(EU) č. 1336/2011Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1336/2011 ze dne 13. prosince 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

Publikováno: Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 1-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. prosince 2011 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 30. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2024/823 Pozbývá platnosti: 26. března 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1336/2011

ze dne 13. prosince 2011,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 ze dne 18. září 2000, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté (2), zavedlo mimořádná obchodní opatření, na jejichž základě mají neomezený bezcelní přístup na trh Unie téměř všechny produkty pocházející ze zemí a celních území, které využívají výhod procesu stabilizace a přidružení. Jelikož nařízení Rady (ES) č. 2007/2000 bylo několikrát podstatně změněno, bylo v zájmu jasnosti a přehlednosti kodifikováno nařízením Rady (ES) č. 1215/2009 (3).

(2)

Dne 16. června 2008 byla v Lucemburku podepsána Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé. Pro období, než budou dokončeny všechny postupy nezbytné pro vstup uvedené dohody v platnost, byla podepsána a uzavřena (4) Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (5), která vstoupila v platnost dne 1. července 2008.

(3)

Dne 29. dubna 2008 byla v Lucemburku podepsána Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé. Pro období, než budou dokončeny všechny postupy nezbytné pro vstup uvedené dohody v platnost, byla podepsána a uzavřena (6) Prozatímní dohoda o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé (7), která vstoupila v platnost dne 1. února 2010.

(4)

Dohody o stabilizaci a přidružení a prozatímní dohody zakládají smluvní obchodní režim mezi Evropskou unií a Bosnou a Hercegovinou a mezi Evropskou unií a Srbskem. Je proto nezbytné pozměnit nařízení (ES) č. 1215/2009 vypuštěním Bosny a Hercegoviny a Srbska ze seznamu zvýhodněných zemí a území, na něž se vztahují celní koncese udělené na stejné produkty v rámci smluvního obchodního režimu, a upravit objemy celkových celních kvót u některých produktů, pro něž smluvní obchodní režimy stanovují celní kvóty. Na Bosnu a Hercegovinu a Srbsko by se však měly nadále vztahovat výhody podle nařízení (ES) č. 1215/2009, pokud jim uvedené nařízení přiznává koncese výhodnější než podle dvoustranných dohod.

(5)

Nařízení (ES) č. 1215/2009 zůstává hlavním nástrojem upravujícím obchodní vztahy s Kosovem (8). Nepřerušený přístup Kosova na trh Unie má pro hospodářskou obnovu Kosova a celého regionu zásadní význam. Zároveň takový přístup nebude mít žádné negativní důsledky pro Unii.

(6)

Z těchto důvodů a vzhledem k tomu, že nařízení (ES) č. 1215/2009 pozbylo platnosti dne 31. prosince 2010, je vhodné prodloužit platnost nařízení (ES) č. 1215/2009 do 31. prosince 2015.

(7)

Aby bylo zajištěno, že Unie bude schopna dodržovat mezinárodní závazky, preference obsažené v tomto nařízení by měly být podmíněny zachováním nebo obnovením stávajících výjimek ze závazků v rámci Světové obchodní organizace, které byly přiznány Unii.

(8)

Pro ochranu ekonomických zájmů hospodářských subjektů je nezbytné stanovit přechodná opatření pro produkty, které se v den použitelnosti tohoto nařízení nacházejí v tranzitu nebo jsou dočasně uskladněny v celních skladech nebo ve svobodných pásmech.

(9)

Za účelem přijetí ustanovení nezbytných pro uplatňování tohoto nařízení by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o nezbytné změny a technické úpravy příloh I a II vyplývající ze změn kódů kombinované nomenklatury a klasifikace integrovaného sazebníku TARIC, jakož i o nezbytné změny vyplývající z poskytnutí obchodních preferencí na základě dalších dohod mezi Unií a zeměmi a územími uvedenými v tomto nařízení. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(10)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení, pokud jde o pozastavení nároku na preferenční zacházení v případě nesplnění určitých podmínek, k vydávání osvědčení o pravosti potvrzujících, že produkty pocházejí z dané země nebo daného území a odpovídají definici uvedené v tomto nařízení, a k dočasnému úplnému či částečnému pozastavení opatření stanovených tímto nařízením by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (9).

(11)

Aby nebyl narušen obchod, je nezbytné, aby se toto nařízení uplatňovalo se zpětným účinkem ode dne 1. ledna 2011.

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1215/2009 se mění takto:

1)

Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Preferenční zacházení

1.   S výhradou zvláštních ustanovení uvedených v článku 3 mohou být produkty, které pocházejí z celního území Kosova, jiné než produkty čísel 0102, 0201, 0202, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 1604, 1701, 1702 a 2204 kombinované nomenklatury, dováženy do Unie bez množstevních omezení a opatření s rovnocenným účinkem a s osvobozením od cel a poplatků s rovnocenným účinkem.

2.   Na produkty pocházející z Albánie, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Černé Hory nebo ze Srbska se nadále vztahují ustanovení tohoto nařízení, ve kterých je to výslovně stanoveno. Na uvedené produkty se rovněž vztahuje jakákoli koncese stanovená v tomto nařízení, která je výhodnější než koncese udělená v rámci dvoustranných dohod mezi Unií a uvedenými zeměmi.“

2)

Článek 2 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

definici pojmu „původní produkty“ podle části I hlavy IV kapitoly 2 oddílu 2 nařízení (EHS) č. 2454/93.“;

b)

doplňuje se nový odstavec, který zní:

„3.   Nesplňuje-li některá země či území podmínky stanovené v odstavcích 1 nebo 2, může Komise prostřednictvím prováděcích aktů zcela či částečně pozastavit výhody plynoucí z tohoto nařízení pro dotčené státy a území. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 4.“

3)

Článek 3 se mění takto:

a)

odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.   Cla platná pro dovoz produktů typu „baby beef“ do Unie, uvedených v příloze II a pocházejících z celního území Kosova, činí 20 % valorického cla a 20 % specifického cla stanoveného ve společném celním sazebníku, v mezích roční celní kvóty 475 tun vyjádřených v hmotnosti jatečně upraveného těla.

Ke každé žádosti o dovoz v rámci uvedené kvóty je třeba přiložit osvědčení o pravosti vydané příslušnými orgány vyvážejícího území a potvrzující, že produkty pocházejí z daného území a že odpovídají definici uvedené v příloze II tohoto nařízení. Toto osvědčení vystavuje Komise prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 4.“;

b)

odstavec 3 se zrušuje;

c)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Bez ohledu na jiná ustanovení tohoto nařízení, a zejména na článek 10, může Komise vzhledem k obzvlášť citlivé povaze trhu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu, pokud dovoz zemědělských produktů a produktů rybolovu vážně poškozuje trhy Unie a jejich regulační mechanismy, přijmout vhodná opatření prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 4.“

4)

Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Zavedení celní kvóty pro produkty typu „baby beef“

Podrobná pravidla pro zavedení celní kvóty pro produkty typu „baby beef“ stanoví Komise prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 4.“

5)

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Přenesení pravomoci

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 7a, pokud jde o:

a)

nezbytné změny a technické úpravy příloh I a II vyplývající ze změn kódů kombinované nomenklatury a klasifikace integrovaného sazebníku TARIC;

b)

nezbytné změny vyplývající z poskytnutí obchodních preferencí v rámci jiných dohod mezi Unií a zeměmi a územími uvedenými v článku 1.“

6)

Vkládá se článek, který zní:

„Článek 7a

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci se svěřuje Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 7 je Komisi svěřena po dobu platnosti tohoto nařízení. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomocí nejpozději devět měsíců před koncem tohoto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 7 kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 7 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

7)

Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Postup projednávání ve výboru

1.   Pro účely článků 2 a 10 je Komisi nápomocen Prováděcí výbor pro západní Balkán. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (10).

2.   Pro účely čl. 3 odst. 4 je Komisi nápomocen výbor zřízený podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech dovozu (11). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.

3.   Pro účely čl. 3 odst. 2 a článku 4 je Komisi nápomocen výbor zřízený podle čl. 195 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (12). Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

4.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

8)

Článek 10 se mění takto:

a)

odstavec 1 se mění takto:

i)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

uvědomí Prováděcí výbor pro západní Balkán;“,

ii)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Opatření uvedená v prvním pododstavci se přijmou prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 8 odst. 4.“;

b)

odstavec 2 se zrušuje;

c)

odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.   Na konci období pozastavení výhod rozhodne Komise buď ukončit dočasné opatření týkající se jejich pozastavení, nebo prodloužit platnost opatření týkajícího se jejich pozastavení v souladu s odstavcem 1.“

9)

V článku 12 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Použije se do 31. prosince 2015.

Preference stanovené v tomto nařízení pozbývají platnosti zcela nebo zčásti, pokud nebudou povoleny v rámci výjimky udělené Světovou obchodní organizací. Takové pozbytí platnosti se uplatní ode dne, kdy výjimka již nebude v platnosti. Komise v dostatečném předstihu před tímto dnem zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie oznámení, kterým o této skutečnosti uvědomí hospodářské subjekty a příslušné orgány. V oznámení se uvede, které preference stanovené v tomto nařízení již nejsou v platnosti, a den, k němuž pozbývají platnosti.“

10)

Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Na produkty, které se dne 1. ledna 2011 nacházely v tranzitu, nebo jsou v Unii dočasně uskladněny v celních skladech nebo ve svobodných pásmech a na které byly před uvedeným dnem řádně vystaveny doklady o tom, že pocházejí z Bosny a Hercegoviny nebo Srbska, v souladu s částí I hlavou IV kapitolou 2 oddílem 2 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (13), se nadále vztahuje nařízení (ES) č. 1215/2009, a to po dobu čtyř měsíců ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 13. prosince 2011.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

M. SZPUNAR


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 24. listopadu 2011.

(2)  Úř. věst. L 240, 23.9.2000, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 328, 15.12.2009, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 169, 30.6.2008, s. 10. Opravené znění v Úř. věst. L 233, 30.8.2008, s. 5.

(5)  Úř. věst. L 233, 30.8.2008, s. 6.

(6)  Úř. věst. L 28, 30.1.2010, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 28, 30.1.2010, s. 2.

(8)  Jak bylo vymezeno rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1244 (1999).

(9)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(10)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(11)  Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.“

(13)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA I

CELNÍ KVÓTY UVEDENÉ V ČL. 3 ODST. 1

Bez ohledu na pravidla pro výklad kombinované nomenklatury se popis produktu považuje pouze za orientační a působnost preferenčního zacházení se v rámci této přílohy určuje rozsahem kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno „ex“, určuje se působnost preferenčního režimu současně rozsahem kódu KN a odpovídajícím popisem.

Pořadové číslo

Kód KN

Popis produktu

Roční objem kvóty (1)

Zvýhodněné země a území

Celní sazba

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 18

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 18

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Pstruzi (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster): živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

15 tun

celní území Kosova

0 %

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 18

ex 0304 19 91

ex 0304 29 18

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0505 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Kapři: živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

20 tun

celní území Kosova

0 %

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus: živí; čerství nebo chlazení; zmrazení; sušení, solení nebo ve slaném nálevu, uzení; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

45 tun

celní území Kosova

0 %

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax): živý; čerstvý nebo chlazený; zmrazený; sušený; solený nebo ve slaném nálevu, uzený; filé a jiné rybí maso; rybí moučky, prášky a pelety, vhodné k lidské spotřebě

30 tun

celní území Kosova

0 %

09.1515

ex 2204 21 93

ex 2204 21 94

ex 2204 21 95

ex 2204 21 96

ex 2204 21 97

ex 2204 21 98

ex 2204 29 93

ex 2204 29 94

ex 2204 29 95

ex 2204 29 96

ex 2204 29 97

ex 2204 29 98

Víno z čerstvých hroznů, o skutečném obsahu alkoholu v % objemových nejvýše 15 % obj., jiné než šumivé víno

50 000 hl (2)

Albánie (3), Bosna a Hercegovina (4), Chorvatsko (5), Bývalá jugoslávská republika Makedonie (6), Černá Hora (7), Srbsko (8) nebo celní území Kosova

Osvobození


(1)  Jediný celkový objem na celní kvótu, k němuž mohou být přičteny dovozy pocházející ze zvýhodněných zemí a území.

(2)  Objem této celkové celní kvóty se sníží, jestliže se zvýší objem jednotlivých celních kvót majících pořadová čísla 09.1588 pro některá vína pocházející z Chorvatska.

(3)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Albánie, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Albánií. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1512 a 09.1513.

(4)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Bosny a Hercegoviny, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Bosnou a Hercegovinou. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1528 a 09.1529.

(5)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Chorvatska, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Chorvatskem. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1588 a 09.1589.

(6)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1558 a 09.1559.

(7)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející z Černé Hory, závisí na předchozím vyčerpání jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném s Černou Horou. Tato jednotlivá celní kvóta je otevřena pod pořadovým číslem 09.1514.

(8)  Přístup k této celkové celní kvótě, pokud jde o vína pocházející ze Srbska, závisí na předchozím vyčerpání obou jednotlivých celních kvót stanovených v dodatkovém protokolu o víně uzavřeném se Srbskem. Tyto jednotlivé celní kvóty jsou otevřeny pod pořadovými čísly 09.1526 a 09.1527.“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU