(EU) č. 868/2011Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 868/2011 ze dne 31. srpna 2011 o povolení přípravku Lactobacillus plantarum (DSM 21762) a přípravku Lactobacillus buchneri (DSM 22963) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 226, 1.9.2011, s. 2-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 31. srpna 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 21. září 2011 Nabývá účinnosti: 21. září 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2023/8 Pozbývá platnosti: 24. ledna 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 868/2011

ze dne 31. srpna 2011

o povolení přípravku Lactobacillus plantarum (DSM 21762) a přípravku Lactobacillus buchneri (DSM 22963) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byly podány žádosti o povolení přípravku Lactobacillus plantarum (DSM 21762) a přípravku Lactobacillus buchneri (DSM 22963). Tyto žádosti byly podány spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádosti se týkají povolení přípravku Lactobacillus plantarum (DSM 21762) a přípravku Lactobacillus buchneri (DSM 22963) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat se zařazením do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 15. března 2011 (2) k závěru, že Lactobacillus plantarum (DSM 21762) nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že jeho používání může zlepšit výrobu siláže ze všech druhů píce snížením stupně pH a zvýšením konzervace sušiny. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Úřad dospěl ve svém stanovisku ze dne 7. dubna 2011 (3) k závěru, že Lactobacillus buchneri (DSM 22963) nemá nepříznivé účinky na zdraví zvířat, lidské zdraví nebo na životní prostředí a že jeho používání může zlepšit výrobu siláže zvýšením tvorby kyseliny octové. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Společenství, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(6)

Posouzení přípravku Lactobacillus plantarum (DSM 21762) a přípravku Lactobacillus buchneri (DSM 22963) prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravky uvedené v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „technologické doplňkové látky“ a funkční skupiny „doplňkové látky k silážování“, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. srpna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2011; 9(3):2113.

(3)  EFSA Journal 2011; 9(4):2138.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

CFU/kg organického materiálu

Kategorie: technologické doplňkové látky. Funkční skupina: doplňkové látky k silážování.

1k2071

Lactobacillus plantarum (DSM 21762)

 

Složení doplňkové látky:

Přípravek Lactobacillus plantarum (DSM 21762) s obsahem nejméně 5 × 1011 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky:

Lactobacillus plantarum (DSM 21762)

 

Analytická metoda  (1)

 

Stanovení obsahu: kultivační metoda: EN 15787

 

Identifikace: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem (PFGE).

Všechny druhy zvířat

1 × 108

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávku doplňkové látky lze upravit, pokud je použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování.

3.

Bezpečnost: Při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

21. září 2021

1k2072

Lactobacillus buchneri (DSM 22963)

 

Složení doplňkové látky:

Přípravek Lactobacillus buchneri (DSM 22963) s obsahem nejméně 5 × 1011 CFU/g doplňkové látky

 

Charakteristika účinné látky:

Lactobacillus buchneri (DSM 22963)

 

Analytická metoda  (1)

 

Stanovení obsahu:

 

kultivační metoda: EN 15787

 

Identifikace: metoda gelové elektroforézy s pulzním polem (PFGE)

Všechny druhy zvířat

1 × 108

1.

V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování a doba trvanlivosti.

2.

Minimální dávku doplňkové látky lze upravit, pokud je použita v kombinaci s jinými mikroorganismy jako doplňkovými látkami k silážování.

3.

Bezpečnost: Při manipulaci se doporučuje použít prostředky pro ochranu dýchacích cest a rukavice.

21. září 2021


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Společenství: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU