkyně obvodního soudu pro obvod Centralnyj v Minsku. V letech 2010–2011 uložila pokutu představitelům občanské společnosti nebo je odsoudila k trestům odnětí svobody za pokojné protesty v těchto případech: a) 21.7.2011, Bandarenka, Volha, 10denní odnětí svobody; b) 21.7.2011, Ruskaya, Volha, 11denní odnětí svobody; c) 20.12.2010, Marchyk, Stanislaw, 15denní odnětí svobody; d) 20.12.2010, Stanchyk, Alyaksandr, 10denní odnětí svobody;e) 20.12.2010, Anyankow, Syarhey, 10denní odnětí svobody. Opakovaně ukládala tresty odnětí svobody občanům zapojeným do pokojných protestů, a byla tudíž odpovědná za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Bělorusku.

206

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich

Svorob, Nikolai Konstantinovich

СВОРАБ Мiкалай Канстанцiнавiч

СВОРОБ Николай Константинoв ич

 

Aktivně se podílel na represích vůči občanské společnosti v Bělorusku. Jako bývalý zástupce vrchního velitele KGB byl odpovědný za represivní činnost KGB namířenou proti občanské společnosti a demokratické opozici.

207

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

ТАЛСТАШОЎ Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ Александр Олегович

 

Velitel správy KGB pro ochranu ústavního pořádku a boj proti terorismu.

Odpovědný za represivní činnost KGB namířenou proti občanské společnosti a demokratické opozici.

208

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich

Taranda, Aleksandr Mikhailovich

ТАРАНДА Аляксандр Мiхайлавiч

ТАРАНДА Александр Михайлович

 

Zástupce šéfredaktora listu „Sovjetskaja Belarus“ blízkého prezidentově administrativě a hlavního propagandistického listu.

Odpovědný za to, že v tištěných médiích byla zveřejňována státní propaganda, jež podporovala a ospravedlňovala represe vůči demokratické opozici a občanské společnosti, jež jsou pomocí zkreslených a nepravdivých informací systematicky představovány v negativním a urážlivém světle, a to zejména po prezidentských volbách konaných v roce 2010.

209

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

(Tarapetskaya, Halina Mikhailauna)

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

(Toropetskaya, Galina Mikhailovna)

ТАРАПЕЦКАЯ Галiна Мiхайлаўна

ТОРОПЕЦКАЯ Галина Михайловна

 

Zástupkyně šéfredaktora listu „Sovjetskaja Belarus“ blízkého prezidentově administrativě a hlavního propagandistického listu.

Odpovědná za to, že v tištěných médiích byla zveřejňována státní propaganda, jež podněcovala k represím a podporovala a ospravedlňovala represe vůči demokratické opozici a občanské společnosti, jež jsou pomocí zkreslených informací systematicky představovány v negativním a urážlivém světle, a to zejména po prezidentských volbách konaných v roce 2010.

210

Ternavsky, Anatoly Andreevich

(Ternavski, Anatoli Andreevich; Ternavskiy, Anatoliy Andreyevich)

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андрэевiч

ТЕРНАВСКИЙ Анатолий Андреевич

DN: 1950

MN: Donetsk, Ukraine

Osoba blízká rodinným příslušníkům prezidenta Lukašenka; sponzor prezidentova sportovního klubu. Jeho činnost v oblasti ropy a ropných produktů svědčí o jeho úzkých vazbách na režim, neboť odvětví rafinace ropy je státním monopolem a v ropném odvětví je oprávněno působit pouze několik málo jedinců. Jeho společnost Univest-M je jedním ze dvou nejdůležitějších soukromých vývozců ropy v Bělorusku.

211

Tratsiak, Piotr Uladzimiravich

Tretiak, Petr Vladimirovich

(Tretyak, Piotr Vladimirovich)

ТРАЦЦЯК Петр Уладзiмiравiч

ТРЕТЬЯК, Петр Владимирович

 

Aktivně se podílel na represích vůči občanské společnosti v Bělorusku. Jako bývalý zástupce hlavního velitele KGB a člen komise bezpečnostní rady pro rádiové frekvence byl odpovědný za represivní činnost KGB namířenou proti občanské společnosti a demokratické opozici.

212

Traulka Pavel

Traulko Pavel

ТРАУЛЬКА Павел

ТРАУЛЬКО Павел

 

Podplukovník, bývalý pracovník vojenské kontrarozvědky KGB (v současné době vedoucí tiskové služby nově vytvořeného běloruského vyšetřovacího výboru). Po tvrdém zásahu při povolební protestní manifestaci, která proběhla dne 19. prosince 2010 v Minsku, vynucoval ve věznici KGB v Minsku z opozičních aktivistů přiznání falšováním důkazů a vyhrožováním. Byl přímo odpovědný za kruté, nelidské a ponižující zacházení či tresty a za odmítnutí práva na spravedlivý proces. Svými činy přímo porušil mezinárodní závazky Běloruska v oblasti lidských práv.

213

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

Trubnikov, Nikolai Alekseevich

ТРУБНIКАЎ Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ Николай Алексеевич

 

Soudce obvodu Partyzanskij v Minsku. Přímo se podílel na soudních represích vůči občanské společnosti a demokratické opozici v letech 2006 a 2007. Dne 15. ledna 2007 odsoudil politického aktivistu Andreje Dmitrieva k trestu odnětí svobody v délce 3 dnů. Způsob, jímž vedl soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěl, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

214

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

(Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

Telitsa, Lidiia Fedorovna

(Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna)

ЦЕЛIЦА Лiдзiя Федараўна

ТЕЛИЦА Лидия Федоровна

 

Soudkyně soudu pro obvod Moskovskij v Minsku.

Přímo se podílela na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudila občanského aktivistu Mikhaila Barsukoua k 10 dnům odnětí svobody. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

215

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

Tertel, Ivan Stanislavovich

ЦЕРЦЕЛЬ Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ Иван Станиславович

 

Zástupce hlavního velitele KGB pro hospodářskou trestnou činnost a boj proti korupci.

Odpovědný za represivní činnost KGB proti občanské společnosti a demokratické opozici.

216

Tsitsiankova, Alena Viktarauna

Titenkova, Elena Viktorovna

(Titenkova, Yelena Viktorovna)

ЦIЦЯНКОВА Алена Вiктараўна

ТИТЕНКОВА Елена Викторовна

 

Bývalá soudkyně soudu pro obvod Partyzanskij v Minsku.

Přímo se podílela na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudila občanské aktivisty Antona Hulaka k 15 dnům odnětí svobody, Alese Milinetse a Pavala Kamaraua k 12 dnům odnětí svobody a Siarheie Piatrushyna k 11 dnům odnětí svobody. V červenci roku 2011 odsoudila k 5 a 10 dnům odnětí svobody dalšíaktivisty. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

217

Tupik, Vera Mikhailauna

Tupik, Vera Mikhailovna

TYПIK Вера Мiхайлаўна

ТУПИК Вера Михайловна

 

Soudkyně soudu pro obvod Leninskij v Minsku. Přímo se podílela na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudila občanské aktivisty Natallii Vasilievichovou k 15 dnům odnětí svobody, Katsiarynu Parfilievu, Alyksandra Piatnitskiho a Sviatlanu Rasliakovu k 10 dnům odnětí svobody. V červenci roku 2011 odsoudila k 10 dnům odnětí svobody další aktivisty. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

218

Tushynski Ihar Heraninavich

Tushinski Igor Geroninovich

ТУШЫНСКИЙ Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ Игорь Геронинович

 

Náměstek ministra spravedlnosti, do jehož působnosti patří právní podpora orgánů, které připravují zákonné a podzákonné předpisy týkající se hospodářských otázek, a registrace právních subjektů.

Odpovědný za úlohu a činnost běloruského ministerstva spravedlnosti a soudní moci, které jsou hlavními nástroji represí vůči obyvatelstvu, a to prostřednictvím autoritativního šíření státní propagandy v oblasti justice, podněcující k represím vůči demokratické opozici a občanské společnosti a tyto represe ospravedlňující, a prostřednictvím odmítání či odpírání registrace nevládním organizacím a politickým stranám.

219

Unukevich, Tamara Vasileuna

Vnukevich, Tamara Vasilievna

УНУКЕВIЧ Тамара Васiльеўна

ВНУКЕВИЧ Тамара Васильевна

 

Soudkyně městského soudu v Minsku. Jakožto přísedící soudkyně zamítla odvolání proti rozsudkům vyneseným nad politickými aktivisty a aktivisty z řad občanské společnosti Irinou Chalipovou, Sergejem Marcelevem a Pavlem Severincem. Tato soudní řízení byla v jasném rozporu s trestním řádem.

220

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich)

Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

УЦЮРЫН Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

DN: 1971, Penza (Russia)

Vedoucí odboru bezpečnosti při úřadu prezidenta

Několik pracovníků jeho odboru se s jeho vědomím zúčastnilo výslechů politických aktivistů po demonstracích dne 19. prosince 2010.

221

Vakulchyk, Valery Paulavich

Vakulchik, Valeri Pavlovich

ВАКУЛЬЧЫК Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК Валерий Павлович

DN: 19.6.1964, Brest region

Předseda vyšetřovacího výboru, bývalý ředitel operačního a analytického střediska při úřadu prezidenta, odpovědný za telekomunikace, včetně monitorování, filtrování, kontrolování komunikačních kanálů, např. internetu, a za zásahy do nich.

222

Valchkova, Maryiana Leanidauna

(Valchkova, Maryana Leanidauna)

Volchkova, Marianna Leonidovna

ВАЛЧКОВА Марыяна Леанiдаўна

ВОЛЧКОВА Марианна Леонидовна

 

Soudkyně obvodního soudu pro obvod Partyzanskij v Minsku. V letech 2010–2011 uložila pokutu představitelům občanské společnosti nebo je odsoudila k trestům odnětí svobody za pokojné protesty v těchto případech: a) 7.7.2011, Lelikaw, Andrey, 7denní odnětí svobody; b) 7.7.2011, Lapatsik, Yawhen, trest neznámý; c) 7.7.2011, Syarheyew, Uladzimir, 11denní odnětí svobody; d) 4.7.2011, Stsepanenka, Alyaksandr, 5denní odnětí svobody; e) 4.7.2011, Plyuto, Tatsyana, 20 denních základních jednotek (700 000 BLR); f) 23.6.2011, Kanaplyannik, Syarhey, 20 denních základních jednotek (700 000 BLR); g) 20.12.2010, Furman, Viktar, 11denní odnětí svobody; h) 20.12.2010, Astashow, Anton, 11denní odnětí svobody; i) 20.12.2010, Navumava, Valyantsina, 11denní odnětí svobody. Opakovaně ukládala tresty odnětí svobody a vysoké pokuty občanům zapojeným do pokojných protestů, a byla tudíž odpovědná za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Bělorusku.

223

Varapaev, Ihar Ryhoravich

(Varapayev, Ihar Ryhoravich)

Voropaev, Igor Grigorievich

(Voropayev, Igor Grigoryevich)

ВАРАПАЕЎ Irap Pыгopaвiч

ВОРОПАЕВ Игорь Григорьевич

 

Zástupce generálního ředitele pro vědeckou činnost ve společnosti „výzkumný ústav pro elektronická počítačová zařízení“, který spadá pod státní vojensko-průmyslový výbor, a bývalý velitel správy KGB pro státní sdělovací prostředky. Odpovědný za represivní činnost KGB namířenou proti občanské společnosti a demokratické opozici.

224

Varenik, Natallia Siamionauna

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

ВАРЭНIК Наталля Сяменаўна

ВАРЕНИК Наталья Семеновна

 

Soudkyně soudu pro obvod Frunzenskij v Minsku.

Přímo se podílela na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudila občanské aktivisty Valiantsinu Furmanovou a Vadzima Klysheiku k 10 dnům odnětí svobody. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

225

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

ВАСIЛЕВIЧ Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ Григорий Алексеевич

DN: 13.2.1955

OP: 3130255A011PB5

Generální prokurátor; dohlížel na stíhání všech osob, které byly zadrženy po potlačení pokojných demonstrací dne 19. prosince 2010.

226

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

ВАСIЛЬЕЎ Аляксей Аляксандравiч

ВАСИЛЬЕВ, Алексей Александрович

 

Předseda oblastní volební komise Minské oblasti. Jako předseda oblastní volební komise byl odpovědný za porušení mezinárodních volebních standardů v průběhu prezidentských voleb dne 19. prosince 2010 v Minské oblasti.

227

Vehera, Viktar Paulavich

Vegera, Viktor Pavlovich

BEREPA Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА Виктор Павлович

 

První zástupce vrchního velitele KGB

Odpovědný za represivní činnost KGB proti občanské společnosti a demokratické opozici. Dal podnět k zahájení vyšetřování případu politického vězně Alese Bjaljackého, jednoho z nejvýznamnějších obránců lidských práv, předsedy běloruské organizace pro lidská práva „Viasna“ a místopředsedy Mezinárodní federace lidských práv (FIDH). Bjaljacký aktivně hájil osoby, které se staly terčem represí v souvislosti s volbami dne 19. prosince 2010 a zásahy proti občanské společnosti a demokratické opozici, a poskytoval jim pomoc.

228

Volkau, Siarhei Mikhailavich

Volkov, Sergei Mikhailovich

(Volkov, Sergey Mikhailovich)

ВОЛКАЎ Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ Сергей Михайлович

 

Aktivně se účastnil potlačování občanské společnosti v Bělorusku. Jako bývalý velitel správy KGB pro rozvědku byl odpovědný za represivní činnost KGB vůči občanské společnosti a demokratické opozici.

229

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

(Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich)

Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich

(Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich)

ЯКУНЧЫХIН Аляксандр Анатольевiч

ЯКУНЧИХИН Александр Анатольевич

 

Soudce obvodního soudu pro obvod Centralnyj v Minsku. V letech 2010–2011 uložil pokutu představitelům občanské společnosti nebo je odsoudil k trestům odnětí svobody za pokojné protesty v těchto případech: a) 17.11.2011, Makayew, Alyaksandr, 5denní odnětí svobody; b) 7.7.2011, Tukay, Illya, 12denní odnětí svobody; c) 7.7.2011, Shapchyts, Yawhen, 12denní odnětí svobody; d) 31.1.2011, Kulakow, Lyeanid, 30 denních základních jednotek (1 050 000 BLR); e) 21.12.2010, Yaromyenak, Uladzimir, 15denní odnětí svobody; f) 20.12.2010, Daroshka, Alyaksey, 12denní odnětí svobody; g) 20.12.2010, Kakhno, Herman, 12denní odnětí svobody; h) 20.12.2010, Palyakow, Vital, 15denní odnětí svobody. Opakovaně ukládal tresty odnětí svobody a vysoké pokuty občanům zapojeným do pokojných protestů, a byl tudíž odpovědný za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Bělorusku.

230

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

ЯРМАЛIЦКI Сяргей Уладзiмiравiч

ЕРМОЛИЦКИЙ Сергей Владимирович

 

Velitel vězeňského tábora ve městě Šklov. Byl odpovědný za nelidské zacházení se zadržovanými osobami a za pronásledování bývalého kandidáta na prezidenta Nikolaje Statkeviče, jenž byl uvězněn v souvislosti s událostmi ze dne 19. prosince 2010, a dalších vězňů.

231

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich

(Iuferytsyn, Dzmitry Viktaravich)

Yuferitsyn, Dmitri (Dmitry) Viktorovich

(Yuferitsin, Dmitri Viktorovich; Iuferitsyn, Dmitry Viktorovich)

ЮФЕРЫЦЫН Дзмiтрый Вiктаравiч

ЮФЕРИЦЫН Дмитрий Викторович

 

Soudce obvodního soudu pro obvod Leninskij v Minsku. V roce 2010 uložil pokutu představitelům občanské společnosti nebo je odsoudil k trestům odnětí svobody za pokojné protesty v těchto případech: a) 20.12.2010, Charukhin, Kanstantsin, 30 denních základních jednotek (1 050 000 BLR); b) 20.12.2010, Yarmola, Mikalay, 15denní odnětí svobody; c) 20.12.2010, Halka, Dzmitry, 10denní odnětí svobody; d) 20.12.2010, Navumaw, Viktar, 12denní odnětí svobody; e) 20.12.2010, Haldzenka, Anatol, 10denní odnětí svobody. Opakovaně ukládal tresty odnětí svobody a vysoké pokuty občanům zapojeným do pokojných protestů, a byl tudíž odpovědný za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Bělorusku.

232

Zaharouski, Anton

Zagorovski, Anton

ЗАГАРОЎСКI Антон

ЗАГОРОВСКИЙ Антон

 

Prokurátor obvodního státního zastupitelství pro obvod Frunzenskij v Minsku, zabývající se případem odpůrce Vasilije Parfenkova. Odpovídá za ukládání politicky motivovaných správních a trestních sankcí představitelům občanské společnosti.

233

Zaitsau, Vadzim Iurievich

Zaitsev, Vadim Iurievich

ЗАЙЦАЎ Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

DN: 1964

Vrchní velitel KGB.

Odpovědný za transformaci KGB v hlavní orgán represe využívaný proti občanské společnosti a demokratické opozici. Odpovědný za to, že se do sdělovacích prostředků rozšířily zkreslené informace o demonstrantech z 19. prosince 2010, podle nichž si tito údajně nakoupili materiál použitelný jako zbraně. Osobně ohrožoval životy a zdraví manželky a dítěte bývalého prezidentského kandidáta Andreje Sannikova. Je hlavním iniciátorem příkazů, které vedly k protiprávnímu obtěžování členů demokratické opozice a jejich mučení a ke špatnému zacházení s vězni.

234

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

ЗАЙЦАВА Вiкторiя Генадзеўна

ЗАЙЦЕВА Виктория Геннадьевна

 

Soudkyně městského soudu v Minsku. Jakožto přísedící soudkyně zamítla odvolání proti rozsudkům vyneseným nad bývalým kandidátem na prezidenta Andrejem Sannikovem a politickými aktivisty a aktivisty z řad občanské společnosti Iljou Vasilevičem, Fjodorem Mirzajanovem, Olegem Gnedčikem a Vladimirem Jerjomenokem. Tato soudní řízení byla v jasném rozporu s trestním řádem.

235

Zakharau, Aliaksei Ivanavich

Zakharov, Aleksei Ivanovich

(Zakharov, Alexey Ivanovich)

ЗАХАРАЎ Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ Алексей Иванович

 

Aktivně se podílel na represích vůči občanské společnosti v Bělorusku. Jako bývalý velitel správy KGB pro vojenskou kontrarozvědku byl odpovědný za represivní činnost KGB namířenou proti občanské společnosti a demokratické opozici. Pracovníci KGB se s jeho vědomím účastnili výslechů politických aktivistů po demonstraci dne 19. prosince 2010.

236

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

Zapasnik, Marina Sviatoslavovna

ЗАПАСНIК Марына Святаславаўна

ЗАПАСНИК Марина Святославовна

 

Soudkyně obvodního soudu pro obvod Leninskij v Minsku. V roce 2011 uložila pokutu představitelům občanské společnosti nebo je odsoudila k trestům odnětí svobody za pokojné protesty v těchto případech: a) 18.7.2011, Palyakow Vital, 12denní odnětí svobody; b) 7.7.2011, Marozaw, S., 10denní odnětí svobody; c) 7.7.2011, Badrahin, Alyaksandr, 10denní odnětí svobody; d) 7.7.2011, Marozova, S., 10denní odnětí svobody; e) 7.7.2011, Varabey, Alyaksandr, 15denní odnětí svobody; f) 4.7.2011, Mazurenka, Mikita, 10denní odnětí svobody. Opakovaně ukládala tresty odnětí svobody občanům zapojeným do pokojných protestů, a byla tudíž odpovědná za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Bělorusku.

237

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

ЖАДОБIН Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН Юрий Викторович

DN: 14.11.1954

OP: 3141154A021PB0

Ministr obrany.

Jako člen bezpečnostní rady schvaluje represivní rozhodnutí dohodnutá na ministerské úrovni, což se týká rovněž rozhodnutí o zásahu proti pokojným demonstracím dne 19. prosince 2010. Po událostech z prosince roku 2010 s poukazem na demokratickou opozici ocenil „úplnou porážku destruktivních sil“.

238

Zhuk Alena Siamionauna

(Zhuk Alena Syamionauna)

Zhuk Elena Semenovna

(Zhuk Yelena Semyonovna)

ЖУК Алена Сямёнаўна

ЖУК Елена Семеновна

 

Soudkyně obvodního soudu pro obvod Pjervomajskij ve Vitebsku. Dne 24. února 2012 odsoudila Sjargeje Kavalenku, který byl od začátku února roku 2012 považován za politického vězně, ke dvěma letům a jednomu měsíci vězení za porušení podmíněného trestu. V případě Sjargeje Kavalenka byla Alena Zhuk přímo odpovědná za porušení lidských práv, neboť mu odmítla právo na spravedlivý proces. Sjargeji Kavalenkovi byl již dříve uložen podmíněný trest za vyvěšování zakázané historické bílo-červeno-bílé vlajky, symbolu opozičního hnutí, ve Vitebsku. Následný trest, který mu Alena Zhuk uložila, byl nepřiměřeně tvrdý, vezme-li se v úvahu povaha trestného činu, a nebyl v souladu s běloruským trestním zákoníkem. Svými činy Alena Zhuk přímo porušila mezinárodní závazky Běloruska v oblasti lidských práv.

239

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

ЖУК Дзмiтрый Аляксандр-авiч

ЖУК Дмитрий Александрович

DN: 7.7.1970

OP: 3070770A081PB7

Generální ředitel státní zpravodajské agentury BIELTA.

Odpovědný za to, že ve sdělovacích prostředcích byla zveřejňována státní propaganda, jež podporovala a ospravedlňovala represe vůči demokratické opozici a občanské společnosti dne 19. prosince 2010, a to i prostřednictvím zkreslených informací.

240

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

(Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

ЖУКОЎСКАЯ Жанна Аляксееўна

ЖУКОВСКАЯ Жанна Алексеевна

 

Soudkyně soudu pro obvod Frunzenskij v Minsku.

Přímo se podílela na soudních represích vůči pokojným demonstrantům ze dne 19. prosince 2010. Dne 20. prosince 2010 odsoudila občanské aktivisty Irynu Yarashevichovou k 15 dnům a Mikhaila Yakavenka k 10 dnům odnětí svobody. Dne 7. července 2011 odsoudila občanského aktivistu Baryse Sidareiku za účast na tichém protestu k 10 dnům odnětí svobody. Způsob, jímž vedla soudní řízení, byl v jasném rozporu s trestním řádem. Strpěla, aby proti obžalovaným byly použity důkazy a svědectví, které se jich netýkaly.

241

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

ЖУКОЎСКI Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинов-ич

 

Prokurátor soudu pro obvod Zavodskoj v Minsku, který se zabýval případy předních představitelů občanské společnosti Iriny Chalipové, Sergeje Marceleva, Pavla Severince. Obžaloba, kterou předložil, byla zřetelně politicky motivována a byla v jasném rozporu s trestním řádem. Vycházela z úmyslně nesprávné klasifikace událostí ze dne 19. prosince 2010 a nebyla podložena fakty, důkazy ani výpověďmi svědků.

242

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna

(Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna)

Zenkevich, Valentina Nikolaevna

ЗЯНЬКЕВIЧ Валянцiна Мiкалаеўна

ЗЕНЬКЕВИЧ Валентина Николаевна

 

Soudkyně obvodního soudu pro obvod Leninskij v Minsku. V roce 2010 uložila pokutu představitelům občanské společnosti nebo je odsoudila k trestům odnětí svobody za pokojné protesty v těchto případech: a) 20.12.2010, Yarmolaw, Yahor, 12denní odnětí svobody; b) 20.12.2010, Palubok, Alyaksandr, 15denní odnětí svobody; c) 20.12.2010, Mikhalkin Zakhar, 10denní odnětí svobody; d) 20.10.2010, Smalak, Syarhey, 15denní odnětí svobody; e) 20.12.2010, Vassilewski, Alyaksandr, 15denní odnětí svobody. Opakovaně ukládala tresty odnětí svobody občanům zapojeným do pokojných protestů, a byla tudíž odpovědná za potlačování občanské společnosti a demokratické opozice v Bělorusku.

243

Zimouski Aliaksandr Leanidavich

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

ЎЗIМOЎCКI Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ Александр Леонидович

DN: 10.1.1961

MN: Germany (GDR)

OP: 3100161A078PB5

Mediální poradce a bývalý ředitel státní rozhlasové a televizní společnosti. Až do prosince roku 2010 byl hlavním aktérem propagandy běloruského režimu ve smyslu systematického potírání opozice a ospravedlňování případů hrubého porušování lidských práv a opakovaných tvrdých zásahů proti opozici a občanské společnosti v Bělorusku.


B.   Subjekty podle čl. 4 odst. 1

 

Název

Transkripce běloruského

a ruského zápisu

Název

(v běloruštině)

Název

(přepis do ruštiny)

Identifikační údaje

Důvody pro zařazení na seznam

1

Beltechexport

 

‘ЗАО Белтехзкспорт’

Republic of Belarus, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-B

Tel: (+375 17) 263-63-83,

Fax: (+375 17) 263-90-12

Subjekt původně vlastněný Vladimirem Petfijevem. Většinovým akcionářem je bývalý poradce Vladimíra Petfijeva ve společnosti Velcom Dmitrij Gurinovič. Společnost Beltechexport má prospěch z režimu, protože je hlavním vývozcem zbraní a vojenského materiálu, které jsou ve vlastnictví státu nebo byly vyrobeny ve státem vlastněných společnostech. Podporuje Lukašenkův režim a je pro něj zdrojem příjmů, které pocházejí z prodeje zbraní.

2

Sport-Pari

 

‘ЗАО Спорт-пари’ (оператор республиканс-кой лотереи)

 

Subjekt ovládaný Vladimirem Petfijevem prostřednictvím jeho dalších subjektů Business Network a BT Telecommunications. Vladimir Peftijev tento subjekt ovládá spolu s Dmitryjem Alexandrovičem Lukašenkem, přičemž Lukašenko vede prezidentův sportovní klub, který vlastní povinný státní většinový podíl ve Sport-Pari.

3

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications

 

частное унитарное предприятие ЧУП ‘БТ Телекоммуникации’

 

Subjekt ovládaný Vladimirem Petfijevem.

4

LLC Delovaya Set

ООО Деловая сеть

 

 

Subjekt ovládaný Vladimirem Petfijevem.

5

CJSC Sistema investicii i inovacii

ЗАО Системы инвестиций и инноваций

 

 

Subjekt ovládaný Vladimirem Petfijevem.

6

PUC Sen-Ko

ЧУП Сен-Ко

 

 

Subjekt ovládaný Vladimirem Petfijevem.

7

PUC BT Invest

ЧУП БТ Инвест

 

 

Subjekt ovládaný Vladimirem Petfijevem.

8

The Spirit and Vodka Company Aquadiv

Малиновщизненский спиртоводочный завод Аквадив

 

 

Subjekt ovládaný Vladimirem Petfijevem.

9

Beltekh Holding

Белтех Холдинг

 

 

Subjekt ovládaný Vladimirem Petfijevem.

10

Spetspriborservice

Спецприборсервис

 

 

Subjekt ovládaný Vladimirem Petfijevem.

11

Tekhnosoyuzpribor

Техносоюзприбор

 

 

Subjekt ovládaný Vladimirem Petfijevem.

12

LLC Triple

ООО ТРАЙПЛ

 

Pobediteley Avenue 51/2, Room 15 220035 Minsk

Республика Беларусь, 220035 Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15

Holdingová společnost vlastněná Jurijem Čižem. Jurij Čiž finančně podporuje Lukašenkův režim, zejména prostřednictvím své holdingové společnosti LLC Triple.

13

JLLC Neftekhimtrading

СООО НефтеХимТрейдинг

 

Registered 2002, Minsk

Dceřiná společnost společnosti LLC Triple.

14

CJSC Askargoterminal

ЗАО Аскарготерминал

 

 

Dceřiná společnost společnosti LLC Triple.

15

LLC Triple Metal Trade

ООО Трайплметаллтрейд

 

 

Dceřiná společnost společnosti LLC Triple.

16

JSC Berezovsky KSI

ОАО Березовский комбинат силикатных изделий

 

 

Dceřiná společnost společnosti LLC Triple.

17

JV LLC Triple-Techno

СП ООО Трайпл- Техно

 

 

Dceřiná společnost společnosti LLC Triple.

18

JLLC Variant

СООО Вариант

 

 

Dceřiná společnost společnosti LLC Triple.

19

JLLC Triple-Dekor

СООО Трайпл- Декор

 

 

Dceřiná společnost společnosti LLC Triple.

20

JCJSC QuartzMelProm

СЗАО Кварцмелпром

 

 

Dceřiná společnost společnosti LLC Triple.

21

JCJSC Altersolutions

СЗАО Альтерсолюшнс

 

 

Dceřiná společnost společnosti LLC Triple.

22

JCJSC Prostoremarket

СЗАО Простомаркет

 

 

Dceřiná společnost společnosti LLC Triple.

23

JLLC AquaTriple

СП ООО Акватрайпл

 

 

Dceřiná společnost společnosti LLC Triple.

24

LLC Rakowski browar

ООО Ракаўскi бровар

 

 

Dceřiná společnost společnosti LLC Triple.

25

MSSFC Logoysk

ГСОК Логойск

 

 

Dceřiná společnost společnosti LLC Triple.

26

Triple-Agro ACC

Трайпл-Агро

 

 

Dceřiná společnost společnosti LLC Triple.

27

CJSC Dinamo- Minsk

ЗАО ФК Динамо- Минск

 

 

Dceřiná společnost společnosti LLC Triple.

28

JLLC Triplepharm

СООО Трайплфарм

 

 

Dceřiná společnost společnosti LLC Triple.

29

LLC Triple-Veles

ООО Трайпл-Велес

 

 

Dceřiná společnost společnosti LLC Triple.

30

Univest-M

Юнивест

 

 

Subjekt ovládaný Anatolijem Ternavským.

31

FLLC Unis Oil

ИООО Юнис Ойл

 

 

Dceřiná společnost společnosti Univest-M.

32

JLLC UnivestStroyInvest

СООО ЮнивестСтройИнвест

 

 

Dceřiná společnost společnosti Univest-M.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU