(EU) č. 1267/2011Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1267/2011 ze dne 6. prosince 2011 , kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 324, 7.12.2011, s. 9-22 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 6. prosince 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1267/2011

ze dne 6. prosince 2011,

kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 3 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 10 nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) má Komise sestavit seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů odpovědných za provádění kontrol a vydávání potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti a zveřejnit tento seznam v příloze IV uvedeného nařízení.

(2)

Komise přezkoumala žádosti o zařazení na uvedený seznam, které obdržela do 31. října 2009, přičemž do úvahy vzala pouze úplné žádosti. Kontrolní subjekty a kontrolní orgány byly požádány, aby do dvou měsíců poskytly další informace, aby Komise mohla ověřit, zda subjekty a orgány dodržely požadavky článku 11 nařízení (ES) č. 1235/2008. Na seznamu v příloze IV nařízení (ES) č. 1235/2008 by měly být uvedeny pouze ty kontrolní subjekty a kontrolní orgány, u nichž bylo na základě následného šetření všech obdržených informací možné učinit závěr, že tyto orgány uvedené požadavky dodržely.

(3)

Vzhledem k velkému počtu žádostí od kontrolních subjektů a kontrolních orgánů, které byly požádány o další informace, trvalo posuzování žádostí a sestavení prvního seznamu déle, než se předpokládalo. Vzhledem ke zkušenostem by členským státům mělo být umožněno i nadále udělovat dovozní povolení, tato povolení by však měla mít maximální dobu platnosti a členským státům by měla být povolena delší lhůta, během níž mohou tato povolení i nadále udělovat.

(4)

Během posuzování žádostí může být obtížné pochopit okolnosti, za nichž může být kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán vyřazen ze seznamu podle čl. 12 odst. 2 nařízení (ES) č. 1235/2008. Aby se předešlo dalším obtížím, je nezbytné tyto okolnosti upřesnit. V důsledku těchto upřesnění by se však kontrolním subjektům nebo kontrolním orgánům neměly ukládat nové povinnosti.

(5)

Ze zkušeností vyplývá, že potíže mohou nastat při výkladu důsledků nesrovnalostí nebo porušení týkajících se ekologického statusu produktu. Aby se předešlo dalším obtížím a aby se ujasnil vztah mezi nařízením (ES) č. 1235/2008 ve znění tohoto nařízení a ostatními platnými ustanovení týkajícími se dovozu ekologických produktů ze třetích zemí, je tudíž patrně nutné připomenout povinnosti kontrolního subjektu nebo kontrolního orgánu členských států, pokud jde o nevyhovující produkty dovážené v souladu s čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007. V důsledku tohoto upřesnění by se však kontrolnímu subjektu nebo kontrolnímu orgánu a členským státům neměly ukládat nové povinnosti.

(6)

S cílem zajistit hladký přechod ze systému vnitrostátních povolení na seznam kontrolních subjektů a kontrolních orgánů odpovědných za provádění kontrol a vydávání potvrzení ve třetích zemích pro účely rovnocennosti by se toto nařízení mělo použít ode dne 1. července 2012.

(7)

Nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V článku 12 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   V souladu s postupem uvedeným v čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 lze kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán nebo odkaz na konkrétní kategorii produktu nebo na konkrétní třetí zemi ve vztahu k uvedenému kontrolnímu subjektu nebo kontrolnímu orgánu vyřadit ze seznamu uvedeného v článku 10 tohoto nařízení v těchto případech:

a)

pokud Komise do 31. března od subjektu či orgánu neobdržela výroční zprávu uvedenou v odst. 1 písm. b);

b)

pokud subjekt nebo orgán Komisi včas neoznámí změny své technické dokumentace;

c)

pokud subjekt nebo orgán během šetření nesrovnalostí Komisi neposkytne informace;

d)

pokud subjekt nebo orgán nepřijme přiměřená opatření k nápravě zjištěných nesrovnalostí a porušení předpisů;

e)

pokud subjekt nebo orgán nesouhlasí s šetřením na místě požadovaným Komisí nebo pokud jsou při šetření na místě zjištěny negativní výsledky v důsledku systematického nesprávného fungování kontrolních opatření;

f)

v jakékoli jiné situaci, která představuje riziko, že spotřebitel bude uveden v omyl ohledně skutečné povahy produktů certifikovaných kontrolním subjektem nebo kontrolním orgánem.

Pokud kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán nepřijme vhodná a včasná nápravná opatření na žádost Komise ve lhůtě, kterou Komise stanoví s ohledem na závažnost problému a která nesmí být zpravidla kratší než 30 dní, vyřadí ho Komise bez prodlení ze seznamu v souladu s postupem uvedeným v čl. 37 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007. Rozhodnutí o vyřazení ze seznamu bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie. Komise co nejdříve veřejnosti zpřístupní pozměněný seznam odpovídajícími technickými prostředky, včetně jeho zveřejnění na internetu.“

2)

Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Nevyhovující produkty

1.   Aniž jsou dotčena opatření nebo kroky přijaté v souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 834/2007 a/nebo nařízením (ES) č. 889/2008, je propuštění produktů, které nesplňují požadavky nařízení (ES) č. 834/2007, do volného oběhu v Unii podmíněno odstraněním odkazů na ekologickou produkci z označení, propagace a doprovodných dokumentů.

2.   Aniž jsou dotčena opatření nebo kroky, které mají být přijaty v souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 834/2007, přijme dovozce v případě podezření z porušení předpisů a nesrovnalostí týkajících se souladu produktů dovezených podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 s požadavky stanovenými v uvedeném nařízení veškerá nezbytná opatření podle čl. 91 odst. 1 nařízení (ES) č. 889/2008.

Dovozce a kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt, který vydal potvrzení o kontrole uvedené v článku 13 tohoto nařízení, neprodleně vyrozumí kontrolní subjekty, kontrolní orgány a příslušné orgány dotyčných členských států a třetích zemí zapojených do ekologické produkce dotyčných produktů a případně i Komisi. Kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt mohou požadovat, aby produkt nebyl na trh uveden se zmínkou ekologické metody produkce, pokud není z informací získaných od hospodářských subjektů či z jiných zdrojů zřejmé, že byly vyvráceny jakékoliv obavy.

3.   Aniž jsou dotčena opatření nebo kroky, které mají být přijaty v souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 834/2007, pokud má kontrolní orgán nebo kontrolní subjekt členského státu nebo třetí země důvodné podezření, že jsou porušovány předpisy nebo existují nesrovnalosti, pokud jde o soulad produktů dovezených podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007 s požadavky stanovenými v uvedeném nařízení, přijme veškerá nezbytná opatření podle čl. 91 odst. 2 nařízení (ES) č. 889/2008 a neprodleně vyrozumí kontrolní subjekty, kontrolní orgány a příslušné orgány dotyčných členských států a třetích zemí zapojených do ekologické produkce dotyčných produktů a Komisi.“

3)

Článek 19 se mění takto:

a)

v odstavci 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Platnost povolení končí nejpozději 12 měsíců po jejich udělení, s výjimkou těch, která již byla udělena před 1. červencem 2012 na delší období.“;

b)

odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Od 1. července 2013 členské státy již neudělují povolení uvedená v odstavci 1 tohoto článku, ledaže

předmětné dovážené produkty jsou zbožím, jehož ekologickou produkci ve třetí zemi zkontroloval kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán, který není na seznamu sestaveném v souladu s článkem 10 nebo

předmětné dovážené produkty jsou zbožím, jehož ekologickou produkci ve třetí zemi zkontroloval kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán, který je na seznamu sestaveném v souladu s článkem 10, ale zboží nespadá do žádné kategorie produktů, jejichž seznam je ve vztahu ke kontrolnímu subjektu nebo kontrolnímu orgánu v dané třetí zemi uveden v příloze IV.“;

c)

v odstavci 5 se slova „1. ledna 2013“ nahrazují slovy „1. července 2014“.

4)

Příloha IV se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmý den po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. prosince 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25.


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA IV

SEZNAM KONTROLNÍCH SUBJEKTŮ A KONTROLNÍCH ORGÁNŮ PRO ÚČELY ROVNOCENNOSTI A PŘÍSLUŠNÉ SPECIFIKACE PODLE ČLÁNKU 10

Pro účely této přílohy se kategorie produktů označují těmito kódy:

A

:

Nezpracované rostlinné produkty

B

:

Živá zvířata nebo nezpracované živočišné produkty

C

:

Produkty akvakultury

D

:

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny (1)

E

:

Zpracované zemědělské produkty určené k použití jako krmivo (1)

F

:

Osivo a sadba

Internetové stránky podle čl. 10 odst. 2 písm. e), na nichž je k dispozici seznam hospodářských subjektů podléhajících kontrolnímu systému, stejně jako kontaktní místo, kde jsou snadno přístupné informace o jejich statusu certifikace, dotčených kategoriích produktů a dále informace o hospodářských subjektech a produktech, jejichž certifikace byla pozastavena a zrušena, lze nalézt na internetové adrese uvedené pro každý kontrolní subjekt nebo kontrolní orgán v bodu 2, není-li stanoveno jinak.

„Organska Kontrola“

1.

Adresa: Hamdije Čemerlića 2/10, 71000 Sarajevo, Bosna a Hercegovina

2.

Adresa internetových stránek: http://www.organskakontrola.ba

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

BA

BA-BIO-101

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„CCPB Srl“

1.

Adresa: Via Jacopo Barozzi N.8, 40126 Bologna, Itálie

2.

Adresa internetových stránek: http://www.ccpb.it

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

HR

HR-BIO-102

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Organic Food Development Center“

1.

Adresa: 8 Jiang-Wang-Miao St., Nanjing 210042, Čína

2.

Adresa internetových stránek: http://www.ofdc.org.cn

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

CN

CN-BIO-103

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.“

1.

Adresa: Calle 16 de septiembre N° 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexiko, C.P. 68026

2.

Adresa internetových stránek: http://www.certimexsc.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

MX

MX-BIO-104

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„California Certified Organic Farmers“

1.

Adresa: 2155 Delaware Avenue, Suite 150, Santa Cruz, CA 95060, USA

2.

Adresa internetových stránek: http://www.ccof.org

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

MX

MX-BIO-105

x

x

x

US

US-BIO-105

x

x

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Organic Certifiers“

1.

Adresa: 6500 Casitas Pass Road, Ventura, CA 93001, USA

2.

Adresa internetových stránek: http://www.organiccertifiers.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

KR

KR-BIO-106

x

x

MX

MX-BIO-106

x

PH

PH-BIO-106

x

x

US

US-BIO-106

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Australian Certified Organic“

1.

PO Box 530 - 766 Gympie Rd, Chermside QLD 4032, Austrálie

2.

Adresa internetových stránek: http://www.australianorganic.com.au

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

CK

CK-BIO-107

x

FJ

FJ-BIO-107

x

x

FK

FK-BIO-107

x

HK

HK-BIO-107

x

x

KR

KR-BIO-107

x

MG

MG-BIO-107

x

x

PG

PG-BIO-107

x

x

TH

TH-BIO-107

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Organic Standard“

1.

Adresa: 51-B, Bohdana Khmelnytskoho s., Kyiv, 01030, Ukrajina

2.

Adresa internetových stránek: http://www.organicstandard.com.ua

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

UA

UA-BIO-108

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu“

1.

Adresa: 160 Sok. 13/7 Bornova, 35040 Izmir, Turecko

2.

Adresa internetových stránek: http://www.etko.org

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

AZ

AZ-BIO-109

x

x

GE

GE-BIO-109

x

KZ

KZ-BIO-109

x

x

RU

RU-BIO-109

x

x

RS

RS-BIO-109

x

x

TR

TR-BIO-109

x

x

x

UA

UA-BIO-109

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Organización Internacional Agropecuaria“

1.

Adresa: Av. Santa Fe 830 - (B1641ABN) – Acassuso, Buenos Aires - Argentina

2.

Adresa internetových stránek: http://www.oia.com.ar

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

UY

UY-BIO-110

x

BR

BR-BIO-110

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„International Certification Services, Inc.“

1.

Adresa: 301 5th Ave SE Medina, ND 58467, USA

2.

Adresa internetových stránek: http://www.ics-intl.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

MX

MX-BIO-111

x

PF

PF-BIO-111

x

US

US-BIO-111

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Ecoglobe“

1.

Adresa: 1, A. Khachaturyan S., apt. 66, 0033 Yerevan, Arménie

2.

Adresa internetových stránek: http://www.ecoglobe.am

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

AM

AM-BIO-112

x

x

RU

RU-BIO-112

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Quality Assurance International“

1.

Adresa: 9191 Town Centre Road, Suite 200, San Diego, CA 92122, USA

2.

Adresa internetových stránek: http://www.qai-inc.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

MX

MX-BIO-113

x

x

PY

PY-BIO-113

x

x

US

US-BIO-113

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„LibanCert“

1.

Adresa: Chiah-Boulevard Kamil Chamoun – Baaklini Center – 4th floor, Beirut, Libanon

2.

Adresa internetových stránek: http://www.libancert.org

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

JO

JO-BIO-114

x

x

LB

LB-BIO-114

x

x

SY

SY-BIO-114

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Istituto Certificazione Etica e Ambientale“

1.

Adresa: Via Nazario Sauro 2, 40121 Bologna, Itálie

2.

Adresa internetových stránek: http://www.icea.info

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

AE

AE-BIO-115

x

x

AL

AL-BIO-115

x

x

LA

LA-BIO-115

x

LB

LB-BIO-115

x

MD

MD-BIO-115

x

x

MG

MG-BIO-115

x

x

MX

MX-BIO-115

x

x

MY

MY-BIO-115

x

SN

SN-BIO-115

x

SY

SY-BIO-115

x

x

TH

TH-BIO-115

x

TR

TR-BIO-115

x

x

UY

UY-BIO-115

x

x

VN

VN-BIO-115

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Oregon Tilth“

1.

Adresa: 260 SW Madison Ave, Ste 106, Corvallis, OR 97333, USA

2.

Adresa internetových stránek: http://tilth.org

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

US

US-BIO-116

x

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Caucacert Ltd“

1.

Adresa: 2, Marshal Gelovani Street, 5th floor, Suite 410, Tbilisi 0159, Gruzie

2.

Adresa internetových stránek: http://www.caucascert.ge

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

GE

GE-BIO-117

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Bio Latina Certificadora“

1.

Adresa: Av. Alfredo Benavides 330, Ofic. 203, Miraflores, Lima 18, Peru

2.

Adresa internetových stránek: http://www.biolatina.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

PE

PE-BIO-118

x

BO

BO-BIO-118

x

NI

NI-BIO-118

x

HN

HN-BIO-118

x

CO

CO-BIO-118

x

GT

GT-BIO-118

x

PA

PA-BIO-118

x

MX

MX-BIO-118

x

VE

VE-BIO-118

x

SV

SV-BIO-118

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„The national association for sustainable agriculture, Australia“

1.

Adresa: Unit 7/3 Mount Barker Road, Stirling SA 5152, Austrálie

2.

Adresa internetových stránek: http://www.nasaa.com.au

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

ID

ID-BIO-119

x

LK

LK-BIO-119

x

NP

NP-BIO-119

x

PG

PG-BIO-119

x

SB

SB-BIO-119

x

TL

TL-BIO-119

x

WS

WS-BIO-119

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Organic crop improvement association“

1.

Adresa: 1340 North Cotner Boulevard, Lincoln, NE 68505-1838, USA

2.

Adresa internetových stránek: http://www.ocia.org

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

GT

GT-BIO-120

x

x

MX

MX-BIO-120

x

x

NI

NI-BIO-120

x

x

PE

PE-BIO-120

x

x

SV

SV-BIO-120

x

x

US

US-BIO-120

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Organic agriculture certification Thailand“

1.

Adresa: 619/43 Kiatngamwong Building, Ngamwongwan Rd., Tambon Bangkhen, Muang District, Nonthaburi 11000, Thajsko

2.

Adresa internetových stránek: http://www.actorganic-cert.or.th

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

ID

ID-BIO-121

x

x

LA

LA-BIO-121

x

x

TH

TH-BIO-121

x

x

VN

VN-BIO-121

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Instituto Biodinamico Certificações“

1.

Adresa: Rua Dr. Costa Leite, 1351, 18 602 110 Botucatu SP, Brazílie

2.

Adresa internetových stránek: http://www.ibd.com.br

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

BR

BR-BIO-122

x

x

x

x

CN

CN-BIO-122

x

x

MX

MX-BIO-122

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„IMO Control Latinoamérica Ltda.“

1.

Adresa: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolívie

2.

Adresa internetových stránek: http://www.imo.ch

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

BO

BO-BIO-123

x

x

DO

DO-BIO-123

x

GT

GT-BIO-123

x

MX

MX-BIO-123

x

x

NI

NI-BIO-123

x

PE

PE-BIO-123

x

x

PY

PY-BIO-123

x

x

SV

SV-BIO-123

x

VE

VE-BIO-123

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Uganda Organic Certification Ltd.“

1.

Adresa: P.O. Box 33743, Kampala, Uganda

2.

Adresa internetových stránek: http://www.ugocert.org

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

UG

UG-BIO-124

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Center of Organic Agriculture in Egypt“

1.

Adresa: 14 Ibrahim Shawarby St. New Nozha, P.O.Box 1535 Alf Maskan 11777, Cairo, Egypt

2.

Adresa internetových stránek: http://www.coae-eg.com

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

EG

EG-BIO-125

x

x

x

SA

SA-BIO-125

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Bolicert Ltd.“

1.

Adresa: Street Colon 756, floor 2, office 2 A, Edif. Valdivia Casilla 13030, La Paz, Bolívie

2.

Adresa internetových stránek: http://www.bolicert.org

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

BO

BO-BIO-126

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Washington State Department of Agriculture“

1.

Adresa: 1111 Washington Street, PO Box 42560 Olympia WA 98504-2560, USA

2.

Adresa internetových stránek: http://agr.wa.gov

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

US

US-BIO-127

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Certisys“

1.

Adresa: Rue Joseph Bouché 57/3, 5310 Bolinne, Belgie

2.

Adresa internetových stránek: http://www.certisys.eu

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

BF

BF-BIO-128

x

x

GH

GH-BIO-128

x

x

ML

ML-BIO-128

x

x

SN

SN-BIO-128

x

x

VN

VN-BIO-128

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„Doalnara Certified Organic Korea, LLC“

1.

Adresa: 192-3 Jangyang-ri, Socho-myeon, Wonju-si, Gangwon, Jižní Korea

2.

Adresa internetových stránek: http://dcok.systemdcok.or.kr

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

KR

KR-BIO-129

x

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015

„BioGro New Zealand Limited“

1.

Adresa: PO Box 9693 Marion Square, Wellington 6141, Nový Zéland

2.

Adresa internetových stránek: http://www.biogro.co.nz

3.

Třetí země, číselné kódy a dotčené kategorie produktů:

Třetí země

Číselný kód

Kategorie produktů

 

 

A

B

C

D

E

F

VU

VU-BIO-130

x

4.

Výjimky: produkty z přechodného období

5.

Doba trvání zařazení na seznam: do 30. června 2015“


(1)  Složky musí být certifikovány uznaným kontrolním subjektem nebo kontrolním orgánem podle čl. 33 odst. 3 nebo vyprodukovány a certifikovány v rozsahu uznané třetí země podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 nebo vyprodukovány a certifikovány v Unii v souladu s nařízením (ES) č. 834/2007.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU