(EU) č. 885/2011Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 885/2011 ze dne 5. září 2011 o povolení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako doplňkové látky pro kuřice, pro výkrm kachen, pro křepelky, bažanty, koroptve, perličky, holuby a výkrm hus a pro pštrosy (držitel povolení Kemin Europa N.V.) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 229, 6.9.2011, s. 3-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 5. září 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. září 2011 Nabývá účinnosti: 26. září 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2023/366 Pozbývá platnosti: 9. března 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 885/2011

ze dne 5. září 2011

o povolení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako doplňkové látky pro kuřice, pro výkrm kachen, pro křepelky, bažanty, koroptve, perličky, holuby a výkrm hus a pro pštrosy (držitel povolení Kemin Europa N.V.)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737). Tato žádost byla podána spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako doplňkové látky pro kuřice, pro výkrm kachen, pro křepelky, bažanty, koroptve, perličky, holuby a výkrm hus a pro pštrosy se zařazením do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Použití přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) bylo povoleno na deset let pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 107/2010 (2).

(5)

Žádost o povolení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) pro kuřice, pro výkrm kachen, pro křepelky, bažanty, koroptve, perličky, holuby a výkrm hus a pro pštrosy byla podpořena novými údaji. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 15. března 2011 (3) k závěru, že Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, zdraví spotřebitelů nebo na životní prostředí a že užití tohoto přípravku může zlepšit zootechnickou užitkovost zvířecích druhů. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „stabilizátory střevní flóry“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. září 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Úř. věst. L 36, 9.2.2010, s. 1.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(3):2114.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: stabilizátory střevní flóry

4b1823

Kemin Europa N.V.

Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)

 

Složení doplňkové látky:

Přípravek Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) s obsahem nejméně 1 × 1010 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky:

Výtrusy Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737)

 

Analytická metoda  (1) :

 

Stanovení obsahu: kultivační metoda na trypton sójovém agaru po předehřátí vzorků krmiva.

 

Identifikace: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem (PFGE).

Kuřice

Výkrm kachen, křepelky, bažanti, koroptve, perličky, holubi a výkrm hus

Pštrosi

1 × 107

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při peletování.

2.

Použití je povoleno v krmivech obsahujících tato povolená kokcidiostatika: diklazuril, dekochinát, salinomycinát sodný, narasin/nikarbazin, lasalocid sodný A, maduramicin amonný, monensin sodný, narasin nebo robenidin hydrochlorid za podmínky, že kokcidiostikum je povolen pro daný druh.

26. září 2021


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU