2012/285/SZBPRozhodnutí Rady 2012/285/SZBP ze dne 31. května 2012 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guinea-Bissau, a o zrušení rozhodnutí 2012/237/SZBP

Publikováno: Úř. věst. L 142, 1.6.2012, s. 36-46 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 31. května 2012 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. června 2012 Nabývá účinnosti: 1. června 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY 2012/285/SZBP

ze dne 31. května 2012

o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guinea-Bissau, a o zrušení rozhodnutí 2012/237/SZBP

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 3. května 2012 přijala Rada rozhodnutí 2012/237/SZBP o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu v Republice Guinea-Bissau (1).

(2)

Dne 18. května 2012 přijala Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rezoluci 2048 (2012), která ukládá zákaz cestování osobám, které se snaží zabránit obnovení ústavního pořádku nebo které podnikají kroky narušující stabilitu Republiky Guinea-Bissau, a zejména těm, které sehrály vedoucí úlohu při státním převratu dne 12. dubna 2012 a které svou činností usilují o narušení právního státu a omezení vlády civilní moci a napomáhají beztrestnosti a nestabilitě v zemi.

(3)

Vzhledem k závažnosti situace v Republice Guinea-Bissau je třeba zařadit další osoby na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření stanovená v rozhodnutí 2012/237/SZBP.

(4)

Rozhodnutí 2012/237/SZBP by proto mělo být zrušeno a nahrazeno tímto rozhodnutím,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zabránily vstupu na své území nebo průjezdu přes své území:

a)

osobám uvedeným v příloze rezoluce RB OSN č. 2048 (2012) a dalším osobám určeným Radou bezpečnosti nebo výborem ustaveným podle bodu 9 rezoluce RB OSN č. 2048 (2012) (dále jen „výbor“) v souladu s bodem 6 rezoluce RB OSN č. 2048 (2012), jejichž seznam je uveden v příloze I;

b)

osobám, na něž se nevztahuje příloha I a jež se podílejí se na jednání, které ohrožuje mír, bezpečnost nebo stabilitu Republiky Guinea-Bissau, nebo takovému jednání poskytují podporu, a osobám s nimi spojeným, jejichž seznam je uveden v příloze II.

2.   Odstavec 1 nezavazuje členské státy k odmítnutí vstupu svých státních příslušníků na své území.

3.   Odstavec 1 písm. a) se nepoužije, stanoví-li výbor, že:

a)

cesta dotčené osoby je odůvodněná na základě humanitárních potřeb, včetně náboženských povinností; nebo

b)

výjimka by přispěla k cílům dosažení míru a národního smíření v Republice Guinea-Bissau a stability v regionu.

4.   Ustanovení odst. 1 písm. a) se nepoužije, jsou-li vstup na území nebo průjezd přes ně nezbytné, aby mohlo proběhnout soudní řízení.

5.   Ustanovením odst. 1 písm. b) nejsou dotčeny případy, kdy je členský stát vázán povinností podle mezinárodního práva, zejména:

a)

jako hostitelská země mezinárodní mezivládní organizace;

b)

jako hostitelská země mezinárodní konference svolané OSN nebo konané pod její záštitou;

c)

podle mnohostranné dohody o výsadách a imunitách; nebo

d)

podle smlouvy o smíru z roku 1929 (Lateránský pakt) uzavřené mezi Svatým stolcem (Vatikánským městským státem) a Itálií.

6.   Odstavec 5 se použije rovněž v případech, kdy je členský stát hostitelskou zemí Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

7.   Rada musí být řádně informována o všech případech, kdy členský stát udělí výjimku podle odstavce 5 nebo 6.

8.   Členské státy mohou udělit výjimky z opatření uložených podle odst. 1 písm. b), pokud je cesta odůvodněná na základě naléhavé humanitární potřeby nebo na základě účasti na mezivládních setkáních, včetně setkání podporovaných Unií, nebo těch, jejichž hostitelem je členský stát vykonávající předsednictví OBSE, je-li politický dialog veden tak, že přímo podporuje demokracii, lidská práva a právní stát v Republice Guinea-Bissau.

9.   Členský stát, který si přeje udělit výjimky podle odstavce 8, tuto skutečnost písemně oznámí Radě. Výjimka se pokládá za udělenou, pokud jeden nebo více členů Rady nevznese písemně námitku do dvou pracovních dnů od obdržení oznámení o navrhované výjimce. Pokud jeden nebo více členů Rady námitku vznese, může přesto o udělení navrhované výjimky rozhodnout Rada kvalifikovanou většinou.

10.   Pokud členský stát podle odstavců 5, 6, 8 a 9 povolí osobám uvedeným v příloze II vstup na své území nebo průjezd přes ně, je povolení omezeno na účel, pro který bylo uděleno, a na osoby, kterých se týká.

Článek 2

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které náleží nebo jsou vlastněny, drženy či ovládány fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány, jež se podílejí na jednání, které ohrožuje mír, bezpečnost nebo stabilitu Republiky Guinea-Bissau, nebo takovému jednání poskytují podporu, a fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty nebo orgány s nimi spojenými, jejichž seznam je uveden v příloze III.

2.   Žádné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje nesmějí být přímo či nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám anebo subjektům uvedeným v příloze III nebo v jejich prospěch.

3.   Příslušné orgány členských států mohou povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, pokud rozhodnou, že finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze III a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, nájemného nebo hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určené výlučně k úhradě přiměřených poplatků za odborné výkony a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků a hospodářských zdrojů;

d)

nezbytné pro úhradu mimořádných výdajů, pokud příslušný orgán oznámí ostatním příslušným orgánům a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, proč se domnívá, že by mělo být konkrétní povolení uděleno.

Členské státy informují ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

4.   Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán členského státu povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly fyzické nebo právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v odstavci 1 zařazeny do přílohy III, nebo se na ně vztahuje soudní nebo správní rozhodnutí či rozhodčí nález vynesené před tímto dnem;

b)

finanční prostředky a hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím či nálezem, a to v mezích stanovených příslušnými právními předpisy, jimiž se řídí práva osob uplatňujících takové nároky;

c)

zástavní právo nebo rozhodnutí či nález není ve prospěch osoby, subjektu nebo orgánu uvedeného v příloze III;

d)

uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v daném členském státě.

Členské státy informují ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce.

5.   Odstavec 2 se nepoužije na připsání k zmrazeným účtům:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů; nebo

b)

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, od nějž se na tyto účty vztahují ustanovení tohoto rozhodnutí,

pokud se na takové úroky, jiné výnosy a platby i nadále vztahuje odstavec 1.

Článek 3

1.   Rada provádí změny přílohy I na základě rozhodnutí Rady bezpečnosti nebo výboru.

2.   Rada na návrh členského státu nebo vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku přijme podle potřeby změny seznamů uvedených v přílohách II a III.

3.   Rada sdělí dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným na seznamu v příloze III své rozhodnutí včetně důvodů jejich zařazení na seznam, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím umožní těmto fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům se k záležitosti vyjádřit.

4.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a o této skutečnosti informuje dotčenou fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán, které jsou uvedeny na seznamu v příloze III.

Článek 4

Pro dosažení co největšího účinku opatření stanovených v tomto rozhodnutí Unie vybízí třetí státy, aby přijaly omezující opatření zmíněným opatřením podobná.

Článek 5

1.   Toto rozhodnutí se odpovídajícím způsobem přezkoumá, změní nebo zruší, zejména s ohledem na příslušná rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN.

2.   Opatření podle čl. 1 odst. 1 písm. b) a článku 2 se pravidelně a nejméně každých dvanáct měsíců přezkoumávají. Tato opatření se přestanou používat pro dotčené osoby a subjekty, pokud Rada postupem podle čl. 3 odst. 2 stanoví, že již nejsou nadále splněny podmínky pro jejich použití.

Článek 6

Rozhodnutí 2012/237/SZBP se zrušuje.

Článek 7

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 31. května 2012.

Za Radu

předseda

N. WAMMEN


(1)  Úř. věst. L 119, 4.5.2012, s. 43.


PŘÍLOHA I

Seznam osob podle čl. 1 odst. 1 písm. a)

 

Jméno

Identifikační údaje

(datum a místo narození (dat. nar. a místo nar.), číslo pasu / číslo průkazu totožnosti apod.)

Důvody zařazení na seznam

1.

Generál António INJAI

(také znám jako António INDJAI)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 20. 1. 1955

místo nar.: Encheia, sektor Bissorá, oblast Oio, Guinea-Bissau

rodiče: Wasna Injai a Quiritche Cofte

úřední funkce: armádní generál – náčelník generálního štábu ozbrojených sil

pas: diplomatický pas č. AAID00435

datum vydání: 18. 2. 2010

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 18. 2. 2013

António Injai se osobně podílel na plánování a vedení vzpoury, k níž došlo dne 1. dubna 2010 a která vyvrcholila nezákonným zatčením předsedy vlády Carla Gomese Júniora a následně i náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Josého Zamory Induty. Během volebního období v roce 2012 Antonio Injai z pozice náčelníka generálního štábu ozbrojených sil činil výhružná prohlášení o svém záměru svrhnout zvolené orgány a zmařit volební proces. Antonio Injai byl zapojen do operačního plánování státního převratu, k němuž došlo dne 12. dubna 2012. V době bezprostředně po převratu, vydal první komuniké „vojenského velení“ generální štáb ozbrojených sil, v jehož čele generál Injai stojí.

2.

Generálmajor Mamadu TURE (N'KRUMAH)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 26. 4. 1947

úřední funkce: zástupce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil

diplomatický pas č. DA0002186

datum vydání: 30. 3. 2007

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 26. 8. 2013

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

3.

Generál Estêvão NA MENA

dat. nar.: 7. 3. 1956

úřední funkce: generální inspektor ozbrojených sil

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

4.

Brigádní generál Ibraima CAMARÁ

(také znám jako Papa Camará)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 11. 5. 1964

rodiče: Suareba Camará a Sale Queita

úřední funkce: náčelník generálního štábu vzdušných ozbrojených sil.

diplomatický pas č. AAID00437

datum vydání: 18. 2. 2010

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 18. 2. 2013

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

5.

Podplukovník Daba NA WALNA

(také znám jako Daba Na Walna)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 6. 6. 1966

rodiče: Samba Naualna a In-Uasne Nanfafe

úřední funkce: mluvčí „vojenského velení“

pas č. SA 0000417

datum vydání: 29. 10. 2003

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 10. 3. 2013

Mluvčí „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.


PŘÍLOHA II

Seznam osob podle čl. 1 odst. 1 písm. b)

 

Jméno

Identifikační údaje

(datum a místo narození (dat. nar. a místo nar.), číslo pasu / číslo průkazu totožnosti apod.)

Důvody zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

1.

Generál Augusto MÁRIO CÓ

úřední funkce: Náčelník generálního štábu pozemních ozbrojených sil.

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

1.6.2012

2.

Generál Saya Braia Na NHAPKA

státní příslušnost: Guinea-Bissau

úřední funkce: Velitel prezidentské stráže

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

1.6.2012

3.

Plukovník Tomás DJASSI

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 18. září 1968

úřední funkce: Velitel národní gardy

Pas: AAIS00820

datum vydání: 24.11.2010

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 27.4.2012

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Blízký poradce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Antónia Injaiho

1.6.2012

4.

Plukovník Cranha DANFÁ

státní příslušnost: Guinea-Bissau

úřední funkce: Velitel operací společného štábu ozbrojených sil

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Blízký poradce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Antónia Injaiho.

1.6.2012

5.

Plukovník Celestino de CARVALHO

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 14.6.1955

rodiče: Domingos de Carvalho a Josefa Cabral

úřední funkce: Předseda Institutu národní obrany

Pas: Diplomatický pas DA0002166

datum vydání: 19.2.2007

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 15.4.2013

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Bývalý náčelník generálního štábu vzdušných ozbrojených sil. To, že byl v delegaci “vojenského velení”, která se dne 26. dubna setkala s Hospodářským společenstvím států západní Afriky (ECOWAS) potvrzuje jeho účast ve “vojenském velení”.

1.6.2012

6.

Kapitán (námořnictva) Sanhá CLUSSÉ

státní příslušnost: Guinea-Bissau

datum narození: 28. září 1965

rodiče: Clusse Mutcha a Dalu Imbungue

úřední funkce: Zastupující náčelník generálního štábu námořních ozbrojených sil.

Pas: SA 0000515

datum vydání: 8.12.2003

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 29.8.2013

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. To, že byl v delegaci “vojenského velení”, která se dne 26. dubna setkala s Hospodářským společenstvím států západní Afriky (ECOWAS) potvrzuje jeho účast ve “vojenském velení”.

1.6.2012

7.

Podplukovník Júlio NHATE

státní příslušnost: Guinea-Bissau

rok narození: 1972

úřední funkce: Velitel výsadkářského pluku

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Podplukovník Júlio NHATE řídil vojenskou operaci na podporu státního převratu, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

1.6.2012

8.

Podplukovník Tchipa NA BIDON

státní příslušnost: Guinea-Bissau

Datum narození: 28. května 1954

rodiče: „Nabidom“

úřední funkce: Velitel vojenského zpravodajství

Pas: Diplomatický pas DA0001564

datum vydání: 30.11.2005

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 15.5.2011

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

1.6.2012

9.

Podplukovník Tcham NA MAN (také znám jako Namam)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 27. února 1953

rodiče: Biute Naman a Ndjade Na Noa

úřední funkce: Ředitel vojenské nemocnice ozbrojených sil

Pas: SA0002264

datum vydání: 24.7.2006

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 23.7.2009

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Podplukovník Tcham Na Man je rovněž členem vysokého vojenského velení.

1.6.2012

10.

Major Samuel FERNANDES

státní příslušnost: Guinea-Bissau

Datum narození: 22. ledna 1965

rodiče: José Fernandes a Segunda Iamite

úřední funkce: Zástupce velitele operací národní gardy

Pas: AAIS00048

datum vydání: 24.3.2009

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 24.3.2012

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

1.6.2012

11.

Major Idrissa DJALÓ

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 6. ledna 1962

úřední funkce: Protokolární poradce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Byl jedním z prvních důstojníků, který se veřejně přihlásil ke členství ve „vojenském velení“ tím, že podepsal jedno z jeho prvních komuniké (č. 5 ze dne 13. dubna). Major Djaló rovněž slouží ve vojenském zpravodajství.

1.6.2012

12.

Velitel (námořnictva) Bion NA TCHONGO (také znám jako Nan Tchongo)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 8. dubna 1961

rodiče: Cunha Nan Tchongo a Bucha Natcham

úřední funkce: Velitel námořního zpravodajství

Pas: Diplomatický pas DA0001565

datum vydání: 1.12.2005

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 30.11.2008

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

1.6.2012

13.

Velitel (námořnictva) Agostinho Sousa CORDEIRO

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 28. května 1962

rodiče: Luis Agostinho Cordeiro a Domingas Soares

úřední funkce: Velitel logistiky společného štábu ozbrojených sil

Pas: SA0000883

datum vydání: 14.4.2004

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 15.4.2013

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

1.6.2012

14.

Kapitán Paulo SUNSAI

státní příslušnost: Guinea-Bissau

úřední funkce: Zástupce vojenského velitele severní oblasti

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

1.6.2012

15.

Nadporučík Lassana CAMARÁ

státní příslušnost: Guinea-Bissau

úřední funkce: Velitel finančních služeb ozbrojených sil

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Odpovídá za zpronevěru státních prostředků patřících celnímu úřadu, generálnímu ředitelství pro dopravu a generálnímu ředitelství pro hranice a migraci. Z těchto prostředků je financováno „vojenské velení“.

1.6.2012

16.

Nadporučík Julio NA MAN

státní příslušnost: Guinea-Bissau

úřední funkce: Pobočník náčelníka generálního štábu ozbrojených sil

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Nadporučík Na Man se aktivně podílel na operativním velení při státním převratu, ke kterému došlo dne 12. dubna, na základě příkazů Antónia Injaiho. Jménem „vojenského velení“ se rovněž účastnil jednání s politickými stranami.

1.6.2012


PŘÍLOHA III

Seznam osob, subjektů a orgánů podle článku 2

 

Jméno

Identifikační údaje (datum a místo narození (dat. nar. a místo nar.), číslo pasu / číslo průkazu totožnosti apod.)

Důvody zařazení na seznam

Datum zařazení na seznam

1.

Generál António INJAI (také znám jako António INDJAI)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 20. ledna 1955

místo nar.: Encheia, sektor Bissorá, oblast Oio, Guinea-Bissau

rodiče: Wasna Injai a Quiritche Cofte

úřední funkce: Generálporučík náčelník generálního štábu ozbrojených sil

Pas: Diplomatický pas AAID00435

datum vydání: 18.2.2010

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 18.2.2013

António Injai se osobně podílel na plánování a vedení vzpoury, k níž došlo dne 1. dubna 2010 a která vyvrcholila nezákonným zatčením předsedy vlády Carla Gomese Júniora a následně i tehdejšího náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Josého Zamory Indutyho; během volebního období v roce 2012 Antonio Injai z pozice náčelníka generálního štábu ozbrojených sil činil výhružná prohlášení o svém záměru svrhnout zvolené orgány a zmařit volební proces. Antonio Injai byl zapojen do operačního plánování státního převratu, k němuž došlo dne 12. dubna 2012.

V době bezprostředně po převratu vydal první komuniké „vojenského velení“ generální štáb ozbrojených sil, v jehož čele generál Injai stojí.

3.5.2012

2.

Generálmajor Mamadu TURE (N'KRUMAH)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 26. dubna 1947

úřední funkce: Zástupce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil

Diplomatický pas č. DA0002186

datum vydání: 30.3.2007

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 26.8.2013

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

3.5.2012

3.

Generál Estêvão NA MENA

dat. nar.: 7. března 1956

úřední funkce: Generální inspektor ozbrojených sil

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

3.5.2012

4.

Brigádní generál Ibraima CAMARA (také znám jako „Papa Camara“)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 11. května 1964

rodiče: Suareba Camara a Sale Queita

úřední funkce: Náčelník generálního štábu vzdušných ozbrojených sil

Diplomatický pas č. AAID00437

datum vydání: 18. 2. 2010

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 18.2.2013

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

3.5.2012

5.

Podplukovník Daba NA WALNA (také znám jako „Daba Na Walna“)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 6. června 1966

rodiče: Samba Naualna a In-Uasne Nanfafe

úřední funkce: Mluvčí „vojenského velení“

pas č. SA 0000417

datum vydání: 29.10.2003

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 10.3.2013

Mluvčí „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

3.5.2012

6.

Generál Augusto MÁRIO CÓ

úřední funkce: Náčelník generálního štábu pozemních ozbrojených sil.

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

3.5.2012

7.

Generál Saya Braia Na NHAPKA

státní příslušnost: Guinea-Bissau

úřední funkce: Velitel prezidentské stráže

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

1.6.2012

8.

Plukovník Tomás DJASSI

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 18. září 1968

úřední funkce: Velitel národní gardy

Pas: AAIS00820

datum vydání: 24.11.2010

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 27.4.2012

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Blízký poradce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Antónia Injaiho.

1.6.2012

9.

Plukovník Cranha DANFÁ

státní příslušnost: Guinea-Bissau

úřední funkce: Velitel operací společného štábu ozbrojených sil

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Blízký poradce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil Antónia Injaiho.

1.6.2012

10.

Plukovník Celestino de CARVALHO

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 14.6.1955

rodiče: Domingos de Carvalho a Josefa Cabral

úřední funkce: Předseda Institutu národní obrany

Pas: Diplomatický pas DA0002166

datum vydání: 19.2.2007

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 15.4.2013

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Bývalý náčelník generálního štábu vzdušných ozbrojených sil. To, že byl v delegaci “vojenského velení”, která se dne 26. dubna setkala s Hospodářským společenstvím států západní Afriky (ECOWAS) potvrzuje jeho účast ve “vojenském velení”.

1.6.2012

11.

Kapitán (námořnictva) Sanhá CLUSSÉ

státní příslušnost: Guinea-Bissau

Datum narození: 28. září 1965

rodiče: Clusse Mutcha a Dalu Imbungue

úřední funkce: Zastupující náčelník generálního štábu námořních ozbrojených sil.

Pas: SA 0000515

datum vydání: 8.12.2003

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 29.8.2013

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. To, že byl v delegaci “vojenského velení”, která se dne 26. dubna setkala s Hospodářským společenstvím států západní Afriky (ECOWAS) potvrzuje jeho účast ve “vojenském velení”.

1.6.2012

12.

Podplukovník Júlio NHATE

státní příslušnost: Guinea-Bissau

rok narození: 1972

úřední funkce: Velitel výsadkářského pluku

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Podplukovník Júlio NHATE řídil vojenskou operaci na podporu státního převratu, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

1.6.2012

13.

Podplukovník Tchipa NA BIDON

státní příslušnost: Guinea-Bissau

Datum narození: 28. května 1954

rodiče: „Nabidom“

úřední funkce: Velitel vojenského zpravodajství

Pas: Diplomatický pas DA0001564

datum vydání: 30.11.2005

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 15.5.2011

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

1.6.2012

14.

Podplukovník Tcham NA MAN (také znám jako Namam)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 27. února 1953

rodiče: Biute Naman a Ndjade Na Noa

úřední funkce: Ředitel vojenské nemocnice ozbrojených sil

Pas: SA0002264

datum vydání: 24.7.2006

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 23.7.2009

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Podplukovník Tcham Na Man je rovněž členem vysokého vojenského velení.

1.6.2012

15.

Major Samuel FERNANDES

státní příslušnost: Guinea-Bissau

Datum narození: 22. ledna 1965

rodiče: José Fernandes a Segunda Iamite

úřední funkce: Zástupce velitele operací národní gardy

Pas: AAIS00048

datum vydání: 24.3.2009

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 24.3.2012

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

1.6.2012

16.

Major Idrissa DJALÓ

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 6. ledna 1962

úřední funkce: Protokolární poradce náčelníka generálního štábu ozbrojených sil

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Byl jedním z prvních důstojníků, který se veřejně přihlásil ke členství ve „vojenském velení“ tím, že podepsal jedno z jeho prvních komuniké (č. 5 ze dne 13. dubna). Major Djaló rovněž slouží ve vojenském zpravodajství.

1.6.2012

17.

Velitel (námořnictva) Bion NA TCHONGO (také znám jako Nan Tchongo)

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 8. dubna 1961

rodiče: Cunha Nan Tchongo a Bucha Natcham

úřední funkce: Velitel námořního zpravodajství

Pas: Diplomatický pas DA0001565

datum vydání: 1.12.2005

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 30.11.2008

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

1.6.2012

18.

Velitel (námořnictva) Agostinho Sousa CORDEIRO

státní příslušnost: Guinea-Bissau

dat. nar.: 28. května 1962

rodiče: Luis Agostinho Cordeiro a Domingas Soares

úřední funkce: Velitel logistiky společného štábu ozbrojených sil

Pas: SA0000883

datum vydání: 14.4.2004

místo vydání: Guinea-Bissau

platnost do: 15.4.2013

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

1.6.2012

19.

Kapitán Paulo SUNSAI

státní příslušnost: Guinea-Bissau

úřední funkce: Zástupce vojenského velitele severní oblasti

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012.

1.6.2012

20.

Nadporučík Lassana CAMARÁ

státní příslušnost: Guinea-Bissau

úřední funkce: Velitel finančních služeb ozbrojených sil

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Odpovídá za zpronevěru státních prostředků patřících celnímu úřadu, generálnímu ředitelství pro dopravu a generálnímu ředitelství pro hranice a migraci. Z těchto prostředků je financováno „vojenské velení“.

1.6.2012

21.

Nadporučík Julio NA MAN

státní příslušnost: Guinea-Bissau

úřední funkce: Pobočník náčelníka generálního štábu ozbrojených sil

Člen „vojenského velení“, jež se přihlásilo k odpovědnosti za státní převrat, ke kterému došlo dne 12. dubna 2012. Nadporučík Na Man se aktivně podílel na operativním velení při státním převratu, ke kterému došlo dne 12. dubna, na základě příkazů Antónia Injaiho. Jménem „vojenského velení“ se rovněž účastnil jednání s politickými stranami.

1.6.2012


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU