2012/168/SZBPRozhodnutí Rady 2012/168/SZBP ze dne 23. března 2012 , kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 87, 24.3.2012, s. 85-89 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 23. března 2012 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 23. března 2012 Nabývá účinnosti: 23. března 2012
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 13. dubna 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY 2012/168/SZBP

ze dne 23. března 2012,

kterým se mění rozhodnutí 2011/235/SZBP o omezujících opatřeních vůči některým osobám a subjektům s ohledem na situaci v Íránu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 12. dubna 2011 přijala rozhodnutí 2011/235/SZBP (1).

(2)

Na základě přezkumu rozhodnutí 2011/235/SZBP by měla být omezující opatření prodloužena do dne 13. dubna 2013.

(3)

Kromě toho by vzhledem k závažnosti situace lidských práv v Íránu na seznam osob a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze rozhodnutí 2011/235/SZBP měly být zařazeny další osoby.

(4)

V této souvislosti je třeba poznamenat, že v souladu se 4. bodem odůvodnění rozhodnutí 2011/235/SZBP mohou být mezi osobami, na něž jsou zaměřena omezující opatření, rovněž členové íránských revolučních gard, Basij (Basídž) a Ansar-e-Hezbollah (Ansár Hizballáh).

(5)

Dále by měl být zakázán prodej, dodávky, převod nebo vývoz vybavení či softwaru určených především k užití při monitorování nebo odposlechu, prováděných iránským režimem, internetu a telefonických komunikací v mobilních či pevných sítích v Íránu.

(6)

S ohledem na cíle rozhodnutí 2011/235/SZBP by toto rozhodnutí mělo dále obsahovat zákaz dodávek, prodeje nebo převodu vybavení, které by mohlo být použito k vnitřním represím. Rozhodnutí 2010/413/SZBP ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu (2) by zároveň mělo být změněno, aby tento zákaz již nadále neobsahovalo.

(7)

Rozhodnutí 2011/235/SZBP by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2011/235/SZBP se mění takto:

1)

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 2a

Zakazuje se prodej, dodávky, převod nebo vývoz vybavení či softwaru určených především k užití při monitorování nebo odposlechu, prováděných iránským režimem nebo v jeho prospěch, internetu a telefonických komunikací v mobilních či pevných sítích v Íránu a poskytování pomoci při instalaci, provozu či aktualizaci takového vybavení či softwaru.

Unie přijme opatření nezbytná k určení příslušných položek, na které se má tento článek vztahovat.

Článek 2b

1.   Zakazuje se prodej, dodávky, převod nebo vývoz vybavení, které lze použít k vnitřním represím, do Íránu státními příslušníky členských států nebo z území členských států nebo za použití plavidel či letadel členských států, ať již toto vybavení pochází z území členských států či nikoli.

2.   Zakazuje se rovněž:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc, zprostředkovatelské služby nebo jiné služby související s vybavením uvedeným v odstavci 1 anebo související s poskytováním, výrobou, údržbou a užíváním tohoto vybavení jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Íránu nebo pro použití v této zemi;

b)

přímo či nepřímo poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc v souvislosti s vybavením uvedeným v odstavci 1, což zahrnuje zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru pro jakýkoli prodej, dodávku, převod nebo vývoz tohoto vybavení, anebo v souvislosti s poskytováním příslušné technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo jiných služeb jakékoli fyzické či právnické osobě, subjektu nebo orgánu v Íránu nebo pro použití v této zemi.“

2)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 4a

Zakazuje se podílet se vědomě a záměrně na činnostech, jejichž cílem či důsledkem je obcházení opatření stanovených v článcích 2a a 2b.“

3)

Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

1.   Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

2.   Toto rozhodnutí se použije do dne 13. dubna 2013. Je průběžně přezkoumáváno. Má-li Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, prodlouží jeho použitelnost nebo je případně změní.“

Článek 2

Na seznam obsažený v příloze rozhodnutí 2011/235/SZBP se doplňují osoby uvedené v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Bruselu dne 23. března 2012.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 51.

(2)  Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39.


PŘÍLOHA

Seznam osob podle článku 2

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

ZARGHAMI Ezzatollah

 

Jakožto vedoucí státního vysílání Iránské islámské republiky (Islamic Republic of Iran Broadcasting – IRIB) je odpovědný za programová rozhodnutí. IRIB vysílal v období od srpna roku 2009 do prosince roku 2011 vynucená doznání zadržovaných osob a řadu zinscenovaných procesů. Tyto pořady představují jasné porušení mezinárodních ustanovení o spravedlivém procesu a práva na řádné soudní řízení.

23.3.2012

2.

TAGHIPOUR Reza

Místo narození: Maragheh (Írán)

Datum narození: 1957

Ministr informatiky a komunikací. Jakožto ministr informatiky je jedním z vysoce postavených úředníků pověřený cenzurou a kontrolou internetových činností a rovněž veškerými způsoby komunikace (zejména mobilními telefony). Během vyšetřování osob zadržovaných z politických důvodů vyšetřovatelé využívali jejich osobní údaje, emaily a komunikace.

Při několika příležitostech od posledních prezidentských voleb a během pouličních demonstrací byly přerušeny sítě mobilních operátorů a zasílání textových zpráv, bylo narušeno satelitní vysílání televizních kanálů, docházelo k místnímu přerušení nebo alespoň zpomalení internetu.

23.3.2012

3.

KAZEMI Toraj

 

Policejní plukovník pověřený technologiemi a komunikacemi, nedávno oznámil kampaň vládních hackerů s cílem lépe kontrolovat informace na internetu a poškodit „závadné“ internetové stránky.

23.3.2012

4.

LARIJANI Sadeq

Místo narození: Najaf (Irák)

Datum narození: 1960 nebo srpen 1961

Nejvyšší představitel soudnictví. Nejvyšší představitel soudnictví musí odsouhlasit a podepsat veškeré rozsudky qisas (odplata), hodoud (trestné činy rouhání) a ta'zirat (trestné činy proti státu). To zahrnuje vynesení rozsudku a uložení trestu smrti, bičování a amputace. V tomto ohledu osobně schválil řadu rozsudků o trestu smrti, v rozporu s mezinárodními normami, včetně kamenování (v současné době je ke kamenování odsouzeno 16 osob), poprav udušením, poprav mladistvých a veřejných poprav, jako například poprav, kdy davy tisíců osob přihlíží tomu, jak vězně oběsí na mostě. Rovněž souhlasil s vykonáním tělesných trestů, jako například amputace a nakapání kyseliny do očí odsouzené osoby. Od doby, kdy Sadeq Larijani převzal funkci, značně se zvýšila četnost svévolného zatýkání politických vězňů, obránců lidských práv a příslušníků menšin. Od roku 2009 rovněž prudce vzrostl počet poprav. Sadeq Larijani je rovněž odpovědný za systematické porušování dodržování práva na spravedlivý proces při íránském soudním řízení.

23.3.2012

5.

MIRHEJAZI Ali

 

Zástupce velitele Výboru nejvyššího vůdce a vedoucí bezpečnostní služby. Je členem uzavřeného okruhu Nejvyššího vůdce a je odpovědný za plánování potlačování protestů, ke kterým dochází od roku 2009.

23.3.2012

6.

SAEEDI Ali

 

Zástupce vůdce v Islámské revoluční gardě (Guide chez les Pasdaran) od roku 1995 poté, co absolvoval kariéru v rámci vojenské instituce, přesněji ve zpravodajských službách Pasdaran. Díky této úřední funkci se stal nezbytným zprostředkovatelem mezi příkazy, které přicházejí z Nejvyššího výboru vůdce (Bureau du Guide) a v rámci represivního aparátu Islámské revoluční gardy (Pasdaran).

23.3.2012

7.

RAMIN Mohammad-Ali

Místo narození: Dezful (Írán)

Datum narození: 1954

Do prosince roku 2010 jako náměstek ministra pro tisk měl hlavní odpovědnost za cenzuru; přímo odpovídal za ukončení činnosti řady orgánů reformního tisku (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh apod.), zrušení nezávislého sdružení tisku a za zastrašování či zatýkání novinářů.

23.3.2012

8.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Místo narození: Meibod (Írán)

Datum narození: 1967

Náměstek ministra vnitra pro politické záležitosti. Odpovědný za vydávání pokynů k represím osob, které se vyjadřují na obranu svých legitimních práv, včetně svobody projevu.

23.3.2012

9.

REZVANI Gholomani

 

Zástupce generálního guvernéra města Rašt. Odpovědný za hrubé porušování práva na spravedlivé soudní řízení.

23.3.2012

10.

SHARIFI Malek Ajdar

 

Nejvyšší představitel soudní moci v provincii Východní Ázerbájdžán. Odpovědný za hrubé porušování práva na spravedlivé soudní řízení.

23.3.2012

11.

ELAHI Mousa Khalil

 

Prokurátor ve městě Tabríz. Odpovědný za vydávání pokynů k hrubému porušování lidských práv, včetně práva na spravedlivé soudní řízení.

23.3.2012

12.

FAHRADI Ali

 

Prokurátor ve městě Karadž. Odpovědný za hrubé porušování lidských práv požadováním trestu smrti pro mladistvého.

23.3.2012

13.

REZVANMANESH Ali

 

Prokurátor. Odpovědný za hrubé porušování lidských práv požadováním trestu smrti pro mladistvého.

23.3.2012

14.

RAMEZANI Gholamhosein

 

Velitel zpravodajské služby Islámské revoluční gardy (IRGC). Odpovědný za hrubé porušování lidských práv osob, které se vyjadřují na obranu svých legitimních práv, včetně svobody projevu. Vede oddělení odpovědné za zatýkání a mučení bloggerů/novinářů.

23.3.2012

15.

SADEGHI Mohamed

 

Plukovník a zástupce technické a kybernetické zpravodajské služby Islámské revoluční gardy (IRGC). Odpovědný za zatýkání a mučení bloggerů/novinářů.

23.3.2012

16.

JAFARI Reza

 

Šéf zvláštního stíhání kyberkriminality. Pověřený zatýkáním, zadržováním a stíháním bloggerů a novinářů.

23.3.2012

17.

RESHTE-AHMADI Bahram

 

Zástupce prokurátora v Teheránu. Vede prokuraturu ve věznici Evin. Odpovědný za odpírání práv obráncům lidských práv a politickým vězňům, včetně návštěv a jiných práv zadržených osob.

23.3.2012


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU