(EU) č. 1232/2011Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1232/2011 ze dne 16. listopadu 2011 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Publikováno: Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 26-44 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. listopadu 2011 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 7. ledna 2012 Nabývá účinnosti: 7. ledna 2012
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/821 Pozbývá platnosti: 9. září 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1232/2011

ze dne 16. listopadu 2011,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (přepracované znění) (2), vyžaduje, aby zboží dvojího užití (včetně softwaru a technologií) podléhalo účinné kontrole při vývozu z Unie či tranzitu přes území Unie nebo v rámci dodávek do třetí země na základě zprostředkovatelských služeb poskytovaných zprostředkovatelem se sídlem v Unii nebo v Unii usazeným.

(2)

Je žádoucí dosáhnout jednotného a konzistentního uplatňování kontrol v celé Unii s cílem zabránit nekalé hospodářské soutěži mezi vývozci v Unii, harmonizovat oblast působnosti všeobecných vývozních povolení Unie a podmínek jejich používání vývozci v Unii a zajistit účinnost a účelnost bezpečnostních kontrol v Unii.

(3)

Komise ve svém sdělení ze dne 18. prosince 2006 nastínila myšlenku vytvoření nových všeobecných vývozních povolení Unie s cílem podpořit konkurenceschopnost průmyslu a vytvořit rovné podmínky pro všechny vývozce v Unii při vývozu některého specifického zboží dvojího užití do některých specifických míst určení a současně zajistit vysokou úroveň bezpečnosti a plné dodržování mezinárodních závazků.

(4)

Nařízení (ES) č. 428/2009 zrušilo nařízení (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. června 2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití (3) s účinkem ode dne 27. srpna 2009. Příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 1334/2000 se však nadále použijí pro žádosti o vývozní povolení podané před uvedeným dnem.

(5)

Aby mohla být zavedena nová všeobecná vývozní povolení Unie pro vývoz některého specifického zboží dvojího užití do některých specifických míst určení, je třeba změnit příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 428/2009 doplněním nových příloh.

(6)

Příslušné orgány členského státu, v němž je usazen vývozce, by měly mít možnost zakázat použití všeobecných vývozních povolení Unie v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení (ES) č. 428/2009 ve znění tohoto nařízení.

(7)

Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost jsou zbrojní embarga v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie přijímána rozhodnutími Rady. Podle článku 9 Protokolu (č. 36) o přechodných ustanoveních jsou právní účinky společných postojů Rady, které byly přijaty podle hlavy V Smlouvy o Evropské unii ještě před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, zachovány až do jejich zrušení, zániku nebo změny za použití Smluv.

(8)

Nařízení (ES) č. 428/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 428/2009 se mění takto:

1)

V článku 2 se bod 9 nahrazuje tímto:

„9)

„všeobecným vývozním povolením Unie“ vývozní povolení pro vývozy do některých zemí určení, které je k dispozici všem vývozcům, kteří dodržují podmínky a požadavky pro použití uvedené v přílohách IIa až IIf.“

2)

V čl. 4 odst. 2 se slova „o němž bylo rozhodnuto společným postojem nebo společnou akcí“ nahrazují slovy „uložené rozhodnutím nebo společným postojem“.

3)

Článek 9 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Pro určité vývozy uvedené v přílohách IIa až IIf se tímto nařízením zavádí všeobecná vývozní povolení Unie.

Příslušné orgány členského státu, v němž je usazen vývozce, mohou vývozci používání těchto povolení zakázat, pokud existuje důvodné podezření, že nebude schopen dodržet podmínky tohoto povolení nebo ustanovení právních předpisů upravujících kontrolu vývozu.

Příslušné orgány členských států si předávají informace o vývozcích, kterým bylo odepřeno právo používat všeobecné vývozní povolení Unie, pokud nedojdou k závěru, že se vývozce nebude pokoušet o vývoz zboží dvojího užití prostřednictvím jiného členského státu. Pro tento účel se použije systém uvedený v čl. 19 odst. 4.“;

b)

v odstavci 4 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

musí vyloučit z oblasti své působnosti zboží uvedené v příloze IIg;“;

c)

v odst. 4 písm. c) se slova „o němž bylo rozhodnuto společným postojem nebo společnou akcí“ nahrazují slovy „uložené rozhodnutím nebo společným postojem“.

4)

V čl. 11 odst. 1 první větě se odkaz na „přílohu II“ nahrazuje odkazem na „přílohu IIa“.

5)

V čl. 12 odst. 1 písm. b) se slova „společným postojem nebo společnou akcí“ nahrazují slovy „rozhodnutím nebo společnou akcí“.

6)

V článku 13 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6.   Veškerá oznámení požadovaná podle tohoto článku se provádějí bezpečnými elektronickými prostředky, včetně systému uvedeného v čl. 19 odst. 4.“

7)

Článek 19 se mění takto:

a)

v odst. 2 písm. a) se slova „všeobecných vývozních povolení Společenství“ nahrazují slovy „všeobecných vývozních povolení Unie“;

b)

odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.   Komise po konzultaci s Koordinační skupinou pro dvojí užití zřízenou podle článku 23 vytvoří bezpečný a zašifrovaný systém výměny informací mezi členskými státy a, je-li to vhodné, Komisí. Evropský parlament je informován o rozpočtu tohoto systému, jeho rozvoji, dočasné i konečné struktuře a fungování a o nákladech na provoz sítě.“

8)

V článku 23 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„3.   Komise každoročně předkládá Evropskému parlamentu zprávu o činnosti, šetřeních a konzultacích Koordinační skupiny pro dvojí užití, přičemž se na tyto zprávy vztahuje článek 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (4).

9)

Článek 25 se nahrazuje tímto:

„Článek 25

1.   Každý členský stát uvědomí Komisi o právních a správních předpisech přijatých k provedení tohoto nařízení, včetně opatření uvedených v článku 24. Komise předá tyto informace ostatním členským státům.

2.   Každé tři roky Komise přezkoumává provádění tohoto nařízení a předkládá Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o jeho uplatňování a o hodnocení jeho dopadu, která může zahrnovat návrhy na jeho změnu. Členské státy poskytnou Komisi veškeré příslušné informace pro vypracování zprávy.

3.   Zvláštní oddíly zprávy pojednávají o:

a)

Koordinační skupině pro dvojí užití a její činnosti. Informace, které Komise poskytuje o šetřeních a konzultacích Koordinační skupiny pro dvojí užití, se považují za důvěrné ve smyslu článku 4 nařízení (ES) č. 1049/2001. Informace se v každém případě považují za důvěrné, pokud by jejich zveřejnění mohlo mít závažné nepříznivé důsledky pro osobu, která je poskytla nebo která je zdrojem těchto informací;

b)

uplatňování čl. 19 odst. 4 a informují o fázi, jíž bylo dosaženo při vytváření bezpečného a zašifrovaného systému výměny informací mezi členskými státy a Komisí;

c)

uplatňování čl. 15 odst. 1;

d)

uplatňování čl. 15 odst. 2;

e)

úplných informacích o opatřeních, která členské státy přijaly podle článku 24 a oznámily Komisi podle odstavce 1 tohoto článku.

4.   Komise nejpozději do 31. prosince 2013 předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž zhodnotí uplatňování tohoto nařízení a zejména se zaměří na uplatňování přílohy IIb (všeobecného vývozního povolení Unie č. EU002) a k této zprávě případně připojí legislativní návrh na změnu tohoto nařízení, zejména pokud jde o zásilky nízké hodnoty.“

10)

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 25a

Aniž jsou dotčena ustanovení týkající se dohod o vzájemné správní pomoci nebo protokolů o celních záležitostech uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi, může Rada pověřit Komisi, aby sjednala dohody se třetími zeměmi, které stanoví vzájemné uznávání vývozních kontrol zboží dvojího užití, na něž se vztahuje toto nařízení, a zejména aby zrušila požadavky na povolení v případě zpětného vývozu v rámci Unie. Tato jednání jsou vedena v souladu s postupy stanovenými v čl. 207 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie a případně Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii.“

11)

Příloha II se označuje jako příloha IIa a mění se takto:

a)

název se nahrazuje tímto:

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÍ POVOLENÍ UNIE Č. EU001

(podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení)

Vývoz do Austrálie, Kanady, Japonska, Norska, na Nový Zéland, do Švýcarska včetně Lichtenštejnska, do Spojených států amerických

Vydávající orgán: Evropská unie“;

b)

Část 1 se nahrazuje tímto:

Část 1

Toto všeobecné vývozní povolení se vztahuje na veškeré zboží dvojího užití uvedené v jakékoli položce v příloze I tohoto nařízení, kromě zboží uvedeného v příloze IIg.“;

c)

část 2 se zrušuje;

d)

část 3 se označuje jako část 2 a mění se takto:

i)

v prvním pododstavci se výraz „Společenství“ nahrazuje výrazem „Unie“ v odpovídajících mluvnických tvarech,

ii)

výraz „Švýcarsko“ se nahrazuje výrazem „Švýcarsko včetně Lichtenštejnska“ v odpovídajících mluvnických tvarech,

iii)

slova „všeobecné vývozní povolení Společenství“ a „toto všeobecné vývozní povolení Společenství“se nahrazují slovy „toto povolení“ v odpovídajících mluvnických tvarech,

iv)

slova „o němž bylo rozhodnuto společným postojem nebo společnou akcí“ se nahrazují slovy „uložené rozhodnutím nebo společným postojem“.

12)

Vkládají se nové přílohy IIb až IIg stanovené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třicátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 16. listopadu 2011.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

W. SZCZUKA


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 27. září 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 27. října 2011.

(2)  Úř. věst. L 134, 29.5.2009, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 159, 30.6.2000, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43.“


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA IIb

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÍ POVOLENÍ UNIE č. EU002

(podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení)

Povolení pro vývoz určitého zboží dvojího užití do určitých míst určení

Vydávající orgán: Evropská unie

Část 1 –   Zboží

Toto všeobecné vývozní povolení se vztahuje na toto zboží dvojího užití stanovené v příloze I tohoto nařízení:

1A001

1A003

1A004

1C003 b -c

1C004

1C005

1C006

1C008

1C009

2B008

3A001a3

3A001a6-12

3A002c-f

3C001

3C002

3C003

3C004

3C005

3C006

Část 2 –   Místa určení

Toto povolení je platné v celé Unii pro vývoz do těchto míst určení:

Argentina

Chorvatsko

Island

Jihoafrická republika

Jižní Korea

Turecko

Část 3 –   Podmínky a požadavky pro používání

1.

Toto povolení nepovoluje vývoz zboží, jestliže:

1)

vývozce byl informován příslušnými orgány členského státu, ve kterém je usazen, stanovenými v čl. 9 odst. 6 tohoto nařízení, že dotčené zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno:

a)

k užití ve spojení s vývojem chemických, biologických nebo jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, jejich výrobou, nakládáním s nimi, jejich provozem, údržbou, skladováním, zjišťováním, identifikací nebo rozšiřováním nebo s vývojem, výrobou, údržbou nebo skladováním raketových systémů schopných takové zbraně nést;

b)

pro vojenské konečné použití podle definice v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení v zemi, na kterou se vztahuje zbrojní embargo uložené rozhodnutím nebo společným postojem přijatým Radou nebo rozhodnutím Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě nebo zbrojní embargo uložené závaznou rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, nebo

c)

k použití jako díly nebo součásti zboží uvedeného ve vnitrostátním seznamu vojenského materiálu, které bylo vyvezeno z území dotčeného členského státu bez povolení nebo v rozporu s povolením, které ukládají právní předpisy tohoto členského státu;

2)

vývozce si je vzhledem ke své povinnosti postupovat s náležitou péčí vědom toho, že dotyčné zboží je zcela nebo zčásti určeno k jednomu z použití uvedených v prvním pododstavci;

3)

příslušné zboží je vyváženo do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu v místě určení, na které se vztahuje toto povolení.

2.

Vývozci musí v kolonce 44 jednotného správního dokladu uvést referenční číslo EU X002 a skutečnost, že zboží je vyváženo na základě všeobecného vývozního povolení Unie EU002.

3.

Jakýkoli vývozce, který použije toto povolení, musí oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů ode dne prvního vývozu nebo případně před prvním použitím povolení na základě požadavku příslušného orgánu členského státu, v němž je vývozce usazen. Členské státy informují Komisi o mechanismu oznamování, který si pro toto povolení zvolily. Komise zveřejní takto získané informace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Požadavky na oznamování spojené s používáním tohoto povolení a doplňující informace, které může požadovat členský stát o zboží, které je z něj vyváženo, podle tohoto povolení, stanoví členské státy.

Členský stát může požadovat po vývozcích, kteří jsou usazeni na jeho území, aby se před prvním použitím tohoto povolení zaregistrovali. Registrace je automatická a příslušné orgány ji vývozcům potvrdí neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od přijetí žádosti o registraci, s výhradou čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení.

V příslušných případech jsou požadavky uvedené v druhém a třetím pododstavci založeny na požadavcích definovaných pro použití vnitrostátních všeobecných vývozních povolení udělených těmi členskými státy, které taková povolení vydávají.

PŘÍLOHA IIc

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÍ POVOLENÍ UNIE č. EU003

(podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení)

Vývoz po opravě/výměně

Vydávající orgán: Evropská unie

Část 1 —   Zboží

1.

Toto všeobecné vývozní povolení se vztahuje na veškeré zboží dvojího užití uvedené v jakékoli položce v příloze I tohoto nařízení, kromě zboží vymezeného v odstavci 2, jestliže:

a)

zboží bylo dovezeno zpět na celní území Evropské unie za účelem údržby, opravy nebo výměny a je vyváženo nebo zpětně vyváženo do země odeslání bez jakýchkoli změn svých původních vlastností, a to do pěti let ode dne, kdy bylo uděleno původní vývozní povolení, nebo

b)

zboží je vyváženo do země odeslání výměnou za stejné množství zboží stejné kvality, které bylo dovezeno zpět na celní území Evropské unie za účelem údržby, opravy nebo výměny, a to do pěti let ode dne, kdy bylo uděleno původní vývozní povolení.

2.

Vyloučené zboží

a)

všechno zboží uvedené v příloze IIg;

b)

všechno zboží oddílů D a E uvedené v příloze I tohoto nařízení;

c)

toto zboží uvedené v příloze I tohoto nařízení:

1A002a

1C012a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2 až 5A002a9

5B002 pro následující zařízení:

a)

zařízení speciálně konstruovaná pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení uvedených v položkách 5A002a2 až 5A002a9

b)

měřicí zařízení speciálně konstruovaná pro vyhodnocování a ověřování funkcí zařízení zajišťujících „bezpečnost informací“ uvedených v položkách 5A002a2 až 5A002a9

6A001a2a1

6A001a2a5

6A002a1c

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011

Část 2 —   Místa určení

Toto povolení je platné v celé Unii pro vývoz do těchto míst určení:

 

Albánie

 

Argentina,

 

Bosna a Hercegovina

 

Brazílie

 

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

 

Černá Hora

 

Čína (včetně Hongkongu a Macaa)

 

Francouzská zámořská území

 

Chile

 

Chorvatsko

 

Island

 

Indie

 

Jihoafrická republika

 

Jižní Korea

 

Kazachstán

 

Maroko

 

Mexiko

 

Rusko

 

Singapur

 

Spojené arabské emiráty

 

Srbsko

 

Tunisko

 

Turecko

 

Ukrajina

Část 3 —   Podmínky a požadavky pro používání

1.

Toto povolení lze použít pouze tehdy, pokud původní vývoz proběhl na základě všeobecného vývozního povolení Unie nebo pokud příslušné orgány členského státu, v němž byl usazen původní vývozce, udělily povolení na původní vývoz zboží, které bylo následně zpětně dovezeno na celní území Evropské unie za účelem údržby, opravy nebo výměny. Toto povolení platí pouze pro vývoz pro původního konečného uživatele.

2.

Toto povolení nepovoluje vývoz zboží, jestliže:

1)

vývozce byl informován příslušnými orgány členského státu, ve kterém je usazen, stanovenými v čl. 9 odst. 6 tohoto nařízení, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno:

a)

k užití ve spojení s vývojem chemických, biologických nebo jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, jejich výrobou, nakládáním s nimi, jejich provozem, údržbou, skladováním, zjišťováním, identifikací nebo rozšiřováním nebo s vývojem, výrobou, údržbou nebo skladováním raketových systémů schopných takové zbraně nést;

b)

pro vojenské konečné použití podle definice v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení, vztahuje-li se na kupující zemi nebo zemi určení zbrojní embargo uložené rozhodnutím nebo společným postojem přijatým Radou nebo rozhodnutím Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě nebo zbrojní embargo uložené závaznou rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, nebo

c)

k použití jako díly nebo součásti zboží uvedeného ve vnitrostátním seznamu vojenského materiálu, které bylo vyvezeno z území tohoto členského státu bez povolení nebo v rozporu s povolením, které ukládají právní předpisy tohoto členského státu;

2)

vývozce si je vědom toho, že dotčené zboží je zcela nebo zčásti určeno k jednomu z použití uvedených v prvním pododstavci;

3)

příslušné zboží je vyváženo do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu v místě určení, na které se toto povolení vztahuje;

4)

původní povolení bylo zrušeno, pozastaveno, pozměněno nebo odňato;

5)

vývozce si je vzhledem ke své povinnosti postupovat s náležitou péčí vědom toho, že se konečné použití dotčeného zboží liší od použití uvedeného v původním vývozním povolení.

3.

Při vývozu jakéhokoli zboží na základě tohoto povolení musí vývozci:

1)

uvést ve vývozním prohlášení pro celní orgány referenční číslo původního vývozního povolení společně s názvem členského státu, který toto povolení udělil, referenčním číslo EU X002 a upřesnit, že zboží je vyváženo na základě všeobecného vývozního povolení Unie EU003, v kolonce 44 jednotného správního dokladu;

2)

poskytnout pracovníkům celní správy na vyžádání doklady o datu dovozu zboží do Unie, případné údržbě, opravě nebo výměně zboží provedené v Unii a o skutečnosti, že se zboží vrací konečnému uživateli a do země, z které bylo dovezeno do Unie.

4.

Jakýkoli vývozce, který použije toto povolení, musí oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů ode dne prvního vývozu nebo případně před prvním použitím tohoto povolení na základě požadavku příslušného orgánu členského státu, v němž je vývozce usazen. Členské státy informují Komisi o mechanismu oznamování, který si pro toto povolení zvolily. Komise zveřejní takto získané informace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Požadavky na oznamování spojené s používáním tohoto povolení a doplňující informace, které může požadovat členský stát o zboží, které je z něj vyváženo podle tohoto povolení, stanoví členské státy.

Členský stát může požadovat po vývozci, který je usazen na jeho území, aby se před prvním použitím tohoto povolení zaregistroval. Registrace je automatická a příslušné orgány ji vývozcům potvrdí neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od přijetí žádosti, a to s výhradou čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení.

V příslušných případech jsou požadavky uvedené ve druhém a třetím pododstavci založeny na požadavcích stanovených pro použití vnitrostátních všeobecných vývozních povolení udělovaných těmi členskými státy, které taková povolení vydávají.

5.

Toto povolení se vztahuje na zboží určeného na „opravu“, „výměnu“ a „údržbu“. Tyto úkony mohou vést shodou okolností k vylepšení původního zboží, tj. v důsledku použití moderních náhradních součástí nebo v důsledku použití novější konstrukční normy z důvodů souvisejících se spolehlivostí nebo bezpečností, za předpokladu, že toto vylepšení nevede k jakémukoli rozšíření funkční kapacity zboží nebo k obohacení zboží o nové nebo další funkce.

PŘÍLOHA IId

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÍ POVOLENÍ UNIE č. EU004

(podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení)

Dočasný vývoz na výstavu nebo veletrh

Vydávající orgán: Evropská unie

Část 1 –   Zboží

Toto všeobecné vývozní povolení se vztahuje na veškeré zboží dvojího užití uvedené v příloze I tohoto nařízení, kromě:

a)

veškerého zboží uvedeného v příloze IIg;

b)

veškerého zboží oddílu D stanoveného v příloze I tohoto nařízení (nevztahuje se na software nezbytný k správnému fungování zařízení za účelem předvádění);

c)

veškerého zboží oddílu E stanoveného v příloze I tohoto nařízení;

d)

tohoto zboží stanoveného v příloze I tohoto nařízení:

1A002a

1C002.b.4

1C010

1C012.a

1C227

1C228

1C229

1C230

1C231

1C236

1C237

1C240

1C350

1C450

5A001b5

5A002a2 až 5A002a9

5B002 pro následující zařízení:

a)

zařízení speciálně konstruovaná pro ‚vývoj‘ nebo ‚výrobu‘ zařízení uvedených v položkách 5A002a2 až 5A002a9

b)

měřicí zařízení speciálně konstruovaná pro vyhodnocování a ověřování funkcí zařízení zajišťujících ‚bezpečnost informací‘ uvedených v položce 5A002a2 až 5A002a9

6A001

6A002a

6A008l3

8A001b

8A001d

9A011

Část 2 –   Místa určení

Toto povolení je platné v celé Unii pro vývoz do těchto míst určení:

Albánie, Argentina, Bosna a Hercegovina, Brazílie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Čína (včetně Hongkongu a Macaa), francouzská zámořská území, Chile, Chorvatsko, Island, Indie, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kazachstán, Maroko, Mexiko, Rusko, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina

Část 3 –   Podmínky a požadavky pro používání

1.

Toto povolení umožňuje vývoz zboží uvedeného v části 1 za předpokladu, že se jedná o dočasný vývoz na výstavu nebo veletrh podle definice v odstavci 6 a že zboží bude do 120 dnů po vyvezení dovezeno zpět na celní území Evropské unie, a to kompletní a beze změn.

2.

Příslušný orgán členského státu, v němž je vývozce usazen, stanovený v čl. 9 odst. 6 tohoto nařízení, může na žádost vývozce upustit od požadavku, aby bylo zboží dovezeno zpět podle odstavce 1. Pro zrušení požadavku se použije přiměřeně postup individuálního povolení uvedený v čl. 9 odst. 2 a v čl. 14 odst. 1 tohoto nařízení.

3.

Toto povolení nepovoluje vývoz zboží, jestliže:

1)

vývozce byl informován příslušnými orgány členského státu, ve kterém je usazen, že dotčené zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno:

a)

k užití ve spojení s vývojem chemických, biologických nebo jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, jejich výrobou, nakládáním s nimi, jejich provozem, údržbou, skladováním, zjišťováním, identifikací nebo rozšiřováním nebo s vývojem, výrobou, údržbou nebo skladováním raketových systémů schopných takové zbraně nést;

b)

pro vojenské konečné použití podle definice v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení, vztahuje-li se na kupující zemi nebo zemi určení zbrojní embargo uložené rozhodnutím nebo společným postojem Rady nebo rozhodnutím Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě nebo zbrojní embargo uložené závaznou rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, nebo

c)

k použití jako díly nebo součásti zboží uvedeného ve vnitrostátním seznamu vojenského materiálu, které bylo vyvezeno z území dotčeného členského státu bez povolení nebo v rozporu s povolením, které ukládají právní předpisy tohoto členského státu;

2)

vývozce si je vědom toho, že dotyčné zboží je zcela nebo zčásti určeno k jednomu z použití uvedených v prvním pododstavci;

3)

příslušné zboží je vyváženo do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu v místě určení, na které se toto povolení vztahuje;

4)

výrobce byl informován příslušným orgánem členského státu, ve kterém je usazen, nebo si je jinak vědom (například z informací obdržených od výrobce) toho, že dotyčné zboží bylo příslušným orgánem zařazeno do vnitrostátního stupně utajení srovnatelného se stupněm ‚CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL‘ nebo do stupně vyššího;

5)

vývozce nemůže zaručit jeho návrat v původním stavu, aniž by došlo k odstranění, zkopírování nebo rozšíření kterékoli jeho součásti nebo softwaru, nebo v případě, kdy je prezentace spojena s přenosem technologie;

6)

příslušné zboží se má vyvézt za účelem soukromé prezentace nebo předvedení (např. ve vlastních předváděcích prostorách);

7)

příslušné zboží se má stát součástí výrobního procesu;

8)

příslušné zboží se má použít k zamýšlenému účelu, kromě minimální míry potřebné k jeho účinnému předvedení, aniž by však byly třetím osobám poskytnuty konkrétní výsledky testů;

9)

vývoz se má uskutečnit v důsledku obchodní transakce, zejména pokud jde o prodej, pronájem či leasing příslušného zboží;

10)

příslušné zboží se má uchovávat na výstavě či veletrhu pouze za účelem prodeje, pronájmu či leasingu, aniž by se prezentovalo nebo předvádělo;

11)

vývozce učiní opatření, které by mu bránilo ponechat si příslušné zboží pod svou kontrolou po celou dobu dočasného vývozu.

4.

Vývozci musí v kolonce 44 jednotného správního dokladu uvést referenční číslo EU X002 a skutečnost, že zboží je vyváženo na základě všeobecného vývozního povolení Unie EU004.

5.

Jakýkoli vývozce, který použije toto povolení, musí oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů ode dne prvního vývozu nebo případně, na základě požadavku příslušného orgánu členského státu, v němž je vývozce usazen, před prvním použitím tohoto povolení. Členské státy informují Komisi o mechanismu oznamování, který si pro toto povolení zvolily. Komise zveřejní takto získané informace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Požadavky na oznamování spojené s používáním tohoto povolení a doplňující informace, které může požadovat členský stát o zboží, které je z něj vyváženo podle tohoto povolení, stanoví členské státy.

Členský stát může požadovat po vývozcích, kteří jsou usazeni na jeho území, aby se před prvním použitím tohoto povolení zaregistrovali. Registrace je automatická a příslušné orgány ji vývozcům potvrdí neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od přijetí žádosti, s výhradou čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení.

V příslušných případech jsou požadavky uvedené ve druhém a třetím pododstavci založeny na požadavcích stanovených pro použití vnitrostátních všeobecných vývozních povolení udělovaných těmi členskými státy, které taková povolení vydávají.

6.

Pro účely tohoto povolení se ‚výstavou nebo veletrhem‘ rozumí komerční akce, které trvají určitou dobu a na nichž několik vystavovatelů předvádí obchodníkům nebo široké veřejnosti své produkty.

PŘÍLOHA IIe

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÍ POVOLENÍ UNIE č. EU005

(podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení)

Telekomunikace

Vydávající orgán: Evropská unie

Část 1 –   Zboží

Toto všeobecné vývozní povolení se vztahuje na toto zboží dvojího užití uvedené v příloze I tohoto nařízení:

a)

toto zboží kategorie 5 části 1:

i)

zboží uvedené v položce 5A001b č. 2 a 5A001c a d, včetně speciálně pro ně konstruovaných nebo vyvinutých součástí a příslušenství,

ii)

zboží uvedené v položce 5B001 a 5D001, pokud jde o zkušební, kontrolní a výrobní zařízení, a software pro zboží uvedené v bodu i);

b)

technologie zahrnuté do položky 5E001a, pokud jsou nezbytné pro instalaci, provoz, údržbu nebo opravu zboží uvedeného v písmenu a) a určené pro stejného konečného uživatele.

Část 2 –   Místa určení

Toto povolení je platné v celé Unii pro vývoz do těchto míst určení:

Argentina, Čína (včetně Hongkongu a Macaa), Chorvatsko, Indie, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Rusko, Turecko, Ukrajina.

Část 3 –   Podmínky a požadavky pro používání

1.

Toto povolení nepovoluje vývoz zboží, jestliže:

1)

vývozce byl informován příslušnými orgány členského státu, ve kterém je usazen, stanovenými v čl. 9 odst. 6 tohoto nařízení, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno:

a)

k užití ve spojení s vývojem chemických, biologických nebo jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, jejich výrobou, nakládáním s nimi, jejich provozem, údržbou, skladováním, zjišťováním, identifikací nebo rozšiřováním nebo s vývojem, výrobou, údržbou nebo skladováním raketových systémů schopných takové zbraně nést;

b)

pro vojenské konečné použití podle definice v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení, vztahuje-li se na kupující zemi nebo zemi určení zbrojní embargo uložené rozhodnutím nebo společným postojem Rady nebo rozhodnutím Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě nebo zbrojní embargo uložené závaznou rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, nebo

c)

k použití jako díly nebo součásti zboží uvedeného ve vnitrostátním seznamu vojenského materiálu, které bylo vyvezeno z území tohoto členského státu bez povolení nebo v rozporu s povolením, které ukládají právní předpisy tohoto členského státu, nebo

d)

k použití v souvislosti s porušováním lidských práv, demokratických zásad nebo svobody projevu, jak je definuje Listina základních práv Evropské unie, použitím odposlechových technologií a zařízení pro digitální přenos dat pro sledování mobilních telefonů a textových zpráv a cílené sledování používání internetu (např. prostřednictvím monitorovacích center a systémů pro zákonné odposlechy (Lawful Interception Gateways);

2)

vývozce si je vzhledem ke své povinnosti postupovat s náležitou péčí vědom toho, že dotyčné zboží je zcela nebo zčásti určeno k jednomu z použití uvedených v prvním pododstavci;

3)

vývozce si je vzhledem ke své povinnosti postupovat s náležitou péčí vědom toho, že dotyčné zboží bude znovu dovezeno na jakékoli jiné místo určení než místa uvedená v části 2 této přílohy nebo v části 2 přílohy IIa, nebo do členských států;

4)

příslušné zboží je vyváženo do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu v místě určení, na které se toto povolení vztahuje.

2.

Vývozci musí v kolonce 44 jednotného správního dokladu uvést referenční číslo EU X002 a skutečnost, že zboží je vyváženo na základě všeobecného vývozního povolení Unie EU005.

3.

Jakýkoli vývozce, který použije toto povolení, musí oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů ode dne prvního vývozu nebo případně, na základě požadavku příslušného orgánu členského státu, v němž je vývozce usazen, před prvním použitím tohoto povolení. Členské státy informují Komisi o mechanismu oznamování, který si pro toto povolení zvolily. Komise zveřejní takto získané informace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Požadavky na oznamování spojené s použitím tohoto povolení a doplňující informace, které může požadovat členský stát o zboží, které je z něj vyváženo podle tohoto povolení, stanoví členské státy.

Členský stát může požadovat po vývozcích, kteří jsou usazeni na jeho území, aby se před prvním použitím tohoto povolení zaregistrovali. Registrace je automatická a příslušné orgány ji vývozcům potvrdí neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od přijetí žádosti, s výhradou čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení.

V příslušných případech jsou požadavky uvedené ve druhém a třetím pododstavci založeny na požadavcích stanovených pro použití vnitrostátních všeobecných vývozních povolení udělovaných těmi členskými státy, které taková povolení vydávají.

PŘÍLOHA IIf

VŠEOBECNÉ VÝVOZNÍ POVOLENÍ UNIE č. EU006

(podle čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení)

Chemické látky

Část 1 –   Zboží

Toto všeobecné vývozní povolení se vztahuje na následující zboží dvojího užití uvedené v příloze I tohoto nařízení:

 

1C350:

1.

thiodiglykol (111–48–8)

2.

oxychlorid fosforečný (10025–87–3)

3.

dimethyl-methylfosfonát (756–79–6)

5.

methylfosfonyldichlorid (676-97-1)

6.

dimethyl-fosfonát (DMP) (868–85–9)

7.

chlorid fosforitý (7719–12–2)

8.

trimethyl-fosfit (TMP) (121–45–9)

9.

thionylchlorid (7719–09–7)

10.

1-methylpiperidin-3-ol (3554–74–3)

11.

N,N-(diisopropylamino)ethylchlorid (96–79–7)

12.

N,N-(diisopropylamino)ethan-1-thiol (5842–07–9)

13.

Chinuklidin-3-ol (1619-34-7)

14.

fluorid draselný (7789–23–3)

15.

2-chlorethan-1-ol (107–07–3)

16.

dimethylamin (124–40–3)

17.

diethyl-ethylfosfonát (78–38–6)

18.

diethyl-N,N-dimethylfosforamidát (2404–03–7)

19.

diethyl-fosfit (762–04–9)

20.

dimethylamin-hydrochlorid (506–59–2)

21.

dichlorid kyseliny ethylfosfonité (1498–40–4)

22.

ethylfosfonoyldichlorid (1066–50–8)

24.

fluorovodík (7664–39–3)

25.

methyl-difenyl(hydroxy)acetát (76–89–1)

26.

dichlorid kyseliny methylfosfonité (676–83–5)

27.

N,N-diisopropyl – beta – aminoethanthiol –1-ol (96–80–0)

28.

3,3-dimethylbutan-2-ol (464–07–3)

30.

triethylfosfit (122–52–1)

31.

chlorid arsenitý (7784–34–1)

32.

kyselina difenyl(hydroxy)octová (76–93–7)

33.

diethyl-methylfosfonit (15715–41–0)

34.

dimethyl-ethylfosfonát (6163–75–3)

35.

difluorid kyseliny ethylfosfonité (430–78–4)

36.

difluorid kyseliny methylfosfonité (753-59-3)

37.

3-chinuklidin (3731–38–2)

38.

chlorid fosforečný (10026–13–8)

39.

3,3-dimethylbutan-2-on (75–97–8)

40.

kyanid draselný (151–50–8)

41.

hydrogenfluorid draselný (7789–29–9)

42.

hydrogenfluorid amonný neboli bifluorid amonný (1341–49–7)

43.

fluorid sodný (7681–49–4)

44.

hydrogenfluorid sodný (1333–83–1)

45.

kyanid sodný (143–33–9)

46.

triethanolamin (102–71–6)

47.

sulfid fosforečný (1314–80–3)

48.

diisopropylamin (108–18–9)

49.

diethylaminoethanol (100–37–8)

50.

sulfid sodný (1313–82–2)

51.

chlorid sirný (10025–67–9)

52.

chlorid sirnatý (10545–99–0)

53.

triethanolamin hydrochlorid (637–39–8)

54.

(2-chlorethyl)diisopropylamin-hydrochlorid (4261–68–1)

55.

kyselina methylfosfonová (993–13–5)

56.

diethyl-methylfosfonát (683–08–9)

57.

dichlorid N,N-dimethylamid kyseliny fosforečné (677–43–0)

58.

triisopropylfosfit (116–17–6)

59.

ethyldiethanolamin (139–87–7)

60.

O,O-diethylester kyseliny thiofosforečné (2465–65–8)

61.

O,O-diethylester kyseliny dithiofosforečné (298–06–6)

62.

hexafluorokřemičitan sodný (16893–85–9)

63.

methylfosfonothioyldichlorid (676–98–2).

 

1C450 a:

4.

fosgen: karbonyldichlorid (75–44–5)

5.

chlorkyan (506–77–4)

6.

kyanovodík (74–90–8)

7.

chlorpikrin: trichlornitromethan (76–06–2);

 

1C450 b:

1.

Chemikálie, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu nebo v položce 1C350, obsahující atom fosforu, na který je vázána jedna methylová, ethylová nebo n-propylová nebo iso-propylová skupina, avšak ne další atomy uhlíku;

2.

N,N-dialkyl [methyl, ethyl nebo propyl nebo isopropyl] fosforamidové dihalogenidy, jiné než dichlorid N,N-dimethylamid kyseliny fosforečné uvedený v položce 1C350.57;

3.

Dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] fosforamidáty, jiné než diethyl-N,N-dimethylfosforamidát uvedený v položce 1C350;

4.

N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] aminoethyl-2-chloridy a odpovídající protonované soli, jiné než N,N-(diisopropylamino)ethylchlorid nebo (2-chlorethyl)diisopropylamin-hydrochlorid uvedené v položce 1C350;

5.

N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] aminoethan-2-oly a odpovídající protonované soli jiné než N,N-(diisopropylamino)ethan –1-ol (96-80-0) a N,N-(diethylamino)ethan-1-ol (100-37-8) uvedené v položce 1C350;

6.

N,N-dialkyl [methyl, ethyl nebo propyl (normal nebo iso)] aminoethan-2-thioly a příslušné protonované soli, jiné než N,N-diisopropyl-(beta)-aminoethanthiol uvedený v položce 1C350;

8.

Methyldiethanolamin (105–59–9)

Část 2 –   Místa určení

Toto povolení je platné v celé Unii pro vývoz do těchto míst určení:

Argentina, Chorvatsko, Island, Jižní Korea, Turecko, Ukrajina.

Část 3 –   Podmínky a požadavky pro používání

1.

Toto povolení nepovoluje vývoz zboží, jestliže:

1)

byl vývozce informován příslušnými orgány členského státu, ve kterém je usazen, stanovenými v čl. 9 odst. 6 tohoto nařízení, že dotyčné zboží je nebo by mohlo být celé nebo z části určeno:

a)

k užití ve spojení s vývojem chemických, biologických nebo jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, jejich výrobou, nakládáním s nimi, jejich provozem, údržbou, skladováním, zjišťováním, identifikací nebo rozšiřováním nebo s vývojem, výrobou, údržbou nebo skladováním raketových systémů schopných takové zbraně nést;

b)

pro vojenské konečné použití podle definice v čl. 4 odst. 2 tohoto nařízení, vztahuje-li se na kupující zemi nebo zemi určení zbrojní embargo uložené rozhodnutím nebo společným postojem Rady nebo rozhodnutím Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě nebo zbrojní embargo uložené závaznou rezolucí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, nebo

c)

k použití jako díly nebo součásti zboží uvedeného ve vnitrostátním seznamu vojenského materiálu, které bylo vyvezeno z území dotčeného členského státu bez povolení nebo v rozporu s povolením, které ukládají právní předpisy tohoto členského státu;

2)

vývozce si je vzhledem ke své povinnosti postupovat s náležitou péčí vědom toho, že dotyčné zboží je zcela nebo zčásti určeno k jednomu z použití uvedených v prvním pododstavci;

3)

vývozce si je vzhledem ke své povinnosti postupovat s náležitou péčí vědom toho, že dotyčné zboží bude zpětně vyvezeno na jakékoli místo určení, kromě míst uvedených v části 2 této přílohy a v části 2 přílohy IIa, nebo do členských států; nebo

4)

příslušné zboží je vyváženo do svobodného celního pásma nebo svobodného celního skladu v místě určení, na které se toto povolení vztahuje.

2.

Vývozci musí v kolonce 44 jednotného správního dokladu uvést referenční číslo EU X002 a skutečnost, že zboží je vyváženo na základě všeobecného vývozního povolení Unie EU006.

3.

Jakýkoli vývozce, který použije toto povolení, musí oznámit příslušným orgánům členského státu, v němž je usazen, první použití tohoto povolení nejpozději 30 dnů ode dne prvního vývozu nebo případně, na základě požadavku příslušného orgánu členského státu, v němž je vývozce usazen, před prvním použitím tohoto povolení. Členské státy informují Komisi o mechanismu oznamování, který si pro toto povolení zvolily. Komise zveřejní takto získané informace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

Požadavky na oznamování spojené s použitím tohoto povolení a doplňující informace, které může požadovat členský stát o zboží, které je z něj vyváženo podle tohoto povolení, stanoví členské státy.

Členský stát může požadovat po vývozcích, kteří jsou usazeni na jeho území, aby se před prvním použitím tohoto povolení zaregistrovali. Registrace je automatická a příslušné orgány ji vývozcům potvrdí neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dnů od přijetí žádosti, s výhradou čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení.

V příslušných případech jsou požadavky uvedené ve druhém a třetím pododstavci založeny na požadavcích stanovených pro použití vnitrostátních všeobecných vývozních povolení udělovaných těmi členskými státy, které taková povolení vydávají.

PŘÍLOHA IIg

(Seznam podle čl. 9 odst. 4 písm. a) tohoto nařízení a příloh IIa, IIc a IId tohoto nařízení)

Položky neposkytují vždy úplný popis dotyčného zboží ani příslušné poznámky uvedené v příloze I. Úplný popis zboží obsahuje pouze příloha I.

Uvedením zboží v této příloze není dotčeno použití všeobecné poznámky k softwaru uvedené v příloze I.

Veškeré zboží uvedené v příloze IV.

0C001 „Přírodní uran“ nebo „ochuzený uran“ nebo thorium ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu a jakýkoliv jiný materiál obsahující jednu nebo více uvedených složek.

0C002 „Zvláštní štěpné materiály“, jiné než uvedené v příloze IV.

0D001 „Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží uvedeného v kategorii 0, pokud se vztahuje k položce 0C001 nebo k tomu zboží v položce 0C002, které je z přílohy IV vyloučeno.

0E001 „Technologie“ podle Poznámky k jaderné technologii pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží uvedeného v kategorii 0, pokud se vztahuje k položce 0C001 nebo k tomu zboží v položce 0C002, které je z přílohy IV vyloučeno.

1A102 Opětně sycené pyrolýzované součásti typu uhlík–uhlík konstruované pro kosmické nosné prostředky uvedené v položce 9A004 nebo sondážní rakety uvedené v položce 9A104.

1C351 Lidské patogeny, zoonózy a „toxiny“.

1C352 Živočišné patogeny.

1C353 Genetické prvky a geneticky modifikované organismy.

1C354 Rostlinné patogeny.

1C450a.1. amiton: O,O-diethyl-S-[2-(diethylamino)ethyl]-fosforothioát a odpovídající alkylované nebo protonované soli (78-53-5),

1C450a.2. PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormethyl)prop-1-en (382–21–8), 3.BZ.

7E104 „Technologie“ pro integraci dat řízení letu, navádění a pohonu do systému řízení letu pro optimalizaci trajektorie raketového systému.

9A009.a. Propulzní systémy hybridních raket s celkovým pulzačním výkonem více než 1,1 MNs.

9A117 Mechanismy raketových stupňů, odpojovací mechanismy a mezistupně použitelné v „řízených střelách“.


PROHLÁŠENÍ KOMISE

Komise zamýšlí revidovat toto nařízení nejpozději do 31. prosince 2013, zejména pokud jde o posouzení možnosti zavést všeobecné vývozní povolení pro zásilky nízké hodnoty.


PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE O ZÁSILKÁCH NÍZKÉ HODNOTY

Tímto nařízením nejsou dotčena národní všeobecná vývozní povolení pro zásilky nízké hodnoty vydávaná členskými státy v souladu s čl. 9 odst. 4 nařízení (ES) č. 428/2009.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU