(EU) č. 753/2011Nařízení Rady (EU) č. 753/2011 ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

Publikováno: Úř. věst. L 199, 2.8.2011, s. 1-22 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 1. srpna 2011 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 2. srpna 2011 Nabývá účinnosti: 2. srpna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 753/2011

ze dne 1. srpna 2011

o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/486/SZBP ze dne 1. srpna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, skupinám, podnikům a subjektům vzhledem k situaci v Afghánistánu (1), přijaté v souladu s hlavou V kapitolou 2 Smlouvy o Evropské unii,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 17. června 2011 Rada bezpečnosti OSN (dále jen Rada bezpečnosti) přijala, v souladu s kapitolou VII Charty OSN, rezoluci č. 1988 (2011) o situaci v Afghánistánu, která stále představuje hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost.

(2)

Dne 1. srpna 2011 přijala Rada Evropské unie rozhodnutí 2011/486/SZBP, které stanoví zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů, omezení přijetí do Unie, zákaz přímých i nepřímých dodávek, prodeje nebo převodu zbraní či vojenské techniky a zákaz poskytování příslušných služeb a pomoci fyzickým osobám, skupinám, podnikům a subjektům zařazeným na seznam buď Výborem zřízeným rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1988 (2011) nebo před přijetím této rezoluce Výborem zřízeným rezolucemi Rady bezpečnosti OSN č. 1267 (1999) a č. 1333 (2000).

(3)

Některá z těchto opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(4)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie, především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy.

(5)

Toto nařízení rovněž plně ctí závazky členských států podle Charty Organizace spojených národů a právně závaznou povahu rezolucí Rady bezpečnosti OSN.

(6)

Rada by měla mít pravomoc měnit seznam uvedený v příloze I tohoto nařízení s ohledem na konkrétní ohrožení mezinárodního míru a bezpečnosti, kterou představuje situace v Afghánistánu, a za účelem zajištění soudržnosti s postupy pro změny a přezkum přílohy rozhodnutí 2011/486/SZBP.

(7)

Postup pro změny seznamů uvedených v příloze I tohoto nařízení by měl zahrnovat postup, kterým se označeným fyzickým nebo právnickým osobám, skupinám, podnikům a subjektům sdělí důvody jejich zařazení na seznam, čímž jim bude poskytnuta příležitost se k těmto důvodům vyjádřit. Pokud některá z označených osob, skupin, podniků nebo subjektů předloží své připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada by měla s ohledem na tyto připomínky své rozhodnutí přezkoumat a dotčenou osobu, skupinu, podnik nebo subjekt o této skutečnosti informovat.

(8)

Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie musí být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, skupin, podniků a subjektů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje by měly být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Při zpracovávání osobních údajů by mělo být dodržováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (2) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (3).

(9)

K zajištění účinnosti opatření stanovených v tomto nařízení by mělo toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

finančními prostředky finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje,

ii)

vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek,

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně kapitálových podílů a akcií, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích,

iv)

úroky, dividendy či jiné výnosy nebo hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené,

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky,

vi)

akreditivy, nákladní listy, dodací listy,

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

b)

zmrazením finančních prostředků zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně nebo použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

c)

hospodářskými zdroji aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

d)

zmrazením hospodářských zdrojů zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména, ale ne výhradně, prodejem, pronájmem nebo zastavením;

e)

technickou pomocí jakákoli technická pomoc týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušek, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít podobu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též ústní formy pomoci;

f)

Výborem pro sankce výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle odstavce 30 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1988 (2011);

g)

Výborem 1267 výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1267 (1999) a 1333 (2000);

h)

důvody pro zařazení na seznam zveřejnitelná část prohlášení týkajícího se případu nebo případně popisné shrnutí důvodů pro zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce; nebo v případě osoby, skupiny, podniku či subjektu zapsaného na seznam v příloze I tohoto nařízení, který byl předtím zapsaný na seznam v příloze I nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem (4), prohlášení týkajícího se případu nebo případně popisné shrnutí důvodů pro zařazení na seznam poskytnuté výborem.

i)

územím Unie území členských států, na která se vztahuje Smlouva o fungování Evropské unie, za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru;

Článek 2

Zakazuje se:

a)

přímo či nepřímo poskytovat technickou pomoc související se zbožím a technologiemi uvedenými na společném vojenském seznamu Evropské unie (5) (dále jen společný vojenský seznam) a s poskytováním, výrobou, údržbou nebo používáním zboží uvedeného na tomto seznamu jakékoli osobě, skupině, podniku či subjektu uvedeným v příloze I;

b)

vědomě a úmyslně se účastnit činností, jejichž cílem nebo následkem je obcházení zákazů uvedených v písmenu a).

Článek 3

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým či právnickým osobám, skupinám, podnikům nebo subjektům uvedeným v příloze I, a finanční prostředky a hospodářské zdroje, které jsou jimi vlastněné, držené nebo ovládané.

2.   Žádné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje nesmějí být, přímo či nepřímo, poskytnuty fyzickým nebo právnickým osobám, skupinám, podnikům nebo subjektům uvedeným v příloze I, nebo v jejich prospěch.

3.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.

Článek 4

1.   Příloha I obsahuje seznam fyzických nebo právnických osob, skupin, podniků a subjektů, které:

a)

byly zařazeny na seznam bezprostředně před datem přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1988 (2011) jako Taliban a další jedinci, skupiny, podniky a subjekty s nimi spojené, v části A (jedinci spojení s Talibanem) a části B (subjekty a další skupiny a podniky spojené s Talibanem) konsolidovaného seznamu, který vede Výbor 1267, nebo

b)

byly označeny Výborem pro sankce jako jedinci, skupiny, podniky a subjekty spojené s Talibanem a představující hrozbu pro mír, stabilitu a bezpečnost Afghánistánu.

2.   Příloha I obsahuje důvody pro zařazení na seznam uvedených fyzických nebo právnických osob, skupin, podniků a subjektů, poskytnuté Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce.

3.   Příloha I rovněž obsahuje případně dostupné informace nezbytné pro identifikaci fyzických či právnických osob, skupin, podniků a subjektů, poskytnuté Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce. Pokud jde o fyzické osoby, tyto informace mohou zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo zaměstnání. Pokud jde o právnické osoby, skupiny, podniky a subjekty, tyto informace mohou zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. Příloha I rovněž obsahuje datum označení Radou bezpečnosti OSN nebo Výborem pro sankce.

Článek 5

1.   Odchylně od článku 3 mohou příslušné orgány členských států, na které je odkazováno na internetových stránkách uvedených v příloze II, povolit za podmínek, jež považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodly, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro základní výdaje osob uvedených v příloze I a jimi vyživovaných rodinných příslušníků, zejména v případech výdajů za potraviny, nájemné nebo hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určeny výlučně k hrazení přiměřených profesních odměn a náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určeny výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů;

za předpokladu, že dotčený členský stát oznámil Výboru pro sankce své rozhodnutí a svůj úmysl udělit povolení a Výbor pro sankce proti takovému postupu nevznesl námitky do tří pracovních dnů od tohoto oznámení.

2.   Odchylně od článku 3 mohou příslušné orgány členských států, na které je odkazováno na internetových stránkách uvedených v příloze II, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodly, že tyto zmrazené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nezbytné pro mimořádné výdaje, za podmínky, že dotčený členský stát o tomto rozhodnutí vyrozuměl Výbor pro sankce, který toto rozhodnutí schválil.

3.   Pokud se některá osoba, skupina, podnik či subjekt chtějí dovolávat výjimek uvedených v odstavci 1 nebo 2, obrátí se se svou žádostí na příslušný orgán členského státu podle seznamu uvedeného v příloze II.

Příslušný organ uvedený v seznamu v příloze II bezodkladně oznámí písemně osobě, skupině, podniku nebo subjektu, který podal žádost, a jiné osobě, skupině, podniku či subjektu, o nichž je známo, že se jich věc přímo dotýká, zda bylo žádosti vyhověno.

Příslušný členský stát informuje také ostatní členské státy a Komisi, zda žádosti o takovou výjimku bylo vyhověno.

4.   Finanční prostředky uvolněné a převedené v rámci Unie s cílem uhradit výdaje, nebo uznané na základě tohoto článku, nepodléhají dalším omezujícím opatřením podle článku 3.

5.   V případě osob, skupin, podniků nebo subjektů zapsaných na seznam v příloze I tohoto nařízení, které byly předtím zapsané na seznam v příloze I nařízení (ES) č. 881/2002, zůstávají nadále v platnosti povolení přiznaná do té doby příslušnými orgány členských států, na které je odkazováno na internetových stránkách uvedených v příloze II ve vztahu ke kategoriím výjimek popsaných v odstavci 1 a 2 tohoto článku.

Článek 6

1.   Ustanovení čl. 3 odst. 2 se nevztahuje na připisování na zmrazené účty:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo

b)

plateb splatných podle smluv, dohod nebo závazků uzavřených nebo vzniklých přede dnem, kdy se účet stal předmětem tohoto nařízení, nebo v případě osob, skupin, podniků či subjektů zapsaných na seznam v příloze I tohoto nařízení, které byly do té doby zapsané na seznam v příloze I nařízení (ES) č. 881/2002, v den, kdy se staly poprvé předmětem nařízení (ES) č. 337/2000 (6), nařízení (ES) č. 467/2001 (7), nebo nařízení (ES) č. 881/2002.

pokud jsou veškeré takové úroky, jiné výnosy nebo platby zmrazeny podle čl. 3 odst. 1.

2.   Ustanovení čl. 3 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii v případech, kdy přijímají finanční prostředky převáděné na účet fyzické nebo právnické osoby, skupiny, podniku nebo subjektu uvedených na seznamu, v připsání takových finančních prostředků ve prospěch zmrazených účtů za předpokladu, že takové přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.

Článek 7

1.   Ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo z odmítnutí zpřístupnit je, učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzické nebo právnické osoby ani subjekty, které je provádějí, ani pro jejich ředitele či zaměstnance žádná odpovědnost, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Zákaz uvedený v čl. 3 odst. 2 nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzických a právnických osob ani subjektů, které zpřístupnily finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod domnívat se, že svým jednáním daný zákaz porušují.

Článek 8

1.   Aniž jsou dotčeny platné předpisy o podávání zpráv, důvěrnosti a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby a subjekty:

a)

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo a na který je odkazováno na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze II, veškeré informace, jež mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 3, a předají tyto informace buď přímo, nebo prostřednictvím členských států Komisi a

b)

spolupracují s tímto příslušným orgánem při každém ověřování těchto informací.

2.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro které byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 9

Členské státy a Komise se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování tohoto nařízení a obtížích s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 10

Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 11

1.   Pokud Rada bezpečnosti OSN nebo Výbor pro sankce zařadí na seznam fyzickou nebo právnickou osobu, skupinu, podnik či subjekt, Rada rozhodne o jejich zařazení na seznam uvedený v příloze I.

2.   Rada sdělí své rozhodnutí, včetně důvodů pro zařazení na seznam, dotčené fyzické nebo právnické osobě, skupině, podniku nebo subjektu uvedeným v odstavci 1, a to buď přímo, je-li známa adresa, nebo zveřejněním oznámení, přičemž dotčené fyzické nebo právnické osobě, skupině, podniku nebo subjektu umožní předložit připomínky.

3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada přezkoumá své rozhodnutí a sdělí výsledky přezkumu dotčené fyzické nebo právnické osobě, skupině, podniku nebo subjektu.

4.   Pokud Organizace spojených národů rozhodne vyjmout fyzickou nebo právnickou osobu, skupinu, podnik nebo subjekt ze seznamu nebo pozměnit identifikační údaje o některých fyzických nebo právnických osobách, skupinách, podnicích či subjektech uvedených na seznamu, Rada změní odpovídajícím způsobem přílohu I.

5.   Odstavce 2 a 3 se použijí rovněž na fyzické nebo právnické osoby, skupiny, podniky nebo subjekty uvedené na seznamu v příloze I, které byly dříve uvedeny na seznamu v příloze I nařízení (ES) č. 881/2002

Článek 12

1.   Členské státy stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení, a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi takto stanovené sankce neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté jí oznámí veškeré následné změny těchto ustanovení.

Článek 13

Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat Komisi nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 14

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě každého letadla nebo plavidla v pravomoci některého členského státu;

c)

na každou osobu, která je státním příslušníkem některého členského státu, ať se nachází na území Unie, nebo mimo něj;

d)

na právnickou osobu, skupinu, podnik nebo subjekt zapsaný nebo zřízený podle právních předpisů některého členského státu;

e)

na každou právnickou osobu, skupinu, podnik či subjekt v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v rámci Unie.

Článek 15

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 1. srpna 2011.

Za Radu

předseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Viz strana 57 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.

(5)  Úř. věst. C 69, 18.3.2010, s. 19.

(6)  Nařízení Rady (ES) č. 337/2000 ze dne 14. února 2000 o zákazu letů a zmrazení prostředků a finančních zdrojů afgánského Talibanu (Úř. věst. L 43, 16.2.2000, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu (Úř. věst. L 67, 9.3.2001, s. 1).


PŘÍLOHA I

SEZNAM FYZICKÝCH A PRÁVNICKÝCH OSOB, SKUPIN, PODNIKŮ A SUBJEKTŮ PODLE ČLÁNKU 4

1)

Abdul Baqi.

Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: a) guvernér provincií Chóst a Paktíka za vlády Talibanu, b) náměstek ministra pro informace a kulturu za vlády Talibanu, c) konzulární oddělení, ministerstvo zahraničí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1962. Místo narození: město Džalálábád, provincie Nangarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:23.2.2001.

2)

Abdul Qadeer Abdul Baseer.

Titul: a) generál, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: vojenský atašé velvyslanectví Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: 1964. Místo narození: Nangarhar, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000974 (afghánský cestovní pas). Další informace: v únoru 2006 repatriován do Afghánistánu. Datum určení OSN:25.1.2001.

3)

Amir Abdullah (také znám jako Amir Abdullah Sahib).

Adresa: Karáčí, Pákistán. Datum narození: přibližně 1972. Místo narození: provincie Paktíka, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum určení OSN:20.7.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):20.7.2010.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Amir Abdulllah vykonával funkci pokladníka pro vysoce postaveného vedoucího představitele Talibanu Abdula Ghaniho Baradara (TI.B.24.01) a byl náměstkem guvernéra provincie Kandahár, Aghánistán. Amir Abdullah navštěvoval Kuvajt, Saudskou Arábii, Lybii a Spojené arabské emiráty za účelem získávání finančních prostředků pro Taliban. Rovněž zprostředkovával pro talibanské velení komunikaci a koordinoval setkání na vysoké úrovni, ke kterým poskytl své pákistánské obydlí. Abdullah napomáhal řadě vůdčích členů Talibanu, kteří prchli v roce 2001 z Afghánistánu, při jejich usazení v Pákistánu.

4)

Abdul Manan.

Titul: a) Mr, b) mawlawi. Důvod zařazení na seznam: obchodní atašé na velvyslanectví Talibanu v Abú Zabí. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

5)

Abdul Razaq.

Titul: maulavi. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Arghandab, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) ministr obchodu za vlády Talibanu, b) zadržen v roce 2003 v provincii Kandahár v Afghánistánu. Datum určení OSN:31.1.2001.

6)

Abdul Wahab.

Titul: malawi. Důvod zařazení na seznam: chargé d’affaires Talibanu v Rijádu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1973. Místo narození: provincie Fárjáb, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

7)

Abdul Rahman Agha.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: nejvyšší soudce Vojenského soudu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Arghandab, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

8)

Abdul Wasay Mu’tasim Agha. (také znám jako a) Mutasim Aga Jan, b) Agha Jan, c) Abdul Wasay Agha Jan Motasem).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: ministr financí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: město Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum určení OSN:31.1.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):31.1.2001.

9)

Janan Agha.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Fárjáb (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: provincie Střední Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

10)

Sayed Mohammad Azim Agha (také znám jako a) Sayed Mohammad Azim Agha, b) Agha Saheb).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: zaměstnanec oddělení pasů a víz za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1966. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

11)

Sayyed Ghiassouddine Agha (také znám jako a) Sayed Ghias, b) Sayed Ghiasuddin Sayed Ghousuddin, c) Sayyed Ghayasudin).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) ministr pro hadžu a náboženské záležitosti za vlády Talibanu, b) ministr školství za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1958 a 1963. Místo narození: provincie Fárjáb, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) v květnu 2007 člen Talibanu odpovědný za provincii Fárjáb, Afghánistán, b) podílí se na pašování drog. Datum určení OSN:31.1.2001.

12)

Mohammad Ahmadi.

Titul: a) mulla, b) hadži. Důvod zařazení na seznam: ředitel Da Afghanistan Bank za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

13)

Mohammad Shafiq Ahmadi.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Samangán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

14)

Ahmadullah (také znám jako Ahmadulla).

Titul: qari. Důvod zařazení na seznam: ministr pro bezpečnost (zpravodajské služby) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1975. Místo narození: oblast Qarabagh, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: údajně zemřel v prosinci 2001. Datum určení OSN:25.1.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):25.1.2001.

15)

Abdul Bari Akhund (také znám jako Haji Mullah Sahib).

Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Hilmand za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1953. Místo narození: provincie Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) v květnu 2007 člen sedmičlenného výboru vedení Talibanu v Kandaháru, Afghánistán, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:23.2.2001.

16)

Ahmed Jan Akhund.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pro vodní hospodářství a elektrickou energii za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1953 a 1958. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

17)

Attiqullah Akhund.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra zemědělství za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1953. Místo narození: oblast Shawali Kott, Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

18)

Hamidullah Akhund.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: ředitel letecké společnosti Ariana Afghan Airlines za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

19)

Mohammad Hassan Akhund.

Titul: a) mulla, b) hadži. Důvod zařazení na seznam: a) první náměstek pro hospodářství, Rada ministrů za vlády Talibanu, b) ministr zahraničí před Wakil Ahmadem Mutawakilim za vlády Talibanu, c) guvernér provincie Kandahár za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) z frakce Malwhavi Khaalis, jedné ze sedmi frakcí džihádu proti sovětům, b) absolvent madrrassy v Kvétě, v Pákistánu, c) blízký spolupracovník Mully Omara. Datum určení OSN:25.1.2001.

20)

Mohammad Abbas Akhund.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: ministr zdravotnictví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

21)

Mohammad Essa Akhund.

Titul: a) alhaj, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: ministr pro vodní hospodářství, hygienu a elektrickou energii za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Spinboldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

22)

Ubaidullah Akhund (také znám jako a) Obaidullah Akhund, b) Obaid Ullah Akhund).

Titul: a) mulla, b) hadži, c) maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr obrany za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) jeden ze zástupců Mully Omara, b) člen vedení Talibanu, který má na starosti vojenské operace. Datum určení OSN:25.1.2001.

23)

Ahmad Jan Akhundzada Shukoor Akhundzada (také znám jako a) Ahmad Jan Akhunzada, b) Ahmad Jan Akhund Zada).

Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Zábul (Afgánistán) za vlády Talibanu. Místo narození: provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: na počátku roku 2007 člen Talibanu odpovědný za provincii Orúzgán, Afghánistán. Datum určení OSN:25.1.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):25.1.2001.

24)

Mohammad Eshaq Akhunzada.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Laghmán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1963 a 1968. Místo narození: oblast Karabach, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

25)

Agha Jan Alizai (také znám jako a) Haji Agha Jan Alizai, b) Hajji Agha Jan, c) Agha Jan Alazai, d) Haji Loi Lala, e) Loi Agha).

Titul: hadži. Datum narození: a) Datum narození: a)15.10.1963, b)14.2.1973, c) 1967, d) přibližně 1957. Místo narození: a) vesnice Hitemchai, provincie Hilmand, Afghánistán, b) Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum určení OSN:4.11.2010. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):4.11.2010.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Agha Jan Alizai řídí jednu z největších sítí pro obchodování s drogami v Hilmandu, Afghánistán, a poskytoval finance Talibanu výměnou za ochranu svých činností souvisejících s obchodováním s drogami. V roce 2008 souhlasila skupina obchodníků s drogami včetně Alizaie s tím, že bude Talibanu odvádět daň z pozemků sloužících k pěstování máku pro výrobu opia výměnou za souhlas Talibanu, že tento bude organizovat přepravu surovin potřebných pro výrobu drog. Taliban rovněž souhlasil s poskytováním ochrany pro obchodníky s drogami a jejich skladovacích prostory výměnou za to, že obchodníci s drogami budou poskytovat přístřeší a dopravní prostředky pro talibanské bojovníky. Alizai se rovněž podílel na nákupech zbraní pro Taliban a pravidelně navštěvoval Pákistán, kde se setkával s vedoucími představiteli Talibanu. Alizai rovněž napomáhal při získávání padělaných íránských pasů pro členy Talibanu, aby se tito mohli účastnit výcviku v Íránu. V roce 2009 zprostředkoval Alizai pas a finanční prostředky veliteli Talibanu k návštěvě Íránu.

26)

Allahdad (také znám jako Akhund).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr stavebnictví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1953. Místo narození: oblast Spinboldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:31.1.2001.

27)

Aminullah Amin.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Sar-e Pol (Afgánistán) za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

28)

Mohammad Sadiq Amir Mohammad.

Titul: a) alhaj, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: vedoucí afghánské obchodní agentury, Péšavár, Pákistán za vlády Talibanu. Datum narození: 1934. Místo narození: Ghazni, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: SE 011252 (afghánský cestovní pas). Datum určení OSN:25.1.2001.

29)

Muhammad Taher Anwari (také znám jako a) Mohammad Taher Anwari, b) Haji Mudir).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: ředitel pro administrativní záležitosti za vlády Talibanu, b) ministr financí Talibanu. Datum narození: přibližně 1961. Místo narození: oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

30)

Arefullah Aref.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra financí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:31.1.2001.

31)

Sayed Esmatullah Asem (také znám jako Esmatullah Asem). Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) náměstek ministra pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu, b) generální tajemník afghánské společnosti červeného půlměsíce (Afghan Red Crescent Society – ARCS) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1967. Místo narození: provincie Ningarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) v květnu 2007 člen vedení Talibanu, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem, c) člen Rady Talibanu v Péšaváru. Datum určení OSN:23.2.2001.

32)

Atiqullah.

Titul: a) hadži b) mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra veřejných prací za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:31.1.2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

 

Po dobytí Kábulu v roce 1996, byl Atiqullah jmenován do funkce v Kandaháru. V roce 1999 nebo 2000 byl jmenován prvním náměstkem ministra zemědělství a poté náměstkem ministra pro veřejné práce za vlády Talibanu. Po pádu vlády Talibanu se Atiqullah stal operačním důstojníkem Talibanu v jižním Afghánistánu. V roce 2008 se stal náměstkem guvernéra Talibanu v provincii Hilmand, Afghánistán.

33)

Azizirahman.

Titul: Důvod zařazení na seznam: třetí náměstek „velvyslanectví“ Talibanu v Abú Zabí. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

34)

Abdul Ghani Baradar (také znám jako Mullah Baradar Akhund).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra obrany za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: vesnice Weetmak, oblast Dehrawood, provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) příslušník kmene Popalzai, b) vysoce postavený vojenský velitel Talibanu a v květnu 2007 člen talibanské Kvétské Rady (Quetta Council), c) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:23.2.2001.

35)

Shahabuddin Delawar.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek nejvyššího soudu za vlády Talibanu. Datum narození: 1957. Místo narození: provincie Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:23.2.2001.

36)

Dost Mohammad (také znám jako Doost Mohammad).

Titul: a) mulla, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Ghazní za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1968 a 1973. Místo narození: oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) v květnu 2007 jeden z vojenských velitelů Talibanu, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:31.1.2001.

37)

Mohammad Azam Elmi.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra hornictví a průmyslu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: údajně zemřel v roce 2005. Datum určení OSN:23.2.2001.

38)

Faiz.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: vedoucí oddělení pro informace, ministerstvo zahraničí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1969. Místo narození: provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

39)

Rustum Hanafi Habibullah (také znám jako Rostam Nuristani).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra veřejných prací za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: Dara Kolum, oblast Do Aab, provincie Núristán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: v květnu 2007 člen Talibanu odpovědný za provincii Núristán, Afghánistán. Datum určení OSN:25.1.2001.

40)

Gul Ahmad Hakimi.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: obchodní atašé, generální konzulát Talibanu v Karáčí. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

41)

Abdullah Hamad.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: generální konzul, generální konzulát Talibanu, Kvéta, Pákistán. Datum narození: 1972. Místo narození: Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 00857 (vydaný dne 20.11.1997). Datum určení OSN:25.1.2001.

42)

Hamdullah.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: atašé pro repatriaci, generální konzulát Talibanu, Kvéta. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

43)

Zabihullah Hamidi;

Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

44)

Din Mohammad Hanif (také znám jako Qari Din Mohammad).

Titul: qari. Důvod zařazení na seznam: a) ministr pro plánování za vlády Talibanu, b) ministr pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1955. Místo narození: provincie Badachšán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

45)

Abdul Jalil Haqqani (také znám jako Nazar Jan).

Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra zahraničí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Arghandáb, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem, b) v květnu 2007 člen Rady vedení Talibanu, c) člen finančního výboru Rady Talibanu. Datum určení OSN:25.1.2001.

46)

Badruddin Haqqani (také znám jako Atiqullah).

Adresa: Miram Shah, Pákistán. Datum narození: přibližně 1975-79. Další informace: a) operační velitel sítě Haqqani a člen šúry Talibanu v Miram Shah, b) napomáhal při vedení útoků proti cílům v jihovýchodním Afghánistánu, c) syn Jalaluddina Haqqaniho, bratr Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho a Nasiruddina Haqqaniho, synovec Khalila Ahmeda Haqqaniho. Datum určení OSN:11.5.2011. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):11.5.2011.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

 

Badruddin Haqqani je operačním velitelem sítě Haqqani, což je síť ozbrojenců spřízněná s Talibanem, která působí ze sídla v severním Waziristánu ve federálně spravovaných kmenových územích Pákistánu. Síť Haqqani vedla nepokoje v Afghánistánu a je odpovědná za řadu závažných útoků. Vedení sítě Haqqani je složeno ze tří nejstarších synů zakladatele Jalaluddina Haqqaniho (TI.H.40.01), který se v polovině devadesátých let přidal k vládě Talibanu vedené Mulláhem Mohammedem Omarem (TI.O.4.01). Badruddin je synem Jalaluddina a bratrem Nasiruddina Haqqaniho (TI.H.146.10) a Sirajuddina Haqqaniho (TI.H.144.07), a dále je synovcem Khalila Ahmeda Haqqaniho (TI.H.150.11).

 

Badruddin napomáhá vedení povstalců a zahraničních bojovníků napojených na Taliban při jejich útocích proti cílům v jihovýchodním Afghánistánu. Badruddin zasedá v radě Talibanu Miram Shah, která vede činnost sítě Haqqani.

 

Badruddin je rovněž údajně zodpovědný za únosy ve prospěch sítě Haggani. Odpovídal za únosy řady afghánských občanů a cizích státních příslušníků v pohraniční oblasti mezi Aghánistánem a Pákistánem.

47)

Ezatullah Haqqani.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra plánování za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1957. Místo narození: provincie Laghmán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:23.2.2001.

48)

Jalaluddin Haqqani (také znám jako a) Jalaluddin Haqani, b) Jallalouddin Haqqani, c) Jallalouddine Haqani).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pohraničních záležitostí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1942. Místo narození: provincie Chóst, oblast Zadran, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) otec Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem, c) i když údajně zemřel v červnu 2007, od května 2008 existují zprávy, že doposud žije. Datum určení OSN:31.1.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):31.1.2001.

49)

Khalil Ahmed Haqqani (také znám jako a) Khalil Al-Rahman Haqqani, b) Khalil ur Rahman Haqqani, c) Khaleel Haqqani).

Titul: hadži. Adresa: a) Hayatabad, Péšavár, Pákistán, b) blízko madrasy Dergey Manday ve vesnici Dergey Manday, blízko Miram Shah, správní jednotka Severní Vazíristán, federálně spravované kmenové oblasti v Pákistánu, c) vesnice Kayla blízko Miram Shah, správní jednotka Severní Vazíristán, federálně spravované kmenové oblasti v Pákistánu, d) vesnice Sarana Zadran, provincie Paktíja, Afghánistán. Datum narození: a)1.1.1966, (b) mezi lety 1958 a 1964. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) vysoký představitel sítě Haqqani, která působí ze severního Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových oblastech Pákistánu, b) dříve cestoval do Dubaje, Spojených arabských emirátů a získával zde finanční prostředky, c) Bratr Jalaluddina Haqqaniho a strýc Sirajuddina Jallaloudina Haqqaniho Datum určení OSN:9.2.2011. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):9.2.2011.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

 

Khalil Ahmed Haqqani je vedoucím představitelem sítě Haqqani, což je síť ozbrojenců spřízněná s Talibanem, která působí ze sídla v severním Waziristánu ve federálně spravovaných kmenových územích Pákistánu. Na počátku povstalecké činnosti v Afghánistánu byla síť Haqqani založena bratrem Khalila Haqqaniho, Jalaluddinem Haqqanim (TI.H.40.01), který se v polovině devadesátých let přidal k vládě Talibanu vedené Mulláhem Mohammedem Omarem (TI.O.4.01).

 

Khalil Haqqani je zapojen do získávání finančních zdrojů pro Taliban a síť Haqqani, často navštěvuje zahraničí, kde se setkává s finančními podporovateli. Od září 2009 navštívil Khalil Haqqani státy zálivu a získával z tamních zdrojů finanční prostředky, rovněž využíval zdrojů z jižní a východní Asie.

 

Khalil Haqqani rovněž poskytuje podporu Talibanu a síti Haqqani působící v Afghánistánu. Od počátku roku 2010 poskytl Khalil Haqqani finanční prostředky buňkám Talibanu v provincii Lógar, Afghánistán. V roce 2009 řídil Khalil Haqqani přibližně 160 bojovníků 160 v provincii Lógar, Afghánistán, a zajišťoval jim zásoby a je jednou z osob, které jsou odpovědné za zadržování nepřátelských rukojmích, které zajal Taliban a síť Haqqani. Khalil Haqqani přijímá rozkazy pro operace Talibanu od Sirajuddina Haqqaniho (TI.H.144.07), svého synovce.

 

Khalil Haqqani rovněž působil jménem Al-Kajdy (QE.A.4.01) a byl napojen na její vojenské operace. V roce 2002 Khalil Haqqani poskytl muže k posílení prvků Al-Kajdy v provincii Paktíja, Afghánistán.

50)

Mohammad Moslim Haqqani (také znám jako Moslim Haqqani).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) náměstek ministra pro hadžu a náboženské záležitosti za vlády Talibanu, b) náměstek ministra pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: provincie Baghlán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:25.1.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):25.1.2001.

51)

Mohammad Salim Haqqani.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1967. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: z provincie Laghmán. Datum určení OSN:31.1.2001.

52)

Nasiruddin Haqqani (také znám jako a) Naseer Haqqani, b) Dr. Naseer Haqqani, c) Nassir Haqqani, d) Nashir Haqqani, e) Naseruddin, f) Dr. Alim Ghair).

Adresa: Pákistán. Datum narození: přibližně 1970-1973. Místo narození: Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: Napojený na síť Haqqani, která působí ze severního Vazíristánu ve federálně spravovaných kmenových oblastech Pákistánu. Datum určení OSN:20.7.2010. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):20.7.2010.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

 

Síť Haqqani je síť ozbrojenců spřízněná s Talibanem, která působí ze sídla v severním Waziristánu ve federálně spravovaných kmenových územích Pákistánu. Je jedním z hlavních původců povstaleckých činností v Afghánistánu a je odpovědná za řadu závažných útoků. Vedení sítě Haqqani je složeno ze tří nejstarších synů Jalaluddina Haqqaniho (TI.H.40.01); Nasiruddin Haqqani je jedním z nich.

 

Nasiruddin Haqqani působí jako zástupce sítě Haqqani a velkou část svého času tráví získáváním finančních prostředků. V roce 2004 navštívil Haqqani Saudskou arábii spolu s osobou napojenou na Taliban, aby pro Taliban získal finanční prostředky. V roce 2004 rovněž poskytl ozbrojencům v Afghánistánu finanční prostředky za účelem narušení prezidentských voleb v Afghánistánu. Minimálně v rozmezí let 2005 až 2008 shromažďoval Nasiruddin Haqqani finanční prostředky ve prospěch sítě Haqqani prostřednictvím řady návštěv cizích zemí, včetně pravidelných cest do Spojených arabských emirátů, ke kterým došlo v roce 2007, a prostřednictvím cest, jejichž účelem bylo získávání finančních prostředků, do jiných zemí Zálivu v roce 2008. Od poloviny roku 2007 disponuje Haqqani údajně třemi hlavními zdroji pro financování: dary z oblasti Zálivu, obchodování s drogami a platby od Al-Kajdy (QE.A.4.01). Na sklonku roku 2009 obdržel Nasiruddin Haqqani několik stovek tisíc dolarů od osob napojených na Al-Kajdu z Arabského poloostrova k financování činností sítě Haqqani.

53)

Sayyed Mohammed Haqqani (také znám jako Sayyed Mohammad Haqqani).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: a) ředitel pro administrativní záležitosti za vlády Talibanu, b) vedoucí pro informace a kulturu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1965. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) absolvent madrasy Haqqaniya v Pákistánu, b) předpokládá se, že má úzké vztahy s vůdcem Talibanu mullou Mohammadem Omarem, c) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:31.1.2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

 

Sayyed Mohammed Haqqani je spojencem Gulbbudin Hekmatyar (QI.H.88.03) a dlouhodobě podporuje Mullaha Mohammeda Omara (TI.O.4.01). Ve funkci ředitele pro správní záležitosti za vlády Talibanu obstarával afghánské průkazy totožnosti pro cizince napojené na Al-Kajdu, kteří bojovali v Afghánistánu, a získával od nich značné finanční prostředky.

 

Sayyed Mohammed Haqqani se několikrát v letech 2003 a 2004 setkal s Aimanem Muhammedem Rabi al-Zawahirim (QI.A.6.01) a Farhadem, který byl tajemníkem Mohammeda Omara. Otevřel knihkupectví na bazaru v Qissa Khwani, Pešavár, Pákistán, které je zapojeno do financování Talibanu. V březnu 2009 stále aktivně působil jako velitel povstaleckých skupin Talibanu.

54)

Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (také znám jako a) Siraj Haqqani, b) Serajuddin Haqani, c) Siraj Haqani, d) Saraj Haqani, e) Khalifa).

Důvod zařazení na seznam: Na’ib Amir (zástupce velitele). Adresa: a) čtvrť Kela/čtvrť Danda, Miramshah, severní Vazíristán, Pákistán, b) Manba’ul uloom Madrasa, Miramshah, severní Vazíristán, Pákistán, c) Dergey Manday Madrasa, Miramshah, severní Vazíristán, Pákistán. Datum narození: přibližně 1977/1978. Místo narození: a) Danda, Miramshah, severní Vazíristán, Pákistán, b) obec Srana, okres Garda Saray, provincie Paktíja, Afghánistán, c) okres Neka, provincie Paktíka, Afghánistán, d) provincie Chóst, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) od roku 2004 významný velitel operací v oblastech na východě a na jihu Afghánistánu, b) syn Jallaloudina Haqaniho, c) přísluší k části Sultan Khel kmene Zardan v Garda Saray, provincie Paktíja, Afghánistán, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:13.9.2007.

55)

Abdul Hai Hazem.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: první tajemník, generální konzulát Talibanu, Kvéta, Pákistán. Datum narození: 1971. Místo narození: Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 0001203. Datum určení OSN:25.1.2001.

56)

Hidayatullah (také znám jako Abu Turab).

Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra civilního letectví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Arghandáb, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:8.3.2001.

57)

Abdul Rahman Ahmad Hottak (také znám jako Hottak Sahib).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro informace a kulturu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1957. Místo narození: provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

58)

Najibullah Haqqani Hydayetullah (také znám jako Najibullah Haqani).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra financí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1964. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) pochází z východního Afghánistánu, b) v květnu 2007 člen Rady Talibanu v provincii Kúnar, Afghánistán, c) bratranec Moulaviho Noora Jalala. Datum určení OSN:23.2.2001.

59)

Gul Agha Ishakzai (také znám jako a) Mullah Gul Agha, b) Mullah Gul Agha Akhund, c) Hidayatullah, d) Haji Hidayatullah, e) Hayadatullah). Adresa: Pákistán. Datum narození: přibližně 1972. Místo narození: Band-e-Timor, Kandahár, Afghánistán. Další informace: je členem nově zřízené rady Talibanu, která koordinuje výběr zakatu (islámské daně) v pákistánské provincii Balúčistán. Datum určení OSN:20.7.2010. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):20.7.2010.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

 

Gul Agha Ishakzai vede finanční komisi Talibanu a zasedá v nedávno vytvořené radě Talibanu, která koordinuje výběr zakatu (islámská daň) z provincie Balúčistán, Pákistán. Rovněž vybírá finanční prostředky za účelem provádění sebevražedných útoků v Kandaháru, Afghánistán, a podílel se na poskytování finančních prostředků bojovníkům Talibanu a jejich rodinám.

 

Jakožto dávný přítel vedoucího představitele Talibanu Mullaha Mohammada Omara (TI.O.4.01) působil Gul Agha Ishakzai jakožto hlavní osoba odpovědná za financování a byl jedním z jeho nejbližších poradců. Po určité období se nikdo nemohl setkat s Mullahem Omarem bez jeho souhlasu. Za vlády Talibanu pobýval s Omarem v prezidentském paláci.

 

V prosinci roku 2005 Gul Agha Ishakzai zprostředkovával přepravu osob a materiálu do výcvikových táborů Talibanu, na sklonku roku 2006 navštívil zahraničí za účelem získávání zbraňových součástek.

60)

Noor Jalal (také znám jako Nur Jalal).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: (náměstek ministra vnitra (odpovědný za správní záležitosti) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1960. Místo narození: provincie Kúnar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

61)

Qudratullah Jamal (také znám jako Haji Sahib).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pro informace za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: Gardez, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:25.1.2001.

62)

Saleh Mohammad Kakar (také znám jako Saleh Mohammad).

Datum narození: přibližně 1962. Místo narození: vesnice Nulgha, oblast Panjwai, Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: vlastnil prodejnu automobilů v Kandaharu, Afghánistán. Datum určení OSN4.11.2010. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):4.11.2010.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Saleh Mohammad Kakar je obchodník s drogami provozující organizovanou síť pro pašování v provinciích Kandahár a Hilmand, Afghánistán, který poskytuje Talibanu logistickou podporu a financování. Před zadržením afghánskými orgány provozoval Saleh Mohammad Kakar laboratoře na výrobu heroinu v oblasti Band-e-Timor v provincii Kandahár, které byly pod ochranou Talibanu. Kakar byl v kontaktu s čelnými představiteli Talibanu, vybíral jejich jménem od obchodníků s drogami finanční prostředky a spravoval a ukrýval peněžní prostředky ve vlastnictví vedoucích představitelů Talibanu. Rovněž odpovídal za zprostředkování plateb ve prospěch Talibanu od obchodníků s drogami. Kakar byl prodejcem automobilů v Kandaháru a poskytoval Talibanu vozidla, která byla použita k sebevražedným útokům.

63)

Rahamatullah Kakazada (také znám jako a) Rehmatullah, b) Kakazada, c) Mullah Nasir).

Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: generální konzul, generální konzulát Talibanu v Karáčí, Pákistán. Datum narození: 1968. Místo narození: Ghazni, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000952 (afghánský cestovní pas vydaný dne 7.1.1999). Další informace: v květnu 2007 guvernér Talibanu v provincii Ghazní, Afghánistán. Datum určení OSN:25.1.2001.

64)

Abdul Rauf Khadem.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náčelník ústředního armádního sboru za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1958 a 1963. Místo narození: Orúzgán/Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

65)

Khairullah Khairkhwah (také znám jako Mullah Khairullah Khairkhwah).

Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: a) guvernér provincie Herát (Afghánistán) za vlády Talibanu, b) mluvčí talibánské vlády, c) guvernér provincie Kábul za vlády Talibanu, d) ministr vnitra za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Arghistán, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: od června 2007 ve vazbě. Datum určení OSN:25.1.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):25.1.2001.

66)

Abdul Razaq Akhund Lala Akhund.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: a) ministr vnitra za vlády Talibanu, b) velitel kábulské policie za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Spin Boldak, provincie Kandahár, Afghánistán, v regionu hraničícím s oblastí Chaman, Kvéta, Pákistán. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:25.1.2001.

67)

Jan Mohmmad Madani.

Titul: Důvod zařazení na seznam: chargé d’affaires, velvyslanectví Talibanu v Abú Zabí. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

68)

Zia-ur-Rahman Madani (také znám jako a) Ziaurrahman Madani, b) Zaia u Rahman Madani, c) Madani Saheb).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Lógar (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1960. Místo narození: Taliqan, provincie Tachár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) podílí se na pašování drog, b) od května 2007 člen Talibanu odpovědný za vojenské záležitosti v provincii Tachár, Afghánistán, c) odpovědný za provincii Nangarhár. Datum určení OSN:23.2.2001.

69)

Abdul Latif Mansur (také znám jako Abdul Latif Mansoor).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr zemědělství za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: od května 2007 členy rady Talibanu Miram Shah. Datum určení OSN:31.1.2001.

70)

Mohammadullah Mati.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr veřejných prací za vlády Talibanu. Místo narození: oblast Arghandáb, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

71)

Matiullah;

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: ředitel, Kabul Custom House za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1973. Místo narození: oblast Daman, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

72)

Akhtar Mohammad Maz-Hari.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: atašé pro školství, generální konzulát Talibanu, Péšavár, Pákistán. Datum narození: 1970. Místo narození: Kunduz, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: SE 012820 (afghánský cestovní pas vydaný dne 4.11.2000). Další informace: údajně zemřel v roce 2007. Datum určení OSN:25.1.2001.

73)

Fazl Mohammad Mazloom (také znám jako a) Molah Fazl, b) Fazel Mohammad Mazloom).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek náčelníka generálního štábu za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1963 a 1968. Místo narození: Oruzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):23.2.2001. Datum určení OSN:23.2.2001.

74)

Nazar Mohammad.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Kundúz (Afgánistán) za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

75)

Mohammad Homayoon.

Titul: Eng. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro vodní hospodářství a elektrickou energii za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

76)

Mohammad Shafiq Mohammadi.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Chóst (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1948. Místo narození: provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

77)

Abdul Kabir Mohammad Jan (také znám jako A. Kabir).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) druhý náměstek pro hospodářství, Rada ministrů za vlády Talibanu, b) guvernér provincie Nangarhár za vlády Talibanu, c) předseda východní zóny za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: kmen Zardran, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: podílí se na teroristických aktivitách ve východním Afghánistánu, b) předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:25.1.2001.

78)

Mohammad Rasul.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Nímróz (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1958 a 1963. Místo narození: oblast Spinboldak, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

79)

Mohammad Wali.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1965. Místo narození: provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:31.1.2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Ve své funkci na ministerstvu pro předcházení neřesti a pro podporu ctnosti za vlády Talibanu Mohammad Wali často používal mučení a jiné prostředky k zastrašování obyvatel. Mohammad Wali po pádu talibanského režimu působí nadále v Talibanu v provincii Kandahár, Afghánistán.

80)

Mohammad Yaqoub.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: vedoucí BIA za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

81)

Amir Khan Motaqi (take znám jako Amir Khan Muttaqi).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: a) ministr školství za vlády Talibanu, b) představitel Talibanu na rozhovorech pod záštitou OSN za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Hilmand, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

82)

Abdulhai Motmaen.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ředitel, oddělení informací a kultury, Kandahár, Afghánistán, za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1973. Místo narození: provincie Zábul, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

83)

Allah Dad Tayeb Wali Muhammad (také znám jako a) Allah Dad Tayyab, b) Allah Dad Tabeeb).

Titul: a) mulla, b) hadži. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra spojů za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: město Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

84)

Najibullah Muhammad Juma (také znám jako Najib Ullah).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: generální konzul, generální konzulát Talibanu v Péšaváru, Pákistán. Datum narození: 1954. Místo narození: Farah. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: 00737 (afghánský cestovní pas vydaný dne 20.10.1996). Datum určení OSN:25.1.2001.

85)

Mohammad Naim (také znám jako Mullah Naeem).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra civilního letectví za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

86)

Nik Mohammad.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra obchodu za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:31.1.2001.

87)

Hamdullah Nomani.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: vysoký úředník ministerstva pro vysokoškolské vzdělávání za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

88)

Mohammad Aleem Noorani.

Titul: mufti. Důvod zařazení na seznam: první tajemník, generální konzulát Talibanu v Karáčí. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

89)

Nurullah Nuri.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: a) guvernér provincie Balch (Afghánistán) za vlády Talibanu, b) vůdce Severní zóny za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Šahdžou, provincie Zábul, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

90)

Abdul Manan Nyazi (také znám jako a) Abdul Manan Nayazi, b) Abdul Manan Niazi c) Barvaly, d) Barvalai).

Titul: mulah. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Kábul za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Paštún Zarghún, provincie Herát, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Další informace: člen Talibanu odpovědný za provincii Herát. Údajně se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:25.1.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):25.1.2001.

91)

Mohammed Omar.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: vůdce věřících (Amir ul-Mumineen), Afghánistán Datum narození: přibližně 1966. Místo narození: provincie Orúzgán, vesnice Adehravúd. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:31.1.2001.

92)

Abdul Jabbar Omari.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Baghlán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: Zábul, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

93)

Mohammad Ibrahim Omari.

Titul: alhaj. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pohraničních záležitostí za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: údolí Zadran, provincie Chóst, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

94)

Nooruddin Turabi Muhammad Qasim (také znám jako Noor ud Din Turabi).

Titul: a) mulla, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr spravedlnosti za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: a) Kandahár, Afghánistán, b) oblast Chora, provincie Orúzgán, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum určení OSN:25.1.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):25.1.2001.

95)

Abdul Salam Hanafi Ali Mardan Qul (také znám jako a) Abdussalam Hanifi, b) Hanafi Saheb).

Titul: a) mulla, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra školství za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Darzab, oblast Faryab, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) od května 2007 člen Talibanu odpovědný za severní Afghánistán, b) podílí se na pašování drog. Datum určení OSN:23.2.2001.

96)

Abdul Ghafar Qurishi (také znám jako Abdul Ghaffar Qureshi).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: atašé pro repatriaci, velvyslanectví Talibanu, Islámábád. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

97)

Yar Mohammad Rahimi.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: ministr spojů za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1953. Místo narození: oblast Pandžvájí, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

98)

Mohammad Hasan Rahmani.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Kandahár (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Pandžvájí, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

99)

Habibullah Reshad.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: vedoucí oddělení vyšetřování za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1968 a 1973. Místo narození: provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

100)

Abdulhai Salek.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Orúzgán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: údajně zemřel. Datum určení OSN:23.2.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):23.2.2001.

101)

Sanani.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: vůdce Dar-ul-Efta za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1923. Místo narození: provincie Zábul, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

102)

Noor Mohammad Saqib.

Důvod zařazení na seznam: nejvyšší soudce Nejvyššího soudu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1958. Místo narození: oblast Bagrami, provincie Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

103)

Ehsanullah Sarfida.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro bezpečnost (zpravodajské služby) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: oblast Karabach, provincie Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

104)

Saduddin Sayyed (také znám jako a) Sadudin Sayed, b) Sadruddin).

Titul: a) maulavi, b) alhaj, c) mulla. Důvod zařazení na seznam: a) náměstek ministra práce a sociálních věcí za vlády Talibanu, b) primátor města Kábulu za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Chaman, Pákistán. Datum určení OSN:25.1.2001.

105)

Qari Abdul Wali Seddiqi.

Důvod zařazení na seznam: třetí tajemník za vlády Talibanu. Datum narození: 1974. Místo narození: Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000769 (afghánský cestovní pas vydaný dne 2.2.1997). Datum určení OSN:25.1.2001.

106)

Abdul Wahed Shafiq.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Kábul (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: provincie Ningarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

107)

Said Ahmed Shahidkhel.

Titul: maulavi. Datum narození: přibližně 1975. Místo narození: provincie Střední Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) náměstek ministra školství (za vlády Talibánu), b) zadržován v červenci 2003 v Kábulu v Afghánistánu. Datum určení OSN:23.2.2001.

108)

Akhtar Mohammad Mansour Shah Mohammed (také znám jako a) Akhtar Mohammad Mansour Khan Muhammad, b) Akhtar Muhammad Mansoor, c) Akhtar Mohammad Mansoor).

Titul: a) maulavi, b) mulla. Důvod zařazení na seznam: ministr civilního letectví a dopravy za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1960. Místo narození: a) Kandahár, Afghánistán, b) Kalanko Joftian, oblast Zurmat, provincie Paktíja, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: a) repatriován do Afghánistánu v září 2006, b) člen vedení Talibanu, c) podílí se na pašování drog, d) od května 2007 aktivní v provinciích Chóst, Paktíja a Paktíka, Afghánistán. V květnu 2007 talibanský guvernér Kandaháru. Datum určení OSN:25.1.2001.

109)

Shamsudin.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Wardak (Maidan, Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: oblast Kešim, provincie Badachšán, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

110)

Mohammad Sharif.

Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra vnitra za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

111)

Shams Ur-Rahman Sher Alam (také znám jako a) Shamsurrahman b) Shams-u-Rahman).

Titul: a) mulla, b) maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra zemědělství za vlády Talibanu. Místo narození: oblast Surobi, provincie Kábul, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Další informace: předpokládá se, že se nachází v oblasti u hranice mezi Afghánistánem a Pákistánem. Datum určení OSN:23.2.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):23.2.2001.

112)

Abdul Ghafar Shinwari.

Titul: hadži. Důvod zařazení na seznam: třetí tajemník, generální konzulát Talibanu v Karáčí, Pákistán. Datum narození:29.3.1965. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000763 (vydaný dne 9.1.1997). Datum určení OSN:25.1.2001.

113)

Mohammad Sarwar Siddiqmal.

Důvod zařazení na seznam: třetí tajemník, velvyslanectví Talibanu, Islámábád. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

114)

Sher Mohammad Abbas Stanekzai.

Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra zdravotnictví za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: provincie Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

115)

Taha.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Paktíja (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1963. Místo narození: provincie Ningarhár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

116)

Tahis.

Titul: hadži. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra civilního letectví za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:31.1.2001.

117)

Abdul Raqib Takhari.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: ministr pro repatriaci za vlády Talibanu. Datum narození: mezi lety 1968 a 1973. Místo narození: provincie Tachár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

118)

Walijan.

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: guvernér provincie Džúzdžán (Afgánistán) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1968. Místo narození: Kvéta, Pákistán.

119)

Nazirullah Ahanafi Waliullah (také znám jako Nazirullah Aanafi Waliullah).

Titul: a) maulavi, b) hadži. Důvod zařazení na seznam: obchodní atašé na velvyslanectví Talibanu v Islámábádu, Pákistán. Datum narození: 1962. Místo narození: Kandahár, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 000912 (afghánský cestovní pas vydaný dne 30.6.1998). Další informace: v říjnu 2006 repatriován do Afghánistánu. Datum určení OSN:25.1.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):25.1.2001.

120)

Abdul-Haq Wasiq (také znám jako Abdul-Haq Wasseq).

Titul: maulavi. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra pro bezpečnost (zpravodajské služby) za vlády Talibanu. Datum narození: přibližně 1975. Místo narození: provincie Střední Ghazní, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Datum určení OSN:31.1.2001. Datum zařazení na seznam podle čl. 6 odst. 1 písm. b):31.1.2001.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Abdul-Haq Wassiq je spojencem Gulbuddina Hekmatyara (QI.H.88.03). Za vlády Talibanu zastával postupně funkce místního velitele v provinciích Nimroz a Kandahár. Poté se stal náměstkem generálního ředitele rozvědky, podléhal přímému velení Quari Ahmadullaha (TI.A.81.01). V této pozici odpovídal za udržování vztahů se zahraničními bojovníky Al-Kajdy a jejich výcvikové tábory v Afghánistánu. Byl rovněž znám pro své represivní způsoby potlačování odpůrců Talibanu v jižním Afghánistánu.

121)

Mohammad Jawad Waziri.

Důvod zařazení na seznam: odbor OSN, ministerstvo zahraničních věcí za vlády Talibanu. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:23.2.2001.

122)

Abdul Rahman Zahed (také znám jako Abdul Rehman Zahid).

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: náměstek ministra zahraničí za vlády Talibanu. Datum narození: mezi 1963 a 1968. Místo narození: provincie Lógar, oblast Charvár, Afghánistán. Státní příslušnost: afghánská. Datum určení OSN:25.1.2001.

123)

Mohammad Zahid.

Titul: mulla. Důvod zařazení na seznam: třetí tajemník, velvyslanectví Talibanu, Islámábád, Pákistán. Datum narození: 1971. Místo narození: Lógar, Afghánistán. Státní příslušnost: Afghánistán. Číslo pasu: D 001206 (vydaný dne 17.7.2000). Datum určení OSN:25.1.2001.


PŘÍLOHA II

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH ORGÁNŮ V ČLENSKÝCH STÁTECH A ADRESA PRO OZNÁMENÍ EVROPSKÉ KOMISI

(Doplní členské státy)

A)

Příslušné orgány v každém členském státě:

 

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULHARSKO

http://www.mfa.government.bg

 

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

 

ŘECKO

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

 

ŠPANĚLSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVA

http://www.urm.lt

 

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

 

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NIZOZEMSKO

http://www.minbuza.nl/sancties

 

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

 

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

 

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B)

Adresa pro zasílání oznámení nebo jinou komunikaci s Evropskou komisí:

Evropská komise

Service for Foreign Policy Instruments

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgie

E-mail: [email protected]

Tel.: +32 22955585


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU