2012/174/SZBPRozhodnutí Rady 2012/174/SZBP ze dne 23. března 2012 , kterým se mění společná akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska

Publikováno: Úř. věst. L 89, 27.3.2012, s. 69-71 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 19. června 2013 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 23. března 2012 Nabývá účinnosti: 23. března 2012
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 12. prosince 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY 2012/174/SZBP

ze dne 23. března 2012,

kterým se mění společná akce 2008/851/SZBP o vojenské operaci Evropské unie s cílem přispět k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na čl. 42 odst. 4 a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 10. listopadu 2008 přijala Rada společnou akci 2008/851/SZBP (1).

(2)

Rada přijala dne 8. prosince 2009 rozhodnutí 2009/907/SZBP (2), dne 30. července 2010 rozhodnutí 2010/437/SZBP (3) a dne 7. prosince 2010 rozhodnutí 2010/766/SZBP (4), kterými se změnila společná akce 2008/851/SZBP.

(3)

Dne 14. listopadu 2011 přijala Rada strategický rámec pro oblast Afrického rohu s cílem vyvinout komplexní přístup pro řešení problémů, jejichž zdrojem je oblast Afrického rohu. Boj proti pirátství je součástí tohoto úsilí.

(4)

Pirátství a ozbrojené loupeže v Somálsku a u pobřeží Somálska nadále ohrožují lodní dopravu v této oblasti, a zejména dodávky potravinové pomoci pro somálské obyvatelstvo poskytované Světovým potravinovým programem, a vytváří finanční toky, proti nimž je třeba vyvinout další úsilí.

(5)

Vojenská operace EU podle společné akce 2008/851/SZBP (dále jen „Atalanta“) by měla být prodloužena do 12. prosince 2014.

(6)

Je rovněž nezbytné stanovit finanční referenční částku určenou na krytí společných výdajů Atalanty v období od 13. prosince 2012 do 12. prosince 2014.

(7)

Dne 16. prosince 2008 zmocnila Rada bezpečnosti Organizace spojených národů rezolucí 1851 (2008) týkající se situace v Somálsku státy a regionální organizace, které spolupracují v boji proti pirátství a ozbrojeným loupežím páchaným na moři u pobřeží Somálska a které somálská prozatímní federální vláda předem oznámí generálnímu tajemníkovi OSN, aby přijímaly veškerá nezbytná opatření vhodná k použití v Somálsku pro účely potlačení pirátství a ozbrojených loupeží páchaných na moři, za předpokladu, že veškerá taková opatření budou v souladu s platným mezinárodním humanitárním právem a mezinárodním právem v oblasti lidských práv.

(8)

Dne 22. listopadu 2011 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci 2020 (2011), kterou prodloužila platnost zmocnění podle bodu 10 rezoluce 1846 (2008) a bodu 6 rezoluce 1851 (2008).

(9)

Dopisem ze dne 20. února 2012 nabídla EU prozatímní federální vládě rozšířenou spolupráci, a navázala tak na nabídku učiněnou v dopise ze dne 30. října 2008.

(10)

V souladu s bodem 6 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1851 (2008) a bodem 9 rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2020 (2011) informovala prozatímní federální vláda o nabídce EU generálního tajemníka OSN dopisem ze dne 1. března 2012.

(11)

Je nezbytné rozšířit operační prostor Atalanty o vnitrozemské vody a pevninské území Somálska.

(12)

Rovněž je nezbytné stanovit podmínky, za nichž budou moci být předávány podezřelé osoby zadržené ve vnitrozemských či pobřežních vodách jiných států než Somálska.

(13)

Společná akce 2008/851/SZBP by měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Společná akce 2008/851/SZBP se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Mise

1.   Evropská unie provádí vojenskou operaci na podporu rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) a 1851 (2008) způsobem vyhovujícím akcím, které jsou povoleny v případech pirátství na základě článku 100 a následujících Úmluvy OSN o mořském právu, podepsané v Montego Bay dne 10. prosince 1982 (dále jen „Úmluva OSN o mořském právu“), a zejména pomocí závazků se třetími státy (dále jen „Atalanta“), s cílem přispět:

k ochraně plavidel Světového potravinového programu dodávajících potravinovou pomoc vysídlenému obyvatelstvu v Somálsku v souladu s mandátem vymezeným v rezoluci Rady bezpečnosti OSN 1814 (2008) a

k ochraně zranitelných plavidel plujících podél somálského pobřeží a k odvrácení, prevenci a potlačení pirátství a ozbrojených loupeží u pobřeží Somálska v souladu s mandátem vymezeným v rezolucích Rady bezpečnosti OSN 1846 (2008) a 1851 (2008).

2.   Síly nasazené za tímto účelem operují v oblasti zahrnující somálské pobřežní území a vnitrozemské vody a námořní oblasti při pobřeží Somálska a sousedních zemí v Indickém oceánu, a to v souladu s politickým cílem námořní operace EU stanoveným v koncepci řešení krize, kterou Rada schválila dne 5. srpna 2008.

3.   Atalanta dále přispívá k monitorování rybolovných činností u pobřeží Somálska.“

2)

Článek 2 se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

zajišťuje ochranu plavidel pronajatých pro účely Světového potravinového programu, mimo jiné přítomností ozbrojených složek Atalanty na palubě dotčených plavidel, a to i během jejich plavby v pobřežních a vnitrozemských vodách Somálska;“;

b)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

vykonává dohled v pobřežních oblastech Somálska, včetně jeho pobřežních a vnitrozemských vod, které představují riziko pro námořní činnosti, zejména pro námořní přepravu;“;

c)

písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f)

udržuje kontakty a spolupracuje s organizacemi, subjekty a státy působícími v oblasti s cílem bojovat proti pirátství a ozbrojeným loupežím u pobřeží Somálska, zejména s námořními silami „Combined Task Force 151“, které působí v rámci operace „Trvalá svoboda“.“

3)

Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Předávání osob zadržených za účelem uplatnění pravomocí

1.   Na základě toho, že Somálsko přijímá uplatňování pravomocí členskými státy nebo třetími státy na jedné straně a článku 105 Úmluvy OSN o mořském právu na straně druhé, jsou osoby, které jsou podezřelé, že mají v úmyslu spáchat, páchají nebo spáchaly činy pirátství nebo ozbrojené loupeže podle článků 101 a 103 Úmluvy OSN o mořském právu v pobřežních a vnitrozemských vodách Somálska nebo na volném moři, a které jsou zadrženy za účelem uplatnění pravomocí, jakož i prostředky, jež sloužily k uskutečnění takových činů, předávány:

příslušným orgánům členského státu nebo třetího státu účastnících se operace, pod jejichž vlajkou se plaví plavidlo, které zadržení uskutečnilo, nebo

pokud tento stát nemůže nebo si nepřeje uplatnit svou pravomoc, členskému státu nebo kterémukoli třetímu státu, který si přeje vůči uvedeným osobám nebo prostředkům svou pravomoc uplatnit.

2.   Osoby, které jsou podezřelé, že mají v úmyslu spáchat, páchají nebo spáchaly činy pirátství nebo ozbrojené loupeže podle článků 101 a 103 Úmluvy OSN o mořském právu a které byly v rámci Atalanty zadrženy za účelem uplatnění pravomoci v pobřežních, vnitrozemských či souostrovních vodách jiných států v dané oblasti se souhlasem těchto států, jakož i prostředky, jež sloužily k uskutečnění takových činů, mohou být předány příslušným orgánům dotyčného státu, nebo pokud s tím dotyčný stát souhlasí, příslušným orgánům jiného státu.

3.   Žádnou z osob uvedených v odstavcích 1 a 2 nelze předat do třetího státu, pokud s tímto třetím státem nebyly podmínky předání dohodnuty v souladu s platným mezinárodním právem, zejména mezinárodním právem v oblasti lidských práv, aby bylo zvláště zaručeno, že nikdo nebude odsouzen k smrti, mučen ani vystaven jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.“

4)

V článku 14 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Finanční referenční částka určená na krytí společných nákladů vojenské operace EU v období od 13. prosince 2012 do 12. prosince 2014 se stanoví na 14 900 000 EUR. Procentní sazba referenční částky podle čl. 25 odst. 1 rozhodnutí Rady 2011/871/SZBP se stanoví na 0 %.“

5)

V článku 16 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Vojenská operace EU končí dnem 12. prosince 2014.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 23. března 2012.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 301, 12.11.2008, s. 33.

(2)  Úř. věst. L 322, 9.12.2009, s. 27.

(3)  Úř. věst. L 210, 11.8.2010, s. 33.

(4)  Úř. věst. L 327, 11.12.2010, s. 49.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU