(EU) č. 1273/2011Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1273/2011 ze dne 7. prosince 2011 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže

Publikováno: Úř. věst. L 325, 8.12.2011, s. 6-23 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 7. prosince 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 28. prosince 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1273/2011

ze dne 7. prosince 2011

o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže

(kodifikované znění)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1095/96 ze dne 18. června 1996 o zavedení koncesí stanovených v seznamu CXL sestaveném na základě závěrů jednání o čl. XXIV odst. 6 GATT (1), a zejména na článek 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 96/317/ES ze dne 13. května 1996 o uzavření výsledků konzultací s Thajskem podle článku XXIII GATT (2), a zejména na článek 3 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 327/98 ze dne 10. února 1998 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže a zlomkové rýže (3) bylo několikrát podstatně změněno (4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by mělo být uvedené nařízení kodifikováno.

(2)

V rámci jednání vedených podle čl. XXIV odst. 6 GATT po přistoupení Rakouska, Finska a Švédska k Evropskému společenství bylo dohodnuto, že se od 1. ledna 1996 otevře roční celní kvóta ve výši 63 000 tun pro dovoz poloomleté a celoomleté rýže kódu KN 1006 30 s nulovým clem. Tato kvóta byla zahrnuta do seznamu Evropského společenství podle čl. II odst. 1 písm. a) GATT 1994.

(3)

V rámci jednání s Thajskem podle článku XXIII GATT bylo dohodnuto, že se otevře roční dovozní celní kvóta ve výši 80 000 tun pro dovoz zlomkové rýže kódu KN 1006 40 00 s dovozním clem sníženým o 28 EUR za tunu.

(4)

Rozhodnutí Rady 2005/953/ES ze dne 20. prosince 2005 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajskem na základě článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí týkajících se rýže stanovených v plánu CXL ES přiloženém ke GATT 1994 (5) stanoví, že bude otevřena nová roční dovozní kvóta o celkovém objemu 13 500 tun poloomleté nebo omleté rýže kódu KN 1006 30 s nulovým clem a že se celková roční dovozní kvóta zlomkové rýže kódu KN 1006 40 00 zvýší na 100 000 tun.

(5)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím podle článků XXIV:6 a XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) 1994 o změně koncesí v listinách České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky v průběhu jejich přistoupení k Evropské unii (6), schválená rozhodnutím Rady 2006/324/ES (7), stanoví zvýšení celkové roční celní kvóty s nulovým clem pro omletou nebo poloomletou rýži kódu KN 1006 30 o 25 516 tun rýže bez rozlišení původu a dále o 1 200 tun rýže pocházející z Thajska. Dohoda rovněž stanoví, že bude otevřena doplňková roční celní kvóta s nulovým clem o celkovém objemu 31 788 tun zlomkové rýže kódu KN 1006 40 bez rozlišení původu a dále stanoví, že budou otevřeny nové kvóty s 15 % clem, které se použije bez rozlišení původu pro 7 tun neloupané rýže kódu KN 1006 10 a 1 634 tun loupané rýže kódu KN 1006 20.

(6)

Podle závazků ročních dovozních celních kvót uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a), c) a d) tohoto nařízení je nutné při spravování těchto kvót vzít v úvahu tradiční dodavatele.

(7)

Za tím účelem, aby se zamezilo tomu, že dovozy v rámci těchto kvót budou narušovat běžné uvádění rýže vyrobené v Unii na trh, měly by se tyto dovozy rozložit na období celého roku, aby mohly být lépe vstřebávány trhem Unie.

(8)

Za účelem zajištění řádné správy kvót a zejména toho, že stanovená množství nejsou překročena, měla by být přijata podrobná pravidla pro podávání žádostí o licence a jejich vydávání. Tato pravidla by měla doplňovat nebo být odchylná od nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (8).

(9)

Je nutno zdůraznit, že nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (9) a nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (10) se použijí v rámci tohoto nařízení.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Každoročně se dne 1. ledna otevírají tyto celkové roční dovozní celní kvóty:

a)

63 000 tun omleté nebo poloomleté rýže kódu KN 1006 30 s nulovým clem;

b)

1 634 tun loupané rýže kódu KN 1006 20 s 15 % sazbou valorického cla;

c)

100 000 tun zlomkové rýže kódu KN 1006 40 00, se snížením cla stanoveného v článku 140 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (11) o 30,77 %;

d)

40 216 tun omleté nebo poloomleté rýže kódu KN 1006 30 s nulovým clem;

e)

31 788 tun zlomkové rýže kódu KN 1006 40 00 s nulovým clem.

Tyto celkové dovozní celní kvóty jsou rozdělené na dovozní celní kvóty podle země původu a na více podobdobí podle přílohy I.

Nařízení (ES) č. 1342/2003, (ES) č. 1301/2006 a (ES) č. 376/2008, se použijí, nestanoví-li toto nařízení jinak.

2.   Každoročně dne 1. ledna se pod pořadovým číslem 09.0083 otevírá roční celní kvóta na 7 tun neloupané rýže kódu KN 1006 10 s 15 % sazbou valorického cla.

Tuto kvótu spravuje Komise v souladu s články 308a, 308b a 308c nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (12).

Článek 2

Množství, pro která nebyly vydány dovozní licence pro kvóty podle čl. 1 odst. 1 písm. a), b) a e) za podobdobí v měsíci září, mohou být předmětem žádostí o dovozní licence za podobdobí v měsíci říjnu pro všechny původy stanovené v celkové dovozní celní kvótě.

Článek 3

Pokud se žádosti o dovozní licence týkají rýže a zlomkové rýže původem z Thajska a rýže původem z Austrálie nebo ze Spojených států amerických v rámci množství uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) a c), musí být doplněny originálem vývozní licence vyhotovené podle příloh II, III a IV a vydané příslušným subjektem zemí uvedených v týchž přílohách.

Údaje v kolonkách 7, 8 a 9 přílohy II nejsou povinné.

Článek 4

1.   Žádosti o licence se předloží během prvních deseti pracovních dnů prvního měsíce každého podobdobí.

2.   Odchylně od článku 12 nařízení (ES) č. 1342/2003 se částka jistoty související s dovozní licencí stanoví takto:

46 EUR za tunu pro kvóty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a d),

5 EUR za tunu pro kvóty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c) a e).

3.   V kolonce 8 žádosti o licenci a v dovozní licenci se uvede země původu a poznámka „ano“ se označí křížkem.

Licence jsou platné pouze pro produkty pocházející ze země uvedené v kolonce 8.

4.   V kolonce 24 licencí se uvede jeden z následujících údajů:

a)

pro kvótu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. a) jeden z údajů uvedených v příloze V;

b)

pro kvótu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. b) jeden z údajů uvedených v příloze VI;

c)

pro kvótu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. c) jeden z údajů uvedených v příloze VII;

d)

pro kvótu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. d) jeden z údajů uvedených v příloze VIII;

e)

pro kvótu uvedenou v čl. 1 odst. 1 písm. e) jeden z údajů uvedených v příloze IX.

5.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 v případě celních kvót, které jsou předmětem žádostí o dovozní licence podle čl. 3 prvního pododstavce tohoto nařízení, mohou žadatelé pro stejné pořadové číslo kvóty za dovozní kvótové podobdobí předložit několik žádostí.

Článek 5

Komise stanoví přídělový koeficient podle čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1301/2006 do deseti dnů od posledního dne lhůty pro sdělení podle čl. 8 písm. a) tohoto nařízení. Komise zároveň stanoví množství dostupná pro následující podobdobí a případně pro dodatečné podobdobí v měsíci říjnu.

Pokud přídělový koeficient podle prvního pododstavce vede k tomu, že na jednu žádost připadne jedno nebo více množství o objemu nižším než 20 tun, přidělí členský stát dotčeným hospodářským subjektům tato množství losem po šaržích o 20 tunách zvýšených o zbývající množství, které se rovnoměrně rozdělí mezi šarže o 20 tunách. Pokud by však ani sečtení množství nižších než 20 tun neumožnilo vytvořit šarži o 20 tunách, rozdělí členský stát zbývající množství rovnoměrně mezi hospodářské subjekty, jejichž licence je vyšší nebo rovná 20 tunám.

Je-li, po použití druhého pododstavce, množství, pro které je vydána licence, nižší než 20 tun, může hospodářský subjekt žádost o licenci stáhnout do dvou pracovních dní ode dne vstupu v platnost nařízení, kterým se stanoví přídělový koeficient.

Článek 6

Ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí Komise, kterým se stanoví dostupná množství podle článku 5, se vydají dovozní licence pro množství, která jsou výsledkem použití článku 5.

Článek 7

1.   Čl. 4 odst. 1 první pododstavec písm. d) nařízení (ES) č. 376/2008 se nepoužije.

2.   Snížení cel podle čl. 1 odst. 1 se nepoužijí pro množství dovezená v rámci povolené odchylky podle čl. 7 odst. 4 nařízení (ES) č. 376/2008.

3.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 a podle čl. 22 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 376/2008 jsou dovozní licence pro loupanou, omletou nebo poloomletou rýži platné ode dne jejich skutečného vydání do konce třetího měsíce následujícího po dni vydání.

4.   Propuštění produktů do volného oběhu v Unii podléhá v rámci kvót podle čl. 1 odst. 1 předložení osvědčení o původu vydaného podle článku 47 nařízení (EHS) č. 2454/93 příslušnými vnitrostátními orgány dotčené země.

Pokud jde o země, pro které se vyžaduje vývozní licence podle článku 3 tohoto nařízení nebo pro které se jako původ uvádí „všechny země“, se však pro části uvedených kvót nevyžaduje osvědčení o původu.

Článek 8

Členské státy sdělí Komisi elektronickou cestou:

a)

nejpozději do druhého pracovního dne následujícího po 18.00 hodině (bruselského času) posledního dne pro podání žádostí o licence informace týkající se žádostí o dovozní licence podle čl. 11 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1301/2006, přičemž množství, která jsou předmětem těchto žádostí, se rozdělí podle osmimístného kódu KN a země původu a uvede se číslo dovozní licence, jakož i číslo vývozní licence, pokud je požadováno;

b)

nejpozději do dvou pracovních dnů od vydání dovozních licencí informace týkající se vydaných licencí podle čl. 11 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1301/2006, přičemž množství, pro která byly vydány dovozní licence, se rozdělí podle osmimístného kódu KN a země původu a uvede se číslo dovozní licence, jakož i množství, pro která byly žádosti o licence staženy podle čl. 5 třetího pododstavce tohoto nařízení;

c)

nejpozději poslední pracovní den každého měsíce celková množství, která byla skutečně propuštěna do volného oběhu v rámci dotčené kvóty během měsíce předcházejícího předposlednímu měsíci, rozdělená podle osmimístného kódu KN a země původu s upřesněním obalu u balení o hmotnosti nižší nebo rovné 5 kg. Pokud během období nedojde k propuštění do volného oběhu, zašle se oznámení „žádné“.

Článek 9

1.   Komise kontroluje množství zboží dovezená v souladu s tímto nařízením, aby zjistila zejména:

a)

rozsah, v jakém byly výrazně ovlivněny tradiční obchodní toky do Unie z hlediska objemu a obchodní úpravy a

b)

existuje-li křížení subvencí mezi vývozy, na které se přímo vztahuje toto nařízení, a vývozy, na něž se vztahují cla běžně používaná při dovozu.

2.   Pokud je některé z kritérií podle odst. 1 písm. a) a b) splněno, a zejména pokud dovozy rýže v balíčku o 5 kg nebo méně překročí množství 33 428 tun, předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě každoročně zprávu doplněnou případně vhodnými návrhy, jak zabránit narušování organizace odvětví rýže v Unii.

3.   Množství, která jsou dovážená v baleních podle odstavce 2 a propuštěná do volného oběhu, jsou v souladu s článkem 23 nařízení (ES) č. 376/2008 zapsána v příslušných dovozních licencích.

Článek 10

Nařízení (ES) č. 327/98 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze XI.

Článek 11

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 146, 20.6.1996, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 122, 22.5.1996, s. 15.

(3)  Úř. věst. L 37, 11.2.1998, s. 5.

(4)  Viz příloha X.

(5)  Úř. věst. L 346, 29.12.2005, s. 24.

(6)  Úř. věst. L 120, 5.5.2006, s. 19.

(7)  Úř. věst. L 120, 5.5.2006, s. 17.

(8)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

(9)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12.

(10)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(11)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(12)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.


PŘÍLOHA I

Kvóty a podobdobí stanovené počínaje rokem 2007

a)

Kvóta 63 000 tun omleté nebo poloomleté rýže kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. a):

Původ

Množství v tunách

Pořadové číslo

Podobdobí (množství v tunách)

Leden

Duben

Červenec

Září

Říjen

Spojené státy

38 721

09.4127

9 681

19 360

9 680

 

Thajsko

21 455

09.4128

10 727

5 364

5 364

 

Austrálie

1 019

09.4129

0

1 019

 

Jiného původu

1 805

09.4130

0

1 805

 

Všechny země

 

09.4138

 

 

 

 

 (1)

Celkem

63 000

20 408

27 548

15 044

 

b)

Kvóta 1 634 tun loupané rýže kódu KN 1006 20 podle čl. 1 odst. 1 písm. b):

Původ

Množství v tunách

Pořadové číslo

Podobdobí (množství v tunách)

Leden

Červenec

Říjen

Všechny země

1 634

09.4148

1 634

 (2)

Celkem

1 634

1 634

 

c)

Kvóta 100 000 tun zlomkové rýže kódu KN 1006 40 00 podle čl. 1 odst. 1 písm. c):

Původ

Množství v tunách

Pořadové číslo

Podobdobí (množství v tunách)

Leden

Červenec

Thajsko

52 000

09.4149

36 400

15 600

Austrálie

16 000

09.4150

8 000

8 000

Guyana

11 000

09.4152

5 500

5 500

Spojené státy

9 000

09.4153

4 500

4 500

Jiného původu

12 000

09.4154

6 000

6 000

Celkem

100 000

60 400

39 600

d)

Kvóta 40 216 tun omleté nebo poloomleté rýže kódu KN 1006 30 podle čl. 1 odst. 1 písm. d):

Původ

Množství v tunách

Pořadové číslo

Podobdobí (množství v tunách)

Leden

Červenec

Září

Thajsko

5 513

09.4112

5 513

Spojené státy

2 388

09.4116

2 388

Indie

1 769

09.4117

1 769

Pákistán

1 595

09.4118

1 595

Jiného původu

3 435

09.4119

3 435

Všechny země

25 516

09.4166

8 505

17 011

Celkem

40 216

23 205

17 011

e)

Kvóta 31 788 tun zlomkové rýže kódu KN 1006 40 00 podle čl. 1 odst. 1 písm. e):

Původ

Množství v tunách

Pořadové číslo

Podobdobí (množství v tunách)

Září

Říjen

Všechny země

31 788

09.4168

31 788

 (3)

Celkem

31 788

31 788

 


(1)  Zůstatek nevyužitých množství z předchozích podobdobí, který byl zveřejněn nařízením Komise.

(2)  Zůstatek nevyužitých množství z předchozích podobdobí, který byl zveřejněn nařízením Komise.

(3)  Zůstatek nevyužitých podobdobí, který byl zveřejněn nařízením Komise.


PŘÍLOHA II

Image


PŘÍLOHA III

Image


PŘÍLOHA IV

Image

Image


PŘÍLOHA V

Údaje podle čl. 4 odst. 4 písm. a)

:

v bulharštině

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент за изпълнение (ЕC) № 1273/2011)

:

ve španělštině

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011]

:

v češtině

:

Osvobozeno od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (prováděcí nařízení (EU) č. 1273/2011)

:

v dánštině

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011)

:

v němčině

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011)

:

v estonštině

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 osutatud koguseni (määrus (EL) nr 1273/2011)

:

v řečtině

:

Δασμολογική ατέλεια μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011]

:

v angličtině

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in sections 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011)

:

ve francouzštině

:

exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011]

:

v italštině

:

Esenzione dal dazio doganale limitatamente alla quantità indicata nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011]

:

v lotyštině

:

Atbrīvojums no muitas nodokļa līdz daudzumam, kas norādīts šīs licences 17. un 18. iedaļā (Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011)

:

v litevštině

:

Muitas netaikomas mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skiltyse (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011)

:

v maďarštině

:

Az ezen engedély 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig vámmentes (1273/2011/EU végrehajtási rendelet)

:

v maltštině

:

Eżenzjoni mid-dwana sal-kwantità murija fit-taqsimiet 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

:

v nizozemštině

:

Vrijgesteld van douanerecht voor ten hoogste de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

:

v polštině

:

Zwolnienie z opłaty celnej ilości określonej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011)

:

v portugalštině

:

Isenção de direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011]

:

v rumunštině

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011)

:

ve slovenštině

:

Oslobodenie od cla po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1273/2011)

:

ve slovinštině

:

Oprostitev carin do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1273/2011)

:

ve finštině

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 esitettyyn määrään asti (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011)

:

ve švédštině

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011).


PŘÍLOHA VI

Údaje podle čl. 4 odst. 4 písm. b)

:

v bulharštině

:

Мита, ограничени до 15 % ad valorem до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент за изпълнение (ЕC) № 1273/2011)

:

ve španělštině

:

Derechos de aduana limitados al 15 % ad valorem hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011]

:

v češtině

:

Cla omezená na valorickou sazbu ve výši 15 % až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (prováděcí nařízení (EU) č. 1273/2011)

:

v dánštině

:

Toldsatsen begrænses til 15 % af værdien op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011)

:

v němčině

:

Zollsatz beschränkt auf 15 % des Zollwerts bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011)

:

v estonštině

:

Väärtuseline tollimaks piiratud 15 protsendini käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EL) nr 1273/2011)

:

v řečtině

:

Δασμός με όριο 15 % κατ’ αξία μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού (εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011)

:

v angličtině

:

Customs duties limited to 15 % ad valorem up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011)

:

ve francouzštině

:

droits de douane limités à 15 % ad valorem jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011]

:

v italštině

:

Dazio limitato al 15 % ad valorem fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011]

:

v lotyštině

:

Muitas nodoklis 15 % ad valorem par daudzumu, kas norādīts šīs licences (Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011) 17. un 18. ailē

:

v litevštině

:

Ne didesnis nei 15 % muitas ad valorem neviršijant šios licencijos 17 ir 18 skiltyse nurodyto kiekio (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011)

:

v maďarštině

:

15 %-os értékvám az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (1273/2011/EU végrehajtási rendelet)

:

v maltštině

:

Id-dazji doganali huma stipulati għal 15 % ad valorem sal-kwantità indikata fil-kaxxi 17 u 18 ta’ din il-liċenzja (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

:

v nizozemštině

:

Douanerecht beperkt tot 15 % ad valorem voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

:

v polštině

:

Cło ograniczone do 15 % ad valorem do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011)

:

v portugalštině

:

Direito aduaneiro limitado a 15 % ad valorem até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011]

:

v rumunštině

:

Drepturi vamale limitate la 15 % ad valorem până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011)

:

ve slovenštině

:

Clá znížené na 15 % ad valorem až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1273/2011)

:

ve slovinštině

:

Carinska dajatev, omejena na 15 % ad valorem do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1273/2011)

:

ve finštině

:

Arvotulli rajoitettu 15 prosenttiin tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011)

:

ve švédštině

:

Tull begränsad till 15 % av värdet upp till den kvantitet som anges i fält 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011)


PŘÍLOHA VII

Údaje podle čl. 4 odst. 4 písm. c)

:

v bulharštině

:

Ставка на мито, намалена с 30,77 % от ставката на митото, определено в член 140 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, приложима до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011)

:

ve španělštině

:

Derecho reducido en un 30,77 % del derecho fijado en el artículo 140 del Reglamento (CE) no 1234/2007, hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011]

:

v češtině

:

Clo snížené o 30,77 % cla stanoveného v článku 140 nařízení (ES) č. 1234/2007 až na množství uvedené v kolonkách 17 a 18 této licence (prováděcí nařízení (EU) č. 1273/2011)

:

v dánštině

:

Nedsættelse på 30,77 % af den told, der er fastsat i artikel 140 i forordning (EF) nr. 1234/2007, op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011)

:

v němčině

:

Zollsatz ermäßigt um 30,77 % des in Artikel 140 der Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 festgesetzten Zollsatzes bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011)

:

v estonštině

:

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 140 kindlaks määratud tollimaks, mida on alandatud 30,77 % võrra käesoleva sertifikaadi lahtrites 17 ja 18 märgitud kogusteni (määrus (EL) nr 1273/2011)

:

v řečtině

:

Δασμός μειωμένος κατά 30,77 % του δασμού που καθορίζεται στο άρθρο 140 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007, μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011]

:

v angličtině

:

Reduced rate of duty of 30,77 % of the duty set in Article 140 of Regulation (EC) No 1234/2007 up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011)

:

ve francouzštině

:

droit réduit de 30,77 % du droit fixé à l’article 140 du règlement (CE) no 1234/2007 jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011]

:

v italštině

:

Dazio ridotto in ragione del 30,77 % del dazio fissato all’articolo 140 del regolamento (CE) n. 1234/2007 fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011]

:

v lotyštině

:

Ievedmuitas nodoklis samazināts par 30,77 %, salīdzinot ar nodokli, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1234/2007 140. pantā, līdz šīs licences 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Īstenošanas regula (ES) Nr. 1273/2011)

:

v litevštině

:

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 140 straipsnyje nustatyto muito mokesčio sumažinimas 30,77 % mažesniems kiekiams nei nurodyta šios licencijos 17 ir 18 skiltyse (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011)

:

v maďarštině

:

Az 1234/2007/EK rendelet 140. cikkében meghatározott vám 30,77 %-os csökkentett vámja az ezen bizonyítvány 17. és 18. rovatában megjelölt mennyiségig (1273/2011/EU végrehajtási rendelet)

:

v maltštině

:

Dazju mnaqqas ta’ 30,77 % tad-dazju fiss fl-Artikolu 140 tar-Regolament (KE) Nru 1234/2007 sal-kwantità indikata fis-sezzjoni 17 u 18 ta’ dan iċ-ċertifikat (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

:

v nizozemštině

:

Recht verlaagd met 30,77 % van het in artikel 140 van Verordening (EG) nr. 1234/2007 vastgestelde recht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

:

v polštině

:

Obniżona stawka celna odpowiadająca 30,77 % stawki określonej w art. 140 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 do ilości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011)

:

v portugalštině

:

Direito reduzido de 30,77 % do direito fixado no artigo 140.o do Regulamento (CE) n.o 1234/2007 até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011]

:

v rumunštině

:

Drept redus cu 30,77 % din dreptul stabilit de articolul 140 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență (Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011)

:

ve slovenštině

:

Clo znížené o 30,77 % cla stanoveného článkom 140 nariadenia (ES) č. 1234/2007 až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1273/2011)

:

ve slovinštině

:

Dajatev, znižana za 30,77 % od dajatve iz člena 140 Uredbe (ES) št. 1234/2007 do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (Uredba (EU) št. 1273/2011)

:

ve finštině

:

Tulli, jonka määrää on alennettu 30,77 % asetuksen (EY) N:o 1234/2007 140 artiklassa vahvistetusta tullista tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1273/2011)

:

ve švédštině

:

Tullsatsen nedsatt med 30,77 % av den tullsats som anges i artikel 140 i förordning (EG) nr 1234/2007 upp till den mängd som anges i fält 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011).


PŘÍLOHA VIII

Údaje podle čl. 4 odst. 4 písm. d)

:

v bulharštině

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (член 1, параграф 1, буква г) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011)

:

ve španělštině

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011, artículo 1, apartado 1, letra d)]

:

v češtině

:

Osvobození od cla až do množství stanoveného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. d) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011)

:

v dánštině

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011, artikel 1, stk. 1, litra d))

:

v němčině

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe d)

:

v estonštině

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EL) nr 1273/2011) artikli 1 lõike 1 punkt d)

:

v řečtině

:

Δασμολογική ατέλεια μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011 άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ)]

:

v angličtině

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011, Article 1(1)(d)),

:

ve francouzštině

:

exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, article 1er, paragraphe 1, point d)]

:

v italštině

:

Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, articolo 1, paragrafo 1, lettera d)]

:

v lotyštině

:

Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs licences 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta d) apakšpunkts)

:

v litevštině

:

Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 skiltyse nurodyto kiekio (Reglamento (ES) Nr. 1273/2011 1 straipsnio 1 dalies d punktas)

:

v maďarštině

:

Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig (1273/2011/EU végrehajtási rendelet 1. cikk (1) bekezdés d) pont)

:

v maltštině

:

Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt d) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 1273/2011)

:

v nizozemštině

:

Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder d), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

:

v polštině

:

Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (art. 1 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1273/2011)

:

v portugalštině

:

Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011, alínea d) do n.o 1 do artigo 1.o]

:

v rumunštině

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011, articolul 1 alineatul (1) litera (d)]

:

ve slovenštině

:

Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (článok 1 ods. 1 písm. d) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011)

:

ve slovinštině

:

Izvzetje od carine do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(d) Uredbe (EU) št. 1273/2011)

:

ve finštině

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan d alakohta)

:

ve švédštině

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011, artikel 1.1 d).


PŘÍLOHA IX

Údaje podle čl. 4 odst. 4 písm. e)

:

v bulharštině

:

Освободено от мито до максимално количество, посочено в графи 17 и 18 от настоящата лицензия (член 1, параграф 1, буква д) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1273/2011)

:

ve španělštině

:

Exención del derecho de aduana hasta la cantidad indicada en las casillas 17 y 18 del presente certificado [Reglamento de Ejecución (UE) no 1273/2011, artículo 1, apartado 1, letra e)]

:

v češtině

:

Osvobození od cla až do množství uvedeného v kolonkách 17 a 18 této licence (čl. 1 odst. 1 písm. e) prováděcího nařízení (EU) č. 1273/2011)

:

v dánštině

:

Toldfri op til den mængde, der er angivet i rubrik 17 og 18 i denne licens (gennemførelsesforordning (EU) nr. 1273/2011, artikel 1, stk. 1, litra e))

:

v němčině

:

Zollfrei bis zu der in den Feldern 17 und 18 dieser Lizenz angegebenen Menge (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1273/2011, Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e)

:

v estonštině

:

Tollimaksuvabastus kuni käesoleva litsentsi lahtrites 17 ja 18 näidatud koguseni (määruse (EL) nr 1273/2011) artikli 1 lõike 1 punkt e)

:

v řečtině

:

Δασμολογική ατέλεια μέχρι την ποσότητα που αναγράφεται στις θέσεις 17 και 18 του παρόντος πιστοποιητικού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1273/2011, άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε)]

:

v angličtině

:

Exemption from customs duty up to the quantity indicated in boxes 17 and 18 of this licence (Implementing Regulation (EU) No 1273/2011, Article 1(1)(e))

:

ve francouzštině

:

exemption du droit de douane jusqu’à la quantité indiquée dans les cases 17 et 18 du présent certificat [règlement d'exécution (UE) no 1273/2011, article 1er, paragraphe 1, point e)]

:

v italštině

:

Esenzione dal dazio doganale fino a concorrenza del quantitativo indicato nelle caselle 17 e 18 del presente titolo [regolamento di esecuzione (UE) n. 1273/2011, articolo 1, paragrafo 1, lettera e)]

:

v lotyštině

:

Atbrīvojumi no muitas nodokļa līdz šīs licences 17. un 18. ailē norādītajam daudzumam (Īstenošanas regulas (ES) Nr. 1273/2011 1. panta 1. punkta e) apakšpunkts)

:

v litevštině

:

Atleidimas nuo muito mokesčio neviršijant šios licencijos 17 ir 18 skiltyse nurodyto kiekio (Reglamentas (ES) Nr. 1273/2011, 1 straipsnio 1 dalies e punktas)

:

v maďarštině

:

Vámmentes az ezen engedély 17. és 18. rovatában feltüntetett mennyiségig ([1273/2011/EU] végrehajtási rendelet 1. cikk (1) bekezdés e) pont)

:

v maltštině

:

Eżenzjoni tad-dazju tad-dwana sal-kwantità indikata fil-każi 17 u 18 taċ-ċertifikat preżenti (Artikolu 1, paragrafu 1, punt e) tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru [1273])

:

v nizozemštině

:

Vrijstelling van douanerecht voor hoeveelheden die niet groter zijn dan de in de vakken 17 en 18 van dit certificaat vermelde hoeveelheid (artikel 1, lid 1, onder e), van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1273/2011)

:

v polštině

:

Zwolnienie z cła ilości do wysokości wskazanej w polach 17 i 18 niniejszego pozwolenia (rozporządzenie (UE) nr 1273/2011, art. 1 ust. 1 lit. e))

:

v portugalštině

:

Isenção do direito aduaneiro até à quantidade indicada nas casas 17 e 18 do presente certificado [Regulamento de Execução (UE) n.o 1273/2011, alínea e) do n.o 1 do artigo 1.o]

:

v rumunštině

:

Scutit de drepturi vamale până la concurența cantității menționate în căsuțele 17 și 18 din prezenta licență [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011, articolul 1 alineatul (1) litera (e)]

:

ve slovenštině

:

Oslobodenie od cla až po množstvo uvedené v kolónkach 17 a 18 tejto licencie (článok 1 ods. 1 písm. e) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1273/2011)

:

ve slovinštině

:

Izvzetje od carine do količine, navedene v rubrikah 17 in 18 tega dovoljenja (člen 1(1)(e) Uredbe (EU) št. 1273/2011)

:

ve finštině

:

Tullivapaa tämän todistuksen kohdissa 17 ja 18 ilmoitettuun määrään asti (täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1273/2011 1 artiklan 1 kohdan e alakohta)

:

ve švédštině

:

Tullfri upp till den mängd som anges i fälten 17 och 18 i denna licens (genomförandeförordning (EU) nr 1273/2011, artikel 1.1 e).


PŘÍLOHA X

Zrušené nařízení a seznam jeho následných změn

Nařízení Komise (ES) č. 327/98

(Úř. věst. L 37, 11.2.1998, s. 5).

 

Nařízení Komise (ES) č. 648/98

(Úř. věst. L 88, 24.3.1998, s. 3).

 

Nařízení Komise (ES) č. 2458/2001

(Úř. věst. L 331, 15.12.2001, s. 10).

 

Nařízení Komise (ES) č. 1950/2005

(Úř. věst. L 312, 29.11.2005, s. 18).

Pouze článek 7

Nařízení Komise (ES) č. 2152/2005

(Úř. věst. L 342, 24.12.2005, s. 30).

Pouze článek 1

Nařízení Komise (ES) č. 965/2006

(Úř. věst. L 176, 30.6.2006, s. 12).

 

Nařízení Komise (ES) č. 1996/2006

(Úř. věst. L 398, 30.12.2006, s. 1).

Pouze článek 9

Nařízení Komise (ES) č. 2019/2006

(Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 48).

Pouze článek 2

Nařízení Komise (ES) č. 488/2007

(Úř. věst. L 114, 1.5.2007, s. 13).

Pouze pro dánské, finské a švédské znění

Nařízení Komise (ES) č. 1538/2007

(Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 49).

 


PŘÍLOHA XI

SROVNÁVACÍ TABULKA

Nařízení (ES) č. 327/98

Toto nařízení

Články 1 – 6

Články 1 – 6

Čl. 7 odst. 1 a 2

Čl. 7 odst. 1 a 2

Čl. 7 odst. 4

Čl. 7 odst. 3

Čl. 7 odst. 5

Čl. 7 odst. 4

Článek 8

Článek 8

Čl. 9 odst. 1 úvodní slova

Čl. 9 odst. 1 úvodní slova

Čl. 9 odst. 1 první a druhá odrážka

Čl. 9 odst. 1 písm. a) a b)

Čl. 9 odst. 2 a 3

Čl. 9 odst. 2 a 3

Článek 10

Článek 10

Článek 11

Článek 11

Příloha I

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Příloha IV

Příloha IV

Příloha V

Příloha V

Příloha VI

Příloha VI

Příloha VII

Příloha VII

Příloha VIII

Příloha VIII

Příloha IX

Příloha I

Příloha XI

Příloha IX

Příloha X

Příloha XI


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU