(EU) č. 590/2011Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 590/2011 ze dne 20. června 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 161, 21.6.2011, s. 9-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. června 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. června 2011 Nabývá účinnosti: 28. června 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/2306 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 590/2011

ze dne 20. června 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 33 odst. 2 a čl. 38 písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (2) stanovilo kontrolním subjektům a kontrolním orgánům poměrně krátké období pro zasílání žádostí o uznání pro účely shody v souladu s článkem 32 nařízení (ES) č. 834/2007. Protože dosud nejsou žádné zkušenosti s přímým použitím pravidel Unie pro ekologickou produkci a označování ekologických produktů mimo území Unie, je třeba kontrolním subjektům a kontrolním orgánům, které chtějí požádat o zařazení do seznamu pro účely shody, poskytnout více času.

(2)

V souladu s čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007 byl v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 stanoven seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů jsou uznány za rovnocenné s těmi, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 834/2007. Vzhledem k nové žádosti a informacím, které třetí země předložily Komisi od posledního zveřejnění seznamu, některé změny by měly být zohledněny a seznam by měl být odpovídajícím způsobem upraven.

(3)

Určité zemědělské produkty dovážené z Kanady jsou v současnosti uváděny na trh Unie podle přechodných pravidel stanovených v článku 19 nařízení (ES) č. 1235/2008. Kanada předložila Komisi žádost o zařazení na seznam v příloze III uvedeného nařízení. Předložila informace požadované podle článků 7 a 8 uvedeného nařízení. Z posouzení těchto informací a následných jednání s kanadskými orgány vyplynulo, že pravidla, kterými se v této zemi řídí produkce a kontrola zemědělských produktů, jsou rovnocenná pravidlům stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007. Komise provedla kontrolu na místě týkající se pravidel produkce a kontrolních opatření skutečně uplatňovaných v Kanadě, jak stanoví čl. 33 odst. 2 nařízení (ES) č. 834/2007.

(4)

Kostarické, indické, izraelské, japonské a tuniské orgány požádaly Komisi, aby na seznam zařadila nové kontrolní a certifikační subjekty, a poskytly Komisi nezbytné záruky, že tyto subjekty splňují požadavky stanovené v čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1235/2008.

(5)

Zařazení Kostariky a Nového Zélandu na seznam v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008 skončí dnem 30. června 2011. Aby se zabránilo přerušení obchodu, je nutné prodloužit zařazení Kostariky a Nového Zélandu do seznamu. Vzhledem ke zkušenosti by mělo být zařazení prodlouženo na neomezené období.

(6)

Nový Zéland zaslal po nedávném sloučení ministerstva zemědělství a lesnictví a novozélandského úřadu pro bezpečnost potravin redakční změny příslušných specifikací stanovených v příloze III nařízení (ES) č. 1235/2008.

(7)

Nařízení (ES) č. 1235/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

V článku 4 se slova „před 31. říjnem 2011“ nahrazují slovy „před 31. říjnem 2014“.

2)

Příloha III se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. června 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25.


PŘÍLOHA

Příloha III nařízení (ES) č. 1235/2008 se mění takto:

1)

Za text, který se vztahuje k Austrálii, se vkládá nový text, který zní:

„KANADA

1.   Kategorie produktů:

a)

živé nebo nezpracované zemědělské produkty a vegetativní rozmnožovací materiál a osiva pro pěstitelské účely;

b)

zpracované zemědělské produkty určené k použití jako potraviny;

c)

krmiva.

2.   Původ: produkty kategorie ve smyslu bodu 1 písm. a) a ekologicky vypěstované složky v produktech kategorie ve smyslu bodu 1 písm. b) vypěstované v Kanadě.

3.   Normy produkce: Organic Products Regulation.

4.   Příslušné orgány: Canadian Food Inspection Agency (CFIA), www.inspection.gc.ca

5.   Kontrolní subjekty:

Atlantic Certified Organic Co-operative Limited (ACO), www.atlanticcertifiedorganic.ca

British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA), www.centifiedorganic.bc.ca

Certification Services Limited Liability Company (CCOF), www.ccof.org

Centre for Systems Integration (CSI), www.csi-ics.com

Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL), www.ccpb.it

Control Union Certifications (CUC), www.controlunion.com

Ecocert Canada, www.ecocertcanada.com

Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA), www.fvopa.ca

Global Organic Alliance, www.goa-online.org

International Certification Services Incorporated (ICS), www.ics-intl.com

LETIS S.A., www.letis.com.ar

Oregon Tilth Incorporated (OTCO), http://tilth.org

Organic Certifiers, www.organiccertifiers.com

Organic Crop Improvement Association (OCIA), www.ocia.org/

Organic Producers Association of Manitoba Co-operative Incorporated (OPAM), www.opam-mb.com

Pacific Agricultural Certification Society (PACS), www.pacscertifiedorganic.ca

Pro-Cert Organic Systems Ltd. (Pro-Cert), www.ocpro.ca/

Quality Assurance International Incorporated (QAI), www.qai-inc.com

Quality Certification Services (QCS), www.qcsinfo.org

Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV), www.quebecvrai.org

SAI Global Certification Services Limited, www.saiglobal.com

6.   Subjekty vydávající potvrzení: jako v bodě 5

7.   Doba trvání zařazení: do 30. června 2014“.

2)

V bodě 5 týkajícím se Kostariky se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

Mayacert, www.mayacert.com“.

3)

Bod 7 vztahující se ke Kostarice se nahrazuje tímto zněním:

„7.   Doba trvání zařazení: neurčeno.“

4)

V bodě 5 týkajícím se Indie se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

Chhattisgarh Certification Society (CGCERT), www.cgcert.com

Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD), www.tnocd.net

TUV India Pvt. Ltd., www.tuvindia.co.in/0_mngmt_sys_cert/orgcert.htm

Intertek India Pvt. Ltd., www.intertek.com“.

5)

V bodě 5 týkajícím se Izraele se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

LAB-PATH Ltd., www.lab-path.co.il“.

6)

V bodě 5 týkajícím se Japonska se doplňují nové odrážky, které znějí:

„—

AINOU., www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm

SGS Japan Incorporation., www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm

Ehime Organic Agricultural Association., www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html

Center for Eco-design Certification Co.,Ltd.., http://www.eco-de.co.jp/list.html

Organic Certification Association., www.yuukinin.jimdo.com

Japan Eco-system Farming Association., www.npo-jefa.com

Hiroshima Environment & Health Association., www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05 A.html

Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability., www.accis.jp

Organic Certification Organization Co.,Ltd., www.oco45.net“.

7)

V bodě 5 týkajícím se Tuniska se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

Instituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA), www.icea.info“.

8)

V bodě 2 týkajícím se Nového Zélandu se slova „MAF Food Official Organic Assurance Programme“ nahrazují slovy „MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production“.

9)

Body 3 a 7 vztahující se k Novému Zélandu se nahrazují tímto zněním:

„3.   Normy produkce: MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.

4.   Příslušný orgán: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/

5.   Kontrolní subjekty:

AsureQuality Limited, www.organiccertification.co.nz

BioGro New Zealand, www.biogro.co.nz

6.   Orgán vydávající potvrzení: Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)

7.   Doba trvání zařazení: neurčeno“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU