(EU) č. 1337/2011Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1337/2011 ze dne 13. prosince 2011 o evropské statistice trvalých kultur a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 357/79 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/109/ES Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 7-20 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. prosince 2011 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 31. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2018/1091 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1337/2011

ze dne 13. prosince 2011

o evropské statistice trvalých kultur a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 357/79 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/109/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EHS) č. 357/79 ze dne 5. února 1979 o statistických zjišťováních ploch vinic (2) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/109/ES ze dne 19. prosince 2001 o statistických zjišťováních prováděných členskými státy pro stanovení produkčního potenciálu sadů určitých druhů ovocných stromů (3) byly několikrát změněny. Vzhledem k tomu, že jsou nyní nutné další změny a zjednodušení, měly by být uvedené akty v zájmu jasnosti nahrazeny jedním aktem, v souladu s novým přístupem, jehož cílem je zjednodušit právní předpisy Unie a zlepšit právní úpravu.

(2)

Aby mohla Komise vykonávat úlohu, kterou byla pověřena Smlouvou o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“) a právními předpisy Unie, jimiž se řídí společná organizace zemědělských trhů, musí být přesně informována o produkčním potenciálu sadů určitých druhů trvalých kultur v rámci Unie. V zájmu řádného řízení společné zemědělské politiky Komise požaduje, aby byly pravidelně každých pět let poskytovány údaje týkající se trvalých kultur.

(3)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice (4) tvoří referenční rámec pro evropskou statistiku trvalých kultur. Uvedené nařízení požaduje zejména dodržování zásad profesionální nezávislosti, nestrannosti, objektivity, spolehlivosti, statistické důvěrnosti a efektivity nákladů.

(4)

Je nutné posílit spolupráci mezi orgány, které se podílejí na sestavování a zveřejňování evropské statistiky.

(5)

Při přípravě a sestavování evropské statistiky by měla být zohledňována mezinárodní doporučení a osvědčené postupy.

(6)

Aby bylo možné zajistit sledování produkčního potenciálu a situace na trhu, měla by být k dispozici strukturální statistika trvalých kultur. Kromě informací poskytovaných v souvislosti s jednotnou společnou organizací trhu jsou nezbytné i informace o členění statistik podle regionů. Členské státy by proto měly tyto informace shromažďovat a ke stanoveným termínům je předávat Komisi.

(7)

Strukturální statistika trvalých kultur má zásadní význam pro řízení trhů na úrovni Unie. Je rovněž nezbytné, aby kromě ročních statistik týkajících se ploch a produkce, na které se vztahují jiné právní předpisy Unie týkající se statistik, byla právně upravena i strukturální statistika trvalých kultur.

(8)

Aby se zamezilo zbytečnému zatížení zemědělských podniků a správních orgánů, měly by být stanoveny prahové hodnoty, které vyloučí ze základních subjektů, pro které je třeba shromažďovat statistiky trvalých kultur, nevýznamné subjekty.

(9)

Aby byla zaručena harmonizace, je nezbytné, aby byly jasně uvedeny nejdůležitější definice, referenční období a požadavky na přesnost, jež mají být uplatněny při vypracovávání těchto statistik trvalých kultur.

(10)

Aby byla pro uživatele zajištěna dostupnost těchto statistik v potřebném časovém rámci, měl by být stanoven harmonogram pro předávání údajů Komisi.

(11)

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS) (5) mají všechny statistiky členského státu předkládané Komisi a členěné podle územních jednotek používat klasifikaci NUTS. Aby tedy bylo možné vypracovávat srovnatelné regionální statistiky trvalých kultur, měly by být územní jednotky definovány podle klasifikace NUTS. Jelikož jsou však pro řádné řízení odvětví vinařství a vinohradnictví potřeba jiná územní členění, mohou se pro tento sektor určit jiné územní jednotky.

(12)

Pro posouzení kvality údajů a pro analýzu výsledků jsou nezbytné zprávy o metodice a kvalitě, a tyto zprávy by tedy měly být předkládány pravidelně.

(13)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž zřízení společného rámce pro systematické vypracovávání evropské statistiky trvalých kultur, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto jej může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle.

(14)

V zájmu hladkého přechodu z režimu podle směrnice 2001/109/ES by toto nařízení mělo umožnit poskytnutí výjimky členským státům, v nichž by uplatňování tohoto nařízení na národní statistický systém vyžadovalo rozsáhlé úpravy a pravděpodobně by vyvolalo závažné praktické problémy.

(15)

Za účelem zohlednění hospodářského a technického vývoje by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o změny členění druhů podle skupin, tříd hustoty a tříd stáří stanovených v příloze I a proměnných/charakteristik, tříd velikosti, stupňů specializace a odrůd révy vinné stanovených v příloze II, s výjimkou případů, kdy je povaha požadovaných informací nepovinná. Je obzvlášť důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(16)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (6).

(17)

Nařízení (EHS) č. 357/79 a směrnice 2001/109/ES by měly být zrušeny.

(18)

Za účelem zajištění kontinuity činností stanovených v rámci evropské statistiky trvalých kultur by toto nařízení mělo vstoupit v platnost dnem po jeho vyhlášení a mělo by se použít ode dne 1. ledna 2012.

(19)

Byl konzultován Stálý výbor pro zemědělskou statistiku,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

1.   Toto nařízení stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání evropské statistiky těchto trvalých kultur:

a)

jabloně se stolními jablky;

b)

jabloně k průmyslovému zpracování;

c)

hrušně se stolními hruškami;

d)

hrušně k průmyslovému zpracování;

e)

meruňky;

f)

broskvoně se stolními broskvemi;

g)

broskvoně k průmyslovému zpracování;

h)

pomerančovníky;

i)

maloplodé citrusové stromy;

j)

citroníky;

k)

olivovníky;

l)

révy vinné určené k produkci stolních hroznů;

m)

révy vinné pro jiné účely.

2.   Vypracovávání evropské statistiky trvalých kultur uvedené v odstavci 1 v písmenech b), d), g) a l) je pro členské státy nepovinné.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„trvalou kulturou“ kultura nepěstovaná systémem střídání plodin, která je na dané půdě pěstována delší dobu a jejíž produkce se sklízí několik let, jiná než trvalý travní porost;

2)

„osázeným pozemkem“ zemědělský pozemek podle definice v čl. 2 druhém pododstavci bodě 1 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína (7), osázený některou z trvalých kultur uvedených v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení;

3)

„osázenou plochou“ plocha pozemků osázených homogenní výsadbou příslušné trvalé kultury zaokrouhlená na nejbližší 0,1 hektaru (ha);

4)

„sklizňovým rokem“ kalendářní rok, ve kterém začíná sklizeň;

5)

„hustotou“ počet rostlin na hektar;

6)

„obvyklým obdobím výsadby“ období roku, kdy jsou trvalé kultury obvykle vysazovány, počínaje polovinou podzimu a konče polovinou jara následujícího roku;

7)

„rokem výsadby“ první rok vegetativního vývoje rostliny ode dne, kdy byla vysazena na své konečné místo výsadby;

8)

„stářím“ počet let od roku výsadby, který se považuje za rok 1;

9)

„jabloní se stolními jablky, hrušní se stolními hruškami a broskvoní se stolními broskvemi“ jabloňové sady, hrušňové sady a broskvoňové sady, kromě sadů výhradně určených k průmyslovému zpracování. Pokud nelze sady určené k průmyslovému zpracování označit, jsou příslušné plochy zahrnuty do této kategorie;

10)

„révou vinnou pro jiné účely“ veškerá plocha vinic, která má být uvedena v registru vinic podle článku 3 nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína (8);

11)

„hrozny pro dvojí využití“ hrozny odrůd révy vinné, které jsou zatříděny členskými státy v souladu s čl. 120a odst. 2 až 6 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (9), které jsou produkovány pro tutéž správní jednotku jako odrůdy moštové, případně i jako odrůdy stolních hroznů nebo odrůdy určené k výrobě rozinek nebo vínovice;

12)

„kombinovanými kulturami“ kombinace kultur pěstovaných současně na jednom pozemku.

Článek 3

Rozsah sledování

1.   Statistiky, jež se mají předkládat v případě trvalých kultur uvedených v čl. 1 odst. 1 písmenech a) až l), musí vypovídat nejméně o 95 % celkové osázené plochy, jejíž produkce je kompletně nebo převážně určena pro trh s uvedenou trvalou kulturou, v každém členském státě.

2.   Aniž je dotčen odstavec 1, mohou členské státy vyloučit zemědělské podniky, jejichž plocha jednotlivých trvalých kultur je menší než prahová hodnota 0,2 ha a jejichž produkce je výhradně nebo převážně určena pro trh v každém členském státě. Jestliže plocha, již tyto zemědělské podniky obhospodařují, představuje méně než 5 % celkové osázené plochy jednotlivé kultury, mohou členské státy prahovou hodnotu zvýšit, pokud to ovšem nepovede k vyloučení většího množství než dodatečných 5 % celkové osázené plochy jednotlivé kultury.

3.   Plocha kombinovaných kultur musí být rozdělena na jednotlivé kultury v poměru k ploše půdy, kterou zabírají.

4.   Statistiky trvalé kultury uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. m) tohoto nařízení se předkládají na základě údajů dostupných v registru vinic zavedeném v souladu s článkem 185a nařízení (ES) č. 1234/2007 pro všechny podniky zahrnuté v tomto registru podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 436/2009.

Článek 4

Vypracovávání údajů

1.   S výjimkou případů, ve kterých byla uplatněna alternativa uvedená v čl. 1 odst. 2, členské státy, jejichž minimální osázená plocha činí pro každou jednotlivou kulturu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písmenech a) až l) 1 000 ha, vypracují během roku 2012 a následně každých pět let údaje podle přílohy I.

2.   Členské státy, jejichž minimální osázená plocha činí pro každou jednotlivou kulturu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. m) 500 ha, vypracují během roku 2015 a následně každých pět let údaje podle přílohy II.

3.   Aby se zohlednil hospodářský a technický vývoj, je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11, pokud jde o změny:

členění druhů podle skupin, tříd hustoty a tříd stáří stanovených v příloze I a

proměnných/charakteristik, tříd velikosti, stupňů specializace a odrůd révy vinné stanovených v příloze II,

s výjimkou případů, kdy je povaha požadovaných informací nepovinná.

Při výkonu této přenesené pravomoci Komise zajistí, aby akty přijaté v přenesené pravomoci nepředstavovaly další podstatnou administrativní zátěž pro členské státy a respondenty.

Článek 5

Referenční rok

1.   V případě údajů podle přílohy I s ohledem na statistiky trvalých kultur uvedených v čl. 1 odst. 1 písmenech a) až l) je prvním referenčním rokem rok 2012.

2.   V případě údajů podle přílohy II s ohledem na statistiky trvalé kultury uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. m) je prvním referenčním rokem rok 2015.

3.   Předkládané statistiky trvalých kultur se vztahují k osázené ploše po obvyklém období výsadby.

Článek 6

Požadavky na přesnost

1.   Členské státy, které provádějí výběrová zjišťování za účelem získání statistik trvalých kultur, učiní veškeré kroky nezbytné k tomu, aby variační koeficient údajů nepřekročil na vnitrostátní úrovni 3 % u osázené plochy každé jednotlivé kultury uvedené v čl. 1 odst. 1.

2.   Rozhodne-li se některý členský stát použít jiné zdroje statistických informací než zjišťování, zajistí, aby takto získané informace dosahovaly alespoň stejné kvality jako informace získané statistickým zjišťováním.

3.   Rozhodnou-li se některé členské státy použít k vypracování statistiky trvalých kultur uvedených v čl. 1 odst. 1 písmenech a) až l) administrativní zdroj, uvědomí o tom Komisi předem a poskytnou podrobné údaje týkající se metody, která má být použita, a kvality údajů z tohoto administrativního zdroje.

Článek 7

Regionální statistika

1.   Údaje týkající se statistik trvalých kultur uvedených v čl. 1 odst. 1 písmenech a) až l) tohoto nařízení a blíže určené v příloze I tohoto nařízení jsou členěny podle územních jednotek NUTS 1, jak je definováno v nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud není v příloze I tohoto nařízení stanoveno méně podrobné členění.

2.   Údaje týkající se statistik trvalé kultury uvedené v č. 1 odst. 1 písm. m) tohoto nařízení a blíže určené v příloze II tohoto nařízení jsou členěny podle územních jednotek NUTS 2, jak je definováno v nařízení (ES) č. 1059/2003, pokud není v příloze II tohoto nařízení stanoveno méně podrobné členění.

Článek 8

Předávání údajů Komisi

1.   Členské státy předají Komisi (Eurostatu) údaje stanovené v přílohách I a II do 30. září roku následujícího po referenčním období.

2.   Komise přijme prováděcí akty týkající se příslušného technického formátu pro předání údajů stanovených v přílohách I a II. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 12 odst. 2.

Článek 9

Zpráva o metodice a kvalitě

1.   Pro účely tohoto nařízení se pro předávané údaje použijí kritéria kvality uvedená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

2.   Do 30. září 2013 a následně každých pět let předloží členské státy Komisi (Eurostatu) zprávy o kvalitě předaných údajů a o metodách použitých pro vypracování statistiky o trvalých kulturách uvedených v čl. 1 odst. 1 písmenech a) až l) tohoto nařízení.

3.   Do 30. září 2016 a následně každých pět let předloží členské státy Komisi (Eurostatu) zprávy o kvalitě předaných údajů a o metodách použitých pro vypracování statistiky trvalé kultury uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. m) tohoto nařízení.

4.   Zprávy obsahují tyto informace:

a)

organizaci zjišťování prováděných podle tohoto nařízení a použitou metodiku;

b)

úroveň přesnosti a rozsah pokrytí, jichž bylo dosaženo při výběrových zjišťováních uvedených v tomto nařízení a

c)

kvalitu použitých zdrojů jiných než zjišťování, přičemž zohlední kritéria kvality uvedená v odstavci 1.

5.   Členské státy Komisi informují o jakékoli změně v metodách či jiné změně, která by mohla statistiky trvalých kultur významným způsobem ovlivnit, a to nejpozději tři měsíce před vstupem uvedené změny v platnost.

6.   Je třeba zohlednit zásadu, podle níž dodatečné náklady a zatížení nepřekročí rozumné meze.

Článek 10

Výjimka

1.   Pokud uplatňování tohoto nařízení na národní statistický systém členského státu vyžaduje rozsáhlé úpravy a pravděpodobně by vyvolalo závažné praktické problémy v souvislosti s trvalými kulturami uvedenými v čl. 1 odst. 1 písmenech a) až l), může Komise přijmout prováděcí akty udělující tomuto členskému státu výjimku z jeho uplatňování do 31. prosince 2012. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s přezkumným postupem uvedeným v čl. 12 odst. 2.

2.   Pro účely odstavce 1 předloží členský stát Komisi nejpozději do 1. února 2012 řádně odůvodněnou žádost.

3.   Členské státy, jež využívají výjimku, uplatňují i nadále směrnici 2001/109/ES.

Článek 11

Výkon přenesení pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 4 odst. 3 a článku 13 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 31. prosince 2011. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 4 odst. 3 a článku 13 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 4 odst. 3 a článku 13 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 12

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen Stálý výbor pro zemědělskou statistiku zřízený článkem 1 rozhodnutí Rady 72/279/EHS ze dne 31. července 1972 o zřízení Stálého výboru pro zemědělskou statistiku (10). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 13

Přezkum

Do 31. prosince 2018 a poté každých pět let přezkoumá Komise fungování tohoto nařízení. V rámci tohoto přezkumu Komise vyhodnotí, zda je nezbytné, aby byly vypracovány veškeré údaje uvedené v článku 4. Pokud Komise usoudí, že některé z těchto údajů již nejsou požadovány, je zmocněna přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s čl. 11, jež odstraňuje určité údaje z příloh I a II.

Článek 14

Zrušení

Nařízení (EHS) č. 357/79 a směrnice 2001/109/ES se zrušují s účinkem od 1. ledna 2012.

Odkazy na zrušené nařízení a zrušenou směrnici se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 15

Přechodná ustanovení

Odchylně od článku 14 tohoto nařízení, směrnice 2001/109/ES je i nadále použitelná za podmínek, jež stanoví článek 10 tohoto nařízení.

Článek 16

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 13. prosince 2011.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

M. SZPUNAR


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. listopadu 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 1. prosince 2011.

(2)  Úř. věst. L 54, 5.3.1979, s. 124.

(3)  Úř. věst. L 13, 16.1.2002, s. 21.

(4)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

(5)  Úř. věst L 154, 21.6.2003, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(7)  Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 65.

(8)  Úř. věst L 128, 27.5.2009, s. 15.

(9)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(10)  Úř. věst. L 179, 7.8.1972, s. 1 (zvláštní vydání v českém jazyce: Kapitola 3 Svazek 01, s. 343).


PŘÍLOHA I

Statistické údaje o ovocných sadech a olivových hájích

1.   Členění druhů podle „skupin“

Druh

Členění

Jabloně se stolními jablky

Skupina Boskoop rouge

Skupina Braeburn

Skupina Cox Orange

Skupina Cripps Pink

Skupina Elstar

Skupina Fuji

Skupina Gala

Skupina Golden Delicious

Skupina Granny Smith

Skupina Idared

Skupina Jonagold/Jonagored

Skupina Morgenduft

Skupina Red Delicious

Skupina Reinette blanche du Canada

Skupina Shampion

Skupina Lobo

Skupina Pinova

Ostatní

Jabloně k průmyslovému zpracování (nepovinné)

Hrušně se stolními hruškami

Skupina Conference

Skupina William

Skupina Abate

Skupina Rocha

Skupina Coscia-Ercolini

Skupina Guyot

Skupina Blanquilla

Skupina Decana

Skupina Kaiser

Ostatní

Hrušně k průmyslovému zpracování (nepovinné)

Broskvoně se stolními broskvemi

Broskve jiné než nektarinky a broskve ke zpracování

Žlutomasé

Velmi rané: sklizeň do 15. června

Rané: sklizeň od 16. června do 15. července

Středně rané: sklizeň od 16. července do 15. srpna

Pozdní: sklizeň po 15. srpnu

Bělomasé

Velmi rané: sklizeň do 15. června

Rané: sklizeň od 16. června do 15. července

Středně rané: sklizeň od 16. července do 15. srpna

Pozdní: sklizeň po 15. srpnu

Plochá broskev

Nektarinky

Žlutomasé

Velmi rané: sklizeň do 15. června

Rané: sklizeň od 16. června do 15. července

Středně rané: sklizeň od 16. července do 15. srpna

Pozdní: sklizeň po 15. srpnu

Bělomasé

Velmi rané: sklizeň do 15. června

Rané: sklizeň od 16. června do 15. července

Středně rané: sklizeň od 16. července do 15. srpna

Pozdní: sklizeň po 15. srpnu

Broskvoně k průmyslovému zpracování (včetně skupiny Pavie) (nepovinné)

Meruňky

Velmi rané: sklizeň do 31. května

Rané: sklizeň od 1. června do 30. června

Středně rané: sklizeň od 1. července do 31. července

Pozdní: sklizeň po 1. srpnu

Pomerančovníky

Navel

Rané: sklizeň od října do ledna

Středně rané: sklizeň od prosince do března

Pozdní: sklizeň od ledna do května

Blanca

Rané: sklizeň od prosince do března

Pozdní: sklizeň od března do května

Sanguine

Ostatní

Maloplodé citrusové stromy

Satsumy

Zvláště rané satsumy: sklizeň od září do listopadu

Ostatní satsumy: sklizeň od října do prosince

Klementinky

Rané klementinky: sklizeň od září do prosince

Středně rané klementinky: sklizeň od listopadu do ledna

Pozdní klementinky: sklizeň od ledna do března

Ostatní malé citrusy včetně hybridů

Citroníky

Zimní odrůdy: sklizeň od října do dubna

Letní odrůdy: sklizeň od února do září

Olivovníky

Stolní olivy, olivy pro výrobu oleje či k dvojímu užití

Révy vinné se stolními hrozny (nepovinné)

 

Bílé

Bez jader

Normální

Červené

Bez jader

Normální

2.   Třídy hustoty

 

Třídy hustoty

Jabloně a hrušně

Broskvoně, nektarinky a meruňky

Pomerančovníky, maloplodé citrusové stromy a citroníky

Stolní olivy

Révy vinné se stolními hrozny

Hustota (počet stromů/hektar)

1

< 400

< 600

< 250

< 140

< 1 000

2

400–1 599

600–1 199

250–499

140–399

1 000–1 499

3

1 600–3 199

≥ 1 200

500–749

≥ 400

≥ 1 500

4

≥ 3 200

 

≥ 750

 

 

3.   Třídy stáří

 

Třídy stáří

Jabloně a hrušně

Broskvoně, nektarinky a meruňky

Pomerančovníky, maloplodé citrusové stromy a citroníky

Stolní olivy

Révy vinné se stolními hrozny

Stáří (od roku výsadby)

1

0–4

0–4

0–4

0–4

0–3

2

5–14

5–14

5–14

5–11

3–9

3

15–24

15 a více

15–24

12–49

9–19

4

25 a více

 

25 a více

50 a více

20 a více

4.   Shrnutí

4.1   Plocha jednotlivých druhů podle tříd hustoty a tříd stáří na vnitrostátní úrovni

Členský stát:

Druh:

 

Celkem

Třída stáří 1

Třída stáří 2

Třída stáří 3

Třída stáří 4

Celkem

 

 

 

 

 

Třída hustoty 1

 

 

 

 

 

Třída hustoty 2

 

 

 

 

 

Třída hustoty 3

 

 

 

 

 

Třída hustoty 4

 

 

 

 

 


4.2   Plocha jednotlivých druhů a skupin podle tříd stáří a regionů (bez členění podle tříd hustoty)

Členský stát:

Druh:

Skupina:

 

Celkem

Třída stáří 1

Třída stáří 2

Třída stáří 3

Třída stáří 4

Celkem

 

 

 

 

 

Region (NUTS 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.3   Plocha jednotlivých druhů a skupin podle tříd hustoty a regionů (bez členění podle tříd stáří)

Členský stát:

Druh:

Skupina:

 

Celkem

Třída hustoty 1

Třída hustoty 2

Třída hustoty 3

Třída hustoty 4

Celkem

 

 

 

 

 

Region (NUTS 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PŘÍLOHA II

Statistické údaje o vinicích

Význam zkratek:

Poč. – počet

Podn. nebo podn. – odnik

Ha nebo ha – hektar

Č. – červené/rosé

bílé

jnz – jinde nezařazené

CHOP – chráněné označení původu

CHZO – chráněné zeměpisné označení

Tabulka 1:   Vinařské podniky podle druhu produkce  (1)

Proměnné/charakteristiky

Počet vinařských podniků

Plocha

(ha)

Plocha vinic celkem (plodících / ještě neplodících)

Celkem

 

 

Plocha plodících vinic osazených:

moštovými odrůdami

 

 

z toho vhodné k výrobě vín s CHOP

 

 

z toho vhodné k výrobě vín s CHZO

 

 

z toho vhodné k výrobě vín bez CHOP či CHZO

 

 

z toho „hrozny pro dvojí využití“

 

 

hrozny k sušení

 

 

Celkem

 

 

Ještě neplodící vinice osazené:

moštovými hrozny (včetně „hroznů pro dvojí využití“)

 

 

z toho vhodné k výrobě vín s CHOP

 

 

z toho vhodné k výrobě vín s CHZO

 

 

z toho vhodné k výrobě vín bez CHOP či CHZO

 

 

z toho „hrozny pro dvojí využití“

 

 

hrozny k sušení

 

 

Celkem

 

 

Vinice (plodící / ještě neplodící) určené k produkci:

vegetativního množitelského materiálu révy

 

 

jiné révy jinde nezařazené (jnz)

 

 

Tabulka 2:   Vinařské podniky podle třídy velikosti na vnitrostátní úrovni

Tabulka 2.1:   Vinařské podniky podle tříd velikosti celkové plochy vinic, vinice celkem

Třídy velikosti

(ha)

Poč. podn.

Plocha

(ha)

< 0,10 (2)

 

 

0,10 – < 0,50

 

 

0,50 – < 1

 

 

1 – < 3

 

 

3 – < 5

 

 

5 – < 10

 

 

≥ 10

 

 

Tabulka 2.2:   Vinařské podniky podle tříd velikosti celkové plochy vinic, réva vinná k produkci moštových hroznů – celkem

Členění údajů stejné jako v tabulce 2.1.

Tabulka 2.2.1:   Vinařské podniky podle tříd velikosti celkové plochy vinic, réva vinná k produkci moštových hroznů vhodných k výrobě vín s CHOP

Členění údajů stejné jako v tabulce 2.1.

Tabulka 2.2.2:   Vinařské podniky podle tříd velikosti celkové plochy vinic, réva vinná k produkci moštových hroznů vhodných k výrobě vín s CHZO

Členění údajů stejné jako v tabulce 2.1.

Tabulka 2.2.3:   Vinařské podniky podle tříd velikosti celkové plochy vinic, réva vinná k produkci moštových hroznů pro „dvojí využití“

Členění údajů stejné jako v tabulce 2.1.

Tabulka 2.2.4:   Vinařské podniky podle tříd velikosti celkové plochy vinic, moštové hrozny určené k získání vín bez CHOP a/nebo CHZO

Členění údajů stejné jako v tabulce 2.1.

Tabulka 2.3:   Vinařské podniky podle tříd velikosti celkové plochy vinic, réva vinná k produkci hroznů k sušení

Členění údajů stejné jako v tabulce 2.1.

Tabulka 2.4:   Vinařské podniky podle tříd velikosti celkové plochy vinic, révy vinné jinde nezařazené (jnz)

Členění údajů stejné jako v tabulce 2.1.

Tabulka 3:   Vinařské podniky podle stupně specializace a tříd velikosti na vnitrostátní úrovni

Třídy velikosti (ve sloupci): viz řádky tabulky 2 (< 0,1 ha/0,10 – < 0,50 ha/atd.)

Stupeň specializace

< 0,10 ha4

Počet vinařských podniků

Plocha

(ha)

Počet vinařských podniků

Plocha

(ha)

Podniky pěstující révu vinnou

 

 

 

 

Podniky s vinicemi určenými výhradně pro výrobu vína

 

 

 

 

z toho podniky s vinicemi určenými výhradně pro výrobu vína s CHOP a/nebo CHZO

 

 

 

 

z toho pouze CHOP

 

 

 

 

z toho pouze CHZO

 

 

 

 

z toho CHOP a CHZO

 

 

 

 

z toho podniky s vinicemi určenými výhradně pro výrobu vína bez CHOP a/nebo bez CHZO

 

 

 

 

z toho podniky s vinicemi určenými pro výrobu několika druhů vína

 

 

 

 

Podniky s vinicemi určenými výhradně pro výrobu rozinek

 

 

 

 

Podniky s jinými vinicemi

 

 

 

 

Podniky s vinicemi určenými k několika druhům produkce

 

 

 

 

Tabulka 4:   Hlavní odrůdy révy vinné  (3)

Údaje by měly být rozčleněny pouze tehdy, pokud celková plocha odrůdy činí nejméně 500 ha.

V tabulkách se uvedou odrůdy zařazené do seznamu hlavních odrůd a odpovídajících ploch oznámených podle nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál a kontroly v odvětví vína (4) (tabulka 16 v příloze XIII).

Použijí se tyto třídy stáří:

 

< 3 roky

 

3–9 let

 

10–29 let

 

≥ 30 let

Hlavní moštové odrůdy podle třídy stáří

Odrůda révy vinné

< 3 roky

Počet vinařských podniků

Plocha

(ha)

Počet vinařských podniků

Plocha

(ha)

Podniky pěstující révu vinnou

 

 

 

 

1.

z toho červené odrůdy, celkem

 

 

 

 

1.1

z toho odrůda 1

 

 

 

 

1.2

z toho odrůda 2

 

 

 

 

1.3

z toho odrůda…

 

 

 

 

 

 

 

 

1.N z toho ostatní červené smíšené odrůdy

 

 

 

 

2.

z toho bílé odrůdy, celkem

 

 

 

 

2.1

z toho odrůda 1

 

 

 

 

2.2

z toho odrůda 2

 

 

 

 

2.3

z toho odrůda…

 

 

 

 

 

 

 

 

2.N z toho ostatní bílé smíšené odrůdy

 

 

 

 

3.

z toho odrůdy různých barev, celkem

 

 

 

 

3.1

z toho odrůda 1

 

 

 

 

3.2

z toho odrůda 2

 

 

 

 

3.3

z toho odrůda…

 

 

 

 

 

 

 

 

3.N z toho ostatní smíšené odrůdy ostatních smíšených barev

 

 

 

 

4.

z toho odrůdy bez specifikované barvy

 

 

 

 


(1)  Dotčené členské státy s regionálním členěním: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HU, AT, PT, RO, SI a SK.

(2)  Pouze pro dotčené členské státy.

(3)  Dotčené členské státy s regionálním členěním: BG, CZ, DE, IT, EL, ES, FR, HU, AT, PT, RO, SI a SK.

(4)  Úř. věst L 170, 30.6.2008, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU