2012/498/EU2012/498/EU: Rozhodnutí Komise ze dne 17. srpna 2012 o změně rozhodnutí 2010/2/EU a 2011/278/EU, pokud jde o odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku (oznámeno pod číslem C(2012) 5715) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 241, 7.9.2012, s. 52-54 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 17. srpna 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. srpna 2012 Nabývá účinnosti: 20. srpna 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/331 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 17. srpna 2012

o změně rozhodnutí 2010/2/EU a 2011/278/EU, pokud jde o odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku

(oznámeno pod číslem C(2012) 5715)

(Text s významem pro EHP)

(2012/498/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (1), a zejména na čl. 10a odst. 1 a 13 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutím Komise 2010/2/EU (2) se podle směrnice 2003/87/ES sestavuje seznam odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku.

(2)

Rozhodnutí Komise 2011/278/EU (3) stanoví přechodná pravidla harmonizovaného přidělování bezplatných povolenek na emise platná v celé Unii podle článku 10a směrnice 2003/87/ES.

(3)

Každý rok lze na seznam odvětví a pododvětví zařadit další odvětví či pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku, pokud se v rámci analytické zprávy prokázalo, že dotyčné odvětví nebo pododvětví splňuje kritéria stanovená v čl. 10a odst. 14 až 17 směrnice 2003/87/ES v důsledku změny, která měla na jeho činnost výrazný dopad.

(4)

Některá odvětví, u nichž se nemá za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku podle klasifikace NACE-4 v rozhodnutí 2010/2/EU, byla rozčleněna a byla posouzena řada odpovídajících pododvětví, jejichž některé specifické charakteristické vlastnosti měly ve srovnání se zbývajícím odvětvím výrazně odlišný dopad. Pro pododvětví „Závojovina, rouno, rohože, matrace, desky a podobné výrobky ze skleněných vláken, kromě tkanin“ a „Strusková vlna, horninová vlna a podobné minerální vlny a jejich směsi, volně ložené, v listech nebo rolích“ toto posouzení prokázalo, že mohou být jasně odlišeny od jiných pododvětví na základě specifických vlastností a že splňují kvantitativní kritéria uvedená v čl. 10a odst. 15 směrnice 2003/87/ES. Pododvětví „Závojovina, rouno, rohože, matrace, desky a podobné výrobky ze skleněných vláken, kromě tkanin“ a „Strusková vlna, horninová vlna a podobné minerální vlny a jejich směsi, volně ložené, v listech nebo rolích“ by měla být odpovídajícím způsobem zařazena na seznam odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku.

(5)

Kód 2614 „Výroba skleněných vláken“ podle klasifikace NACE-4 se skládá ze dvou šestimístných kódů Prodcom: „261411 Skleněná lunta, pramence, příze a střiž ze skleněných vláken“ a „261412 Závojovina, rouno, rohože, matrace, desky a podobné výrobky ze skleněných vláken, kromě tkanin“. U pododvětví, na které se vztahuje šestimístný kód Prodcom 261411, se mělo za to, že mu hrozí značné riziko úniku uhlíku podle rozhodnutí 2010/2/EU. Tím, že se na seznam odvětví a pododvětví, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku uhlíku, zařadí i kód Prodcom 261412, tak bude zahrnuto celé odvětví na úrovni kódu 2614 podle klasifikace NACE-4. Z důvodu jasnosti, a aby se zabránilo duplicitě, byl proto do oddílu 1.2 seznamu zařazen kód 2614 podle klasifikace NACE-4, zatímco v oddílu 2 se zrušuje kód Prodcom 261411.

(6)

Rozhodnutí 2010/2/EU a 2011/278/EU by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro změnu klimatu,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Změny rozhodnutí 2010/2/EU

Příloha rozhodnutí 2010/2/EU se mění v souladu s přílohou I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Změny rozhodnutí 2011/278/EU

Příloha I rozhodnutí 2011/278/EU se mění v souladu s přílohou II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Určení

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 17. srpna 2012.

Za Komisi

Connie HEDEGAARD

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32.

(2)  Úř. věst. L 1, 5.1.2010, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 130, 17.5.2011, s. 1.


PŘÍLOHA I

Příloha rozhodnutí 2010/2/EU se mění takto:

1)

V oddíle 1.2 se za položku 2613 vkládá nová položka, která zní:

Kód NACE

Popis

„2614

Výroba skleněných vláken“

2)

Část 2 se mění takto:

a)

zrušuje se tato položka:

Kód Prodcom

Popis

„261411

Skleněná lunta, pramence, příze a střiž ze skleněných vláken“

b)

za položku 26821400 se vkládá nová položka, která zní:

Kód Prodcom

Popis

„26821610

Strusková vlna, horninová vlna a podobné minerální vlny a jejich směsi, volně ložené, v listech nebo rolích“


PŘÍLOHA II

V příloze I rozhodnutí 2011/278/EU se položka odpovídající referenční úrovni produktu „Minerální vlna“ nahrazuje tímto:

Referenční úroveň produktu

Definice zahrnutých produktů

Definice zahrnutých procesů a emisí

(systémové hranice)

Ohrožení únikem uhlíku v letech 2013 a 2014 podle rozhodnutí 2010/2/EU

Hodnota referenční úrovně

(povolenek/t)

„Minerální vlna

Izolační výrobky z minerální vlny pro tepelnou, zvukovou a protipožární izolaci vyrobené za použití skla, horniny nebo strusky.

Zahrnuje všechny procesy přímo či nepřímo spojené s výrobními kroky mletí, rozvláknění a injektáž pojiv, tvrzení, sušení a tváření. Pro určení úrovně nepřímých emisí se posoudí celková spotřeba elektřiny v rámci systémových hranic.

ano

0,682“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU