(EU) č. 692/2011Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 192, 22.7.2011, s. 17-32 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 6. července 2011 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 11. srpna 2011 Nabývá účinnosti: 11. srpna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 692/2011

ze dne 6. července 2011

o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 338 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada v závěrech předsednictví ze dne 14. prosince 2007 zdůraznila významnou úlohu, jež náleží cestovnímu ruchu z hlediska stimulace růstu a tvorby pracovních míst v Unii, a vyzvala Komisi, členské státy, průmyslová odvětví a další zúčastněné strany, aby spojily své síly v zájmu včasného provedení agendy pro udržitelný a konkurenceschopný evropský cestovní ruch.

(2)

Cestovní ruch Unie zaujímá důležité místo v hospodářství členských států, přičemž činnosti v oblasti cestovního ruchu mají významný potenciál jakožto zdroj zaměstnanosti. K jakémukoli posouzení jeho konkurenceschopnosti je třeba získat dobrý přehled o objemu cestovního ruchu, o jeho charakteristikách, o profilu účastníka cestovního ruchu, výdajích v rámci cestovního ruchu a o přínosech pro hospodářství členských států.

(3)

Aby bylo možné vyhodnocovat dopad sezónních vlivů poptávky na ubytovací kapacitu v oblasti cestovního ruchu, a tím pomoci orgánům veřejné správy a hospodářským subjektům při vyvíjení vhodnějších strategií a politik pro optimalizaci sezónního rozložení dovolených a činností v oblasti cestovního ruchu, je potřebné mít měsíční údaje.

(4)

Většina evropských podniků působících v odvětví cestovního ruchu jsou malé nebo střední velikosti a strategický význam malých a středních podniků v evropském cestovním ruchu není omezen pouze na jejich hospodářskou hodnotu a značný potenciál z hlediska vytváření pracovních míst. Malé a střední podniky jsou také základem stability a prosperity místních společenství, zajišťují pohostinnost a místní identitu, které jsou charakteristickými znaky cestovního ruchu v evropských regionech. Vzhledem k velikosti malých a středních podniků je třeba brát ohled na jejich možnou administrativní zátěž a měl by být zaveden systém prahů, aby bylo možné uspokojivě reagovat na potřeby uživatelů a zároveň snížit zátěž subjektů odpovědných za poskytování statistických údajů, zejména malých a středních podniků.

(5)

Proměnlivá povaha chování v oblasti cestovního ruchu od vstupu směrnice Rady 95/57/ES ze dne 23. listopadu 1995 o shromažďování statistických informací v oblasti cestovního ruchu (2) v platnost, zvyšující se význam krátkých cest a jednodenních návštěv, jež mají v řadě regionů nebo zemí výrazný podíl na příjmech z cestovního ruchu, rostoucí význam nepronajímaného ubytování nebo ubytování v menších ubytovacích zařízeních a sílící vliv internetu jak na chování účastníků cestovního ruchu při provádění rezervací, tak na odvětví cestovního ruchu, znamenají, že tvorba statistiky cestovního ruchu by se měla přizpůsobit.

(6)

Aby bylo možno posuzovat makroekonomický význam cestovního ruchu pro hospodářství členských států na základě mezinárodně přijímaného rámce satelitních účtů cestovního ruchu, které by zachycovaly dopady cestovního ruchu na hospodářství a zaměstnanost, je třeba zlepšit dostupnost, úplnost a srozumitelnost základní statistiky cestovního ruchu, která je zdrojem při vytváření těchto účtů, a rovněž, bude-li to Komise považovat za nutné, pro přípravu pozdějšího legislativního návrhu týkajícího se předávání harmonizovaných tabulek pro satelitní účty cestovního ruchu. To vyžaduje aktualizaci právních požadavků, které jsou nyní stanoveny směrnicí 95/57/ES.

(7)

Pro účely zkoumání hlavních hospodářských a sociálních otázek v rámci odvětví cestovního ruchu, a zejména pak nových otázek vyžadujících zvláštní výzkum, potřebuje Komise mikroúdaje. Cestovní ruch v Unii je z velké části vnitroevropský, což znamená, že mikroúdaje z harmonizovaných evropských statistik o poptávce týkající se pasivního cestovního ruchu jsou, aniž je vytvářeno dodatečné břemeno, již zdrojem statistik o poptávce týkající se aktivního cestovního ruchu v cílovém členském státě, čímž se zabrání dvojímu sledování toků cestovního ruchu.

(8)

Sociální cestovní ruch umožňuje, aby se do cestovního ruchu zapojil co největší počet osob, a navíc přispívá k boji se sezónními vlivy, posiluje myšlenku evropského občanství, podporuje regionální rozvoj a zároveň umožňuje lepší rozvoj jednotlivých místních hospodářství. Aby mohla Komise zhodnotit zapojení různých sociodemografických skupin do cestovního ruchu a sledovat programy Unie týkající se sociálního cestovního ruchu, potřebuje pravidelné údaje o tom, jak jsou různé skupiny společnosti do cestovního ruchu zapojeny a jaké je jejich chování v oblasti cestovního ruchu.

(9)

Uznávaný rámec na úrovni Unie může napomoci tomu, že bude zaručeno získávání spolehlivých, podrobných a srovnatelných údajů, které umožní řádné sledování struktury a vývoje nabídky a poptávky v oblasti cestovního ruchu. Dostatečná srovnatelnost na úrovni Unie je základním předpokladem, pokud jde o metodiku, definice a program statistických údajů a metaúdajů.

(10)

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice (3), které je referenčním rámcem pro toto nařízení, má sběr statistických údajů odpovídat zásadám nestrannosti, transparentnosti, spolehlivosti, objektivity, vědecké nezávislosti, hospodárnosti výdajů a důvěrnosti statistických informací.

(11)

Při tvorbě a šíření evropských statistik na základě tohoto nařízení by statistické úřady členských států a Unie měly zohledňovat zásady stanovené v Kodexu evropské statistiky, který byl přijat Výborem pro statistické programy dne 24. února 2005 a připojen k doporučení Komise ze dne 25. května 2005 o nezávislosti, bezúhonnosti a odpovědnosti vnitrostátních statistických úřadů a statistického úřadu Společenství.

(12)

Za účelem zohlednění hospodářského, sociálního a technologického vývoje by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o úpravy lhůt pro předávání údajů a úpravy příloh, s výjimkou nepovinné povahy požadovaných údajů a omezení rozsahu, stanovené v přílohách. Na Komisi by rovněž měla být přenesena pravomoc k úpravě definic podle změn v mezinárodních definicích. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(13)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (4).

(14)

Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž stanovení společného rámce pro systematický rozvoj, tvorbu a šíření evropské statistiky cestovního ruchu, nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, neboť neexistují společné statistické znaky a požadavky na kvalitu a transparentní metodiky, ale může jej být prostřednictvím společného statistického rámce lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(15)

V důsledku změn v odvětví cestovního ruchu i změn, pokud jde o druh údajů požadovaných Komisí a dalšími uživateli evropské statistiky cestovního ruchu, již nejsou ustanovení směrnice 95/57/ES relevantní. Jelikož je třeba právní přepisy v této oblasti aktualizovat, měla by být směrnice 95/57/ES zrušena.

(16)

Vhodným nástrojem k tomu, aby bylo zajištěno používání společných norem a tvorba srovnatelných statistik, je nařízení.

(17)

Opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se stanoví společný rámec pro systematický rozvoj, tvorbu a šíření evropské statistiky cestovního ruchu.

Pro tento účel členské státy sbírají, sestavují, zpracovávají a předávají harmonizovanou statistiku nabídky a poptávky v oblasti cestovního ruchu.

Článek 2

Definice

1.   Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„referenčním obdobím“ období, kterého se údaje týkají;

b)

„referenčním rokem“ referenční období v délce jednoho kalendářního roku;

c)

„NACE revizí 2“ společná statistická klasifikace ekonomických činností v rámci Evropské unie, jak je stanovena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (5);

d)

„NUTS“ společná klasifikace územních jednotek pro tvorbu regionálních statistik v rámci Evropské unie, jak je stanovena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (6);

e)

„obvyklým prostředím“ zeměpisná oblast, nikoli nutně spojitá, v níž osoba běžně žije a která může být určena na základě následujících hledisek: překročení administrativních hranic nebo vzdálenost od místa obvyklého bydliště, délka návštěv, jejich frekvence a účel;

f)

„cestovním ruchem“ činnost návštěvníků, kteří se zúčastní cesty na místo určení mimo své obvyklé prostředí, a to na dobu kratší jednoho roku a za jakýmkoli hlavním účelem, včetně služebního účelu, využití volného času nebo jiného soukromého účelu, jiným, než je získání zaměstnání u subjektu se sídlem v navštěvovaném místě;

g)

„domácím cestovním ruchem“ návštěvy v členském státě osobami s bydlištěm v daném členském státě (dále jen „rezidenti“);

h)

„aktivním cestovním ruchem“ návštěvy v členském státě osobami s bydlištěm v jiném členském státě (dále jen „nerezidenti“);

i)

„pasivním cestovním ruchem“ návštěvy osobami s bydlištěm v jednom členském státě mimo tento členský stát;

j)

„národním cestovním ruchem“ domácí a pasivní cestovní ruch;

k)

„vnitřním cestovním ruchem“ domácí a aktivní cestovní ruch;

l)

„ubytovacím zařízením cestovního ruchu“ místní činnostní jednotka, jak je definována v příloze nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství (7), která jako službu za úplatu – i když cena může být částečně nebo plně dotovaná – poskytuje služby krátkodobého ubytování, jak jsou popsány ve skupinách 55.1 (hotely a podobná ubytovací zařízení), 55.2 (rekreační a ostatní krátkodobé ubytování) a 55.3 (kempy a tábořiště) klasifikace NACE revize 2;

m)

„nepronajímaným ubytováním“ zejména ubytování poskytované bezplatně rodinnými příslušníky nebo přáteli a ubytování osob v rekreačních nemovitostech jimi vlastněnými, včetně nemovitostí užívaných na časový úsek;

n)

„jednodenními návštěvami“ návštěvy, které rezidenti uskuteční na místa mimo své obvyklé prostředí a které jsou vykonány z místa jejich obvyklého bydliště.

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11, pokud jde o změny definic stanovených v odstavci 1 tohoto článku za účelem jejich přizpůsobení změnám v mezinárodních definicích.

Článek 3

Zpracovávaná témata a charakteristiky požadovaných údajů

1.   Pro účely tohoto nařízení se údaje předávané členskými státy v souladu s článkem 9 týkají těchto témat:

a)

vnitřní cestovní ruch z hlediska kapacity a obsazenosti ubytovacích zařízení cestovního ruchu podle proměnných, periodicity a členění stanovených v oddílech 1, 2 a 3 přílohy I;

b)

vnitřní cestovní ruch z hlediska přenocování v nepronajímaném ubytování podle proměnných, periodicity a členění stanovených v oddíle 4 přílohy I;

c)

národní cestovní ruch z hlediska poptávky v oblasti cestovního ruchu, která se týká účasti na cestovním ruchu a charakteristik cest v oblasti cestovního ruchu a návštěvníků podle proměnných, periodicity a členění stanovených v oddílech 1 a 2 přílohy II.

d)

národní cestovní ruch z hlediska poptávky v oblasti cestovního ruchu, která se týká charakteristik jednodenních návštěv podle proměnných, periodicity a členění stanovených v oddíle 3 přílohy II.

2.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat v případě potřeby akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11, pokud jde o nezbytné úpravy příloh, s výjimkou nepovinné povahy požadovaných údajů a omezení rozsahu, stanovené v přílohách, za účelem zohlednění hospodářského, sociálního nebo technologického vývoje. Při výkonu svých pravomocí podle tohoto ustanovení Komise zajistí, aby jakékoli přijaté akty v přenesené pravomoci nepředstavovaly další významnou administrativní zátěž pro členské státy a respondenty.

Článek 4

Rozsah sledování

Rozsah sledování pro požadavky stanovené v:

a)

čl. 3 odst. 1 písm. a) zahrnuje všechna ubytovací zařízení cestovního ruchu ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. l), není-li v příloze I uvedeno jinak;

b)

čl. 3 odst. 1 písm. b) zahrnuje všechna přenocování, která rezidenti a nerezidenti strávili v nepronajímaném ubytování;

c)

čl. 3 odst. 1 písm. c), pokud jde o údaje o účasti v cestovním ruchu, zahrnuje všechny osoby s bydlištěm na území daného členského státu, není-li v oddíle 1 přílohy II stanoveno jinak;

d)

čl. 3 odst. 1 písm. c), pokud jde o údaje o charakteristikách cest v oblasti cestovního ruchu a návštěvníků, zahrnuje všechny cesty v oblasti cestovního ruchu s alespoň jedním přenocováním, které rezidenti uskuteční mimo obvyklé prostředí a které skončily během referenčního období, není-li v oddíle 2 přílohy II stanoveno jinak;

e)

čl. 3 odst. 1 písm. d), pokud jde o charakteristiky jednodenních návštěv, zahrnuje veškeré jednodenní návštěvy ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. n), není-li v oddíle 3 přílohy II stanoveno jinak.

Článek 5

Pilotní studie

1.   Komise vypracuje program pilotních studií, které členské státy mohou provést na dobrovolném základě s cílem připravit rozvoj, tvorbu a šíření harmonizovaných tabulek pro satelitní účty cestovního ruchu a posoudit přínosy ve vztahu k nákladům na sběr údajů.

2.   Komise též vypracuje program pilotních studií, které členské státy mohou provést na dobrovolném základě za účelem rozvoje systému sběru údajů zachycujících dopady cestovního ruchu na životní prostředí.

Článek 6

Kritéria kvality a zprávy

1.   Členské státy zajistí kvalitu předávaných údajů.

2.   Pro účely tohoto nařízení se použijí kritéria kvality stanovená v čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č. 223/2009.

3.   Členské státy předloží každoročně Komisi (Eurostatu) zprávu o kvalitě údajů týkajících se referenčních období v daném referenčním roce a o veškerých změnách v metodologii, které byly učiněny. Zpráva musí být předána do devíti měsíců po konci referenčního roku.

4.   Na základě uplatnění kritérií hodnocení kvality uvedených v bodě 2 na údaje, na které se vztahuje toto nařízení, vymezí Komise formou prováděcích aktů pravidla pro zprávy o kvalitě a jejich strukturu. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 12 odst. 2.

Článek 7

Hodnotící zpráva

Do 12. srpna 2016 a poté každých pět let Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu o statistikách sestavených podle tohoto nařízení, zejména o jejich významu a zátěži pro podniky.

Článek 8

Zdroje údajů

Pokud jde o základ pro sběr údajů, přijmou členské státy veškerá opatření, která považují za vhodná pro zachování kvality výsledků. Členské státy mohou vytvářet nezbytné statistické údaje s použitím kombinace těchto různých zdrojů:

a)

zjišťování, pokud se od přihlášených jednotek vyžadují aktuální, přesné a úplné údaje;

b)

jiné vhodné zdroje včetně administrativních údajů, pokud jsou vhodné s ohledem na aktuálnost a důležitost;

c)

vhodné postupy statistického odhadování.

Článek 9

Předávání údajů

1.   Členské státy předávají údaje, včetně důvěrných údajů, Komisi (Eurostatu) v souladu s článkem 21 nařízení (ES) č. 223/2009.

2.   Členské státy předávají údaje uvedené v příloze I a oddílech 1 a 3 přílohy II v podobě agregovaných tabulek v souladu s normou pro vzájemnou výměnu údajů, kterou stanoví Komise (Eurostat). Údaje se předávají nebo nahrávají elektronickými prostředky do jediného kontaktního místa pro údaje v Komisi (Eurostatu). Praktická opatření pro předávání údajů přijme Komise v podobě prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 12 odst. 2.

3.   Členské státy předávají údaje uvedené v oddíle 2 přílohy II v podobě souborů mikroúdajů – přičemž každá sledovaná cesta představuje samostatný záznam v předávaném souboru údajů –, které jsou plně zkontrolovány, editovány a případně imputovány v souladu s normou pro výměnu údajů, kterou stanoví Komise (Eurostat). Údaje se předávají nebo nahrávají elektronickými prostředky do jediného kontaktního místa pro údaje v Komisi (Eurostatu). Praktická opatření pro předávání údajů přijme Komise v podobě prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 12 odst. 2.

4.   Členské státy předávají:

a)

roční údaje uvedené v oddílech 1 a 2 přílohy I do šesti měsíců po konci referenčního období, není-li v příloze I určeno jinak;

b)

měsíční údaje uvedené v oddíle 2 přílohy I do tří měsíců po konci referenčního období;

c)

rychlé klíčové ukazatele týkající se nocí strávených rezidenty a nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu podle oddílu 2 přílohy I do osmi týdnů po konci referenčního období;

d)

údaje uvedené v oddíle 4 přílohy I do devíti měsíců po konci referenčního období, pokud se dotčený členský stát rozhodl předávat je;

e)

údaje uvedené v příloze II do šesti měsíců po konci referenčního období.

5.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat v případě potřeby akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 11, pokud jde o změny lhůt pro předávání údajů stanovených v odstavci 4 tohoto článku za účelem zohlednění hospodářského, sociálního nebo technologického vývoje. Veškeré takové změny musí zohledňovat postupy sběru údajů uplatňované v členských státech.

6.   Pro veškeré údaje požadované tímto nařízením začíná první referenční období, není-li stanoveno jinak, dnem 1. ledna 2012.

Článek 10

Metodická příručka

Komise (Eurostat) v úzké spolupráci s členskými státy vypracuje a pravidelně aktualizuje metodickou příručku, která obsahuje pokyny týkající se statistiky tvořené v souladu s tímto nařízením, včetně definic, které by měly být uplatňovány u charakteristik požadovaných údajů, a společných norem určených k zajištění kvality údajů.

Článek 11

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 2 odst. 2, čl. 3 odst. 2 a čl. 9 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 11. srpna 2011. Komise vyhotoví zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 2, čl. 3 odst. 2 a čl. 9 odst. 5 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

5.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 2, čl. 3 odst. 2 a čl. 9 odst. 5 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 12

Výbor

1.   Komisi je nápomocen Výbor pro evropský statistický systém zřízený nařízením (ES) č. 223/2009. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 13

Zrušení

Směrnice 95/57/ES se zrušuje.

Členské státy poskytnou výsledky v souladu se směrnicí 95/57/ES pro všechna referenční období roku 2011.

Článek 14

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 6. července 2011.

Za Evropský parlament

předseda

J. BUZEK

Za Radu

předseda

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 6. dubna 2011 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 21. června 2011.

(2)  Úř. věst. L 291, 6.12.1995, s. 32.

(3)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

(4)  Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

(5)  Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 154, 21.6.2003, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 1.


PŘÍLOHA I

VNITŘNÍ CESTOVNÍ RUCH

Oddíl 1

KAPACITA UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

A.   Předávané proměnné a členění

1)   Roční údaje předávané na regionální úrovni NUTS 2 a úrovni členského státu

Typ ubytování

Proměnné

Členění

NACE 55.1

Počet zařízení

Počet lůžek

Počet pokojů

Typ lokality a) a b)

NACE 55.2

Počet zařízení

Počet lůžek

Typ lokality a) a b)

NACE 55.3

Počet zařízení

Počet lůžek

Typ lokality a) a b)


2)   (nepovinné) Roční údaje předávané na úrovni členského státu

Typ ubytování

Proměnné

Členění

NACE 55.1

Počet zařízení

Počet lůžek

Počet pokojů

Třída velikosti


3)   Údaje poskytované jednou za tři roky na úrovni členského státu

Typ ubytování

Proměnné

Členění

NACE 55.1

Počet zařízení s jedním nebo více pokoji přístupnými pro osoby s omezenou pohyblivostí včetně osob na invalidním vozíku

 

B.   Omezení rozsahu

1)

V případě „hotelů a podobných ubytovacích zařízení“ a „rekreačních a ostatních krátkodobých ubytování“ zahrnuje rozsah sledování přinejmenším všechna ubytovací zařízení cestovního ruchu s deseti a více lůžky.

2)

V případě „kempů a tábořišť“ zahrnuje rozsah sledování přinejmenším všechna ubytovací zařízení cestovního ruchu s deseti a více místy.

3)

Členské státy, které zaznamenají méně než 1 % z celkového ročního počtu přenocování v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v Evropské unii, mohou dále omezit rozsah pozorování a zahrnout pouze zařízení mající 20 či více lůžek (20 či více míst).

C.   Periodicita

Prvním referenčním rokem pro proměnnou poskytovanou jednou za tři roky uvedenou v bodě A položce 3 je rok 2015.

Oddíl 2

OBSAZENOST UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ CESTOVNÍHO RUCHU (DOMÁCÍ A AKTIVNÍ CESTOVNÍ RUCH)

A.   Předávané proměnné a členění ročních údajů

1)   Na regionální úrovni NUTS 2 a úrovni členského státu

Typ ubytování

Proměnné

Členění

Celkem (všechny typy ubytovacích zařízení cestovního ruchu)

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Typ lokality a) a b)

NACE 55.1

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

 

Příjezdy rezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Příjezdy nerezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

 

Čistá míra obsazenosti lůžek

Čistá míra obsazenosti pokojů

 

NACE 55.2

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

 

Příjezdy rezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Příjezdy nerezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

 

NACE 55.3

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

 

Příjezdy rezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Příjezdy nerezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

 


2)   Na úrovni členského státu

Typ ubytování

Proměnné

Členění

NACE 55.1

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Typ lokality a) a b)

Země nebo zeměpisná oblast trvalého bydliště hosta

(nepovinně) Třídy velikosti

Příjezdy rezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Příjezdy nerezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Země nebo zeměpisná oblast trvalého bydliště hosta

Čistá míra obsazenosti lůžek

Čistá míra obsazenosti pokojů

(nepovinně) Třídy velikosti

NACE 55.2

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Typ lokality a) a b)

Země nebo zeměpisná oblast trvalého bydliště hosta

Příjezdy rezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Příjezdy nerezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Země nebo zeměpisná oblast trvalého bydliště hosta

NACE 55.3

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Typ lokality a) a b)

Země nebo zeměpisná oblast trvalého bydliště hosta

Příjezdy rezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Příjezdy nerezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Země nebo zeměpisná oblast trvalého bydliště hosta

B.   Předávané proměnné a členění měsíčních údajů na úrovni členského státu

Typ ubytování

Proměnné

Členění

NACE 55.1

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

 

Příjezdy rezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Příjezdy nerezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

 

Čistá míra obsazenosti lůžek

Čistá míra obsazenosti pokojů

 

NACE 55.2

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

 

Příjezdy rezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Příjezdy nerezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

 

NACE 55.3

Počet nocí strávených rezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

Počet nocí strávených nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu

 

Příjezdy rezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

Příjezdy nerezidentů do ubytovacích zařízení cestovního ruchu

 

C.   Omezení rozsahu

1)

V případě „hotelů a podobných ubytovacích zařízení“ a „rekreačních a ostatních krátkodobých ubytování“ zahrnuje rozsah sledování přinejmenším všechna ubytovací zařízení cestovního ruchu s deseti a více lůžky.

2)

V případě „kempů a tábořišť“ zahrnuje rozsah sledování přinejmenším všechna ubytovací zařízení cestovního ruchu s deseti a více místy.

3)

Členské státy, které zaznamenají méně než 1 % z celkového ročního počtu přenocování v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v Evropské unii, mohou dále omezit rozsah pozorování a zahrnout pouze zařízení mající 20 či více lůžek (20 či více míst).

4)

V případech, kde se uplatňuje omezení rozsahu podle bodů 1, 2 a 3, se ročně předává odhad celkového počtu nocí strávených během referenčního roku rezidenty a nerezidenty v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu, která jsou vyňata z rozsahu sledování.

5)

Pokud jde o první referenční rok, pro který jsou vyžadovány údaje na základě tohoto nařízení, odhad uvedený v bodě 4 se předá do dvanácti měsíců po konci referenčního období.

6)

Členské státy mohou dále omezit rozsah pozorování u čisté míry obsazenosti pokojů v hotelích a podobných ubytovacích zařízení a zahrnout alespoň všechna ubytovací zařízení cestovního ruchu mající 25 či více pokojů.

D.   Rychlé klíčové ukazatele

Rychlé klíčové ukazatele podle čl. 9 odst. 4 písm. c) tohoto nařízení jsou proměnné, které se týkají počtu nocí strávených v ubytovacích zařízeních podle bodu B tohoto oddílu.

Oddíl 3

KLASIFIKACE UPLATŇOVANÁ NA ODDÍL 1 A ODDÍL 2

A.   Typ ubytování

S odkazem na skupiny NACE 55.1, 55.2 a 55.3 se používají tyto tři typy ubytování:

hotely a podobná ubytovací zařízení

rekreační a ostatní krátkodobé ubytování

kempy a tábořiště.

B.   Typ lokality a)

Třemi kategoriemi uplatňovanými pro typ lokality a) podle stupně urbanizace obce (nebo rovnocenné místní správní jednotky), kde se ubytovací zařízení nacházejí, jsou:

hustě osídlená oblast

středně osídlená oblast

řídce osídlená oblast.

C.   Typ lokality b)

Dvěma kategoriemi uplatňovanými pro typ lokality b) podle vzdálenosti obce (nebo rovnocenné místní správní jednotky), kde se ubytovací zařízení nacházejí, od moře jsou:

pobřežní

vnitrozemská.

D.   Třída velikosti

Třemi kategoriemi uplatňovanými pro třídu velikosti podle počtu pokojů v ubytovacím zařízení cestovního ruchu jsou:

malá zařízení: méně než 25 pokojů

středně velká zařízení: mezi 25 a 99 pokoji

velká zařízení: nebo více pokojů; samostatně a nepovinně se vykazují: „mezi 100 a 249 pokoji“ a „250 či více pokojů“.

E.   Země a zeměpisné oblasti

Kategoriemi uplatňovanými pro zemi nebo zeměpisnou oblast trvalého bydliště hostů pobývajících v ubytovacím zařízení cestovního ruchu jsou:

Evropská unie (Unie); samostatně se vykazují: jednotlivé členské státy

Evropské sdružení volného obchodu (ESVO); samostatně se vykazují: Island, Norsko, Švýcarsko (včetně Lichtenštejnska)

další evropské země (kromě Unie nebo ESVO; mimo Rusko, Turecko, Ukrajinu)

Rusko

Turecko

Ukrajina

Afrika; samostatně se vykazuje: Jihoafrická republika

Severní Amerika; samostatně se vykazují: Spojené státy americké, Kanada

Jižní a Střední Amerika; samostatně se vykazuje: Brazílie

Asie; samostatně se vykazují: Čínská lidová republika, Japonsko, Korejská republika

Austrálie, Oceánie a ostatní území; samostatně se vykazuje: Austrálie.

Oddíl 4

VNITŘNÍ CESTOVNÍ RUCH V NEPRONAJÍMANÉM UBYTOVÁNÍ

A.   Předávané proměnné u ročních údajů

(nepovinně) Počet nocí v rámci cestovního ruchu strávených v nepronajímaném ubytování během referenčního roku.

B.   Členění

(nepovinně) Proměnná uvedená v bodě A se člení podle země bydliště návštěvníků, pokud jde o rezidenty Unie, zatímco návštěvníci s bydlištěm mimo Unii se uvádějí v jediné doplňkové kategorii.


PŘÍLOHA II

NÁRODNÍ CESTOVNÍ RUCH

Oddíl 1

ÚČAST V CESTOVNÍM RUCHU ZA SOUKROMÝM ÚČELEM

A.   Předávané proměnné a členění ročních údajů

Proměnné

Členění podle délky pobytu a destinace krátkých cest za soukromým účelem

Členění podle sociodemografických hledisek

1.

Počet rezidentů ve věku 15 let a vyšším, kteří se během referenčního roku účastnili cestovního ruchu za soukromým účelem

2.

Počet rezidentů ve věku 15 let a vyšším, kteří se během referenčního roku neúčastnili cestovního ruchu za soukromým účelem

a)

Jakákoli cesta (osoby, které se zúčastnily alespoň 1 cesty s alespoň 1 přenocováním)

b)

Pouze cesty v rámci domácího cestovního ruchu (osoby, které se zúčastnily alespoň 1 cesty v rámci domácího cestovního ruchu s alespoň 1 přenocováním, ale žádné cesty v rámci pasivního cestovního ruchu)

c)

Pouze cesty v rámci pasivního cestovního ruchu (osoby, které se zúčastnily alespoň 1 cesty v rámci pasivního cestovního ruchu s alespoň 1 přenocováním, ale žádné cesty v rámci domácího cestovního ruchu)

d)

Cesty v rámci domácího a pasivního cestovního ruchu (osoby, které se zúčastnily alespoň 1 cesty v rámci domácího cestovního ruchu s alespoň 1 přenocováním a alespoň 1 cesty v rámci pasivního cestovního ruchu s alespoň 1 přenocováním)

e)

Krátké cesty (osoby, které se zúčastnily alespoň 1 cesty s 1 až 3 přenocováními)

f)

Dlouhé cesty (osoby, které se zúčastnily alespoň 1 cesty s 4 a více přenocováními)

g)

Dlouhé cesty, pouze v rámci domácího cestovního ruchu (osoby, které se zúčastnily alespoň 1 cesty v rámci domácího cestovního ruchu s 4 a více přenocováními a žádné cesty v rámci pasivního cestovního ruchu s 4 a více přenocováními)

h)

Dlouhé cesty, pouze v rámci pasivního cestovního ruchu (osoby, které se zúčastnily alespoň 1 cesty v rámci pasivního cestovního ruchu s 4 a více přenocováními a žádné cesty v rámci domácího cestovního ruchu s 4 a více přenocováními)

i)

Dlouhé cesty v rámci domácího a pasivního cestovního ruchu (osoby, které se zúčastnily alespoň 1 cesty v rámci domácího cestovního ruchu s 4 a více přenocováními a alespoň 1 cesty v rámci pasivního cestovního ruchu s 4 a více přenocováními)

1.

Pohlaví

2.

Věková skupina

3.

(nepovinně) Úroveň vzdělání

4.

(nepovinně) Situace ohledně zaměstnání

5.

(nepovinně) Příjem domácnosti

Členění podle délky pobytu a destinace krátkých cest za soukromým účelem je kombinováno s členěním podle sociodemografických hledisek.

B.   Předávané proměnné a členění u údajů poskytovaných jednou za tři roky

Proměnné

Členění podle hlavních důvodů pro neúčast v cestovním ruchu za soukromým účelem během referenčního roku (respondentům jsou nabídnuty různé možnosti odpovědi)

Členění podle sociodemografických hledisek

1.

Počet rezidentů ve věku 15 let a vyšším, kteří se během referenčního roku neúčastnili cestovního ruchu za soukromým účelem (nezúčastnili se během referenčního roku žádné cesty s alespoň 1 přenocováním za soukromým účelem)

a)

Finanční důvody (na rekreaci není dostupný rozpočet, rekreaci si nemohu dovolit)

b)

Nedostatek volného času kvůli rodinným závazkům

c)

Nedostatek volného času kvůli pracovním nebo studijním závazkům

d)

Zdravotní důvody nebo omezená pohyblivost

e)

Raději zůstávám doma, nemám motivaci cestovat

f)

Bezpečnost

g)

Jiné důvody

1.

Pohlaví

2.

Věková skupina

3.

[nepovinně] Úroveň vzdělání

4.

[nepovinně] Situace ohledně zaměstnání

5.

[nepovinně] Příjem domácnosti

Členění podle hlavních důvodů neúčasti osob v cestovním ruchu za soukromým účelem během referenčního roku je kombinováno s členěním podle sociodemografických hledisek.

Prvním referenčním rokem pro proměnné poskytované jednou za tři roky je rok 2013.

C.   Klasifikace podle sociodemografických hledisek

1)   Pohlaví: muž, žena.

2)   Věková skupina: do 15 let (nepovinně), 15–24 let, 25–34 let, 35–44 let, 45–54 let, 55–64 let, 65 let a více, s mezisoučtem pro věkové kategorie 25–44 let a 45–64 let.

3)   Úroveň vzdělání: nižší (ISCED 0, 1 nebo 2), střední (ISCED 3 nebo 4), vyšší (ISCED 5 nebo 6).

4)   Situace ohledně zaměstnání: zaměstnaný (zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná), nezaměstnaný, student (nebo žák), jiný – nezapojený do pracovního procesu.

5)   Příjem domácnosti: s použitím kvartilů.

Oddíl 2

CESTY V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A NÁVŠTĚVNÍCI, KTEŘÍ SE JICH ZÚČASTNILI

A.   Předávané proměnné

 

Proměnné

Předávané kategorie

Periodicita

1.

Měsíc odjezdu

 

Roční

2.

Délka trvání cesty v počtu nocí

 

Roční

3.

[Pouze pro cesty v rámci pasivního cestovního ruchu] Délka trvání cesty: počet nocí strávených na domácím území

 

Jednou za 3 roky

4.

Hlavní země určení

podle seznamu zemí v metodické příručce vypracované podle článku 10 tohoto nařízení

Roční

5.

Hlavní účel cesty

a)

Soukromý: zábava, rekreace a dovolená

b)

Soukromý: návštěva příbuzných a přátel

c)

Soukromý: jiný (např. pouť, léčení)

d)

Pracovní/obchodní účel

Roční

6.

(Pouze v případě cest za soukromým účelem) Typ destinace, s možností výběru z několika možností odpovědi

a)

Město

b)

Mořské pobřeží

c)

Venkov (včetně jezer, řek atd.)

d)

Výletní loď

e)

Hory (vysočiny, vrchoviny atd.)

f)

Jiné

Jednou za 3 roky

7.

(Pouze v případě cest za soukromým účelem) Účast dětí na cestě

a)

Ano

b)

Ne

Jednou za 3 roky

8.

Hlavní dopravní prostředek

a)

Letecká doprava (pravidelná nebo zvláštní letecká spojení nebo jiné letecké služby)

b)

Vodní doprava (osobní linky a trajekty, okružní jízdy, rekreační loď, pronajímané plavidlo, atd.)

c)

Železnice

d)

Autobusová, dálková autobusová doprava (pravidelná či nepravidelná)

e)

Motorové vozidlo (soukromé nebo pronajaté)

f)

Jiný (např. jízdní kolo)

Roční

9.

Hlavní druh ubytování:

a)

Pronajímané ubytování: hotely a podobná ubytovací zařízení

b)

Pronajímané ubytování: kempy nebo tábořiště (nikoli k trvalému bydlení)

c)

Pronajímané ubytování: jiné pronajímané ubytování (zdravotnická zařízení, mládežnické ubytovny, malé přístavy atd.)

d)

Nepronajímané ubytování: vlastní rekreační ubytování

e)

Nepronajímané ubytování: ubytování zdarma u příbuzných nebo přátel

f)

Nepronajímané ubytování: jiný druh nepronajímaného ubytování

Roční

10.

Rezervace cesty: využití služeb cestovní kanceláře nebo cestovní agentury k rezervaci hlavního dopravního prostředku

a)

Ano

b)

Ne

c)

Nevím

Jednou za 3 roky

11.

Rezervace cesty: využití služeb cestovní kanceláře nebo cestovní agentury k rezervaci hlavního ubytování

a)

Ano

b)

Ne

c)

Nevím

Jednou za 3 roky

12.

(Pouze v případě cest, kdy k rezervaci hlavního dopravního prostředku nebo hlavního ubytování nebyla využita cestovní kancelář ani cestovní agentura) Rezervace cesty (nezávisle)

a)

Služby byly rezervovány přímo u poskytovatele daných služeb

b)

Rezervace nebylo zapotřebí

Jednou za 3 roky

13.

Rezervace cesty: zájezd

a)

Ano

b)

Ne

Jednou za 3 roky

14.

Rezervace cesty: rezervace hlavního dopravního prostředku pomocí internetu

a)

Ano

b)

Ne

c)

Nevím

Jednou za 3 roky

15.

Rezervace cesty: rezervace hlavního ubytování pomocí internetu

a)

Ano

b)

Ne

c)

Nevím

Jednou za 3 roky

16.

Výdaje na dopravu u jednotlivého účastníka cestovního ruchu během cesty

 

Roční

17.

Výdaje na ubytování u jednotlivého účastníka cestovního ruchu během cesty

 

Roční

18.

(nepovinně) Výdaje na jídlo a pití v kavárnách a restauracích u jednotlivého účastníka cestovního ruchu během cesty

 

Roční

19.

Ostatní výdaje jednotlivého účastníka cestovního ruchu; (19a) samostatně se vykazuje zboží dlouhodobé spotřeby a cenné zboží

 

Roční

20.

Profil návštěvníka: pohlaví, s použitím těchto kategorií

a)

Muž

b)

Žena

Roční

21.

Profil návštěvníka: věk, v celých letech

 

Roční

22.

Profil návštěvníka: země trvalého bydliště

 

Roční

23.

(nepovinně) Profil návštěvníka: úroveň vzdělání

a)

Nižší (ISCED 0, 1 nebo 2)

b)

Střední (ISCED 3 nebo 4)

c)

Vyšší (ISCED 5 nebo 6)

Roční

24.

(nepovinně) Profil návštěvníka: situace ohledně zaměstnání

a)

Zaměstnaný(á) (zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné)

b)

Nezaměstnaný(á)

c)

Student (nebo žák)

d)

Jiný, nezapojen(a) do pracovního procesu

Roční

25.

(nepovinně) Profil návštěvníka: příjem domácnosti, s použitím kvartil

 

Roční

B.   Omezení rozsahu

Rozsah sledování zahrnuje všechny cesty v rámci cestovního ruchu s alespoň jedním přenocováním mimo obvyklé prostředí, jichž se rezidenti starší 15 let zúčastnili a které skončily během referenčního období. Údaje pro obyvatele mladších 15 let lze předávat samostatně na nepovinném základě.

C.   Periodicita

1)

Prvním referenčním rokem pro proměnné poskytované jednou za tři roky a kategorie uvedené v bodě A položkách 3, 6 a 7 je rok 2013.

2)

Prvním referenčním rokem pro proměnné poskytované jednou za tři roky a kategorie uvedené v bodě A položkách 10 až 15 je rok 2014.

Oddíl 3

JEDNODENNÍ NÁVŠTĚVY

A.   Předávané proměnné a členění ročních údajů (jednodenní návštěvy v rámci pasivního cestovního ruchu)

Proměnné

(nepovinně)

Členění

(nepovinně)

Členění podle sociodemografických hledisek

1)

Počet jednodenních návštěv uskutečněných v rámci pasivního cestovního ruchu za soukromým účelem

2)

Počet jednodenních návštěv uskutečněných v rámci pasivního cestovního ruchu z pracovních důvodů

a)

podle země určení

1.

Pohlaví

2.

Věková skupina

3.

Úroveň vzdělání

4.

Situace ohledně zaměstnání

5.

Příjem domácnosti

3)

Výdaje na jednodenní návštěvy uskutečněné v rámci pasivního cestovního ruchu za soukromým účelem

4)

Výdaje na jednodenní návštěvy uskutečněné v rámci pasivního cestovního ruchu z pracovních důvodů

a)

podle země určení

b)

podle kategorie výdajů: doprava, nákupy, restaurace/kavárny, další

B.   Předávané proměnné a členění údajů poskytovaných jednou za tři roky (jednodenní návštěvy v rámci domácího cestovního ruchu)

Proměnné

(nepovinně)

Členění

(nepovinně)

Členění podle sociodemografických hledisek

1)

Počet jednodenních návštěv uskutečněných v rámci domácího cestovního ruchu za soukromým účelem

2)

Počet jednodenních návštěv uskutečněných v rámci domácího cestovního ruchu z pracovních důvodů

 

1.

Pohlaví

2.

Věková skupina

3.

Úroveň vzdělání

4.

Situace ohledně zaměstnání

5.

Příjem domácnosti

3)

Výdaje na jednodenní návštěvy uskutečněné v rámci domácího cestovního ruchu za soukromým účelem

4)

Výdaje na jednodenní návštěvy uskutečněné v rámci domácího cestovního ruchu z pracovních důvodů

a)

podle kategorie výdajů: doprava, nákupy, restaurace/kavárny, další

C.   Klasifikace podle sociodemografických hledisek

Klasifikace uplatňované na členění podle sociodemografických hledisek se provádějí podle klasifikace uvedené v oddíle 1 bodě C této přílohy.

D.   Omezení rozsahu

Rozsah sledování zahrnuje všechny jednodenní návštěvy mimo obvyklé prostředí uskutečněné rezidenty ve věku 15 a více let. Údaje o účastnících mladších 15 let mohou být poskytnuty samostatně a nejsou povinné.

E.   Periodicita a první referenční období

1)

Charakteristiky jednodenních návštěv uvedených v bodě A jsou předávány ročně a vykazují se samostatně za každé čtvrtletí předchozího kalendářního roku. První referenční období začíná 1. ledna 2014.

2)

Charakteristiky jednodenních návštěv uvedených v bodě B jsou předávány jednou za tři roky a vykazují se samostatně za každé čtvrtletí předchozího kalendářního roku. První referenční období začíná 1. ledna 2015. Pouze v případě prvního referenčního období je předání údajů nepovinné.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU