2012/105/EU2012/105/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 14. prosince 2011 o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací o správě celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie a protokolu mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o technických modalitách podle uvedené dohody

Publikováno: Úř. věst. L 57, 29.2.2012, s. 1-2 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 14. prosince 2011 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 14. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 14. prosince 2011

o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací o správě celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie a protokolu mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o technických modalitách podle uvedené dohody

(2012/105/EU)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 4 první pododstavec ve spojení s čl. 218 odst. 5 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S ohledem na hospodářský význam dovozu surového dřeva pro Unii a význam, který má pro Unii Ruská federace jako dodavatel surového dřeva, Komise s Ruskou federací vyjednala, že Ruská federace sníží nebo zruší vývozní cla, která v současnosti uplatňuje, včetně cel na surové dřevo.

(2)

Tyto závazky, které se přistoupením Ruské federace ke Světové obchodní organizaci (WTO) stanou součástí Listiny koncesí a závazků Ruské federace u WTO, zahrnují i celní kvóty na vývoz určitých druhů dřeva jehličnanů, jejichž část byla vymezena pro vývoz do Unie.

(3)

V souvislosti s jednáními o přistoupení Ruské federace k WTO Komise jménem Unie s vyjednala dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací o správě zmíněných celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie (dále jen „dohoda“).

(4)

Jak je uvedeno v dohodě, Unie a Ruská federace sjednali podrobné technické modality správy příslušných celních kvót, které jsou obsaženy v protokolu o technických modalitách podle dohody (dále jen „protokol“).

(5)

Dohoda a protokol by měly být podepsány.

(6)

Za účelem zajištění uplatňování nezbytného systému správy celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Unie ode dne přistoupení Ruské federace k WTO by dohoda a protokol měly být prozatímně prováděny od uvedeného dne do dokončení postupů nezbytných pro jejich uzavření.

(7)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení ustanovení dohody a protokolu týkajících se správy celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do EU by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (1).

(8)

Při přijímání prováděcích aktů týkajících se správy celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace v Unii by se měl použít přezkumný postup, jelikož se tyto akty týkají společné obchodní politiky a vztahuje se na ně tak čl. 2 odst. 2 písm. b) bod iv) nařízení (EU) č. 182/2011,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Podpis Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací o správě celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie a Protokolu mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o technických modalitách podle uvedené dohody, se schvaluje jménem Unie s výhradou jejich uzavření.

Znění dohody a protokolu se připojují k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu nebo osoby zmocněné podepsat dohodu a protokol jménem Unie.

Článek 3

V souladu s dohodou a čl. 26 odst. 3 protokolu se dohoda a protokol prozatímně provádějí ode dne přistoupení Ruské federace k WTO do dokončení postupů nezbytných pro jejich uzavření (2).

Článek 4

Komise přijme podrobná pravidla ohledně metody udělování povolení v rámci kvóty podle čl. 5 odst. 2 protokolu a veškerá další ustanovení nezbytná pro správu množství v rámci celních kvót vymezených pro vývoz do Unie prováděnou Unií. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle článku 5.

Článek 5

1.   Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento článek, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 6

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Ženevě dne 14. prosince 2011.

Za Radu

předseda

M. NOGAJ


(1)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(2)  Den, od kterého bude dohoda prozatímně prováděna, zveřejní generální sekretariát Rady v Úředním věstníku Evropské unie.


PŘEKLAD

DOHODA

ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací o správě celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

Ženeva 16. prosince 2011

Vážení pánové,

na základě jednání mezi Ruskou federací a Evropskou unií (dále jen „strany“) se strany dohodly, že celní kvóty na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie, který podléhá vývoznímu clu, se čerpají tímto způsobem:

Ruská federace zastoupená vládou Ruské federace otevře na základě své listiny koncesí a závazků týkajících se zboží, které učinila v rámci Světové obchodní organizace, celní kvóty, včetně podílu každoročně přidělovaného Evropské unii. Ruská federace na základě příslušné dovozní dokumentace vydané Evropskou unií vydá vývozní licence za předpokladu, že ruští vývozci splní všechny požadavky vztahující se na vývoz. Evropská unie spravuje podíl jí přidělených celních kvót svými vnitřními postupy. Ruská federace v rámci podílu celních kvót přiděleného Evropské unii neuplatňuje žádná omezení nebo další rozdělení.

Každé 3 měsíce si příslušné orgány obou stran vymění údaje o využívání zmíněných celních kvót. Technické modality, včetně podrobností ohledně spolupráce mezi orgány Ruské federace a Evropské unie, a rovněž správní postupy vypracují příslušné orgány obou stran do vstupu dohody uvedené v tomto dopise v platnost.

Pokud Evropská unie potvrdí svůj souhlas s podmínkami uvedenými v tomto dopise, navrhuji, aby tento dopis a odpověď Evropské Unie zakládaly Dohodu mezi Ruskou federací a Evropskou unií o správě celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie a aby tato dohoda vstoupila v platnost dnem, kdy si strany vymění písemná oznámení potvrzující, že dokončily své příslušné vnitřní postupy.

Tato dohoda bude prozatímně prováděna ode dne přistoupení Ruské federace ke Světové obchodní organizaci.

Přijměte prosím ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Ruskou federaci

Ženeva 16. prosince 2011

Vážená paní ministryně,

máme tu čest potvrdit přijetí Vašeho dnešního dopisu tohoto znění:

„Na základě jednání mezi Evropskou unií Ruskou federací a (dále jen ‚strany‘) se strany dohodly, že celní kvóty na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie, který podléhá vývoznímu clu, se čerpají tímto způsobem:

Ruská federace zastoupená vládou Ruské federace otevře na základě své Listiny koncesí a závazků týkajících se zboží, které učinila v rámci Světové obchodní organizace, celní kvóty, včetně podílu každoročně přidělovaného Evropské unii. Ruská federace na základě příslušné dovozní dokumentace vydané Evropskou unií vydá vývozní licence za předpokladu, že ruští vývozci splní všechny požadavky vztahující se na vývoz. Evropská unie spravuje podíl jí přidělených celních kvót svými vnitřními postupy. Ruská federace v rámci podílu celních kvót přiděleného Evropské unii neuplatňuje žádná omezení nebo další rozdělení.

Každé 3 měsíce si příslušné orgány obou stran vymění údaje o využívání zmíněných celních kvót. Technické modality, včetně podrobností ohledně spolupráce mezi orgány Evropské unie a Ruské federace, a rovněž správní postupy vypracují společně příslušné orgány obou stran do vstupu dohody uvedené v tomto dopise v platnost.

Pokud Evropská unie potvrdí svůj souhlas s podmínkami uvedenými v tomto dopise, navrhuji, aby tento dopis a odpověď Evropské Unie zakládaly Dohodu mezi Ruskou federací a Evropskou unií o správě celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie a aby tato dohoda vstoupila v platnost dnem, kdy si strany vymění písemná oznámení potvrzující, že dokončily své příslušné vnitřní postupy. Tato dohoda Tato dohoda bude prozatímně prováděna ode dne přistoupení Ruské federace ke Světové obchodní organizaci.“

Evropská unie má tu čest potvrdit svůj souhlas s obsahem tohoto dopisu.

Přijměte prosím ujištění o naší nejhlubší úctě.

Za Evropskou unii


PŘEKLAD

PROTOKOL

mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace o technických modalitách podle Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Ruskou federací o správě celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie

ODDÍL 1

OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

1.   Tento protokol se přijímá mezi Evropskou unií a vládou Ruské federace (dále jen „strany“) za účelem uplatňování Dohody ve formě výměny dopisů mezi Ruskou federací a Evropskou unií ze dne 16. prosince 2011 o správě celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie (dále jen „dohoda“).

2.   Tento protokol stanoví technické modality správy celních kvót zmíněných v odstavci 1 tohoto článku včetně podrobností ohledně spolupráce mezi orgány Evropské unie (dále jen „EU“) a Ruské federace (dále jen „Rusko“) a vztahuje se na vývoz zahrnutých výrobků z Ruska do EU.

3.   Pro účely tohoto protokolu se rozumí:

a)

pojmem „zahrnuté výrobky“ zboží vymezené v příloze části V Listiny koncesí a závazků Ruska týkajících se zboží v rámci WTO (dále jen „listina závazků Ruska“);

b)

pojmem „celní kvóta“ stanovené množství zahrnutých výrobků, které může být během určitého omezeného období vyvezeno z Ruska do EU v rámci limitů stanovených v příloze části V listiny závazků Ruska se zvýhodněním ve formě snížení vývozních cel, které jinak Rusko uplatňuje; cly použitelnými na vývoz v rámci celní kvóty jsou cla specifikovaná v listině závazků Ruska.

c)

pojmem „dovozce“ fyzická nebo právnická osoba z kteréhokoli členského státu EU, jež zamýšlí dovézt zahrnuté výrobky z Ruska do EU;

d)

pojmem „vývozce“ fyzická nebo právnická osoba z Ruska, jež zamýšlí vyvézt zahrnuté výrobky z Ruska do EU;

e)

pojmem „povolení kvóty“ dokument vydaný příslušnými orgány dotčeného členského státu EU dovozci, který potvrzuje právo tohoto dovozce využít celní kvóty;

f)

pojmem „vývozní licence“ dokument vydaný příslušným orgánem Ruska vývozci, který potvrzuje právo tohoto vývozce využít celní kvóty.

4.   Přidělování celních kvót podle tohoto protokolu se řídí zásadou spravedlivého a rovnoměrného rozdělení obchodních příležitostí mezi všechny účastníky trhu. Strany se zejména zasazují o zachování konkurenčního prostředí na trhu dotčeného výrobku a o zamezení spekulativnímu obchodování s nároky na využití celní kvóty.

5.   Požadavky stanovenými v tomto protokolu nejsou dotčeny žádné budoucí požadavky, které mohou být stanoveny nebo uplatňovány podle určitého právního aktu uplatňovaného na území Ruska, za předpokladu že se tyto budoucí požadavky budou obecně vztahovat na obchodování se zbožím, včetně požadavků, které by se vztahovaly speciálně na zahrnuté výrobky, a že jsou v souladu se závazky Ruska podle Marakéšské Dohody o zřízení světové obchodní organizace (dále jen „dohoda o WTO“).

ODDÍL 2

KVÓTOVÉ OBDOBÍ

Článek 2

1.   Rusko každoročně otevře celní kvóty přidělené EU na množství uvedená v příloze části V listiny závazků Ruska. Tyto celní kvóty se otevřou na dobu 12 po sobě jdoucích měsíců odpovídajících každému kalendářnímu roku, dále jen „kvótové období“.

2.   Pokud tento protokol vstoupí v platnost později než 31. ledna příslušného roku, rozumí se kvótovým obdobím období v celých kalendářních měsících mezi datem vstupu tohoto protokolu v platnost a 31. prosincem téhož roku.

ODDÍL 3

KLASIFIKACE

Článek 3

1.   Klasifikace zahrnutých výrobků vychází z celní a statistické nomenklatury používané v Rusku. Jakákoli změna v celní a statistické nomenklatuře Ruska, co se týče zahrnutých výrobků, nebo jakékoli rozhodnutí týkající se klasifikace zboží nemá žádný účinek na zrušení závazků snížení vývozního cla přijatých Ruskem, jak je stanoveno v příloze části V listiny závazků Ruska, v množstevním rozmezí uvedeném tamtéž.

2.   Rusko se zavazuje, že veškeré změny v celní a statistické nomenklatuře používané na jeho území, co se týče zahrnutých výrobků, včetně úplného popisu dotčených výrobků, sdělí Evropské komisi (dále jen „Komise“) nejméně 30 dnů před tím, než tyto změny v Rusku vstoupí v platnost.

ODDÍL 4

POVOLENÍ KVÓTY

Článek 4

1.   Celní kvóty mohou dovozci využívat na základě povolení kvóty vydaného příslušnými orgány členských států EU. Povolení kvóty se vydávají v tištěné formě. Provádět změny ve vydaných povoleních kvóty, včetně změn z technických důvodů, není povoleno. Je-li třeba provést jakoukoli změnu, povolení kvóty se odejme a vydá se nové povolení kvóty, patřičně upravené.

2.   Žádosti dovozců o povolení kvóty pro určité kvótové období musí být podány nejdříve 1. října roku předcházejícího roku příslušného kvótového období a nejpozději 1. prosince roku odpovídajícího příslušnému kvótovému období.

3.   Každé povolení kvóty se vydává na množství zboží stanovené ve smlouvě nebo v předběžné smlouvě na dotčené zahrnuté výrobky mezi dovozcem a vývozcem (dále jen „smlouva“ nebo „předběžná smlouva“).

Článek 5

1.   Poté, co dovozce předloží smlouvu nebo předběžnou smlouvu, a v souladu s celní kvótou přidělenou Komisí podle odstavce 2 tohoto článku příslušné orgány členských států EU vydají povolení kvóty pro všechny žádosti o dovoz zahrnutých výrobků z Ruska až do množství příslušné celní kvóty.

2.   Komise přidělí povolení kvóty podle jedné z těchto metod:

a)

chronologicky, podle toho, kdy obdržela oznámení příslušných orgánů členských států EU o žádostech jednotlivých dovozců, nebo

b)

podle „tradičních“ nebo „nových“ kategorií dovozců; v takovém případě Komise pro každé kvótové období určí poměr celkového množství přiděleného tradičním dovozcům (v rozmezí 70 % až 85 %) a novým dovozcům (v rozmezí 30 % až 15 %).

3.   Pro účely odstavce 2 tohoto článku se rozumí:

a)

„tradičními dovozci“ dovozci, kteří mohou prokázat, že v okamžiku podání žádosti o povolení kvóty:

i)

získali a využili povolení kvóty na zahrnuté výrobky podle tohoto oddílu v každém z předchozích dvou kvótových období a

ii)

dovezli z Ruska do EU v každém z předchozích dvou kvótových období v průměru alespoň 5 000 m3 zahrnutých výrobků;

b)

„novými dovozci“ dovozci jiní než dovozci uvedení v písmeni a) tohoto odstavce.

Pokud tento protokol vstoupí v platnost později než 31. ledna příslušného roku, vypočte se požadovaný objem dovozu z Ruska pro první kvótové období pro účely písmene a) tohoto odstavce na poměrném základě podle tohoto vzorce:

M = (5 000/12) * t

kde

 

„M“ je požadovaný objem dovozu z Ruska pro první kvótové období,

 

„t“ je počet celých kalendářních měsíců od data vstupu tohoto protokolu v platnost do 31. prosince téhož roku.

4.   Pokud by během prvních tří kvótových období po vstupu tohoto protokolu v platnost Komise uplatňovala metodu podle odst. 2 písm. b) tohoto článku, rozumí se pro tyto účely „tradičními dovozci“ dovozci, kteří mohou prokázat, že v referenčním období, které se stanoví, dovezli z Ruska do EU v průměru alespoň 5 000 m3 zahrnutých výrobků.

5.   Povolení kvóty se vystavují na jméno držitele kvóty. Tato povolení jsou platná po celé kvótové období a platí pro dovoz na celé celní území EU.

Článek 6

1.   Povolení kvóty musí mít formu některého z formulářů stanovených v příloze tohoto protokolu.

2.   Každé povolení kvóty musí mimo jiné potvrzovat, že množství daného výrobku bylo započteno do příslušného množstevního limitu stanoveného pro dotčený výrobek v listině závazků Ruska.

Článek 7

1.   Komise u každého jednotlivého vydaného povolení kvóty okamžitě informuje příslušný orgán Ruska o totožnosti držitele tohoto povolení, totožnosti vývozce a příslušném objemu kvóty.

2.   Komise okamžitě informuje příslušný orgán Ruska o odnětí každého vydaného povolení kvóty a rovněž o každém vydaném duplikátu a o povoleních kvóty, která dovozci vrátili, aniž by je využili. Zbývající objem kvóty dostupný v rámci množstevního limitu stanoveného pro dotčené výrobky v listině závazků Ruska se upraví o příslušné množství.

3.   Příslušný orgán Ruska vede záznamy o informacích, které mu byly sděleny podle odstavců 1 a 2 tohoto článku. Součástí těchto záznamů je zejména totožnost držitele každého povolení kvóty a dotčené množství zboží příslušného povolení kvóty.

ODDÍL 5

VÝVOZNÍ LICENCE

Článek 8

1.   Vývozci mohou využívat celní kvóty na základě vývozní licence vydané příslušným orgánem Ruska.

2.   K žádosti o vývozní licenci musí vývozce příslušnému orgánu Ruska poskytnout dokumenty stanovené právními předpisy Ruska, jak jsou uvedeny v odstavci 3 tohoto článku, a originál, duplikát nebo kopii povolení kvóty, které bylo uděleno dovozci podle článku 5 tohoto protokolu. Množství zboží uvedené ve smlouvě musí odpovídat množství zboží uvedenému v povolení kvóty, které předložil vývozce. Pokud vývozce předloží kopii povolení kvóty, vydá se licence pouze po předložení originálu nebo duplikátu tohoto povolení kvóty.

3.   V den vstupu tohoto protokolu v platnost jsou dokumenty požadovanými podle právních předpisů Ruska pro účely vydání vývozní licence:

a)

řádně vyplněná žádost o vývozní licenci v písemné a v elektronické formě;

b)

kopie smlouvy;

c)

kopie dokumentu prokazujícího, že je vývozce zaregistrován u daňových orgánů Ruska a

d)

kopie potvrzení o zaplacení poplatku za licenci.

Aniž je dotčen čl. 1 odst. 5 tohoto protokolu, nevyžadují se pro účely vydání vývozní licence od vývozce žádné další dokumenty.

4.   Příslušný orgán Ruska přijímá žádosti o vývozní licence od 15. října roku předcházejícího roku příslušného kvótového období do 15. prosince roku příslušného kvótového období.

5.   Poplatky za licenci zmíněné v odst. 3 písm. d) tohoto článku jsou poplatky, které stanoví právní předpisy obecně upravující vydávání vývozních licencí v Rusku.

Článek 9

1.   Za předpokladu, že vývozce splní všechny příslušné požadavky, které jsou uvedeny v článku 8 tohoto protokolu, vydá příslušný orgán Ruska vývozní licenci na zásilky zahrnutých výrobků určené pro držitele povolení kvóty.

2.   Vývozní licence se vydá na množství zboží stanovené v příslušné smlouvě.

3.   Vývozní licence se vydává na jméno vývozce. Rovněž v ní musí být uvedena totožnost dovozce.

4.   Vývozní licence nemá žádný právní význam, pokud jde o vývoz na jiná celní území než EU, ani pokud jde o vývoz jinému dovozci, než je držitel povolení kvóty.

Článek 10

Rozhodne-li příslušný orgán Ruska o kladném vyřízení určité žádosti o vývozní licenci, vydá tuto licenci během nejvýše deseti pracovních dnů ode dne podání žádosti.

Článek 11

1.   Platnost vývozní licence vyprší na konci kalendářního roku, pro který byla otevřena příslušná celní kvóta.

2.   Pokud Komise informuje příslušný orgán Ruska o odnětí povolení kvóty, zruší příslušný orgán Ruska příslušnou vývozní licenci, která již byla vydána, za předpokladu, že tento orgán obdržel uvedené informace před celním odbavením zboží, na něž se příslušná vývozní licence vztahuje, na vývoz. Pokud je příslušný orgán Ruska o odnětí povolení kvóty informován až po celním odbavení zboží, na něž se vztahuje příslušná vývozní licence, na vývoz, započte se tento vývoz do množstevních limitů stanovených pro kvótové období, pro něž byla příslušná vývozní licence vydána.

Článek 12

1.   Vývozce příslušnému ruskému celnímu úřadu v okamžiku, kdy předkládá zboží pro celní odbavení na vývoz, předloží originál nebo duplikát vývozní licence.

2.   Na jednu vývozní licenci lze vyvézt více zásilek po sobě, a to až do množstevního limitu příslušné vývozní licence.

3.   Provádět opravy ve vývozních licencích, včetně oprav z technických důvodů, není povoleno. Je-li nutné provést změny, licence se zruší a vydá se nová, patřičně upravená vývozní licence. Je-li množství, které má být vyvezeno, nižší než množství uvedené ve vývozní licenci, je možné tuto licenci použít bez nutnosti ji měnit.

Článek 13

1.   Zboží, na které se vztahuje vývozní licence, se v Rusku odbaví na vývoz během doby platnosti této licence. Ruská celnice toto zboží odbaví na vývoz bez odkladu, v souladu s celními předpisy Ruska.

2.   Zboží odbavené na vývoz na celnici v Rusku podle ustanovení odstavce 1 tohoto článku lze z Ruska odeslat, i pokud již platnost vývozní licence pro toto zboží vypršela. Takový vývoz se započte do množstevních limitů stanovených pro kvótové období, pro něž byla vývozní licence vydána, i pokud bylo zboží odesláno až po uplynutí tohoto období.

3.   Pro účely odstavce 2 tohoto článku se zásilka zboží považuje za uskutečněnou k datu, kdy bylo zboží naloženo na vývozní dopravní prostředek, tak jak je doloženo v náložném listu nebo jiném přepravním dokladu.

ODDÍL 6

PŘEVOD DO DALŠÍHO OBDOBÍ

Článek 14

1.   Není-li celní kvóta pro určitou skupinu výrobků zcela vyčerpána, lze nevyužitá množství této kvóty nepřesahující 7 procent celkových množství této kvóty převést do příslušné celní kvóty na další kalendářní rok. Komise oznámí příslušnému orgánu Ruska, zda hodlá využít ustanovení tohoto odstavce, a to nejdříve 15. ledna a nejpozději 28. února roku, který následuje po roce příslušného kvótového období. Příslušný orgán Ruska do 30 dnů ode dne, kdy obdržel uvedené oznámení, potvrdí dodatečná množství pro celní kvótu pro dotčenou skupinu nebo skupiny výrobků, která jsou výsledkem tohoto převodu.

2.   Kromě podílů celní kvóty (celních kvót) převedených podle odstavce 1 tohoto článku lze podle téhož odstavce po dohodě stran převést další až 3 % příslušné celní kvóty (celních kvót). Komise oznámí příslušnému orgánu Ruska, zda hodlá využít ustanovení tohoto odstavce, a to nejdříve 15. ledna a nejpozději 28. února roku, který následuje po roce příslušného kvótového období. Příslušný orgán Ruska informuje Komisi o svém rozhodnutí během 60 dnů ode dne, kdy od Komise obdržel uvedené oznámení.

3.   Převod podle odstavců 1 a 2 tohoto článku je možné uskutečnit jedenkrát v průběhu kalendářního roku, kdy bylo přijato příslušné rozhodnutí (příslušná rozhodnutí) ohledně převodu. Jakékoli změny množstevních limitů v důsledku převodu se týkají pouze kalendářního roku, kdy bylo přijato příslušné rozhodnutí ohledně převodu.

ODDÍL 7

VÝMĚNA INFORMACÍ

Článek 15

1.   Aby byl systém sledování co nejúčinnější a za účelem co největšího omezení možností zneužívání a obcházení systému celních kvót na zahrnuté výrobky, jak byl dohodnut mezi Ruskem a EU:

a)

Komise informuje příslušný orgán Ruska nejpozději pátý pracovní den každého měsíce o povoleních kvóty vydaných v předchozím měsíci;

b)

příslušný orgán Ruska informuje Komisi nejpozději pátý pracovní den každého měsíce o vývozních licencích vydaných v předchozím měsíci;

c)

celní orgány Ruska informují Komisi nejpozději 39 dnů po uplynutí každého třetího měsíce o objemech a hodnotách zahrnutých výrobků vyvezených v těchto předchozích třech měsících do EU;

d)

Komise informuje příslušný orgán Ruska nejpozději 39 dnů po uplynutí každého třetího měsíce o objemech a hodnotách zahrnutých výrobků dovezených v těchto předchozích třech měsících do EU.

2.   Aniž je dotčena pravidelná výměna informací o vývozních licencích a povoleních kvóty podle odstavce 1 tohoto článku, souhlasí strany, že si budou ve vhodných intervalech vyměňovat dostupné statistické údaje týkající se obchodování se zahrnutými výrobky, a to s ohledem na nejkratší období, ve kterém jsou tyto údaje připravovány. Jde o údaje týkající se vydaných povolení kvóty a vývozních licencí a statistik dovozu a vývozu dotčených výrobků.

3.   V případě jakýchkoli významných nesrovnalostí s přihlédnutím k časovým faktorům poskytování informací podle odstavců 1 nebo 2 tohoto článku může každá ze stran požádat o konzultace, které se uskuteční okamžitě.

ODDÍL 8

FORMULÁŘ A VYDÁVÁNÍ POVOLENÍ KVÓTY A OBECNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝVOZU DO EU

Článek 16

1.   Formulář povolení kvóty se vyplní v ruštině nebo v jakémkoli úředním jazyce EU. Je-li formulář vyplněn v některém z úředních jazyků EU, přiloží se k takovému povolení kvóty při jeho předložení příslušnému orgánu Ruska překlad do ruštiny ověřený notářem v Rusku v souladu s právními předpisy Ruska.

2.   Každý dokument nese standardizované pořadové číslo, podle kterého jej lze identifikovat. Toto číslo se skládá z těchto prvků:

a)

dvou písmen označujících zemi vývozu takto: RU;

b)

dvou písmen označujících členský stát EU, který vydal příslušné povolení kvóty takto:

BE= Belgie

BG= Bulharsko

CZ= Česká republika

DK= Dánsko

DE= Německo

EE= Estonsko

EL= Řecko

ES= Španělsko

FR= Francie

IE= Irsko

IT= Itálie

CY= Kypr

LV= Lotyšsko

LT= Litva

LU= Lucembursko

HU= Maďarsko

MT= Malta

NL= Nizozemsko

AT= Rakousko

PL= Polsko

PT= Portugalsko

RO= Rumunsko

SI= Slovinsko

SK= Slovensko

FI= Finsko

SE= Švédsko

GB= Spojené království;

c)

dvoumístného čísla označujícího dotyčný rok, které tvoří poslední dvě číslice daného roku, např. „12“ pro rok 2012, a

d)

pětimístného čísla jdoucího postupně od 00001 do 99999 přiděleného členskému státu EU, v němž se má uskutečnit celní odbavení.

Článek 17

1.   V případě krádeže, ztráty nebo zničení povolení kvóty může dovozce požádat příslušný orgán v dotčeném členském státě EU o vystavení duplikátu. Takto vydaný duplikát jakéhokoli takového povolení kvóty musí být označen poznámkou „duplicate“ („duplikát“).

2.   Duplikát musí být opatřen datem původního povolení kvóty.

ODDÍL 9

SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 18

EU a Rusko úzce spolupracují při provádění ustanovení tohoto protokolu. Za tímto účelem obě strany usnadňují navazování kontaktů a vzájemnou výměnu názorů, včetně názorů na technické otázky.

Článek 19

1.   Za účelem zajištění účinného uplatňování tohoto protokolu se EU a Rusko dohodly, že učiní veškeré nezbytné kroky, aby zabránily, prošetřily a přijaly veškerá nezbytná právní nebo správní opatření proti obcházení, zejména prostřednictvím překládky či přesměrování zboží, proti padělání dokumentů a nepravdivým prohlášením ohledně množství, popisu nebo klasifikace zboží.

2.   V rámci spolupráce uvedené v odstavci 1 tohoto článku si Komise a příslušný orgán Ruska vyměňují informace, které kterákoli ze stran považuje za užitečné pro to, aby bylo zabráněno obcházení nebo porušování ustanovení tohoto protokolu. Na žádost kterékoli strany mohou tyto informace zahrnovat i kopie všech souvisejících dokladů, pokud jsou k dispozici.

3.   Pokud z informací, které má Komise nebo příslušný orgán v Rusku k dispozici, vyplývá nebo zřejmě vyplývá, že ustanovení tohoto protokolu jsou obcházena nebo porušována, strany postupují v úzké součinnosti a bez průtahů a mohou se dohodnout na přijetí opatření nezbytných pro to, aby se takovému obcházení nebo porušování zabránilo.

Článek 20

1.   Pokud se kterákoli ze stran na základě dostupných informací domnívá, že je tento protokol obcházen nebo porušován, může požádat o konzultace, jež se uskuteční okamžitě.

2.   Příslušné orgány kterékoli ze stran provedou z vlastní iniciativy nebo na základě žádosti druhé strany příslušná šetření operací, které představují nebo zřejmě představují obcházení či porušení tohoto protokolu, nebo zajistí provedení takových šetření. Každá ze stran sdělí výsledky těchto šetření druhé straně, včetně jakýchkoli dalších relevantních informací umožňujících zjistit příčinu takového obcházení či porušování.

Článek 21

Za účelem zajištění správného uplatňování tohoto protokolu si EU a Ruskou vzájemně nabízí pomoc při ověřování pravosti a správnosti vydaných povolení kvóty.

Článek 22

1.   Následné ověření povolení kvóty se provádí výjimečně, pokud má příslušný orgán Ruska důvodné pochybnosti o jejich pravosti. V těchto případech příslušný orgán Ruska vrátí povolení kvóty Komisi s uvedením formálních nebo věcných nedostatků, které podle něj odůvodňují šetření.

2.   Výsledky následných ověření provedených podle odstavce 1 tohoto článku se sdělí příslušnému orgánu Ruska nejpozději během deseti pracovních dnů. Ve sdělení se uvede, zda příslušné sporné povolení kvóty patří údajnému držiteli a zda je podle ustanovení tohoto protokolu možné příslušné zboží vyvézt.

3.   Použití ověřovacího postupu podle tohoto článku nesmí představovat překážku pro vydávání vývozních licencí. Za tímto účelem, a aniž je dotčen článek 10 tohoto protokolu, vydá příslušný orgán Ruska příslušnou vývozní licenci během pěti pracovních dnů po obdržení potvrzení o pravosti povolení kvóty podle odstavce 2 tohoto článku.

ODDÍL 10

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 23

1.   Do doby, než EU přijme vnitřní opatření nutná pro správu zmíněných celních kvót, nebude příslušný orgán Ruska jako podmínku pro vydání vývozní licence podle článku 8 tohoto protokolu požadovat originál nebo duplikát povolení kvóty.

2.   EU o přijetí vnitřních opatření zmíněných v odstavci 1 tohoto článku písemně informuje. Jakmile příslušný orgán Ruska obdrží takové oznámení, platnost přechodného ustanovení popsaného v odstavci 1 tohoto článku končí.

3.   Pokud tento protokol vstoupí v platnost po 31. lednu určitého roku, bude se celní kvóta pro uvedený rok uplatňovat na poměrném základě. Za tímto účelem otevře Rusko kvótu, která se vypočte podle tohoto vzorce (dále jen „přechodná celní kvóta“):

Qt = (Q:12) * Tt,

kde

 

„Q“ je daná celní kvóta,

 

„Qt“ je přechodná celní kvóta,

 

„Tt“ je počet celých kalendářních měsíců od data vstupu tohoto protokolu v platnost do 31. prosince téhož roku.

4.   Ustanovení tohoto protokolu se použijí obdobně i během uplatňování přechodných ustanovení uvedených v tomto článku.

ODDÍL 11

KONZULTACE

Článek 24

1.   V případě jakýchkoli rozporů mezi stranami vyplývajících z uplatňování tohoto protokolu a dohody se na žádost kterékoli ze stran uskuteční konzultace. Všechny konzultace se konají v duchu spolupráce a ve snaze sladit rozdíly mezi stranami.

2.   Pokud tento protokol stanoví, že se konzultace musí konat okamžitě, strany se zavazují využít všech přiměřených prostředků, aby zajistily splnění této podmínky.

3.   Konzultace se řídí těmito ustanoveními:

a)

všechny žádosti o konzultace se druhé straně oznamují písemně;

b)

v žádosti se uvedou důvody konzultací;

c)

konzultace se zahájí do jednoho měsíce od data obdržení žádosti a

d)

konzultace se konají ve snaze dospět k oboustranně přijatelnému řešení do jednoho měsíce od jejich zahájení, není-li toto období po dohodě stran prodlouženo.

ODDÍL 12

ŘEŠENÍ SPORŮ

Článek 25

1.   Pokud se některá ze stran domnívá, že druhá strana nesplnila své povinnosti vyplývající z tohoto protokolu nebo z dohody, a konzultace podle článku 24 tohoto protokolu nepřinesly oboustranně přijatelné řešení ve lhůtě stanovené v odst. 3 písm. d) uvedeného článku, může taková strana požádat o ustavení smírčí skupiny podle článku 3 rozhodnutí Rady pro spolupráci ustavené Dohodou o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé, ze dne 24. června 1994, kterým se stanoví jednací řád pro řešení sporů týkajících se uvedené dohody a jež bylo přijato dne 7. dubna 2004 (dále jen „rozhodnutí Rady pro spolupráci o řešení sporů“).

2.   V případech, kdy se ustaví smírčí skupina uvedená v odstavci 1 tohoto článku, použijí se ustanovení rozhodnutí Rady pro spolupráci o řešení sporů, s výjimkou článku 2 uvedeného rozhodnutí, který se týká konzultací. Má se za to, že v případě, kdy uvedené rozhodnutí odkazuje na spory týkající se Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé, ze dne 24. června 1994 (dále jen „dohoda o partnerství a spolupráci“), rozumí se tím spory týkající se tohoto protokolu nebo dohody.

3.   Smírčí skupina ustavená podle odstavce 1 tohoto článku nemá pravomoc posuzovat slučitelnost opatření strany, která uvedená smírčí skupina šetří, s ustanoveními dohody o partnerství a spolupráci nebo Dohody o WTO.

4.   Pokud orientační seznam členů smírčí skupiny podle čl. 4 odst. 1 rozhodnutí Rady pro spolupráci o řešení sporů nebyl sestaven předtím, než některá strana požádá o zřízení smírčí skupiny podle článku 3 uvedeného rozhodnutí z důvodu údajného porušení tohoto protokolu nebo dohody, a pokud strana nejmenuje člena smírčí skupiny nebo se strany nedohodnou na předsedajícím smírčí skupiny v příslušných lhůtách stanovených pro tyto účely v článku 4 uvedeného rozhodnutí, může kterákoliv ze stran požádat generálního ředitele WTO, aby určil členy smírčí skupiny, které zbývá jmenovat. Generální ředitel WTO po konzultaci se stranami sporu informuje obě strany o určeném členovi nebo členech smírčí skupiny nejpozději do 20 dnů ode dne obdržení takové žádosti.

5.   Příslušná ustanovení upravující řešení sporů jakékoli dohody mezi EU a Ruskem uzavřené po dohodě o partnerství a spolupráci (dále jen „nová dohoda“) se použijí i v případě sporů týkajících se údajného porušení povinností vyplývajících z tohoto protokolu nebo z dohody. Má se za to, že pokud nová dohoda odkazuje na spory týkající se této nové dohody, rozumí se tím odkazy na spory týkající se tohoto protokolu nebo dohody.

ODDÍL 13

VSTUP V PLATNOST

Článek 26

1.   Strany schválí tento protokol v souladu se svými příslušnými vnitřními postupy.

2.   Tento protokol vstupuje v platnost 30 dní ode dne, kdy si strany vymění písemná oznámení potvrzující, že dokončily své příslušné vnitřní postupy, nebo v jiný den, na němž se strany dohodnou, ne však dříve než v den přistoupení Ruska ke Světové obchodní organizaci.

3.   Tento protokol se prozatímně provádí ode dne přistoupení Ruska ke Světové obchodní organizaci do svého vstupu v platnost.

V Ženevě dne 16. prosince 2011 ve dvou vyhotoveních, v anglickém a ruském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

 

PŘÍLOHA

Image


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU