2012/187/EU2012/187/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 4. dubna 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2001/861/ES, pokud jde o novaluron (oznámeno pod číslem C(2012) 2164) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 101, 11.4.2012, s. 15-17 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 4. dubna 2012 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. dubna 2012 Nabývá účinnosti: 10. dubna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 4. dubna 2012,

kterým se mění rozhodnutí 2001/861/ES, pokud jde o novaluron

(oznámeno pod číslem C(2012) 2164)

(Text s významem pro EHP)

(2012/187/EU)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (1), a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (2), a zejména na čl. 80 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 91/414/EHS se v souladu s čl. 80 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2009 nadále použije v případě účinných látek, o nichž bylo přijato rozhodnutí podle čl. 6 odst. 3 směrnice 91/414/EHS před 14. červnem 2011.

(2)

V souladu s čl. 6 odst. 2 směrnice 91/414/EHS obdrželo Spojené království dne 29. března 2001 od společnosti Makhteshim Agan Ltd. žádost o zařazení účinné látky novaluron do přílohy I směrnice 91/414/EHS.

(3)

Rozhodnutím Komise 2001/861/ES (3) bylo potvrzeno, že po předběžném zkoumání se dokumentace považuje za úplnou, tj. že v zásadě vyhovuje požadavkům na údaje a informace stanoveným v přílohách II a III směrnice 91/414/EHS.

(4)

Členským státům bylo na základě toho umožněno v souladu s čl. 8 odst. 1 směrnice 91/414/EHS udělit na počáteční období tří let dočasná povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující novaluron. Uvedené počáteční období tří let může začít kdykoliv, jakmile bude žádost posouzena.

(5)

V souladu s čl. 11 odst. 6 třetím pododstavcem druhou větou nařízení Komise (EU) č. 188/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 91/414/EHS, pokud jde o postup posuzování účinných látek, které nebyly uvedeny na trh do dvou let ode dne oznámení uvedené směrnice (4), požádal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dne 16. června 2011 členský stát zpravodaj, aby si vyžádal od žadatele další informace.

(6)

Žadatel dopisem ze dne 29. února 2012 informoval Spojené království, úřad a Komisi o svém záměru nadále nepodporovat hodnocení a nepředkládat další údaje. Týmž dopisem žadatel svou žádost stáhl. Jelikož nebyly předloženy další informace, které úřad požadoval, dokumentaci již nelze považovat za úplnou.

(7)

Rozhodnutí 2001/861/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Stávající dočasná povolení by proto měla být odejmuta a neměla by být udělena žádná nová povolení.

(9)

U přípravků na ochranu rostlin obsahujících novaluron, u kterých členské státy v souladu s čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS udělují odkladnou lhůtu, by tato lhůta měla uplynout nejpozději jeden rok po odnětí příslušného povolení.

(10)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2001/861/ES se nahrazuje zněním v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Členské státy zajistí, aby:

a)

povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující novaluron byla odejmuta nejpozději do 3. října 2012;

b)

ode dne zveřejnění tohoto rozhodnutí nebyla udělována ani obnovována žádná povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující novaluron.

Článek 3

Jakákoli odkladná lhůta udělená členskými státy v souladu s čl. 4 odst. 6 směrnice 91/414/EHS musí být co nejkratší a uplyne nejpozději dvanáct měsíců po odnětí příslušného povolení.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. dubna 2012.

Za Komisi

John DALLI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 321, 6.12.2001, s. 34.

(4)  Úř. věst. L 53, 26.2.2011, s. 51.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

ÚČINNÉ LÁTKY, JICHŽ SE TÝKÁ TOTO ROZHODNUTÍ

Číslo

Obecný název,

číslo CIPAC

Oznamovatel

Datum žádosti

Členský stát zpravodaj

1

Laminarin

CIPAC 671

Laboratoires Goëmar S.A., Francie

29. března 2001

Belgie“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU