(EU) č. 1084/2011Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1084/2011 ze dne 27. října 2011 , kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 281, 28.10.2011, s. 3-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 27. října 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. října 2011 Nabývá účinnosti: 28. června 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1084/2011

ze dne 27. října 2011,

kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V čl. 7 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) se stanoví, že seznam uznaných třetích zemí obsahuje všechny informace o každé třetí zemi, které jsou nezbytné pro ověření, zda produkty uvedené na trh Unie podléhaly kontrolnímu systému třetí země uznané podle čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007. Tunisko zaslalo po vytvoření nového generálního ředitelství pro ekologické zemědělství v rámci ministerstva zemědělství, které se stalo novým příslušným orgánem odpovědným za kontrolní systém v Tunisku, redakční změnu příslušných specifikací stanovených v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) č. 590/2011 (3) byl do přílohy III nařízení (ES) č. 1235/2008 zařazen nový text týkající se Kanady. Bod „1. Kategorie produktů“ uvedeného znění obsahuje chybu, neboť uvádí „krmiva“ samostatně pod písmenem c) jako jednu z kategorií, zatímco ve skutečnosti se jedná o jedno z možných použití „zpracovaných zemědělských produktů“ podle bodu 1 písm. b) daného znění.

(3)

Kanada informovala Komisi, že seznam kontrolních subjektů zařazených do přílohy III nařízení (ES) č. 1235/2008 obsahuje další chybu, neboť kontrolní orgán „Control Union Certifications“ není v Kanadě akreditován Kanadskou potravinářskou inspekcí k poskytování služeb v oblasti osvědčování.

(4)

Nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno.

(5)

V zájmu právní jistoty by se měla oprava stanovená tímto nařízením použít od data vstupu nařízení (EU) č. 590/2011 v platnost.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny

V textu týkajícím se Tuniska v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 se bod 4 nahrazuje tímto:

„4.   Příslušný orgán: Direction générale de l’Agriculture Biologique (Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement); www.agriportail.tn“.

Článek 2

Opravy

Text týkající se Kanady v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V bodě 1 se písmena b) a c) nahrazují tímto:

„b)

zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny a krmiva;“.

2)

V bodě 5 se zrušuje šestá odrážka „Control Union Certifications (CUC), www.controlunion.com“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2 se však použije ode dne 28. června 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. října 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 161, 21.6.2011, s. 9.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU