(EU) č. 1229/2011Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1229/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o zrušení některých zastaralých aktů Rady v oblasti společné zemědělské politiky

Publikováno: Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 18-20 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. listopadu 2011 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 11. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 11. prosince 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1229/2011

ze dne 16. listopadu 2011

o zrušení některých zastaralých aktů Rady v oblasti společné zemědělské politiky

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 42 první pododstavec a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení z roku 1979, a zejména na článek 60, čl. 61 odst. 5 a čl. 72 odst. 1 tohoto aktu,

s ohledem na akt o přistoupení z roku 1985, a zejména na čl. 234 odst. 3 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem a požadavkem jednomyslnosti v Radě, jak stanoví čl. 234 odst. 3 aktu o přistoupení z roku 1985 (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Zvyšování transparentnosti práva Unie představuje zásadní prvek strategie zlepšování tvorby právních předpisů, kterou orgány Unie provádějí. V této souvislosti je vhodné odstranit z platných právních předpisů akty, které již nemají skutečný účinek.

(2)

Řada nařízení týkajících se společné zemědělské politiky zastarala, třebaže jsou formálně stále platná.

(3)

Nařízení Rady (EHS) č. 2052/69 ze dne 17. října 1969 o financování výdajů Společenstvím vzniklých v souvislosti s prováděním Úmluvy o potravinové pomoci (3) již nemá žádné účinky, protože jeho obsah přejaly následné akty.

(4)

Nařízení Rady (EHS) č. 1467/70 ze dne 20. července 1970, kterým se stanoví některá obecná pravidla pro intervenci v odvětví surového tabáku (4), již nemá žádné účinky v důsledku několika reforem odvětví tabáku uskutečněných od roku 1992.

(5)

Nařízení Rady (EHS) č. 3279/75 ze dne 16. prosince 1975 o sjednocení dovozních režimů pro živé rostliny a květinářské produkty uplatňovaných členskými státy vůči třetím zemím (5) již nemá žádné účinky, protože jeho obsah přejaly následné akty.

(6)

Nařízení Rady (EHS) č. 1078/77 ze dne 17. května 1977, kterým se zavádí režim prémií za neuvedení mléka a mléčných výrobků na trh a za přeměnu stád dojnic (6), zavedlo opatření platná do roku 1981, a proto již nemá žádné účinky.

(7)

Nařízení Rady (EHS) č. 1853/78 ze dne 25. července 1978, kterým se stanovují obecná pravidla v souvislosti se zvláštními opatřeními v odvětví skočcových bobů (7), zavedlo opatření pro provádění nařízení Rady (EHS) č. 2874/77 ze dne 19. prosince 1977, kterým se stanoví zvláštní opatření pro skočcové boby (8), jehož platnost skončila dne 30. září 1984, a proto již nemá žádné účinky.

(8)

Nařízení Rady (EHS) č. 2580/78 ze dne 31. října 1978, kterým se prodlužuje hospodářský rok 1977/78 pro olivový olej, stanoví zvláštní opatření pro toto odvětví a mění nařízení (EHS) č. 878/77 o přepočítacích koeficientech používaných v zemědělství (9), se týkalo pouze hospodářských roků 1977/78 a 1978/79, a proto již nemá žádné účinky.

(9)

Nařízení Rady (EHS) č. 1/81 ze dne 1. ledna 1981, kterým se stanoví obecná pravidla k režimu přístupových vyrovnávacích částek pro obiloviny (10), bylo určeno k provádění v přechodném období po přistoupení Řecka k Evropským společenstvím, a proto již nemá žádné účinky.

(10)

Nařízení Rady (EHS) č. 1946/81 ze dne 30. června 1981 o omezení investičních podpor pro výrobu mléka (11) již nemá žádné účinky, protože jeho obsah přejaly následné akty.

(11)

Nařízení Rady (EHS) č. 2989/82 ze dne 9. listopadu 1982 o poskytování podpory pro spotřebu másla v Dánsku, Řecku, Itálii a Lucembursku (12) zavedlo pouze dočasná opatření, a proto již nemá žádné účinky.

(12)

Nařízení Rady (EHS) č. 3033/83 ze dne 26. října 1983, kterým se ruší „přístupová“ vyrovnávací částka platná pro likérová vína (13), bylo určeno k provádění v přechodném období po přistoupení Řecka ke Společenstvím, a proto již nemá žádné účinky.

(13)

Nařízení Rady (EHS) č. 564/84 ze dne 1. března 1984 o pozastavení podpory pro investice v oblasti výroby mléka (14) se vztahovalo pouze na rok 1984, a proto již nemá žádné účinky.

(14)

Nařízení Rady (EHS) č. 2997/87 ze dne 22. září 1987, kterým se stanoví výše podpory výrobcům v odvětví chmele pro sklizeň v roce 1986 a zvláštní opatření pro některé pěstitelské oblasti (15), zavedlo zvláštní opatření platné do roku 1995, a proto již nemá žádné účinky.

(15)

Nařízení Rady (EHS) č. 1441/88 ze dne 24. května 1988, kterým se mění nařízení (EHS) č. 822/87 o společné organizaci trhu s vínem (16), zmocnilo Radu k úpravě určitých přechodných ustanovení, která souvisela s přistoupením Portugalska ke Společenstvím, a proto již nemá žádné účinky.

(16)

Nařízení Rady (EHS) č. 1720/91 ze dne 13. června 1991, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky (17), zavedlo několik výjimečných opatření ve společné organizaci trhu s oleji a tuky, která byla platná nejpozději do 30. června 1992, a proto již nemá žádné účinky.

(17)

Nařízení Rady (EHS) č. 740/93 ze dne 17. března 1993, kterým se stanoví vyrovnávací platba Společenství z důvodu definitivního ukončení produkce mléka v Portugalsku (18), zavedlo zvláštní opatření, které mělo být prováděno do roku 1996, a proto již nemá žádné účinky.

(18)

Nařízení Rady (EHS) č. 741/93 ze dne 17. března 1993 o používání společné intervenční ceny pro olivový olej v Portugalsku (19) bylo určeno k provádění v přechodném období po přistoupení Portugalska ke Společenstvím, a proto již nemá žádné účinky.

(19)

Nařízení Rady (EHS) č. 744/93 ze dne 17. března 1993, kterým se stanoví obecná pravidla pro použití doplňkového obchodního mechanismu na dodávky jiných výrobků než ovoce a zeleniny v Portugalsku (20), se týkalo použitelnosti nařízení Rady (EHS) č. 3817/92 ze dne 28. prosince 1992, kterým se stanoví obecná pravidla pro použití doplňkového obchodního mechanismu na dovoz jiných výrobků než ovoce a zeleniny do Španělska (21), které bylo následně zrušeno, a proto již nemá žádné účinky.

(20)

Nařízení Rady (ES) č. 2443/96 ze dne 17. prosince 1996 o dodatečných opatřeních pro přímou podporu příjmů producentů nebo odvětví hovězího a telecího masa (22) se vztahovalo pouze na rok 1997, a proto již nemá žádné účinky.

(21)

Nařízení Rady (ES) č. 2200/97 ze dne 30. října 1997 o zlepšení produkce jablek, hrušek, broskví a nektarinek ve Společenství (23) mělo za cíl zavést zvláštní prémie pro hospodářský rok 1997/98, a proto již nemá žádné účinky.

(22)

Nařízení Rady (ES) č. 2330/98 ze dne 22. října 1998 o nabídce náhrady škody některým producentům mléka nebo mléčných výrobků, kteří byli dočasně omezeni ve vykonávání své činnosti (24), se vztahovalo pouze na zvláštní dočasné opatření, a proto již nemá žádné účinky.

(23)

Nařízení Rady (ES) č. 2800/98 ze dne 15. prosince 1998 o přechodných opatřeních pro společnou zemědělskou politiku s ohledem na zavedení eura (25) mělo stanovit pouze přechodná opatření, a proto již nemá žádné účinky.

(24)

Nařízení Rady (ES) č. 2802/98 ze dne 17. prosince 1998 o programu dodávek zemědělských produktů do Ruské federace (26) mělo stanovit pouze jednotlivé jednorázové opatření, a proto již nemá žádné účinky.

(25)

Nařízení Rady (ES) č. 660/1999 ze dne 22. března 1999, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2075/92 a kterým se stanoví prémie a zaručená prahová množství pro tabákové listy podle skupiny odrůd a členského státu pro sklizně 1999, 2000 a 2001 (27), se týkalo pouze sklizní v letech 1999, 2000 a 2001, a proto již nemá žádné účinky.

(26)

Nařízení Rady (ES) č. 546/2002 ze dne 25. března 2002, kterým se stanoví prémie a zaručená prahová množství pro tabákové listy podle skupiny odrůd a členského státu pro sklizně 2002, 2003 a 2004 a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2075/92 (28), se týkalo pouze sklizní v letech 2002, 2003, 2004 a 2005, a proto již nemá žádné účinky.

(27)

Nařízení Rady (ES) č. 527/2003 ze dne 17. března 2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě (29), mělo zavést odchylku platnou pouze do 31. prosince 2008, a proto již nemá žádné účinky.

(28)

Z důvodů právní jistoty a jasnosti by měla být uvedená zastaralá nařízení zrušena,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Nařízení (EHS) č. 2052/69, (EHS) č. 1467/70, (EHS) č. 3279/75, (EHS) č. 1078/77, (EHS) č. 1853/78, (EHS) č. 2580/78, (EHS) č. 1/81, (EHS) č. 1946/81, (EHS) č. 2989/82, (EHS) č. 3033/83, (EHS) č. 564/84, (EHS) č. 2997/87, (EHS) č. 1441/88, (EHS) č. 1720/91, (EHS) č. 740/93, (EHS) č. 741/93, (EHS) č. 744/93, (ES) č. 2443/96, (ES) č. 2200/97, (ES) č. 2330/98, (ES) č. 2800/98, (ES) č. 2802/98, (ES) č. 660/1999, (ES) č. 546/2002 a (ES) č. 527/2003 se zrušují.

2.   Zrušením aktů uvedených v odstavci 1 není dotčena skutečnost, že:

a)

akty Unie přijaté na základě aktů uvedených v odstavci 1 zůstávají v platnosti a

b)

změny učiněné akty uvedenými v odstavci 1 v jiných aktech Unie, které se tímto nařízením nezrušují, zůstávají v platnosti.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 16. listopadu 2011.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

W. SZCZUKA


(1)  Úř. věst. C 107, 6.4.2011, s. 72.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. září 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 20. října 2011.

(3)  Úř. věst. L 263, 21.10.1969, s. 6.

(4)  Úř. věst. L 164, 27.7.1970, s. 32.

(5)  Úř. věst. L 326, 18.12.1975, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 131, 26.5.1977, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 212, 2.8.1978, s. 1.

(8)  Úř. věst. L 332, 24.12.1977, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 309, 1.11.1978, s. 13.

(10)  Úř. věst. L 1, 1.1.1981, s. 1.

(11)  Úř. věst. L 197, 20.7.1981, s. 32.

(12)  Úř. věst. L 314, 10.11.1982, s. 25.

(13)  Úř. věst. L 297, 29.10.1983, s. 1.

(14)  Úř. věst. L 61, 2.3.1984, s. 34.

(15)  Úř. věst. L 284, 7.10.1987, s. 19.

(16)  Úř. věst. L 132, 28.5.1988, s. 1.

(17)  Úř. věst. L 162, 26.6.1991, s. 27.

(18)  Úř. věst. L 77, 31.3.1993, s. 5.

(19)  Úř. věst. L 77, 31.3.1993, s. 7.

(20)  Úř. věst. L 77, 31.3.1993, s. 11.

(21)  Úř. věst. L 387, 31.12.1992, s. 12.

(22)  Úř. věst. L 333, 21.12.1996, s. 2.

(23)  Úř. věst. L 303, 6.11.1997, s. 3.

(24)  Úř. věst. L 291, 30.10.1998, s. 4.

(25)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 8.

(26)  Úř. věst. L 349, 24.12.1998, s. 12.

(27)  Úř. věst. L 83, 27.3.1999, s. 10.

(28)  Úř. věst. L 84, 28.3.2002, s. 4.

(29)  Úř. věst. L 78, 25.3.2003, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU