(EU) č. 1343/2011Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři

Publikováno: Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44-61 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. prosince 2011 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 19. ledna 2012 Nabývá účinnosti: 19. ledna 2012
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1343/2011

ze dne 13. prosince 2011

o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropské společenství přistoupilo k Dohodě o vytvoření Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (dále jen „dohoda GFCM“) na základě rozhodnutí Rady 98/416/ES ze dne 16. června 1998 o přistoupení Evropského společenství ke Generální komisi pro rybolov ve Středozemním moři (3) (dále jen „GFCM“).

(2)

Dohoda GFCM stanoví odpovídající rámec pro vícestrannou spolupráci, jejímž cílem je prosazovat rozvoj, zachování, racionální řízení a co nejlepší využívání populací živých mořských zdrojů ve Středozemním a Černém moři na úrovních, které jsou považovány za udržitelné, s nízkým rizikem vyčerpání.

(3)

Evropská unie, jakož i Bulharsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, Kypr, Malta, Rumunsko a Slovinsko jsou smluvními stranami dohody GFCM.

(4)

Doporučení přijatá GFCM jsou pro smluvní strany závazná. Jelikož Unie je smluvní stranou dohody GFCM, jsou tato doporučení pro Unii závazná, a tudíž by měla být provedena v právu Unie, pokud jejich obsah již není právními předpisy Unie upraven.

(5)

Na výročních zasedáních v letech 2005, 2006, 2007 a 2008 přijala GFCM řadu doporučení a usnesení týkajících se některých druhů rybolovu v oblasti dohody GFCM, která byla dočasně provedena v právu Unie prostřednictvím každoročních nařízení o rybolovných právech nebo, v případě doporučení GFCM 2005/1 a 2005/2, prostřednictvím čl. 4 odst. 3 a článku 24 nařízení (ES) č. 1967/2006 (4).

(6)

Z důvodu jasnosti, zjednodušení a právní jistoty a jelikož trvalá povaha takovýchto doporučení vyžaduje rovněž trvalý právní nástroj k jejich provedení v právu Unie, je vhodné provést uvedená doporučení prostřednictvím jediného právního aktu, do něhož lze prostřednictvím změn tohoto aktu doplňovat budoucí doporučení.

(7)

Doporučení GFCM se vztahují na celou oblast dohody GFCM, tj. na Středozemní moře, Černé moře a vody, které je spojují, jak je vymezena v preambuli dohody GFCM, a tudíž by měla být z důvodů jasnosti a právní jistoty provedena v jediném samostatném nařízení spíše než prostřednictvím změn nařízení (ES) č. 1967/2006, které se vztahuje pouze na Středozemní moře.

(8)

Některá ustanovení nařízení (ES) č. 1967/2006 by se měla vztahovat nejen na Středozemní moře, ale na celou oblast dohody GFCM. Uvedená ustanovení by tudíž měla být vypuštěna z nařízení (ES) č. 1967/2006 a vložena do tohoto nařízení. Navíc by měla být vyjasněna některá ustanovení týkající se minimální velikost ok, stanovená v uvedeném nařízení.

(9)

Pojem „oblasti s omezením rybolovu“ stanovený v doporučeních GFCM pro opatření prostorového řízení je rovnocenný pojmu „chráněné rybolovné oblasti“, který je použit v nařízení (ES) č. 1967/2006.

(10)

Na výročním zasedání ve dnech 23. až 27. března 2009 přijala GFCM doporučení týkající se zřízení oblasti s omezením rybolovu ve Lvím zálivu, a to na základě vědeckých doporučení Vědeckého poradního výboru obsažených ve zprávě z 11. zasedání tohoto výboru (zpráva FAO č. 890). Je vhodné provést toto opatření prostřednictvím systému řízení intenzity rybolovu.

(11)

Selektivita některých lovných zařízení nesmí při smíšeném rybolovu ve Středozemním moři přesáhnout určitou úroveň. Kromě celkové kontroly a omezení intenzity rybolovu je velmi důležité omezit intenzitu rybolovu v oblastech, v nichž se shromažďují dospělí jedinci důležitých populací, aby bylo zajištěno natolik nízké riziko zhoršení reprodukce, které umožňuje udržitelné využívání těchto populací. Proto je vhodné nejprve omezit intenzitu rybolovu v oblasti zkoumané Vědeckým poradním výborem na předchozí úrovně a neumožnit, aby tyto úrovně vzrostly.

(12)

Doporučení, z nichž vycházejí řídící opatření, by se měla opírat o vědecké využití příslušných údajů o kapacitě a činnosti loďstva, o biologickém stavu využívaných zdrojů a o sociální a ekonomické situaci v odvětví rybolovu. Tyto údaje je třeba shromáždit a předložit včas, aby mohly pomocné orgány GFCM připravit svá doporučení.

(13)

Na výročním zasedání v roce 2008 přijala GFCM doporučení ohledně regionálního režimu opatření států přístavu na boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu v oblasti GFCM. I když nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (5), obecně zahrnuje obsah uvedeného doporučení a používá se od 1. ledna 2010, existují nicméně některé jeho části, jako například četnost, rozsah a postup při přístavních inspekcích, které musí být v tomto nařízení uvedeny v zájmu jejich přizpůsobení zvláštnostem oblasti dohody GFCM.

(14)

Pro zajištění jednotných podmínek provádění ustanovení tohoto nařízení, pokud jde o formát a předávání zpráv o rybolovných činnostech prováděných v oblastech s omezením rybolovu, žádostí o převedení nevyužitých dnů z důvodu špatných povětrnostních podmínek do období zákazu odlovu zlaka nachového a zprávy o tomto převedení, zprávy v souvislosti se shromažďováním údajů o odlovu zlaka nachového, informací v souvislosti s minimální velikostí ok sítí používaných pro lov populací v Černém moři žijících při dně pomocí vlečné sítě a přehledu statistických údajů, jakož i pokud jde o spolupráci a výměnu informací s výkonným tajemníkem GFCM, by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (6).

(15)

Za účelem zajištění toho, že Unie bude i nadále plnit závazky vyplývající z dohody GFCM, by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o případy, kdy mají být v právu Unie provedeny změny stávajících a v právu Unie již provedených opatření GFCM, které se pro Unii staly závaznými a týkají se poskytování informací o minimální velikosti ok používaných v Černém moři výkonnému tajemníkovi GFCM; předávání seznamu plavidel oprávněných provádět rybolov výkonnému tajemníkovi GFCM pro účely rejstříku GFCM; opatření státu přístavu; spolupráce, informací a podávání zpráv; tabulky, mapy a zeměpisné souřadnice zeměpisných podoblastí GFCM; postupy při inspekci plavidel prováděné státem přístavu; a přehledy statistických údajů GFCM. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví pravidla, podle nichž Unie uplatňuje opatření pro zachování, řízení, využívání, sledování, uvádění na trh a vynucování, která se týkají produktů rybolovu a akvakultury, stanovená Generální komisí pro rybolov ve Středozemním moři (dále jen „GFCM“).

Článek 2

Oblast působnosti

1.   Toto nařízení se vztahuje na všechny obchodní rybolovné činnosti a činnosti v oblasti akvakultury prováděné rybářskými plavidly EU a státními příslušníky členských států v oblasti dohody GFCM.

Použije se, aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1967/2006.

2.   Odchylně od odstavce 1 se toto nařízení nevztahuje na rybolovné činnosti, které jsou prováděny výhradně za účelem vědeckého výzkumu, s povolením a pod dohledem členského státu vlajky plavidla a o nichž byly Komise a členské státy, v jejichž vodách se výzkum provádí, předem informovány. Členské státy, které provádějí rybolovné činnosti za účelem vědeckého výzkumu, informují Komisi, členské státy, v jejichž vodách je výzkum prováděn, a Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství o všech úlovcích, k nimž došlo při těchto rybolovných činnostech.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se kromě definic stanovených v článku 3 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky (7) a článku 2 nařízení (ES) č. 1967/2006 použijí tyto definice:

a)

„oblastí dohody GFCM“ se rozumí Středozemní moře, Černé moře a vody, které je spojují, jak jsou popsány v dohodě GFCM;

b)

„intenzitou rybolovu“ se rozumí součin získaný vynásobením kapacity rybářského plavidla, vyjádřené buď v kW nebo v GT (hrubá prostornost), aktivitou vyjádřenou počtem dní na moři;

c)

„dnem na moři“ se rozumí kalendářní den, kdy je plavidlo vzdáleno z přístavu, bez ohledu na dobu během tohoto dne, po kterou je toto plavidlo přítomno v určité oblasti;

d)

„číslem v rejstříku rybářského loďstva EU“ se rozumí číslo v rejstříku loďstva Společenství definované v příloze I nařízení Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 30. prosince 2003 o rejstříku rybářského loďstva Společenství (8).

HLAVA II

TECHNICKÁ OPATŘENÍ

KAPITOLA I

Oblasti s omezením rybolovu

Oddíl I

Oblast s omezením rybolovu ve Lvím zálivu

Článek 4

Vymezení oblasti s omezením rybolovu

Ve východní části Lvího zálivu se zřizuje oblast s omezením rybolovu vymezená spojnicemi těchto zeměpisných souřadnic:

42o 40? s. š., 4o 20? v. d.

42o 40? s. š., 5o 00? v. d.

43o 00? s. š., 4o 20? v. d.

43o 00? s. š., 5o 00? v. d.

Článek 5

Intenzita rybolovu

Intenzita rybolovu populací žijících při dně prováděného plavidly, která v oblasti s omezením rybolovu uvedené v článku 4 používají vlečné sítě, dlouhé lovné šňůry pro lov při dně a pelagické dlouhé lovné šňůry a sítě pro lov při dně, nepřesáhne úroveň intenzity rybolovu, kterou jednotlivé členské státy v této oblasti uplatnily v roce 2008.

Článek 6

Záznam o odlovu

Nejpozději do 16. února 2012 předloží členské státy Komisi v elektronickém formátu seznam plavidel plujících pod jejich vlajkou, která v roce 2008 zaznamenala odlov v oblasti uvedené v článku 4 a v zeměpisné podoblasti GFCM 7 vymezené v příloze I. Seznam musí obsahovat název plavidla, jeho číslo v rejstříku rybářského loďstva EU, dobu, po kterou bylo plavidlo oprávněno provádět rybolov v oblasti uvedené v článku 4, a počet dní strávených jednotlivými plavidly v roce 2008 v zeměpisné podoblasti 7 a konkrétně v oblasti uvedené v článku 4.

Článek 7

Oprávněná plavidla

1.   Plavidlům oprávněným lovit v oblasti uvedené v článku 4 vydají jejich členské státy v souladu s článkem 7 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (9) oprávnění k rybolovu.

2.   Rybářským plavidlům, která nemají záznamy o rybolovu v oblasti uvedené v článku 4 před 31. prosincem 2008, není povoleno, aby v uvedené oblasti zahájila rybolov.

3.   Nejpozději do 16. února 2012 sdělí členské státy Komisi vnitrostátní právní předpisy platné ke dni 31. prosince 2008, které se týkají:

a)

maximálního počtu hodin na den, kdy je plavidlo oprávněno provádět rybolovné činnosti;

b)

maximálního počtu dní v týdnu, kdy je plavidlo oprávněno pohybovat se na moři a být vzdálené z přístavu, a

c)

povinného načasování odplutí a návratu jejich rybářských plavidel do registrovaného přístavu.

Článek 8

Ochrana citlivých přírodních stanovišť

Členské státy zajistí, aby oblast uvedená v článku 4 byla chráněna před dopady jakékoli jiné lidské činnosti, která ohrožuje zachování prvků, které danou oblast charakterizují jako oblast hromadění jikrnáčů.

Článek 9

Informace

Do 1. února každého roku předloží členské státy Komisi v elektronickém formátu zprávu o rybolovných činnostech prováděných v oblasti uvedené v článku 4.

Komise může přijmout prováděcí akty, pokud jde o podrobná pravidla týkající se formátu a předávání zpráv o těchto rybolovných činnostech. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

Oddíl II

Oblasti s omezením rybolovu, jehož účelem je chránit citlivá hlubinná přírodní stanoviště

Článek 10

Stanovení oblastí s omezením rybolovu

Rybolov pomocí vlečných drapáků a vlečných sítí pro lov při dně se zakazuje v těchto oblastech:

a)

oblast omezeného hlubinného rybolovu „útes Lophelia poblíž Capo Santa Maria di Leuca“ vymezená spojnicemi těchto souřadnic:

39o 27,72? s. š., 18o 10,74? v. d.

39o 27,80? s. š., 18o 26,68? v. d.

39o 11,16? s. š., 18o 32,58? v. d.

39o 11,16? s. š., 18o 04,28? v. d.;

b)

oblast omezeného hlubinného rybolovu „vývěry chladných uhlovodíků v oblasti delty Nilu“ vymezená spojnicemi těchto souřadnic:

31o 30,00? s. š., 33o 10,00? v. d.

31o 30,00? s. š., 34o 00,00? v. d.

32o 00,00? s. š., 34o 00,00? v. d.

32o 00,00? s. š., 33o 10,00? v. d.;

c)

oblast omezeného hlubinného rybolovu „podmořská hora Eratosthenes“ vymezená spojnicemi těchto souřadnic:

33o 00,00? s. š., 32o 00,00? v. d.

33o 00,00? s. š., 33o 00,00? v. d.

34o 00,00? s. š., 33o 00,00? v. d.

34o 00,00? s. š., 32o 00,00? v. d.

Článek 11

Ochrana citlivých přírodních stanovišť

Členské státy zaručí, aby jejich příslušné orgány byly vyzvány k ochraně hlubinných citlivých přírodních stanovišť v oblastech uvedených v článku 10, a zejména zajistí, aby byly tyto oblasti chráněny před vlivem jakýchkoli jiných činností, které ohrožují zachování prvků, jež jsou pro tato přírodní stanoviště charakteristické.

KAPITOLA II

Stanovení období, kdy je zakázán lov zlaka nachového pomocí lovného zařízení s uzavíracím mechanismem

Článek 12

Období zákazu rybolovu

1.   Lov zlaka nachového (Coryphaena hippurus) pomocí lovného zařízení s uzavíracím mechanismem je každoročně zakázán v období od 1. ledna do 14. srpna.

2.   Odchylně od odstavce 1, může-li členský stát prokázat, že kvůli špatným povětrnostním podmínkám nemohla rybářská plavidla plující pod jeho vlajkou vyčerpat běžné dny rybolovu, může tento členský stát převést dny, které jeho plavidla při rybolovu pomocí zařízení s uzavíracím mechanismem nevyužila, a to až do 31. ledna následujícího roku. V tomto případě předloží členské státy do konce roku Komisi žádost o převod příslušného počtu dní.

3.   Odstavce 1 a 2 se rovněž vztahují na hospodářskou oblast uvedenou v čl. 26 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006.

4.   Žádost podle odstavce 2 obsahuje tyto informace:

a)

zprávu s podrobnými údaji o ukončení příslušných rybolovných činností včetně příslušných podpůrných informací o povětrnostních podmínkách;

b)

název plavidla a jeho číslo v rejstříku rybářského loďstva EU.

5.   Komise rozhodne o žádostech uvedených v odstavci 2 do šesti týdnů od data přijetí žádosti a písemně o svém rozhodnutí informuje členský stát.

6.   Komise informuje výkonného tajemníka GFCM o rozhodnutích přijatých podle odstavce 5. Do 1. listopadu každého roku zašlou členské státy Komisi zprávu o převádění dnů nevyužitých v předchozím roce podle odstavce 2.

7.   Komise může přijmout prováděcí akty, pokud jde o podrobná pravidla týkající se formátu a předávání žádostí podle odstavce 4 a zpráv o převádění nevyužitých dnů podle odstavce 6. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 13

Oprávnění k rybolovu

Rybářským plavidlům oprávněným účastnit se lovu zlaka nachového se vydá oprávnění k rybolovu podle článku 7 nařízení (ES) č. 1224/2009 a zařadí se na seznam obsahující název plavidla a jeho číslo v rejstříku rybářského loďstva EU, přičemž dotčený členský stát předá tento seznam Komisi. Plavidla, jejichž celková délka nepřesahuje 10 m, jsou povinna mít oprávnění k rybolovu.

Tento požadavek se vztahuje rovněž na hospodářskou oblast uvedenou v čl. 26 odst. 1 nařízení (ES) č. 1967/2006.

Článek 14

Shromažďování údajů

1.   Aniž je dotčeno nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 2008 o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku (10), zřídí členské státy odpovídající systém shromažďování a zpracování údajů o odlovech a intenzitě rybolovu.

2.   Do 15. ledna každého roku ohlásí členské státy Komisi počet plavidel podílejících se na rybolovu a celkový objem vykládek a překládek zlaka nachového, které v předchozím roce provedla rybářská plavidla plující pod jejich vlajkou v každé ze zeměpisných podoblastí oblasti dohody GFCM vymezených v příloze I.

Komise může přijmout prováděcí akty, pokud jde o podrobná pravidla týkající se formátu a předávání těchto zpráv. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

3.   Informace, které obdrží od členských států, předá Komise výkonnému tajemníkovi GFCM.

KAPITOLA III

Lovná zařízení

Článek 15

Minimální velikost ok v Černém moři

1.   Minimální velikost ok sítí používaných v Černém moři pro lov populací žijících při dně pomocí vlečné sítě je 40 mm. Dílce síťoviny s oky o velikosti menší než 40 mm nesmějí být používány ani uloženy na palubě.

2.   Do 1. února 2012 musí být sítě uvedené v odstavci 1 nahrazeny sítěmi se čtvercovými oky o velikosti 40 mm v kapse sítě nebo, na řádně odůvodněnou žádost vlastníka plavidla, sítěmi s kosočtvercovými oky o velikosti 50 mm, které mají uznanou selektivitu podle velikosti, která se rovná selektivitě sítě se čtvercovými oky o velikosti 40 mm v kapse sítě nebo ji přesahuje.

3.   Členské státy, jejichž rybářská plavidla provádějí v Černém moři lov populací žijících při dně pomocí vlečné sítě, předloží Komisi poprvé nejpozději 16. února 2012 a poté každých šest měsíců seznam rybářských plavidel provozujících tuto činnost v Černém moři, které používají vlečné sítě pro lov při dně se čtvercovými oky o velikosti alespoň 40 mm v kapse sítě nebo sítě s kosočtvercovými oky o velikosti alespoň 50 mm, a procentní podíl těchto plavidel v celkovém vnitrostátním loďstvu.

Komise může přijmout prováděcí akty, pokud jde o podrobná pravidla týkající se formátu a předávání informací uvedených v tomto odstavci. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

4.   Komise předá informace uvedené v odstavci 3 výkonnému tajemníkovi GFCM.

Článek 16

Používání vlečných drapáků a vlečných sítí

Zakazuje se provádění rybolovu pomocí vlečných drapáků a vlečných sítí v hloubkách větších než 1 000 m.

HLAVA III

KONTROLNÍ OPATŘENÍ

KAPITOLA I

Rejstřík plavidel

Článek 17

Rejstřík oprávněných plavidel

1.   Každoročně do 1. prosince zašle každý členský stát Komisi prostřednictvím obvyklého zařízení na zpracování dat aktualizovaný seznam plavidel o celkové délce přesahující 15 metrů plujících pod jeho vlajkou a registrovaných na jeho území, jimž vydáním oprávnění k rybolovu povolil provádět rybolov v oblasti dohody GFCM.

2.   Seznam uvedený v odstavci 1 obsahuje tyto údaje:

a)

číslo plavidla v rejstříku rybářského loďstva EU a jeho vnější označení uvedené v příloze I nařízení (ES) č. 26/2004;

b)

období, v němž je povoleno provádět rybolov nebo překládku;

c)

používaná lovná zařízení.

3.   Do 1. ledna každého roku zašle Komise aktualizovaný seznam výkonnému tajemníkovi GFCM, aby dotyčná plavidla mohla být zapsána do rejstříku GFCM obsahujícího plavidla o celkové délce přesahující 15 m, která jsou oprávněna provádět rybolov v oblasti dohody GFCM (dále jen „rejstřík GFCM“).

4.   Veškeré změny, které mají být provedeny v seznamu uvedeném v odstavci 1, se prostřednictvím obvyklého zařízení na zpracování dat oznámí Komisi alespoň deset pracovních dnů před tím, než plavidlo začne provádět rybolovnou činnost v oblasti dohody GFCM, a Komise je předá výkonnému tajemníkovi GFCM.

5.   Rybářská plavidla EU o celkové délce přesahující 15 m, jež nejsou zapsána v seznamu uvedeném v odstavci 1, nesmějí v oblasti dohody GFCM lovit, uchovávat na palubě, překládat ani vykládat žádné druhy ryb, měkkýšů nebo korýšů.

6.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že:

a)

k provádění rybolovných činností v oblasti dohody GFCM jsou oprávněna pouze plavidla plující pod jejich vlajkou a zapsaná v seznamu uvedeném v odstavci 1, která mají na palubě jimi vydané oprávnění k rybolovu, a to za podmínek stanovených v tomto oprávnění;

b)

plavidlům, která v oblasti dohody GFCM nebo v jiných oblastech prováděla nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, není vydáno oprávnění k rybolovu, pokud noví vlastníci nepředloží odpovídající doklady, že předchozí vlastníci a provozovatelé nemají na plavidlech žádný právní, účastnický ani finanční zájem a ani je neovládají, nebo že jejich plavidla neprovádějí nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a ani s ním nejsou spojena;

c)

jejich vnitrostátní právní předpisy v největším možném rozsahu zakazují vlastníkům a provozovatelům plavidel, která plují pod jejich vlajkou a jsou zapsána v seznamu uvedeném v odstavci 1, aby se v oblasti dohody GFCM podíleli na rybolovných činnostech prováděných plavidly, jež nejsou zapsána v rejstříku GFCM, či byli s těmito rybolovnými činnostmi spojeni;

d)

jejich vnitrostátní právní předpisy v největším možném rozsahu požadují, aby vlastníci plavidel, která plují pod jejich vlajkou a jsou zapsána v seznamu uvedeném v odstavci 1, byli státními příslušníky nebo právními subjekty členského státu vlajky;

e)

jejich plavidla vyhovují všem příslušným opatřením GFCM pro zachování a řízení.

7.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, jimiž plavidlům o celkové délce přesahující 15 m, která nejsou zapsána v rejstříku GFCM, zakážou lovit, uchovávat na palubě, překládat a vykládat ryby, měkkýše a korýše ulovené v oblasti dohody GFCM.

8.   Členské státy neprodleně sdělí Komisi veškeré údaje vedoucí k důvodnému podezření, že plavidla o celkové délce přesahující 15 m, která nejsou zapsána v rejstříku GFCM, provádějí v oblasti dohody GFCM lov nebo překládku ryb, měkkýšů a korýšů.

KAPITOLA II

Opatření státu přístavu

Článek 18

Oblast působnosti

Tato kapitola se vztahuje na rybářská plavidla třetích zemí.

Článek 19

Předběžné oznámení

Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 činí doba pro podání předběžného oznámení alespoň 72 hodin před odhadovaným časem připlutí do přístavu.

Článek 20

Inspekce v přístavu

1.   Bez ohledu na čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 podrobí členské státy každoročně ve svých určených přístavech inspekci alespoň 15 % vykládek a překládek.

2.   Bez ohledu na čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 1005/2008 jsou rybářská plavidla, která vplují do přístavu členského státu bez předchozího povolení, ve všech případech podrobena inspekci.

Článek 21

Postup při inspekci

Kromě požadavků stanovených v článku 10 nařízení (ES) č. 1005/2008 odpovídají inspekce v přístavu požadavkům stanoveným v příloze II tohoto nařízení.

Článek 22

Odepření použití přístavu

1.   Členské státy neumožní plavidlu třetí země, aby použilo jejich přístavy pro vykládku, překládku či zpracování produktů rybolovu ulovených v oblasti dohody GFCM, a odepřou mu přístup k přístavním službám, mimo jiné včetně služeb doplnění paliva a zásob, pokud plavidlo:

a)

nesplňuje požadavky stanovené v tomto nařízení;

b)

je zařazeno do seznamu plavidel, která prováděla nezákonný, nehlášený nebo neregulovaný rybolov nebo jej podporovala, přijatého regionální organizací pro řízení rybolovu nebo

c)

nemá platné oprávnění k tomu, aby v oblasti dohody GFCM provádělo rybolovné činnosti nebo činnosti, které s rybolovem souvisejí.

Odchylně od prvního pododstavce nic nebrání členským státům, aby v případě vyšší moci nebo situace nouze ve smyslu článku 18 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu (11) umožnily plavidlu třetí země, aby použilo jejich přístavy pro služby nezbytně nutné k nápravě takové situace.

2.   Odstavec 1 se použije navíc k ustanovením o odepření použití přístavu stanoveným v čl. 4 odst. 2 a čl. 37 odst. 5 a 6 nařízení (ES) č. 1005/2008.

3.   Pokud členský stát odepřel použití svých přístavů plavidlu třetí země v souladu s odstavci 1 či 2, neprodleně takovéto opatření oznámí veliteli plavidla, státu vlajky, Komisi a výkonnému tajemníkovi GFCM.

4.   Pokud pominuly důvody pro odepření uvedené v odstavcích 1 či 2, členský stát odepření zruší a uvědomí o tom osoby a subjekty uvedené v odstavci 3, jimž bylo odepření oznámeno.

HLAVA IV

SPOLUPRÁCE, INFORMACE A PODÁVÁNÍ ZPRÁV

Článek 23

Spolupráce a informace

1.   Komise a členské státy spolupracují a vyměňují si informace s výkonným tajemníkem GFCM, a to zejména tím, že:

a)

žádají o informace z příslušných databází a dodávají informace do těchto databází;

b)

žádají o spolupráci na podporu účinného provádění tohoto nařízení a zároveň ji poskytují.

2.   Členské státy zaručí, že jejich vnitrostátní informační systémy týkající se rybolovu umožňují, aby mezi těmito státy a výkonným tajemníkem GFCM probíhala přímá elektronická výměna informací o inspekcích státu přístavu uvedených v hlavě III, s patřičným ohledem na příslušné požadavky na důvěrnost.

3.   Členské státy přijmou opatření pro elektronickou výměnu informací mezi příslušnými vnitrostátními agenturami a pro koordinaci činností těchto agentur při provádění opatření podle hlavy III kapitoly II.

4.   Pro účely tohoto nařízení sestaví členské státy seznam kontaktních míst a neprodleně jej elektronicky předají Komisi, výkonnému tajemníkovi GFCM a smluvním stranám GFCM.

5.   Komise může přijmout prováděcí akty, pokud jde o podrobná pravidla týkající se spolupráce a výměny informací. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

Článek 24

Hlášení přehledu statistických údajů

1.   Před 1. květnem každého roku předávají členské státy výkonnému tajemníkovi GFCM údaje o úkolech 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 a 1.5 uvedených v přehledu statistických údajů GFCM podle oddílu C přílohy III.

2.   Pro předávání údajů uvedených v odstavci 1 použijí členské státy systém GFCM pro zadávání údajů nebo jakoukoli jinou vhodnou normu a protokol pro předkládání údajů, které jsou stanoveny výkonným tajemníkem GFCM a jsou k dispozici na internetových stránkách GFCM.

3.   Členské státy informují Komisi o údajích předložených na základě tohoto článku.

Komise může přijmout prováděcí akty, pokud jde o podrobná pravidla týkající se formátu a předávání údajů uvedených v tomto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 2.

HLAVA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro rybolov a akvakulturu zřízený podle čl. 30 odst. 1 nařízení (ES) č. 2371/2002. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 26

Přenesení pravomoci

V rozsahu nezbytném k tomu, aby změny, jež se týkají stávajících a v právu Unie již provedených opatření GFCM a jež se staly pro Unii závaznými, byly provedeny v právu Unie, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27, aby mohla změnit ustanovení tohoto nařízení týkající se:

a)

poskytování informací výkonnému tajemníkovi GFCM podle čl. 15 odst. 4;

b)

předávání seznamu plavidel oprávněných provádět rybolov výkonnému tajemníkovi GFCM podle článku 17;

c)

opatření států přístavu podle článků 18 až 22;

d)

spolupráce, informací a podávání zpráv podle článků 23 a 24;

e)

tabulky, mapy a zeměpisných souřadnic zeměpisných podoblastí GFSM uvedených v příloze I;

f)

postupů při inspekci plavidel prováděné státem přístavu uvedených v příloze II a

g)

statistických údajů GFCM stanovených v příloze III.

Článek 27

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 26 je svěřena Komisi na dobu tří let od 19. ledna 2012. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději šest měsíců před koncem tohoto tříletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 26 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 26 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Na podnět Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 28

Změny nařízení (ES) č. 1967/2006

Nařízení (ES) č. 1967/2006 se mění takto:

1)

v článku 4 se zrušuje odstavec 3;

2)

v článku 9 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   U vlečných sítí jiných než uvedených v odstavci 4 musí být minimální velikost ok:

a)

odpovídající síti se čtvercovými oky o velikosti 40 mm v kapse sítě nebo

b)

taková, že na řádně odůvodněnou žádost vlastníka plavidla odpovídá síti s kosočtvercovými oky o velikosti 50 mm, jež musí mít uznanou selektivitu podle velikosti, která se rovná selektivitě sítí uvedených v písmenu a) nebo ji přesahuje.

Rybářská pravidla jsou oprávněna používat a mít na palubě pouze jeden ze dvou uvedených druhů sítí.

Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do 30. června 2012 zprávu o provádění tohoto odstavce, na jejímž základě, jakož i na základě informací předložených členskými státy do 31. prosince 2011, navrhne případně odpovídající změny.“;

3)

článek 24 se zrušuje;

4)

v článku 27 se zrušují odstavce 1 a 4.

Článek 29

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 13. prosince 2011.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

M. SZPUNAR


(1)  Úř. věst. C 354, 28.12.2010, s. 71.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 8. března 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 20. října 2011. Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2011.

(3)  Úř. věst. L 190, 4.7.1998, s. 34.

(4)  Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s. 11, nahrazené opraveným zněním v Úř. věst. L 36, 8.2.2007, s. 6.

(5)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(7)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.

(8)  Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25.

(9)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 179, 23.6.1998, s. 3.


PŘÍLOHA I

A)   Tabulka zeměpisných podoblastí GFCM

PODOBLAST FAO

STATISTICKÉ DIVIZE FAO

ZEMĚPISNÁ PODOBLAST

ZÁPADNÍ

1.1

BALEÁRY

1

severní Alboránské moře

2

Alboránský ostrov

3

jižní Alboránské moře

4

Alžírsko

5

Baleárské ostrovy

6

severní Španělsko

11.1

Sardinie (západ)

1.2

LVÍ ZÁLIV

7

Lví záliv

1.3

SARDINIE

8

ostrov Korsika

9

Ligurské a severní Tyrhénské moře

10

jižní Tyrhénské moře

11.2

Sardinie (východ)

12

severní Tunisko

STŘEDNÍ

2.1

JADERSKÉ MOŘE

17

severní Jaderské moře

18

jižní Jaderské moře (část)

2.2

JÓNSKÉ MOŘE

13

Hammametský záliv

14

Gábeský záliv

15

Malta

16

jižní Sicílie

18

jižní Jaderské moře (část)

19

západní Jónské moře

20

východní Jónské moře

21

jižní Jónské moře

VÝCHODNÍ

3.1

EGEJSKÉ MOŘE

22

Egejské moře

23

ostrov Kréta

3.2

LEVANTA

24

severní Levanta

25

ostrov Kypr

26

jižní Levanta

27

Levanta

ČERNÉ MOŘE

4.1

MARMARSKÉ MOŘE

28

Marmarské moře

4.2

ČERNÉ MOŘE

29

Černé moře

4.3

AZOVSKÉ MOŘE

30

Azovské moře

B)   Mapa zeměpisných podoblastí GFCM (GFCM, 2009)

Image

C)   Zeměpisné souřadnice zeměpisných podoblastí GFCM (GFCM, 2009)

ZEMĚPISNÁ PODOBLAST

HRANICE

1

pobřeží

36°00? s. š. 5°36? z. d.

36°00? s. š. 3°20? z. d.

36°05? s. š. 3°20? z. d.

36°05? s. š. 2°40? z. d.

36°00? s. š. 2°40? z. d.

36°00? s. š. 1°30? z. d.

36°30? s. š. 1°30? z. d.

36°30? s. š. 1°00? z. d.

37°36? s. š. 1°00? z. d.

2

36°05? s. š. 3°20? z. d.

36°05? s. š. 2°40? z. d.

35°45? s. š. 3°20? z. d.

35°45? s. š. 2°40? z. d.

3

pobřeží

36°00? s. š. 5°36? z. d.

35°49? s. š. 5°36? z. d.

36°00? s. š. 3°20? z. d.

35°45? s. š. 3°20? z. d.

35°45? s. š. 2°40? z. d.

36°00? s. š. 2°40? z. d.

36°00? s. š. 1°13? z. d.

marocko-alžírská hranice

4

pobřeží

36°00? s. š. 2°13? z. d.

36°00? s. š. 1°30? z. d.

36°30? s. š. 1°30? z. d.

36°30? s. š. 1°00? z. d.

37°00? s. š. 1°00? z. d.

37°00? s. š. 0°30? v. d.

38°00? s. š. 0°30? v. d.

38°00? s. š. 8°35? v. d.

alžírsko-tuniská hranice

marocko-alžírská hranice

5

38°00? s. š. 0°30? v. d.

39°30? s. š. 0°30? v. d.

39°30? s. š. 1°30? z. d.

40°00? s. š. 1°30? v. d.

40°00? s. š. 2°00? v. d.

40°30? s. š. 2°00? v. d.

40°30? s. š. 6°00? v. d.

38°00? s. š. 6°00? v. d.

6

pobřeží

37°36? s. š. 1°00? z. d.

37°00? s. š. 1°00? z. d.

37°00? s. š. 0°30? v. d.

39°30? s. š. 0°30? v. d.

39°30? s. š. 1°30? z. d.

40°00? s. š. 1°30? v. d.

40°00? s. š. 2°00? v. d.

40°30? s. š. 2°00? v. d.

40°30? s. š. 6°00? v. d.

41°47? s. š. 6°00? v. d.

42°26? s. š. 3°09? v. d.

7

pobřeží

42°26? s. š. 3°09? v. d.

41°20? s. š. 8°00? v. d.

francouzsko-italská hranice

8

43°15? s. š. 7°38? v. d.

43°15? s. š. 9°45? v. d.

41°18? s. š. 9°45? v. d.

41°20? s. š. 8°00? v. d.

41° 18? s. š. 8°00? v. d.

9

pobřeží

francouzsko-italská hranice

43°15? s. š. 7°38? v. d.

43°15? s. š. 9°45? v. d.

41°18? s. š. 9°45? v. d.

41°18? s. š. 13°00? v. d.

10

pobřeží (včetně severní Sicílie)

41°18? s. š. 13°00? v. d.

41°18? s. š. 11°00? v. d.

38°00? s. š. 11°00? v. d.

38°00? s. š. 12°30? v. d.

11

41°47? s. š. 6°00? v. d.

41° 18? s. š. 6°00? v. d.

41°18? s. š. 11°00? v. d.

38°30? s. š. 11°00? v. d.

38°30? s. š. 8°30? v. d.

38°00? s. š. 8°30? v. d.

38°00? s. š. 6°00? v. d.

12

pobřeží

alžírsko-tuniská hranice

38°00? s. š. 8°30? v. d.

38°30? s. š. 8°30? v. d.

38°30? s. š. 11°00? v. d.

38°00? s. š. 11°00? v. d.

37°00? s. š. 12°00? v. d.

37°00? s. š. 11°04? v. d.

13

pobřeží

37°00? s. š. 11°04? v. d.

37°00? s. š. 12°00? v. d.

35°00? s. š. 13°30? v. d.

35°00? s. š. 11°00? v. d.

14

pobřeží

35°00? s. š. 11°00? v. d.

35°00? s. š. 15°18? v. d.

tunisko-libyjská hranice

15

36°30? s. š. 13°30? v. d.

35°00? s. š. 13°30? v. d.

35°00? s. š. 15°18? v. d.

36°30? s. š. 15°18? v. d.

16

pobřeží

38°00? s. š. 12°30? v. d.

38°00? s. š. 11°00? v. d.

37°00? s. š. 12°00? v. d.

35°00? s. š. 13°30? v. d.

36°30? s. š. 13°30? v. d.

36°30? s. š. 15°18? v. d.

37°00? s. š. 15°18? v. d.

17

pobřeží

41°55? s. š. 15°08? v. d.

chorvatsko-černohorská hranice

18

pobřeží (obě strany)

41°55? s. š. 15°08? v. d.

40°04? s. š. 18°29? v. d.

chorvatsko-černohorská hranice

albánsko-řecká hranice

19

pobřeží (včetně východní Sicílie)

40°04? s. š. 18°29? v. d.

37°00? s. š. 15°18? v. d.

35°00? s. š. 15°18? v. d.

35°00? s. š. 19°10? v. d.

39°58? s. š. 19°10? v. d.

20

pobřeží

albánsko-řecká hranice

39°58? s. š. 19°10? v. d.

35°00? s. š. 19°10? v. d.

35°00? s. š. 23°00? v. d.

36°30? s. š. 23°00? v. d.

21

pobřeží

tunisko-libyjská hranice

35°00? s. š. 15°18? v. d.

35°00? s. š. 23°00? v. d.

34°00? s. š. 23°00? v. d.

34°00? s. š. 25°09? v. d.

libyjsko-egyptská hranice

22

pobřeží

36°30? s. š. 23°00? v. d.

36°00? s. š. 23°00? v. d.

36°00? s. š. 26°30? v. d.

34°00? s. š. 26°30? v. d.

34°00? s. š. 29°00? v. d.

36°43? s. š. 29°00? v. d.

23

36°00? s. š. 23°00? v. d.

36°00? s. š. 26°30? v. d.

34°00? s. š. 26°30? v. d.

34°00? s. š. 23°00? v. d.

24

pobřeží

36°43? s. š. 29°00? v. d.

34°00? s. š. 29°00? v. d.

34°00? s. š. 32°00? v. d.

35°47? s. š. 32°00? v. d.

35°47? s. š. 35°00? v. d.

turecko-syrská hranice

25

35°47? s. š. 32°00? v. d.

34°00? s. š. 32°00? v. d.

34°00? s. š. 35°00? v. d.

35°47? s. š. 35°00? v. d.

26

pobřeží

libyjsko-egyptská hranice

34°00? s. š. 25°09? v. d.

34°00? s. š. 34°13? v. d.

hranice mezi Egyptem a pásmem Gazy

27

pobřeží

hranice mezi Egyptem a pásmem Gazy

34°00? s. š. 34°13? v. d.

34°00? s. š. 35°00? v. d.

35°47? s. š. 35°00? v. d.

turecko-syrská hranice

28

 

29

 

30

 


PŘÍLOHA II

Postupy při inspekci plavidel prováděné státem přístavu

1)   Identifikace plavidla

Přístavní inspektoři:

a)

ověří platnost úředních dokladů na palubě, v případě potřeby prostřednictvím patřičných kontaktů se státem vlajky nebo mezinárodních rejstříků plavidel;

b)

v případě potřeby zajistí úřední překlad dokladů;

c)

ověří správnost názvu plavidla, vlajky, vnějšího identifikačního čísla a značení (případně také identifikačního čísla lodi podle Mezinárodní námořní organizace) a mezinárodní rádiové volací značky;

d)

pokud je to možné, prověří, zda plavidlo změnilo název, případně vlajku, a pokud ano, zaznamenají předchozí názvy a vlajky;

e)

zaznamenají přístav registrace, jméno a adresu vlastníka (a provozovatele a skutečného vlastníka, pokud se liší od vlastníka), zástupce a velitele plavidla, jakož i jedinečné identifikační číslo společnosti a registrovaného vlastníka, je-li k dispozici a

f)

zaznamenají jména a adresy případných předchozích vlastníků v posledních pěti letech.

2)   Oprávnění

Přístavní inspektoři ověří soulad oprávnění k rybolovu a přepravě ryb a produktů rybolovu s údaji zjištěnými podle bodu 1 a ověří dobu platnosti oprávnění a jejich použití pro oblasti, druhy a lovné zařízení.

3)   Ostatní dokumenty

Přístavní inspektoři přezkoumají všechny příslušné dokumenty včetně dokumentů v elektronickém formátu. Mezi příslušné dokumenty patří například lodní deníky, zejména lodní deník pro rybolov, jakož i seznam posádky, rozpisy a nákresy uskladnění a popisy ložných prostor pro ryby, jsou-li k dispozici. Může být provedena inspekce ložných prostor za účelem ověření, zda jejich rozměry a skladba odpovídají nákresům a popisům a zda uložení odpovídá rozpisům uložení. Mezi tyto dokumenty případně patří i doklady o úlovku nebo obchodní doklady vydané regionální organizací pro řízení rybolovu.

4)   Lovné zařízení

a)

Přístavní inspektoři ověří, zda lovné zařízení na palubě odpovídá podmínkám oprávnění. Je možné provést kontrolu, zda parametry lovného zařízení, mimo jiné například velikost ok (a případná zařízení), délka sítí a velikost háčků, odpovídají platným předpisům a zda identifikační znaky lovného zařízení odpovídají znakům schváleným pro dané plavidlo.

b)

Přístavní inspektoři mohou rovněž plavidlo prohledat, aby zjistili, zda se na něm nenachází lovné zařízení uložené mimo dohled nebo jinak nezákonné zařízení.

5)   Ryby a produkty rybolovu

a)

Přístavní inspektoři v nejvyšší možné míře ověří, zda ryby a produkty rybolovu na palubě byly uloveny v souladu s podmínkami stanovenými v platných oprávněních. Přístavní inspektoři při této činnosti prověří lodní deník pro rybolov a předložené zprávy, včetně zpráv předaných systémem pro sledování plavidel (VMS).

b)

Při zjišťování množství a druhů na palubě mohou přístavní inspektoři zkontrolovat ryby v ložném prostoru nebo během vykládky. Inspektoři mohou při této činnosti otevírat kartony, v nichž jsou ryby předběžně baleny, a přemísťovat ryby nebo kartony k ověření neporušenosti ložných prostor pro ryby.

c)

Při vykládce plavidla mohou přístavní inspektoři ověřovat vykládané druhy a množství. Toto ověřování se může týkat druhu produktu, živé hmotnosti (množství zjištěného z lodního deníku) a přepočítacího koeficientu použitého pro výpočet zpracované hmotnosti na živou hmotnost. Přístavní inspektoři mohou rovněž kontrolovat množství případně ponechané na palubě.

d)

Přístavní inspektoři mohou přezkoumat množství a složení všech úlovků na palubě, mimo jiné i odběrem vzorků.

6)   Ověření nezákonného, nehlášeného nebo neregulovaného rybolovu

Použije se článek 11 nařízení (ES) č. 1005/2008.

7)   Zpráva

Po skončení inspekce inspektor vyhotoví a podepíše písemnou zprávu, jejíž kopii obdrží velitel plavidla.

8)   Výsledky inspekcí prováděných státem přístavu

Výsledky inspekcí prováděných státem přístavu obsahují přinejmenším tyto údaje:

1.

Údaje o inspekci

inspekční orgán (název inspekčního orgánu nebo jiného subjektu jmenovaného tímto orgánem),

jméno inspektora,

datum a čas provedení inspekce,

přístav inspekce (místo, kde je plavidlo podrobeno inspekci) a

datum zprávy (datum vypracování zprávy).

2.

Identifikace plavidla

název plavidla,

typ plavidla,

druh lovného zařízení,

vnější identifikační číslo (číslo plavidla vyznačené na boku) a číslo IMO (je-li k dispozici) nebo případně jiné číslo,

mezinárodní rádiová volací značka,

číslo MMSI (Maritime Mobile Service Identity), je-li k dispozici,

stát vlajky (stát, v němž je plavidlo registrováno),

případně předchozí názvy a vlajky,

domovský přístav (přístav registrace plavidla) a předchozí domovské přístavy,

vlastník plavidla (jméno, adresa, kontaktní údaje),

skutečný vlastník plavidla, pokud se liší od vlastníka (jméno, adresa, kontaktní údaje),

provozovatel plavidla odpovídající za používání plavidla, pokud se liší od vlastníka (jméno, adresa, kontaktní údaje),

zástupce plavidla (jméno, adresa, kontaktní údaje),

případně jména a adresy předchozích vlastníků,

jméno, státní příslušnost a námořní kvalifikace velitele plavidla a velitele rybolovu,

seznam posádky.

3.

Oprávnění k rybolovu (licence/povolení)

oprávnění plavidla k rybolovu nebo přepravě ryb a produktů rybolovu,

státy, které oprávnění vydaly,

podmínky oprávnění včetně oblastí a doby platnosti,

příslušná regionální organizace pro řízení rybolovu,

oblasti, rozsah a doba platnosti oprávnění,

údaje o schválené přidělené kvótě, intenzitě rybolovu apod.,

schválené druhy, vedlejší úlovky a lovné zařízení a

případně záznamy a dokumenty týkající se překládky.

4.

Údaje o rybářském výjezdu

datum, čas, oblast a místo zahájení současného rybářského výjezdu,

navštívené oblasti (vplutí do jednotlivých oblastí a vyplutí z nich),

překládky provedené na moři (datum, druhy, místo, množství přeložených ryb),

poslední navštívený přístav,

datum a čas ukončení příslušného rybářského výjezdu a

případně zamýšlený příští přístav určení.

5.

Výsledek inspekce úlovku

zahájení a ukončení vykládky (datum a časy),

druhy ryb,

druh produktu,

živá hmotnost (množství zjištěné z lodního deníku),

příslušný přepočítací koeficient,

zpracovaná hmotnost (vyložená množství podle druhů a úpravy),

ekvivalentní živá hmotnost (vyložená množství v ekvivalentní živé hmotnosti jako „hmotnost produktu x přepočítací koeficient“),

zamýšlené místo určení pro ryby a produkty rybolovu podrobené inspekci a

případně množství a druhy ryb ponechaných na palubě.

6.

Výsledky inspekce lovných zařízení

údaje o druzích lovných zařízení.

7.

Závěry

Závěry inspekce včetně porušení, ke kterým podle názoru inspektorů došlo, a odkaz na příslušná pravidla a opatření. Příslušný důkazní materiál se připojí k inspekční zprávě.


PŘÍLOHA III

A)   Členění loďstva do skupin podle GFCM/Vědeckého poradního výboru

Skupiny

< 6 metrů

6–12 metrů

12–24 metrů

více než 24 metrů

1.

Polyvalentní malá plavidla bez motoru

A

 

 

2.

Polyvalentní malá plavidla s motorem

B

C

 

 

3.

Plavidla lovící pomocí vlečných sítí

 

D

E

F

4.

Plavidla lovící pomocí košelkových nevodů

 

G

H

5.

Plavidla lovící na dlouhou lovnou šňůru

 

I

6.

Plavidla lovící pelagické druhy pomocí vlečných sítí

 

J

7.

Plavidla lovící tuňáky pomocí vlečných sítí

 

 

K

8.

Plavidla lovící pomocí drapáků

 

L

 

9.

Polyvalentní plavidla

 

 

M

Popis skupin loďstva

A   Polyvalentní malá plavidla bez motoru— všechna plavidla o celkové délce (LOA) rovné či menší než 12 metrů bez motoru (vítr či pohon).

B   Polyvalentní malá plavidla o délce menší než 6 m s motorem— všechna plavidla o celkové délce (LOA) menší než 6 metrů s motorem.

C   Polyvalentní malá plavidla o délce od 6 do 12 metrů s motorem— všechna plavidla o celkové délce (LOA) od 6 do 12 metrů s motorem, která během roku používají různá lovná zařízení, aniž by některé z nich jednoznačně převažovalo, nebo která používají lovné zařízení, které není v této klasifikaci uvedeno.

D   Plavidla o délce menší než 12 metrů, která loví pomocí vlečných sítí— všechna plavidla o celkové délce (LOA) nepřesahující 12 metrů, která vyčleňují více než 50 % své intenzity na lov při dně pomocí vlečné sítě.

E   Plavidla o délce od 12 do 24 metrů, která loví pomocí vlečných sítí— všechna plavidla o celkové délce (LOA) od 12 do 24 metrů, která vyčleňují více než 50 % své intenzity na lov při dně pomocí vlečné sítě.

F   Plavidla o délce přesahující 24 metrů, která loví pomocí vlečných sítí— všechna plavidla o celkové délce (LOA) přesahující 24 metrů, která vyčleňují více než 50 % své intenzity na lov při dně pomocí vlečné sítě.

G   Plavidla o délce od 6 do 12 metrů, která loví pomocí košelkových nevodů— všechna plavidla o celkové délce (LOA) od 6 do 12 metrů, která vyčleňují více než 50 % své intenzity na lov pomocí košelkových nevodů.

H   Plavidla o délce přesahující 12 metrů, která loví pomocí košelkových nevodů— všechna plavidla o celkové délce (LOA) přesahující 12 metrů, která vyčleňují více než 50 % své intenzity na lov pomocí košelkových nevodů, kromě plavidel, která kdykoli během roku používají zátahové sítě pro lov tuňáků.

I   Plavidla o délce přesahující 6 metrů, která loví na dlouhou lovnou šňůru— všechna plavidla o celkové délce (LOA) přesahující 6 metrů, která vyčleňují více než 50 % své intenzity na lov pomocí dlouhé lovné šňůry.

J   Plavidla o délce přesahující 6 metrů, která loví pelagické druhy pomocí vlečných sítí— všechna plavidla o celkové délce (LOA) přesahující 6 metrů, která vyčleňují více než 50 % své intenzity na lov pelagických druhů pomocí vlečných sítí.

K   Plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí— všechna plavidla, která po jakoukoli dobu v roce používají vlečné sítě pro lov tuňáků.

L   Plavidla o délce přesahující 6 metrů, která loví pomocí drapáků— všechna plavidla o celkové délce (LOA) přesahující 6 metrů, která vyčleňují více než 50 % své intenzity na lov pomocí drapáků.

M   Polyvalentní plavidla o délce přesahující 12 metrů— všechna plavidla o celkové délce (LOA) přesahující 12 metrů, která během roku používají různá lovná zařízení, aniž by některé z nich jednoznačně převažovalo, nebo která používají lovné zařízení, které není v této klasifikaci uvedeno.

Poznámka: Všechna pole jsou otevřená pro shromažďování informací. U polí, která jsou ve výše uvedené tabulce ponechána prázdná, se výskyt větší populace považuje za nepravděpodobný. V případě potřeby je však vhodné sloučit informace v „prázdném poli“ s nejvhodnějším sousedním „šedým polem“.

B)   Tabulka měření nominální intenzity rybolovu

Zařízení

Počet a rozměry

Kapacita

Činnost

Nominální intenzita (1)

drapák (pro měkkýše)

otevřené hrdlo, šířka hrdla

GT

doba rybolovu

plocha dna, na níž bylo loveno pomocí drapáků (2)

vlečná síť (včetně drapáků pro lov platýsů)

typ vlečné sítě (pelagická, pro lov při dně)

GT a/nebo GRT

motorový pohon

velikost ok

velikost sítě (šířka hrdla)

rychlost

GT

doba rybolovu

GT * dny

GT * hodiny

kW * dny

košelkový nevod

délka a výška sítě

GT

lehký pohon

počet malých lodí

GT

délka a výška sítě

doba hledání

ponoření lovného zařízení

GT * počet ponoření lovného zařízení

délka sítě * počet ponoření lovného zařízení

sítě

typ sítě (např. třístěnná tenatová síť, tenatová síť)

délka sítě (použitá v předpisech)

GT

plocha sítě

velikost ok

délka a výška sítě

doba rybolovu

délka sítě * dny

plocha * dny

dlouhé lovné šňůry

počet háčků

GT

počet dlouhých lovných šňůr

charakteristické znaky háčků

návnada

počet háčků

počet ednotek dlouhé lovné šňůry

doba rybolovu

počet háčků * hodiny

počet háčků * dny počet dlouhých lovných šňůr

jednotky * dny/hodiny

vězence

GT

Počet vězenců

Doba rybolovu

počet vězenců * dny

Košelkový nevod/zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD)

počet zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD)

počet zařízení s uzavíracím mechanismem

Počet výjezdů

počet zařízení s uzavíracím mechanismem (FAD) * počet výjezdů

C)   GFCM úkol 1 – Operační jednotky

Image


(1)  Opatření týkající se intenzity, která nezahrnují činnost v určité době, by měla odkazovat na určité období (tj. podle roku).

(2)  Měl by být uveden odkaz na konkrétní oblast (s uvedením plochy), aby mohla být odhadnuta intenzita rybolovu (intenzita/km2) a aby mohla být intenzita uvedena do vztahu k využívaným populacím.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU