(EU) č. 1354/2011Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011 ze dne 20. prosince 2011 , kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso

Publikováno: Úř. věst. L 338, 21.12.2011, s. 36-38 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. prosince 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 21. prosince 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1354/2011

ze dne 20. prosince 2011,

kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Od roku 2012 by měly být otevřeny celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso. Cla a množství by měla být stanovena v souladu s příslušnými mezinárodními dohodami platnými v roce 2012. V návaznosti na Dohodu ve formě výměny dopisů mezi Evropskou unií a Novým Zélandem podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změnách koncesí v listinách Bulharské republiky a Rumunska v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (2) se Unie zavázala navýšit roční objem pro Nový Zéland o 400 tun a začlenit do svého rozpisu erga omnes roční dovozní celní kvótu na skopové a kozí maso ve výši 200 tun hmotnosti jatečně upraveného těla.

(2)

Nařízení Rady (ES) č. 312/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se pro Společenství provádějí ustanovení o celních sazbách stanovených v Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé (3), stanovilo doplňkovou dvoustrannou celní kvótu ve výši 2 000 tun s 10 % ročním nárůstem původního množství, která se otevírá od 1. února 2003 pro kód produktu 0204. K celní kvótě GATT/WTO pro Chile se proto připočte ročně 200 tun a obě kvóty je třeba i nadále spravovat stejným způsobem.

(3)

Nařízením Komise (EU) č. 1245/2010 ze dne 21. prosince 2010, kterým se pro rok 2011 otevírají celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso (4), se pro rok 2011 otevřely celní kvóty Unie v souladu s příslušnými mezinárodními dohodami platnými v roce 2011. Uvedené celní kvóty by měly být spravovány a každoročně otevírány s ohledem na ustanovení výše uvedených dohod s Novým Zélandem a Chile. Nařízení (EU) č. 1245/2010 se na konci roku 2011 stane bezúčinným, a mělo by proto být zrušeno. Toto nařízení by mělo být v zájmu zjednodušení použitelné po dobu více než jednoho roku, aby nebylo nutné každý rok přijímat nové nařízení.

(4)

Dovozy podle tohoto nařízení by měly být spravovány na základě kalendářního roku.

(5)

S cílem zajistit řádné fungování celních kvót Unie je nutné stanovit ekvivalent hmotnosti jatečně upravených těl.

(6)

Celní kvóty produktů ze skopového a kozího masa by měly být odchylně od nařízení Komise (ES) č. 1439/95 ze dne 26. června 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 3013/89, pokud jde o dovoz a vývoz produktů v odvětví skopového a kozího masa (5), spravovány ve shodě s čl. 144 odst. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1234/2007. To by se mělo provést v souladu s články 308a, 308b a čl. 308c odst. 1 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (6).

(7)

Celní kvóty podle tohoto nařízení je třeba považovat zpočátku za nekritické ve smyslu článku 308c nařízení (EHS) č. 2454/93, pokud se spravují podle systému „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“. Celní orgány by proto měly být oprávněny upustit od požadavků na bezpečnost, pokud jde o zboží dodané původně podle těchto celních kvót v souladu s čl. 308c odst. 1 a čl. 248 odst. 4 nařízení (EHS) č. 2454/93.

(8)

Je třeba specifikovat, jaké doklady osvědčující původ produktů musí hospodářské subjekty předložit, aby mohly využívat celní kvóty podle systému „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tímto nařízením se ode dne 1. ledna 2012 otevírají roční dovozní celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso.

Článek 2

Cla platná pro produkty v rámci celních kvót uvedených v článku 1, kódy KN, země původu, roční objem a pořadová čísla jsou stanoveny v příloze.

Článek 3

1.   Množství vyjádřená ekvivalentem hmotnosti jatečně upravených těl pro dovoz produktů v rámci celních kvót uvedených v článku 1 jsou stanovena v příloze.

2.   Za účelem výpočtu množství „ekvivalentu hmotnosti jatečně upravených těl“ uvedeného v odstavci 1 se čistá hmotnost produktů ze skopového a kozího masa vynásobí těmito koeficienty:

a)

u živých zvířat: 0,47;

b)

u vykostěného masa jehňat a kůzlat: 1,67;

c)

u vykostěného skopového a kozího masa jiného než kůzlečího a jejich směsí: 1,81;

d)

u nevykostěných produktů: 1,00.

„Kůzletem“ se rozumí koza do stáří jednoho roku.

Článek 4

Odchylně od hlavy II A a B nařízení (ES) č. 1439/95 se celní kvóty stanovené v příloze tohoto nařízení spravují podle systému „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“ v souladu s články 308a, 308b a čl. 308c odst. 1 nařízení (EHS) č. 2454/93. Nepožadují se žádné dovozní licence.

Článek 5

1.   Za účelem využívání celních kvót stanovených v příloze musí být celním orgánům Unie předložen platný doklad o původu vydaný příslušnými orgány dotyčné třetí země a celní prohlášení o propuštění do volného oběhu pro dotyčné zboží.

Původ produktů podléhajících jiným celním kvótám než těm, jež vyplývají z preferenčních celních dohod, se stanoví v souladu s platnými předpisy Unie.

2.   Dokladem o původu uvedeným v odstavci 1 je:

a)

v případě celní kvóty, která je součástí preferenční celní dohody, doklad o původu stanovený v uvedené dohodě;

b)

v případě ostatních celních kvót doklad stanovený v souladu s článkem 47 nařízení (EHS) č. 2454/93 a kromě bodů uvedených ve zmíněném článku ještě tyto údaje:

kód KN (přinejmenším čtyři první číslice),

pořadové číslo nebo pořadová čísla dotyčné celní kvóty,

celková čistá hmotnost na kategorii koeficientu, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení;

c)

v případě země, jejíž celní kvóty spadají pod písmena a) a b) a jsou sloučeny, doklad uvedený v písmenu a).

Pokud se doklad o původu uvedený v písmenu b) předkládá jako podklad k jedinému prohlášení o propuštění do volného oběhu, může obsahovat několik pořadových čísel. Ve všech ostatních případech smí obsahovat pouze jedno pořadové číslo.

Článek 6

Nařízení (EU) č. 1245/2010 se zrušuje.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. prosince 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOȘ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 317, 30.11.2011, s. 2.

(3)  Úř. věst. L 46, 20.2.2003, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 338, 22.12.2010, s. 37.

(5)  Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 7.

(6)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


PŘÍLOHA

SKOPOVÉ A KOZÍ MASO (v tunách (t) ekvivalentu hmotnosti jatečně upravených těl) ROČNÍ CELNÍ KVÓTY UNIE OD ROKU 2012

Kódy KN

Valorické clo

%

Specifické clo

EUR/100 kg

Pořadové číslo v systému „kdo dřív přijde, je dřív na řadě“

Původ

Roční objem v tunách ekvivalentu hmotnosti jatečně upraveného těla

Živá zvířata

(koeficient =0,47)

Vykostěné jehněčí (1)

(koeficient =1,67)

Vykostěné skopové/ovčí maso (2)

(koeficient =1,81)

Nevykostěné maso a jatečně upravená těla

(koeficient =1,00)

0204

Nula

Nula

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Austrálie

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

Nový Zéland

228 254

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chile (3)

6 800

09.2121

09.2122

09.0781

Norsko

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grónsko

100

09.2129

09.2130

09.0690

Faerské ostrovy

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turecko

200

09.2171

09.2175

09.2015

Ostatní (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes  (5)

200

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

Nula

Nula

09.2119

09.2120

09.0790

Island

1 850

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Nula

09.2181

09.2019

Erga omnes  (5)

92


(1)  A kůzlečí maso.

(2)  A kozí maso kromě kůzlečího masa.

(3)  Celní kvóta pro Chile se zvyšuje o 200 tun ročně.

(4)  „Ostatní“ se vztahuje na všechny členské státy WTO mimo Argentinu, Austrálii, Nový Zéland, Uruguay, Chile, Grónsko a Island.

(5)  „Erga omnes“ se vztahuje na všechny původy, včetně zemí uvedených v této tabulce.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU