(EU) č. 470/2011Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 470/2011 ze dne 16. května 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 828/2009, kterým se pro hospodářské roky 2009/10 až 2014/15 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru čísla 1701 celního sazebníku v rámci preferenčních dohod

Publikováno: Úř. věst. L 129, 17.5.2011, s. 5-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. května 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. května 2011 Nabývá účinnosti: 20. května 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 470/2011

ze dne 16. května 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 828/2009, kterým se pro hospodářské roky 2009/10 až 2014/15 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru čísla 1701 celního sazebníku v rámci preferenčních dohod

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 ze dne 20. prosince 2007 o uplatňování režimu stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) (1), a zejména na čl. 9 odst. 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ze dne 22. července 2008 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 a o změně nařízení (ES) č. 552/97, (ES) č. 1933/2006 a nařízení Komise (ES) č. 1100/2006 a (ES) č. 964/2007 (2), a zejména na čl. 11 odst. 7 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 1 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 828/2009 (3), je země uvedená v příloze I nařízení (ES) č. 1528/2007 nebo uvedená jako nejméně rozvinutá země v příloze I nařízení (ES) č. 732/2008 způsobilá k zařazení do přílohy I nařízení (ES) č. 828/2009.

(2)

Uganda patří mezi nejméně rozvinuté země, je zařazená jako nejméně rozvinutá země do přílohy I nařízení (ES) č. 732/2008 a požádala Komisi o zařazení do přílohy I nařízení (ES) č. 828/2009. Uganda je producentem cukru, a je tedy možným vývozcem do Evropské unie.

(3)

Nařízení (ES) č. 828/2009 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Část I přílohy I nařízení (ES) č. 828/2009 se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. května 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 348, 31.12.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 211, 6.8.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 240, 11.9.2009, s. 14.


PŘÍLOHA

Část I:   Nejméně rozvinuté země

Označení skupiny

Třetí země

Referenční číslo

NRZ, které nepatří k zemím AKT

Bangladéš

Kambodža

Laos

Nepál

09.4221

AKT-NRZ

Benin

Burkina Faso

Demokratická republika Kongo

Etiopie

Madagaskar

Malawi

Mosambik

Senegal

Sierra Leone

Súdán

Tanzanie

Togo

Uganda

Zambie

09.4231“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU