(EU) č. 426/2011Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 426/2011 ze dne 2. května 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

Publikováno: Úř. věst. L 113, 3.5.2011, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 2. května 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. května 2011 Nabývá účinnosti: 4. května 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1165 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 426/2011

ze dne 2. května 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 28 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 24 nařízení (ES) č. 834/2007 se stanoví, že logo Evropské unie označující ekologickou produkci (dále jen „logo EU pro ekologickou produkci“) je jedním z povinných údajů, který má být používán na balených potravinách, přičemž má obsahovat výrazy odkazující na ekologickou produkci, jak je uvedeno v čl. 23 odst. 1; používání loga u stejných ekologických potravin dovezených ze třetích zemí je nepovinné. Spotřebitelé by měli být ujištěni, že ekologické produkty byly vyprodukovány v souladu s požadavky stanovenými v nařízení (ES) č. 834/2007 a v nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (2). Důležitým faktorem je proto sledovatelnost každého produktu označeného logem EU pro ekologickou produkci ve všech fázích jeho produkce, přípravy a distribuce.

(2)

Aby měli spotřebitelé možnost informovat se o hospodářských subjektech a jejich produktech, které podléhají kontrolnímu systému pro ekologické zemědělství, měly by členské státy vhodným způsobem zpřístupnit příslušné informace o hospodářských subjektech podléhajících tomuto systému, přičemž budou dodržovat požadavky na ochranu osobních údajů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (3).

(3)

Nařízení (ES) č. 889/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V hlavě IV kapitole 8 nařízení (ES) č. 889/2008 se doplňuje nový článek 92a, který zní:

„Článek 92a

Zveřejnění informací

Členské státy veřejnosti vhodným způsobem, včetně zveřejnění na internetu, zpřístupní aktualizované seznamy uvedené v čl. 28 odst. 5 nařízení (ES) č. 834/2007 obsahující aktualizovaná osvědčení týkající se každého hospodářského subjektu, jak stanoví čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení, a s použitím vzoru obsaženého v příloze XII tohoto nařízení. Členské státy řádně dodržují požadavky na ochranu osobních údajů stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES (4).

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po dni vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 1 se však použije ode dne 1. ledna 2013.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 2. května 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU