(EU) č. 427/2011Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 427/2011 ze dne 2. května 2011 , kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Izrael v seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 113, 3.5.2011, s. 3-5 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. května 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. května 2011 Nabývá účinnosti: 6. května 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/692 Pozbývá platnosti: 21. dubna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 427/2011

ze dne 2. května 2011,

kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Izrael v seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na úvodní větu článku 8, čl. 8 odst. 1 první pododstavec a čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (2), a zejména na čl. 23 odst. 1 a čl. 24 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 798/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví seznam třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Společenství dovážet a přes jeho území přepravovat drůbež a drůbeží produkty, a požadavky na vydání veterinárního osvědčení (3), stanoví, že komodity, na něž se uvedené nařízení vztahuje, lze do Unie dovážet a přes její území přepravovat pouze ze třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek uvedených v tabulce v části 1 přílohy I uvedeného nařízení.

(2)

Nařízení (ES) č. 798/2008 stanoví, že vyskytne-li se ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků (HPAI) ve třetí zemi, území, oblasti nebo jednotce, které byly dříve prosté dané nákazy, považuje se tato třetí země, území, oblast nebo jednotka opět za prostou vysoce patogenní influenzy ptáků, jsou-li splněny určité podmínky. Tyto podmínky se týkají provádění politiky depopulace pro účely tlumení nákazy, včetně náležitého čištění a dezinfekce provedených u všech zařízení, v nichž se předtím nákaza vyskytla. Kromě toho musel být po dobu tří měsíců od ukončení politiky depopulace a dokončení čištění a dezinfekce uskutečněn dozor nad influenzou ptáků v souladu s částí II přílohy IV uvedeného nařízení.

(3)

Izrael je uveden na seznamu v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 jako třetí země, z níž lze do Unie dovážet všechny drůbeží komodity, na než se vztahuje uvedené nařízení. V návaznosti na výskyt ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků začátkem roku 2010 byl dovoz některých komodit z Izraele do Unie omezen na části jeho území definované uvedeným nařízením, ve znění nařízení Komise (EU) č. 332/2010 (4). Oblast, z níž byl dovoz některých komodit zakázán a která se používala do 1. května 2010, má kód IL-2 a je popsána ve sloupci 3 položky pro Izrael v části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008. Zákaz dovozu některých drůbežích komodit z oblasti IL-2 v souvislosti s uvedeným ohniskem by však měl i nadále platit pro komodity vyprodukované před uvedeným datem.

(4)

Dne 8. března 2011 navíc Izrael uvědomil Komisi o tom, že se na jeho území vyskytuje ohnisko vysoce patogenní influenzy ptáků podtypu H5N1.

(5)

Vzhledem k potvrzenému ohnisku vysoce patogenní influenzy ptáků nelze území Izraele nadále považovat za prosté dané nákazy. V důsledku toho izraelské veterinární orgány odpovídajícím způsobem pozastavily vydávání veterinárních osvědčení pro zásilky některých drůbežích komodit.

(6)

Izrael Komisi předal informace o opatřeních pro tlumení, která byla přijata v souvislosti s nedávným ohniskem nákazy. Komise vyhodnotila předložené informace, jakož i epizootologickou situaci v Izraeli.

(7)

Izrael provedl politiku depopulace pro účely tlumení nákazy a zamezení jejího šíření. Díky včasnému a rozhodnému jednání Izraele při tlumení nákazy a kladným výsledkům hodnocení epizootologické situace je možné zúžit omezení dovozu do Unie některých drůbežích komodit jen na tu oblast postiženou danou nákazou, na niž izraelské veterinární orgány uvalily omezení.

(8)

Izrael navíc provádí činnosti dozoru nad influenzou ptáků, které se zdají být v souladu s požadavky stanovenými v části II přílohy IV nařízení (ES) č. 798/2008.

(9)

Vzhledem k příznivému vývoji epizootologické situace a činnostem dozoru nad influenzou ptáků při řešení dané situace v souladu s podmínkami stanovenými nařízením (ES) č. 798/2008 je vhodné omezit dobu, během níž je povolení pro dovoz do Unie pozastaveno, na tři měsíce, do 14. června 2011, v návaznosti na náležité čištění a dezinfekci provedené v zařízení, v němž se předtím nákaza vyskytla.

(10)

Nařízení (ES) č. 798/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V části 1 přílohy I nařízení (ES) č. 798/2008 se položka pro Izrael nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. května 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Úř. věst. L 226, 23.8.2008, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 102, 23.4.2010, s. 10.


PŘÍLOHA

„IL – Izrael

IL-0

celá země

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

IL-1

Oblast Izraele s výjimkou IL-2 a IL-3

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N

 

 

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

N

 

 

 

 

 

IL-2

Izraelské území uvnitř hranic učených takto:

na západě: silnice číslo 4,

na jihu: silnice číslo 5812 navazující na silnici číslo 5815,

na východě: bezpečnostní zeď až po silnici číslo 6513,

na severu: silnice číslo 6513 až po křižovatku se silnicí číslo 65. Z tohoto místa přímou čarou až po vjezd do Givat Nili a odtud přímou čarou na křižovatku silnic číslo 652 a číslo 4.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

 

1.5.2010

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

 

1.5.2010

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

 

1.5.2010

 

 

 

IL-3

Izraelské území uvnitř hranic učených takto:

na severu: silnice číslo 386 až po hranici města Jeruzalém, řeku Refaim, bývalou izraelsko-jordánskou hranici („zelená linie“),

na východě: silnice číslo 356,

na jihu: silnice číslo 8670, 3517 a 354,

na západě: přímou čarou k severu až po silnici číslo 367, podél silnice 367 k západu a následně k severu až k silnici 375 a západně od vesnice Matta severo-severovýchodní čarou k silnici 386.

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

N, P2

8.3.2011

14.6.2011

A

 

S5, ST1

WGM

VIII

P2

8.3.2011

14.6.2011

 

 

 

POU, RAT

 

N, P2

8.3.2011

14.6.2011“

 

 

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU