(EU) č. 540/2011Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1-186 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. května 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. června 2011 Nabývá účinnosti: 12. června 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 540/2011

ze dne 25. května 2011,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 78 odst. 3 uvedeného nařízení,

po konzultaci se Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle nařízení (ES) č. 1107/2009 se účinné látky uvedené v příloze I směrnice 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (2) považují za schválené podle uvedeného nařízení.

(2)

Proto je za účelem provedení nařízení (ES) č. 1107/2009 nutné v okamžiku přijetí uvedeného nařízení přijmout nařízení obsahující seznam účinných látek uvedených v příloze I směrnice 91/414/EHS.

(3)

V této souvislosti je třeba uvést, že na základě článku 83 nařízení (ES) č. 1107/2009, kterým se zrušuje směrnice 91/414/EHS, se staly neplatnými směrnice, kterými byly zařazeny účinné látky do přílohy I směrnice 91/414/EHS, pokud mění uvedenou směrnici. Samostatná ustanovení těchto směrnic se však použijí i nadále,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Účinné látky uvedené v příloze tohoto nařízení se považují za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. června 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. května 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1.


PŘÍLOHA

ÚČINNÉ LÁTKY SCHVÁLENÉ PRO POUŽITÍ V PŘÍPRAVCÍCH NA OCHRANU ROSTLIN

Obecná ustanovení použitelná pro všechny látky uvedené v této příloze:

při uplatňování jednotných zásad uvedených v čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být u každé látky zohledněny závěry zprávy o jejím přezkoumání, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy,

členské státy trvale zpřístupní všechny zprávy o přezkoumání (s výjimkou důvěrných informací ve smyslu článku 63 nařízení (ES) č. 1107/2009) všem zúčastněným stranám nebo jim je poskytnou k nahlédnutí na zvláštní žádost.

Číslo

Obecný název, identifikační čísla

Název podle IUPAC

Čistota (1)

Datum schválení

Konec platnosti schválení

Zvláštní ustanovení

1

Imazalil

CAS 73790-28-0, 35554-44-0

CIPAC 335

1-[2-allyloxy-2-(2,4-dichlorfenyl)ethyl]imidazol

975 g/kg

1. ledna 1999

31. prosince 2011

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Pro následující použití platí tyto zvláštní podmínky:

ošetření ovoce, zeleniny a brambor po sklizni může být povoleno pouze tehdy, je-li k dispozici vhodný dekontaminační systém nebo bylo-li hodnocením rizika prokázáno členskému státu, který uděluje povolení, že likvidace aplikační kapaliny nepředstavuje nepřijatelné riziko pro životní prostředí, a zejména pro vodní organismy,

ošetření brambor po sklizni může být povoleno pouze tehdy, bylo-li hodnocením rizika prokázáno členskému státu, který uděluje povolení, že likvidace odpadu ze zpracování ošetřovaných brambor nepředstavuje nepřijatelné riziko pro vodní organismy,

ošetření listů ve venkovních podmínkách může být povoleno pouze tehdy, bylo-li hodnocením rizika prokázáno členskému státu, který uděluje povolení, že toto použití nemá nepřijatelné účinky na zdraví lidí a zvířat ani na životní prostředí.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 11. července 1997.

2

Azoxystrobin

CAS 131860-33-8

CIPAC 571

methyl-(E)-2-(2-{[6-(2-kyanfenoxy)pyrimidin-4-yl]oxy}fenyl)-3-methoxyakrylát

930 g/kg (Z izomer max. 25 g/kg)

1. července 1998

31. prosince 2011

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 by měla být věnována zvláštní pozornost vlivu na vodní organismy. Podmínky povolení by měly zahrnovat vhodná opatření ke zmírnění rizika.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 22. dubna 1998.

3

Kresoxim-methyl

CAS 143390-89-0

CIPAC 568

methyl-(E)-2-(methoxyimino)-2-{2-[(o-tolyloxy)methyl]fenyl}acetát

910 g/kg

1. února1999

31. prosince 2011

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod za citlivých podmínek.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 16. října 1998.

4

Spiroxamin

CAS 1181134-30-8

CIPAC 572

N-[(8-terc-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]dekan-2-yl)methyl]-N-ethylpropan-1-amin

940 g/kg (diastereomery A a B dohromady)

1. září 1999

31. prosince 2011

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 členské státy:

musí věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby podmínky povolení obsahovaly vhodná ochranná opatření,

musí věnovat zvláštní pozornost vlivu na vodní organismy a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 12. května 1999.

5

Azimsulfuron

CAS 120162-55-2

CIPAC 584

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[1-methyl-4-(2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)pyrazol-5-sulfonyl]močovina

980 g/kg

1. října 1999

31. prosince 2011

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Letecká aplikace nesmí být povolena.

Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí členské státy věnovat zvláštní pozornost vlivu na vodní organismy a na necílové suchozemské rostliny a zajistit, aby podmínky povolení podle potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika (např. při pěstování rýže stanovení minimální doby zadržování vody před vypuštěním).

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 2. července 1999.

6

Fluroxypyr

CAS 69377-81-7

CIPAC 431

2-[(4-amino-3,5-dichlor-6-fluor-2-pyridyl)oxy]octová kyselina

950 g/kg

1. prosince 2000

31. prosince 2011

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 členské státy:

zohlední dodatečné informace požadované v bodě 7 zprávy o přezkoumání,

musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod,

musí věnovat zvláštní pozornost vlivu na vodní organismy a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

Členské státy uvědomí Komisi, jestliže dodatečné pokusy a informace požadované v bodě 7 zprávy o přezkoumání nebyly předloženy do 1. prosince 2000.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 30. listopadu 1999.

7

Metsulfuron-methyl

CAS 74223-64-6

methyl-2-{N-[N-(4- methoxy-6-methyl- 1,3,5-triazin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}benzoát

960 g/kg

1. července 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 členské státy:

musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod,

musí věnovat zvláštní pozornost vlivu na vodní organismy a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 16. června 2000.

8

Prohexadion-kalcium

CAS 127277-53-6

CIPAC 567

kalcium-3,5-dioxo-4-propanoylcyklohexankarboxylát

890 g/kg

1. října 2000

31. prosince 2011

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 16. června 2000.

9

Triasulfuron

CAS 82097-50-5

CIPAC 480

1-[2-(2-chlorethoxy)benzensulfonyl]-3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)močovina

940 g/kg

1. srpna 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 členské státy:

musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod,

musí věnovat zvláštní pozornost vlivu na vodní organismy a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 13. července 2000.

10

Esfenvalerát

CAS 66230-04-4

CIPAC 481

[(S)-(3-fenoxyfenyl)-kyanmethyl]-(S)-2-(4-chlorfenyl)-3-methylbutanoát

830 g/kg

1. srpna 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 členské státy:

musí věnovat zvláštní pozornost možnému vlivu na vodní organismy a necílové členovce a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 13. července 2000.

11

Bentazon

CAS 25057-89-0

CIPAC 366

3-isopropyl-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-on-2,2-dioxid

960 g/kg

1. srpna 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 13. července 2000.

12

Lambda-cyhalothrin

CAS 91465-08-6

CIPAC 463

směs (1:1):

 

(R)-[(3-fenoxyfenyl)-kyanmethyl]-(Z)-cis-3-(2-chlor-3,3,3-trifluor-prop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát

a

 

(S)-[(3-fenoxyfenyl)-kyanmethyl]-(Z)-cis-3-(2-chlor-3,3,3-trifluor-prop-1-en-1-yl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát

810 g/kg

1. ledna 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 členské státy:

musí věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy,

musí věnovat zvláštní pozornost možnému vlivu na vodní organismy a necílové členovce včetně včel a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika,

musí věnovat zvláštní pozornost reziduím v potravinách, a zejména jejich akutním účinkům.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 19. října 2000.

13

Fenhexamid

CAS 126833-17-8

CIPAC 603

N-(4-hydroxy-2,3-dichlorfenyl)-1-methylcyklohexan-1-karboxamid

≥ 950 g/kg

1. června 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při rozhodování podle jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí členské státy věnovat zvláštní pozornost možnému vlivu na vodní organismy a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 19. října 2000.

14

Amitrol

CAS 61-82-5

CIPAC 90

1,2,4-triazol-3-amin

900 g/kg

1. ledna 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání amitrolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým rostlinolékařským výborem dne 12. prosince 2000. Při tomto celkovém hodnocení členské státy:

musí věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy,

musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod v ohrožených oblastech, zejména s ohledem na jiná použití než v zemědělství,

musí věnovat zvláštní pozornost ochraně užitečných členovců,

musí věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků a volně žijících savců. Použití amitrolu v době rozmnožování smí být povoleno pouze tehdy, jestliže příslušné hodnocení rizika prokázalo, že nedojde k nepřijatelnému vlivu, a jestliže podmínky povolení budou v případě potřeby obsahovat opatření ke zmírnění rizika.

15

Dikvat

CAS 2764-72-9 (ion), 85-00-7 (dibromid)

CIPAC 55

9,10-dihydro-8a,10a-diazoniafenanthren, soli (dibromid)

950 g/kg

1. ledna 2002

31. prosince 2015

Na základě současných dostupných informací mohou být povolena pouze použití jako prostředek k hubení suchozemských plevelů a desikant. Použití k regulaci vodních plevelů nesmí být povoleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dikvatu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým rostlinolékařským výborem dne 12. prosince 2000. Při tomto celkovém hodnocení členské státy:

musí věnovat zvláštní pozornost možnému vlivu na vodní organismy a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika,

musí věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy v případě použití nekvalifikovanou obsluhou a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

16

Pyridát

CAS 55512-33.9

CIPAC 447

O-(6-chlor-3-fenylpyridazin-4-yl)-S-oktyl-thiokarbonát

900 g/kg

1. ledna 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pyridátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým rostlinolékařským výborem dne 12. prosince 2000. Při tomto celkovém hodnocení členské státy:

musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod,

musí věnovat zvláštní pozornost možnému vlivu na vodní organismy a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

17

Thiabendazol

CAS 148-79-8

CIPAC 323

2-(thiazol-4-yl)benzimidazol

985 g/kg

1. ledna 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid. Nesmí být povoleny aplikace postřikem listů.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání thiabendazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým rostlinolékařským výborem dne 12. prosince 2000. Při tomto celkovém hodnocení členské státy:

musí věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a organismů žijících v sedimentu a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

Musí být provedena vhodná opatření ke zmírnění rizika (např. vyčištění diatomitem nebo aktivním uhlím) kontaminace povrchových vod odpadními vodami pod nepřijatelnou úroveň.

18

Paecilomyces fumosoroseus

kmen Apopka 97, PFR 97 nebo CG 170, ATCC20874

Nepoužije se

Nepřítomnost sekundárních metabolitů by měla být zkontrolována vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií v každé živné půdě.

1. července 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

Každá živná půda by měla být zkontrolována vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií, aby bylo zajištěno, že nejsou přítomny žádné sekundární metabolity.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 27. dubna 2001.

19

DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl)

CAS 144740-54-5

CIPAC 577

methyl-2-{N-[N-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}-6-(trifluormethyl)]nikotinát

903 g/kg

1. července 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 27. dubna 2001.

20

Acibenzolar-s-methyl

CAS 135158-54-2

CIPAC 597

S-methyl-benzo[1,2,3]-thiadiazol-7-karbothioát

970 g/kg

1. listopadu 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako stimulátor rostlin.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 29. června 2001.

21

Cyklanilid

CAS 113136-77-9

CIPAC 586

Není k dispozici

960 g/kg

1. listopadu 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.

Nejvyšší obsah nečistoty 2,4-dichloranilinu (2,4-DCA) v účinné látce by měl být 1 g/kg.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 29. června 2001.

22

Fosforečnan železitý

CAS 10045-86-0

CIPAC 629

fosforečnan železitý

990 g/kg

1. listopadu 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako moluskocid.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 29. června 2001.

23

Pymetrozin

CAS 123312-89-0

CIPAC 593

(E)-6-methyl-4-[(pyridin-3-ylmethyliden)amino]-4,5-dihydro-1,2,4-triazin-3(2H)-on

950 g/kg

1. listopadu 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

Při rozhodování podle jednotných zásad musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 29. června 2001.

24

Pyraflufen-ethyl

CAS 129630-19-9

CIPAC 605

ethyl-{2-chlor-5-[4-chlor-5-(difluormethoxy)-1-methylpyrazol-3-yl]-4-fluorfenoxy}acetát

956 g/kg

1. listopadu 2001

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při rozhodování podle jednotných zásad musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně řas a vodních rostlin a měly by uplatnit v případě potřeby opatření ke zmírnění rizika.

Datum, kdy Stálý rostlinolékařský výbor dokončil zprávu o přezkoumání: 29. června 2001.

25

Glyfosát

CAS 1071-83-6

CIPAC 284

N-(fosfonomethyl)glycin

950 g/kg

1. července 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání glyfosátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým rostlinolékařským výborem dne 29. června 2001. Při tomto celkovém hodnocení členské státy:

musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod v ohrožených oblastech, zejména s ohledem na jiná použití než v zemědělství.

26

Thifensulfuron-methyl

CAS 79277-27-3

CIPAC 452

methyl-3-{N-[N-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}thiofen-2-karboxylát

960 g/kg

1. července 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání thifensulfuron-methylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým rostlinolékařským výborem dne 29. června 2001. Při tomto celkovém hodnocení členské státy:

musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod,

musí věnovat zvláštní pozornost vlivu na vodní organismy a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

27

2,4-D

CAS 94-75-7

CIPAC 1

2,4-dichlorfenoxyoctová kyselina

960 g/kg

1. října 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání 2,4-D, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým rostlinolékařským výborem dne 2. října 2001. Při tomto celkovém hodnocení členské státy:

musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

musí věnovat zvláštní pozornost absorpci kůží,

musí věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

28

Isoproturon

CAS 34123-59-6

CIPAC 336

3-(4-isopropylfenyl)-1,1-dimethylmočovina

970 g/kg

1. ledna 2003

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání isoproturonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým rostlinolékařským výborem dne 7. prosince 2001. Při tomto celkovém hodnocení členské státy:

musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami, nebo je-li použita ve vyšších dávkách, než jsou dávky předepsané ve zprávě o přezkoumání, a musí v případě potřeby uplatnit opatření ke zmírnění rizika,

musí věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

29

Ethofumesát

CAS 26225-79-6

CIPAC 223

(±)-(2-ethoxy-3,3-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)-mesylát

960 g/kg

1. března 2003

28. února 2013

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání ethofumesátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2002. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami, a musí v případě potřeby uplatnit opatření ke zmírnění rizika.

30

Iprovalikarb

CAS 140923-17-7

CIPAC 620

isopropyl-(2-methyl-1-{N-[(1-(p-tolyl)ethyl]-karbamoyl}propyl-1-karbamát)

950 g/kg (předběžný údaj)

1. července 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání iprovalikarbu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2002. Při tomto celkovém hodnocení:

musí být specifikace komerčně vyráběného technického materiálu potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci by měl být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy.

31

Prosulfuron

CAS 94125-34-5

CIPAC 579

1-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-[2-(3,3,3-trifluorpropyl)benzen-1-sulfonyl]-močovina

950 g/kg

1. července 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání prosulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2002. Při tomto celkovém hodnocení členské státy:

musí pečlivě zvážit riziko pro vodní rostliny, je-li tato účinná látka používána v blízkosti povrchových vod. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika,

musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

32

Sulfosulfuron

CAS 141776-32-1

CIPAC 601

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[(2-ethansulfonylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)sulfonyl]-močovina

980 g/kg

1. července 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání sulfosulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2002. Při tomto celkovém hodnocení:

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních rostlin a řas. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika,

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

33

Cinidon-ethyl

CAS 142891-20-1

CIPAC 598

ethyl-(Z)-{2-chlor-3-[2-chlor-5-(cyklohex-1-en-1,2-dikarboximido)fenyl]akrylát}

940 g/kg

1. října 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cinidon-ethylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 19. dubna 2002. Při tomto celkovém hodnocení by měly členské státy:

věnovat zvláštní pozornost nebezpečí kontaminace podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami (např. u půd s neutrálním nebo vysokým pH),

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

34

Cyhalofopbutyl

CAS 122008-85-9

CIPAC 596

butyl-(R)-2-[4-(2-fluor-4-kyanfenoxy)fenoxy]propanoát

950 g/kg

1. října 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cyhalofopbutylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 19. dubna 2002. Při tomto celkovém hodnocení:

musí členské státy pečlivě zvážit možný vliv letecké aplikace na necílové organismy, a zejména na vodní druhy. Podmínky povolení musí v případě potřeby obsahovat omezení nebo opatření ke zmírnění rizika,

musí členské státy pečlivě zvážit možný vliv pozemní aplikace na vodní organismy v rýžových polích. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

35

Famoxadon

CAS 131807-57-3

CIPAC 594

3-anilino-5-(4-fenoxy-fenyl)-5-methyloxazo-lidin-2,4-dion

960 g/kg

1. října 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání famoxadonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 19. dubna 2002. Při tomto celkovém hodnocení:

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost možnému riziku chronických účinků výchozí účinné látky nebo metabolitů na žížaly,

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika,

by měly členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy.

36

Florasulam

CAS 145701-23-1

CIPAC 616

2,6,8-trifluor-5-methoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-sulfonanilid

970 g/kg

1. října 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání florasulamu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 19. dubna 2002. Při tomto celkovém hodnocení by měly členské státy:

věnovat zvláštní pozornost nebezpečí kontaminace podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

37

Metalaxyl-M

CAS 70630-17-0

CIPAC 580

methyl-N-(2,6-dimethylfenyl)-N-(methoxyacetyl)-D-alaninát

910 g/kg

1. října 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metalaxylu-M, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 19. dubna 2002. Při tomto celkovém hodnocení:

by měla být věnována zvláštní pozornost nebezpečí kontaminace podzemních vod účinnou látkou nebo jejími produkty rozkladu CGA 62826 a CGA 108906, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. V případě potřeby musí být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

38

Pikolinafen

CAS 137641-05-5

CIPAC 639

4-fluor-6-[3-(trifluormethyl)fenoxy]pyridin-2-karboxanilid

970 g/kg

1. října 2002

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pikolinafenu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 19. dubna 2002. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

39

Flumioxazin

CAS 103361-09-7

CIPAC 578

N-[7-fluor-3-oxo-4-(prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]cyklohex-1-en-1,2-dikarboximid

960 g/kg

1. ledna 2003

31. prosince 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání flumioxazinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. června 2002. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

pečlivě zvážit riziko pro vodní rostliny a řasy. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

40

Deltamethrin

CAS 52918-63-5

CIPAC 333

(S)-[(3-fenoxyfenyl)kyanmethyl]-(1R,3R)-3-(2,2-dibromvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát

980 g/kg

1. listopadu 2003

31. října 2013

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání deltamethrinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým rostlinolékařským výborem dne 18. října 2002. Při tomto celkovém hodnocení členské státy:

musí věnovat zvláštní pozornost ochraně uživatele a zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly vhodná ochranná opatření,

měly by sledovat stav akutního dietárního příjmu u spotřebitele s ohledem na budoucí změny maximálních limitů reziduí,

musí věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů, včel a necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika.

41

Imazamox

CAS 114311-32-9

CIPAC 619

(RS)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5(4H)-oxoimidazol-2-yl)-5-(methoxymethyl)nikotinová kyselina

950 g/kg

1. července 2003

30. června 2013

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání imazamoxu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002.

Při tomto celkovém hodnocení by měly členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

42

Oxasulfuron

CAS 144651-06-9

CIPAC 626

oxetan-3-yl-2-{[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}benzoát

930 g/kg

1. července 2003

30. června 2013

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání oxasulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

V případě potřeby musí být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

43

Ethoxysulfuron

CAS 126801-58-9

CIPAC 591

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[(2-ethoxyfenoxy)sulfonyl]močovina

950 g/kg

1. července 2003

30. června 2013

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání ethoxysulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových vodních rostlin a řas v odvodňovacích kanálech. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

44

Foramsulfuron

CAS 173159-57-4

CIPAC 659

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[2-(dimethylkarbamoyl)-5-formamidobenzen-1-sulfonyl]močovina

940 g/kg

1. července 2003

30. června 2013

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání foramsulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002.

Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních rostlin. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

45

Oxadiargyl

CAS 39807-15-3

CIPAC 604

5-terc-butyl-3-{2,4-dichlor-5-[(prop-2-yn-1-yl)oxy]fenyl}-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-on

980 g/kg

1. července 2003

30. června 2013

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání oxadiargylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002.

Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně řas a vodních rostlin. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

46

Kyazofamid

CAS 120116-88-3

CIPAC 653

4-chlor-2-kyan-N,N-dimethyl-5-(p-tolyl)imidazol-1-sulfonamid

935 g/kg

1. července 2003

30. června 2013

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání kyazofamidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002. Při tomto celkovém hodnocení:

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů,

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kinetice rozkladu metabolitu CTCA v půdě, zejména v regionech severní Evropy.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika nebo omezení použití.

47

2,4DB

CAS 94-82-6

CIPAC 83

4(2,4dichlorfenoxy)butanová kyselina

940 g/kg

1. ledna 2004

31. prosince 2013

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání 2,4DB, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002. Při tomto celkovém hodnocení členské státy:

musí věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

48

Betacyfluthrin

CAS 68359-37-5 (bez stereochemického označení)

CIPAC 482

[(RS)-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-(RS,RS)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát

965 g/kg

1. ledna 2004

31. prosince 2013

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

Jiná použití než na okrasné rostliny ve sklenících a k ošetření osiva nejsou v současné době dostatečně podložená a nelze prokázat jejich přijatelnost podle kritérií stanovených v jednotných zásadách podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009. Pro povolení těchto použití budou muset být získány údaje a informace prokazující jejich přijatelnost pro spotřebitele a pro životní prostředí a budou muset být předloženy členským státům. Týká se to zejména údajů pro zevrubné posouzení rizik foliární aplikace ve venkovních podmínkách a dietárního rizika foliární aplikace na rostliny určené k lidské výživě.

Při uplatňování jednotných zásad musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání betacyfluthrinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002. Při tomto celkovém hodnocení:

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových členovců. Podmínky povolení by měly zahrnovat vhodná opatření ke zmírnění rizika.

49

Cyfluthrin

CAS 68359-37-5 (bez stereochemického označení)

CIPAC 385

[(RS)-(3-fenoxy-4-fluorfenyl)kyanmethyl]-(RS,RS)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát

920 g/kg

1. ledna 2004

31. prosince 2013

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

Jiná použití než na okrasné rostliny ve sklenících a k ošetření osiva nejsou v současné době dostatečně podložená a nelze prokázat jejich přijatelnost podle kritérií stanovených v jednotných zásadách podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009. Pro povolení těchto použití budou muset být získány údaje a informace prokazující jejich přijatelnost pro spotřebitele a pro životní prostředí a budou muset být předloženy členským státům. Týká se to zejména údajů pro zevrubné posouzení rizik foliární aplikace ve venkovních podmínkách a dietárního rizika foliární aplikace na rostliny určené k lidské výživě.

Při uplatňování jednotných zásad musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cyfluthrinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002. Při tomto celkovém hodnocení:

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových členovců. Podmínky povolení by měly zahrnovat vhodná opatření ke zmírnění rizika.

50

Iprodion

CAS 36734-19-7

CIPAC 278

3-(3,5-dichlorfenyl)-N-isopropyl-2,4-dioxoimidazolidin-1-carboxamid

960 g/kg

1. ledna 2004

31. prosince 2013

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid a nematicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání iprodionu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002. Při tomto celkovém hodnocení členské státy:

by měly věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, pokud je tato účinná látka používána ve vysokých dávkách (zejména na trávníky) na kyselých půdách (pH nižší než 6) za citlivých klimatických podmínek,

musí pečlivě zvážit riziko pro vodní bezobratlé, pokud je tato účinná látka používána v bezprostřední blízkosti povrchových vod. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

51

Linuron

CAS 330-55-2

CIPAC 76

3-(3,4-dichlorfenyl)-1-methoxy-1-methylmočovina

900 g/kg

1. ledna 2004

31. prosince 2013

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání linuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně volně žijících savců, necílových členovců a vodních organismů. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,

věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy.

52

Maleinohydrazid

CAS 123-33-1

CIPAC 310

maleinohydrazid

940 g/kg.

1. ledna 2004

31. prosince 2013

Povolena mohou být pouze použití jako růstový regulátor.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání maleinohydrazidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika,

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

53

Pendimethalin

CAS 40487-42-1

CIPAC 357

N-(1-ethylpropyl)-3,4-dimethyl-2,6-dinitroanilin

900 g/kg

1. ledna 2004

31. prosince 2013

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pendimethalinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2002. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a necílových suchozemských rostlin. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,

věnovat zvláštní pozornost možnosti přenosu látky na krátkou vzdálenost vzduchem.

54

Propineb

CAS 12071-83-9 (monomer), 9016-72-2 (homopolymer)

CIPAC 177

catena-poly[zink-μ-[propan-1,2-diylbis(dithiokarbamato)(2-)-S,S:S,S]]

technická účinná látka by měla splňovat specifikace FAO

1. dubna 2004

31. března 2014

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání propinebu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2003. Při tomto celkovém hodnocení:

by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo krajně nepříznivými klimatickými podmínkami,

by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně malých savců, vodních organismů a necílových členovců. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,

by členské státy měly sledovat situaci, pokud jde o akutní dietární expozici spotřebitelů s ohledem na budoucí změny maximálních limitů reziduí.

55

Propyzamid

CAS 23950-58-5

CIPAC 315

3,5dichlorN(1,1dimethylprop2yn1yl)benzamid

920 g/kg

1. dubna 2004

31. března 2014

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání propyzamidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým rostlinolékařským výborem dne 26. února 2003. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika,

věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků a volně žijících savců, zejména pokud je látka aplikována v období reprodukce. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,

56

Mekoprop

CAS 7085-19-0

CIPAC 51

RS)-2-(4-chlor-2-methylfenoxy)propanová kyselina

930 g/kg

1. června 2004

31. května 2014

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání mekopropu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2003. Při tomto celkovém hodnocení:

by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblasti s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,

by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových členovců. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

57

MekopropP

CAS 16484-77-8

CIPAC 475

(R)-2-(4-chlor-2-methylfenoxy)propanová kyselina

860 g/kg

1. června 2004

31. května 2014

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání mekopropuP, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2003. Při tomto celkovém hodnocení:

by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblasti s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

58

Propikonazol

CAS 60207-90-1

CIPAC 408

(±)-1-{[2-(2,4-dichlorfenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl}-1H-1,2,4-triazol

920 g/kg

1. června 2004

31. května 2014

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání propikonazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2003. Při tomto celkovém hodnocení:

by měly členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových členovců a vodních organismů. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,

by měly členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně půdních organismů při dávkování 625 g účinné látky na ha (např. na trávníky). Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika (např. bodová aplikace).

59

Trifloxystrobin

CAS 141517-21-7

CIPAC 617

methyl-(E)-α-(methoxyimino)-2-[(E)-{1-[3-(trifluormethyl)fenyl]ethyliden}aminooxy)methyl]benzenacetát

960 g/kg

1. října 2003

30. září 2013

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání trifloxystrobinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2003. Při tomto celkovém hodnocení:

by měly členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika a/nebo zahájeny monitorovací programy.

60

Karfentrazonethyl

CAS 128639-02.1

CIPAC 587

(RS)-2-chlor-3-{2-chlor-5-[4-(difluormethyl)-3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]-4-fluorfenyl}propanová kyselina

900 g/kg

1. října 2003

30. září 2013

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání karfentrazonethylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2003. Při tomto celkovém hodnocení:

by měly členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

61

Mesotrion

CAS 104206-8

CIPAC 625

2(4mesyl2nitrobenzoyl)cyklohexan1,3dion

920 g/kg

Nečistota 1-kyan-6-mesyl-7-nitro-9H-xanthen-9-on pocházející z výroby je považována za toxikologicky závažnou a její obsah v technickém výrobku musí zůstat nižší než 0,0002 % (hmot.).

1. října 2003

30. září 2013

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání mesotrionu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2003.

62

Fenamidon

CAS 161326-34-7

CIPAC 650

(S)-1-anilino-4-fenyl-4-methyl-2-(methylsulfanyl)imidazol-5(4H)-on

975 g/kg

1. října 2003

30. září 2013

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fenamidonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly:

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových členovců,

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

63

Isoxaflutol

CAS 141112-29-0

CIPAC 575

5-cyklopropyl-4-[2-mesyl-4-(trifluormethyl)benzoyl]isoxazol

950 g/kg

1. října 2003

30. září 2013

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání isoxaflutolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2003. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika nebo zahájeny monitorovací programy.

64

Flurtamon

CAS 96525-23-4

(RS)-2-fenyl-5-(methylamino)-4-[3-(trifluormethyl)fenyl]furan-3(2H)-on

960 g/kg

1. ledna 2004

31. prosince 2013

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání flurtamonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly:

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

věnovat zvláštní pozornost ochraně řas a dalších vodních rostlin.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

65

Flufenacet

CAS 142459-58-3

CIPAC 588

4′-fluor-N-isopropyl-2-{[5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]oxy}acetanilid

950 g/kg

1. ledna 2004

31. prosince 2013

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání flufenacetu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly:

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

věnovat zvláštní pozornost ochraně řas a vodních rostlin,

věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

66

Jodosulfuron

CAS 185119-76-0 (výchozí látka)

144550-36-7 (jodosulfuron-methyl-natrium)

CIPAC 634 (výchozí látka)

634.501 (jodosulfuron-methyl-natrium)

4-jod-2-{[3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)ureido]sulfonyl}benzoová kyselina

910 g/kg

1. ledna 2004

31. prosince 2013

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání jodosulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly:

věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod jodosulfuronem a jeho metabolity, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních rostlin.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

67

Dimethenamid-P

CAS 163515-14-8

CIPAC 638

(S)-2-chlor-N-(2,4-dimethyl-3-thienyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamid

890 g/kg (předběžná hodnota založená na údajích z pilotní výroby)

1. ledna 2004

31. prosince 2013

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dimethenamidu-P, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly:

věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod metabolity dimethenamidu-P, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních ekosystémů, zejména vodních rostlin.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

Členské státy informují Komisi v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 1107/2009 o specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu.

68

Pikoxystrobin

CAS 117428-22-5

CIPAC 628

methyl-(E)-3-methoxy-2-[2-({[6-(trifluormethyl)-2-pyridyl]oxy}methyl)fenyl]akrylát

950 g/kg (předběžná hodnota založená na údajích z pilotní výroby)

1. ledna 2004

31. prosince 2013

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pikoxystrobinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly:

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

věnovat zvláštní pozornost ochraně půdních organismů,

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních ekosystémů.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

Členské státy informují Komisi v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 1107/2009 o specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu.

69

Fosthiazát

CAS 98886-44-3

CIPAC 585

(RS)-S-sek-butyl-O-ethyl-(2-oxo-1,3-thiazolidin-3-yl)fosfonothioát

930 g/kg

1. ledna 2004

31. prosince 2013

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid a nematicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fosthiazátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly:

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků a volně žijících savců, zejména je-li tato látka používána v období hnízdění,

věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových půdních organismů.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika. S cílem zmírnit možné riziko pro drobné ptactvo musí povolení vyžadovat dosažení vysokého stupně zapravení granulí do půdy.

Členské státy informují Komisi v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 1107/2009 o specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu.

70

Silthiofam

CAS 175217-20-6

CIPAC 635

N-allyl-4,5-dimethyl-2-(trimethylsilyl)thiofen-3-karboxamid

950 g/kg

1. ledna 2004

31. prosince 2013

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Jiná použití než k ošetření osiva dosud nejsou dostatečně podložená údaji. Aby byla povolení takových použití podložená, musí být získány a členským státům předloženy údaje a informace prokazující jejich přijatelnost pro spotřebitele, obsluhu a životní prostředí.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání silthiofamu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy. V případě potřeby musí být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

71

Coniothyrium minitans

Kmen CON/M/91-08 (DSM 9660)

CIPAC 614

Nepoužije se

Podrobné údaje o čistotě a kontrole produkce jsou uvedeny ve zprávě o přezkoumání

1. ledna 2004

31. prosince 2013

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při udělování povolení musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Coniothyrium minitans, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003.

Při tomto celkovém hodnocení:

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby podmínky povolení obsahovaly vhodná ochranná opatření.

72

Molinát

CAS 2212-67-1

CIPAC 235

 

Sethylazepan1karbothioát;

 

Sethylperhydroazepin1karbothioát;

 

Sethylperhydroazepin1thiokarboxylát

950 g/kg

1. srpna 2004

31. července 2014

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání molinátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003. Při tomto celkovém hodnocení:

by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblasti s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,

by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost možnosti přenosu látky na krátkou vzdálenost vzduchem.

73

Thiram

CAS 137-26-8

CIPAC 24

 

tetramethylthiuramdisulfid;

 

bis(dimethylthiokarbamoyl)disulfid

960 g/kg

1. srpna 2004

31. července 2014

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid nebo repelent.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání thiramu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003. Při tomto celkovém hodnocení:

by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika,

by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně drobných savců a ptáků, je-li látka používána k ošetření osiva pro jarní výsevy. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

74

Ziram

CAS 137-30-4

CIPAC 31

zinkbis(dimethyldithiokarbamát)

950 g/kg (specifikace FAO)

 

Arsen: nejvýše 250 mg/kg

 

Voda: nejvýše 1,5 %

1. srpna 2004

31. července 2014

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid nebo repelent.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání ziramu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. července 2003. Při tomto celkovém hodnocení:

by měly členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových členovců a vodních organismů. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika,

by měly členské státy sledovat stav akutní dietární expozice spotřebitelů s ohledem na budoucí změny maximálních limitů reziduí.

75

Mesosulfuron

CAS 400852-66-6

CIPAC 441

2-{[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureido]sulfonyl}-4-[(methansulfonamido)methyl]benzoová kyselina

930 g/kg

1. dubna 2004

31. března 2014

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání mesosulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. října 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly:

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních rostlin,

věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod mesosulfuronem a jeho metabolity, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

76

Propoxykarbazon

CAS 145026-81-9

CIPAC 655

methyl-2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) karboxamidosulfonylbenzoát

≥ 950 g/kg (vyjádřeno jako propoxykarbazon-Na)

1. dubna 2004

31. března 2014

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání propoxykarbazonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. října 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly:

věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod propoxykarbazonem a jeho metabolity, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních ekosystémů, zejména vodních rostlin.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

77

Zoxamid

CAS 156052-68-5

CIPAC 640

(RS)-3,5-dichlor-N-(3-chlor-1-ethyl-1-methylacetonyl)-4-methylbenzamid

950 g/kg

1. dubna 2004

31. března 2014

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání zoxamidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. října 2003.

78

Chlorprofam

CAS 101-21-3

CIPAC 43

isopropyl-(3-chlorfenyl)-karbamát

975 g/kg

1. února 2005

31. ledna 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid a prostředek proti klíčení.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chlorprofamu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. listopadu 2003. Při tomto celkovém hodnocení by měly členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy, spotřebitelů a necílových členovců. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

79

Kyselina benzoová

CAS 65-85-0

CIPAC 622

kyselina benzoová

990 g/kg

1. června 2004

31. května 2014

Povolena mohou být pouze použití jako dezinfekční prostředek.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání kyseliny benzoové, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. listopadu 2003.

80

Flazasulfuron

CAS 104040-78-0

CIPAC 595

***1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluormethyl-2-pyridylsulfonyl)močovina

940 g/kg

1. června 2004

31. května 2014

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání flazasulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. listopadu 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly:

věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních rostlin.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

Členské státy informují Komisi v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 1107/2009 o specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu.

81

Pyraklostrobin

CAS 175013-18-0

CIPAC 657

methyl N-(2-{[1-(4-chlorofenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}fenyl) N-methoxy karbamát

975 g/kg

Dimethyl-sulfát (DMS), nečistota vznikající při výrobě, je považovaná za rizikovou z toxikologického hlediska a její koncentrace v technickém produktu nesmí překročit 0,0001 %.

1. června 2004

31. května 2014

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid nebo regulátor růstu rostlin.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pyraklostrobinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. listopadu 2003. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly:

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů, zejména ryb,

věnovat zvláštní pozornost ochraně půdních členovců a žížal.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

Členské státy informují Komisi v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 1107/2009 o specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu.

82

Chinoxyfen

CAS 124495-18-7

CIPAC 566

5,7dichlor4(4fluorfenoxy)chinolin

970 g/kg

1. září 2004

31. srpna 2014

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chinoxyfenu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. listopadu 2003.

Členské státy by měly věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů. V ohrožených oblastech musí být podle potřeby uplatněna opatření ke zmírnění rizika a zahájeny programy monitorování.

83

Alfa-cypermethrin

CAS 67375-30-8

CIPAC

racemát sestávající z

 

(S)-α-kyan-3-fenoxybenzyl-(1R)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylátu

a

 

(R)-α-kyan-3-fenoxybenzyl-(1S)-cis-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyklopropankarboxylátu

(= pár 2 cis- izomerů cypermethrinu)

930 g/kg pro 2 cis-izomery

1. března 2005

28. února 2015

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání alfa-cypermethrinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 13. února 2004. Při tomto celkovém hodnocení:

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů, včel a necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika,

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly vhodná ochranná opatření.

84

Benalaxyl

CAS 71626-11-4

CIPAC 416

methyl-N-(fenylacetyl)-N-(2,6-dimethylfenyl)-DL-alaninát

960 g/kg

1. března 2005

28. února 2015

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání benalaxylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 13. února 2004. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

85

Bromoxynil

CAS 1689-84-5

CIPAC 87

3,5-dibrom-4-hydroxybenzonitril

970 g/kg

1. března 2005

28. února 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání bromoxynilu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 13. února 2004. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků a volně žijících savců, zejména je-li látka aplikována v zimě, a ochraně vodních organismů. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

86

Desmedifam

CAS 13684-56-5

CIPAC 477

 

ethyl-[(3′-fenylkarbamoyl)oxy]karbanilát

 

ethyl-[(3-fenylkarbamoyl)oxy]fenylkarbamát

min. 970 g/kg

1. března 2005

28. února 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání desmedifamu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 13. února 2004. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a žížal. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

87

Ioxynil

CAS 13684-83-4

CIPAC 86

4-hydroxy-3,5-dijodbenzonitril

960 g/kg

1. března 2005

28. února 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání ioxynilu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 13. února 2004. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků a volně žijících savců, zejména je-li látka aplikována v zimě, a ochraně vodních organismů. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

88

Fenmedifam

CAS 13684-63-4

CIPAC 77

 

methyl-3-[(3-methylkarbaniloyl)oxy]karbanilát;

 

[(3-methoxykarbonyl)amino]fenyl-3′-methylkarbanilát

min. 970 g/kg

1. března 2005

28. února 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fenmedifamu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 13. února 2004. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

89

Pseudomonas chlororaphis

Kmen: MA 342

CIPAC 574

Nepoužije se

Množství sekundárního metabolitu 2,3-deepoxy-2,3-didehydro-rhizoxinu (DDR) ve fermentátu v okamžiku formulace přípravku nesmí překročit mez stanovitelnosti (LOQ = 2 mg/l).

1. října 2004

30. září 2014

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid k moření osiva v uzavřených zařízeních pro moření osiva.

Při udělování povolení musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Pseudomonas chlororaphis, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 30. března 2004.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

90

Mepanipyrim

CAS 110235-47-7

CIPAC 611

N-(4-methyl-6-prop-1-yn-1-ylpyrimidin-2-yl)anilin

960 g/kg

1. října 2004

30. září 2014

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání mepanipyrimu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 30. března 2004.

Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

91

Acetamiprid

CAS 160430-64-8

CIPAC Dosud nepřiděleno

(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-kyano-N1-methylacetamidin

≥ 990 g/kg

1. ledna 2005

31. prosince 2014

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání acetamipridu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 29. června 2004.

Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly:

věnovat zvláštní pozornost expozici pracovníků,

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

92

Thiakloprid

CAS 111988-49-9

CIPAC 631

(Z)-N-{3-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}kyanamid

≥ 975 g/kg

1. ledna 2005

31. prosince 2014

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání thiaklopridu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 29. června 2004.

Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly:

věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových členovců,

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů,

věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

93

Ampelomyces quisqualis

Kmen: AQ 10

Sbírka kultur č. CNCM I-807

CIPAC

Nepřiděleno

Nepoužije se

 

1. dubna 2005

31. března 2015

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při udělování povolení musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Ampelomyces quisqualis, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 8. října 2004.

94

Imazosulfuron

CAS 122548-33-8

CIPAC 590

1-(2-chloroimidazo[1,2-α]pyridin-3-ylsul-fonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)močovina

≥ 980 g/kg

1. dubna 2005

31. března 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání imazosulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 8. října 2004.

Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních a suchozemských necílových rostlin. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

95

Laminarin

CAS 9008-22-4

CIPAC 671

(1→3)-β-D-glukan

(dle IUPAC-IUB Komise pro biochemické názvosloví)

≥ 860 g/kg sušiny

1. dubna 2005

31. března 2015

Povolena mohou být pouze použití jako spouštěč sebeobranného mechanismu plodiny.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání laminarinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 8. října 2004.

96

Methoxyfenozid

CAS 161050-58-4

CIPAC 656

N-terc-butyl-N′-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazid

≥ 970 g/kg

1. dubna 2005

31. března 2015

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání methoxyfenozidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 8. října 2004.

Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně suchozemských a vodních necílových členovců.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

97

S-metolachlor

CAS 87392-12-9

(S-izomer)

178961-20-1 (R-izomer)

CIPAC 607

směs:

 

(aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamid (80–100 %)

a

 

(aRS, 1 S)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamid (20–0 %)

≥ 960 g/kg

1. dubna 2005

31. března 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání s-metolachloru, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 8. října 2004.

Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly:

věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, zejména účinnou látkou a jejími metabolity CGA 51202 a CGA 354743, je-li látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních rostlin.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

98

Gliocladium catenulatum

Kmen: J1446

Sbírka kultur č. DSM 9212

CIPAC

Nepřiděleno

Nepoužije se

 

1. dubna 2005

31. března 2015

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

Při udělování povolení musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Gliocladium catenulatum, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 30. března 2004.

Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy a pracovníků. V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

99

Etoxazol

CAS 153233-91-1

CIPAC 623

(RS)-5-terc-butyl-2-[2-(2,6-difluorofenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-4-yl] fenetol

≥ 948 g/kg

1. června 2005

31. května 2015

Povolena mohou být pouze použití jako akaricid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání etoxazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2004.

Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

100

Tepraloxydim

CAS 149979-41-9

CIPAC 608

(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-chloroallyloxyimino]propyl}-3-hydroxy-5-perhydropyran-4-ylcyclohex-2-en-1-on

≥ 920 g/kg

1. června 2005

31. května 2015

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tepraloxydimu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. prosince 2004.

Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně suchozemských necílových členovců.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

101

Chlorthalonil

CAS 1897-45-6

CIPAC 288

tetrachloroisofthalonitril

985 g/kg

Hexachlorbenzen: nejvýše 0,04 g/kg

Dekachlorbifenyl: nejvýše 0,03 g/kg

1. března 2006

28. února 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chlorthalonilu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. února 2005.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně:

vodních organismů,

podzemních vod, zejména pokud jde o účinnou látku a její metabolity R417888 a R611965 (SDS46851), je-li tato látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

Podmínky použití by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

102

Chlortoluron (bez stereochemického označení)

CAS 15545-48-9

CIPAC 217

3-(3-chlor-p-tolyl)-1,1-dimethylmočovina

975 g/kg

1. března 2006

28. února 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chlortoluronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. února 2005. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,

103

Cypermethrin

CAS 52315-07-8

CIPAC 332

(RS)-α-kyan-3 fenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyklopropan-1-karboxylát

(4 dvojice izomerů: cis 1, cis-2, trans-3, trans-4)

900 g/kg

1. března 2006

28. února 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cypermethrinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. února 2005. Při tomto celkovém hodnocení:

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů, včel a necílových členovců. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat ochranná opatření.

104

Daminozid

CAS 1596-84-5

CIPAC 330

N-(dimethylamino)sukcinamová kyselina

990 g/kg

Nečistoty:

N-nitrosodimethylamin: nejvýše 2,0 mg/kg

1,1-dimethylhydrazin: nejvýše 30 mg/kg

1. března 2006

28. února 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu u nejedlých plodin.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání daminozidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. února 2005. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a pracovníků po opětovném vstupu. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat ochranná opatření.

105

Thiofanát-methyl (bez stereochemického označení)

CAS 23564-05-8

CIPAC 262

dimethyl-4,4′-(o-fenylen)bis(3-thioallofanát)

950 g/kg

1. března 2006

28. února 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání thiofanát-methylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. února 2005. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů, žížal a dalších půdních makroorganismů. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,

106

Tribenuron

CAS 106040-48-6 (tribenuron)

CIPAC 546

2-[4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl(methyl)karbamoylsulfamoyl]benzoová kyselina

950 g/kg (vyjádřeno jako tribenuron-methyl)

1. března 2006

28. února 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tribenuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. února 2005. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně suchozemských necílových rostlin, vyšších vodních rostlin a podzemních vod za citlivých podmínek. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

107

MCPA

CAS 94-74-6

CIPAC 2

kyselina 4-chloro-o-tolyloxyoctová

≥ 930 g/kg

1. května 2006

30. dubna 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání MCPA, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2005.

Členské státy by měly věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblasti s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.

108

MCPB

CAS 94-81-5

CIPAC 50

kyselina 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butanová

≥ 920 g/kg

1. května 2006

30. dubna 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání MCPB, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. dubna 2005.

Členské státy by měly věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblasti s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.

109

Bifenazát

CAS 149877-41-8

CIPAC 736

isopropyl-2-(4-methoxybifenyl-3-yl)hydrazin-1-karboxylát

≥ 950 g/kg

1. prosince 2005

30. listopadu 2015

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako akaricid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících bifenazát pro jiná použití než u okrasných rostlin ve sklenících musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání bifenazátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. června 2005.

110

Milbemektin

Milbemektin je směs M.A3 a M.A4

CAS

 

M.A3: 51596-10-2

 

M.A4: 51596-11-3

CIPAC 660

 

M.A3: (1′R,4′S,5S,6R,6′R,8′R,10′E,13′R,14′E,16′E,20′R,21′R,22′Z,24′S)-21′,24′-dihydroxy-5,6,11′,13′,22′-pentamethyl-3,4,5,6-tetrahydrospiro[pyran-2,6′-[3,7,19]trioxatetracyklo[15.6.1.14,8.020,24] pentakosa[10,14,16,22]tetraen]-2′-on

 

M.A4: (1′R,4′S,5S,6R,6′R,8′R,10′E,13′R,14′E,16′E,20′R,21′R,22′Z,24′S)-6-ethyl-21′,24′-dihydroxy-5,11′,13′,22′-tetramethyl-3,4,5,6-tetrahydrospiro[pyran-2,6′-[3,7,19]trioxatetracyklo[15.6.1.14,8.020,24] pentakosa[10,14,16,22]tetraen]-2′-on

≥ 950 g/kg

1. prosince 2005

30. listopadu 2015

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako akaricid nebo insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání milbemektinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. června 2005.

Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

111

Chlorpyrifos

CAS 2921-88-2

CIPAC 221

O,O-diethyl ester kyseliny O-(3,5,6-trichlor-2-pyridyl)thiofosforečné

≥ 970 g/kg

Za toxikologicky významnou se považuje nečistota O,O,O,O-tetraethyl dithiopyrofosfát (sulfotep) a jako nejvyšší přípustná hodnota byly stanoveny 3 g/kg.

1. července 2006

30. června 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chlorpyrifosu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. června 2005.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů, včel a necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.

Členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizik pro ptáky a savce. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl chlorpyrifos zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

112

Chlorpyrifos-methyl

CAS 5598-13-0

CIPAC 486

O,O-dimethyl ester kyseliny O-(3,5,6-trichlor-2-pyridyl)thiofosforečné

≥ 960 g/kg

Za toxikologicky významné se považují nečistoty O,O,O,O-tetramethyl dithiopyrofosfát (sulfotep) a O,O,O-trimethyl-O-(3,5,6-trichloro-2-pyridinyl) difosforodithioát (sulfotep – ester). Jako nejvyšší přípustná hodnota bylo u každé z nečistot stanoveno 5 g/kg.

1. července 2006

30. června 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chlorpyrifos-methylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. června 2005.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů, včel a necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.

Členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky a savce při venkovním použití této látky. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl chlorpyrifos-methyl zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

113

Maneb

CAS 12427-38-2

CIPAC 61

N,N′-ethylenbis(dithiokarbamát), polymerní manganatý komplex

≥ 860 g/kg

Ethylenthiomočovina, nečistota vznikající při výrobě, je považována za rizikovou z toxikologického hlediska, a nesmí proto přesáhnout 0,5 % obsahu manebu.

1. července 2006

30. června 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání manebu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. června 2005.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost reziduím v potravinách a zhodnotit dietární expozici spotřebitelů.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů a necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika.

Členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky a savce a pro vývojovou toxicitu.

Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl maneb zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

114

Mankozeb

CAS 8018-01-7 (dříve 8065-67-5)

CIPAC 34

N,N′-ethylenbis(dithiokarbamát), polymerní manganato-zinečnatý komplex

≥ 800 g/kg

Ethylenthiomočovina, nečistota vznikající při výrobě, je považována za rizikovou z toxikologického hlediska, a nesmí proto přesáhnout 0,5 % obsahu mankozebu.

1. července 2006

30. června 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání mankozebu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. června 2005.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost reziduím v potravinách a zhodnotit dietární expozici spotřebitelů.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů a necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika.

Členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky a savce a pro vývojovou toxicitu.

Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl mankozeb zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

115

Metiram

CAS 9006-42-2

CIPAC 478

N,N′-ethylenbis(dithiokarbamát), polymerní amminzinečnatý komplex a poly(ethylenthiuramdisulfid)

≥ 840 g/kg

Ethylenthiomočovina, nečistota vznikající při výrobě, je považována za rizikovou z toxikologického hlediska, a nesmí proto přesáhnout 0,5 % obsahu metiramu.

1. července 2006

30. června 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metiramu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 3. června 2005.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost reziduím v potravinách a zhodnotit dietární expozici spotřebitelů.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů a necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika.

Členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizik pro ptáky a savce. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl metiram zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

116

Oxamyl

CAS 23135-22-0

CIPAC 342

methyl-2-(dimethylamino)-N-[(methylkarbamoyl)oxy]-2-oxothioacetimidát

970 g/kg

1. srpna 2006

31. července 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako nematicid a insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání oxamylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. července 2005. Při tomto celkovém hodnocení

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků a savců, žížal, vodních organismů, povrchových vod a podzemních vod za citlivých podmínek.

Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat ochranná opatření.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro kontaminaci podzemních vod v kyselých půdách a pro ptáky, savce a žížaly. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl oxamyl zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

117

1-methylcyklopropen (obecný název podle ISO nebude pro tuto účinnou látku zvažován)

CAS 3100-04-7

CIPAC Nepřiděleno

1-methylcykloprop-1-en

≥ 960 g/kg

Nečistoty 1-chlor-2-methylprop-1-en a 3-chlor-2-methylprop-1-en, které vznikají při výrobě 1-methylcyklopropenu, jsou toxikologicky významné a žádná z nich nesmí překročit 0,5 g/kg v technickém materiálu.

1. dubna 2006

31. března 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin pro posklizňové skladování v utěsnitelných skladech.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání 1-methylcyklopropenu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. září 2005.

118

Forchlorfenuron

CAS 68157-60-8

CIPAC 633

1-(2-chlorpyridin-4-yl)-3-fenylmočovina

≥ 978 g/kg

1. dubna 2006

31. března 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících forchlorfenuron pro jiná použití než u rostlin kiwi musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání forchlorfenuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. září 2005.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

119

Indoxakarb

CAS 173584-44-6

CIPAC 612

methyl-(S)-N-[7-chlor-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxykarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylkarbonyl]-4′-(trifluormethoxy)karbanilát

TC (technický materiál): ≥ 628 g/kg indoxakarbu

1. dubna 2006

31. března 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání indoxakarbu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. září 2005.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů.

Podmínky použití by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

120

Warfarin

CAS 81-81-2

CIPAC 70

(RS)-4-hydroxy-3-(3-oxo-1-fenylbutyl)kumarin 3-(-acetonyl-benzyl)-4-hydroxykumarin

≥ 990 g/kg

1. října 2006

30. září 2013

ČÁST A

Povolena jsou pouze použití jako rodenticid ve formě předpřipravených návnad, případně umístěných ve speciálně konstruovaných zásobnících.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání warfarinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. září 2005. Při tomto celkovém hodnocení by členské státy měly věnovat zvláštní pozornost ochraně obsluhy, ptáků a necílových savců.

V případě potřeby by měla být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

121

Klothianidin

CAS 210880-92-5

CIPAC 738

(E)-1-(2-chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidin

≥ 960 g/kg

1. srpna 2006

31. července 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

Za účelem ochrany necílových organismů, zejména včel, v případě použití k ošetření osiva:

nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. V těchto zařízeních se musí používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy,

pro setbu se použije adekvátní vybavení, které zajistí vysoký stupeň zapravení do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu.

Členské státy zajistí, aby:

označení ošetřeného osiva obsahovalo informaci, že osivo bylo ošetřeno klothianidinem, a aby uvádělo opatření ke zmírnění rizika stanovená v povolení přípravku,

podmínky povolení, zejména pro aplikace postřikem, zahrnovaly případně opatření ke zmírnění rizika na ochranu včel,

byly podle potřeby zahájeny programy monitorování s cílem ověřit skutečnou expozici včel klothianidinu v oblastech, které ve velké míře využívají včely pro vyhledávání potravy nebo včelaři.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání klothianidinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. ledna 2006.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

věnovat zvláštní pozornost nebezpečí pro ptáky a savce živící se zrním, pokud se látka používá k moření osiva.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

122

Pethoxamid

CAS 106700-29-2

CIPAC 655

2-chloro-N-(2-ethoxyethyl)-N-(2-methyl-1-phenylprop-1-enyl)acetamid

≥ 940 g/kg

1. srpna 2006

31. července 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pethoxamidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. ledna 2006.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodního prostředí, zejména vyšších vodních rostlin.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Členské státy informují Komisi v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 1107/2009 o specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu.

123

Klodinafop

CAS 114420-56-3

CIPAC 683

(R)-2-{4-[(5-chlor-3-fluor-2-pyridyl)oxy]fenoxy}propanová kyselina

≥ 950 g/kg (vyjádřeno jako klodinafop-propargyl)

1. února 2007

31. ledna 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání klodinafopu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. ledna 2006.

124

Pirimikarb

CAS 23103-98-2

CIPAC 231

2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl-dimethylkarbamát

≥ 950 g/kg

1. února 2007

31. ledna 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pirimikarbu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. ledna 2006.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení dlouhodobého rizika pro ptáky a možné kontaminace podzemních vod, zejména pokud jde o metabolit R35140. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl pirimikarb zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

125

Rimsulfuron

CAS 122931-48-0 (rimsulfuron)

CIPAC 716

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-[3-(ethylsulfonyl)pyridin-2-sulfonyl]močovina

≥ 960 g/kg (vyjádřeno jako rimsulfuron)

1. února 2007

31. ledna 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání rimsulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. ledna 2006.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost ochraně necílových rostlin a podzemních vod za citlivých podmínek. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

126

Tolklofos-methyl

CAS 57018-04-9

CIPAC 479

 

O-(2,6-dichlor-p-tolyl)-O,O-dimethyl-fosforothioát

 

O-(2,6-dichlor-4-methylfenyl)-O,O-dimethyl-fosforothioát

≥ 960 g/kg

1. února 2007

31. ledna 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tolklofos-methyl pro jiná použití než ošetření sadbových hlíz brambor před výsadbou a ošetření půdy u salátu ve sklenících věnují členské státy zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tolklofos-methylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. ledna 2006.

127

Tritikonazol

CAS 131983-72-7

CIPAC 652

(±)-(E)-5-(4-chlorbenzyliden)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyklopentan-1-ol

≥ 950 g/kg

1. února 2007

31. ledna 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tritikonazol pro jiná použití než ošetření osiva musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tritikonazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. ledna 2006. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat ochranná opatření,

věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, zejména touto vysoce perzistentní účinnou látkou a jejím metabolitem RPA 406341, v ohrožených oblastech,

věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků živících se zrním (dlouhodobé riziko).

Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy musí požádat o předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky živící se zrním. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl tritikonazol zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

128

Dimoxystrobin

CAS 149961-52-4

CIPAC 739

(E)-2-{2-[(2,5-dimethylfenoxy)methyl]fenyl}-2-(methoxyimino)-N-methylacetamid

≥ 980 g/kg

1. října 2006

30. září 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících dimoxystrobin pro použití ve vnitřních prostorách musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dimoxystrobinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. ledna 2006.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, pokud je tato účinná látka používána v případech, kdy je faktor intercepce na plodinách nízký, nebo v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy musí požádat o předložení:

propracovanějšího posouzení rizika pro ptáky a savce s ohledem na účinnou látku jako součást přípravku,

komplexního posouzení rizika pro vodní ekosystém při zohlednění vysokého chronického rizika pro ryby a účinnosti případných opatření ke zmírnění rizika, zejména s ohledem na odtok a odvodňování.

Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl dimoxystrobin zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

129

Klopyralid

CAS 1702-17-6

CIPAC 455

kyselina 3,6-dichlorpyridin-2-karboxylová

≥ 950 g/kg

1. května 2007

30. dubna 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících klopyralid pro jiná použití než jarní aplikace musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání klopyralidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. dubna 2006.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně necílových rostlin a podzemních vod za citlivých podmínek. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a v ohrožených oblastech by měly být podle potřeby zahájeny programy monitorování za účelem ověření možné kontaminace podzemních vod.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit výsledky týkající se metabolismu zvířat. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl klopyralid zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

130

Cyprodinil

CAS 121522-61-2

CIPAC 511

N-(4-cyklopropyl-6-methylpyrimidin-2-yl)anilin

≥ 980 g/kg

1. května 2007

30. dubna 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cyprodinilu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. dubna 2006.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců a vodních organismů. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky a savce a možné přítomnosti reziduí metabolitu CGA 304075 v potravinách živočišného původu. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl cyprodinil zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

131

Fosetyl

CAS 15845-66-6

CIPAC 384

ethyl-hydrogen-fosfonát

≥ 960 g/kg (vyjádřeno jako fosetyl-Al)

1. května 2007

30. dubna 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fosetylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. dubna 2006.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů a necílových členovců.

Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro necílové členovce, zejména s ohledem na znovuobnovení jejich populace na ošetřeném pozemku, a pro býložravé savce. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl fosetyl zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

132

Trinexapak

CAS 104273-73-6

CIPAC 732

kyselina 4-(cyklopropylhydroxymethyliden)-3,5-dioxocyklohexan-1-karboxylová

≥ 940g/kg (vyjádřeno jako trinexapak-ethyl)

1. května 2007

30. dubna 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání trinexapaku, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. dubna 2006.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků a savců.

Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

133

Dichlorprop-P

CAS 15165-67-0

CIPAC 476

(R)-2-(2,4-dichlorfenoxy)propanová kyselina

≥ 900 g/kg

1. června 2007

31. května 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dichlorpropu-P, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. května 2006.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů a necílových rostlin. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit výsledky týkající se metabolismu zvířat a posouzení rizika akutní a krátkodobé expozice pro ptáky a akutní expozice pro býložravé savce.

Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl dichlorprop-P zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

134

Metconazol

CAS 125116-23-6 (bez stereochemického označení)

CIPAC 706

(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-chlorobenzyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol

≥ 940 g/kg

(suma cis- a trans-izomerů)

1. června 2007

31. května 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid a regulátor růstu rostlin.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metconazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. května 2006.

Při tomto celkovém hodnocení:

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů, ptáků a savců. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika,

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat ochranná opatření.

135

Pyrimethanil

CAS 53112-28-0

CIPAC Nepřiděleno

N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)anilin

≥ 975 g/kg

(Nečistota kyanamid, která vzniká při výrobě, je toxikologicky významná a nesmí překročit 0,5 g/kg v technickém materiálu)

1. června 2007

31. května 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pyrimethanilu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. května 2006.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny,

věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků.

Dotčené členské státy si musí vyžádat předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ryby. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl pyrimethanil zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

136

Triklopyr

CAS 055335-06-3

CIPAC 376

kyselina [(3,5,6-trichlor-2-pyridyl)oxy]octová

≥ 960 g/kg

(jako triklopyr butoxyethylester)

1. června 2007

31. května 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících triklopyr pro jiná použití než jarní aplikace na pastvinách a loukách musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání triklopyru, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. května 2006.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod za citlivých podmínek. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a v ohrožených oblastech by měly být v případě potřeby zahájeny programy monitorování,

věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů a necílových rostlin. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení akutního a dlouhodobého rizika pro ptáky a savce a rizika expozice vodních organismů metabolitu 6-chlorpyridin-2-ol. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl triklopyr zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

137

Metrafenon

CAS 220899-03-6

CIPAC 752

3′-brom-2,3,4,6′-tetramethoxy-2′,6-dimethylbenzofenon

≥ 940 g/kg

1. února 2007

31. ledna 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metrafenonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. července 2006.

Členské státy informují Komisi v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 1107/2009 o specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu.

138

Bacillus subtilis

(Cohn 1872)

Kmen QST 713, identický s kmenem AQ 713

Sbírka kultur č. NRRL B -21661

CIPAC Nepřiděleno

Nepoužije se

 

1. února 2007

31. ledna 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Bacillus subtilis, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. července 2006.

139

Spinosad

CAS 131929-60-7 (Spinosyn A)

131929-63-0 (Spinosyn D)

CIPAC 636

 

Spinosyn A:

(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-[(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyl)oxy]-13-{[4-(dimethylamino)-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyl]oxy}-9-ethyl-14-methyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadekahydro-1H-8-oxacyklododeka[b]as-indacen-7,15-dion

 

Spinosyn D:

(2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bS)-2-(6-deoxy-2,3,4-tri-O-methyl-α-L-mannopyranosyloxy)-13-(4-dimethylamino-2,3,4,6-tetradeoxy-ß-D-erythropyranosyloxy)-9-ethyl-4,14-dimethyl-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-hexadekahydro-1H-8-oxacyclododeka[b]as-indacen-7,15-dion

Spinosad je směsí 50–95 % spinosynu A a 5–50 % spinosynu D

≥ 850 g/kg

1. února 2007

31. ledna 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání spinosadu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. července 2006.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů,

věnovat zvláštní pozornost riziku pro žížaly při použití této látky ve sklenících.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

140

Thiamethoxam

CAS 153719-23-4

CIPAC 637

(E,Z)-3-[(2-chlorthiazol-5-yl)methyl]-5-methyl-N-nitro-1,3,5-oxadiazinan-4-imin

≥ 980 g/kg

1. února 2007

31. ledna 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

Za účelem ochrany necílových organismů, zejména včel, v případě použití k ošetření osiva:

nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. V těchto zařízeních se musí používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy,

pro setbu se použije adekvátní vybavení, které zajistí vysoký stupeň zapravení do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu.

Členské státy zajistí, aby:

označení ošetřeného osiva obsahovalo informaci, že osivo bylo ošetřeno thiamethoxamem, a aby uvádělo opatření ke zmírnění rizika stanovená v povolení přípravku,

podmínky povolení, zejména pro aplikace postřikem, zahrnovaly případně opatření ke zmírnění rizika na ochranu včel,

byly podle potřeby zahájeny programy monitorování s cílem ověřit skutečnou expozici včel thiamethoxamu v oblastech, které ve velké míře využívají včely pro vyhledávání potravy nebo včelaři.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání thiamethoxamu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. července 2006.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod, zejména účinnou látkou a jejími metabolity NOA 459602, SYN 501406 a CGA 322704, je-li látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů,

věnovat zvláštní pozornost dlouhodobému nebezpečí pro malé býložravce při použití dané látky při ošetřování osiva.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

141

Fenamifos

CAS 22224-92-6

CIPAC 692

ethyl-3-methyl-4-(methylsulfanyl)fenyl-isopropylfosforamidát

≥ 940 g/kg

1. srpna 2007

31. července 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako nematicid používaný při systému zavlažování kropením ve sklenících s pevnou konstrukcí.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fenamifosu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. července 2006.

Při tomto celkovém hodnocení:

musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně vodních organismů, necílových půdních organismů a podzemních vod za citlivých podmínek.

Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a v ohrožených oblastech by měly být podle potřeby zahájeny programy monitorování za účelem ověření možné kontaminace podzemních vod.

142

Ethefon

CAS 16672-87-0

CIPAC 373

(2-chlorethyl)fosfonová kyselina

≥ 910 g/kg (technický materiál)

Nečistoty MEPHA (2-chlorethyl-hydrogen-(2-chlorethyl)fosfonát) a 1,2-dichlorethan, které vznikají při výrobě (2-chlorethyl)fosfonové kyseliny, jsou toxikologicky významné a nesmí přesáhnout 20 g/kg, resp. 0,5 g/kg v technickém materiálu.

1. srpna 2007

31. července 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání ethefonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. července 2006.

143

Flusilazol (2)

CAS 85509-19-9

CIPAC 435

bis(4-fluorofenyl)(methyl)(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl) silan

925 g/kg

1. ledna 2007

30. června 2008 (2)

ČÁST A

Povolena mohou být jen použití jako fungicid pro tyto plodiny:

obiloviny jiné než rýže, (2)

kukuřice, (2)

semena řepky, (2)

cukrová řepa, (2)

v dávkách nepřesahujících 200 g účinné látky na hektar a aplikaci.

Nesmí být povolena tato použití:

aplikace do ovzduší,

aplikace pomocí zádového a ručního postřikovače, ať už v rámci amatérského či profesionálního použití,

zahrádkářství.

Členské státy zajistí uplatňování všech odpovídajících opatření ke zmírnění rizika. Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně:

vodních organismů. Mezi ošetřenými plochami a útvary povrchových vod musí být dodržována odpovídající vzdálenost. Tato vzdálenost může záviset na tom, zda se použijí, či nepoužijí metody nebo prostředky omezující úlet,

ptáků a savců. Podmínky pro povolení musí zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, jako je uvážlivé načasování aplikace a volba takových forem přípravků, které vzhledem ke svým fyzickým vlastnostem nebo přítomnosti činitelů zajišťujících náležité předcházení riziku minimalizují expozici příslušných druhů,

obsluhy, která musí mít vhodný ochranný oděv, zejména rukavice, kombinézy, gumovou obuv a ochranu obličeje nebo ochranné brýle při míchání, plnění, aplikaci a čištění zařízení, pokud expozici látce přiměřeně nezamezuje zařízení svým konstrukčním návrhem a provedením nebo zvláštní ochranné komponenty, které jsou na zařízení instalovány.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání flusilazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

Členské státy musí zajistit, aby držitelé povolení každý rok nejpozději do 31. prosince hlásili výskyt zdravotních problémů u obsluhy. Členské státy mohou požadovat poskytnutí prvků, jako jsou údaje o prodeji a průzkum způsobů použití, aby bylo možné získat reálnou představu o podmínkách použití a možném toxikologickém dopadu flusilazolu.

Členské státy si vyžádají předložení dalších studií o vlastnostech flusilazolu, které potenciálně narušují činnost žláz s vnitřní sekrecí, do dvou let po přijetí pokynů ke zkouškám Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) ohledně narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí. Zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byl flusilazol zařazen do této přílohy, předložil tyto studie Komisi do dvou let od přijetí výše uvedených pokynů ke zkouškám.

144

Karbendazim (bez stereochemického označení)

CAS 10605-21-7

CIPAC 263

methylbenzimidazol-2-ylkarbamát

980 g/kg

1. ledna 2007

13. června 2011

ČÁST A

Povolena mohou být jen použití jako fungicid pro tyto plodiny:

obiloviny,

semena řepky,

cukrová řepa,

kukuřice,

v dávkách nepřesahujících

0,25 kg účinné látky na hektar a aplikaci v případě obilovin a semen řepky,

0,075 kg účinné látky na hektar a aplikaci v případě cukrové řepy,

0,1 kg účinné látky na hektar a aplikaci v případě kukuřice.

Nesmí být povolena tato použití:

aplikace do ovzduší,

aplikace pomocí zádového a ručního postřikovače, ať už v rámci amatérského či profesionálního použití,

zahrádkářství.

Členské státy zajistí uplatňování všech odpovídajících opatření ke zmírnění rizika. Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochraně:

vodních organismů. Mezi ošetřenými plochami a útvary povrchových vod musí být dodržována odpovídající vzdálenost. Tato vzdálenost může záviset na tom, zda se použijí, či nepoužijí metody nebo prostředky omezující úlet,

žížal a dalších půdních makroorganismů. Podmínky pro povolení musí zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například volbu nejvhodnější kombinace počtu a načasování aplikací, aplikačních dávek a v případě nutnosti koncentrace účinné látky,

ptáků a savců. Podmínky pro povolení musí zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, jako je uvážlivé načasování aplikace a volba takových forem přípravků, které vzhledem ke svým fyzickým vlastnostem nebo přítomnosti činitelů zajišťujících náležité předcházení riziku minimalizují expozici příslušných druhů,

obsluhy, která musí mít vhodný ochranný oděv, zejména rukavice, kombinézy, gumovou obuv a ochranu obličeje nebo ochranné brýle při míchání, plnění, aplikaci a čištění zařízení, pokud expozici látce přiměřeně nezamezuje zařízení svým konstrukčním návrhem a provedením nebo zvláštní ochranné komponenty, které jsou na zařízení instalovány.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání karbendazimu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

Členské státy musí zajistit, aby držitelé povolení každý rok nejpozději do 31. prosince hlásili výskyt zdravotních problémů u obsluhy. Členské státy si mohou vyžádat poskytnutí prvků, jako jsou údaje o prodeji a průzkum způsobů použití, aby bylo možné získat reálnou představu o podmínkách použití a možném toxikologickém dopadu karbendazimu.

145

Kaptan

CAS 133-06-02

CIPAC 40

N-[(trichlormethyl)sulfanyl]cyklohex-4-en-1,2-dikarboximid

≥ 910 g/kg

Nečistoty:

 

Perchlormethylmerkaptan (R005406): nejvýše 5 g/kg

 

Folpet: nejvýše 10 g/kg

 

Chlorid uhličitý: nejvýše 0,1 g/kg

1. října 2007

30. září 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících kaptan pro jiná použití než u rajčat musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání kaptanu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 29. září 2006.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků a opatření ke zmínění rizika pro snížení expozice,

dietární expozici spotřebitelů z hlediska budoucích změn maximálních limitů reziduí,

ochraně podzemních vod za citlivých podmínek. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a v ohrožených oblastech by měly být podle potřeby zahájeny programy monitorování,

ochraně ptáků, savců a vodních organismů. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení dlouhodobého rizika pro ptáky a savce a toxikologické posouzení metabolitů potenciálně přítomných v podzemních vodách za citlivých podmínek. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl kaptan zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

146

Folpet

CAS 133-07-3

CIPAC 75

N-[(trichlormethyl)sulfanyl]ftalimid

≥ 940 g/kg

Nečistoty:

 

Perchlormethylmerkaptan (R005406): nejvýše 3,5 g/kg

 

Chlorid uhličitý: nejvýše 4 g/kg

1. října 2007

30. září 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících folpet pro jiná použití než u ozimé pšenice musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání folpetu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 29. září 2006.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

dietární expozici spotřebitelů z hlediska budoucích změn maximálních limitů reziduí,

ochraně ptáků, savců, vodních a půdních organismů. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky, savce a žížaly. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl folpet zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

147

Formetanát

CAS 23422-53-9

CIPAC 697

3-{[(dimethylamino)methyl]amino}fenyl-methylkarbamát

≥ 910 g/kg

1. října 2007

30. září 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid a akaricid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících formetanát pro jiná použití než u polních rajčat a okrasných keřů musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání formetanátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 29. září 2006.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, necílových členovců a včel a zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly v případě potřeby opatření ke zmírnění rizika,

věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

věnovat zvláštní pozornost dietární expozici spotřebitelů z hlediska budoucích změn maximálních limitů reziduí.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky, savce a necílové členovce. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl formetanát zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

148

Methiokarb

CAS 2032-65-7

CIPAC 165

3,5-dimethyl-4-(methylsulfanyl)fenyl-methylkarbamát

≥ 980 g/kg

1. října 2007

30. září 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako repelent při ošetření osiva, jako insekticid a moluskocid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících methiokarb pro jiná použití než ošetření osiva u kukuřice musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání methiokarbu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 29. září 2006.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců a necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly v případě potřeby opatření ke zmírnění rizika,

věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a okolních osob a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

věnovat zvláštní pozornost dietární expozici spotřebitelů z hlediska budoucích změn maximálních limitů reziduí.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky, savce a necílové členovce a toxikologické posouzení metabolitů potenciálně přítomných v plodinách. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl methiokarb zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

149

Dimethoát

CAS 60-51-5

CIPAC 59

O,O-dimethyl-S-(N-methylkarbamoylmethyl) fosforodithioát; 2-dimethoxy-fosfinothioylthio-N-methylacetamid

≥ 950 g/kg

Nečistoty:

omethoát: nejvýše 2 g/kg

isodimethoát: nejvýše 3 g/kg

1. října 2007

30. září 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dimethoátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 24. listopadu 2006.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů a jiných necílových členovců. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, např. nárazníkové zóny a snížení odtoku vody a úniku z kanalizace do povrchových vod,

věnovat zvláštní pozornost dietární expozici spotřebitelů,

věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky, savce a necílové členovce a toxikologické posouzení metabolitů potenciálně přítomných v plodinách.

Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl dimethoát zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

150

Dimethomorf

CAS 110488-70-5

CIPAC 483

(E,Z) 4-[3-(4-chlorofenyl)-3-(3,4-dimethoxyfenyl)acryloyl]morfolin

≥ 965 g/kg

1. října 2007

30. září 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dimethomorfu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 24. listopadu 2006.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně ptáků, savců a vodních organismů.

Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

151

Glufosinát

CAS 77182-82-2

CIPAC 437.007

ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)fosfinát

950 g/kg

1. října 2007

30. září 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících glufosinát pro jiná použití než v jabloňových sadech, zejména pokud jde o expozici obsluhy a spotřebitelů, musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání glufosinátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 24. listopadu 2006. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy, pracovníků a okolních osob. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat ochranná opatření,

možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

ochraně savců, necílových členovců a necílových rostlin.

Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Příslušné členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro savce a necílové členovce v jabloňových sadech. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl glufosinát zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

152

Metribuzin

CAS 21087-64-9

CIPAC 283

4-amino-6-terc-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-on

≥ 910 g/kg

1. října 2007

30. září 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících metribuzin pro jiná použití než v postemergentním selektivním herbicidu v bramborách musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty jakékoli potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metribuzinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 24. listopadu 2006.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně řas, vodních rostlin, necílových rostlin mimo ošetřovaná pole a zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly v případě potřeby opatření ke zmírnění rizika,

věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších údajů s cílem potvrdit posouzení rizika pro podzemní vody. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl metribuzin zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

153

Fosmet

CAS 732-11-6

CIPAC 318

O,O-dimethyl S-fthalimidomethyl fosforodithioát; N-(dimethoxyfosfinothioylthiomethyl)fatalimid

≥ 950 g/kg

Nečistoty:

fosmetoxon: nejvýše 0,8 g/kg

izofosmet: nejvýše 0,4 g/kg

1. října 2007

30. září 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid a akaricid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fosmetu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 24. listopadu 2006.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků, savců, vodních organismů, včel a jiných necílových členovců. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, např. nárazníkové zóny a snížení odtoku vody a úniku z kanalizace do povrchových vod,

věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních a dýchacích ochranných pomůcek.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky (akutní riziko) a býložravé savce (dlouhodobé riziko). Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl fosmet zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

154

Propamokarb

CAS 24579-73-5

CIPAC 399

propyl 3-(dimethylamino)propylkarbamát

≥ 920 g/kg

1. října 2007

30. září 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících propamokarb pro jiná použití než aplikace na listy musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009, pokud jde o expozici pracovníků, a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání propamokarbu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 24. listopadu 2006.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a pracovníků. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat ochranná opatření,

přenosu reziduí v půdě u víceletých a následných plodin,

ochraně povrchových a podzemních vod v ohrožených oblastech,

ochraně ptáků, savců a vodních organismů. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

155

Ethoprofos

CAS 13194-48-4

CIPAC 218

O-ethyl-S,S-dipropyl-fosforodithioát

> 940 g/kg

1. října 2007

30. září 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako nematicid a insekticid v půdních aplikacích.

Povolení by se měla vydávat pouze profesionálním uživatelům.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících ethoprofos pro jiná použití než u brambor pěstovaných k výživě lidí nebo zvířat musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty jakékoli potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání ethoprofosu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 16. března 2007.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

reziduím a hodnotit dietární expozici spotřebitelů z hlediska budoucích změn maximálních limitů reziduí,

bezpečnosti obsluhy. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních a dýchacích ochranných pomůcek a jiných opatření ke zmírnění rizika, například použití uzavřeného přečerpávacího systému pro distribuci tohoto produktu,

ochraně ptáků, savců, vodních organismů, povrchových a podzemních vod za citlivých podmínek. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny a dosažení úplného vpravení granulí do půdy.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení krátkodobého a dlouhodobého rizika pro ptáky a savce živící se žížalami. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl ethoprofos zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

156

Pirimifos-methyl

CAS 29232-93-7

CIPAC 239

 

O-2-(diethylamino)-6-methylpyrimidin-4-yl

 

O,O-dimethylfosforothioát

> 880 g/kg

1. října 2007

30. září 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid pro posklizňové skladování.

Nesmí být povoleny aplikace pomocí ručního postřikovače.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících pirimifos-methyl pro jiná použití než pro aplikace s automatizovaným systémem v prázdných obilních sýpkách musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pirimifos-methyl, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. března 2007.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků včetně dýchacích ochranných pomůcek a opatření ke zmínění rizika s cílem snížit expozici,

dietární expozici spotřebitelů z hlediska budoucích změn maximálních limitů reziduí.

157

Fipronil

CAS 120068-37-3

CIPAC 581

(±)-5-amino-1-(2,6-dichlor-α,α,α-(trifluormethyl)fenyl]-4-[(trifluormethyl)sulfinyl]pyrazol-3-karbonitril

≥ 950 g/kg

1. října 2007

30. září 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid k ošetření osiva.

Za účelem ochrany necílových organismů, zejména včel:

nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. V těchto zařízeních se musí používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy,

pro setbu se použije adekvátní vybavení, které zajistí vysoký stupeň zapravení do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu.

Členské státy zajistí, aby:

označení ošetřeného osiva obsahovalo informaci, že osivo bylo ošetřeno fipronilem, a aby uvádělo opatření ke zmírnění rizika stanovená v povolení přípravku,

byly podle potřeby zahájeny programy monitorování s cílem ověřit skutečnou expozici včel fipronilu v oblastech, které ve velké míře využívají včely pro vyhledávání potravy nebo včelaři.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fipronilu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 16. března 2007. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

balení výrobků uváděných na trh, aby se zabránilo vzniku nežádoucích produktů fotodegradace,

možnosti kontaminace podzemních vod, zejména metabolity, které jsou perzistentnější než původní látka, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

ochraně ptáků a savců živících se zrním, vodních organismů, necílových členovců a včel.

Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky a savce živící se zrním a včely, zejména včelí plod. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl fipronil zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do jednoho roku od schválení.

158

Beflubutamid

CAS 113614-08-7

CIPAC 662

(RS)-N-benzyl-2-(4-fluoro-3-trifluoromethylfenoxy) butanamid

≥ 970 g/kg

1. prosince 2007

30. listopadu 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání beflubutamidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. května 2007.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy:

věnovat zvláštní pozornost riziku pro vodní organismy.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

159

Jaderný polyedrický virus můry Spodoptera exigua

CIPAC

Nepřiděleno

Nepoužije se

 

1. prosince 2007

30. listopadu 2017

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání JPV Spodoptera exigua, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 15. května 2007.

160

Prosulfokarb

CAS 52888-80-9

CIPAC 539

S-benzyl dipropyl(thiokarbamát)

970 g/kg

1. listopadu 2008

31. října 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání prosulfokarbu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 9. října 2007.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně vodních organismů a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkovou zónu,

ochraně necílových rostlin a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například neošetřené pásmo na poli.

161

Fludioxonyl

CAS 131341-86-1

CIPAC 522

4-(2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrol-3-karbonitril

950 g/kg

1. listopadu 2008

31. října 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících fludioxonyl pro jiná použití než ošetření osiva musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno, a:

věnovat zvláštní pozornost možné kontaminaci podzemních vod v ohrožených oblastech, zejména pokud jde o metabolity fotolýzy v půdě CGA 339833 a CGA 192155,

věnovat zvláštní pozornost ochraně ryb a vodních bezobratlých.

Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fludioxonylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 9. října 2007.

162

Klomazon

CAS 81777-89-1

CIPAC 509

2-(2-chlorobenzyl)-4,4-dimethyl-1,2-oxazolidin-3-on

960 g/kg

1. listopadu 2008

31. října 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání klomazonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 9. října 2007.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně necílových rostlin a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.

163

Benthiavalikarb

CAS 413615-35-7

CIPAC 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]karbamoyl}-2-methylpropyl]karbamát

≥ 910 g/kg

Následující nečistoty jsou považovány za toxikologicky významné a obsah žádné z nich nesmí v technickém výrobku překročit určitou výši:

 

6,6′-difluoro-2,2′-dibenzothiazol: < 3,5 mg/kg

 

bis(2-amino-5-fluorofenyl) disulfid: < 14 mg/kg

1. srpna 2008

31. července 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání benthiavalikarbu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy,

ochraně necílových členovců.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat přiměřená opatření ke zmírnění rizika.

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících benthiavalikarb pro jiná použití než ve sklenících musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Členské státy informují Komisi v souladu s článkem 38 nařízení (ES) č. 1107/2009 o specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu.

164

Boscalid

CAS 188425-85-6

CIPAC 673

2-chloro-N-(4′-chlorobifenyl-2-yl)nicotinamid

≥ 960 g/kg

1. srpna 2008

31. července 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání boscalidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy,

dlouhodobému riziku pro ptáky a půdní organismy,

riziku kumulace v půdě, je-li látka používána u trvalých plodin nebo u následných plodin při střídání plodin.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

165

Karvon

CAS 99-49-0 (směs d/l)

CIPAC 602

5-isopropenyl-2-methylcyklohex-2-en-1-on

≥ 930 g/kg s poměrem d/l nejméně 100:1

1. srpna 2008

31. července 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání karvonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost bezpečnosti obsluhy.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

166

Fluoxastrobin

CAS 361377-29-9

CIPAC 746

(E)-{2-[6-(2-chlorofenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]fenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanon O-methyloxim

≥ 940 g/kg

1. srpna 2008

31. července 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fluoxastrobinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy, zejména při zacházení s neředěným koncentrátem. Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat odpovídající ochranná opatření, jako např. nošení obličejového štítu,

ochraně vodních organismů. V případě potřeby se musí uplatňovat opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny,

množství reziduí metabolitů fluoxastrobinu, pokud je sláma z ošetřených oblastí používána jako krmivo. Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat omezení pro krmení zvířat,

riziku kumulace na povrchu půdy, je-li látka používána u trvalých plodin nebo u následných plodin při střídání plodin.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení:

údajů, které umožní podrobné posouzení rizika pro vodní ekosystém s ohledem na rozprášení, odtok a odvodnění a na účinnost případných opatření ke zmírnění rizika,

údajů o toxicitě metabolitů jiných než krysích, pokud je sláma z ošetřených oblastí používána jako krmivo.

Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl fluoxastrobin zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

167

Paecilomyces lilacinus (Thom)

Samson 1974 kmen 251 (AGAL: č. 89/030550)

CIPAC 753

Nepoužije se

 

1. srpna 2008

31. července 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako nematicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Paecilomyces lilacinus, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy (ačkoli nebylo třeba stanovit přijatelnou úroveň expozice obsluhy, mikroorganismy by měly být obecně považovány za možné senzibilizátory),

ochraně necílových členovců žijících na listech.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

168

Prothiokonazol

CAS 178928-70-6

CIPAC 745

(RS)-2-[2-(1-chlorcyklopropyl)-3-(2-chlorfenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazol-3-thion

≥ 970 g/kg

Následující nečistoty jsou považovány za toxikologicky významné a obsah žádné z nich nesmí v technickém materiálu překročit určitou výši:

Toluen: < 5 g/kg

Prothiokonazol-desthio (2-(1-chlorcyklopropyl)1-(2-chlorfenyl)-3-(1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol): < 0,5 g/kg (LOD)

1. srpna 2008

31. července 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání prothiokonazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy při aplikaci postřikem. Podmínky použití by měly zahrnovat odpovídající ochranná opatření,

ochraně vodních organismů. V případě potřeby se musí uplatňovat opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny,

ochraně ptáků a drobných savců. V případě potřeby musí být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení:

informací, které umožní posouzení expozice spotřebitelů derivátům metabolitů triazolu v základních plodinách, následných plodinách a produktech živočišného původu,

srovnání způsobu působení prothiokonazolu a derivátů metabolitů triazolu za účelem posouzení toxicity způsobené expozicí těmto sloučeninám,

informací zaměřených na dlouhodobé riziko pro ptáky a savce živící se zrním vyplývající z používání prothiokonazolu k ošetření osiva.

Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl prothiokonazol zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

169

Amidosulfuron

CAS 120923-37-7

CIPAC 515

 

3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-methyl-N-methylsulfonyl-aminosulfonyl)močovina

nebo

 

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-mesyl(methyl) sulfamoylmočovina

≥ 970 g/kg

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících amidosulfuron pro jiná použití než na loukách a pastvinách musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání amidosulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně podzemních vod vzhledem k možné kontaminaci podzemních vod některými produkty rozkladu, je-li tato látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

ochraně vodních rostlin.

Pokud jde o tato zjištěná rizika, měla by se v případě potřeby uplatnit opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny.

170

Nicosulfuron

CAS 111991-09-4

CIPAC 709

 

2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylkarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-dimethylnikotinamid

nebo

 

1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-dimethylkarbamoyl-2-pyridylsulfonyl)močovina

≥ 910 g/kg

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání nicosulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 22. ledna 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

možné expozici vodního prostředí metabolitu DUDN v souvislosti s použitím nicosulfuronu v oblastech s citlivými půdními podmínkami,

ochraně vodních rostlin a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny,

ochraně necílových rostlin a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například neošetřené pásmo na poli,

ochraně podzemních a povrchových vod za citlivých půdních a klimatických podmínek.

171

Klofentezin

CAS 74115-24-5

CIPAC 418

3,6-bis(2-chlorfenyl)-1,2,4,5-tetrazin

≥ 980 g/kg (suchého materiálu)

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako akaricid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání klofentezinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. května 2010.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,

bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

možnosti dálkového přenosu vzduchem,

riziku pro necílové organismy. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi nejpozději do 31. července 2011 monitorovací program za účelem posouzení možnosti dálkového atmosférického přenosu klofentezinu a s ním spojených rizik pro životní prostředí. Výsledky uvedeného monitorovacího programu musí být předloženy do 31. července 2013 jako monitorovací zpráva členskému státu zpravodaji a Komisi.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi do 30. června 2012 potvrzující studie pro metabolity klofentezinu týkající se posouzení toxikologického rizika a rizika pro životní prostředí.

172

Dikamba

CAS 1918-00-9

CIPAC 85

3,6-dichlor-2-methoxybenzoová kyselina

≥ 850 g/kg

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dikamba, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

173

Difenokonazol

CAS 119446-68-3

CIPAC 687

(4-chlorfenyl){3-chlor-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]fenyl}ether

≥ 940 g/kg

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání difenokonazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně vodních organismů.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

174

Diflubenzuron

CAS 35367-38-5

CIPAC 339

1-(4-chlorfenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl)močovina

≥ 950 g/kg Nečistota: max. 0,03 g/kg 4-chloranilinu

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání diflubenzuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. května 2010.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,

ochraně vodních organismů,

ochraně suchozemských organismů,

ochraně necílových členovců včetně včel.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat přiměřená opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi do 30. června 2011 potvrzující studie s ohledem na případný toxikologický význam nečistoty a metabolitů 4-chloranilinu (PCA).

175

Imazachin

CAS 81335-37-7

CIPAC 699

2-[(4RS)-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-4,5-dihydroimidazol-2-yl]chinolin-3-karboxylová kyselina

≥ 960 g/kg (racemická směs)

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání imazachinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

176

Lenacil

CAS 2164-08-1

CIPAC 163

3-cyklohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyklopentapyrimidin-2,4(3H)-dion

≥ 975 g/kg

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání lenacilu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. května 2010.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

riziku pro vodní organismy, zejména řasy a vodní rostliny. Podmínky povolení musí zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny mezi ošetřovanými oblastmi a útvary povrchových vod,

ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení musí zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a v ohrožených oblastech musí být v případě potřeby zahájeny programy monitorování za účelem ověření možné kontaminace podzemních vod metabolity IN-KF 313, M1, M2 a M3.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi potvrzující informace o identitě a specifikaci půdních metabolitů Polar B a Polars a metabolitů M1, M2 a M3, které se vyskytly v lysimetrických studiích, a potvrzující údaje o plodinách, které jsou součástí osevního postupu, včetně možných fytotoxických účinků. Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 30. června 2012.

Pokud je v rozhodnutí o klasifikaci lenacilu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3) vyjádřena potřeba dalších informací o významu metabolitů IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M3, Polar B a Polars, vyžádají si dotčené členské státy předložení těchto informací. Zajistí, aby oznamovatel předložil uvedené informace Komisi do šesti měsíců od oznámení tohoto rozhodnutí o klasifikaci.

177

Oxadiazon

CAS 19666-30-9

CIPAC 213

5-terc-butyl-3-(2,4-dichlor-5-isopropoxyfenyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-on

≥ 940 g/kg

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání oxadiazonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. května 2010.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,

možnosti kontaminace podzemních vod metabolitem AE0608022, je-li tato účinná látka používána v situacích, kde mohou být očekávány prodloužené anaerobní podmínky, nebo v oblastech s citlivými půdními nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi:

další studie s cílem řešit možný toxikologický význam nečistoty v navrhované technické specifikaci,

informace s cílem dále vyjasnit přítomnost metabolitu AE0608033 v základních plodinách a v plodinách, které jsou součástí osevního postupu,

další zkoušky u plodin, které jsou součástí osevního postupu (zejména u kořenových plodin a obilí), a studie metabolismu u přežvýkavců s cílem potvrdit posouzení rizik pro spotřebitele,

informace k dalšímu posouzení rizika pro ptáky a savce živící se žížalami a dlouhodobého rizika pro ryby.

Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 30. června 2012.

178

Pikloram

CAS 1918-02-1

CIPAC 174

4-amino-3,5,6-trichlorpyridin-2-karboxylová kyselina

≥ 920 g/kg

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pikloramu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. května 2010.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

možnosti kontaminace podzemních vod, je-li pikloram používán v oblastech s citlivými půdními nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi:

další informace s cílem potvrdit, že analytická metoda monitorování použitá ve zkouškách na rezidua správně kvantifikuje rezidua pikloramu a jeho konjugátů,

studii fotolýzy v půdě s cílem potvrdit zhodnocení rozkladu pikloramu.

Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 30. června 2012.

179

Pyriproxyfen

CAS 95737-68-1

CIPAC 715

(4-fenoxyfenyl)[(2RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl] ether

≥ 970 g/kg

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pyriproxyfenu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. května 2010.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

riziku pro vodní organismy. Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat přiměřená opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi další informace potvrzující posouzení rizika s ohledem na dva body, konkrétně riziko, které představuje pyriproxyfen a metabolit DPH-pyr pro vodní hmyz, a riziko, které představuje pyriproxyfen pro opylovače. Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 30. června 2012.

180

Bifenox

CAS 42576-02-3

CIPAC 413

methyl-5-(2,4-dichlorfenoxy)-2-nitrobenzoát

≥ 970 g/kg Nečistoty:

 

max. 3 g/kg 2,4-dichlorfenolu

 

max. 6 g/kg 2,4-dichloranisolu

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání bifenoxu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. března 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

dietární expozici spotřebitelů reziduím bifenoxu v produktech živočišného původu a v následných plodinách, které jsou součástí osevního postupu.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení:

informací o reziduích bifenoxu a jeho metabolitu hydroxybifenox-kyseliny v potravinách živočišného původu a reziduích bifenoxu v plodinách, které jsou součástí osevního postupu,

informací pro další posouzení dlouhodobého rizika pro býložravé savce vyplývajícího z používání bifenoxu.

Zajistí, aby oznamovatel Komisi tyto potvrzující údaje a informace poskytl do dvou let od schválení.

181

Diflufenikan

CAS 83164-33-4

CIPAC 462

2′,4′-difluor-2-[(3-(trifluormethyl)fenoxy]nikotinanilid

≥ 970 g/kg

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání diflufenikanu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. března 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně vodních organismů. V případě potřeby se musí uplatňovat opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny,

ochraně necílových rostlin. V případě potřeby se musí uplatňovat opatření ke zmírnění rizika, například neošetřená pásma na poli.

182

Fenoxaprop-P

CAS 113158-40-0

CIPAC 484

(2R)-2-{4-[(6-chlorbenzoxazol-2-yl)oxy]-fenoxy}propanová kyselina

≥ 920 g/kg

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fenoxapropu-P, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. března 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně necílových rostlin,

přítomnosti safeneru mefenpyr-diethylu ve formulovaných výrobcích, pokud jde o expozici obsluhy, pracovníků a okolních osob,

perzistenci látky a některých jejích produktů rozkladu v chladnějších zónách a oblastech, kde mohou nastat anaerobní podmínky.

Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

183

Fenpropidin

CAS 67306-00-7

CIPAC 520

1-[(2RS)-3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]piperidin

≥ 960 g/kg (racemát)

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fenpropidinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. března 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně vodních organismů a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení:

informací pro další posouzení dlouhodobého rizika pro býložravé a hmyzožravé ptáky vyplývajícího z používání fenpropidinu.

Zajistí, aby oznamovatel Komisi tyto potvrzující údaje a informace poskytl do dvou let od schválení.

184

Chinoklamin

CAS 2797-51-5

CIPAC 648

2-amino-3-chlor-1,4-naftochinon

≥ 965 g/kg Nečistota:

dichlon (2,3-dichlor-1,4-naftochinon) max. 15 g/kg

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících chinoklamin pro jiná použití než na okrasné rostliny nebo rostliny pěstované ve školkách musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chinoklaminu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 14. března 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy, pracovníků a okolních osob a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně vodních organismů,

ochraně ptáků a drobných savců.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

185

Chloridazon

CAS 1698-60-8

CIPAC 111

5-amino-4-chlor-2-fenylpyridazin-3(2H)-on

920 g/kg

4-amino-5-chlor-izomer, nečistota vznikající při výrobě, je považována za rizikovou z toxikologického hlediska a nesmí přesáhnout 60 g/kg.

1. ledna 2009

31. prosince 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid při aplikaci max. 2,6 kg/ha každý třetí rok na tomtéž poli.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chloridazonu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 4. prosince 2007.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně vodních organismů,

ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a v ohrožených oblastech by měly být v případě potřeby zahájeny programy monitorování za účelem ověření možné kontaminace podzemních vod metabolity B a B1.

186

Tritosulfuron

CAS 142469-14-5

CIPAC 735

1-(4-methoxy-6-trifluoromethyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-(2-trifluoromethyl-benzenesulfonyl)močovina

≥ 960 g/kg

Níže uvedená nečistota, která vzniká při výrobě, je toxikologicky významná a nesmí v technickém materiálu překročit určené množství:

2-amino-4-methoxy-6-(trifluormethyl)-1,3,5-triazin: <0,2 g/kg

1. prosince 2008

30. listopadu 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tritosulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 20. května 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

možné kontaminaci podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

ochraně vodních organismů,

ochraně drobných savců.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

187

Flutolanil

CAS 66332-96-5

CIPAC 524

N-(3-isopropoxyfenyl)-2-trifluormethylbenzamid

≥ 975 g/kg

1. března 2009

28. února 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících flutolanil pro jiná použití než ošetření bramborových hlíz musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání flutolanilu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 20. května 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

188

Benfluralin

CAS 1861-40-1

CIPAC 285

N-butyl-N-ethyl-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidin

≥ 960 g/kg

Nečistoty:

butyl(ethyl)nitrosamin: max. 0,1 mg/kg

1. března 2009

28. února 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících benfluralin pro jiná použití než u salátu a endivie musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání benfluralinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 20. května 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně bezpečnosti obsluhy. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků a opatření ke zmínění rizika pro snížení expozice,

reziduím v potravinách rostlinného a živočišného původu a zhodnotit dietární expozici spotřebitelů,

ochraně ptáků, savců, povrchových vod a vodních organismů. Pokud jde o tato zjištěná rizika, měla by se v případě potřeby uplatnit opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií o metabolismu plodin, které jsou součástí osevního postupu, a studií s cílem potvrdit posouzení rizika s ohledem na metabolit B12 a rizika pro vodní organismy. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl benfluralin zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

189

Fluazinam

CAS 79622-59-6

CIPAC 521

3-chlor-N-(3-chlor-5-trifluormethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluor-2,6-dinitro-p-toluidin

≥ 960 g/kg

Nečistoty:

5-chlor-N-(3-chlor-5-trifluormethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluor-4,6-dinitro-o-toluidin

nejvýše 2 g/kg

1. března 2009

28. února 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících fluazinam pro jiná použití než u brambor musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fluazinamu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 20. května 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků a opatření ke zmínění rizika pro snížení expozice,

reziduím v potravinách rostlinného a živočišného původu a zhodnotit dietární expozici spotřebitelů,

ochraně vodních organismů. Pokud jde o toto zjištěné riziko, měla by se v případě potřeby uplatnit opatření k jeho zmírnění, například nárazníkové zóny.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií s cílem potvrdit posouzení rizika pro vodní organismy a půdní makroorganismy. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl fluazinam zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

190

Fuberidazol

CAS 3878-19-1

CIPAC 525

2-(2′-furyl)benzimidazol

≥ 970 g/kg

1. března 2009

28. února 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících fuberidazol pro jiná použití než moření osiva musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fuberidazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 20. května 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

dlouhodobému riziku pro savce a zajistit, aby podmínky povolení zahrnovaly v případě potřeby opatření ke zmírnění rizika. V takovém případě by mělo být použito odpovídající vybavení, které zajistí vysoký stupeň vpravení do půdy a minimalizaci úniku látky při její aplikaci.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

191

Mepikvat

CAS 15302-91-7

CIPAC 440

1,1-dimethylpiperidinium-chlorid (mepikvat-chlorid)

≥ 990 g/kg

1. března 2009

28. února 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících mepikvat pro jiná použití než u ječmene musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání mepikvatu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 20. května 2008.

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost reziduím v potravinách rostlinného a živočišného původu a zhodnotit dietární expozici spotřebitelů.

192

Diuron

CAS 330-54-1

CIPAC 100

3-(3,4-dichlorfenyl)-1,1-dimethylmočovina

≥ 930 g/kg

1. října 2008

30. září 2018

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid v dávkách nepřesahujících 0,5 kg/ha (plošný průměr).

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání diuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. července 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy: v podmínkách použití musí být v případě potřeby předepsáno použití osobních ochranných prostředků,

ochraně vodních organismů a necílových rostlin.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

193

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai

KMEN: ABTS-1857

Sbírka kultur: č. SD-1372,

KMEN: GC-91

Sbírka kultur: č. NCTC 11821

Nepoužije se

Žádné relevantní nečistoty

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) a GC-91 (SANCO/1538/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

194

Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14)

KMEN: AM65-52

Sbírka kultur: č. ATCC-1276

Nepoužije se

Žádné relevantní nečistoty

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis (sérotyp H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

195

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

 

KMEN: ABTS 351

Sbírka kultur: č. ATCC SD-1275

 

KMEN: PB 54

Sbírka kultur: č. CECT 7209

 

KMEN: SA 11

Sbírka kultur: č. NRRL B-30790

 

KMEN: SA 12

Sbírka kultur: č. NRRL B-30791

 

KMEN: EG 2348

Sbírka kultur: č. NRRL B-18208

Nepoužije se

Žádné relevantní nečistoty

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS 351 (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 a EG 2348 (SANCO/1543/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

196

Bacillus thuringiensis subsp. Tenebrionis

KMEN: NB 176 (TM 14 1)

Sbírka kultur: č. SD-5428

Nepoužije se

Žádné relevantní nečistoty

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

197

Beauveria bassiana

 

KMEN: ATCC 74040

Sbírka kultur: č. ATCC 74040

 

KMEN: GHA

Sbírka kultur: č. ATCC 74250

Nepoužije se

Maximální obsah beauvericinu: 5 mg/kg

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) a GHA (SANCO/1547/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

198

Cydia pomonella Granulovirus (CpGV)

Nepoužije se

Kontaminující mikroorganismy (Bacillus cereus) < 1 × 106 CFU/g

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

199

Lecanicillium muscarium

(dříve Verticilium lecanii)

KMEN: Ve 6

Sbírka kultur: č. CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128

Nepoužije se

Žádné relevantní nečistoty

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Lecanicillium muscarium (dříve Verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

200

Metarhizium anisopliae var. anisopliae

(dříve Metarhizium anisopliae)

KMEN: BIPESCO 5/F52

Sbírka kultur: č. M.a. 43; č. 275-86 (zkratky V275 nebo KVL 275); č. KVL 99-112 (Ma 275 nebo V 275); č. DSM 3884; č. ATCC 90448; č. ARSEF 1095

Nepoužije se

Žádné relevantní nečistoty

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid a akaricid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Metarhizium anisopliae var. anisopliae (dříve Metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 a F52 (SANCO/1862/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

201

Phlebiopsis gigantea

 

KMEN: VRA 1835

Sbírka kultur: č. ATCC 90304

 

KMEN: VRA 1984

Sbírka kultur: č. DSM16201

 

KMEN: VRA 1985

Sbírka kultur: č. DSM 16202

 

KMEN: VRA 1986

Sbírka kultur: č. DSM 16203

 

KMEN: FOC PG B20/5

Sbírka kultur: č. IMI 390096

 

KMEN: FOC PG SP log 6

Sbírka kultur: č. IMI 390097

 

KMEN: FOC PG SP log 5

Sbírka kultur: č. IMI390098

 

KMEN: FOC PG BU 3

Sbírka kultur: č. IMI 390099

 

KMEN: FOC PG BU 4

Sbírka kultur: č. IMI 390100

 

KMEN: FOC PG 410.3

Sbírka kultur: č. IMI 390101

 

KMEN: FOC PG97/1062/116/1.1

Sbírka kultur: č. IMI 390102

 

KMEN: FOC PG B22/SP1287/3.1

Sbírka kultur: č. IMI 390103

 

KMEN: FOC PG SH 1

Sbírka kultur: č. IMI 390104

 

KMEN: FOC PG B22/SP1190/3.2

Sbírka kultur: č. IMI 390105

Nepoužije se

Žádné relevantní nečistoty

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

202

Pythium oligandrum

KMENY: M1

Sbírka kultur: č. ATCC 38472

Nepoužije se

Žádné relevantní nečistoty

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Pythium oligandrum M1 (SANCO/1864/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

203

Streptomyces K61 (dříve S. griseoviridis)

KMEN: K61

Sbírka kultur: č. DSM 7206

Nepoužije se

Žádné relevantní nečistoty

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Streptomyces (dříve Streptomyces griseoviridis) K61 (SANCO/1865/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

204

Trichoderma atroviride

(dříve T. harzianum)

 

KMEN: IMI 206040

Sbírka kultur: č. IMI 206040, ATCC 20476;

 

KMEN: T11

Sbírka kultur č.

Sbírka kultur španělského typu CECT 20498, totožná s IMI 352941

Nepoužije se

Žádné relevantní nečistoty

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Trichoderma atroviride (dříve T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) a T-11 (SANCO/1841/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

205

Trichoderma polysporum

KMEN: Trichoderma polysporum IMI 206039

Sbírka kultur č. IMI 206039, ATCC 20475

Nepoužije se

Žádné relevantní nečistoty

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

206

Trichoderma harzianum Rifai

 

KMEN:

Trichoderma harzianum T-22;

Sbírka kultur č. ATCC 20847

 

KMEN: Trichoderma harzianum ITEM 908;

Sbírka kultur č. CBS 118749

Nepoužije se

Žádné relevantní nečistoty

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) a ITEM 908 (SANCO/1840/208), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

207

Trichoderma asperellum

(dříve T. harzianum)

 

KMEN: ICC012

Sbírka kultur č. CABI CC IMI 392716

 

KMEN: Trichoderma asperellum

(dříve T. viride T25) T25

Sbírka kultur č. CECT 20178

 

KMEN: Trichoderma asperellum

(dříve T. viride TV1) TV1

Sbírka kultur č. MUCL 43093

Nepoužije se

Žádné relevantní nečistoty

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Trichoderma asperellum (dříve T. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) a Trichoderma asperellum (dříve T. viride T25 a TV1) T25 a TV1 (SANCO/1868/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

208

Trichoderma gamsii (dříve T. viride)

KMEN:

ICC080

Sbírka kultur č. IMI CC č. 392151 CABI

Nepoužije se

Žádné relevantní nečistoty

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Trichoderma viride (SANCO/1868/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

209

Verticillium albo-atrum

(dříve Verticillium dahliae)

KMEN: Verticillium albo-atrum izolát WCS850

Sbírka kultur č. CBS 276.92

Nepoužije se

Žádné relevantní nečistoty

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání Verticillium albo-atrum (dříve Verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

210

 

Abamektin

CAS 71751-41-2

 

avermektin B1a

CAS 65195-55-3

 

avermektin B1b

CAS 65195-56-4

 

abamektin

CIPAC 495

 

avermektin B1a

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-6′-[(S)-sec-butyl]-21,24-dihydroxy-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyklo[15.6.1.14,8020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosid

 

avermektinB1b

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5′S,6S,6′R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroxy-6′-isopropyl-5′,11,13,22-tetramethyl-2-oxo-3,7,19-trioxatetracyklo[15.6.1.14,8020,24]pentakosa-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2′-(5′,6′-dihydro-2′H-pyran)-12-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosid

≥ 850 g/kg

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid, akaricid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících abamektin pro jiná použití než u citrusů, salátu a rajčat musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání (abamektinu), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. července 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

reziduím v potravinách rostlinného původu a zhodnotit dietární expozici spotřebitelů,

ochraně včel, necílových členovců, ptáků, savců a vodních organismů. Pokud jde o tato zjištěná rizika, měla by se v případě potřeby uplatnit opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny a čekací lhůty.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení:

dalších studií ohledně specifikace,

informací pro další posouzení rizika pro ptáky a savce,

informací pro posouzení rizika pro vodní organismy, pokud jde o významné metabolity v půdě,

informací pro posouzení rizika pro podzemní vody, pokud jde o metabolit U8.

Zajistí, aby oznamovatelé tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

211

Epoxykonazol

CAS 135319-73-2 (dříve 106325-08-0)

CIPAC 609

(2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorofenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorofenyl)propyl]-1H-1,2,4-triazol

≥ 920 g/kg

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání epoxykonazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. července 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

dietární expozici spotřebitelů metabolitům epoxykonazolu (triazolu),

možnosti dálkového přenosu vzduchem,

riziku pro vodní organismy, ptáky a savce. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi další studie týkající se vlastností epoxykonazolu, které potenciálně narušují činnost žláz s vnitřní sekrecí, do dvou let od přijetí pokynů ke zkouškám OECD ohledně narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí nebo případně uznaných zkušebních pokynů Společenství.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi nejpozději do 30. června 2009 monitorovací program za účelem posouzení dálkového přenosu epoxykonazolu vzduchem a s ním spojených rizik pro životní prostředí. Výsledky tohoto monitorování musí být Komisi předloženy ve formě monitorovací zprávy nejpozději do 31. prosince 2011.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil nejpozději do dvou let od schválení informace o reziduích metabolitů epoxykonazolu v základních plodinách, plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a produktech živočišného původu a informace pro další posouzení dlouhodobého rizika pro býložravé ptáky a savce.

212

Fenpropimorf

CAS 67564-91-4

CIPAC 427

RS)-cis-4-[3-(4-terc-butylfenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorfolin

≥ 930 g/kg

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fenpropimorfu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. července 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků a opatření ke zmínění rizika pro snížení expozice, například omezení denní pracovní zátěže,

ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

ochraně vodních organismů. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, např. nárazníkové zóny, snížení odtoku vody a trysky omezující rozprašování.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií za účelem potvrzení mobility metabolitu BF-421-7 v půdě. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl fenpropimorf zařazen do této přílohy, tyto studie Komisi poskytli do dvou let od schválení.

213

Fenpyroximát

CAS 134098-61-6

CIPAC 695

terc-butyl (E)-alpha-(1,3-dimethyl-5-fenoxypyrazol-4-ylmethylenamino-oxy)-p-toluát

> 960 g/kg

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako akaricid.

Nesmí být povolena tato použití:

použití ve vysokých porostech s velkým rizikem rozprášení postřiků, například použití vzdušného rozprašovače připojeného ke traktoru, a ruční použití.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fenpyroximátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. července 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

vlivu na vodní organismy a necílové členovce a zajistit, aby podmínky povolení podle potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení informací k dalšímu posouzení:

rizika, které představují pro vodní organismy metabolity obsahující složku benzyl,

rizika biomagnifikace ve vodních potravních řetězcích.

Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl fenpyroximát zařazen do této přílohy, tyto informace Komisi poskytli do dvou let od schválení.

214

Tralkoxydim

CAS 87820-88-0

CIPAC 544

(RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyklohex-2-en-1-on

≥ 960 g/kg

1. května 2009

30. dubna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tralkoxydimu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 11. července 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně podzemních vod, zejména před metabolitem R173642 v půdě, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

ochraně býložravých savců.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení:

informací k dalšímu posouzení dlouhodobého rizika vyplývajícího z používání tralkoxydimu pro býložravé savce.

Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl tralkoxydim zařazen do této přílohy, tyto informace Komisi poskytli do dvou let od schválení.

215

Aclonifen

CAS 74070-46-5

CIPAC 498

2-chlor-3-fenoxy-6-nitroanilin

≥ 970 g/kg

Nečistota fenol je toxikologicky významná a stanoví se maximální množství 5 g/kg.

1. srpna 2009

31. července 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících aclonifen pro jiná použití než u slunečnic musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání aclonifenu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. září 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,

ochraně bezpečnosti obsluhy. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků a opatření ke zmínění rizika pro snížení expozice,

reziduím v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a zhodnotit dietární expozici spotřebitelů,

ochraně ptáků, savců, vodních organismů a necílových rostlin. Pokud jde o tato zjištěná rizika, měla by se v případě potřeby uplatnit opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií věnovaných reziduím v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a příslušných informací s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky, savce, vodní organismy a necílové rostliny.

Zajistí, aby oznamovatel Komisi tyto potvrzující údaje a informace poskytl do dvou let od schválení.

216

Imidakloprid

CAS 138261-41-3

CIPAC 582

(2E)-1-[(6-chlorpyridin-3-yl)methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imin

≥ 970 g/kg

1. srpna 2009

31. července 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

Za účelem ochrany necílových organismů, zejména včel a ptáků, v případě použití k ošetření osiva:

nanášení na osivo se smí provádět jen v profesionálních zařízeních pro ošetřování osiva. V těchto zařízeních se musí používat nejlepší dostupné techniky, kterými lze minimalizovat rozptyl prachu během používání, skladování a přepravy,

pro setbu se použije adekvátní vybavení, které zajistí vysoký stupeň zapravení do půdy, minimalizaci úniku látky a minimalizaci rozptylu prachu.

Členské státy zajistí, aby:

označení ošetřeného osiva obsahovalo informaci, že osivo bylo ošetřeno imidaklopridem, a aby uvádělo opatření ke zmírnění rizika stanovená v povolení přípravku,

podmínky povolení, zejména pro aplikace postřikem, zahrnovaly případně opatření ke zmírnění rizika na ochranu včel,

byly podle potřeby zahájeny programy monitorování s cílem ověřit skutečnou expozici včel imidaklopridu v oblastech, které ve velké míře využívají včely pro vyhledávání potravy nebo včelaři.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících imidakloprid pro jiná použití než u rajčat ve sklenících musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání imidaklopridu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. září 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

vlivu na vodní organismy, necílové členovce, žížaly a jiné necílové půdní makroorganismy a zajistit, aby podmínky povolení podle potřeby obsahovaly opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení:

informací pro další posouzení rizika pro obsluhu a pracovníky,

informací pro další posouzení rizika pro ptáky a savce.

Zajistí, aby oznamovatel Komisi tyto potvrzující údaje a informace poskytl do dvou let od schválení.

217

Metazachlor

CAS 67129-08-2

CIPAC 411

2-chlor-2′,6′-dimethyl-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acetanilid

≥ 940 g/kg

Toluen, nečistota vznikající při výrobě, je považována za rizikovou z toxikologického hlediska a nesmí přesáhnout 0,05 % v technickém materiálu.

1. srpna 2009

31. července 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid; maximální aplikační dávka činí 1,0 kg/ha pouze jednou za tři roky na stejném poli.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metazachloru, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. září 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně vodních organismů,

ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

Podmínky povolení musí zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a v ohrožených oblastech by měly být v případě potřeby zahájeny programy monitorování za účelem ověření možné kontaminace podzemních vod metabolity 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 a 479M12.

Pokud je metazachlor podle nařízení (ES) č. 1272/2008 klasifikován jako látka s „podezřením na vyvolání rakoviny“, dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších informací o významu metabolitů 479M04, 479M08, 479M09, 479M11 a 479M12 s ohledem na rakovinu.

Zajistí, aby oznamovatelé předložili uvedené informace Komisi do šesti měsíců od oznámení tohoto rozhodnutí o klasifikaci.

218

Kyselina octová

CAS 64-19-7

CIPAC Nepřiděleno

kyselina octová

≥ 980 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání kyseliny octové (SANCO/2602/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

219

Síran hlinito-amonný

CAS 7784-26-1

CIPAC Nepřiděleno

síran hlinito-amonný

≥ 960 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako repelent.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání síranu hlinito-amonného (SANCO/2985/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

220

Křemičitan hlinitý

CAS 1332-58-7

CIPAC Nepřiděleno

Není k dispozici

Chemický název: kaolin

≥ 999,8 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako repelent.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání křemičitanu hlinitého (SANCO/2603/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

221

Octan amonný

CAS 631-61-8

CIPAC Nepřiděleno

octan amonný

≥ 970 g/kg

Relevantní nečistota: těžké kovy jako olovo (Pb) maximálně 10 ppm

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako návnada.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání octanu amonného (SANCO/2986/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

222

Krevní moučka

CAS Nepřiděleno

CIPAC Nepřiděleno

Není k dispozici

≥ 990 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako repelent. Krevní moučka musí splňovat požadavky nařízení (ES) č. 1069/2009.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání krevní moučky (SANCO/2604/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

223

Karbid vápníku

CAS 75-20-7

CIPAC Nepřiděleno

 

karbid vápníku

 

kalcium-acetylid

≥ 765 g/kg

S obsahem 0,08–0,52 g/kg fosfidu vápenatého

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako repelent.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání karbidu vápníku (SANCO/2605/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

224

Uhličitan vápenatý

CAS 471-34-1

CIPAC Nepřiděleno

uhličitan vápenatý

≥ 995 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako repelent.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání uhličitanu vápenatého (SANCO/2606/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

225

Oxid uhličitý

CAS 124-38-9

oxid uhličitý

≥ 99,9 %

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fumigant.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání oxidu uhličitého (SANCO/2987/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

226

Denathonium-benzoát

CAS 3734-33-6

CIPAC Nepřiděleno

benzyl{[N-(2,6-dimethylfenyl)karbamoyl]methyl}diethylamonium-benzoát

≥ 995 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako repelent.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání denathonium-benzoátu (SANCO/2607/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

227

Ethylen

CAS 74-85-1

CIPAC Nepřiděleno

ethen

≥ 99 %

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání ethylenu (SANCO/2608/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

228

Výtažek z kajeputu střídavolistého (tea tree)

CAS melaleukový olej 68647-73-4

Hlavní složky:

 

terpinen-4-ol 562-74-3

 

γ-terpinen 99-85-4

 

α-terpinen 99-86-5

 

1,8-cineol 470-82-6

CIPAC Nepřiděleno

Melaleukový olej je složitá směs chemických látek.

Hlavní složky:

 

terpinen-4-ol ≥ 300 g/kg

 

γ-terpinen ≥ 100 g/kg

 

α-terpinen ≥ 50 g/kg

 

1,8-cineol (stopy)

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání výtažku z kajeputu střídavolistého (SANCO/2609/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

229

Destilační zbytky tuku

CAS Nepřiděleno

CIPAC Nepřiděleno

Není k dispozici

≥ 40 % štěpených mastných kyselin

Relevantní nečistota: nikl (Ni) nejvýše 200 mg/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako repelent. Destilační zbytky tuku živočišného původu musí splňovat požadavky nařízení (ES) č. 1069/2009.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání destilačních zbytků tuku (SANCO/2610/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

230

Mastné kyseliny C7 až C20

CAS 112-05-0 (pelargonová kyselina)

 

67701-09-1 (mastné kyseliny C7-C18 a C18 a draselné soli nenasycených kyselin)

 

124-07-2 (kaprylová kyselina)

 

334-48-5 (kaprinová kyselina)

 

143-07-7 (laurová kyselina)

 

112-80-1 (olejová kyselina)

 

85566-26-3 (methylestery mastných kyselin C8-C10)

 

111-11-5 (methyl-oktanoát)

 

110-42-9 (methyl-dekanoát)

CIPAC Nepřiděleno

 

nonanová kyselina

 

kaprylová kyselina, pelargonová kyselina, kaprinová kyselina, laurová kyselina, olejová kyselina (u každé kyseliny je uveden kód ISO)

 

oktanová kyselina, nonanová kyselina, dekanová kyselina, dodekanová kyselina, (Z)-oktadec-9-enová kyselina (u každé kyseliny je uveden název podle IUPAC)

 

methylestery mastných kyselin, C7-C10

 

≥ 889 g/kg (pelargonová kyselina)

 

≥ 838 g/kg mastné kyseliny

 

≥ 99 % methylestery mastných kyselin

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid, akaricid, herbicid a regulátor růstu rostlin.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání mastných kyselin (SANCO/2610/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

231

Výtažek z česneku

CAS 8008-99-9

CIPAC Nepřiděleno

koncentrát česnekové šťávy potravinářské jakosti

≥ 99,9 %

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako repelent, insekticid a nematicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání výtažku z česneku (SANCO/2612/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

232

Giberelová kyselina

CAS 77-06-5

CIPAC 307

 

(3S,3aS,4S,4aS,7S,9aR,9bR,12S)-7,12-dihydroxy-3-methyl-6-methyliden-2-oxoperhydro-4a,7-methano-9b,3-[1,2-b]furan-4-karboxylová

 

Alt: (3S,3aR,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-dihydroxy-3-methyl-12-methyliden-2-oxo-4a,6-methano-3,8b-prop-enoperhydroindenol[1,2-b]furan-4-karboxylová

≥ 850 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání kyseliny giberelové (SANCO/2613/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

233

Gibereliny

 

CAS GA4: 468-44-0

 

GA7: 510-75-8

 

GA4A7 směs: 8030-53-3

CIPAC Nepřiděleno

 

GA4:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methyliden-2-oxoperhydro-4a,7-methano-3,9b-propanoazuleno[1,2-b]furan-4-karboxylová

 

GA7:

(3S,3aR,4S,4aR,7R,9aR,9bR,12S)-12-hydroxy-3-methyl-6-methyliden-2-oxoperhy-4a,7-methano-9b,3-propenoazuleno[1,2-b]furan-4-karboxylová

Zpráva o přezkoumání (SANCO/2614/2008)

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání giberelinů (SANCO/2614/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

234

Hydrolyzované bílkoviny

CAS Nepřiděleno

CIPAC Nepřiděleno

Není k dispozici

Zpráva o přezkoumání (SANCO/2615/2008)

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako návnada. Hydrolyzované bílkoviny živočišného původu musí být v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání hydrolyzovaných bílkovin (SANCO/2615/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

235

Síran železnatý

 

Síran železnatý bezvodý: CAS 7720-78-7

 

Síran železnatý monohydrát: CAS 17375-41-6

 

Síran železnatý heptahydrát: CAS 7782-63-0

CIPAC Nepřiděleno

síran železnatý

 

Síran železnatý bezvodý ≥ 367,5 g/kg

 

Síran železnatý monohydrát ≥ 300 g/kg

 

Síran železnatý heptahydrát ≥ 180 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání síranu železnatého (SANCO/2616/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

236

Křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek)

CAS 61790-53-2

CIPAC 647

křemelina (hlinka ze skořápek rozsivek)

920 ± 20 g SiO2/kg DE

Nejvýše 0,1 % částic krystalické siliky (o průměru menším než 50 μm)

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid a akaricid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání křemeliny (SANCO/2617/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

237

Vápenec

CAS 1317-65-3

CIPAC Nepřiděleno

Není k dispozici

≥ 980 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako repelent.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání vápence (SANCO/2618/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

238

Methyl(nonyl)keton

CAS 112-12-9

CIPAC Nepřiděleno

undekan-2-on

≥ 975g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako repelent.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání methyl(nonyl)ketonu (SANCO/2619/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

239

Pepř

CAS Nepřiděleno

CIPAC Nepřiděleno

černý pepř — Piper nigrum

Jedná se o složitou směs chemických látek, obsah složky piperin jako ukazatele by měl být alespoň 4 %

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako repelent.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pepře (SANCO/2620/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

240

Rostlinné oleje / olej z voňatky nardové (Cymbopogon nardus)

CAS 8000-29-1

CIPAC Nepřiděleno

Olej z voňatky nardové je složitá směs chemických látek.

Hlavními složkami jsou:

 

citonellal (3,7-dimethyl-6-octenal).

 

geraniol ((E)-3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol)

 

citronellol (3,7-dimethylokt-6-en-2-ol)

 

geranyl-acetát (3,7-dimethylokt-6-en-1-yl- acetát)

Relevantní nečistoty: methyl eugenol a methyl isoeugenol nejvýše 0,1 %.

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání oleje z voňatky nardové (SANCO/2621/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

241

Rostlinné oleje / hřebíčkový olej

CAS 94961-50-2 (hřebíčkový olej)

97-53-0 (hlavní složka – eugenol)

CIPAC Nepřiděleno

Hřebíčkový olej je složitá směs chemických látek.

Hlavní složkou je eugenol.

≥ 800 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid a baktericid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání hřebíčkového oleje (SANCO/2622/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

242

Rostlinné oleje / řepkový olej

CAS 8002-13-9

CIPAC Nepřiděleno

řepkový olej

Řepkový olej je složitá směs mastných kyselin.

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid a akaricid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání řepkového oleje (SANCO/2623/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

243

Rostlinné oleje / mátový olej

CAS 8008-79-5

CIPAC Nepřiděleno

mátový olej

≥ 550 g/kg jako L-karvon

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání mátového oleje (SANCO/2624/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

244

Hydrogenuhličitan draselný

CAS 298-14-6

CIPAC Nepřiděleno

hydrogenuhličitan draselný

≥ 99,5 %

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání hydrogenuhličitanu draselného (SANCO/2625/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

245

Butan1,4diamin (putrescin)

CAS 110-60-1

CIPAC Nepřiděleno

butan-1,4-diamin

≥ 990 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako návnada.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání butan1,4diaminu (SANCO/2626/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

246

Pyrethriny

CAS (A) a (B):

Pyrethriny: 8003-34-7

 

Výtažek A: výtažky z Chrysanthemum cinerariaefolium: 89997-63-7

 

pyrethrin 1: CAS 121-21-1

 

pyrethrin 2: CAS 121-29-9

 

cinerin 1: CAS 25402-06-6

 

cinerin 2: CAS 121-20-0

 

jasmolin 1: CAS 4466-14-2

 

jasmolin 2: CAS 1172-63-0

 

Výtažek B: pyrethrin 1: CAS 121-21-1

 

pyrethrin 2: CAS 121-29-9

 

cinerin 1: CAS 25402-06-6

 

cinerin 2: CAS 121-20-0

 

jasmolin 1: CAS 4466-14-2

 

jasmolin 2: CAS 1172-63-0

CIPAC 32

Pyrethriny jsou složitá směs chemických látek.

 

Výtažek A: ≥ 500 g/kg pyrethriny

 

Výtažek B: ≥ 480 g/kg pyrethriny

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání pyrethrinů (SANCO/2627/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

247

Křemenný písek

CAS 14808-60-7

CIPAC Nepřiděleno

křemen, oxid křemičitý, silika, SiO2

≥ 915 g/kg

Nejvýše 0,1 % částic krystalické siliky (o průměru menším než 50 μm)

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako repelent.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání křemenného písku (SANCO/2628/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

248

Pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / rybí tuk

CAS 100085-40-3

CIPAC Nepřiděleno

rybí tuk

≥ 99 %

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako repelent. Rybí tuk musí splňovat požadavky nařízení (ES) č. 1069/2009.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání rybího tuku (SANCO/2629/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

249

Pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / ovčí tuk

CAS 98999-15-6

CIPAC Nepřiděleno

ovčí tuk

Čistý ovčí tuk s obsahem vody nejvýše 0,18 % hmotn.

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako repelent. Ovčí tuk musí splňovat požadavky nařízení (ES) č. 1069/2009.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání ovčího tuku (SANCO/2630/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

250

Pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / surový tálový olej

CAS 8002-26-4

CIPAC Nepřiděleno

surový tálový olej

Surový tálový olej je složitá směs tálové pryskyřice a mastných kyselin.

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako repelent.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprvy o přezkoumání surového tálového oleje (SANCO/2631/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

251

Pachové repelenty živočišného nebo rostlinného původu / tálový olej smola

CAS 8016-81-7

CIPAC Nepřiděleno

tálový olej smola

Složitá směs esterů mastných kyselin, kalafuny a malých množství dimerů a trimerů pryskyřičných a mastných kyselin.

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako repelent.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tálového oleje smoly (SANCO/2632/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

252

Výtažek z mořských řas (dříve „výtažek z mořských řas“ a „mořské řasy“)

CAS Nepřiděleno

CIPAC Nepřiděleno

výtažek z mořských řas

Výtažek z mořských řas je složitá směs. Hlavními složkami jsou: mannitol, fukoidany a algináty. Zpráva o přezkoumání SANCO/2634/2008

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání výtažku z mořských řas (SANCO/2634/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

253

Křemičitan sodno-hlinitý

CAS 1344-00-9

CIPAC Nepřiděleno

křemičitan sodno-hlinitý: Nax[(AlO2)x(SiO2)y] × zH2O

1 000 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako repelent.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání křemičitanu sodno-hlinitého (SANCO/2635/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

254

Chlornan sodný

CAS 7681-52-9

CIPAC Nepřiděleno

chlornan sodný

10 % (w/w) vyjádřeno jako chlor

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako dezinfekční prostředek.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chlornanu sodného (SANCO/2988/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

255

Motýlí feromony s rovným řetězcem

Skupina acetátů:

Zpráva o přezkoumání (SANCO/2633/2008)

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako návnady.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání motýlích feromonů s rovným řetězcem (SANCO/2633/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

(E)-dodec-5-en-1-yl-acetát

CAS 38421-90-8

CIPAC Nepřiděleno

(E)-dodec-5-en-1-yl-acetát

(E)-dodec-8-en-1-yl- acetát

CAS 38363-29-0

CIPAC

Nepřiděleno

(E)-dodec-8-en-1-yl- acetát

(E/Z)-dodec-8-en-1-yl-acetát

CAS Není k dispozici

CIPAC Není k dispozici

(E/Z)-dodec-8-en-1-yl-acetát jako jednotlivé izomery

(Z)-dodec-8-en-1-yl-acetát

CAS 28079-04-1

CIPAC Nepřiděleno

(Z)-8-dodecen-1-yl acetate

(Z)-dodec-9-en-1-yl-acetát

CAS 16974-11-1

CIPAC 422

(Z)-dodec-9-en-1-yl-acetát

(E,Z)-dodeka-7,9-dien-1-yl-acetát

CAS 54364-62-4

CIPAC Nepřiděleno

(E,Z)-dodeka-7,9-dien-1-yl-acetát

(E)-tetradec-11-en-1-yl -acetát

CAS 33189-72-9

CIPAC Nepřiděleno

(E)-tetradec-11-en-1-yl -acetát

(Z)-tetradec-9-en-1-yl-acetát

CAS 16725-53-4

CIPAC Nepřiděleno

(Z)-tetradec-9-en-1-yl-acetát

(Z)-tetradec-11-en-1-yl-acetát

CAS 20711-10-8

CIPAC Nepřiděleno

(Z)-tetradec-11-en-1-yl-acetát

(9Z,12E)-tetradeka-9,12-dien-1-yl-acetát

CAS 31654-77-0

CIPAC Nepřiděleno

(9Z,12E)-tetradeka-9,12-dien-1-yl-acetát

(Z)-hexadec-11-en-1-yl-acetát

CAS 34010-21-4

CIPAC Nepřiděleno

(Z)-hexadec-11-en-1-yl-acetát

(7Z,11E) hexadeka-7, 11-dien-1-yl-acetát

CAS 51606-94-4

CIPAC Nepřiděleno

(7Z,11E) hexadeka-7, 11-dien-1-yl-acetát

(2E,13Z)-oktadeka-2,13-dien-1-yl-acetát

CAS 86252-65-5

CIPAC Nepřiděleno

(2E,13Z)-oktadeka-2,13-dien-1-yl-acetát

Skupina alkoholů:

Skupina alkoholů:

(E)-dec-5-en-1-ol

CAS 56578-18-8

CIPAC Nepřiděleno

(E)-dec-5-en-1-ol

(Z)-dodec-8-en-1-ol

CAS 40642-40-8

CIPAC Nepřiděleno

(Z)-dodec-8-en-1-ol

(8E,10E)-8,10-dodeka-8,10-dien-1-ol

CAS 33956-49-9

CIPAC Nepřiděleno

(8E,10E)-8,10-dodeka-8,10-dien-1-ol

Tetradekan-1-ol

CAS 112-72-1

CIPAC Nepřiděleno

tetradekan-1-ol

(Z)-hexadec -11-en-1-ol

CAS 56683-54-6

CIPAC Nepřiděleno

(Z)-hexadec -11-en-1-ol

Skupina aldehydů:

Skupina aldehydů:

(Z)-tetradec-7-enal

CAS 65128-96-3

CIPAC Nepřiděleno

(Z)-tetradec-7-enal

(Z)-hexadec-9-enal

CAS 56219-04-6

CIPAC Nepřiděleno

(Z)-hexadec-9-enal

(Z)-hexadec-11-enal

CAS 53939-28-9

CIPAC Nepřiděleno

(Z)-hexadec-11-enal

(Z)-oktadec-13-enal

CAS 58594-45-9

CIPAC Nepřiděleno

(Z)-oktadec-13-enal

Směsi acetátů:

Směsi acetátů:

i)

(Z)-dodec-8-en-1-yl-acetát

CAS 28079-04-1

CIPAC Nepřiděleno

a

i)

(Z)-dodec-8-en-1-yl-acetát

a

ii)

dodecyl-acetát

CAS 112-66-3

CIPAC Nepřiděleno;

ii)

dodecyl-acetát;

i)

(Z)-dodec-9-en-1-yl-acetát

CAS 16974-11-1

CIPAC 422

a

i)

(Z)-dodec-9-en-1-yl-acetát

a

ii)

dodecyl-acetát

CAS 112-66-3

CIPAC 422;

ii)

dodecyl-acetát;

i)

(E,Z)-dodeka-7,9-dien-1-yl- acetát

CAS 55774-32-8

CIPAC Nepřiděleno

a

i)

(E,Z)-dodeka-7,9-dien-1-yl- acetát,

a

ii)

(7E,9E)-dodeka-7,9-dien-1-yl-acetát

CAS 54364-63-5

CIPAC Nepřiděleno;

ii)

(7E,9E)-dodeka-7,9-dien-1-yl-acetát;

i)

(7Z,11Z)-hexadeka-7,11-dien-1-yl-acetát

a

i)

(7Z,11Z)-hexadeka-7,11-dien-1-yl-acetát

a

ii)

(7Z,11E)-hexadeka-7,11-dien-1-yl-acetát

CAS i) & ii) 53042-79-8

CAS i) 52207-99-5

CAS ii) 51606-94-4

CIPAC Nepřiděleno;

ii)

(7Z,11E)-hexadeka-7,11-dien-1-yl-acetát;

Směsi aldehydů:

Směsi aldehydů:

i)

(Z)-hexadec-9-enal

CAS 56219-04-6

CIPAC Nepřiděleno

a

i)

(Z)-hexadec-9-enal

a

ii)

(Z)-hexadec-11-enal

CAS 53939-28-9

CIPAC Nepřiděleno

a

ii)

(Z)-hexadec-11-enal

a

iii)

(Z)-oktadec-13-enal

CAS 58594-45-9

CIPAC Nepřiděleno;

iii)

(Z)-oktadec-13-enal;

Směsi:

Směsi:

i)

(E)-dec-5-en-1-yl- acetát

CAS 38421-90-8

CIPAC Nepřiděleno

a

i)

(E)-dec-5-en-1-yl- acetát a

ii)

(E)-dec-5-en-1-ol

CAS 56578-18-8

CIPAC Nepřiděleno;

ii)

(E)-dec-5-en-1-ol;

i)

(E/Z)-dodec-8-en-1-yl- acetát

CAS jako jednotlivé izomery

CIPAC Nepřiděleno;

a

i)

(E/Z)-dodec-8-en-1-yl- acetát

a

i)

(E)-dodec-8-en-1-yl- acetát

CAS (E) 38363-29-0

CIPAC Nepřiděleno

a

i)

(E)-dodec-8-en-1-yl- acetát

a

i)

(Z)-dodec-8-en-1-yl-acetát

CAS (Z) 28079-04-1

CIPAC Nepřiděleno

a

i)

(Z)-dodec-8-en-1-yl-acetát

a

ii)

(Z)-dodec-8-en-1-ol

CAS ii) 40642-40-8

CIPAC Nepřiděleno;

ii)

(Z)-dodec-8-en-1-ol;

i)

(Z)-hexadec-11-enal

CAS 53939-28-9

CIPAC Nepřiděleno

a

i)

(Z)-hexadec-11-enal

a

ii)

(Z)-hexadec-11-en-1-yl-acetát

CAS 34010-21-4

CIPAC Nepřiděleno

ii)

(Z)-hexadec-11-en-1-yl-acetát

256

Trimethylamin-hydrochlorid

CAS 593-81-7

CIPAC Nepřiděleno

trimethylamin-hydrochlorid

≥ 988 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako návnada.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání trimethylamin-hydrochloridu (SANCO/2636/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

257

Močovina

CAS 57-13-6

CIPAC 8352

močovina

≥ 98 % hmotn.

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako návnada a fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání močoviny (SANCO/2637/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

258

(Z)-hexadec-13-en-11-yn-1-yl-acetát

CAS 78617-58-0

CIPAC Nepřiděleno

(Z)-hexadec-13-en-11-yn-1-yl-acetát

≥ 75 %

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako návnada.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání (Z)-hexadec-13-en-11-yn-1-yl-acetátu (SANCO/2649/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

259

(7Z,13Z,16Z,19Z)- dokosa-7,13,16,19-tetraen-1-yl- isobutyrát

CAS 135459-81-3

CIPAC Nepřiděleno

(7Z,13Z,16Z,19Z)- dokosa-7,13,16,19-tetraen-1-yl- isobutyrát

≥ 90 %

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako návnada.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání (7Z,13Z,16Z,19Z)- dokosa-7,13,16,19-tetraen-1-yl- isobutyrátu (SANCO/2650/2008), a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

260

Fosfid hlinitý

CAS 20859-73-8

CIPAC 227

fosfid hlinitý

≥ 830 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid, rodenticid, talpicid a leporicid ve formě přípravků připravených k použití obsahujících fosfid hlinitý.

Jako rodenticid, talpicid a leporicid mohou být povolena pouze venkovní použití.

Povolení by se měla vydávat pouze profesionálním uživatelům.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fosfidu hlinitého, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně spotřebitelů a zajistit, aby spotřebované přípravky připravené k použití obsahující fosfid hlinitý byly odstraněny z potravinových komodit při použití proti škodlivým organismům při skladování a aby se poté použila přiměřená dodatečná ochranná lhůta,

bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných a dýchacích ochranných pomůcek,

ochraně obsluhy a pracovníků během fumigace ve vnitřních prostorách,

ochraně pracovníků před opětovným vstupem (po době fumigace) při použití ve vnitřních prostorách,

ochraně okolních osob před únikem plynu při použití ve vnitřních prostorách,

ochraně ptáků a savců. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například uzavření nor a případně dosažení úplného vpravení granulí do půdy,

ochraně vodních organismů. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například případně nárazníkové zóny mezi ošetřovanými oblastmi a útvary povrchových vod.

261

Fosfid vápenatý

CAS 1305-99-3

CIPAC 505

fosfid vápenatý

≥ 160 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze venkovní použití jako rodenticid a talpicid ve formě přípravků připravených k použití obsahujících fosfid vápenatý.

Povolení by se měla vydávat pouze profesionálním uživatelům.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fosfidu vápenatého, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných a dýchacích ochranných pomůcek,

ochraně ptáků a savců. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například uzavření nor a případně dosažení úplného vpravení granulí do půdy,

ochraně vodních organismů. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například případně nárazníkové zóny mezi ošetřovanými oblastmi a útvary povrchových vod.

262

Fosfid hořečnatý

CAS 12057-74-8

CIPAC 228

fosfid hořečnatý

≥ 880 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid, rodenticid, talpicid a leporicid ve formě přípravků připravených k použití obsahujících fosfid hořečnatý.

Jako rodenticid, talpicid a leporicid mohou být povolena pouze venkovní použití.

Povolení by se měla vydávat pouze profesionálním uživatelům.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fosfidu hořečnatého, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně spotřebitelů a zajistit, aby spotřebované přípravky připravené k použití obsahující fosfid hořečnatý byly odstraněny z potravinových komodit při použití proti škodlivým organismům při skladování a aby se poté použila přiměřená dodatečná ochranná lhůta,

bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních a dýchacích ochranných pomůcek,

ochraně obsluhy a pracovníků během fumigace ve vnitřních prostorách,

ochraně pracovníků před opětovným vstupem (po době fumigace) při použití ve vnitřních prostorách,

ochraně okolních osob před únikem plynu při použití ve vnitřních prostorách,

ochraně ptáků a savců. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například uzavření nor a případně dosažení úplného vpravení granulí do půdy,

ochraně vodních organismů. Podmínky povolení by měly zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, například případně nárazníkové zóny mezi ošetřovanými oblastmi a útvary povrchových vod.

263

Cymoxanil

CAS 57966-95-7

CIPAC 419

1-[(E/Z)-2-kyano-2-methoxyiminoacetyl]-3-ethylmočovina

≥ 970 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cymoxanilu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

ochraně vodních organismů a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.

264

Dodemorf

CAS 1593-77-7

CIPAC 300

cis/trans-[4-cyklododecyl]-2,6-dimethylmorfolin

≥ 950 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid pro okrasné rostliny ve skleníku.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dodemorfu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními podmínkami,

podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

265

Methylester 2,5-kyseliny dichlorbenzoové

CAS 2905-69-3

CIPAC 686

methyl-2,5-dichlorobenzoát

≥ 995 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití ve vnitřních prostorách jako regulátor růstu rostlin a fungicid pro roubování révy.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání methylesteru 2,5-kyseliny dichlorbenzoové, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2008.

266

Metamitron

CAS 41394-05-2

CIPAC 381

4-amino-4,5-dihydro-3-methyl-6-fenyl-1,2,4-triazin-5-on

≥ 960 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících metamitron pro jiná použití než u okopanin musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání metamitronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití osobních ochranných prostředků,

ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

riziku pro ptáky a savce a necílové suchozemské rostliny.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších informací o dopadu metabolitu M3 v půdě na podzemní vody, o reziduích v plodinách, které jsou součástí osevního postupu, o dlouhodobém riziku pro hmyzožravé ptáky a o specifickém riziku pro ptáky a savce, kteří by mohli být kontaminováni příjmem vody v terénu. Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byl metamitron zařazen do této přílohy, předložili tyto informace Komisi nejpozději do 31. srpna 2011.

267

Sulcotrion

CAS 99105-77-8

CIPAC 723

2-(2-chloro-4-mesylbenzoyl)cyklohexan-1,3-dion

≥ 950 g/kg

Nečistoty:

kyanovodík: nejvýše 80 mg/kg

toluen: nejvýše 4 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání sulcotrionu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

riziku pro hmyzožravé ptáky, vodní a suchozemské necílové rostliny a necílové členovce.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších informací o degradaci složky cyklohexadion v půdě a vodě a o dlouhodobém riziku pro hmyzožravé ptáky. Zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byl sulcotrion zařazen do této přílohy, předložil tyto informace Komisi nejpozději do 31. srpna 2011.

268

Tebukonazol

CAS 107534-96-3

CIPAC 494

(RS)-1-p-chlorofenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-pentan-3-ol

≥ 905 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tebukonazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

dietární expozici spotřebitelů metabolitům tebukonazolu (triazolu),

ochraně ptáků a savců živících se zrním a býložravých savců a musí zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika,

ochraně vodních organismů a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších informací s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky a savce. Zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byl tebukonazol zařazen do této přílohy, předložil tyto informace Komisi nejpozději do 31. srpna 2011.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi další informace týkající se vlastností tebukonazolu, které potenciálně narušují činnost žláz s vnitřní sekrecí, do dvou let od přijetí pokynů OECD ke zkouškám ohledně narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí nebo případně uznaných zkušebních pokynů Společenství.

269

Triadimenol

CAS 55219-65-3

CIPAC 398

(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-chlorofenoxy)-3,3-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol

≥ 920 g/kg

izomer A (1RS,2SR), izomer B (1RS,2RS)

 

Diastereomer A, RS + SR, rozsah: 70–85 %

 

Diastereomer B, RR + SS, rozsah: 15–30 %

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání triadimenolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 28. října 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

přítomnosti N-methylpyrrolidonu ve formulovaných výrobcích, pokud jde o expozici obsluhy, pracovníků nebo okolních osob,

ochraně ptáků a savců. Pokud jde o tato zjištěná rizika, měla by se v případě potřeby uplatnit opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi:

další informace ohledně specifikace,

informace pro další posouzení rizika pro ptáky a savce,

informace pro další posouzení rizika narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí u ryb.

Zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byl triadimenol zařazen do této přílohy, předložil tyto informace Komisi nejpozději do 31. srpna 2011.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi další informace týkající se vlastností triadimenolu, které potenciálně narušují činnost žláz s vnitřní sekrecí, do dvou let od přijetí pokynů OECD ke zkouškám ohledně narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí nebo případně uznaných zkušebních pokynů Společenství.

270

Methomyl

CAS 16752-77-50

CIPAC 264

S-methyl-(E,Z)-N-[(methylkarbamoyl)oxy]thioacetimidát

≥ 980 g/kg

1. září 2009

31. srpna 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid pro zeleninu v dávkách nepřesahujících 0,25 kg účinné látky na hektar a aplikaci a pro maximálně 2 aplikace za sezónu.

Povolení se vydávají pouze profesionálním uživatelům.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání methomylu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 12. června 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti uživatele: v podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků. Zvláštní pozornost musí být věnována expozici obsluhy používající zádové postřikovače či jiná ruční zařízení pro aplikaci,

ochraně ptáků,

ochraně vodních organismů: podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika, např. nárazníkové zóny, snížení odtoku vody a trysky omezující rozprašování,

ochraně necílových členovců, především včel: použijí se opatření ke zmírnění rizika pro zabránění jakémukoliv kontaktu se včelami.

Členské státy zajistí, aby přípravky na bázi methomylu obsahujovaly účinné odpuzovací prostředky a/nebo emetika.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat další opatření ke zmírnění rizika.

271

Bensulfuron

CAS 83055-99-6

CIPAC 502.201

 

2-({N-[N-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}methyl)benzoová kyselina (bensulfuron)

 

methyl-2-({N-[N-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)karbamoyl]sulfamoyl}methyl)benzoát (bensulfuron-methyl)

≥ 975 g/kg

1. listopadu 2009

31. října 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání bensulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 8. prosince 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně vodních organismů; pokud jde o tato zjištěná rizika, v případě potřeby se musí uplatňovat opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny,

ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi:

další studie ohledně specifikace,

informace k dalšímu posouzení způsobu a rychlosti rozkladu bensulfuron-methylu za aerobních podmínek zaplavené půdy,

informace zaměřené na význam metabolitů pro posouzení rizika pro spotřebitele.

Zajistí, aby oznamovatelé předložili tyto studie Komisi do 31. října 2011.

272

Natrium 5-nitroguajakolát

CAS 67233-85-6

CIPAC číslo nepřiděleno

natrium-2-methoxy-5-nitrofenolát

≥ 980 g/kg

1. listopadu 2009

31. října 2019

ČÁST A

Povoleno může být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání natrium-5-nitroguajakolátu, natrium-2-nitrofenolátu a natrium-4-nitrofenolátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 2. prosince 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,

ochraně bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků a opatření ke zmínění rizika pro snížení expozice,

ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií k posouzení rizika pro podzemní vody. Zajistí, aby oznamovatelé předložili tyto studie Komisi do 31. října 2011.

273

Natrium-2-nitrofenolát

CAS 824-39-5

CIPAC číslo nepřiděleno

natrium-2-nitrofenolát; natrium-o-nitrofenolát

≥ 980 g/kg

Toxikologicky významné jsou tyto nečistoty:

 

fenol

 

maximální obsah: 0,1 g/kg

 

2,4 dinitrofenol

 

maximální obsah: 0,14 g/kg

 

2,6 dinitrofenol

 

maximální obsah: 0,32 g/kg

1. listopadu 2009

31. října 2019

ČÁST A

Povoleno může být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání natrium-5-nitroguajakolátu, natrium-2-nitrofenolátu a natrium-4-nitrofenolátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 2. prosince 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,

ochraně bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků a opatření ke zmínění rizika pro snížení expozice,

ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií k posouzení rizika pro podzemní vody. Zajistí, aby oznamovatelé předložili tyto studie Komisi do 31. října 2011.

274

Natrium-4-nitrofenolát

CAS 824-78-2

CIPAC číslo nepřiděleno

natrium-4-nitrofenolát; natrium-p-nitrofenolát

≥ 998 g/kg

Toxikologicky významné jsou tyto nečistoty:

 

fenol

 

maximální obsah: 0,1 g/kg

 

2,4 dinitrofenol

 

maximální obsah: 0,07 g/kg

 

2,6 dinitrofenol

 

maximální obsah: 0,09 g/kg

1. listopadu 2009

31. října 2019

ČÁST A

Povoleno může být pouze použití jako regulátor růstu rostlin.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání natrium-5-nitroguajakolátu, natrium-2-nitrofenolátu a natrium-4-nitrofenolátu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 2. prosince 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,

ochraně bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků a opatření ke zmínění rizika pro snížení expozice,

ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení by měly v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších studií k posouzení rizika pro podzemní vody. Zajistí, aby oznamovatelé předložili tyto studie Komisi do 31. října 2011.

275

Tebufenpyrad

CAS 119168-77-3

CIPAC 725

N-(4-terc-butylbenzyl)-4-chlor-3-ethyl-1-methylpyrazol-5-karboxamid

≥ 980 g/kg

1. listopadu 2009

31. října 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako akaricid a insekticid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících tebufenpyrad ve formulacích jiných než balených ve vodorozpustných sáčcích musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tebufenpyradu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 2. prosince 2008.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně vodních organismů a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny,

ochraně hmyzožravého ptactva a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi:

další informace potvrzující, že nejsou přítomny žádné relevantní nečistoty,

informace k dalšímu posouzení rizika pro hmyzožravé ptactvo.

Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 31. října 2011.

276

Chlormekvat

 

CAS 7003-89-6 (chlormekvat)

 

CAS 999-81-5 (chlormekvat chlorid)

 

CIPAC 143 (chlormekvat)

 

CIPAC 143.302 (chlormekvat chlorid)

 

(2-chlorethyl)trimethylamonium (chlormekvat)

 

(2-chlorethyl)trimethylamonium-chlorid

(chlormekvat chlorid)

≥ 636 g/kg

nečistoty:

 

1,2-dichlorethan: max. 0,1 g/kg (na obsah suchého chlormekvatu chloridu)

 

chlorethen (vinylchlorid): max. 0,0005 g/kg (na obsah suchého chlormekvatu chloridu)

1. prosince 2009

30. listopadu 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako regulátor růstu u obilovin a použití u nejedlých plodin.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících chlormekvat pro jiná použití než u ječmene a triticale, zejména pokud jde o expozici spotřebitelů, musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chlormekvatu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. ledna 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně ptáků a savců.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších informací o osudu a chování (musí být provedeny studie adsorpce při 20 °C a přepočet předpokládaných koncentrací v podzemních vodách, povrchových vodách a v sedimentu), o monitorovacích metodách pro zjišťování přítomnosti této látky v živočišných produktech a ve vodě a o riziku pro vodní organismy, ptáky a savce. Zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byl chlormekvat zařazen do této přílohy, předložil tyto informace Komisi nejpozději do 30. listopadu 2011.

277

Sloučeniny mědi:

 

 

1. prosince 2009

30. listopadu 2016

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako baktericid a fungicid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících měď pro jiná použití než u rajčat ve sklenících musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání sloučenin mědi, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. ledna 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,

bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně vody a necílových organismů. Pokud jde o tato zjištěná rizika, měla by se v případě potřeby uplatnit opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny,

množství použité účinné látky a zajistit, aby povoleným množstvím, pokud jde o dávky a počet aplikací, byla minimální množství nezbytná pro dosažení požadovaných účinků.

Dotčené členské státy si vyžádají informace k dalšímu posouzení:

rizika z inhalace,

rizika pro necílové organismy a pro půdu a vodu.

Zajistí, aby oznamovatelé, na jejichž žádost byly sloučeniny mědi zařazeny do této přílohy, předložili tyto informace Komisi nejpozději do 30. listopadu 2011.

Členské státy zahájí programy monitorování v ohrožených oblastech, kde hrozí kontaminace půdy mědí, s cílem stanovit v případě potřeby určitá omezení, například maximální míru používání.

Hydroxid měďnatý

CAS 20427-59-2

CIPAC 44.305

hydroxid měďnatý

≥ 573 g/kg

Chlorid-oxid měďnatý

CAS 1332-65-6 or 1332-40-7

CIPAC 44.602

chlorid-trihydroxid diměďnatý

≥ 550 g/kg

Oxid měďnatý

CAS 1317-39-1

CIPAC 44.603

oxid měďnatý

≥ 820 g/kg

Bordeauxská jícha

CAS 8011-63-0

CIPAC 44.604

nepřiděleno

≥ 245 g/kg

Zásaditý síran měďnatý

CAS 12527-76-3

CIPAC 44.306

nepřiděleno

≥ 490 g/kg

Následující nečistoty jsou považovány za významné z toxikologického hlediska a nesmí překročit níže uvedené hodnoty:

 

Olovo: max. 0,0005 g/kg obsahu mědi.

 

Kadmium: max. 0,0001 g/kg obsahu mědi.

 

Arsen: max. 0,0001 g/kg obsahu mědi.

278

Propachizafop

CAS 111479-05-1

CIPAC 173

2-[(isopropylidenamino)oxy]ethyl-(R)-2-{4-[(6-chlorchinoxalin-2-yl)oxy]fenoxy}propanoát

≥ 920 g/kg

Maximální obsah toluenu 5 g/kg

1. prosince 2009

30. listopadu 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání propachizafopu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. ledna 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,

bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně vodních organismů a necílových rostlin a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny,

ochraně necílových členovců a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi:

další informace o relevantní nečistotě Ro 41-5259,

informace k dalšímu posouzení rizika pro vodní organismy a necílové členovce.

Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 30. listopadu 2011.

279

Chizalofop-P:

 

 

1. prosince 2009

30. listopadu 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chizalofopu-P, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 13. ledna 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

specifikaci komerčně vyráběného technického materiálu, která musí být potvrzena a podložena vhodnými analytickými údaji. Zkušební materiál použitý pro toxikologickou dokumentaci musí být porovnán a ověřen s ohledem na specifikaci technického materiálu,

bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně necílových rostlin a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel Komisi předložil další informace o rizicích pro necílové členovce.

Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 30. listopadu 2011.

Chizalofop-P-ethyl

CAS 100646-51-3

CIPAC 641.202

ethyl-(R)-2-{4-[(6-chlorchinoxalin-2-yl)oxy]fenoxy}propanoát

≥ 950 g/kg

Chizalofop-P-tefuryl

CAS 119738-06-6

CIPAC 641.226

(RS)-tetrahydrofurfuryl-(R)-2-{4-[(6-chlorchinoxalin-2-yl)oxy]fenoxy}propanoát

≥ 795 g/kg

280

Teflubenzuron

CAS 83121-18-0

CIPAC 450

1-(3,5-dichlor-2,4-difluorfenyl)-3-(2,6-difluorbenzoyl)močovina

≥ 970 g/kg

1. prosince 2009

30. listopadu 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid ve sklenících (na umělém substrátu nebo v uzavřených hydroponických systémech).

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících teflubenzuron pro jiná použití než u rajčat ve sklenících musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání teflubenzuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. ledna 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně vodních organismů. Uvolňování při použití ve sklenících musí být minimalizováno a v žádném případě by nemělo hrozit, že se ve významném množství dostane do vodních útvarů v blízkosti skleníku,

ochraně včel; mělo by se předejít tomu, aby se včely dostaly do skleníku,

ochraně opylujících včelstev záměrně umístěných ve skleníku,

bezpečné likvidaci kondenzované vody, vody z drenáže a substrátu s cílem zamezit rizikům pro necílové organismy a kontaminaci povrchových vod a podzemních vod.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

281

Zeta-cypermethrin

CAS 52315-07-8

CIPAC 733

Směs stereoizomerů (S)-3-fenoxy-α-kyanbenzyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2 dimethylcyclopropan-1-karboxylát, kde se poměr stereoizomeru (S);(1RS,3RS) k stereoizomeru (S);(1RS,3SR) pohybuje v rozmezí 45–55, resp. 55–45

≥ 850 g/kg

Nečistoty:

 

toluen: max 2 g/kg

 

dehet: max 12,5 g/kg

1. prosince 2009

30. listopadu 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících zeta-cypermethrin pro jiná použití než u obilovin, zejména pokud jde o expozici spotřebitelů MPB aldehydu, produktu vzniklému rozkladem, který se může vytvářet při zpracování, musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání zeta-cypermethrinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 23. ledna 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno případné použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně ptáků, vodních organismů, včel, necílových členovců a necílových půdních makroorganismů.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších informací o osudu a chování (aerobní rozklad v půdě), dlouhodobém riziku pro ptáky, vodní organismy a necílové členovce. Zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byl zeta-cypermethrin zařazen do této přílohy, předložil tyto informace Komisi nejpozději do 30. listopadu 2011.

282

Chlorsulfuron

CAS 64902-72-3

CIPAC 391

1-(2-chlorbenzen-1-sulfonyl)-3-(4,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-yl)močovina

≥ 950 g/kg

Nečistoty:

 

2-chlorbenzen-1-sulfonamid (IN-A4097) nejvýše 5 g/kg a

 

4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-amin (IN-A4098) nejvýše 6 g/kg

1. ledna 2010

31. prosince 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání chlorsulfuron, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně vodních organismů a necílových rostlin; pokud jde o tato zjištěná rizika, v případě potřeby se musí uplatňovat opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny,

ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

Dotčené členské státy:

zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi další studie ohledně specifikace do 1. ledna 2010.

Pokud je chlorsulfuron klasifikován jako karcinogenní kategorie 2 v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, vyžádají si dotčené členské státy předložení dalších informací o významu metabolitů IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 a IN-V7160 s ohledem na rakovinu a zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do šesti měsíců od oznámení rozhodnutí o klasifikaci této látky.

283

Cyromazin

CAS 66215-27-8

CIPAC 420

N-cyklopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamin

≥ 950 g/kg

1. ledna 2010

31. prosince 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid ve sklenících.

ČÁST B

Při hodnocení žádostí o povolení přípravků na ochranu rostlin obsahujících cyromazin pro jiná použití než u rajčat, zejména pokud jde o expozici spotřebitelů, musí členské státy věnovat zvláštní pozornost kritériím uvedeným v čl. 4 odst. 3 nařízení (ES) č. 1107/2009 a zajistí, aby byly poskytnuty všechny potřebné údaje a informace před tím, než je takové povolení uděleno.

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cyromazinu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

ochraně vodních organismů,

ochraně opylovačů.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších informací o osudu a chování metabolitu NOA 435343 v půdě a o riziku pro vodní organismy. Zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byl cyromazin zařazen do této přílohy, předložil tyto informace Komisi nejpozději do 31. prosince 2011.

284

Dimethachlor

CAS 50563-36-5

CIPAC 688

N-(2,6-dimethylfenyl)-N-(2-methoxyethyl)-2-chloracetamid

≥ 950 g/kg

Nečistota 2,6-dimethylanilin: nejvýše 0,5 g/kg

1. ledna 2010

31. prosince 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid při aplikaci max. 1,0 kg/ha každý třetí rok na tomtéž poli.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání dimethachloru, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně vodních organismů a necílových rostlin; pokud jde o tato zjištěná rizika, v případě potřeby se musí uplatňovat opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny,

ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

Podmínky povolení musí zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a v ohrožených oblastech musí být v případě potřeby zahájeny programy monitorování za účelem ověření možné kontaminace podzemních vod metabolity CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 a SYN 528702.

Dotčené členské státy:

zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi další studie ohledně specifikace do 1. ledna 2010.

Pokud je dimethachlor klasifikován jako karcinogenní kategorie 2 v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, vyžádají si dotčené členské státy předložení dalších informací o významu metabolitů CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 a SYN 528702 s ohledem na rakovinu a zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do šesti měsíců od oznámení rozhodnutí o klasifikaci této látky.

285

Etofenprox

CAS 80844-07-1

CIPAC 471

 

[2-(4-ethoxyfenyl)-2-methylpropyl](3-fenoxybenzyl)

 

ether

≥ 980 g/kg

1. ledna 2010

31. prosince 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání etofenproxu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a pracovníků a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

ochraně vodních organismů; pokud jde o tato zjištěná rizika, v případě potřeby se musí uplatňovat opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny,

ochraně včel a necílových členovců; pokud jde o tato zjištěná rizika, v případě potřeby se musí uplatňovat opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny.

Dotčené členské státy:

zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi další informace o riziku pro vodní organismy včetně rizika pro organismy žijící v sedimentu a o biomagnifikaci,

zajistí předložení dalších studií o potenciálním narušení žláz s vnitřní sekrecí u vodních organismů (studie celého životního cyklu ryb).

Zajistí, aby oznamovatelé předložili tyto studie Komisi do 31. prosince 2011.

286

Lufenuron

CAS 103055-07-8

CIPAC 704

(RS)-1-[2,5-dichlor-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluorpropoxy)fenyl]-3-(2,6-difluorfenyl)močovina

≥ 970 g/kg

1. ledna 2010

31. prosince 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid ve vnitřních prostorách nebo na venkovních stanovištích s návnadou.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání lufenuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

vysoké perzistenci v životním prostředí a vysokému riziku bioakumulace a zajistit, aby použití lufenuronu nemělo žádné dlouhodobé nepříznivé účinky na necílové organismy,

ochraně ptáků, savců, necílových půdních organismů, včel, necílových členovců, povrchových vod a vodních organismů za citlivých podmínek.

Dotčené členské státy:

zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi další studie ohledně specifikace do 1. ledna 2010.

287

Penkonazol

CAS 66246-88-6

CIPAC 446

(RS)-1-[2-(2,4-dichlorfenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazol

≥ 950 g/kg

1. ledna 2010

31. prosince 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání penkonazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si vyžádají předložení dalších informací o osudu a chování metabolitu CGA179944 v kyselé půdě. Zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byl penkonazol zařazen do této přílohy, předložil tyto informace Komisi nejpozději do 31. prosince 2011.

288

Triallat

CAS 2303-17-5

CIPAC 97

S-(2,3,3-trichlorallyl)-N,N

-diisopropylthiokarbamát

≥ 940 g/kg

N-nitrosodiisopropylamin

nejvýše 0,02 mg/kg

1. ledna 2010

31. prosince 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání triallatu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

bezpečnosti obsluhy a zajistit, aby v podmínkách použití bylo předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků,

dietární expozici spotřebitelů reziduím triallatu v ošetřených plodinách a v následných plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a v produktech živočišného původu,

ochraně vodních organismů a necílových rostlin a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny,

možné kontaminaci podzemních vod produkty rozkladu TCPSA, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi:

další informace k posouzení primárního metabolismu rostlin,

další informace o osudu a chování metabolitu diisopropylaminu v půdě,

další informace o možnosti biomagnifikace ve vodních potravních řetězcích,

informace k dalšímu posouzení rizika pro savce živící se rybami a dlouhodobého rizika pro žížaly.

Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 31. prosince 2011.

289

Triflusulfuron

CAS 126535-15-7

CIPAC 731

2-({N-[4-(dimethylamino)-6-(2,2,2-trifluorethoxy)-1,3,5-triazin-2-yl]karbamoyl}sulfamoyl)-3-methylbenzoová kyselina

≥ 960 g/kg

N,N-dimethyl-6-(2,2,2-trifluorethoxy)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

nejvýše 6 g/kg

1. ledna 2010

31. prosince 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako herbicid při aplikaci na cukrovou nebo krmnou řepu v maximálním množství 60 g/ha každý třetí rok na tomtéž poli. Listy ošetřených plodin nesmí být zkrmovány hospodářským zvířatům.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání triflusulfuronu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

dietární expozici spotřebitelů reziduím metabolitů IN-M7222 a IN-E7710 v následných plodinách, které jsou součástí osevního postupu, a v produktech živočišného původu,

ochraně vodních organismů a vodních rostlin před rizikem plynoucím z triflusulfuronu a metabolitu IN-66036 a zajistit, aby podmínky povolení v případě potřeby zahrnovaly opatření ke zmírnění rizika, například nárazníkové zóny,

možné kontaminaci podzemních vod produkty rozkladu IN-M7222 a IN-W6725, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Pokud je triflusulfuron klasifikován jako karcinogenní kategorie 2 v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008, vyžádají si dotčené členské státy předložení dalších informací o významu metabolitů IN-M7222, IN-D8526 a IN-E7710 s ohledem na rakovinu. Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do šesti měsíců od oznámení rozhodnutí o klasifikaci této látky.

290

Difenakum

CAS 56073-07-5

CIPAC 514

3-(-3-bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxykumarin

≥ 905 g/kg

1. ledna 2010

30. prosince 2019

ČÁST A

Povolena jsou pouze použití jako rodenticidy ve formě předpřipravených návnad uložených ve speciálně zhotovených krabicích odolných proti násilnému otevření.

Nominální koncentrace účinné látky v přípravcích nesmí přesáhnout 50 mg/kg.

Povolení se vydávají pouze profesionálním uživatelům.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání difenakumu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2009. Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně ptáků a necílových savců před primární a sekundární otravou. V případě potřeby musí být uplatněna opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy musí zajistit, aby oznamovatel předložil Komisi další informace o metodách pro stanovení reziduí difenakumu v tělních tekutinách.

Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 30. listopadu 2011.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel Komisi předložil další informace o specifikaci účinné látky v podobě, v jaké se vyrábí.

Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 31. prosince 2009.

291

Didecyldimethylamonium- chlorid

CAS: nepřiděleno

CIPAC: nepřiděleno

Didecyldimethylamonium-chlorid je směs alkylových kvartérních amoniových solí s typickou délkou alkylového řetězce C8, C10 a C12 s 90 % podílem C10.

≥ 70 % (technický koncentrát)

1. ledna 2010

31. prosince 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako baktericid, fungicid, herbicid a algacid ve vnitřních prostorách pro okrasné rostliny.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání didecyldimethylamonium-chloridu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 12. března 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně bezpečnosti obsluhy a pracovníků. V povolených podmínkách použití musí být předepsáno použití odpovídajících osobních ochranných prostředků a opatření ke zmínění rizika pro snížení expozice,

ochraně vodních organismů.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel Komisi předložil další informace o specifikaci účinné látky v podobě, v jaké se vyrábí, do 1. ledna 2010 a o riziku pro vodní organismy do 31. prosince 2011.

292

Síra

CAS 7704-34-9

CIPAC 18

síra

≥ 990 g/kg

1. ledna 2010

31. prosince 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid a akaricid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání síry, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 12. března 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně ptáků, savců, vodních organismů a necílových členovců. Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel Komisi předložil další informace s cílem potvrdit posouzení rizika pro ptáky, savce, organismy žijící v sedimentech a necílové členovce. Zajistí, aby oznamovatel, na jehož žádost byla síra zařazena do této přílohy, předložil tyto údaje Komisi nejpozději do 30. června 2011.

293

Tetrakonazol

CAS 112281-77-3

CIPAC 726

[(2RS)-2-(2,4-dichlorfenyl)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl](1,1,2,2-tetrafluorethyl)ether

≥ 950 g/kg (racemická směs)

Nečistota toluen: nejvýše 13 g/kg

1. ledna 2010

31. prosince 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání tetrakonazolu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 26. února 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně vodních organismů a necílových rostlin; pokud jde o tato zjištěná rizika, v případě potřeby se musí uplatňovat opatření k jejich zmírnění, například nárazníkové zóny,

ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

Dotčené členské státy si musí vyžádat:

předložení dalších informací týkajících se podrobného posouzení rizika pro spotřebitele,

další informace o vlastnostech týkajících se ekotoxikologie,

další informace o osudu a chování případných metabolitů ve všech příslušných složkách životního prostředí,

podrobné posouzení rizika takových metabolitů pro ptáky, savce, vodní organismy a necílové členovce,

další informace o možném narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí u ptáků, savců a ryb.

Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 31. prosince 2011.

294

Parafinové oleje

 

CAS 64742-46-7

 

CAS 72623-86-0

 

CAS 97862-82-3

CIPAC Nepoužije se

parafinový olej

Evropský lékopis 6.0

1. ledna 2010

31. prosince 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid a akaricid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání parafinových olejů CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0 a CAS 97862-82-3, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si musí vyžádat:

předložení specifikace komerčně vyráběného technického materiálu za účelem ověření souladu s kritérii čistoty stanovenými Evropským lékopisem 6.0.

Zajistí, aby oznamovatelé předložili tyto informace Komisi do 30. června 2010.

295

Parafinový olej

CAS 8042-47-5

CIPAC Nepoužije se

parafinový olej

Evropský lékopis 6.0

1. ledna 2010

31. prosince 2019

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako insekticid a akaricid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání parafinového oleje 8042-47-5, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy.

Podmínky použití musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

Dotčené členské státy si musí vyžádat:

 

Předložení specifikace komerčně vyráběného technického materiálu za účelem ověření souladu s kritérii čistoty stanovenými Evropským lékopisem 6.0.

 

Zajistí, aby oznamovatel předložil tyto informace Komisi do 30. června 2010.

296

Cyflufenamid

CAS 180409-60-3

CIPAC 759

N-{(Z)-α-[(cyklopropylmethoxy)imino]-2,3-difluor-6-(trifluormethyl)benzyl}-2-fenylacetamid

> 980 g/kg

1. dubna 2010

31. března 2020

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání cyflufenamidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 2. října 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami.

Podmínky povolení musí v případě potřeby zahrnovat opatření ke zmírnění rizika.

297

Fluopikolid

CAS

239110-15-7

CIPAC 787

2,6-dichlor-N-{[3-chlor-5-(trifluormethyl)-2-pyridyl]methyl}benzamid

≥ 970 g/kg

Nečistota toluen nesmí překročit 3 g/kg v technickém materiálu.

1. června 2010

31. května 2020

ČÁST A

Povolena mohou být pouze použití jako fungicid.

ČÁST B

Při uplatňování jednotných zásad podle čl. 29 odst. 6 nařízení (ES) č. 1107/2009 musí být zohledněny závěry zprávy o přezkoumání fluopikolidu, a zejména dodatky I a II uvedené zprávy, dokončené Stálým výborem pro potravinový řetězec a zdraví zvířat dne 27. listopadu 2009.

Při tomto celkovém hodnocení musí členské státy věnovat zvláštní pozornost:

ochraně vodních organismů,

ochraně podzemních vod, je-li tato účinná látka používána v oblastech s citlivými půdními a/nebo klimatickými podmínkami,

bezpečnosti obsluhy během používání této látky,

možnosti dálkového přenosu vzduchem.

Podmínky povolení musí zahrnovat opatření ke zmírnění rizika a v ohrožených oblastech musí být v případě potřeby zahájeny programy monitorování za účelem ověření možného hromadění a expozice.

Dotčené členské státy zajistí, aby oznamovatel předložil Komisi další informace o významu metabolitu M15 pro podzemní vody nejpozději do 30. dubna 2012.

298

Heptamaloxyloglukan

CAS

870721-81-6

CIPAC

Není k dispozici

Úplný název podle IUPAC v poznámce pod čarou (1)

 

Xyl p: xylopyranosyl