(EU) č. 1313/2011Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1313/2011 ze dne 13. prosince 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001 a (ES) č. 1187/2009, pokud jde o kódy KN pro mléčné výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 334, 16.12.2011, s. 10-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. prosince 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 19. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1313/2011

ze dne 13. prosince 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001 a (ES) č. 1187/2009, pokud jde o kódy KN pro mléčné výrobky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1), a zejména na články 144 a 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1006/2011 ze dne 27. září 2011, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (2), stanoví změny kódů KN pro mléčné výrobky uvedené v kapitole 4.

(2)

Je nezbytné aktualizovat část F přílohy I nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (3), jakož i článek 27 a přílohu II nařízení Komise (ES) č. 1187/2009 ze dne 27. listopadu 2009, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky (4).

(3)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část F přílohy I nařízení (ES) č. 2535/2001 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Nařízení (ES) č. 1187/2009 se mění takto:

(1)

V čl. 27 odst. 2 se kód 0402 21 19 9900 nahrazuje kódem 0402 21 18 9900;

(2)

ve skupině č. 1 přílohy II se kód 0401 30 nahrazuje kódy 0401 40 a 0401 50.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 282, 28.10.2011, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29.

(4)  Úř. věst. L 318, 4.12.2009, s. 1.


PŘÍLOHA

I. F

CELNÍ KVÓTY PODLE PŘÍLOHY II DOHODY MEZI SPOLEČENSTVÍM A ŠVÝCARSKEM O OBCHODU SE ZEMĚDĚLSKÝMI PRODUKTY

Číslo kvóty

Kód KN

Popis

Celní sazba

Kvóta od 1. července do 30. června

v tunách

09.4155

ex 0401 40

o obsahu tuku převyšujícím 6 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 10 % hmotnostních

bez cla

2 000“

ex 0401 50

o obsahu tuku převyšujícím 10 % hmotnostních

0403 10

Jogurt


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU