(EU) č. 458/2011Nařízení Komise (EU) č. 458/2011 ze dne 12. května 2011 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, pokud jde montáž jejich pneumatik, a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 124, 13.5.2011, s. 11-20 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 12. května 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. června 2011 Nabývá účinnosti: 2. června 2011
Platnost předpisu: Ano (od 6. července 2022 zrušen předpisem (EU) 2019/2144) Pozbývá platnosti: 6. července 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 458/2011

ze dne 12. května 2011

o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, pokud jde montáž jejich pneumatik, a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 13. července 2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 661/2009 je zvláštní nařízení pro účely schvalování typu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (2).

(2)

Nařízení (ES) č. 661/2009 zrušuje směrnici Rady 92/23/EHS ze dne 31. března 1992 o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži (3). Požadavky stanovené v uvedené směrnici by měly být převzaty do tohoto nařízení a v případě potřeby přizpůsobeny vývoji vědeckých a technických poznatků.

(3)

Oblast působnosti tohoto nařízení by měla být v souladu se směrnicí 92/23/EHS. Nařízení by se tedy mělo týkat vozidel kategorií M, N a O.

(4)

Nařízení (ES) č. 661/2009 stanoví základní požadavky pro schvalování typu motorových vozidel, pokud jde o montáž jejich pneumatik. Je proto třeba stanovit zvláštní postupy, zkoušky a požadavky na takové schvalování typu, aby bylo zajištěno, že pneumatiky používané na vozidle jsou vhodné z hlediska zatížení, rychlosti a užití vozidla.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorová vozidla,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na vozidla kategorií M, N a O definovaných v příloze II směrnice 2007/46/ES.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

1)

„typem vozidla, pokud jde montáž jeho pneumatik“ se rozumí vozidla, která se neliší z takových podstatných hledisek, jako jsou typy pneumatik, minimální a maximální označení rozměrů pneumatiky, rozměry kola a hloubka zálisu, nebo pokud jde o rychlostní kapacitu a únosnost vhodné pro montáž a vlastnosti krytů kol;

2)

„typem pneumatiky“ se rozumí řada pneumatik, které se neliší v následujících podstatných vlastnostech:

a)

třída pneumatik: C1, C2 nebo C3, jak jsou popsány v čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 661/2009, a

b)

v případě pneumatik třídy C1 vlastnosti typu pneumatiky, jak jsou definovány v bodě 2.1 předpisu EHK OSN č. 30 (4);

c)

v případě pneumatik třídy C2 nebo C3 vlastnosti typu pneumatiky, jak jsou definovány v bodě 2.1 předpisu EHK OSN č. 54 (5);

3)

„označením rozměru pneumatiky“ se rozumí označení, jak je definováno v bodě 2.17 předpisu EHK OSN č. 30 pro pneumatiky třídy C1 a v bodě 2.17 předpisu EHK OSN č. 54 pro pneumatiky tříd C2 a C3;

4)

„hloubkou zálisu kola“ se rozumí vzdálenost od opěrného čela náboje kola ke střední rovině ráfku;

5)

„konstrukcí pneumatiky“ se rozumí technické vlastnosti kostry pneumatiky;

6)

„normální pneumatikou“ se rozumí pneumatika nebo run-flat pneumatika, která je určena pro běžné silniční užití;

7)

„run-flat pneumatikou“ se rozumí pneumatika, jak je definována v bodě 2.4.3 předpisu EHK OSN č. 64 (6);

8)

„náhradní pneumatikou pro dočasné použití“ se rozumí pneumatika odlišná od pneumatiky určené pro montáž na vozidle pro běžné jízdní podmínky; je určena pouze pro dočasné použití při omezených jízdních podmínkách;

9)

„kolem“ se rozumí kolo jako celek sestávající z ráfku a disku kola;

10)

„náhradním kolem pro dočasné použití“ se rozumí kolo odlišné od běžných kol typu vozidla;

11)

„jednotkou“ se rozumí celek kola s pneumatikou;

12)

„standardní jednotkou“ se rozumí jednotka, kterou je možné namontovat na vozidlo pro běžný provoz;

13)

„náhradní jednotkou“ se rozumí jednotka, která je určena k výměně standardní jednotky v případě jejího poškození, a může být jakoukoli z těchto:

14)

„standardní náhradní jednotka“, kterou se rozumí celek kola s pneumatikou, který je, pokud jde o označení rozměru kola a pneumatiky, hloubku zálisu kola a konstrukci pneumatiky, totožný s celkem montovaným na stejném místě nápravy příslušné varianty nebo verze vozidla k běžnému provozu; zahrnuje kola vyrobená z odlišného materiálu, která mohou být upevněna odlišnými maticemi nebo šrouby, avšak která jsou jinak identická s koly určenými k běžnému provozu;

15)

„náhradní jednotka pro dočasné použití“, kterou se rozumí celek jakéhokoli kola s pneumatikou, který nespadá do definice „standardní náhradní jednotky“ a který odpovídá popisu jednoho z typů náhradní jednotky pro dočasné použití uvedenému v bodě 2.10 předpisu EHK OSN č. 64;

16)

„značkou kategorie rychlosti“ se rozumí značka definovaná v bodě 2.29 předpisu EHK OSN č. 30 pro pneumatiky třídy C1 a v bodě 2.28 předpisu EHK OSN č. 54 pro pneumatiky třídy C2 a C3;

17)

„indexem únosnosti“ se rozumí číslo spojované s maximálním zatížením v souvislosti s definicí v bodě 2.28 předpisu EHK OSN č. 30 pro pneumatiky třídy C1 a v bodě 2.27 předpisu EHK OSN č. 54 pro pneumatiky třídy C2 a C3;

18)

„maximálním zatížením“ se rozumí hmotnost, kterou je pneumatika schopna nést, pokud je používána v souvislosti s pokyny k použití stanovenými výrobcem pneumatik.

Článek 3

Ustanovení pro ES schvalování typu vozidla, pokud jde o montáž jeho pneumatik

1.   Výrobce nebo jeho zástupce předloží schvalovacímu orgánu žádost o ES schválení typu vozidla, pokud jde o montáž jeho pneumatik.

2.   Žádost musí být vyhotovena podle vzoru informačního dokumentu uvedeného v příloze I části 1.

3.   Jsou-li splněny příslušné požadavky stanovené v příloze II tohoto nařízení, udělí schvalovací orgán ES schválení typu a vydá číslo schválení typu v souladu se systémem číslování stanoveným v příloze VII směrnice 2007/46/ES.

Členský stát nesmí přidělit stejné číslo jinému typu vozidla.

4.   Pro účely odstavce 3 schvalovací orgán vyhotoví certifikát ES schválení typu podle vzoru uvedeného v příloze I části 2.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. května 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 129, 14.5.1992, s. 95.

(4)  Úř. věst. L 201, 30.7.2008, s. 70.

(5)  Úř. věst. L 183, 11.7.2008, s. 41.

(6)  Úř. věst. L 310, 26.11.2010, s. 18.


PŘÍLOHA I

Správní ustanovení pro schvalování typu vozidel, pokud jde o montáž jejich pneumatik

ČÁST 1

Informační dokument

VZOR

Informační dokument č. … pro ES schválení typu vozidla, pokud jde o montáž jeho pneumatik.

Následující informace, jsou-li třeba, se spolu se soupisem obsahu předkládají v trojím vyhotovení. Všechny výkresy musí být vyhotoveny ve vhodném měřítku, musí být dostatečně podrobné a musí mít formát A4 nebo být v tomto formátu složeny. Případné fotografie musí být dostatečně podrobné.

Mají-li systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky elektronická řízení, musí být dodány informace o jejich vlastnostech.

0.   OBECNĚ

0.1   Značka (obchodní název výrobce): …

0.2   Typ: …

0.2.1   Obchodní označení (jsou-li k dispozici): …

0.3   Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačen (1): …

0.3.1   Umístění tohoto označení: …

0.4   Kategorie vozidla (2): …

0.5   Název a adresa výrobce: …

0.8   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního závodu (závodů): …

0.9   Název a adresa případného zástupce výrobce: …

1.   OBECNÉ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI VOZIDLA

1.1   Fotografie a/nebo výkresy představitele typu vozidla: …

1.3   Počet náprav a kol: …

1.3.1   Počet a poloha náprav s pneumatikami s dvojitou montáží: …

1.3.2   Počet a umístění řízených náprav: …

1.3.3   Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): …

2.   HMOTNOSTI A ROZMĚRY (3)  (4)

2.3   Rozchod (rozchody) kol a šířka (šířky) náprav

2.3.1   Rozchod kol u jednotlivých řízených náprav (5): …

2.3.2   Rozchod kol u všech ostatních náprav (5): …

2.3.3   Šířka nejširší zadní nápravy: …

2.3.4   Šířka nejpřednější nápravy (měřená v bodech největší vzdálenosti vnějších bočnic pneumatik s vyloučením vyboulení v blízkosti styku pneumatiky se zemí): …

2.8   Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla podle výrobce (6)  (7): …

2.9   Maximální technicky přípustná hmotnost na každé z náprav: …

2.11.5   Vozidlo je/není (8) uzpůsobeno k tažení

4.7   Maximální konstrukční rychlost vozidla (km/h) (9): …

6.   ODPRUŽENÍ

6.6   Pneumatiky a kola

6.6.1   Kombinace pneumatika/kolo (10)

a)

u pneumatik uveďte:

označení rozměru,

index únosnosti (7),

značka kategorie rychlosti (7),

koeficient valivého odporu (měřený v souladu s normou ISO 28580);

b)

u kol uveďte rozměry ráfků a hloubku zálisu.

6.6.1.1   Nápravy

6.6.1.1.1   Náprava 1: …

6.6.1.1.2   Náprava 2: …

atd.

6.6.3   Tlak v pneumatikách podle doporučení výrobce vozidla (kPa) …

6.6.4   Popis zařízení pro trakci ve sněhu a kombinace/kombinací pneumatika/kolo na přední a/nebo zadní nápravě/zadních nápravách, které jsou podle doporučení výrobce pro typ vozidla vhodné: …

6.6.5   Stručný popis případné náhradní jednotky pro dočasné použití: …

6.6.6   Stručný popis systému monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS), pokud je namontován: …

9.   KAROSERIE

9.16   Kryty kol

9.16.1   Stručný popis vozidla z hlediska krytů jeho kol: …

12.   RŮZNÉ

12.6   Zařízení pro omezení rychlosti

12.6.1   Výrobce (výrobci): …

12.6.2   Typ (typy): …

12.6.3   Číslo (čísla) schválení typu, pokud existují: …

12.6.4   Rychlost nebo rozsah rychlostí, na které může být omezení rychlosti nastaveno: … km/h

Vysvětlivky:

ČÁST 2

Certifikát ES schválení typu

VZOR

Formát: A4 (210 × 297 mm)

Certifikát ES schválení typu

Sdělení týkající se:

ES schválení typu (11)

rozšíření ES schválení typu (11)

odmítnutí ES schválení typu (11)

odnětí ES schválení typu (11)

u typu vozidla, pokud jde montáž jeho pneumatik

s ohledem na nařízení (EU) č. …/2011

Číslo ES schválení typu: …

Důvod pro rozšíření: …

ODDÍL I

0.1   Značka (obchodní název výrobce): …

0.2   Typ: …

0.2.1   Obchodní označení (jsou-li k dispozici): …

0.3   Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačen (12): …

0.3.1   Umístění tohoto označení: …

0.4   Kategorie vozidla (13): …

0.5   Název a adresa výrobce: …

0.8   Název (názvy) a adresa (adresy) montážního závodu (závodů): …

0.9   Název a adresa případného zástupce výrobce: …

ODDÍL II

1.   Další informace: viz dodatek

2.   Technická zkušebna provádějící zkoušky: …

3.   Datum zkušebního protokolu: …

4.   Číslo zkušebního protokolu: …

5.   Poznámky (jsou-li nějaké): viz dodatek

6.   Místo: …

7.   Datum: …

8.   Podpis: …

Přílohy

:

Schvalovací dokumentace

Zkušební protokol


(1)  Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typů vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento informační dokument, nahradí se tyto znaky v dokumentaci znakem „?“ (např. ABC??123??).

(2)  Klasifikace podle definicí uvedených v části A přílohy II směrnice 2007/46/ES.

(3)  Pokud existuje jedna verze se standardní kabinou a jiná s kabinou s lůžky, uveďte obě řady údajů o hmotnosti a rozměrech.

(4)  Standard ISO 612: 1978 – Road vehicles – Dimensions of motor vehicles and towed vehicles – terms and definitions.

(5)  

(g4)

Bod č. 6.5

(6)  U přípojných vozidel nebo návěsů a u vozidel spojených s přípojným vozidlem nebo s návěsem, kde na spojovací zařízení nebo na točnici působí výrazné svislé zatížení, se toto zatížení po vydělení standardním gravitačním zrychlením zahrne do maximální technicky přípustné hmotnosti.

(7)  Vyplňte horní a spodní mez pro každou možnost.

(8)  Nehodící se škrtněte.

(9)  Jestliže výrobce vozidla povolí u motorových vozidel modifikaci určitých kontrolních funkcí (např. prostřednictvím softwaru, hardwaru nebo zdokonalením, výběrem, umožněním nebo neumožněním funkce) před nebo po uvedení vozidla do provozu, což vede ke zvýšení maximální rychlosti vozidla, uvádí se maximální možná rychlost dosažitelná úpravou těchto kontrolních funkcí. U přípojných vozidel se uvádí maximální rychlost, kterou stanovil výrobce.

(10)  U pneumatik označených písmeny ZR před kódem průměru ráfku, určených pro vozidla s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 300 km/h, je třeba uvést odpovídající údaje.

(11)  Nehodící se škrtněte.

(12)  Pokud způsob označení typu obsahuje znaky, které nejsou důležité pro popis typů vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického celku, kterých se týká tento informační dokument, nahradí se tyto znaky v dokumentaci znakem “?“ (např. ABC??123??).

(13)  Podle definice v části A přílohy II směrnice 2007/46/ES.

Dodatek

k certifikátu ES schválení typu č. …

1.

Další informace:

1.1

Stručný popis typu vozidla z hlediska nosné konstrukce, rozměrů, tvarování a konstrukčních materiálů: …

1.2

Kombinace pneumatika/kolo (včetně rozměrů pneumatiky, ráfku a hloubky zálisu kola): …

1.3

Značka kategorie minimální rychlosti slučitelná s maximální konstrukční rychlostí vozidla (každé varianty) (u pneumatik označených písmeny ZR před kódem průměru ráfku, určených pro vozidla s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 300 km/h, je třeba uvést odpovídající údaje) …

1.4

Minimální index únosnosti slučitelný s maximální technicky přípustnou hmotností na každé nápravě (každé varianty) (v případě potřeby opravený podle bodu 3.2.2 přílohy II) …

1.5

Kombinace pneumatika/kolo (včetně rozměrů pneumatiky, ráfku a hloubky zálisu kola), která má být použita/které mají být použity se zařízením/zařízeními pro trakci ve sněhu: …

2.

Vozidlo kategorie M1 je/není (1) uzpůsobeno k tažení a zatížení zadních pneumatik je překročeno o … %.

3.

Vozidlo je/není (1) schváleno podle předpisu EHK OSN č. 64, pokud jde o jeho náhradní jednotku pro dočasné použití.

3.1

Kategorie vozidla M1: ano/ne (1), typ 1/2/3/4/5 (1)

3.2

Kategorie vozidla N1: ano/ne (1), typ 1/2/3/5 (1)

4.

Vozidlo je/není (1) schváleno podle předpisu EHK OSN č. 64, pokud jde o jeho systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS).

4.1

Stručný popis systému monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) ( pokud je jím vozidlo vybaveno): …

5.

Poznámky: …


(1)  Nehodící se škrtněte.


PŘÍLOHA II

Požadavky na vozidla, pokud jde o montáž jejich pneumatik

1.   OBECNÉ POŽADAVKY

1.1

S výhradou ustanovení bodu 5.4 musí každá pneumatika namontovaná na vozidle včetně jakékoli případné náhradní pneumatiky splňovat požadavky nařízení (ES) č. 661/2009 a jeho prováděcích opatření.

2.   MONTÁŽ PNEUMATIKY

2.1

Všechny běžně namontované pneumatiky na vozidle, tedy kromě náhradní jednotky pro dočasné použití, musí mít stejnou strukturu.

2.2

Všechny běžně namontované pneumatiky na jedné nápravě musí být stejného typu.

2.3

Prostor, ve kterém se kolo otáčí, musí být takový, aby při použití největšího přípustného rozměru pneumatik a šířek ráfku a s ohledem na minimální a maximální hloubku zálisů kol, dovoloval volný pohyb vzhledem k omezením daným zavěšením kola a řídícím ústrojím, jak je určil výrobce vozidla. To se ověří vykonáním zkoušek s pneumatikami největších rozměrů s ohledem na použitelné přípustné odchylky (tj. maximální plášť) týkající se velikosti pneumatik a uvedené v příslušném předpisu EHK OSN.

2.4

Technická zkušebna může souhlasit s využitím jiného zkušebního postupu (např. virtuální zkoušky) k ověření, zda jsou splněny požadavky bodu 2.3 této přílohy.

3.   ÚNOSNOST

3.1

S výhradou ustanovení bodu 5 této přílohy se maximální zatížení každé pneumatiky, jak je stanoveno v bodě 3.2, včetně případné náhradní pneumatiky, která je namontována na vozidle, musí rovnat:

3.1.1

v případě vozidla vybaveného pneumatikami stejného typu v jednoduché montáži: alespoň polovině maximální technicky přípustné hmotnosti nejvíce zatížené nápravy uvedené výrobcem vozidla;

3.1.2

v případě vozidla vybaveného více než jedním typem pneumatik v jednoduché montáži: alespoň polovině maximální technicky přípustné hmotnosti příslušné nápravy uvedené výrobcem vozidla;

3.1.3

v případě vozidla vybaveného pneumatikami třídy C1 v dvojité montáži: alespoň 0,27násobku maximální technicky přípustné hmotnosti příslušné nápravy uvedené výrobcem vozidla;

3.1.4

v případě náprav vybavených pneumatikami třídy C2 nebo C3 v dvojité montáži: alespoň 0,25násobku maximální technicky přípustné hmotnosti relevantní nápravy uvedené výrobcem vozidla, přičemž je třeba vzít v úvahu index únosnosti v dvojité montáži.

3.2

Maximální zatížení pneumatiky se stanoví takto:

3.2.1

v případě pneumatik třídy C1 se vezme v úvahu „maximální zatížení“, jak je stanoveno v bodě 2.31 předpisu EHK OSN č. 30.

3.2.2

V případě pneumatik tříd C2 nebo C3 se vezme v úvahu „tabulka proměnných zatížení v závislosti na rychlosti“ uvedená v bodě 2.29 předpisu EHK OSN č. 54, která v závislosti na indexu únosnosti a symbolech jmenovité rychlosti uvádí proměnná zatížení, jež může pneumatika snést při zohlednění maximální konstrukční rychlosti vozidla.

3.3

Příslušná informace musí být jasně uvedena v příručce majitele vozidla, aby se zajistilo, že v případě potřeby budou na vozidlo v provozu namontovány vhodné náhradní pneumatiky s příslušnou únosností.

4.   RYCHLOSTNÍ KAPACITA

4.1

Každá pneumatika, kterou je vozidlo běžně vybaveno, musí být označena značkou kategorie rychlosti.

4.1.1

V případě pneumatiky třídy C1 musí být značka kategorie rychlosti slučitelná s maximální konstrukční rychlostí a v případě pneumatik rychlostních kategorií V, W a Y musí být zohledněno maximální zatížení, jak je popsáno v předpise EHK OSN č. 30.

4.1.2

V případě pneumatiky třídy C2 nebo C3 musí být značka kategorie rychlosti slučitelná s maximální konstrukční rychlostí a uplatnitelnou kombinací zatížení/rychlost, která je uvedena v „tabulce proměnných zatížení v závislosti na rychlosti“ popsané v bodě 3.2.2. této přílohy.

4.2

Požadavky bodů 4.1.1 a 4.1.2 se neuplatní v následujících případech:

4.2.1

v případě náhradních jednotek pro dočasné použití, pro které platí bod 6 této přílohy; v případě pneumatik obvykle vybavených běžnými pneumatikami a příležitostně pneumatikami pro jízdu na sněhu (tj. se symbolem horského štítu se sněhovou vločkou);

4.2.2

v tomto případě však musí značka kategorie rychlosti pneumatik pro jízdu na sněhu odpovídat rychlosti větší než je maximální konstrukční rychlost vozidla nebo alespoň rychlosti, která přesahuje 160 km/h (nebo oběma rychlostem). Pokud však je maximální konstrukční rychlost vozidla přesto vyšší než rychlost odpovídající značce kategorie nejnižší rychlosti pneumatik pro jízdu na sněhu, musí být uvnitř vozidla a na vždy viditelném místě z pohledu řidiče upevněn výstražný štítek, který udává nejnižší hodnotu maximální rychlostní kapacitu pneumatik pro jízdu na sněhu. Ostatní pneumatiky s vylepšenou trakcí ve sněhu (tj. pneumatiky s označením M + S, avšak bez symbolu horského štítu se sněhovou vločkou) musí splňovat požadavky bodů 4.1.1 a 4.1.2 této přílohy;

4.2.3

v případě vozidel vybavených profesionálními terénními pneumatikami s označením POR. Pokud však je maximální konstrukční rychlost vozidla přesto vyšší než rychlost odpovídající značce kategorie nejnižší rychlosti pneumatik pro zvláštní užití, musí být uvnitř vozidla a na vždy viditelném místě z pohledu řidiče upevněn výstražný štítek, který udává nejnižší hodnotu maximální rychlostní kapacitu pneumatik pro zvláštní užití;

4.2.4

v případě vozidel kategorií M2, M3, N2 nebo N3 vybavených zařízením pro omezení rychlosti schváleným podle předpisu EHK OSN č. 89 (1) musí být symbol rychlosti pneumatik slučitelný s rychlostí, při které je omezení stanoveno. Pokud však je výrobcem vozidla stanovená maximální konstrukční rychlost vozidla přesto vyšší než rychlost odpovídající značce kategorie nejnižší rychlosti pneumatik, musí být uvnitř vozidla a na vždy viditelném místě z pohledu řidiče upevněn výstražný štítek, který udává maximální rychlostní kapacitu pneumatik;

4.2.5

v případě vozidel kategorií M1 nebo N1 vybavených palubním systémem s funkcí omezování rychlosti musí být symbol rychlosti pneumatik slučitelný s rychlostí, při které je omezení stanoveno. Pokud však je výrobcem vozidla stanovená maximální konstrukční rychlost vozidla přesto vyšší než rychlost odpovídající značce kategorie nejnižší rychlosti pneumatik, musí být uvnitř vozidla a na vždy viditelném místě z pohledu řidiče upevněn výstražný štítek, který udává maximální rychlostní kapacitu pneumatik.

4.3

Příslušná informace musí být jasně uvedena v příručce majitele vozidla, aby se zajistilo, že v případě potřeby budou na vozidlo v provozu namontovány vhodné náhradní pneumatiky s příslušnou rychlostní kapacitou.

5.   ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY

5.1

Maximální zatížení každé pneumatiky se v případě přípojných vozidel kategorií O1 a O2 s maximální konstrukční rychlostí 100 km/h nebo méně, vybavených pneumatikami třídy C1 v jednoduché montáži, musí rovnat alespoň 0,45násobku technicky přípustné maximální hmotnosti nejvíce zatížené nápravy podle pokynů výrobce přípojného vozidla. U pneumatik v dvojité montáži je tento faktor alespoň 0,24. V takových případech musí být výstražný štítek, který udává maximální provozní konstrukční rychlost, stále a trvale umístěn blízko předního spojovacího zařízení přípojného vozidla.

5.2

V případě vozidel kategorií M1 a N1, která jsou konstruována tak, aby mohla být provozována s přípojným vozidlem, může dodatečné zatížení působící na spojovací zařízení přípojného vozidla v případě pneumatik C1 způsobit překročení hodnot maximálního zatížení zadní pneumatiky, avšak nejvýše o 15 %. V takovém případě musí příručka majitele vozidla obsahovat jasnou informaci a poučení o maximální přípustné rychlosti vozidla, je-li k němu připojeno přípojné vozidlo (v žádném případě nepřesahující 100 km/h) a o tlaku v zadních pneumatikách, který má být nejméně 20 kPa (0,2 baru) nad hodnotou tlaku v pneumatikách doporučovanou pro běžné užití vozidla (tj. bez přípojného vozidla).

5.3

V případě některých zvláštních vozidel, jak je uvedeno níže, která jsou vybavena pneumatikami třídy C2 nebo C3, se nepoužije „tabulka proměnných zatížení v závislosti na rychlosti“, jak je popsána v bodě 3.2.2 této přílohy. V takovém případě se určí maximální zatížení podle maximální technicky přípustné hmotnosti nápravy (viz body 3.1.2 až 3.1.4), a to vynásobením zatížení odpovídajícího indexu únosnosti vhodným koeficientem, který se spíše než k maximální konstrukční rychlosti vozidla vztahuje k typu vozidla a jeho použití, a požadavky bodů 4.1.1 a 4.1.2 této přílohy se nepoužijí.

Vhodné koeficienty jsou tyto:

5.3.1

1,15 v případě vozidla třídy I nebo třídy A (kategorie M2 nebo M3), jak jsou definovány v bodě 2.1.1.1 (třída I) a bodě 2.1.2.1 (třída A) předpisu EHK OSN č. 107 (2).

5.3.2

1,10 v případě vozidel kategorie N, která jsou specificky konstruována pro použití na krátké vzdálenosti v městských a příměstských oblastech, jako jsou například zametací vozy nebo vozidla pro odvoz odpadu, pokud jejich maximální konstrukční rychlost nepřekračuje 60 km/h.

5.4

Ve výjimečných případech, jestliže jsou vozidla konstruována pro použití, které se neshoduje s vlastnostmi pneumatik tříd C1, C2 nebo C3 a je tedy třeba namontovat pneumatiky s jinými vlastnostmi, požadavky bodu 1.1 této přílohy se neuplatní, pokud jsou splněny následující podmínky:

5.4.1

pneumatiky musí být schváleny podle předpisu EHK OSN č. 75 (3) nebo podle předpisu EHK OSN č. 106 (4) a

5.4.2

schvalovací orgán a technická zkušebny došly k závěru, že namontované pneumatiky vyhovují provozním podmínkám vozidla. Povaha výjimky a zdůvodnění uznání musí být uvedeny ve zkušebním protokolu a v poznámkách k certifikátu ES schválení typu.

6.   NÁHRADNÍ KOLA A PNEUMATIKY

6.1

Je-li vozidlo vybaveno náhradní jednotkou, musí být jí být:

6.1.1

standardní náhradní jednotka stejné velikosti jako pneumatiky namontované na vozidle;

6.1.2

náhradní jednotka pro dočasné použití, která je typově vhodná pro použití na vozidle; vozidla jiných kategorií než M1 nebo N1 však náhradní jednotkou pro dočasné použití opatřena být nesmí.

6.1.2.1

Pokud je v případě montáže náhradní jednotky pro dočasné použití třeba přijmout zvláštní opatření (náhradní jednotka pro dočasné použití má být například namontována pouze na přední nápravu, a proto je třeba nejdříve namontovat přední standardní jednotku na zadní nápravu, aby se vyřešila špatná funkce zadní standardní jednotky), musí to být jasně uvedeno v příručce majitele vozidla a je třeba ověřit soulad s náležitými aspekty v bodě 2.3 této přílohy.

6.2

Každé vozidlo opatřené náhradní jednotkou pro dočasné použití nebo run-flat pneumatikami musí mít platné schválení typu podle předpisu EHK OSN č. 64, pokud jde o požadavky týkající se vybavení vozidel náhradní jednotkou pro dočasné použití nebo run-flat pneumatikami.


(1)  Úř. věst. L 158, 19.5.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 255, 29.9.2010, s. 1.

(3)  Dosud nebyl zveřejněn. Bude zveřejněn v květnu 2011.

(4)  Úř. věst. L 257, 30.9.2010, s. 231.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU