(EU) č. 404/2011Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky

Publikováno: Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1-153 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. dubna 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. května 2011 Nabývá účinnosti: 7. května 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 404/2011

ze dne 8. dubna 2011,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (1), a zejména na čl. 6 odst. 5, čl. 7 odst. 5, čl. 8 odst. 1, čl. 9 odst. 5, čl. 14 odst. 10, čl. 15 odst. 9, čl. 16 odst. 2, čl. 21 odst. 7, čl. 22 odst. 7, čl. 23 odst. 5, čl. 24 odst. 8, čl. 25 odst. 2, článek 32, čl. 37 odst. 4, čl. 40 odst. 6, čl. 55 odst. 5, čl. 58 odst. 9, čl. 60 odst. 7, článek 61, čl. 64 odst. 2, čl. 72 odst. 5, čl. 73 odst. 9, čl. 74 odst. 6, čl. 75 odst. 2, čl. 76 odst. 4, čl. 78 odst. 2, čl. 79 odst. 7, čl. 92 odst. 5, čl. 103 odst. 8, čl. 105 odst. 6, čl. 106 odst. 4, čl. 107 odst. 4, čl. 111 odst. 3, čl. 116 odst. 6, čl. 117 odst. 4 a čl. 118 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1224/2009 (dále jen „nařízení o kontrolním režimu“) stanoví přijetí prováděcích pravidel a opatření k určitým ustanovením, která jsou v něm obsažena.

(2)

Aby bylo zajištěno jednotné uplatňování těchto prováděcích pravidel, je nezbytné zavést určité definice.

(3)

Ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že rybářské plavidlo EU se smí používat k obchodnímu využívání živých vodních zdrojů, pouze pokud má platnou licenci k rybolovu. Ustanovení čl. 7 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že rybářské plavidlo EU je oprávněno provozovat určité rybolovné činnosti, pouze jsou-li uvedeny v platném oprávnění k rybolovu. Je vhodné stanovit společná pravidla pro vydávání a správu těchto licencí k rybolovu a oprávnění k rybolovu, aby byla zajištěna společná podoba informací, jež jsou v nich uvedeny.

(4)

Ustanovení čl. 8 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že velitel rybářského plavidla dodržuje podmínky a omezení týkající se označování a identifikace rybářských plavidel a jejich lovných zařízení. Jelikož se takové podmínky a omezení vztahují na vody EU, je nezbytné stanovit je na úrovni Evropské unie.

(5)

Podle čl. 9 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu provozují členské státy systém satelitního sledování plavidel za účelem účinného sledování rybolovných činností svých rybářských plavidel bez ohledu na to, kde se nacházejí, a sledování rybolovných činností ve svých vodách. Je vhodné stanovit pro tento systém společné specifikace na úrovni Evropské unie. Tyto specifikace by měly stanovit zejména charakteristiky zařízení pro satelitní sledování, podrobnosti ohledně přenosu údajů o poloze a pravidla pro případ technického selhání nebo nefunkčnosti zařízení pro satelitní sledování.

(6)

Ustanovení čl. 14 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že velitelé rybářských plavidel EU o celkové délce 10 metrů nebo větší vedou lodní deník rybolovu o svých operacích. Je nezbytné určit údaje, které se musí zaznamenávat do lodních deníků rybolovu, a jejich formát.

(7)

Ustanovení čl. 14 odst. 7 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že velitelé rybářských plavidel EU používají přepočítací koeficienty stanovené na úrovni EU pro přepočet hmotnosti uchovávaných nebo zpracovaných ryb na živou hmotnost. Je proto nezbytné stanovit tyto přepočítací koeficienty.

(8)

Ustanovení čl. 15 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že velitelé rybářských plavidel EU o celkové délce 12 metrů nebo větší musí údaje v lodním deníku rybolovu zaznamenávat elektronicky. Je vhodné stanovit požadavky na elektronické vyplňování a předávání těchto údajů a upřesnit jejich formát.

(9)

Ustanovení čl. 21 odst. 1 a čl. 23 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že velitelé rybářských plavidel EU o celkové délce 10 metrů nebo větší musí vyplňovat a předkládat prohlášení o překládce a vykládce. Je vhodné určit údaje, které musí být obsaženy v těchto prohlášeních, a upřesnit jejich předkládání.

(10)

Ustanovení čl. 22 odst. 1 a čl. 24 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu stanoví elektronické zaznamenávání a předávání údajů z prohlášení o překládce a vykládce. Je vhodné stanovit požadavky na elektronické vyplňování a předávání těchto údajů a upřesnit jejich formát.

(11)

Ustanovení čl. 16 odst. 1 a čl. 25 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že každý členský stát musí na základě namátkových kontrol sledovat činnosti rybářských plavidel, na která se nevztahují požadavky na lodní deník a prohlášení o vykládce. S cílem zajistit společné normy těchto namátkových kontrol by měla být na úrovni Evropské unie stanovena prováděcí pravidla.

(12)

Článek 37 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že Komise má přijmout nezbytná nápravná opatření, pokud zakázala rybolov z důvodu údajného vyčerpání rybolovných práv dostupných pro členský stát nebo skupinu členských států nebo pro Evropskou unii a zjistí se, že členský stát ve skutečnosti svá rybolovná práva nevyčerpal. Je nutné přijmout přiměřená pravidla pro přerozdělení těchto rybolovných práv, která berou v úvahu situace, kdy celkový přípustný odlov (TAC) pro EU je či není k dispozici, nebo kdy vzhledem k ročnímu stanovování rybolovných práv okolnosti takové přerozdělení nedovolují.

(13)

Články 39 až 41 nařízení o kontrolním režimu stanoví pravidla, která mají zajistit, aby nedocházelo k překračování výkonu motoru rybářských plavidel. Je nezbytné stanovit technická pravidla příslušného osvědčování a ověřování, které se má v této oblasti provádět.

(14)

Článek 55 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že členské státy by měly zajistit, aby byl rekreační rybolov provozován způsobem slučitelným s cíli společné rybářské politiky. Členské státy by měly shromažďovat údaje o úlovcích rekreačního rybolovu z populací, na které se vztahuje plán obnovy. Pokud má rekreační rybolov významný dopad na příslušné zdroje, může Rada rozhodnout o konkrétních řídicích opatřeních. Je vhodné stanovit prováděcí pravidla pro stanovení plánů namátkových kontrol, aby mohly členské státy sledovat úlovky populací, na které se vztahují plány obnovy, při rekreačním rybolovu provozovaném jejich plavidly ve vodách pod jejich svrchovaností nebo v jejich jurisdikci.

(15)

V zájmu stanovení komplexního kontrolního režimu by se tento režim měl týkat celého řetězce produkce a uvádění na trh. Článek 58 nařízení o kontrolním režimu stanoví jednotný systém sledovatelnosti, aby mohly být všechny partie produktů rybolovu a akvakultury sledovatelné ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce, od odlovu nebo sběru až po maloobchodní prodej. Je nezbytné stanovit společná pravidla pro postupy identifikace dotyčného produktu.

(16)

Článek 60 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že veškeré produkty rybolovu se musí vážit za použití systémů schválených příslušnými orgány, ledaže členský stát přijal plán namátkových kontrol schválený Komisí. Je nezbytné stanovit ve všech členských státech společná pravidla pro vážení čerstvých a zmrazených produktů rybolovu, jakož i pro vážení překládaných produktů rybolovu a vážení produktů rybolovu po přepravě z místa vykládky.

(17)

Článek 61 nařízení o kontrolním režimu stanoví možnost vážit produkty rybolovu po přepravě z místa vykládky za předpokladu, že dotyčný členský stát respektive – pokud jsou produkty rybolovu převáženy do jiného členského státu – dotyčné členské státy přijaly společný kontrolní program schválený Komisí a založený na metodách vycházejících z posouzení míry rizika přijatých Komisí. Je nutno vymezit příslušné metody vycházející z posouzení míry rizika.

(18)

Lov sleďů obecných, makrel obecných a kranasů má určité zvláštnosti. Proto je vhodné stanovit zvláštní pravidla ohledně vážení a souvisejících prvků s přihlédnutím k těmto zvláštnostem.

(19)

Článek 64 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že je třeba přijmout prováděcí pravidla týkající se obsahu prodejních dokladů. Taková pravidla je vhodné začlenit do tohoto nařízení.

(20)

Články 71 a 72 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že členské státy vykonávají dohled ve vodách EU a přijímají nutná opatření, pokud pozorování neodpovídají dostupným informacím. Je nezbytné stanovit společná pravidla ohledně obsahu zprávy o dohledu a způsobu jejího předávání.

(21)

Článek 73 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že Rada může zavést pozorovatelské kontrolní programy, a obecně stanoví profil a úkoly kontrolních pozorovatelů na palubách rybářských plavidel. Proto je nutno vypracovat prováděcí pravidla ohledně rozmisťování a povinností kontrolních pozorovatelů.

(22)

Podle hlavy VII kapitoly I nařízení o kontrolním režimu je třeba stanovit pravidla pro provádění inspekcí, aby se posílil standardizovaný přístup ke kontrolním činnostem prováděným členskými státy. Měla by se stanovit pravidla pro chování úředníků pověřených inspekcemi a povinnosti členských států, pokud jde o chování jejich úředníků oprávněných provádět takové inspekce. Zároveň by se měly vyjasnit povinnosti provozovatelů během inspekce. Je také nezbytné stanovit společné zásady pro postupy inspekce na moři, v přístavech, během přepravy, na tržištích a také pokud jde o inspekční zprávy a jejich předávání.

(23)

Článek 79 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že inspektoři Unie mohou provádět inspekce ve vodách EU a na rybářských plavidlech EU mimo vody EU. Je vhodné stanovit pravidla ohledně jmenování inspektorů Unie, jejich úkolů a povinností, jakož i typu následných opatření, která je třeba přijímat na základě jejich zpráv.

(24)

Článek 92 nařízení o kontrolním režimu stanoví zavedení bodového systému pro závažná porušení předpisů s cílem zajistit dodržování pravidel společné rybářské politiky a rovné podmínky ve všech vodách EU. Za účelem dosažení tohoto cíle je nezbytné stanovit na úrovni Evropské unie společná pravidla používání tohoto bodového systému, včetně přehledu, kolik sankčních bodů se má přidělovat za každé závažné porušení předpisů.

(25)

V souladu s čl. 5 odst. 6 a článkem 103 nařízení o kontrolním režimu je finanční pomoc podle nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu (2) a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 ze dne 22. května 2006, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva (3), podmíněna tím, aby členské státy dodržovaly své povinnosti v oblasti zachování rybolovných zdrojů a kontroly rybolovu, přičemž Komise má možnost za určitých podmínek tuto finanční pomoc pozastavit nebo zrušit. Pro tato opatření je nezbytné stanovit prováděcí pravidla.

(26)

Článek 107 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že pokud členské státy nedodržují pravidla týkající se populací, na které se vztahují víceleté plány, a takové porušení pravidel má za následek závažné ohrožení zachování těchto populací, může Komise provést odpočty z kvót. Proto by měla být vypracována pravidla ohledně výše odpočtu s přihlédnutím k povaze porušení předpisů, rozsahu jeho dopadu, jakož i závažnosti ohrožení daného zdroje.

(27)

Hlava XII kapitola I nařízení o kontrolním režimu stanoví pravidla pro zacházení s údaji zaznamenanými pro účely uvedeného nařízení, včetně povinnosti členských států zřídit počítačovou databázi a systém potvrzování údajů, a také ustanovení týkající se přístupu k takovým údajům a jejich výměny. Je nezbytné stanovit společná pravidla, která stanoví postupy zpracování těchto údajů a zajištění přístupu Komise k nim a konkretizují požadavky týkající se jejich výměny.

(28)

Článek 110 nařízení o kontrolním režimu se zabývá dálkovým přístupem Komise nebo subjektu jí určeného k počítačovým souborům, v nichž jsou uloženy údaje zaznamenané středisky pro sledování rybolovu členských států. Aby byl takový přístup zajištěn, je nezbytné stanovit jasná pravidla ohledně podmínek a postupů, které se mají dodržovat.

(29)

Články 114 až 116 nařízení o kontrolním režimu stanoví, že členské státy musí zřídit úřední internetové stránky. Aby byla zajištěna jejich přístupnost ve všech členských státech bez rozdílu, je vhodné stanovit na úrovni EU pravidla ohledně těchto internetových stránek.

(30)

Podle článku 117 nařízení o kontrolním režimu je nutno zavést systém vzájemné pomoci pro zajištění správní spolupráce mezi členskými státy a Komisí. Tato správní spolupráce je nezbytná k tomu, aby bylo zajištěno vytvoření rovných podmínek v EU a náležité vyšetřování protiprávních činností a použití sankcí. Je proto nutno vypracovat pravidla pro systematickou výměnu informací na základě žádosti nebo z vlastního podnětu a pro možnost požádat o donucovací opatření a doručení prostřednictvím správních orgánů jiného členského státu.

(31)

Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů členskými státy je upravena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (4). Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů Komisí je upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (5), zejména co se týká požadavků na důvěrnost a bezpečnost zpracování, předávání osobních údajů z vnitrostátních systémů členských států Komisi, zákonnost zpracování a práv subjektů údajů na informace, na přístup k osobním údajům a jejich opravy.

(32)

Aby se usnadnilo provádění systému kontroly rybolovu, měla by se prováděcí pravidla soustředit do jednoho nařízení. Proto by měla být zrušena tato nařízení Komise:

nařízení (EHS) č. 2807/83 (6), kterým se stanoví zvláštní pravidla pro zaznamenávání údajů o úlovcích ryb členských států,

nařízení (EHS) č. 3561/85 (7) o údajích o kontrolách rybolovné činnosti prováděných vnitrostátními kontrolními orgány,

nařízení (EHS) č. 493/87 (8), kterým se stanoví podrobná pravidla pro nápravu škody způsobené pozastavením některých rybolovných činností,

nařízení (EHS) č. 1381/87 (9), kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a dokumentaci rybářských plavidel,

nařízení (EHS) č. 1382/87 (10), kterým se stanoví prováděcí pravidla pro inspekce rybářských plavidel,

nařízení (EHS) č. 2943/95 (11), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1627/94, kterým se stanoví obecná ustanovení týkající se zvláštních povolení k rybolovu,

nařízení (ES) č. 1449/98 (12), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 2847/93, pokud jde o hlášení o intenzitě rybolovu,

nařízení (ES) č. 356/2005 (13), kterým se stanoví prováděcí pravidla pro označování a identifikaci pasivních lovných zařízení a vlečných sítí s výložníky,

nařízení (ES) č. 2244/2003 (14), kterým se stanoví pravidla pro systémy satelitního sledování plavidel,

nařízení (ES) č. 1281/2005 (15) o správě licencí k rybolovu a nejnutnějších údajích, které musí být v licencích k rybolovu obsaženy,

nařízení (ES) č. 1042/2006 (16), kterým se stanoví prováděcí pravidla k čl. 28 odst. 3 a 4 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky,

nařízení (ES) 1542/2007 (17) o vykládce a vážení sledě obecného, makrely obecné a kranase obecného,

nařízení (ES) č. 1077/2008 (18), kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1566/2007, a

nařízení (ES) č. 409/2009 (19), kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty Společenství a kódy úpravy používané k přepočítání zpracované hmotnosti na živou hmotnost a kterým se mění nařízení Komise (EHS) č. 2807/83.

(33)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro rybolov a akvakulturu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla pro kontrolní systém Evropské unie zřízený nařízením o kontrolním režimu.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„rybářským plavidlem EU“ plavidlo ve smyslu čl. 3 písm. d) nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 (20);

2)

„vodami EU“ vody ve smyslu čl. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 2371/2002;

3)

„držitelem licence k rybolovu“ fyzická nebo právnická osoba, jíž byla vydána licence k rybolovu podle článku 6 nařízení o kontrolním režimu;

4)

„inspektory Unie“ inspektoři vymezení v čl. 4 odst. 7 nařízení o kontrolním režimu;

5)

„zařízením s uzavíracím mechanismem“ jakékoli zařízení plující při hladině moře nebo ukotvené zařízení, které slouží k přilákání ryb;

6)

„pasivním zařízením“ jakékoli rybolovné zařízení, které při odlovu nevyžaduje aktivní pohyb zařízení, a to včetně:

a)

tenatových sítí, třístěnných tenatových sítí, vězencových sítí;

b)

unášených tenatových sítí a unášených třístěnných tenatových sítí, přičemž kterékoli z nich mohou být opatřeny kotvícím, plovoucím a navigačním zařízením;

c)

dlouhých lovných šňůr, lovných šňůr, vrší a vězenců;

7)

„výložníkovou vlečnou sítí“ jakákoli vlečená síť, jejíž otvor je zajišťován výložníkem nebo podobným zařízením, bez ohledu na to, zda je při vlečení po mořském dně nadnášena, či nikoli;

8)

„systémem sledování plavidel“ (VMS) podle čl. 9 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu satelitní systém sledování plavidel poskytující rybolovným orgánům v pravidelných intervalech údaje o poloze, kurzu a rychlosti plavidel;

9)

„zařízením pro satelitní sledování“ podle čl. 4 odst. 12 nařízení o kontrolním režimu zařízení instalované na palubě rybářského plavidla, které automaticky přenáší polohu a související údaje do střediska pro sledování rybolovu podle zákonných požadavků a umožňuje neustálou detekci a identifikaci rybářského plavidla;

10)

„rybářským výjezdem“ jakákoli plavba rybářského plavidla, během které probíhá rybolovná činnost a která začíná okamžikem, kdy rybářské plavidlo opustí přístav, a končí vplutím do přístavu;

11)

„rybolovnou operací“ všechny činnosti související s vyhledáváním ryb, shazováním, vlečením a vytahováním aktivního lovného zařízení, kladením, ponořováním, vytahováním nebo přemísťováním pasivního lovného zařízení a vybíráním úlovku ze zařízení, ze sítí na uchovávání živých úlovků nebo z přepravní klece do výkrmných a chovných klecí;

12)

„elektronickým lodním deníkem rybolovu“ záznam údajů o rybolovné operaci provedený velitelem rybářského plavidla za použití počítačových prostředků a předaný orgánům členského státu;

13)

„obchodní úpravou produktu“ popis zpracovaného stavu produktu rybolovu nebo jeho části v souladu s kódy a popisy uvedenými v příloze I;

14)

„Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu“ agentura ve smyslu článku 1 nařízení (ES) č. 768/2005 (21);

15)

„pozorováním“ sledování rybářského plavidla kterýmkoli příslušným orgánem členského státu;

16)

„obchodně citlivými informacemi“ informace, jejichž zveřejnění může poškodit obchodní zájmy provozovatele;

17)

„počítačovým systémem potvrzování údajů“ systém, který je schopen ověřit, že veškeré údaje uložené v databázích členských států jsou přesné, úplné a předložené ve stanovených lhůtách;

18)

„internetovou službou“ softwarový systém určený k podpoře interoperabilní interakce mezi počítači prostřednictvím počítačové sítě.

HLAVA II

OBECNÉ PODMÍNKY PŘÍSTUPU DO VOD A KE ZDROJŮM

KAPITOLA I

Licence k rybolovu

Článek 3

Vydávání a správa licencí k rybolovu

1.   Licence k rybolovu uvedená v článku 6 nařízení o kontrolním režimu je platná pouze pro jedno rybářské plavidlo EU.

2.   Licence k rybolovu uvedené v článku 6 nařízení o kontrolním režimu vydávají, spravují a odebírají členské státy pro svá rybářská plavidla v souladu s tímto nařízením.

3.   Licence k rybolovu uvedené v článku 6 nařízení o kontrolním režimu obsahují minimálně informace stanovené v příloze II.

4.   Licence k rybolovu vydané v souladu s nařízením (ES) č. 1281/2005 se považují za licence k rybolovu vydané v souladu s tímto nařízením, pokud obsahují nejnutnější informace vyžadované odstavcem 3 tohoto článku.

5.   Licence k rybolovu je platná, jen pokud jsou nadále dodržovány podmínky, na jejichž základě byla vydána.

6.   Jestliže byla licence k rybolovu dočasně pozastavena nebo trvale odňata, orgány členského státu vlajky neprodleně informují jejího držitele.

7.   V žádném okamžiku nesmí být celková kapacita odpovídající licencím k rybolovu vydaným členským státem, vyjádřená v hrubé prostornosti nebo v kW, vyšší než maximální úrovně kapacity pro daný členský stát stanovené v souladu s článkem 12 a 13 nařízení (ES) č. 2371/2002 a nařízenímKomise (ES) č. 1438/2003 (22), nařízením Rady (ES) č. 639/2004 (23) a nařízením Komise (ES) č. 2104/2004 (24).

KAPITOLA II

Oprávnění k rybolovu

Článek 4

Oprávnění k rybolovu

1.   Oprávnění k rybolovu uvedené v článku 7 nařízení o kontrolním režimu je platné pouze pro jedno rybářské plavidlo EU.

2.   Oprávnění k rybolovu uvedená v článku 7 nařízení o kontrolním režimu obsahují minimálně informace stanovené v příloze III. Členský stát vlajky zajistí, aby byly informace obsažené v oprávnění k rybolovu správné a v souladu s pravidly společné rybářské politiky.

3.   Zvláštní povolení k rybolovu vydaná v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1627/94 (25) se považují za oprávnění k rybolovu vydaná v souladu s tímto nařízením, pokud obsahují nejnutnější informace vyžadované odstavcem 2 tohoto článku.

4.   Oprávnění k rybolovu uvedené v odstavci 2 a licence k rybolovu uvedená v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení mohou být obsaženy v témže dokladu.

5.   Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla, jsou rybářská plavidla EU o celkové délce menší než 10 metrů, která provádějí rybolov výlučně v územních vodách svých členských států vlajky, vyňata z povinnosti mít oprávnění k rybolovu.

6.   Ustanovení čl. 3 odst. 2 a 5 tohoto nařízení se použijí přiměřeně.

Článek 5

Seznam oprávnění k rybolovu

1.   Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla, jakmile budou zprovozněny internetové stránky uvedené v článku 114 nařízení o kontrolním režimu a nejpozději 1. ledna 2012, poskytnou členské státy v zabezpečené části svých úředních internetových stránek seznam rybářských plavidel, která obdržela oprávnění k rybolovu uvedená v článku 7 nařízení o kontrolním režimu, a to před nabytím platnosti těchto oprávnění k rybolovu. V případě jakýchkoli změn seznam před nabytím účinku aktualizují.

2.   Za období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2011 členské státy poskytnou Komisi na požádání seznam svých rybářských plavidel, která obdržela oprávnění k rybolovu na rok 2011. Změny seznamu se oznamují Komisi před nabytím účinku.

KAPITOLA III

Značení a identifikace rybářských plavidel EU a jejich lovných zařízení

Oddíl 1

Značení a identifikace rybářských plavidel

Článek 6

Značení rybářských plavidel

Rybářská plavidla EU musí být označena tímto způsobem:

a)

písmeno nebo písmena přístavu nebo okresu, ve kterém je rybářské plavidlo EU zaregistrováno, a evidenční číslo nebo čísla jsou vyznačena na obou stranách přídě, pokud možno co nejvýše nad vodou tak, aby byla jasně viditelná z moře a ze vzduchu, v barvě kontrastující s pozadím, na kterém jsou vyznačena;

b)

v případě rybářských plavidel EU o celkové délce větší než 10 metrů a menší než 17 metrů musí být výška písmen a čísel alespoň 25 centimetrů a tloušťka linky alespoň 4 centimetry. V případě rybářských plavidel EU o délce 17 metrů nebo větší musí být výška písmen a čísel alespoň 45 centimetrů a tloušťka linky alespoň 6 centimetrů;

c)

členský stát vlajky může požadovat, aby mezinárodní rádiová volací značka (IRCS) nebo vnější registrační písmena a čísla byla vyznačena na střeše kormidelny tak, aby byla jasně viditelná ze vzduchu, v barvě kontrastující s pozadím, na kterém jsou vyznačena;

d)

kontrastními barvami jsou bílá a černá;

e)

vnější registrační písmena a čísla vyznačená na trupu rybářského plavidla EU nesmějí být snímatelná, smazaná, pozměněná, nečitelná, zacloněná nebo zakrytá.

Článek 7

Doklady uchovávané na palubě rybářského plavidla EU

1.   Velitel rybářského plavidla o celkové délce 10 metrů nebo větší uchovává na palubě doklady vydané příslušným orgánem členského státu, v němž je plavidlo zaregistrováno, obsahující alespoň tyto údaje o plavidle:

a)

název, existuje-li;

b)

písmena přístavu nebo okresu, kde je zaregistrováno, a čísla, pod kterými je zaregistrováno;

c)

mezinárodní rádiovou volací značku, existuje-li;

d)

jména a adresy vlastníka/vlastníků a případně nájemce/nájemců;

e)

celkovou délku, výkon hnacího motoru, hrubou prostornost a u rybářských plavidel EU, která byla uvedena do provozu dne 1. ledna 1987 nebo později, datum uvedení do provozu.

2.   Velitel rybářských plavidel EU o celkové délce 17 metrů nebo větší s prostorem pro ryby uchovává na palubě přesné výkresy s popisem prostoru pro ryby, včetně uvedení všech přístupových míst a jejich skladovací kapacity v krychlových metrech.

3.   Velitel rybářského plavidla EU s mrazicími nebo chladírenskými nádržemi s mořskou vodou uchovává na palubě aktualizovaný doklad uvádějící kalibraci nádrží v krychlových metrech v dělení po 10 centimetrech.

4.   Doklady uvedené v odstavci 2 a 3 musí být potvrzené příslušným orgánem členského státu vlajky. Každá úprava charakteristických znaků uvedených v dokladech podle odstavců 1 až 3 musí být potvrzena příslušným orgánem členského státu vlajky.

5.   Doklady uvedené v tomto článku se předkládají za účelem kontroly a inspekce na žádost úředníků.

Oddíl 2

Značení a identifikace lovných zařízení a člunů

Článek 8

Značení člunů a lovných zařízení s uzavíracím mechanismem

Čluny přepravované na palubách rybářských plavidel EU a lovná zařízení s uzavíracím mechanismem musí být označena vnějšími registračními písmeny a čísly rybářského plavidla (rybářských plavidel) EU, které je používá (používají).

Článek 9

Obecná pravidla pro pasivní zařízení a výložníkové vlečné sítě

1.   Ustanovení obsažená v článcích 9 až 12 tohoto nařízení se vztahují na rybářská plavidla EU provozující rybolov ve všech vodách EU a ustanovení obsažená v článcích 13 až 17 tohoto nařízení na vody EU nacházející se více než 12 námořních mil od základních linií pobřežních členských států.

2.   Jak je stanoveno v odstavci 1, ve vodách EU se zakazuje provádět rybolov za použití pasivních zařízení, bójí a výložníkových vlečných sítí, které nejsou označené a identifikovatelné v souladu s ustanoveními článků 10 až 17 tohoto nařízení.

3.   Jak je stanoveno v odstavci 1, ve vodách EU se zakazuje vozit na palubě:

a)

výložníky výložníkových vlečných sítí, na nichž nejsou vyznačena vnější registrační písmena a čísla podle článku 10 tohoto nařízení;

b)

pasivní zařízení, které není opatřeno štítkem podle čl. 11 odst. 2 tohoto nařízení;

c)

bóje, které nejsou označeny podle čl. 13 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 10

Pravidla pro výložníkové vlečné sítě

Velitel rybářského plavidla EU nebo zástupce velitele zajistí, aby na každé sestavené výložníkové vlečné síti, která se nachází na palubě nebo je používána k rybolovu, byla jasně vyznačena vnější registrační písmena a čísla plavidla, ke kterému patří, a to na výložníku každé sestavené výložníkové vlečné sítě.

Článek 11

Pravidla pro pasivní zařízení

1.   Velitel rybářského plavidla EU nebo zástupce velitele zajistí, aby každé pasivní zařízení, které se nachází na plavidle nebo je používáno k rybolovu, bylo jasně označené a identifikovatelné v souladu s tímto článkem.

2.   Na každém pasivním zařízení používaném k rybolovu se trvale vyznačí vnější registrační písmena a čísla, která jsou vyznačena na trupu rybářského plavidla, k němuž zařízení patří, takto:

a)

u sítí na štítek připevněný k první horní řadě;

b)

u lovných šňůr a dlouhých lovných šňůr na štítek připevněný v místě kontaktu s uvazovací bójí;

c)

u vrší a vězenců na štítek připevněný k základnímu provazu;

d)

u pasivních zařízení, jejichž délka přesahuje 1 námořní míli, na štítek připevněný podle písmena a), b) a c) v pravidelných odstupech nepřevyšujících 1 námořní míli tak, aby žádná část pasivního zařízení o délce větší než 1 námořní míle nezůstala neoznačena.

Článek 12

Pravidla pro štítky

1.   Každý štítek musí být:

a)

vyrobený z odolného materiálu;

b)

bezpečně připevněn k zařízení;

c)

široký alespoň 65 milimetrů;

d)

dlouhý alespoň 75 milimetrů.

2.   Štítek nesmí být snímatelný, smazaný, pozměněný, nečitelný, zacloněný nebo zakrytý.

Článek 13

Pravidla pro bóje

1.   Velitel rybářského plavidla EU nebo zástupce velitele zajistí, aby ke každému pasivnímu zařízení používanému k rybolovu byly připevněny dvě koncové signální bóje a vnitřní signální bóje, vybavené v souladu s přílohou IV, a rozmístěny podle ustanovení tohoto oddílu.

2.   Na každé koncové a vnitřní signální bóji se trvale vyznačí vnější evidenční písmena a čísla, která jsou vyznačena na trupu rybářského plavidla EU, k němuž tyto bóje patří a jež je rozmístilo, takto:

a)

písmena a čísla musí být vyznačena co nejvýše nad vodní hladinou tak, aby byla jasně viditelná;

b)

barvou kontrastující s povrchem, na kterém jsou vyznačena.

3.   Písmena a čísla vyznačená na signální bóji nesmějí být smazaná, pozměněná nebo nečitelná.

Článek 14

Pravidla pro lana

1.   Lana spojující bóje s pasivním zařízením musí být z materiálu, který je schopen se ponořit, nebo musí být zatížena.

2.   Lana spojující koncové signální bóje s každým zařízením se připevňují na konce tohoto zařízení.

Článek 15

Pravidla pro koncové signální bóje

1.   Koncové signální bóje jsou rozmístěny tak, aby bylo možné kdykoli určit koncové body zařízení.

2.   Stožár každé koncové signální bóje je vysoký alespoň 1 metr od hladiny moře, měřeno od vrchní části plováku ke spodnímu okraji nejnižší vlajky.

3.   Koncové signální bóje jsou barevné, ale nesmějí být červené nebo zelené.

4.   Na každé koncové signální bóji se musí nacházet:

a)

jedna nebo dvě obdélníkové vlajky; je-li nutné umístit na jednu bóji dvě vlajky, jsou od sebe umístěny ve vzdálenosti alespoň 20 centimetrů; vlajky označující konce téhož zařízení jsou stejné barvy, nesmějí být bílé a jsou stejné velikosti;

b)

jedno nebo dvě žlutá světla, která každých pět sekund zablesknou (F1 Y 5s) a jsou viditelná na vzdálenost nejméně dvou námořních mil;

5.   Každá koncová signální bóje může mít koncovou značku na vrcholu bóje označenou jedním nebo dvěma svítivými proužky, jež nesmějí být červené nebo zelené a musí být alespoň 6 centimetrů široké.

Článek 16

Pravidla pro připevňování koncových signálních bójí

1.   Koncové signální bóje musí být připevněny k pasivnímu zařízení takto:

a)

bóje v západním úseku (tj. polovina kruhu buzoly od jihu přes západ k severu včetně) musí být vybavena dvěma vlajkami, dvěma svítivými proužky, dvěma světly a štítkem podle článku 12 tohoto nařízení;

b)

bóje ve východním úseku (tj. polovina kruhu buzoly od severu přes východ k jihu včetně) musí být vybavena jednou vlajkou, jedním svítivým proužkem, jedním světlem a štítkem podle článku 12 tohoto nařízení.

2.   Štítek musí obsahovat informace uvedené v čl. 13 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 17

Vnitřní signální bóje

1.   Vnitřní signální bóje jsou umístěny na pasivním zařízení, jehož délka přesahuje pět námořních mil, následujícím způsobem:

a)

vnitřní signální bóje jsou rozmístěny ve vzdálenosti nepřesahující pět námořních mil tak, aby žádná část pasivního zařízení o délce pěti námořních mil nebo více nezůstala neoznačena;

b)

vnitřní signální bóje jsou vybaveny žlutým blikajícím světlem, které každých pět sekund zableskne (F1 Y 5s) a je viditelné na vzdálenost nejméně dvou námořních mil. Nesou stejné znaky jako koncová signální bóje ve východním úseku, avšak vlajka je bílá.

2.   Odchylně od odstavce 1 jsou vnitřní signální bóje v Baltském moři umístěny na pasivním zařízení o délce přesahující jednu námořní míli. Vnitřní signální bóje se rozmísťují ve vzdálenosti nejvýše jedné námořní míle tak, aby žádná část pasivního zařízení o délce přesahující jednu námořní míli nezůstala neoznačená.

Vnitřní signální bóje nesou stejné znaky jako koncová signální bóje ve východním úseku, s výjimkou těchto znaků:

a)

vlajky jsou bílé;

b)

každá pátá vnitřní signální bóje je opatřena radarovým odražečem odrážejícím signál do vzdálenosti alespoň dvou námořních mil.

KAPITOLA IV

Systém sledování plavidel

Článek 18

Požadavky na vybavení rybářských plavidel EU zařízeními pro satelitní sledování

1.   Aniž je dotčen čl. 25 odst. 3 tohoto nařízení, nesmí rybářské plavidlo EU, na které se vztahuje systém sledování plavidel, opustit přístav bez plně provozuschopného zařízení pro satelitní sledování instalovaného na palubě.

2.   Nachází-li se rybářské plavidlo EU v přístavu, zařízení pro satelitní sledování může být vypnuto, pouze pokud:

a)

to bylo předem oznámeno středisku pro sledování rybolovu členského státu vlajky a středisku pro sledování rybolovu pobřežního členského státu a

b)

pokud příští zpráva potvrdí, že rybářské plavidlo EU nezměnilo svou polohu oproti předchozí zprávě.

Příslušné orgány členského státu vlajky mohou povolit nahrazení předchozího oznámení uvedeného v písmenu a) automatickou zprávou VMS nebo varováním systému, které oznamují, že rybářské plavidlo EU se nachází v předem vymezené zeměpisné oblasti přístavu.

3.   Tato kapitola se nevztahuje na rybářská plavidla EU používaná výhradně pro účely akvakultury.

Článek 19

Vlastnosti zařízení pro satelitní sledování

1.   Zařízení pro satelitní sledování instalovaná na rybářských plavidlech EU musí zajistit pravidelné automatické předávání následujících údajů středisku pro sledování rybolovu členského státu vlajky:

a)

identifikace rybářského plavidla;

b)

naposledy určená zeměpisná poloha rybářského plavidla se zaměřovací odchylkou nižší než 500 metrů při stupni přesnosti 99 %;

c)

datum a čas (univerzální koordinovaný čas, „UTC“), kdy byla tato poloha rybářského plavidla určena, a

d)

okamžitá rychlost a kurs rybářského plavidla.

2.   Členské státy zajistí, aby zařízení pro satelitní sledování byla chráněna proti vstupu nebo výstupu chybných údajů o poloze a aby nemohla být ručně přenastavena.

Článek 20

Povinnosti velitelů plavidel v souvislosti se zařízeními pro satelitní sledování

1.   Velitelé rybářského plavidla EU zajistí, aby zařízení pro satelitní sledování byla kdykoli plně provozuschopná a aby byly předávány údaje uvedené v čl. 19 odst. 1 tohoto nařízení.

2.   Aniž je dotčeno ustanovení čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení, velitel rybářského plavidla EU zejména zajistí, aby:

a)

údaje nebyly nijak pozměněny;

b)

anténa nebo antény zařízení pro satelitní sledování nebyly nijak rušeny, odpojeny nebo blokovány;

c)

dodávka elektrického proudu pro zařízení pro satelitní sledování nebyla nijak přerušena a

d)

zařízení pro satelitní sledování nebylo z rybářského plavidla odstraněno.

3.   Zařízení pro satelitní sledování je zakázáno ničit, poškozovat, činit provozu neschopným nebo do něho jakkoli jinak zasahovat, pokud příslušné orgány členského státu vlajky nepovolily jeho opravu nebo výměnu.

Článek 21

Kontrolní opatření členských států vlajky

Každý členský stát vlajky zajistí průběžné a systematické sledování a kontrolu přesnosti údajů uvedených v článku 19 tohoto nařízení a neprodleně zasáhne, zjistí-li, že údaje jsou nepřesné nebo neúplné.

Článek 22

Četnost předávání údajů

1.   Každý členský stát zajistí, aby jeho středisko pro sledování rybolovu nejméně jednou za dvě hodiny obdrželo prostřednictvím VMS informace uvedené v článku 19 tohoto nařízení týkající se jeho rybářských plavidel. Středisko pro sledování rybolovu může požadovat předávání informací v kratších časových intervalech.

2.   Středisko pro sledování rybolovu musí mít schopnost vyžádat si aktuální polohu každého z rybářských plavidel tohoto členského státu.

Článek 23

Sledování vplutí do určitých oblastí a vyplutí z nich

Každý členský stát zajistí, aby jeho středisko pro sledování rybolovu prostřednictvím údajů VMS sledovalo u jeho rybářských plavidel datum a čas vplutí do a vyplutí z:

a)

jakékoli námořní oblasti, kde platí zvláštní pravidla přístupu do vod a ke zdrojům;

b)

oblastí omezeného rybolovu podle článku 50 nařízení o kontrolním režimu;

c)

regulačních oblastí regionálních organizací pro řízení rybolovu, jichž jsou Evropská unie nebo některé členské státy smluvní stranou;

d)

vod pod svrchovaností a v jurisdikci třetí země.

Článek 24

Předávání údajů pobřežnímu členskému státu

1.   VMS zavedený každým členským státem zajišťuje, aby byly středisku pro sledování rybolovu pobřežního členského státu automaticky předávány údaje, které mají být poskytnuty v souladu s článkem 19 tohoto nařízení a které se týkají jeho rybářských plavidel po dobu, kdy se nacházejí ve vodách pobřežního členského státu. Toto předávání údajů probíhá současně s příjmem údajů střediskem pro sledování rybolovu členského státu vlajky a je v souladu s formátem stanoveným v příloze V.

2.   Pobřežní členské státy, které oblast sledují společně, mohou určit společnou adresu, na kterou budou zasílány údaje, které mají být poskytnuty v souladu s článkem 19 tohoto nařízení. Informují o tom Komisi a ostatní členské státy.

3.   Každý členský stát předá ostatním členským státům a Komisi pokud možno v elektronickém formátu, který je slučitelný se systémem World Geodetic System 1984 (WGS 84), úplný seznam zeměpisných souřadnic, jimiž je ohraničena jeho výlučná hospodářská zóna nebo výlučná rybolovná oblast. Rovněž sdělí ostatním členským státům a Komisi veškeré změny těchto souřadnic. Členské státy mohou případně tento seznam zveřejnit na internetových stránkách uvedených v článku 115 nařízení o kontrolním režimu.

4.   Členské státy zajistí efektivní součinnost mezi svými příslušnými orgány, co se týče předávání údajů ze systému sledování plavidel v souladu s čl. 9 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu, mimo jiné také stanovením jasných a zdokumentovaných postupů, jež se mají k tomuto účelu používat.

Článek 25

Technické selhání nebo nefunkčnost zařízení pro satelitní sledování

1.   V případě technického selhání nebo nefunkčnosti zařízení pro satelitní sledování instalovaného na palubě rybářského plavidla EU jeho velitel nebo jeho zástupce sdělí středisku pro sledování rybolovu členského státu vlajky každé čtyři hodiny od okamžiku, kdy byl výpadek zjištěn nebo kdy byl informován v souladu s odstavcem 4 nebo čl. 26 odst. 1 tohoto nařízení, vhodnými telekomunikačními prostředky aktuální zeměpisnou polohu rybářského plavidla. Členské státy zvolí telekomunikační prostředky, které použijí, a uvedou je na internetových stránkách podle článku 115 nařízení o kontrolním režimu.

2.   Středisko pro sledování rybolovu členského státu vlajky po obdržení zeměpisných souřadnic podle odstavce 1 tyto souřadnice neodkladně zapíše do databáze VMS. Ručně odesílané údaje VMS musí být v databázi jasně odlišitelné od automatických zpráv. Tyto ručně odesílané údaje VMS musí být popřípadě neodkladně předány pobřežním členským státům.

3.   V případě technického selhání nebo nefunkčnosti zařízení pro satelitní sledování smí rybářské plavidlo EU opustit přístav teprve tehdy, kdy je zařízení pro satelitní sledování instalované na palubě plně funkční ke spokojenosti příslušných orgánů státu vlajky. Odchylně může středisko pro sledování rybolovu členského státu vlajky povolit svým rybářským plavidlům s nefunkčním zařízením pro satelitní sledování opustit přístav za účelem jeho opravy nebo výměny.

4.   Příslušné orgány členského státu vlajky či případně pobřežního členského státu se pokusí informovat velitele plavidla nebo osobu, která za ně zodpovídá, nebo jejich zástupce, jestliže se zdá, že došlo k závadě na zařízení pro satelitní sledování instalovaném na palubě rybářského plavidla EU nebo že toto zařízení není plně funkční.

5.   Odstranění zařízení pro satelitní sledování za účelem jeho opravy nebo výměny podléhá povolení příslušnými orgány členského státu vlajky.

Článek 26

Neobdržení údajů

1.   Neobdrží-li středisko pro sledování rybolovu členského státu vlajky údaje podle článku 22 nebo čl. 25 odst. 1 tohoto nařízení po dobu dvanácti po sobě následujících hodin, informuje o tom co nejdříve velitele nebo provozovatele rybářského plavidla EU nebo jejich zástupce. Nastane-li tato situace u určitého rybářského plavidla EU více než třikrát za kalendářní rok, členský stát vlajky zajistí, aby zařízení pro satelitní sledování u dotyčného rybářského plavidla bylo důkladně překontrolováno. Členský stát vlajky záležitost prošetří, aby zjistil, zda bylo se zařízením manipulováno. Odchylně od čl. 20 odst. 2 písm. d) tohoto nařízení může být zařízení za účelem tohoto šetření z plavidla odstraněno.

2.   Neobdrží-li středisko pro sledování rybolovu členského státu vlajky údaje podle článku 22 nebo čl. 25 odst. 1 tohoto nařízení po dobu dvanácti hodin a byla-li poslední přijatá poloha ve vodách jiného členského státu, informuje o tom co nejdříve středisko pro sledování rybolovu tohoto pobřežního členského státu.

3.   Pozorují-li příslušné orgány pobřežního členského státu rybářské plavidlo EU ve svých vodách a neobdrží-li údaje v souladu s čl. 24 odst. 1 nebo čl. 25 odst. 2 tohoto nařízení, informují o tom velitele rybářského plavidla a středisko pro sledování rybolovu členského státu vlajky.

Článek 27

Sledování a zaznamenávání rybolovných činností

1.   Údaje obdržené podle článku 22, čl. 24 odst. 1 a článku 25 tohoto nařízení používají členské státy k účinnému sledování činnosti rybářských plavidel.

2.   Členské státy vlajky:

a)

zajistí, aby údaje obdržené podle této kapitoly byly zaznamenány v podobě snímatelné počítačem a bezpečně uloženy v počítačových databázích alespoň po dobu tří let;

b)

přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby údaje byly používány pouze pro úřední účely, a

c)

přijmou veškerá nezbytná technická opatření k ochraně těchto údajů před náhodným nebo nedovoleným zničením, náhodnou ztrátou, znehodnocením, rozšířením nebo neoprávněným prohlížením.

Článek 28

Přístup Komise k údajům

Komise může členské státy v souladu s čl. 111 odst. 1 písm. a) nařízení o kontrolním režimu požádat, aby zajistily automatické předávání údajů, které mají být poskytovány podle článku 19 tohoto nařízení, ohledně určité skupiny rybářských plavidel a za určitou dobu Komisi nebo subjektu jí určenému. Toto předávání údajů probíhá současně s příjmem údajů střediskem pro sledování rybolovu členského státu vlajky a je v souladu s formátem stanoveným v příloze V.

HLAVA III

KONTROLA RYBOLOVU

KAPITOLA I

Lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě

Oddíl 1

Vyplňování a předkládání lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě

Článek 29

Rybářská plavidla EU, na něž se vztahuje povinnost vyplňovat a předkládat lodní deník rybolovu a prohlášení o překládce/vykládce v papírové podobě

1.   Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení obsažená ve víceletých plánech, vyplňují a předkládají velitelé rybářských plavidel EU o celkové délce 10 metrů nebo větší, na něž se nevztahuje povinnost vyplňovat a předkládat údaje z lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v elektronické podobě, údaje z lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce podle článků 14, 21 a 23 nařízení o kontrolním režimu v papírové podobě. Tato prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce může rovněž vyplnit a předložit jménem velitele jeho zástupce.

2.   Požadavek vyplňovat a předkládat údaje z lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě se vztahuje také na rybářská plavidla EU o celkové délce menší než 10 metrů, pokud jejich členský stát vlajky požaduje, aby vedla lodní deník rybolovu a předkládala prohlášení o překládce a/nebo prohlášení o vykládce podle čl. 16 odst. 3 a čl. 25 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu.

Článek 30

Vzory lodních deníků rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě

1.   Pro všechny rybolovné oblasti vyjma podoblasti NAFO 1 a divizí ICES Va a XIV vyplňují a předkládají lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě velitelé rybářských plavidel EU v souladu se vzorem uvedeným v příloze VI. Vzor uvedený v příloze VII však mohou velitelé rybářských plavidel EU, na něž se nevztahuje povinnost vyplňovat a předkládat údaje z lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v elektronické podobě a která provádějí každodenní rybářské výjezdy v jedné rybolovné oblasti, použít pro rybolovné operace prováděné výlučně ve Středozemním moři.

2.   Pro podoblast NAFO 1 a divize ICES Va a XIV se lodní deník rybolovu v papírové podobě vyplňuje a předkládá ve formátu uvedeném v příloze VIII a prohlášení o překládce a vykládce v papírové podobě se vyplňují a předkládají ve formátu uvedeném v příloze IX.

3.   Lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě uvedené v příloze VI a VII se také vedou v souladu s odstavcem 1 a článkem 31 tohoto nařízení, když taková rybářská plavidla EU provádějí rybolovnou činnost ve vodách třetí země, ve vodách regulovaných regionální organizací pro řízení rybolovu nebo ve vodách mimo vody EU, které nejsou regulovány regionální organizací pro řízení rybolovu, pokud daná třetí země nebo pravidla dotyčné regionální organizace pro řízení rybolovu výslovně nevyžadují, aby se vyplňoval a předkládal odlišný druh lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce nebo prohlášení o vykládce. Pokud třetí země nestanoví zvláštní lodní deník rybolovu, ale přitom vyžaduje údaje odlišné od požadavků Evropské unie, musí se takové údaje zaznamenávat.

4.   Členské státy mohou nadále používat lodní deníky rybolovu v papírové podobě v souladu s nařízením (EHS) č. 2807/83 pro rybářská plavidla EU, na něž se nevztahuje povinnost elektronického vyplňování a předávání údajů z lodního deníku rybolovu podle článku 15 nařízení o kontrolním režimu, a to do doby vyčerpání zásob lodních deníků rybolovu v papírové podobě.

Článek 31

Pokyny pro vyplňování a předkládání lodních deníků rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě

1.   Lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě se vyplňují a předkládají v souladu s pokyny uvedenými v příloze X.

2.   Pokud je v pokynech stanovených v příloze X uvedeno, že použití určitého pravidla je nepovinné, může je členský stát vlajky učinit povinným.

3.   Všechny záznamy v lodním deníku rybolovu, prohlášení o překládce nebo prohlášení o vykládce musí být čitelné a nesmazatelné. Žádný záznam nesmí být vymazán nebo pozměněn. Dojde-li k chybě, musí být nesprávný záznam přeškrtnut jednou čarou a za ním musí následovat nový, správný záznam parafovaný velitelem. Velitel musí parafovat každý řádek.

4.   Velitel rybářského plavidla EU nebo v případě prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce jeho zástupce svými iniciálami nebo podpisem osvědčí, že záznamy v lodním deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce jsou správné.

Článek 32

Lhůty pro předkládání lodního deníku rybolovu, prohlášení o vykládce a prohlášení o překládce v papírové podobě

1.   Pokud rybářské plavidlo EU provedlo vykládku v přístavu nebo provedlo překládku v přístavu či v místě, které se nachází v blízkosti pobřeží jeho členského státu vlajky, velitel plavidla co nejdříve a nejpozději do 48 hodin po skončení překládky nebo vykládky předloží originál(y) lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce příslušným orgánům dotyčného členského státu. Originál(y) tohoto prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce může rovněž předložit jménem velitele jeho zástupce.

2.   Pokud po rybářském výjezdu není vyložen žádný úlovek, předloží velitel originál(y) lodního deníku rybolovu a prohlášení o překládce co nejdříve a nejpozději 48 hodin po připlutí do přístavu. Originál(y) tohoto prohlášení o překládce může rovněž předložit jménem velitele jeho zástupce.

3.   Pokud rybářské plavidlo EU provedlo překládku v přístavu či v místě, které se nachází v blízkosti pobřeží, nebo provedlo vykládku v přístavu jiného členského státu než členského státu vlajky, musí se první kopie lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce co nejdříve a nejpozději do 48 hodin po překládce nebo vykládce předložit příslušným orgánům členského státu, kde k překládce nebo vykládce došlo. Originál(y) lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce se musí co nejdříve a nejpozději do 48 hodin po překládce nebo vykládce odeslat příslušným orgánům členského státu vlajky.

4.   Pokud rybářské plavidlo EU provedlo překládku v přístavu nebo ve vodách třetí země či na volném moři nebo provedlo vykládku v přístavu třetí země, musí se originál(y) lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce co nejdříve a nejpozději do 48 hodin po překládce nebo vykládce odeslat příslušným orgánům členského státu vlajky.

5.   Pokud třetí země nebo pravidla regionální organizace pro řízení rybolovu vyžadují druh lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce nebo prohlášení o vykládce odlišný od vzorů uvedených v příloze VI, velitel rybářského plavidla EU co nejdříve a nejpozději do 48 hodin po překládce nebo vykládce předloží kopii takového dokladu svým příslušným orgánům.

Oddíl 2

Zvláštní pravidla pro lodní deník rybolovu v papírové podobě

Článek 33

Vyplňování lodního deníku rybolovu v papírové podobě

1.   V lodním deníku rybolovu v papírové podobě se musí vyplňovat všechny povinné informace, i když nejsou žádné úlovky:

a)

každý den nejpozději do 24:00 hodin a před vplutím do přístavu;

b)

při každé inspekci na moři;

c)

při událostech stanovených právními předpisy Společenství nebo členským státem vlajky.

2.   V lodním deníku rybolovu v papírové podobě se vyplňuje nový řádek:

a)

pro každý den na moři;

b)

pokud rybolov probíhá v tentýž den v nové divizi ICES nebo v jiné rybolovné oblasti;

c)

při zapisování údajů o intenzitě rybolovu.

3.   V lodním deníku rybolovu v papírové podobě se vyplňuje nová stránka:

a)

při použití odlišného zařízení nebo sítě s odlišným rozsahem velikosti ok oproti předchozímu použitému zařízení;

b)

pro každý rybolov uskutečněný po překládce nebo mezivykládce;

c)

pokud je počet sloupců nedostatečný;

d)

při vyplutí z přístavu, kde nedošlo k vykládce.

4.   Při vyplutí z přístavu nebo po dokončení překládky, a když úlovek zůstane na palubě, se uvede množství každého druhu na nové stránce lodního deníku rybolovu.

5.   Pro záznamy o použitém lovném zařízení se pod příslušnými záhlavími lodního deníku rybolovu v papírové podobě použijí kódy uvedené v příloze XI.

Oddíl 3

Zvláštní pravidla pro prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové podobě

Článek 34

Předávání prohlášení o překládce v papírové podobě

1.   V případě překládky mezi dvěma rybářskými plavidly EU předá velitel překládajícího rybářského plavidla nebo jeho zástupce po dokončení překládky kopii svého prohlášení o překládce v papírové podobě veliteli přijímajícího plavidla nebo jeho zástupci. Velitel přijímajícího rybářského plavidla nebo jeho zástupce rovněž předá po dokončení překládky kopii svého prohlášení o překládce v papírové podobě veliteli překládajícího plavidla nebo jeho zástupci.

2.   Kopie uvedené v odstavci 1 se předkládají za účelem kontroly a inspekce na žádost úředníka.

Článek 35

Podepisování prohlášení o vykládce

Před předložením prohlášení o vykládce musí velitel rybářského plavidla nebo jeho zástupce podepsat každou stránku.

KAPITOLA II

Lodní deník rybolovu, prohlášení o vykládce a prohlášení o překládce v elektronické podobě

Oddíl 1

Vyplňování a předávání údajů z lodního deníku rybolovu, prohlášení o vykládce a prohlášení o překládce v elektronické podobě

Článek 36

Požadavek elektronického záznamového systému a systému hlášení na rybářských plavidlech EU

1.   Aniž je dotčen čl. 39 odst. 4 tohoto nařízení, rybářskému plavidlu EU, na něž se vztahuje povinnost vyplňování a předávání lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v elektronické podobě v souladu s články 15, 21 a 24 nařízení o kontrolním režimu, se nepovolí vyplutí z přístavu bez plně provozuschopného elektronického záznamového systému a systému hlášení instalovaného na palubě.

2.   Tato kapitola se nevztahuje na rybářská plavidla EU používaná výhradně pro účely akvakultury.

Článek 37

Formát pro předávání údajů z rybářského plavidla EU příslušnému orgánu jeho státu vlajky

Členské státy určí formát používaný mezi rybářskými plavidly EU plujícími pod jejich vlajkou a jejich příslušnými orgány pro vyplňování a předávání údajů z lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce, jak je uvedeno v článcích 15, 21 a 24 nařízení o kontrolním režimu.

Článek 38

Odpovědní zprávy

1.   Rybářským plavidlům EU se vydávají odpovědní zprávy při každém předání údajů z lodního deníku rybolovu, údajů o překládce, údajů z předchozího oznámení a údajů o vykládce. Odpovědní zpráva obsahuje potvrzení o příjmu.

2.   Velitel rybářského plavidla EU uchovává odpovědní zprávu do konce rybářského výjezdu.

Článek 39

Ustanovení pro případ technického selhání nebo nefunkčnosti elektronických záznamových systémů a systémů hlášení

1.   V případě technického selhání nebo nefunkčnosti elektronického záznamového systému a systému hlášení instalovaného na palubě rybářského plavidla EU sděluje velitel rybářského plavidla nebo jeho zástupce údaje z lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce příslušným orgánům členského státu vlajky vhodnými telekomunikačními prostředky, a to od okamžiku, kdy byl výpadek zjištěn nebo kdy byl informován v souladu s čl. 40 odst. 1 tohoto nařízení, každý den nejpozději do 24:00 hodin, i když nejsou žádné úlovky. Členské státy zvolí telekomunikační prostředky, které použijí, a uvedou je na internetových stránkách podle článku 115 nařízení o kontrolním režimu.

2.   V případě technického selhání nebo nefunkčnosti elektronického záznamového systému a systému hlášení se údaje z lodního deníku rybolovu a prohlášení o překládce zasílají také:

a)

na žádost příslušného orgánu státu vlajky;

b)

okamžitě po dokončení poslední rybolovné operace nebo po dokončení překládky;

c)

před vplutím do přístavu;

d)

při každé inspekci na moři;

e)

při událostech stanovených právními předpisy Společenství nebo státem vlajky.

V případech uvedených v písmenech a) a e) se rovněž zasílají údaje z předchozího oznámení a prohlášení o vykládce.

3.   Příslušné orgány členského státu vlajky po obdržení údajů podle odstavce 1 tyto údaje neodkladně zapíší do elektronické databáze.

4.   Při technickém selhání nebo nefunkčnosti elektronického záznamového systému a systému hlášení smí rybářské plavidlo EU vyplout z přístavu, pouze pokud je záznamový systém a systém hlášení instalovaný na palubě plně funkční ke spokojenosti příslušných orgánů členského státu vlajky nebo pokud příslušné orgány členského státu vlajky povolily vyplutí. Jakmile členský stát vlajky povolil svému rybářskému plavidlu vyplout s nefunkčním elektronickým záznamovým systémem a systémem hlášení z přístavu v pobřežním členském státě, okamžitě tuto skutečnost oznámí pobřežnímu členskému státu.

5.   Odstranění elektronického záznamového systému a systému hlášení za účelem jeho opravy nebo výměny podléhá povolení příslušných orgánů členského státu vlajky.

Článek 40

Neobdržení údajů

1.   Neobdrží-li příslušné orgány členského státu vlajky údaje podle článků 15, 22 a 24 nařízení o kontrolním režimu, informují o tom co nejdříve velitele nebo provozovatele rybářského plavidla EU nebo jejich zástupce. Nastane-li tato situace u určitého rybářského plavidla EU více než třikrát za kalendářní rok, členský stát vlajky zajistí, aby elektronický záznamový systém a systém hlášení u dotyčného rybářského plavidla byl důkladně překontrolován. Členský stát vlajky záležitost prošetří, aby zjistil, proč nebyly údaje obdrženy, a přijme vhodná opatření.

2.   Neobdrží-li příslušné orgány členského státu vlajky údaje podle článků 15, 22 a 24 nařízení o kontrolním režimu a byla-li poslední poloha přijatá prostřednictvím systému sledování plavidel ve vodách pobřežního členského státu, informují o tom co nejdříve příslušné orgány tohoto pobřežního členského státu.

3.   Velitel či provozovatel rybářského plavidla EU nebo jejich zástupce zašle všechny údaje, které dosud nebyly odeslány a v souvislosti s nimiž bylo obdrženo oznámení podle odstavce 1, příslušným orgánům členského státu vlajky okamžitě po přijetí oznámení.

Článek 41

Nemožnost přístupu k údajům

1.   Pozorují-li příslušné orgány pobřežního členského státu rybářské plavidlo EU jiného členského státu ve svých vodách a nemají přístup k lodnímu deníku rybolovu nebo údajům o překládce podle článku 44 tohoto nařízení, požádají příslušné orgány členského státu vlajky o zajištění přístupu k těmto údajům.

2.   Není-li přístup uvedený v odstavci 1 zajištěn do čtyř hodin od žádosti, pobřežní členský stát o tom uvědomí členský stát vlajky. Po obdržení oznámení členský stát vlajky neprodleně zašle údaje pobřežnímu členskému státu jakýmikoli dostupnými elektronickými prostředky.

3.   Pokud pobřežní členský stát neobdrží údaje uvedené v odstavci 2, zašle velitel či provozovatel rybářského plavidla EU nebo jejich zástupce dotyčné údaje a kopii odpovědní zprávy uvedené v článku 38 tohoto nařízení příslušným orgánům pobřežního členského státu na vyžádání jakýmikoli dostupnými pokud možno elektronickými prostředky. Členské státy zvolí prostředky, které použijí, a uvedou je na internetových stránkách podle článku 115 nařízení o kontrolním režimu.

4.   Pokud velitel či provozovatel rybářského plavidla EU nebo jejich zástupce nemůže příslušným orgánům pobřežního členského státu poskytnout kopii odpovědní zprávy uvedené v článku 38 tohoto nařízení, jsou rybolovné činnosti ve vodách pobřežního členského státu dotyčnému rybářskému plavidlu zakázány až do té doby, kdy velitel, provozovatel rybářského plavidla nebo jeho zástupce mohou uvedeným orgánům poskytnout kopii odpovědní zprávy či údaje uvedené v čl. 14 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu.

Článek 42

Údaje o fungování elektronického záznamového systému a systému hlášení

1.   Členské státy vedou databáze o fungování svého elektronického záznamového systému a systému hlášení. Tyto databáze obsahují a jsou schopny automaticky vytvořit alespoň tyto informace:

a)

seznam jejich rybářských plavidel, jejichž elektronické záznamové systémy a systémy hlášení technicky selhaly nebo byly nefunkční;

b)

počet plavidel, která neučinila každodenní předání elektronického lodního deníku rybolovu, a průměrný počet obdržených předání elektronického lodního deníku rybolovu v přepočtu na jedno rybářské plavidlo v členění podle členského státu vlajky;

c)

počet obdržených předání prohlášení o překládce, prohlášení o vykládce, prohlášení o převzetí a prodejního dokladu v členění podle státu vlajky.

2.   Souhrny informací vytvořených podle odstavce 1 se na vyžádání zašlou Komisi. Tyto informace mohou být rovněž zpřístupněny na zabezpečených internetových stránkách ve formátu a v časových intervalech, o kterých rozhodne Komise po konzultaci s členskými státy.

Článek 43

Formát pro výměnu informací mezi členskými státy

1.   Informace uvedené v tomto oddílu se mezi členskými státy vyměňují za použití formátu stanoveného v příloze XII, od něhož se odvodí jazyk XML. O standardu jazyka XML, který je nutno používat pro všechny elektronické výměny údajů mezi členskými státy a také mezi členskými státy, Komisí a subjektem jí určeným, rozhodne Komise po konzultaci s členskými státy.

2.   Změny formátu uvedeného v odstavci 1 jsou jasně označeny a opatřeny datem aktualizace. Tyto změny nabudou účinku nejdříve šest měsíců poté, kdy o nich bylo rozhodnuto.

3.   Členský stát po obdržení elektronických údajů od jiného členského státu zajistí, aby příslušným orgánům tohoto členského státu byla vydána odpovědní zpráva. Odpovědní zpráva obsahuje potvrzení o příjmu.

4.   Údaje podle přílohy XII, jež musí velitelé plavidel zaznamenávat do svých lodních deníků rybolovu v souladu s pravidly EU, musí být rovněž uvedeny ve výměnách údajů mezi členskými státy.

Článek 44

Přístup k údajům

1.   Členský stát vlajky zajistí v reálném čase elektronickou výměnu informací uvedených v čl. 111 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu s pobřežním členským státem o údajích z lodního deníku rybolovu, z prohlášení o překládce, z předchozích oznámení a z prohlášení o vykládce od jeho rybářských plavidel, když provádějí rybolovné operace ve vodách spadajících pod svrchovanost nebo jurisdikci pobřežního členského státu nebo vplouvají do přístavu daného pobřežního členského státu.

2.   Aniž je dotčen odstavec 1, může členský stát vlajky na vyžádání v reálném čase zajistit elektronickou výměnu informací uvedených v čl. 111 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu a týkajících se údajů z lodního deníku rybolovu a z prohlášení o překládce od jeho rybářských plavidel s členským státem, který v souladu s článkem 80 nařízení o kontrolním režimu provádí inspekci rybářských plavidel jiného členského státu ve vodách EU mimo vody žádajícího členského státu, v mezinárodních vodách nebo ve vodách třetích zemí.

3.   Členský stát vlajky na vyžádání zpřístupní údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 za posledních dvanáct měsíců.

4.   Údaje uvedené v odstavci 1 zahrnují alespoň údaje od posledního vyplutí z přístavu do okamžiku, kdy je dokončena vykládka. Údaje uvedené v odstavci 2 zahrnují alespoň údaje od posledního vyplutí z přístavu do doby žádosti. Údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 z rybářských výjezdů za předchozích dvanáct měsíců se poskytují na vyžádání.

5.   Velitel rybářského plavidla EU musí mít kdykoli zabezpečený přístup ke svým vlastním údajům z elektronického lodního deníku rybolovu a z prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce uloženým v databázi členského státu vlajky.

6.   Pobřežní členský stát poskytne přístup on-line do databáze údajů z lodních deníků rybolovu, z prohlášení o překládce, z předchozích oznámení a z prohlášení o vykládce rybářskému hlídkovému plavidlu jiného členského státu prostřednictvím střediska pro sledování rybolovu uvedeného členského státu v souvislosti s plánem společného nasazení nebo s jinými sjednanými společnými inspekčními činnostmi.

Článek 45

Výměna údajů mezi členskými státy

1.   Přístup k údajům podle článku 44 tohoto nařízení musí být trvale zajištěn prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení.

2.   Členské státy si vyměňují příslušné technické informace pro zajištění vzájemného přístupu k údajům z elektronických lodních deníků rybolovu a z prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce.

3.   Členské státy:

a)

zajistí, aby údaje obdržené podle této kapitoly byly zaznamenány v podobě snímatelné počítačem a bezpečně uloženy v počítačových databázích alespoň po dobu tří let;

b)

přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby údaje byly používány pouze pro úřední účely, a

c)

přijmou veškerá nezbytná technická opatření k ochraně těchto údajů před náhodným nebo nedovoleným zničením, náhodnou ztrátou, znehodnocením, rozšířením nebo neoprávněným prohlížením.

Článek 46

Jediný orgán

1.   V každém členském státu je za předávání, přijímání, spravování a zpracovávání všech údajů, na něž se vztahuje tato kapitola, odpovědný jediný orgán uvedený v čl. 5 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu.

2.   Členské státy si vyměňují kontaktní údaje orgánů uvedených v odstavci 1 a informují o tom Komisi a subjekt jí určený do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

3.   Jakékoli změny informací uvedených v odstavcích 1 a 2 je nutno sdělit Komisi, subjektu jí určenému a ostatním členským státům před nabytím účinku.

Oddíl 2

Zvláštní pravidla pro lodní deník rybolovu v elektronické podobě

Článek 47

Četnost předávání údajů

1.   Když je rybářské plavidlo EU na moři, jeho velitel předává údaje z elektronického lodního deníku rybolovu příslušným orgánům členského státu vlajky nejméně jednou denně a nejpozději do 24:00 hodin, i když nejsou žádné úlovky. Tyto údaje rovněž zasílá:

a)

na žádost příslušného orgánu členského státu vlajky;

b)

okamžitě po dokončení poslední rybolovné operace;

c)

před vplutím do přístavu;

d)

při každé inspekci na moři;

e)

při událostech stanovených právními předpisy EU nebo státem vlajky.

Jestliže poslední rybolovná operace proběhla nejpozději jednu hodinu před vplutím do přístavu, mohou být předání údajů uvedená v písmenech b) a c) zaslána v jedné zprávě.

2.   Velitel může předávat opravy údajů z lodního deníku rybolovu a prohlášení o překládce až do posledního předání údajů podle odst. 1 písm. c). Opravy musí být snadno rozpoznatelné. Všechny původní údaje elektronického lodního deníku rybolovu a jejich opravy jsou uchovávány příslušnými orgány členského státu vlajky.

3.   Velitel plavidla uchovává kopii údajů uvedených v odstavci 1 na palubě rybářského plavidla během každé doby trávené mimo přístav až do okamžiku, kdy bylo předáno prohlášení o vykládce.

4.   Nachází-li se plavidlo EU v přístavu, nemá-li na palubě produkty rybolovu a předložil-li jeho velitel prohlášení o vykládce za všechny rybolovné operace posledního rybářského výjezdu, může být předávání údajů podle odstavce 1 tohoto článku pozastaveno pod podmínkou předchozího oznámení středisku pro sledování rybolovu členského státu vlajky. Předávání se obnoví v okamžiku, kdy rybářské plavidlo EU vypluje z přístavu. Předchozí oznámení se nepožaduje u rybářských plavidel EU vybavených systémem sledování plavidel a předávajících údaje jeho prostřednictvím.

KAPITOLA III

Společná pravidla pro lodní deník rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce v papírové nebo elektronické podobě

Oddíl 1

Společná pravidla pro určení živé hmotnosti

Článek 48

Definice

Pro účely této kapitoly se rozumí:

1)

„úpravou“ podoba, do jaké je ryba zpracována na palubě rybářského plavidla a před vykládkou, jak je popsáno v příloze I;

2)

„celkovou úpravou“ úprava sestávající ze dvou nebo více částí získaných z téže ryby.

Článek 49

Přepočítací koeficienty

1.   Pro vyplňování a předkládání lodních deníků rybolovu podle článků 14 a 15 nařízení o kontrolním režimu se přepočítací koeficienty EU stanovené v přílohách XIII, XIV a XV použijí pro přepočet hmotnosti uchovávaných nebo zpracovaných ryb na živou hmotnost. Tyto koeficienty se použijí na produkty rybolovu nacházející se na palubě nebo přeložené či vyložené rybářskými plavidly EU.

2.   Odchylně od ustanovení odstavce 1 platí, že pokud regionální organizace pro řízení rybolovu, jejichž smluvní stranou nebo nesmluvní spolupracující stranou je Evropská unie, pro svou regulační oblast, případně třetí zemi, s níž má Evropská unie dohodu o provozování rybolovu ve vodách pod její svrchovaností nebo v její jurisdikci, stanovily přepočítací koeficienty, použijí se tyto koeficienty.

3.   V případech, kdy pro daný druh a úpravu nejsou stanoveny přepočítací koeficienty, se použije přepočítací koeficient přijatý členským státem vlajky.

4.   Aniž je dotčen odstavec 2, použijí příslušné orgány členských států přepočítací koeficienty EU uvedené v odstavci 1 k výpočtu živé hmotnosti překládek a vykládek s cílem sledovat čerpání kvót.

Článek 50

Způsob výpočtu

1.   Živá hmotnost ryb se vypočítá tak, že pro každý druh a úpravu se hmotnost zpracovaných ryb vynásobí přepočítacími koeficienty podle článku 49 tohoto nařízení.

2.   V případě celkové úpravy se použije pouze jeden přepočítací koeficient odpovídající jedné z částí celkové úpravy ryby.

Oddíl 2

Společná pravidla pro vyplňování a předkládání lodního deníku rybolovu

Článek 51

Obecná pravidla pro lodní deníky rybolovu

1.   Míra odchylky podle čl. 14 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu pro odhad množství v kilogramech živé hmotnosti každého druhu ryb uchovávaného na palubě se vyjádří jako procentuální podíl z údajů v lodním deníku rybolovu.

2.   V případě úlovků, které jsou vykládány netříděné, může být míra odchylky vypočítána na základě jednoho nebo více reprezentativních vzorků pro celkové množství uchovávané na palubě.

3.   Pro účely použití článku 14 nařízení o kontrolním režimu se druh ulovený za účelem použití jako živá návnada považuje za druh ulovený a uchovávaný na palubě.

4.   Velitel rybářského plavidla EU křižujícího oblast intenzity rybolovu, kde je oprávněno provádět rybolov, zaznamená a nahlásí příslušné informace uvedené v čl. 14 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu, i když v této oblasti neprovádí žádné rybolovné činnosti.

Oddíl 3

Společná pravidla pro vyplňování a předkládání prohlášení o překládce/vykládce

Článek 52

Míra odchylky v prohlášení o překládce

Míra odchylky podle čl. 21 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu pro odhad množství v kilogramech živé hmotnosti každého přeloženého nebo obdrženého druhu ryb se vyjádří jako procentuální podíl z údajů v prohlášení o překládce.

Článek 53

Rozdíly v přeložených úlovcích

Existuje-li rozdíl mezi množstvím úlovku přeloženého z překládajícího plavidla a množstvím převzatým na palubu přijímajícího plavidla, považuje se za přeložené množství větší z obou těchto hodnot. Členské státy zajistí, aby byla podniknuta následná opatření za účelem určení skutečné hmotnosti produktů rybolovu přeložených z překládajícího na přijímající plavidlo.

Článek 54

Dokončení vykládky

Když jsou v souladu s článkem 61 nařízení o kontrolním režimu produkty rybolovu před vážením přepravovány z místa vykládky, považuje se vykládka pro účely použití čl. 23 odst. 3 a čl. 24 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu po zvážení produktů rybolovu za dokončenou.

Článek 55

Rybolovné operace za účasti dvou nebo více rybářských plavidel EU

Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla pro případ rybolovných operací za účasti dvou nebo více rybářských plavidel EU

z různých členských států nebo

z téhož členského státu, avšak při vykládce úlovků v členském státě, pod jehož vlajkou neplují,

vyložený úlovek se připíše rybářskému plavidlu EU, z něhož se produkty rybolovu vykládají.

KAPITOLA IV

Plány namátkových kontrol a shromažďování údajů o rybářských plavidlech EU, na něž se nevztahují požadavky ohledně lodního deníku rybolovu a prohlášení o vykládce

Článek 56

Stanovení plánů namátkových kontrol

Plány namátkových kontrol uvedené v čl. 16 odst. 2 a čl. 25 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu pro sledování rybářských plavidel EU, na něž se nevztahují požadavky ohledně lodního deníku rybolovu a prohlášení o vykládce, stanoví členské státy v souladu s touto kapitolou s cílem určit vykládky populací nebo skupiny populací ulovených těmito rybářskými plavidly a případně jejich intenzitu rybolovu. Tyto údaje se použijí pro zaznamenávání úlovků a, kde je to vhodné, intenzity rybolovu, jak je uvedeno v článku 33 nařízení o kontrolním režimu.

Článek 57

Metodika namátkových kontrol

1.   Plány namátkových kontrol podle článku 56 tohoto nařízení se vypracovávají v souladu s přílohou XVI.

2.   Velikost vzorku, který má být zkontrolován, se určí na základě rizika takto:

a)

„velmi nízké“ riziko: 3 % vzorku;

b)

„nízké“ riziko: 5 % vzorku;

c)

„střední“ riziko: 10 % vzorku;

d)

„vysoké“ riziko: 15 % vzorku;

e)

„velmi vysoké“ riziko: 20 % vzorku.

3.   Denní úlovek sektoru loďstva se pro danou populaci odhadne vynásobením celkového počtu aktivních rybářských plavidel EU dotyčného sektoru loďstva průměrným denním úlovkem z dané populace na jedno rybářské plavidlo EU založeným na úlovcích vzorku kontrolovaných rybářských plavidel EU.

4.   O členských státech, které shromažďují systematicky alespoň jednou měsíčně za každé rybářské plavidlo, na které se nevztahují požadavky ohledně lodního deníku rybolovu a prohlášení o vykládce, údaje

a)

o všech vykládkách úlovků všech druhů v kilogramech, včetně nulových úlovků;

b)

o statistických obdélnících, ve kterých byly tyto úlovky odloveny, se má za to, že splnily požadavky plánu namátkových kontrol podle článku 56 tohoto nařízení.

KAPITOLA V

Kontrola intenzity rybolovu

Článek 58

Hlášení o intenzitě rybolovu

1.   Hlášení o intenzitě rybolovu uvedené v článku 28 nařízení o kontrolním režimu se zasílá v souladu s přílohou XVII.

2.   Pokud velitel rybářského plavidla EU předává zprávu příslušným orgánům rádiem podle čl. 28 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, rozhodnou členské státy o používaných rádiových stanicích a oznámí je na internetových stránkách uvedených v článku 115 nařízení o kontrolním režimu.

KAPITOLA VI

Nápravná opatření

Článek 59

Obecné zásady

Aby mohly využívat nápravných opatření uvedených v článku 37 nařízení o kontrolním režimu, sdělí členské státy Komisi co nejdříve a v každém případě do jednoho měsíce ode dne zveřejnění ukončení rybolovu podle článku 36 nařízení o kontrolním režimu v Úředním věstníku rozsah utrpěné újmy.

Článek 60

Přidělování dostupných rybolovných práv

1.   Pokud utrpěná újma nebyla postupem podle čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 odstraněna zcela nebo byla odstraněna jen částečně, Komise co nejdříve po obdržení informací podle článku 59 tohoto nařízení přijme nezbytná opatření s cílem náležitě napravit způsobenou újmu.

2.   V opatření podle odstavce 1 se uvede:

a)

které členské státy utrpěly újmu („poškozené členské státy“) a rozsah újmy (po odečtení případných výměn kvót);

b)

případně které členské státy přečerpaly svá rybolovná práva („přečerpávající členské státy“) a množství přečerpání rybolovných práv (snížené o výměny v souladu s čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002);

c)

případně odpočty od rybolovných práv přečerpávajících členských států v poměru k množství přečerpaných rybolovných práv;

d)

případně navýšení, které se má připočítat k rybolovným právům poškozených členských států, v poměru k rozsahu utrpěné újmy;

e)

případně datum nebo data, kdy navýšení nebo odpočty nabývají účinnosti;

f)

případně jakékoli jiné nezbytné opatření pro nápravu utrpěné újmy.

KAPITOLA VII

Výkon motoru

Článek 61

Osvědčování výkonu hnacího motoru

1.   Osvědčování maximálního trvalého výkonu nového, náhradního nebo technicky upraveného hnacího motoru podle čl. 40 odst. 1 a 2 nařízení o kontrolním režimu se provádí v souladu s nařízením Komise (EHS) č. 2930/86 (26).

2.   Hnací motor se považuje za technicky upravený ve smyslu odstavce 1, pokud kterékoli z jeho hlavních součástí (dílů), včetně zejména vstřikovacího zařízení, ventilů, turbodmychadla, pístů, vložek válců, ojnic a hlav válců, byly upraveny nebo nahrazeny novými díly s odlišnými technickými parametry, což vede ke změněnému jmenovitému výkonu, nebo pokud bylo změněno seřízení motoru, jako například nastavení vstřikování, konfigurace turbodmychadla nebo časování ventilů. Povaha technické úpravy musí být jasně vysvětlena v osvědčení podle odstavce 1.

3.   Držitel licence k rybolovu před instalací nového hnacího motoru nebo před nahrazením nebo technickou úpravou stávajícího hnacího motoru informuje příslušné orgány.

4.   Tento článek se vztahuje na rybářská plavidla podléhající režimu intenzity rybolovu ode dne 1. ledna 2012. Na ostatní rybářská plavidla se vztahuje ode dne 1. ledna 2013. Vztahuje se pouze na rybářská plavidla, na kterých byly nainstalovány nové hnací motory nebo jejichž stávající hnací motory byly nahrazeny nebo technicky upraveny po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 62

Ověřování a plán namátkových kontrol

1.   Za účelem ověření výkonu motoru v souladu s článkem 41 nařízení o kontrolním režimu stanoví členské státy plán namátkových kontrol pro určení rybářských plavidel nebo skupin rybářských plavidel v jejich loďstvu, u kterých hrozí riziko vykázání podhodnoceného výkonu hnacího motoru. Plán namátkových kontrol musí být založen přinejmenším na těchto kritériích vysokého rizika:

a)

rybářská plavidla působící v rybolovných oblastech podléhajících režimům intenzity rybolovu, zejména rybářská plavidla, kterým byla přidělena jednotlivá výše intenzity rybolovu v kW*dnech;

b)

rybářská plavidla podléhající omezením výkonu plavidla vyplývajícím z vnitrostátních právních předpisů nebo z práva Evropské unie;

c)

rybářská plavidla, u nichž je poměr výkonu plavidla (kW) k jeho hrubé prostornosti (GT) o 50 % nižší než průměrná hodnota tohoto poměru u stejného druhu rybářských plavidel, druhu zařízení a cílového druhu lovených ryb. Pro účely tohoto rozboru mohou členské státy rozdělit loďstvo podle jednoho nebo několika z těchto kritérií:

i)

členění loďstva nebo správních jednotek vymezených vnitrostátním právem,

ii)

kategorie plavidel podle jejich délky,

iii)

kategorie plavidel podle jejich prostornosti,

iv)

použitá lovná zařízení,

v)

cílové druhy lovených ryb.

2.   Členské státy mohou zvážit použití dalších kritérií rizika na základě svého vlastního posouzení.

3.   Členské státy vypracují seznam svých rybářských plavidel, která splňují jedno nebo více kritérií rizika uvedených v odstavci 1 a případně kritérií rizika podle odstavce 2.

4.   Z každé skupiny rybářských plavidel odpovídajících jednomu z kritérií rizika podle odstavců 1 a 2 vyberou členské státy namátkový vzorek rybářských plavidel. Velikost vzorku se rovná druhé odmocnině zaokrouhlené na nejbližší celý počet rybářských plavidel v dotyčné skupině.

5.   U každého rybářského plavidla zahrnutého v namátkovém vzorku členské státy ověří všechny technické doklady uvedené v čl. 41 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, jež mají k dispozici. Z dalších dokladů podle čl. 41 odst. 1 písm. g) nařízení o kontrolním režimu věnují členské státy zvláštní pozornost specifikacím uvedeným v katalogu od výrobce motoru, pokud je k dispozici.

6.   Tento článek se použije ode dne 1. ledna 2012. Fyzické ověření uvedené v čl. 41 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu upřednostní trawlery, které působí v rybolovné oblasti podléhající režimu intenzity rybolovu.

Článek 63

Fyzické ověření

1.   Pokud se měření výkonu hnacího motoru provádí na rybářském plavidle v rámci fyzického ověření výkonu hnacího motoru podle čl. 41 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu, lze výkon hnacího motoru změřit v nejpřístupnějším místě mezi lodním šroubem a motorem.

2.   Pokud se výkon hnacího motoru měří za redukční převodovkou, použije se pro výpočet výkonu hnacího motoru na výstupní přírubě motoru podle definice v čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 2930/86 vhodná korekce naměřené hodnoty. Na základě úředních technických údajů poskytnutých výrobcem převodovky zohlední tato korekce ztráty výkonu vyplývající z použití převodovky.

KAPITOLA VIII

Kontrola rekreačního rybolovu

Článek 64

Stanovení plánů namátkových kontrol

1.   Aniž je dotčeno použití údajů uvedených v odstavci 5, plány namátkových kontrol, jež mají členské státy stanovit podle čl. 55 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu za účelem sledování úlovků populací, na které se vztahují plány obnovy, plavidly provozujícími rekreační rybolov, stanoví shromažďování údajů každé dva roky.

2.   Metody používané v rámci plánů namátkových kontrol musí být stanoveny jednoznačně a musí být pokud možno:

a)

neměnné v průběhu času;

b)

standardizované v rámci regionů;

c)

v souladu s normami kvality stanovenými příslušnými mezinárodními vědeckými institucemi a případně regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, jejichž smluvní stranou nebo pozorovatelem je Evropská unie.

3.   Plán namátkových kontrol zahrnuje návrh namátkových kontrol pro odhad úlovků populací, na které se vztahují plány obnovy, používané lovné zařízení a příslušnou zeměpisnou oblast plánu obnovy, kde byl úlovek získán.

4.   Členské státy systematicky odhadují správnost a přesnost shromažďovaných údajů.

5.   Pro účely plánů namátkových kontrol podle odstavce 1 mohou členské státy využívat údaje shromážděné v souladu s víceletým programem Společenství stanoveným v nařízení Rady (ES) č. 199/2008 (27) v rozsahu, v jakém jsou tyto údaje k dispozici.

6.   Toto ustanovení se nepoužije, jestliže členský stát zakázal rekreační rybolov populací, na něž se vztahuje plán obnovy.

Článek 65

Oznamování a hodnocení plánů namátkových kontrol

1.   Členské státy oznámí své plány namátkových kontrol Komisi do dvanácti měsíců po vstupu plánu obnovy v platnost. V případě plánů obnovy, které jsou již v platnosti v okamžiku vstupu tohoto nařízení v platnost, musí být plán namátkových kontrol oznámen ve lhůtě dvanácti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost. Změny plánu namátkových kontrol se oznamují před nabytím účinku.

2.   Kromě hodnocení požadovaného v čl. 55 odst. 4 nařízení o kontrolním režimu Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství hodnotí také:

a)

po oznámení podle odstavce 1 a poté každých pět let shodu oznámených plánů namátkových kontrol s kritérii a požadavky uvedenými v čl. 64 odst. 2 a 3 tohoto nařízení;

b)

shodu jakýchkoli změn plánu namátkových kontrol podle odstavce 1 s kritérii a požadavky uvedenými v čl. 64 odst. 2 a 3 tohoto nařízení.

3.   Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství vydá v případě potřeby doporučení ke zlepšení plánu namátkových kontrol.

HLAVA IV

KONTROLA UVÁDĚNÍ NA TRH

KAPITOLA I

Sledovatelnost

Článek 66

Definice

Pro účely této kapitoly se rozumí:

„produkty rybolovu a akvakultury“ veškeré produkty, které spadají pod kapitolu 03 a sazební položky 1604 a 1605 kombinované nomenklatury stanovené nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (28).

Článek 67

Informace o partiích

1.   Provozovatelé poskytnou informace o produktech rybolovu a akvakultury uvedené v čl. 58 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu v okamžiku, kdy se produkty rybolovu a akvakultury slučují do partií, a nejpozději při prvním prodeji.

2.   Kromě ustanovení odstavce 1 provozovatelé aktualizují příslušné informace uvedené v čl. 58 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu, které vyplynou ze sloučení nebo rozdělení partií produktů rybolovu a akvakultury po prvním prodeji, a to v okamžiku, kdy jsou informace dostupné.

3.   V případě, kdy v důsledku sloučení nebo rozdělení partií po prvním prodeji dojde ke smíšení produktů rybolovu a akvakultury z několika rybářských plavidel, musí být provozovatelé schopni identifikovat každou partii původu alespoň prostřednictvím identifikačních čísel uvedených v čl. 58 odst. 5 písm. a) nařízení o kontrolním režimu a v souladu s čl. 58 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu musí umožnit jejich sledování zpětně do fáze odlovu nebo sběru.

4.   Systémy a postupy uvedené v čl. 58 odst. 4 nařízení o kontrolním režimu umožní provozovatelům identifikovat přímého dodavatele / přímé dodavatele a přímého odběratele / přímé odběratele produktů rybolovu a akvakultury, pokud se nejedná o konečné spotřebitele.

5.   Informace o produktech rybolovu a akvakultury uvedené v čl. 58 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu se poskytují na štítcích nebo balení partie nebo v obchodním dokladu, který partii fyzicky doprovází. K partii může být připojen prostřednictvím identifikačního nástroje, jako je například kód, čárový kód, elektronický čip nebo podobné zařízení či označovací systém. Informace o partii zůstávají dostupné ve všech fázích produkce, zpracování a distribuce takovým způsobem, aby k nim příslušné orgány členských států měly kdykoli přístup.

6.   Provozovatelé připojí informace o produktech rybolovu a akvakultury uvedené v čl. 58 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu prostřednictvím identifikačního nástroje, jako je například kód, čárový kód, elektronický čip nebo podobné zařízení či označovací systém:

a)

od 1. ledna 2013 k produktům rybolovu, na které se vztahuje víceletý plán;

b)

od 1. ledna 2015 k ostatním produktům rybolovu a akvakultury.

7.   Jsou-li informace uvedené v čl. 58 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu poskytovány v obchodním dokladu, který fyzicky doprovází partii, k odpovídající partii se připojí alespoň identifikační číslo.

8.   Členské státy ve vzájemné spolupráci zajistí, aby k informacím připojeným k partii a/nebo partii fyzicky doprovázejícím mohly získat přístup příslušné orgány jiného členského státu, než ve kterém byly produkty rybolovu a akvakultury sloučeny do partie, zejména pokud se informace k partii připojují prostřednictvím identifikačního nástroje, jako je například kód, čárový kód, elektronický čip nebo podobné zařízení. Provozovatelé, kteří používají tyto nástroje, zajistí, aby byly vyvinuty na základě mezinárodně uznaných norem a specifikací.

9.   Informace o datu odlovu uvedená v čl. 58 odst. 5 písm. d) nařízení o kontrolním režimu může zahrnovat několik kalendářních dnů nebo období odpovídající několika dnům odlovu.

10.   Informace o dodavatelích uvedená v čl. 58 odst. 5 písm. f) nařízení o kontrolním režimu se týká přímého dodavatele / přímých dodavatelů provozovatele uvedených v odstavci 4 tohoto článku. Tato informace může být poskytnuta případně prostřednictvím identifikačního označení uvedeného v příloze II oddíle I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (29).

11.   Informace uvedené v čl. 58 odst. 5 písm. a) až f) nařízení o kontrolním režimu se nevztahují na:

a)

dovezené produkty rybolovu a akvakultury vyjmuté z oblasti působnosti provádění osvědčení o úlovku v souladu s čl. 12 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (30);

b)

produkty rybolovu a akvakultury odlovené nebo chované ve sladké vodě a

c)

okrasné ryby, korýše a měkkýše.

12.   Informace uvedené v čl. 58 odst. 5 písm. a) až h) nařízení o kontrolním režimu se nevztahují na produkty rybolovu a akvakultury, které spadají pod sazební položky 1604 a 1605 kombinované nomenklatury.

13.   Pro účely článku 58 nařízení o kontrolním režimu jsou informace o příslušné zeměpisné oblasti následující:

a)

příslušná zeměpisná oblast vymezená v čl. 4 bodu 30 nařízení o kontrolním režimu pro úlovky populací nebo skupiny populací, na které se podle právních předpisů EU vztahuje kvóta a/nebo minimální velikost, nebo

b)

oblast odlovu podle článku 5 nařízení Komise (ES) č. 2065/2001 (31) pro ostatní populace nebo skupinu populací.

14.   Hodnota malých množství produktů rybolovu a akvakultury uvedená v čl. 58 odst. 8 nařízení o kontrolním režimu se vztahuje na přímý prodej prováděný rybářským plavidlem na kalendářní den a konečného spotřebitele.

Článek 68

Informace pro spotřebitele

1.   Členské státy zajistí, aby na štítku nebo příslušném označení produktů rybolovu a akvakultury nabízených k maloobchodnímu prodeji, včetně dovezených produktů, byly uvedeny informace podle čl. 58 odst. 6 nařízení o kontrolním režimu týkající se obchodního označení, vědeckého názvu druhu, oblasti odlovu podle článku 5 nařízení (ES) č. 2065/2001 a způsobu produkce.

2.   Odchylně od odstavce 1 může být vědecký název druhu sdělen spotřebitelům na maloobchodní úrovni prostřednictvím obchodních informací, například billboardů nebo plakátů.

3.   Jestliže byl produkt rybolovu nebo akvakultury dříve zmrazen, na štítku nebo příslušném označení podle odstavce 1 se rovněž uvede slovo „rozmrazeno“. Není-li toto slovo na maloobchodní úrovni uvedeno, má se za to, že produkty rybolovu a akvakultury nebyly dříve zmrazeny a později rozmrazeny.

4.   Odchylně od odstavce 3 nemusí být slovo „rozmrazeno“ uvedeno na:

a)

produktech rybolovu a akvakultury dříve zmrazených pro účely ochrany zdraví a bezpečnosti v souladu s přílohou III oddílem VIII nařízení (ES) č. 853/2004 a

b)

produktech rybolovu a akvakultury, které byly rozmrazeny před uzením, solením, vařením, konzervováním, sušením nebo kombinací těchto postupů.

5.   Tento článek se nevztahuje na produkty rybolovu a akvakultury spadající pod sazební položky 1604 až 1605 kombinované nomenklatury.

6.   Produkty rybolovu a akvakultury a balení opatřené štítkem nebo označené před dnem vstupu tohoto článku v platnost, které nejsou v souladu s čl. 58 odst. 5 písm. g), pokud jde o vědecký název, a písm. h) nařízení o kontrolním režimu a s odstavci 1, 2 a 3 tohoto článku, je možné uvádět na trh až do vyčerpání zásob.

KAPITOLA II

Vážení produktů rybolovu

Oddíl 1

Obecná pravidla pro vážení

Článek 69

Oblast působnosti

Aniž jsou dotčeny články 78 až 89 tohoto nařízení, vztahují se ustanovení této kapitoly na vykládky z rybářských plavidel EU prováděné v členském státě a překládky mezi rybářskými plavidly EU prováděné v přístavech nebo v místech, která se nacházejí v blízkosti pobřeží členského státu, a rovněž na vážení produktů rybolovu na palubě rybářských plavidel EU ve vodách EU.

Článek 70

Záznamy o vážení

1.   Registrovaní odběratelé, registrovaná dražební střediska nebo jiné subjekty či osoby, které zodpovídají za první uvedení produktů rybolovu na trh nebo za jejich skladování před prvním uvedením na trh, či případně velitel rybářského plavidla EU musí zaznamenat vážení provedené v souladu s články 60 a 61 nařízení o kontrolním režimu, přičemž je třeba uvést tyto informace:

a)

třímístné písmenné kódy FAO váženého druhu;

b)

výsledek vážení u každého množství jednotlivého druhu v kilogramech hmotnosti produktu;

c)

vnější identifikační číslo a název rybářského plavidla, ze kterého vážené množství pochází;

d)

úpravu vážených produktů rybolovu;

e)

datum vážení (RRRR-MM-DD).

2.   Registrovaní odběratelé, registrovaná dražební střediska nebo jiné subjekty či osoby, které zodpovídají za první uvedení produktů rybolovu na trh nebo za jejich skladování před prvním uvedením na trh, či případně velitel rybářského plavidla EU musí uchovávat záznamy podle odstavce 1 po dobu tří let.

Článek 71

Načasování vážení

1.   Pokud se produkty rybolovu překládají mezi rybářskými plavidly EU a první vykládka přeložených produktů rybolovu se má uskutečnit v přístavu mimo Evropskou unii, musí se produkty rybolovu zvážit před odvozem z přístavu nebo místa překládky.

2.   Pokud se produkty rybolovu váží na palubě rybářského plavidla EU v souladu s čl. 60 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu a znovu se váží na pevnině po vykládce, použije se údaj o vážení na pevnině pro účely čl. 60 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu.

3.   Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení pro rybářská plavidla EU, na něž se nevztahuje povinnost vyplňovat a předkládat údaje z lodního deníku rybolovu v elektronické podobě podle článku 15 nařízení o kontrolním režimu, může členský stát požadovat, aby velitel rybářského plavidla před vážením předal kopii lodního deníku rybolovu příslušným orgánům členského státu vykládky.

Článek 72

Vážicí systémy

1.   Všechny vážicí systémy musí být příslušnými orgány členského státu zkalibrovány a zapečetěny v souladu s vnitrostátními systémy.

2.   Fyzická nebo právnická osoba odpovědná za vážicí systém musí uchovávat záznamy o kalibraci.

3.   Pokud se vážení provádí na systému s pásovým dopravníkem, musí být tento systém opatřen viditelným počítadlem, které zaznamenává celkový součet hmotnosti. Zaznamenává se stav počítadla na počátku vážení a také celkový součet. Veškeré použití systému zaznamenává fyzická nebo právnická osoba odpovědná za vážení do lodního deníku vážení.

Článek 73

Vážení zmrazených produktů rybolovu

1.   Aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení a zejména články 70 až 74 tohoto nařízení, pokud se váží vyložená množství zmrazených produktů rybolovu, může se hmotnost zmrazených produktů rybolovu vyložených v bednách nebo blocích určit pro každý druh a případně úpravu vynásobením celkového počtu beden nebo bloků průměrnou čistou hmotností bedny nebo bloku vypočítanou podle metodiky stanovené v příloze XVIII.

2.   Fyzické nebo právnické osoby, které váží produkty rybolovu, vedou pro každou vykládku záznam, v němž jsou uvedeny tyto informace:

a)

jméno a vnější registrační písmena a čísla plavidla, z něhož byly produkty rybolovu vyloženy;

b)

druh a případně úprava vyložených ryb;

c)

velikost partie a vzorku palet podle druhu a případně úpravy v souladu s ustanoveními bodu 1 přílohy XVIII;

d)

hmotnost každé palety ve vzorku a průměrná hmotnost palet;

e)

počet beden nebo bloků na každé paletě ve vzorku;

f)

vlastní hmotnost obalu u jedné bedny, pokud se liší od vlastní hmotnosti obalu stanovené v bodu 4 přílohy XVIII;

g)

průměrná hmotnost prázdné palety v souladu s ustanoveními bodu 3 písm. b) přílohy XVIII;

h)

průměrná hmotnost jedné bedny nebo bloku produktů rybolovu podle druhu a případně úpravy.

Článek 74

Led a voda

1.   Před vážením registrovaný odběratel, registrované dražební středisko nebo jiný subjekt či osoba, která zodpovídá za první uvedení produktů rybolovu na trh, zajistí, aby byly produkty rybolovu přiměřeně očištěny od ledu, aniž by to způsobilo jejich zkažení nebo snížení kvality.

2.   Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla pro pelagické druhy uvedené v článcích 78 až 89 tohoto nařízení, které se vykládají hromadně za účelem přepravy do místa prvního uvedení na trh, uskladnění nebo zpracování, nesmí odpočet vody a ledu od celkové hmotnosti přesáhnout 2 %. Ve všech případech se procentní podíl pro odpočet vody a ledu zaznamenává na stvrzence o vážení s údajem o hmotnosti. U nepelagických druhů se odpočet vody nebo ledu neprovádí.

Článek 75

Přístup příslušných orgánů

Příslušné orgány musí mít kdykoli úplný přístup k vážicím systémům, záznamům o vážení, písemným prohlášením a do všech prostor, kde se produkty rybolovu skladují nebo zpracovávají.

Článek 76

Plány namátkových kontrol

1.   Plán namátkových kontrol podle čl. 60 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu a jeho veškeré podstatné změny přijímají členské státy v souladu s metodikou vycházející z posouzení míry rizika popsanou v příloze XIX.

2.   Plán namátkových kontrol podle čl. 60 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu a jeho veškeré podstatné změny přijímají členské státy v souladu s metodikou vycházející z posouzení míry rizika popsanou v příloze XX. Pokud jsou úlovky váženy na palubě, míra odchylky uvedená v čl. 14 odst. 3 a čl. 21 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu se nepoužije, jestliže je údaj o vážení po vykládce vyšší než odpovídající údaj o vážení na palubě.

3.   Mají-li členské státy v úmyslu přijmout plány namátkových kontrol podle čl. 60 odst. 1 a 3 nařízení o kontrolním režimu, nejlépe do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost předloží jediný plán namátkových kontrol zahrnující všechny dotyčné postupy vážení na období tří let. Plán namátkových kontrol se může skládat z různých částí pro různé rybolovné činnosti.

4.   Jakékoli nové plány namátkových kontrol, které mají být přijaty po datu uvedeném v odstavci 3, nebo jakékoli změny těchto plánů musí být předloženy ke schválení tři měsíce před koncem dotyčného roku.

Článek 77

Kontrolní plány a programy pro vážení produktů rybolovu po přepravě z místa vykládky

1.   Kontrolní program podle čl. 61 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu a jeho veškeré podstatné změny přijímají členské státy v souladu s metodikou vycházející z posouzení míry rizika popsanou v příloze XXI.

2.   Mají-li členské státy v úmyslu přijmout kontrolní programy podle čl. 61 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, předloží každý členský stát jediný kontrolní program zahrnující všechny případy přepravy produktů rybolovu, které se mají vážit po přepravě. Tento kontrolní program se předkládá do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost. Jediný kontrolní program se může skládat z různých částí pro různé rybolovné činnosti.

3.   Společný kontrolní program podle čl. 61 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu a jeho veškeré podstatné změny přijímají členské státy v souladu s metodikou vycházející z posouzení míry rizika popsanou v příloze XXII.

4.   Mají-li členské státy v úmyslu přijmout společné kontrolní programy podle čl. 61 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu, předloží je do šesti měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

5.   Jakékoli nové kontrolní programy podle odstavce 2 nebo společné kontrolní programy podle odstavce 4, které mají být přijaty po datu uvedeném v odstavcích 2 a 4, nebo jakékoliv změny těchto plánů nebo programů se předkládají tři měsíce před koncem roku, který předchází dni vstupu daného plánu nebo programu v platnost.

Oddíl 2

Zvláštní pravidla pro vážení určitých pelagických druhů

Článek 78

Rozsah postupů vážení úlovků sleďů obecných, makrel obecných a kranasů

Pravidla stanovená v tomto oddílu se vztahují na vážení úlovků vyložených v Evropské unii nebo rybářskými plavidly EU ve třetích zemích, a to sleďů obecných (Clupea harengus), makrel obecných (Scomber scombrus) a kranasů (Trachurus spp.) nebo jejich kombinace, ulovených

a)

v případě sleďů obecných v oblastech ICES I, II, IIIa, IV, Vb, VI a VII;

b)

v případě makrel obecných v oblastech ICES IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV a ve vodách EU patřících do podoblastí CECAF;

c)

v případě kranasů v oblastech ICES IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV a ve vodách EU patřících do podoblastí CECAF,

jestliže množství na jednu vykládku přesahuje 10 tun.

Článek 79

Přístavy vážení úlovků sleďů obecných, makrel obecných a kranasů

1.   Úlovky druhů uvedených v článku 78 tohoto nařízení se váží okamžitě po vykládce. Úlovky těchto druhů však mohou být váženy po přepravě, pokud:

u místa určení v členském státě dotyčný členský stát přijal kontrolní program podle čl. 61 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu v souladu s metodikou vycházející z posouzení míry rizika popsanou v příloze XXI,

u místa určení v jiném členském státě dotyčné členské státy přijaly společný kontrolní program podle čl. 61 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu v souladu s metodikou vycházející z posouzení míry rizika popsanou v příloze XXII,

a pokud byl tento kontrolní program nebo společný kontrolní program schválen Komisí.

2.   Každý dotčený členský stát stanoví, v kterých z jeho přístavů se váží druhy uvedené v článku 78 tohoto nařízení, a zajistí, aby se všechny vykládky těchto druhů prováděly v těchto přístavech. Tyto přístavy musí mít:

a)

stanovené doby vykládky a překládky;

b)

stanovená místa vykládky a překládky;

c)

stanovené postupy inspekce a dohledu.

3.   Dotyčné členské státy sdělí Komisi seznam těchto přístavů a postupů inspekce a dohledu uplatňovaných v těchto přístavech, včetně podmínek pro zaznamenávání a předávání množství každého z těchto druhů při každé vykládce.

4.   Jakékoli změny seznamu přístavů a postupů inspekce a dohledu podle odstavce 3 se předávají Komisi nejméně 15 dní před jejich vstupem v platnost.

5.   Členské státy zajistí, aby všechny vykládky druhů uvedených v článku 78 tohoto nařízení z jejich plavidel mimo Evropskou unii probíhaly v přístavech výslovně vybraných pro účely vážení třetími zeměmi, které ohledně těchto druhů uzavřely dohody s Evropskou unií.

6.   Informace uvedené v odstavcích 3 a 4, jakož i seznam přístavů vybraných třetími zeměmi, předá Komise všem dotčeným členským státům.

7.   Komise a dotčené členské státy zveřejní seznam přístavů a jeho změny na svých úředních internetových stránkách.

Článek 80

Vplutí do přístavu členského státu

1.   Pro účely vážení oznámí velitel rybářského plavidla nebo jeho zástupce příslušným orgánům členského státu, ve kterém má dojít k vykládce, nejméně čtyři hodiny před vplutím do přístavu vykládky tyto údaje:

a)

přístav, do kterého hodlá vplout, název plavidla a jeho vnější registrační písmena a čísla;

b)

předpokládaný čas připlutí do tohoto přístavu;

c)

množství sleďů obecných, makrel obecných a kranasů uchovávaná na palubě, vyjádřená v kilogramech živé hmotnosti;

d)

příslušnou zeměpisnou oblast / zeměpisné oblasti, v níž / nichž byl úlovek chycen; tato oblast musí být uvedena jako podoblast a divize nebo subdivize, ve které platí omezení odlovu podle práva Unie.

2.   Velitel rybářského plavidla EU, na něž se vztahuje povinnost zaznamenávat údaje do lodního deníku rybolovu elektronicky, zasílá informace uvedené v odstavci 1 v elektronické podobě členskému státu vlajky. Členské státy tyto informace neodkladně předají členskému státu, kde má dojít k vykládce. Elektronické údaje z lodního deníku rybolovu podle článku 15 nařízení o kontrolním režimu a informace uvedené v odstavci 1 lze zasílat v rámci jediného elektronického přenosu.

3.   Členské státy mohou stanovit kratší oznamovací lhůtu, než která je stanovena v odstavci 1. V takovém případě dotyčné členské státy informují Komisi 15 dní před vstupem kratší oznamovací lhůty v platnost. Komise a dotyčné členské státy uvedou tuto informaci na svých internetových stránkách.

Článek 81

Vykládka

Příslušné orgány dotyčného členského státu musí vyžadovat, aby vykládka jakýchkoli úlovků uvedených v článku 78 tohoto nařízení nezačala, dokud není výslovně povolena. Je-li vykládka přerušena, je k jejímu opětovnému zahájení nezbytné povolení.

Článek 82

Lodní deník rybolovu

1.   Ihned po připlutí do přístavu a před zahájením vykládky předloží velitel rybářského plavidla, na něž se nevztahuje povinnost zaznamenávat údaje do lodního deníku rybolovu elektronicky, vyplněnou příslušnou stránku nebo stránky lodního deníku rybolovu ke kontrole příslušnému orgánu členského státu v přístavu vykládky.

2.   Množství sleďů obecných, makrel obecných a kranasů uchovávaných na palubě, která byla nahlášena před vykládkou podle čl. 80 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení, se musí rovnat množstvím zaznamenaným v lodním deníku rybolovu po jejím dokončení.

Článek 83

Zařízení pro vážení čerstvých sleďů obecných, makrel obecných a kranasů provozovaná veřejným subjektem

Aniž jsou dotčena ustanovení článku 72 tohoto nařízení, pokud se využívají zařízení pro vážení provozovaná veřejným subjektem, musí fyzické nebo právnické osoby, jež váží úlovky uvedené v článku 78 tohoto nařízení, odběrateli vydat stvrzenku o vážení, na které je uvedeno datum a čas vážení a identifikační číslo cisternového vozu. Kopie stvrzenky o vážení se připojí k prodejnímu dokladu nebo k prohlášení o převzetí.

Článek 84

Zařízení pro vážení čerstvých ryb provozovaná soukromým subjektem

1.   Kromě ustanovení článku 72 tohoto nařízení podléhá využívání zařízení pro vážení provozovaných soukromým subjektem rovněž požadavkům tohoto článku.

2.   Fyzické nebo právnické osoby, které váží jakékoli úlovky uvedené v článku 78 tohoto nařízení, musí pro každý vážicí systém vést vázaný záznam s číslovanými stránkami. Ten musí být vyplněn ihned po ukončení vážení jednotlivých vykládek, a to nejpozději do 23:59 hodin místního času v den ukončení vážení. V tomto záznamu se uvádí:

a)

jméno a vnější evidenční písmena a čísla plavidla, z něhož byly vyloženy jakékoli úlovky uvedené v článku 78 tohoto nařízení;

b)

jedinečné identifikační číslo cisternového vozu a jeho náklad v případech, kdy byly jakékoli úlovky uvedené v článku 78 tohoto nařízení převezeny před vážením z přístavu vykládky v souladu s článkem 79 tohoto nařízení. Každý náklad cisternového vozu se zváží a zaznamená zvlášť. Celkovou hmotnost všech nákladů cisternového vozu ze stejného plavidla lze však zaznamenat společně, pokud se tyto náklady váží postupně jeden po druhém a bez přerušení;

c)

druh ryb;

d)

hmotnost každé vykládky;

e)

datum a čas zahájení a ukončení vážení.

3.   Aniž je dotčeno ustanovení čl. 72 odst. 3 tohoto nařízení, pokud se vážení provádí na systému s pásovým dopravníkem, zaznamenává se veškeré použití systému ve vázaném záznamu o vážení s očíslovanými stránkami.

Článek 85

Vážení zmrazených ryb

Pokud se váží vyložená množství zmrazených sleďů obecných, makrel obecných a kranasů, určí se hmotnost zmrazených ryb vyložených v bednách pro každý druh v souladu s článkem 73 tohoto nařízení.

Článek 86

Uchovávání záznamů o vážení

Všechny záznamy o vážení podle čl. 84 odst. 3 a článku 85 tohoto nařízení a kopie veškerých přepravních dokladů v rámci kontrolního programu nebo společného kontrolního programu podle v čl. 79 odst. 1 tohoto nařízení se uchovávají po dobu šesti let.

Článek 87

Prodejní doklad a prohlášení o převzetí

Fyzické nebo právnické osoby odpovědné za předkládání prodejních dokladů a prohlášení o převzetí předkládají tato prohlášení týkající se druhů uvedených v článku 78 tohoto nařízení příslušným orgánům dotyčného členského státu na vyžádání.

Článek 88

Křížové kontroly

Do doby zřízení počítačové databáze v souladu s článkem 109 nařízení o kontrolním režimu, provádějí příslušné orgány správní křížové kontroly všech vykládek, přičemž navzájem porovnávají tyto údaje:

a)

množství sleďů obecných, množství makrel obecných a množství kranasů, která byla nahlášena před vykládkou podle čl. 80 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení, s množstvími zaznamenanými v lodním deníku rybolovu;

b)

množství sleďů obecných, množství makrel obecných a množství kranasů zaznamenaná v lodním deníku rybolovu s množstvími zaznamenanými v prohlášení o vykládce;

c)

množství sleďů obecných, množství makrel obecných a množství kranasů zaznamenaná v prohlášení o vykládce s množstvími zaznamenanými v prohlášení o převzetí nebo v prodejním dokladu;

d)

oblast odlovu zaznamenanou v lodním deníku rybolovu plavidla s údaji systému VMS pro dotyčné plavidlo.

Článek 89

Sledování vážení

1.   Vážení úlovků sleďů obecných, makrel obecných a kranasů vyložených z plavidla se sleduje podle druhů. V případě plavidel, která úlovek čerpají na břeh, se sleduje vážení celého vyloženého úlovku. V případě vykládek zmrazených sleďů obecných, makrel obecných a kranasů se spočítají všechny bedny a sleduje se metodika výpočtu průměrné čisté hmotnosti beden stanovená v příloze XVIII.

2.   Kromě údajů uvedených v článku 88 tohoto nařízení se křížově kontrolují ještě tyto údaje:

a)

množství sleďů obecných, množství makrel obecných a množství kranasů uvedená v záznamech o vážení ze zařízení pro vážení provozovaných veřejnými nebo soukromými subjekty a množství jednotlivých druhů zaznamenaná v prohlášení o převzetí nebo v prodejním dokladu;

b)

množství sleďů obecných, množství makrel obecných a množství kranasů zaznamenaná v jakýchkoli přepravních dokladech v rámci kontrolního programu nebo společného kontrolního programu uvedeného v čl. 79 odst. 1 tohoto nařízení;

c)

jedinečná identifikační čísla cisternových vozů uvedená v záznamu podle čl. 84 odst. 2 písm. b) tohoto nařízení.

3.   Po dokončení vykládky se ověří, že na plavidle nezůstaly žádné ryby.

4.   Veškeré sledování podle tohoto článku a článku 107 tohoto nařízení se zdokumentuje. Tato dokumentace se uchovává po dobu šesti let.

KAPITOLA III

Prodejní doklady

Článek 90

Obecná pravidla

1.   V prodejním dokladu se uvede počet jedinců podle čl. 64 odst. 1 písm. f) nařízení o kontrolním režimu, pokud se příslušná kvóta spravuje na základě počtu jedinců.

2.   Druh úpravy podle čl. 64 odst. 1 písm. g) nařízení o kontrolním režimu zahrnuje stav úpravy podle přílohy I.

3.   Cena podle čl. 64 odst. 1 písm. l) nařízení o kontrolním režimu se uvádí v měně platné v členském státu, kde se prodej uskutečňuje.

Článek 91

Formáty prodejních dokladů

1.   Členské státy určí formát používaný pro elektronické vyplňování a předávání prodejních dokladů uvedených v článku 63 nařízení o kontrolním režimu.

2.   Informace uvedené v této kapitole se mezi členskými státy vyměňují za použití formátu stanoveného v příloze XII, od něhož se odvodí jazyk XML. O standardu jazyka XML, který je nutno používat pro všechny elektronické výměny údajů mezi členskými státy a také mezi členskými státy, Komisí a subjektem jí určeným, rozhodne Komise po konzultaci s členskými státy.

3.   Změny formátu uvedeného v odstavci 1 jsou jasně označeny a opatřeny datem aktualizace. Tyto změny nabudou účinku nejdříve šest měsíců poté, kdy o nich bylo rozhodnuto.

4.   Členský stát po obdržení elektronických údajů od jiného členského státu zajistí, aby příslušným orgánům tohoto členského státu byla vydána odpovědní zpráva. Odpovědní zpráva obsahuje potvrzení o příjmu.

5.   Údaje podle přílohy XII, jež musí registrovaní odběratelé, registrovaná dražební střediska nebo jiné subjekty či osoby schválené členskými státy zaznamenávat do svých prodejních dokladů v souladu s pravidly EU, musí být rovněž uvedeny ve výměnách údajů mezi členskými státy.

6.   Členské státy:

a)

zajistí, aby údaje obdržené podle této kapitoly byly zaznamenány v podobě snímatelné počítačem a bezpečně uloženy v počítačových databázích alespoň po dobu tří let;

b)

přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby údaje byly používány pouze pro úřední účely, a

c)

přijmou veškerá nezbytná technická opatření k ochraně těchto údajů před náhodným nebo nedovoleným zničením, náhodnou ztrátou, znehodnocením, rozšířením nebo neoprávněným prohlížením.

7.   V každém členském státu je za předávání, přijímání, spravování a zpracovávání všech údajů, na něž se vztahuje tato kapitola, odpovědný jediný orgán uvedený v čl. 5 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu.

8.   Členské státy si vyměňují kontaktní údaje orgánů uvedených v odstavci 7 a informují o tom Komisi a subjekt jí určený do tří měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost.

9.   Jakékoli změny informací uvedených v odstavcích 7 a 8 je nutno sdělit Komisi, subjektu jí určenému a ostatním členským státům před nabytím účinku.

10.   Formát prodejních dokladů, na něž se nevztahuje elektronické vyplňování a předávání, určí členské státy. Tyto prodejní doklady musí obsahovat alespoň informace uvedené v čl. 64 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu.

HLAVA V

DOHLED

KAPITOLA I

Zprávy o dohledu

Článek 92

Informace, které mají být uvedeny ve zprávě o dohledu

1.   Zprávy o dohledu podle čl. 71 odst. 3 a 4 nařízení o kontrolním režimu se vypracují v souladu s přílohou XXIII tohoto nařízení.

2.   Členské státy vloží údaje obsažené ve svých zprávách o dohledu do elektronické databáze podle článku 78 nařízení o kontrolním režimu a zabezpečí funkce uvedené v bodu 2 přílohy XXIV tohoto nařízení. V této databázi musí být zaznamenány alespoň informace uvedené v příloze XXIII. Do databáze se kromě toho rovněž mohou vložit naskenované zprávy o dohledu vypracované v papírové podobě.

3.   Údaje z těchto zpráv zůstávají v databázi k dispozici po dobu nejméně tří let.

4.   Po obdržení zprávy o dohledu podle odstavce 1 členský stát vlajky co nejdříve zahájí vyšetřování činností svých rybářských plavidel, na která se zpráva o dohledu vztahuje.

5.   Ustanovení odstavce 1 se použijí, aniž jsou dotčena pravidla přijatá regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, jejichž smluvní stranou je Evropská unie.

KAPITOLA II

Kontrolní pozorovatelé

Článek 93

Obecná pravidla ohledně kontrolních pozorovatelů

1.   Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla stanovená regionálními organizacemi pro řízení rybolovu nebo sjednaná s třetí zemí, rybářská plavidla EU určená pro uplatnění pozorovatelského kontrolního programu musí mít na palubě alespoň jednoho kontrolního pozorovatele po dobu stanovenou tímto programem.

2.   Členské státy určí kontrolní pozorovatele a zajistí, aby byli schopni plnit své úkoly. Členské státy zejména zajistí rozmístění kontrolních pozorovatelů na dotyčná rybářská plavidla EU a jejich následné stažení z těchto plavidel.

3.   Kontrolní pozorovatelé nesmí vykonávat jiné úkoly, než které jsou stanoveny v článku 73 nařízení o kontrolním režimu a v článku 95 tohoto nařízení, vyjma jiných úkolů, jež mají být prováděny v souladu s pozorovatelským kontrolním programem EU nebo jako součást pozorovatelského programu probíhajícího v rámci regionální organizace pro řízení rybolovu nebo stanoveného v rámci dvoustranné dohody s třetí zemí.

4.   Příslušné orgány zajistí, aby kontrolní pozorovatelé měli pro účely své mise komunikační prostředky nezávislé na komunikačním systému rybářského plavidla.

5.   Těmito pravidly nejsou dotčeny pravomoci velitele rybářského plavidla jako jediné osoby odpovědné za činnosti plavidla.

Článek 94

Nezávislost kontrolních pozorovatelů

Aby byli nezávislí na majiteli, provozovateli i veliteli rybářského plavidla EU a jakémkoli členu posádky, jak stanoví čl. 73 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu, nesmí být kontrolní pozorovatelé:

příbuzným ani zaměstnancem velitele rybářského plavidla EU nebo jakéhokoli člena posádky, zástupce velitele nebo vlastníka nebo provozovatele rybářského plavidla EU, na které byli přiděleni,

zaměstnancem společnosti kontrolované velitelem nebo jakýmkoli členem posádky, zástupcem velitele nebo vlastníka nebo provozovatele rybářského plavidla EU, na které byli přiděleni.

Článek 95

Povinnosti kontrolních pozorovatelů

1.   Kontrolní pozorovatelé ověřují příslušné doklady a zaznamenávají rybolovné činnosti rybářského plavidla EU, na které jsou přiděleni, podle seznamu v příloze XXV.

2.   Kontrolní pozorovatelé na palubě dotyčného rybářského plavidla EU v případě potřeby seznámí úředníky, kteří se chystají přistoupit k inspekci rybářského plavidla, se situací poté, co vstoupí na palubu. Pokud to prostory na palubě rybářského plavidla EU dovolují, uskuteční se případně seznámení se situací na uzavřeném setkání.

3.   Kontrolní pozorovatelé vypracují zprávu uvedenou v čl. 73 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu za použití formátu stanoveného v příloze XXVI. Tuto zprávu předají bez prodlení a v každém případě do 30 dnů po dokončení svého pověření svým orgánům a příslušným orgánům členského státu vlajky. Jejich příslušné orgány zprávu na požádání poskytnou pobřežnímu členskému státu, Komisi nebo subjektu jí určenému. Kopie zpráv poskytnuté ostatním členským státům nesmí obsahovat údaje o místech, kde byly úlovky získány, pokud jde o počáteční a konečnou polohu každé rybolovné činnosti, ale mohou zahrnovat denní úhrny úlovku v ekvivalentu živé hmotnosti vyjádřené v kilogramech v členění podle jednotlivých druhů a divizí ICES, případně jiných oblastí.

Článek 96

Pilotní projekty

Unie může poskytnout finanční pomoc na provádění pilotních projektů zahrnujících rozmístění kontrolních pozorovatelů v souladu s čl. 8 písm. a) bodem iii) nařízení (ES) č. 861/2006.

HLAVA VI

INSPEKCE

KAPITOLA I

Provádění inspekcí

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 97

Úředníci oprávnění provádět inspekce na moři nebo na pevnině

1.   Úředníci odpovědní za provádění inspekcí podle článku 74 nařízení o kontrolním režimu musí být oprávněni příslušnými orgány členských států. Za tímto účelem poskytnou členské státy svým úředníkům služební průkaz s uvedením jejich totožnosti a funkce, kterou zastávají. Každý úředník ve službě nosí tento služební průkaz a předkládá jej při nejbližší příležitosti během inspekce.

2.   Členské státy přenesou na své úředníky dostatečné pravomoci nezbytné pro plnění jejich úkolů v oblasti kontroly, inspekce a vymáhání práva v souladu s tímto nařízením a k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky.

Článek 98

Obecné zásady

1.   Aniž jsou dotčena ustanovení obsažená ve víceletých plánech, přijmou příslušné orgány členských států za použití všech dostupných informací přístup založený na posouzení míry rizika pro výběr cílů inspekce. V souladu s tímto přístupem provádějí úředníci inspekce v souladu s pravidly stanovenými v této kapitole.

2.   Aniž jsou dotčena ustanovení obsažená ve víceletých plánech, koordinují členské státy své činnosti v oblasti kontroly, inspekce a vymáhání práva. Za tímto účelem přijmou a provádějí národní kontrolní akční programy podle článku 46 nařízení o kontrolním režimu a společné kontrolní programy podle článku 94 nařízení o kontrolním režimu, které zahrnují činnosti na moři i na pevnině nezbytné k zajištění souladu s pravidly společné rybářské politiky.

3.   Podle strategie kontroly a vymáhání práva založené na posouzení míry rizika provádí každý členský stát objektivním způsobem nezbytné inspekční činnosti s cílem zabránit uchovávání na plavidle, překládce, vykládce, přemísťování do klecí a na farmy, zpracování, přepravě, skladování, uvádění na trh a prodeji produktů rybolovu pocházejících z činností, které nejsou v souladu s pravidly společné rybářské politiky.

4.   Inspekce se provádějí tak, aby v nejvyšší míře zabránily jakémukoli negativnímu dopadu na hygienu a kvalitu kontrolovaných produktů rybolovu.

5.   Členské státy zajistí, aby vnitrostátní informační systémy související s rybolovem umožňovaly podle potřeby přímou elektronickou výměnu informací o inspekcích státu daného přístavu mezi jednotlivými systémy navzájem, s ostatními členskými státy, Komisí a subjektem jí určeným v souladu s článkem 111 nařízení o kontrolním režimu.

Článek 99

Povinnosti úředníků ve fázi před inspekcí

Ve fázi před inspekcí úředníci pokud možno shromažďují veškeré příslušné informace, včetně:

a)

licencí k rybolovu a oprávnění k rybolovu;

b)

informací ze systému sledování plavidel týkajících se aktuálního rybářského výjezdu;

c)

údajů z leteckého dohledu a jiných pozorování;

d)

záznamů z předchozích inspekcí a informací o dotyčném rybářském plavidle EU dostupných v zabezpečené části internetových stránek členského státu vlajky.

Článek 100

Povinnosti úředníků oprávněných provádět inspekce

1.   Úředníci oprávnění provádět inspekce ověřují a zaznamenávají odpovídající položky vymezené v příslušném modulu inspekční zprávy stanovené v příloze XXVII. Za tímto účelem mohou pořizovat fotografie, videozáznamy a zvukové záznamy v souladu s vnitrostátním právem a případně odebírat vzorky.

2.   Úředníci nesmí zasahovat do práva každého provozovatele komunikovat během inspekční činnosti s příslušnými orgány státu vlajky.

3.   Úředníci zohlední všechny informace poskytnuté podle čl. 95 odst. 2 tohoto nařízení kontrolním pozorovatelem na palubě rybářského plavidla, jehož inspekci mají provést.

4.   Po skončení inspekce úředníci podle potřeby vyslechnou provozovatele ohledně rybářských předpisů relevantních pro stávající okolnosti.

5.   Pokud nebyly zjištěny žádné důkazy o očividném porušení předpisů, úředníci rybářské plavidlo nebo kontrolované prostory po ukončení inspekce co nejdříve opustí.

Článek 101

Povinnosti členských států, Komise a Evropské agentury pro kontrolu rybolovu

1.   Příslušné orgány členských států a případně Komise a Evropské agentury pro kontrolu rybolovu zajistí, aby jejich úředníci prováděli inspekce profesionálně a na vysoké úrovni a zároveň se chovali zdvořile a citlivě.

2.   Příslušné orgány každého členského státu stanoví postupy, které zajistí, aby případné stížnosti provozovatelů ohledně průběhu inspekcí prováděných jejich úředníky byly spravedlivě a důkladně prošetřeny v souladu s vnitrostátním právem.

3.   Pobřežní členské státy mohou, s výhradou vhodných ujednání s členským státem vlajky rybářského plavidla, vyzvat úředníky příslušných orgánů tohoto členského státu k účasti na inspekcích rybářských plavidel tohoto členského státu, dokud tato plavidla působí ve vodách daného pobřežního členského státu nebo provádějí vykládku v jeho přístavech.

Oddíl 2

Inspekce na moři

Článek 102

Obecná ustanovení ohledně inspekcí na moři

1.   Každé plavidlo používané ke kontrolním účelům včetně dohledu musí mít viditelným způsobem vyvěšený praporek nebo symbol znázorněný v příloze XXVIII.

2.   Naloďovací člun, který slouží k usnadnění převozu úředníků provádějících inspekce, musí mít vyvěšenu podobnou vlajku nebo praporek o velikosti přiměřené rozměrům naloďovacího člunu, čímž oznamuje, že se podílí na plnění úkolů v rámci inspekce rybolovu.

3.   Osoby odpovědné za inspekční plavidla řádně dodržují námořní pravidla a manévrují v bezpečné vzdálenosti od rybářského plavidla v souladu s mezinárodními pravidly pro předcházení srážkám na moři.

Článek 103

Naloďování na rybářská plavidla na moři

1.   Úředníci odpovědní za provádění inspekce zajistí, že nebudou přijata žádná opatření, která mohou ohrozit bezpečnost rybářského plavidla a jeho posádky.

2.   Úředníci nevyžadují po veliteli rybářského plavidla, na které se naloďují nebo z něhož se vyloďují, aby zastavil nebo manévroval během rybolovu nebo přerušil shazování či vytahování lovného zařízení. Aby však bylo umožněno bezpečné nalodění nebo vylodění, mohou úředníci požadovat přerušení nebo pozdržení shazování lovného zařízení, dokud se nenalodí na rybářské plavidlo nebo nevylodí. V případě naloďování toto zpoždění nesmí překročit 30 minut po nalodění úředníků na rybářské plavidlo, pokud nebylo zjištěno porušení předpisů. Toto ustanovení se nedotýká možnosti úředníků vyžadovat, aby lovné zařízení bylo vytaženo za účelem inspekce.

Článek 104

Činnosti na palubě plavidla

1.   Při provádění inspekcí úředníci ověří a zaznamenají všechny odpovídající položky uvedené v příslušném modulu inspekční zprávy stanovené v příloze XXVII tohoto nařízení.

2.   Úředníci mohou po veliteli požadovat vytažení lovného zařízení za účelem inspekce.

3.   Inspekční týmy jsou obvykle tvořeny dvěma úředníky. V případě potřeby mohou inspekční týmy doplnit další úředníci.

4.   Inspekce může trvat nejvýše čtyři hodiny nebo až do vytažení a kontroly sítě a úlovku, vyžaduje-li to dobu delší než čtyři hodiny. To neplatí v případě, že je zjištěno očividné porušení předpisů nebo pokud úředníci potřebují další informace.

5.   V případě zjištění očividného porušení předpisů mohou být na kteroukoli část lovného zařízení nebo rybářského plavidla, včetně kontejnerů s produkty rybolovu a prostoru/prostorů, ve kterých mohou být uloženy, připevněny identifikační značky a pečeti a úředník nebo úředníci mohou zůstat na palubě po dobu nezbytnou k dokončení příslušných opatření k zabezpečení a zachování trvalosti veškerých důkazů o očividném porušení předpisů.

Oddíl 3

Inspekce v přístavu

Článek 105

Příprava inspekce

1.   Aniž jsou dotčeny standardy vymezené ve zvláštních kontrolních a inspekčních programech a v článku 9 nařízení (ES) č. 1005/2008, provádí se inspekce rybářského plavidla v přístavu nebo při vykládce v těchto případech:

a)

běžně za použití metodiky namátkových kontrol založené na posouzení míry rizika; nebo

b)

pokud existuje podezření na porušení pravidel společné rybářské politiky.

2.   V případech uvedených v odst. 1 písm. b) a aniž je dotčena poslední věta čl. 106 odst. 2 tohoto nařízení, příslušné orgány členských států zajistí, aby rybářské plavidlo, které má být podrobeno inspekci v přístavu, při připlutí očekávali jejich úředníci.

3.   Odstavec 1 nevylučuje možnost členských států provádět namátkové inspekce.

Článek 106

Inspekce v přístavu

1.   Při provádění inspekcí úředníci ověří a zaznamenají všechny příslušné položky uvedené v odpovídajícím modulu inspekční zprávy stanovené v příloze XXVII tohoto nařízení. Úředníci náležitě zohlední zvláštní požadavky, které se vztahují na kontrolované rybářské plavidlo, zejména příslušná ustanovení víceletých plánů.

2.   Při provádění inspekce vykládky úředníci sledují celý postup vykládky od začátku až do konce příslušné činnosti. Křížová kontrola se provádí vzájemným porovnáním množství jednotlivých druhů zaznamenaných v předchozím oznámení o připlutí za účelem vykládky produktů rybolovu, množství jednotlivých druhů zaznamenaných v lodním deníku rybolovu a množství jednotlivých druhů vyložených nebo přeložených, podle toho, co přichází v úvahu. Toto ustanovení nevylučuje možnost provedení inspekce po zahájení vykládky.

3.   Členské státy zajistí účinnou inspekci a kontrolu prostor používaných v souvislosti s rybolovnými činnostmi a následným zpracováním produktů rybolovu.

Článek 107

Inspekce vykládek určitých pelagických druhů

U vykládky sleďů obecných, makrel obecných a kranasů podle hlavy IV kapitoly II oddílu 2 tohoto nařízení příslušné orgány členského státu zajistí, aby bylo zkontrolováno nejméně 15 % množství těchto vyložených ryb a nejméně 10 % vykládek těchto ryb.

Oddíl 4

Inspekce přepravy

Článek 108

Obecné zásady

1.   Aniž jsou dotčena ustanovení obsažená ve víceletých plánech, mohou inspekce přepravy probíhat kdekoli a kdykoli od vykládky až do okamžiku, kdy produkty rybolovu dorazí na místo prodeje nebo zpracování. Při vykonávání inspekcí se přijmou nezbytná opatření, aby se u kontrolovaných produktů rybolovu zajistilo zachování chladicího řetězce.

2.   Aniž jsou dotčena ustanovení obsažená ve víceletých plánech a vnitrostátních kontrolních programech nebo zvláštních kontrolních a inspekčních programech, inspekce přepravy pokud možno zahrnují fyzickou kontrolu přepravovaných produktů.

3.   Fyzická kontrola přepravovaných produktů rybolovu zahrnuje odběr vzorků, které představují reprezentativní zastoupení jednotlivých částí přepravované partie nebo partií.

4.   Při provádění inspekce přepravy úředníci ověří a zaznamenají všechny položky uvedené v čl. 68 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu a všechny příslušné položky v modulu inspekční zprávy stanovené v příloze XXVII tohoto nařízení. To zahrnuje ověření, že přepravovaná množství produktů rybolovu odpovídají údajům zapsaným v přepravním dokladu.

Článek 109

Zapečetěná přepravní vozidla

1.   Jsou-li vozidlo nebo kontejner zapečetěny, aby se zabránilo manipulaci s nákladem, příslušné orgány členských států zajistí, aby byla na přepravním dokladu uvedena pořadová čísla pečetí. Úředníci zkontrolují, že pečeti jsou neporušené a že pořadová čísla odpovídají údajům v přepravním dokladu.

2.   V případě odstranění pečetí, aby se usnadnila kontrola nákladu předtím, než náklad dorazí na konečné místo určení, nahradí úředníci původní pečeť novou pečetí, přičemž v přepravním dokladu zaznamenají její údaje a důvody pro odstranění původní pečeti.

Oddíl 5

Inspekce trhu

Článek 110

Obecné zásady

Při návštěvě chladíren, velkoobchodních a maloobchodních trhů, restaurací nebo jiných prostor, kde se ryby po vykládce skladují a/nebo prodávají, úředníci ověřují a zaznamenávají všechny příslušné položky uvedené v odpovídajícím modulu inspekční zprávy stanovené v příloze XXVII tohoto nařízení.

Článek 111

Další metody a technologie

Kromě položek uvedených v příloze XXVII mohou členské státy využít dostupné metody a technologie pro identifikaci a ověřování produktů rybolovu, jejich zdroje nebo původu a dodavatelů a plavidel provádějících odlov nebo produkčních jednotek.

Článek 112

Kontrola produktů rybolovu stažených z trhu

Úředníci ověřují, že produkty rybolovu stažené z prodeje v souladu s článkem 17 nařízení Rady (ES) č. 104/2000 (32) jsou likvidovány v souladu s ustanoveními nařízení Komise (ES) č. 2493/2001 (33).

KAPITOLA II

Povinnosti provozovatelů

Článek 113

Všeobecné povinnosti provozovatelů

1.   Všichni provozovatelé působící pod jurisdikcí členského státu mohou být podrobeni inspekci týkající se jejich povinností podle pravidel společné rybářské politiky.

2.   Všichni provozovatelé, kteří jsou podrobeni kontrole:

a)

usnadňují činnost úředníků a poskytují jim na požádání nezbytné informace a doklady (včetně pokud možno jejich kopií, nebo přístupu k příslušným databázím) ohledně rybolovných činností vyplněné a uchovávané v požadované elektronické či papírové podobě v souladu s pravidly společné rybářské politiky;

b)

usnadňují přístup do všech částí plavidel, prostor a jakýchkoli přepravních prostředků včetně letadel a vznášedel používaných ve spojení s rybolovnými a zpracovatelskými činnostmi nebo s nimi souvisejících;

c)

zajišťují v každém okamžiku bezpečnost úředníků a aktivně napomáhají úředníkům při výkonu jejich inspekčních povinností a spolupracují s nimi;

d)

nebrání úředníkům v provádění inspekce, nezastrašují je ani do jejich činnosti nezasahují a zamezují kterékoli jiné osobě v bránění úředníkům v provádění inspekce, v jejich zastrašování a zasahování do jejich činnosti;

e)

poskytují pokud možno prostory, kde mohou být úředníci nerušeně informováni kontrolním pozorovatelem o situaci, jak je uvedeno v čl. 95 odst. 2 tohoto nařízení.

Článek 114

Povinnosti velitele během inspekcí

1.   Velitel rybářského plavidla, které je podrobeno inspekci, nebo jeho zástupce:

a)

usnadní bezpečné a účelné nalodění úředníků v souladu s námořními pravidly, když je vydán příslušný signál v mezinárodním signálním kódu nebo když plavidlo nebo vrtulník s úředníkem prostřednictvím rádiové komunikace oznámí záměr provést jeho nalodění;

b)

poskytne naloďovací žebřík splňující požadavky přílohy XXIX k usnadnění bezpečného a pohodlného přístupu na jakékoli plavidlo, kde je nezbytné vylézt do výše 1,5 metru nebo více;

c)

usnadní úředníkům plnění jejich inspekčních povinností, přičemž poskytuje pomoc v požadovaném a přiměřeném rozsahu;

d)

umožní úředníku/úředníkům spojit se s orgány státu vlajky, pobřežního státu a státu provádějícího inspekci;

e)

upozorní úředníky na konkrétní bezpečnostní rizika na palubě rybářských plavidel;

f)

poskytne úředníkům přístup do všech prostor plavidla, ke všem zpracovaným nebo nezpracovaným úlovkům, všem lovným zařízením a všem relevantním informacím a dokladům;

g)

usnadní bezpečné vylodění úředníků po ukončení inspekce.

2.   Po velitelích rybářských plavidel se nesmí požadovat, aby sdělovali obchodně citlivé informace prostřednictvím volně přístupných rádiových kanálů.

KAPITOLA III

Inspekční zpráva

Článek 115

Společná pravidla ohledně inspekčních zpráv

1.   Aniž jsou dotčena zvláštní pravidla v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu, musí inspekční zprávy podle článku 76 nařízení o kontrolním režimu obsahovat příslušné informace uvedené v odpovídajícím modulu stanoveném v příloze XXVII. Zprávy úředníci sepisují během inspekce nebo co nejdříve po jejím ukončení.

2.   Pokud je v průběhu inspekce zjištěno očividné porušení předpisů, začlení se do inspekční zprávy příslušné právní a faktické prvky spolu s dalšími informacemi, které se daného porušení týkají. Je-li v průběhu inspekce zjištěno několik porušení, zaznamenají se do inspekční zprávy příslušné prvky každého porušení.

3.   Úředníci sdělí svá zjištění fyzické osobě odpovědné za rybářské plavidlo, vozidlo, letadlo, vznášedlo nebo prostory, které jsou předmětem inspekce, (provozovateli) na konci inspekce. Provozovatel má možnost vyjádřit se k inspekci a jejím výsledkům. Připomínky provozovatele se zaznamenají do inspekční zprávy. Pokud úředníci nemluví stejným jazykem jako kontrolovaný provozovatel, přijmou vhodná opatření, která zajistí, aby byla jejich zjištění pochopitelná.

4.   Pokud o to požádá, musí mít provozovatel právo kontaktovat svého zástupce nebo příslušné orgány svého státu vlajky, jestliže se vyskytnou závažné problémy týkající se porozumění výsledkům inspekce a výsledné zprávě.

5.   Formát pro elektronický přenos informací podle čl. 76 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu se stanoví po konzultaci mezi členskými státy a Komisí.

Článek 116

Vyplňování inspekčních zpráv

1.   Je-li inspekční zpráva vypracována ručně v papírovém formátu, musí být čitelná, nesmazatelná a zřetelně zapsaná. Žádný záznam ve zprávě nesmí být vymazán nebo pozměněn. Dojde-li v ručně vypracované zprávě k chybě, nesprávný záznam se úhledně přeškrtne a dotyčný úředník jej potvrdí parafováním.

2.   Úředník odpovědný za provedení inspekce zprávu podepíše. Provozovatel je vyzván, aby podepsal zprávu. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy, podpis provozovatele představuje potvrzení zprávy, avšak nepovažuje se za souhlas s jejím obsahem.

3.   Inspekční zprávy podle článku 115 tohoto nařízení mohou úředníci vypracovávat elektronickými prostředky.

Článek 117

Kopie inspekční zprávy

Kopie inspekční zprávy podle článku 116 tohoto nařízení se zašle provozovateli nejpozději 15 pracovních dnů po ukončení inspekce a v souladu s vnitrostátními právními předpisy členského státu, který má svrchovanost nebo jurisdikci v místě inspekce. Je-li zjištěno porušení předpisů, podléhá zveřejnění zprávy zákonům o zveřejňování informací v dotyčném členském státě.

KAPITOLA IV

Elektronická databáze

Článek 118

Elektronická databáze

1.   Členské státy zahrnou do svých národních kontrolních programů postupy, které se týkají zaznamenávání inspekčních zpráv v papírové nebo elektronické podobě jejich úředníky. Členské státy vloží tyto zprávy do elektronické databáze podle článku 78 nařízení o kontrolním režimu a zabezpečí funkce uvedené v bodu 2 přílohy XXIV tohoto nařízení. V elektronické databázi musí být obsaženy alespoň informace zaznamenané v souladu s čl. 115 odst. 1 tohoto nařízení a uvedené jako povinné v příloze XXVII. Do databáze se rovněž vloží naskenované inspekční zprávy vypracované v papírové podobě.

2.   Databáze musí být přístupná Komisi a subjektu jí určenému v souladu s postupy uvedenými v článcích 114, 115 a 116 nařízení o kontrolním režimu. Příslušné údaje v databázi musí být rovněž přístupné jiným členským státům v souvislosti s plánem společného nasazení.

3.   Údaje z těchto inspekčních zpráv zůstávají v databázi k dispozici po dobu nejméně tří let.

KAPITOLA V

Inspektoři Unie

Článek 119

Nahlášení inspektorů Unie

1.   Členské státy a Evropská agentura pro kontrolu rybolovu oznámí Komisi elektronicky do tří měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost jména svých úředníků, kteří mají být zapsáni do seznamu inspektorů Unie podle článku 79 nařízení o kontrolním režimu.

2.   Úředníci, kteří mají být zapsáni do seznamu:

a)

mají rozsáhlé zkušenosti v oblasti kontroly a inspekce rybolovu;

b)

mají hluboké znalosti právních předpisů Evropské unie týkajících se rybolovu;

c)

mají důkladnou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie a dostatečnou znalost druhého;

d)

jsou fyzicky schopni plnit své úkoly;

e)

absolvovali případně nezbytnou odbornou přípravu v oblasti bezpečnosti na moři.

Článek 120

Seznam inspektorů Unie

1.   Na základě oznámení od členských států a Evropské agentury pro kontrolu rybolovu přijme Komise šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost seznam inspektorů Unie.

2.   Po sestavení počátečního seznamu členské státy a Evropská agentura pro kontrolu rybolovu do října každého roku oznámí Komisi jakékoli změny, které by chtěly provést v seznamu pro následující kalendářní rok. Komise do 31. prosince každého roku odpovídajícím způsobem seznam změní.

3.   Seznam a jeho změny se zveřejní na úředních internetových stránkách Evropské agentury pro kontrolu rybolovu.

Článek 121

Sdělení inspektorů Unie regionálním organizacím pro řízení rybolovu

Subjekt určený Komisí sdělí sekretariátu regionální organizace pro řízení rybolovu seznam inspektorů Unie, kteří provedou inspekce v rámci této organizace.

Článek 122

Pravomoci a povinnosti inspektorů Unie

1.   Při plnění svých úkolů inspektoři Unie dodržují právo Evropské unie a v nezbytném rozsahu také vnitrostátní právo členského státu, v němž inspekce probíhá, nebo – pokud se inspekce provádí mimo vody EU – členského státu vlajky rybářského plavidla podrobeného inspekci a příslušná mezinárodní pravidla.

2.   Inspektoři Unie předloží služební průkaz, který uvádí jejich totožnost a funkci, ve které pracují. Pro tento účel jsou vybaveni průkazem vydaným Komisí nebo Evropskou agenturou pro kontrolu rybolovu s uvedením jejich totožnosti a funkce.

3.   Členské státy usnadňují plnění povinností inspektorů Unie a poskytují jim pomoc, kterou potřebují pro plnění svých úkolů.

4.   Příslušné orgány členských států mohou inspektorům Unie povolit, aby pomáhali vnitrostátním inspektorům při výkonu jejich povinností.

5.   Články 113 a 114 tohoto nařízení se použijí odpovídajícím způsobem.

Článek 123

Zprávy

1.   Denní souhrn svých inspekčních činností s uvedením jména a identifikačního čísla každého kontrolovaného rybářského plavidla nebo člunu a typu provedené inspekce předloží inspektoři Unie příslušným orgánům členského státu, v jehož vodách se inspekce uskutečnila, nebo – pokud byla inspekce provedena mimo vody EU – členskému státu vlajky rybářského plavidla EU podrobeného inspekci a Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu.

2.   Pokud inspektoři Unie zjistí v průběhu inspekce porušení předpisů, bez prodlení předloží souhrnnou inspekční zprávu příslušným orgánům pobřežního členského státu nebo – pokud byla inspekce provedena mimo vody EU – příslušným orgánům státu vlajky rybářského plavidla podrobeného inspekci a Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu. V této souhrnné inspekční zprávě se uvede alespoň datum a místo inspekce, identifikace inspekční platformy, identifikace kontrolovaného cíle a druh zjištěného porušení předpisů.

3.   Inspektoři Unie předloží kopii celkové inspekční zprávy se záznamem příslušných položek do odpovídajícího inspekčního modulu inspekční zprávy v příloze XXVII příslušným orgánům státu vlajky rybářského plavidla nebo člunu podrobeného inspekci a členského státu, v jehož vodách inspekce proběhla, do sedmi dnů od data inspekce. Pokud inspektoři Unie zjistili porušení předpisů, kopie celkové inspekční zprávy se zašle také Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu.

4.   Denní zprávy a inspekční zprávy uvedené v tomto článku se na žádost předávají Komisi.

Článek 124

Následná opatření vyplývající ze zpráv

1.   Členské státy na základě zpráv předložených inspektory Unie v souladu s článkem 123 tohoto nařízení přijímají opatření stejným způsobem jako na základě zpráv od svých vlastních úředníků.

2.   Členský stát, který jmenoval inspektora Unie či případně Komise nebo Evropská agentura pro kontrolu rybolovu spolupracuje s členským státem, který přijímá opatření na základě zprávy předložené inspektorem Unie, s cílem usnadnit soudní a správní řízení.

3.   Inspektor Unie na žádost poskytne svou pomoc a důkazy v řízení pro porušení právních předpisů zahájeném kterýmkoli členským státem.

HLAVA VII

VYMÁHÁNÍ

BODOVÝ SYSTÉM PRO ZÁVAŽNÁ PORUŠENÍ PŘEDPISŮ

Článek 125

Zřízení a provozování bodového systému pro závažná porušení předpisů

Každý členský stát určí příslušné vnitrostátní orgány, které jsou odpovědné za:

a)

zřízení systému pro přidělování sankčních bodů za závažná porušení předpisů, jak je uvedeno v čl. 92 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu;

b)

přidělování příslušného počtu bodů držiteli licence k rybolovu;

c)

převod přidělených bodů jakémukoli budoucímu držiteli licence k rybolovu pro dotyčné rybářské plavidlo, je-li toto plavidlo prodáno, převedeno nebo změní-li jiným způsobem majitele, a

d)

vedení příslušných záznamů o bodech přidělených nebo převedených držiteli každé licence k rybolovu.

Článek 126

Přidělování sankčních bodů

1.   Počet sankčních bodů za závažná porušení předpisů přiděluje v souladu s přílohou XXX držiteli licence k rybolovu pro dotyčné rybářské plavidlo příslušný orgán členského státu vlajky.

2.   Jsou-li během jedné inspekce zjištěna dvě či více závažných porušení předpisů u téže fyzické nebo právnické osoby, která je držitelem licence, přidělí se držiteli licence k rybolovu uvedenému v odstavci 1 za každé dotyčné závažné porušení předpisů body až do maximální výše 12 bodů.

3.   Držitel licence k rybolovu musí být vyrozuměn, že mu byly body přiděleny.

4.   Body se držiteli licence přidělují v den stanovený v rozhodnutí o jejich přidělení. Členské státy zajistí, aby použití vnitrostátních pravidel týkajících se odkladného účinku přezkumného řízení nečinilo bodový systém neúčinným.

5.   Pokud je závažné porušení zjištěno v jiném členském státu než v členském státu vlajky, přidělí příslušné orgány členského státu vlajky uvedené v článku 125 tohoto nařízení body po oznámení podle čl. 89 odst. 4 nařízení o kontrolním režimu.

Článek 127

Oznámení rozhodnutí

Pokud orgán určený v souladu s článkem 125 tohoto nařízení neodpovídá jedinému orgánu uvedenému v čl. 5 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu, musí být jediný orgán informován o všech rozhodnutích přijatých podle této hlavy.

Článek 128

Převod vlastnictví

V případě, že je rybářské plavidlo nabídnuto k prodeji nebo k jinému druhu převodu vlastnictví, informuje držitel licence k rybolovu možného budoucího držitele licence o počtu bodů, které má stále přiděleny, prostřednictvím ověřené kopie obdržené od příslušných orgánů.

Článek 129

Pozastavení a trvalé odnětí licence k rybolovu

1.   Při nashromáždění 18, 36, 54 nebo 72 bodů držitelem licence k rybolovu dojde automaticky k prvnímu, druhému, třetímu a čtvrtému pozastavení licence k rybolovu na příslušná období podle čl. 92 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu.

2.   Nashromážděním 90 bodů držitelem licence k rybolovu dojde automaticky k trvalému odnětí licence k rybolovu.

Článek 130

Následná opatření vyplývající z pozastavení a trvalého odnětí licence k rybolovu

1.   Jestliže je licence k rybolovu pozastavena nebo trvale odňata v souladu s článkem 129 tohoto nařízení, příslušné orgány členského státu vlajky neprodleně informují držitele licence, že jeho licence k rybolovu byla pozastavena nebo trvale odňata.

2.   Po obdržení informace uvedené v odstavci 1 držitel licence k rybolovu zajistí, aby rybolovná činnost dotyčného rybářského plavidla okamžitě skončila. Zajistí, aby plavidlo okamžitě pokračovalo do svého domovského přístavu nebo přístavu určeného příslušnými orgány členského státu vlajky. Během plavby musí být lovná zařízení přivázána a uložena v souladu s článkem 47 nařízení o kontrolním režimu. Držitel licence k rybolovu zajistí, aby se s případným úlovkem na palubě rybářského plavidla naložilo v souladu s pokyny příslušných orgánů členského státu vlajky.

Článek 131

Vyřazení licencí k rybolovu z příslušných seznamů

1.   Jestliže je licence k rybolovu pozastavena nebo trvale odňata v souladu s čl. 129 odst. 1 nebo 2 tohoto nařízení, označí se rybářské plavidlo, na něž se pozastavená nebo trvale odňatá licence k rybolovu vztahuje, ve vnitrostátním rejstříku uvedeném v čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 2371/2002 jako plavidlo bez licence k rybolovu. Toto rybářské plavidlo se rovněž tímto způsobem označí v rejstříku rybářského loďstva EU uvedeného v čl. 15 odst. 3 nařízení (ES) č. 2371/2002.

2.   Trvalým odnětím licence k rybolovu v souladu s čl. 129 odst. 2 tohoto nařízení nejsou dotčeny referenční úrovně členského státu, který licenci vydal, podle článku 12 nařízení (ES) č. 2371/2002.

3.   Příslušné orgány členských států neprodleně zaktualizují seznam uvedený v čl. 116 odst. 1 písm. d) nařízení o kontrolním režimu s uvedením všech přidělených sankčních bodů a výsledných pozastavení a trvalých odnětí licencí k rybolovu včetně dat, od kterých pozastavení či odnětí platí, a jejich trvání.

Článek 132

Protiprávní rybolov během doby pozastavení nebo po trvalém odnětí licence k rybolovu

1.   Pokud rybářské plavidlo, jehož licence k rybolovu je pozastavena nebo byla trvale odňata v souladu s článkem 129 tohoto nařízení, provádí rybolovné činnosti v průběhu doby pozastavení nebo po trvalém odnětí licence k rybolovu, přijmou příslušné orgány okamžitá donucovací opatření v souladu s článkem 91 nařízení o kontrolním režimu.

2.   Rybářské plavidlo uvedené v odstavci 1 může být případně zařazeno do seznamu EU plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov podle článku 27 nařízení (ES) č. 1005/2008.

Článek 133

Vymazání sankčních bodů

1.   Jestliže byla licence k rybolovu pozastavena v souladu s článkem 129 tohoto nařízení, sankční body, na jejichž základě byla licence k rybolovu pozastavena, se nevymažou. Pro účely článku 129 tohoto nařízení se všechny nové body přidělené držiteli licence k rybolovu přidají ke stávajícím bodům.

2.   Pokud byly body vymazány v souladu s čl. 92 odst. 4 nařízení o kontrolním režimu, má se pro účely použití čl. 92 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu za to, že licence k rybolovu nebyla držiteli pozastavena v souladu s článkem 129 tohoto nařízení.

3.   Dva body se vymažou za předpokladu, že celkový počet bodů přidělených držiteli licence k rybolovu pro dotyčné rybářské plavidlo překročí dva, jestliže:

a)

rybářské plavidlo použité při spáchání porušení předpisů, za něž byly body přiděleny, poté používá systém sledování plavidel nebo poté elektronicky zaznamenává a předává údaje z lodního deníku rybolovu, prohlášení o překládce a prohlášení o vykládce, přestože se na ně podle práva tyto technologie nevztahují; nebo

b)

držitel licence k rybolovu se po přidělení bodů dobrovolně zapojí do vědecké kampaně ke zlepšení selektivity rybolovných zařízení; nebo

c)

držitel licence k rybolovu je členem organizace producentů a držitel licence k rybolovu přijme plán rybolovu přijatý organizací producentů v roce následujícím po přidělení bodů a zahrnující snížení rybolovných práv pro tohoto držitele licence k rybolovu o 10 %; nebo

d)

držitel licence k rybolovu se zapojí do rybolovu, na který se vztahuje režim udělování ekoznačky, který slouží k osvědčování a propagaci značek pro produkty z řádně spravovaných mořských rybolovných úlovků a zaměřuje se na otázky spojené s udržitelným využíváním rybolovných zdrojů.

Za každé tříleté období od data posledního závažného porušení předpisů může držitel licence k rybolovu pouze jedenkrát využít jedné z možností v písmenech a), b), c) nebo d) a snížit počet přidělených bodů za předpokladu, že toto snížení nepovede k vymazání všech bodů v licenci k rybolovu.

4.   Jestliže byly body vymazány v souladu s odstavcem 3, musí být držitel licence k rybolovu o tomto výmazu informován. Držitel licence k rybolovu musí být rovněž informován o zbývajícím počtu bodů.

Článek 134

Bodový systém pro velitele rybářských plavidel

Šest měsíců ode dne, od kterého se použije tato hlava, členské státy informují Komisi o vnitrostátních bodových systémech pro velitele uvedených v čl. 92 odst. 6 nařízení o kontrolním režimu.

HLAVA VIII

OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ SOULADU ČLENSKÝCH STÁTŮ S CÍLI SPOLEČNÉ RYBÁŘSKÉ POLITIKY

KAPITOLA I

Pozastavení a zrušení finanční pomoci unie

Článek 135

Definice

Pro účely této kapitoly se rozumí:

1)

„platbou“ jakýkoli finanční příspěvek, který má být Komisí vyplacen v návaznosti na žádost o platbu předloženou členským státem v průběhu nebo na konci provádění operačního programu v rámci nařízení (ES) č. 1198/2006 nebo projektu podle čl. 8 písm. a) nařízení (ES) č. 861/2006;

2)

„přerušením“ přerušení běhu lhůty splatnosti;

3)

„pozastavením“ pozastavení plateb na základě zvláštních žádostí o platbu, jak je uvedeno v čl. 103 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu;

4)

„zrušením“ zrušení celého pozastaveného příspěvku Unie na operační program podle nařízení (ES) č. 1198/2006 nebo na konkrétní projekt, na který se vztahuje čl. 8 písm. a) nařízení (ES) č. 861/2006, nebo jeho části.

Článek 136

Přerušení lhůty splatnosti

1.   Pověřená schvalující osoba ve smyslu nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (34) může přerušit lhůtu splatnosti na dobu nejvýše šesti měsíců, pokud:

a)

existují zjištění o nedodržení pravidel společné rybářské politiky; nebo

b)

pověřená schvalující osoba musí provést dodatečná ověření poté, co obdrží zjištění, které ji upozorní na skutečnost, že existují nedostatky v kontrolním systému členského státu a/nebo nesoulad rybolovu a s ním souvisejících činností s pravidly společné rybářské politiky.

2.   Dotyčný členský stát je podle čl. 103 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu písemně vyrozuměn o důvodech pro přerušení lhůty splatnosti. Je požádán, aby do jednoho měsíce od obdržení uvedeného dopisu sdělil Komisi přijatá nápravná opatření a/nebo informace týkající se finanční pomoci poskytnuté na činnosti související s rybolovem, který je předmětem porušení předpisů, jak je stanoveno v příloze XXXI tohoto nařízení.

3.   Pokud dotyčný členský stát neodpoví na žádost Komise ve lhůtě uvedené v odstavci 2 nebo pokud poskytne neuspokojivou odpověď, může Komise zaslat upomínku povolující dodatečnou lhůtu v trvání nejvýše 15 dnů.

4.   Přerušení lhůty splatnosti se ukončí, pokud členský stát ve své odpovědi prokáže, že přijal nápravná opatření k zajištění souladu s pravidly společné rybářské politiky nebo že zjištění naznačující, že existují nedostatky v jeho kontrolním systému a/nebo nesoulad rybolovu a s ním souvisejících činností s pravidly společné rybářské politiky, byla nepodložená.

Článek 137

Pozastavení plateb

1.   Pokud dotyčný členský stát neodpoví na žádost Komise ve lhůtě uvedené v článku 136 tohoto nařízení nebo pokud poskytne neuspokojivou odpověď, může Komise na základě informací dostupných v dané době přijmout rozhodnutí pozastavit veškeré platby nebo část plateb finanční pomoci z Evropské unie danému členskému státu (dále jen „rozhodnutí o pozastavení“), jak je uvedeno v čl. 103 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu.

2.   V rozhodnutí o pozastavení plateb jsou shrnuty relevantní faktické a právní otázky spolu s posouzením Komise s ohledem na podmínky uvedené v čl. 103 odst. 1 a 6 nařízení o kontrolním režimu a stanovením části platby, která je pozastavena. V rozhodnutí o pozastavení je dotyčný členský stát vyzván, aby přijal nápravná opatření ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než šest měsíců.

3.   Výše plateb, které mají být pozastaveny, se určí použitím sazby, která se stanoví s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v čl. 103 odst. 5 nařízení o kontrolní režimu.

Článek 138

Zrušení finanční pomoci

1.   Pokud během období pozastavení členský stát nadále není schopen prokázat, že napravil situaci, která vedla k rozhodnutí o pozastavení podle čl. 103 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu, může jej Komise informovat o svém záměru přijmout rozhodnutí o zrušení. Ustanovení čl. 136 odst. 2 a 3 tohoto nařízení se použijí odpovídajícím způsobem.

2.   Pokud dotyčný členský stát neodpoví na žádost Komise uvedenou v odstavci 1 nebo pokud poskytne neuspokojivou odpověď, může Komise na základě informací dostupných v dané době přijmout rozhodnutí zrušit veškeré pozastavené platby tomuto členskému státu nebo jejich část.

3.   Rozhodnutí o zrušení podle odstavce 2 může zahrnovat vrácení části nebo celé již zaplacené případné zálohy na finanční příspěvek související s projekty podle čl. 8 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 861/2006, na které byly platby pozastaveny.

4.   Výše pozastavených plateb, které mají být zrušeny, se určí použitím sazby, která se stanoví s přihlédnutím ke kritériím stanoveným v čl. 103 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu.

5.   Výše zálohy na finanční příspěvek, která má být vrácena u projektů, na něž byly platby pozastaveny, musí být vrácena Komisi postupem stanoveným v čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 861/2006 a článku 72 nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002.

KAPITOLA II

Odpočet rybolovných práv

Článek 139

Obecná pravidla pro odpočet rybolovných práv z důvodu jejich přečerpání

1.   Míra přečerpání rybolovných práv oproti dostupným kvótám a intenzitě rybolovu stanoveným pro dané období podle čl. 105 odst. 1 a čl. 106 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu se určí na základě údajů dostupných k patnáctému dni druhého měsíce po vypršení regulovaného období.

2.   Míra přečerpání rybolovných práv se určí s ohledem na rybolovná práva, která má dotyčný členský stát ke konci každého daného období k dispozici, s přihlédnutím k výměnám rybolovných práv v souladu s čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002, převodům kvót v souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 (35), přerozdělení dostupných rybolovných práv v souladu s článkem 37 nařízení o kontrolním režimu a odpočtu rybolovných práv v souladu s články 105, 106 a 107 nařízení o kontrolním režimu.

3.   Výměna rybolovných práv v souladu s čl. 20 odst. 5 nařízení (ES) č. 2371/2002 pro dané období se nepovoluje po posledním dni prvního měsíce po vypršení uvedeného období.

Článek 140

Konzultace o snížení rybolovných práv

V případě odpočtu rybolovných práv podle čl. 105 odst. 4 a 5 a čl. 106 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu se Komise s dotyčným členským státem poradí o navrhovaných opatřeních. Dotyčný členský stát na tento dotaz Komise odpoví do 10 pracovních dnů.

KAPITOLA III

Odpočet kvót za nedodržení pravidel společné rybářské politiky

Článek 141

Pravidla pro odpočet kvót za nedodržení cílů společné rybářské politiky

1.   Lhůta, ve které má členský stát prokázat, že rybolov lze bezpečně využívat, uvedená v čl. 107 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu se počítá ode dne dopisu Komise členskému státu.

2.   Členské státy ve své odpovědi podle čl. 107 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu uvedou věcné důkazy, které mohou Komisi prokázat, že rybolov lze bezpečně využívat.

Článek 142

Stanovení množství, která se mají odečíst

1.   Případný odpočet kvót podle článku 107 nařízení o kontrolním režimu musí být přiměřený rozsahu a povaze nedodržení pravidel o populacích, na které se vztahují víceleté plány, a závažnosti ohrožení zachování těchto populací. Musí zohlednit škody způsobené těmto populacím nedodržením pravidel týkajících se populací, na které se vztahují víceleté plány.

2.   Pokud odpočet podle odstavce 1 nelze provést z kvóty, přídělu nebo podílu na populaci nebo skupině populací, které se nedodržení předpisů týká, protože danou kvótu, příděl nebo podíl na populaci nebo skupině populací nemá dotyčný členský stát k dispozici vůbec nebo v dostatečném množství, může Komise po konzultaci s dotyčným členským státem provést v souladu s odstavcem 1 odpočet v následujícím roce nebo následujících letech z kvót na jiné populace nebo skupiny populací, které jsou pro členský stát dostupné v téže zeměpisné oblasti nebo které mají stejnou komerční hodnotu.

HLAVA IX

ÚDAJE A INFORMACE

KAPITOLA I

Analýza a audit údajů

Článek 143

Předmět

Počítačový systém potvrzování údajů podle čl. 109 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu zahrnuje zejména:

a)

databázi nebo databáze s veškerými údaji, které mají být tímto systémem potvrzeny, uvedené v článku 144 tohoto nařízení;

b)

postupy potvrzování včetně kontrol kvality údajů, analýzy a křížových kontrol všech těchto údajů, uvedené v článku 145 tohoto nařízení;

c)

postupy pro přístup Komise nebo subjektu jí určeného ke všem těmto údajům, uvedené v článku 146 tohoto nařízení.

Článek 144

Potvrzované údaje

1.   Pro účely počítačového systému potvrzování údajů členské státy zajistí, aby všechny údaje uvedené v čl. 109 odst. 2 nařízení o kontrolním režimu byly uloženy v počítačové databázi nebo databázích. Zahrnuty mají být alespoň položky uvedené v příloze XXIII, položky stanovené jako povinné v příloze XXVII, položky uvedené v příloze XII a položky uvedené v příloze XXXII. Systém potvrzování údajů může rovněž zohledňovat jakékoli další informace považované za nezbytné pro účely postupů potvrzování údajů.

2.   Údaje v databázích uvedených v odstavci 1 musí být pro systém potvrzování přístupné průběžně a v reálném čase. Systém potvrzování musí mít přímý přístup ke všem těmto databázím bez jakéhokoli lidského zásahu. Za tímto účelem musí být všechny databáze nebo systémy v členském státě, které obsahují údaje uvedené v odstavci 1, navzájem propojeny.

3.   Pokud se údaje uvedené v odstavci 1 neukládají do databáze automaticky, musí členské státy počítat s jejich ručním zadáváním do databází nebo s jejich digitalizací, která musí probíhat bezodkladně a při dodržení lhůt stanovených v příslušných právních předpisech. V databázi musí být řádně zaznamenáno datum přijetí údajů a datum jejich zadání do databáze.

Článek 145

Postupy potvrzování

1.   Počítačový systém potvrzování průběžně systematicky a důkladně potvrzuje každý soubor údajů uvedený v čl. 144 odst. 1 tohoto nařízení na základě automatizovaných počítačových algoritmů a postupů. Potvrzování zahrnuje postupy pro kontrolu kvality základních údajů, kontrolu formátu údajů a minimálních požadavků na údaje, jakož i pokročilejší ověřování na základě podrobné analýzy několika záznamů souboru údajů pomocí statistických metod nebo křížovou kontrolu údajů z různých zdrojů.

2.   Pro každý postup potvrzování musí být pracovní pravidlo nebo soubor pracovních pravidel, který vymezuje, která potvrzování daný postup provádí a kam se ukládají výsledky těchto potvrzování. Případně se uvede příslušný odkaz na právní předpisy, jejichž použití se ověřuje. Komise může na základě konzultace s členskými státy stanovit standardní soubor pracovních pravidel, která se mají používat.

3.   Všechny výsledky automatizovaného systému potvrzování, a to jak kladné, tak i záporné, se ukládají do databáze. Musí být možné okamžitě identifikovat jakékoli nesrovnalosti nebo případy porušení předpisů zjištěné prostřednictvím postupů potvrzování, jakož i následná opatření vyplývající z těchto nesrovnalostí. Musí být také možné získat informace o identifikaci rybářských plavidel a totožnosti velitelů plavidel nebo provozovatelů, u nichž byly nesrovnalosti a případy možného porušení předpisů zjištěny opakovaně v průběhu posledních tří let.

4.   Následná opatření vyplývající z nesrovnalostí zjištěných systémem potvrzování musí být spojena s výsledky potvrzování, přičemž se uvede datum potvrzení a následná opatření.

Pokud je zjištěná nesrovnalost identifikována jako důsledek nesprávného zadání údajů, příslušný údaj se v databázi opraví, přičemž se údaje jasně označí jako opravené, a zároveň se uvede původní hodnota nebo položka a důvod opravy údaje.

Pokud zjištěná nesrovnalost vede k přijetí následných opatření, výsledek potvrzování musí případně obsahovat odkaz na inspekční zprávu a následná opatření přijatá na jejím základě.

Článek 146

Přístup Komise

1.   Členské státy zajistí, aby Komise nebo subjekt jí určený měl kdykoli přístup v reálném čase k:

a)

veškerým údajům uvedeným v čl. 144 odst. 1 tohoto nařízení;

b)

veškerým pracovním pravidlům definovaným pro systém potvrzování, s uvedením definice, příslušných právních předpisů a místa, kde jsou uloženy výsledky potvrzování;

c)

veškerým výsledkům potvrzování a následným opatřením spolu s označením, zda byl údaj opraven, a případně s odkazem na příslušné řízení pro porušení právních předpisů.

2.   Členské státy zajistí, aby údaje uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) byly přístupné pro automatizovanou výměnu údajů prostřednictvím zabezpečených internetových služeb vymezených v článku 147 tohoto nařízení.

3.   Tyto údaje musí být k dispozici ke stažení v souladu s formátem pro výměnu údajů a všemi prvky údajů vymezenými v příloze XII a ve formátu XML. Další položky údajů, které musí být přístupné a nejsou vymezeny v příloze XII, musí být k dispozici ve formátu vymezeném v příloze XXXII.

4.   Komise nebo subjekt jí určený musí mít možnost stahovat za libovolné období a pro jakoukoli zeměpisnou oblast údaje uvedené v odstavci 1, které se týkají jednotlivého rybářského plavidla nebo seznamu rybářských plavidel.

5.   Na odůvodněnou žádost Komise dotyčný členský stát neprodleně opraví údaje, u kterých Komise zjistila nesrovnalosti. Dotyčný členský stát o této opravě neprodleně informuje ostatní příslušné členské státy.

KAPITOLA II

Internetové stránky členských států

Článek 147

Provozování internetových stránek a internetových služeb

1.   Pro účely úředních internetových stránek podle článků 115 a 116 nařízení o kontrolním režimu vytvoří členské státy internetové služby. Tyto internetové služby generují dynamický obsah v reálném čase na úředních internetových stránkách a poskytují automatický přístup k údajům. V případě potřeby přizpůsobí členské státy své stávající databáze nebo vytvoří databáze nové s cílem poskytnout požadovaný obsah internetových služeb.

2.   Tyto internetové služby umožní Komisi a subjektu jí určenému kdykoli stahovat všechny dostupné údaje uvedené v článcích 148 a 149 tohoto nařízení. Tento automatizovaný mechanismus stahování je založen na protokolu a formátu pro elektronickou výměnu údajů uvedeném v příloze XII. Internetové služby musí být vytvořeny v souladu s mezinárodními normami.

3.   Každá podstránka na úředních internetových stránkách uvedených v odstavci 1 obsahuje na levé straně menu, ve kterém jsou uvedeny hypertextové odkazy ke všem ostatním podstránkám. Ve spodní části podstránky je rovněž uvedena definice souvisejících internetových služeb.

4.   Internetové služby a internetové stránky jsou nasazeny centralizovaným způsobem a poskytují pouze jeden unikátní přístupový bod pro každý členský stát.

5.   Komise může stanovit společné normy, technické specifikace a postupy pro rozhraní internetových stránek, technicky slučitelné počítačové systémy a internetové služby mezi členskými státy, Komisí a subjektem jí určeným. Komise koordinuje proces vytváření těchto specifikací a postupů na základě konzultací s členskými státy.

Článek 148

Veřejně přístupné internetové stránky a internetové služby

1.   Veřejně přístupná část internetových stránek obsahuje přehledovou stránku a jednotlivé podstránky. Veřejná stránka s přehledem obsahuje seznam hypertextových odkazů uvedených v čl. 115 písm. a) až g) nařízení o kontrolním režimu a odkazujících na podstránky poskytující informace vyjmenované v uvedeném článku.

2.   Každá veřejná podstránka obsahuje alespoň jednu z položek informací uvedených v čl. 115 písm. a) až g) nařízení o kontrolním režimu. Podstránky jakož i související internetové služby musí obsahovat alespoň informace stanovené v příloze XXXIII.

Článek 149

Zabezpečené internetové stránky a internetové služby

1.   Zabezpečená část internetových stránek obsahuje přehledovou stránku a jednotlivé podstránky. Zabezpečená stránka s přehledem obsahuje seznam hypertextových odkazů uvedených v čl. 116 odst. 1 písm. a) až h) nařízení o kontrolním režimu a odkazujících na podstránky poskytující informace vyjmenované v uvedeném článku.

2.   Každá zabezpečená podstránka obsahuje alespoň jednu z položek informací uvedených v čl. 116 odst. 1 písm. a) až h) nařízení o kontrolním režimu. Podstránky jakož i související internetové služby musí obsahovat alespoň informace stanovené v příloze XXIV.

3.   Zabezpečené internetové stránky i zabezpečené internetové služby využívají elektronické certifikáty uvedené v čl. 116 odst. 3 nařízení o kontrolním režimu.

HLAVA X

PROVÁDĚNÍ

KAPITOLA I

Vzájemná pomoc

Oddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 150

Oblast působnosti

1.   Tato kapitola stanoví podmínky, za nichž probíhá správní spolupráce mezi členskými státy navzájem, s třetími zeměmi, Komisí a subjektem jí určeným k zajištění účinného uplatňování nařízení o kontrolním režimu a tohoto nařízení. Nebrání členským státům v zavedení jiných forem správní spolupráce.

2.   Tato kapitola neukládá členským státům povinnost poskytovat si vzájemně pomoc, pokud by to bylo na újmu jejich vnitrostátnímu právnímu systému, veřejnému pořádku, bezpečnosti či jiným základním zájmům. Před zamítnutím žádosti o pomoc konzultuje dožádaný členský stát žádající členský stát, aby určil, zda lze pomoc poskytnout částečně s výhradou zvláštních podmínek. Nelze-li žádosti o pomoc vyhovět, jsou o této skutečnosti neprodleně vyrozuměny žádající členský stát a Komise nebo subjekt jí určený s uvedením důvodů.

3.   Touto kapitolou není dotčeno uplatňování pravidel v oblasti trestního řízení a vzájemné pomoci v trestních věcech v jednotlivých členských státech, včetně pravidel týkajících se utajení soudního vyšetřování.

Článek 151

Náklady

Členské státy hradí vlastní náklady na vyřízení žádosti o pomoc a vzdávají se veškerých nároků na proplacení výdajů, které vznikly při uplatňování této hlavy.

Článek 152

Jediný orgán

Jediný orgán uvedený v čl. 5 odst. 5 nařízení o kontrolním režimu působí jako jediný styčný úřad odpovědný za uplatňování této kapitoly.

Článek 153

Následná opatření

1.   Pokud vnitrostátní orgány v reakci na žádost o pomoc podle této kapitoly nebo na základě výměny informací z vlastního podnětu rozhodnou o přijetí opatření, která lze provést pouze se souhlasem nebo na žádost soudního orgánu, sdělí dotyčnému členskému státu a Komisi nebo subjektu jí určenému veškeré informace o těchto opatřeních, které souvisí s porušením pravidel společné rybářské politiky.

2.   Toto sdělení musí nejprve povolit soudní orgán, je-li toto povolení nutné podle vnitrostátních právních předpisů.

Oddíl 2

Informace bez předchozí žádosti

Článek 154

Informace bez předchozí žádosti

1.   Pokud se určitý členský stát dozví o jakémkoli možném porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména o závažných porušeních uvedených v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, nebo má důvodné podezření, že k takovému porušení může dojít, neprodleně uvědomí ostatní dotčené členské státy a Komisi nebo subjekt jí určený. V oznámení jsou uvedeny veškeré nezbytné informace a toto oznámení je doručeno prostřednictvím jediného orgánu uvedeného v článku 152 tohoto nařízení.

2.   Přijme-li členský stát v souvislosti s porušením předpisů uvedeným v odstavci 1 donucovací opatření, uvědomí ostatní dotčené členské státy a Komisi nebo subjekt jí určený prostřednictvím jediného orgánu uvedeného v článku 152 tohoto nařízení.

3.   Veškerá oznámení podle tohoto článku je nutno učinit písemně.

Oddíl 3

Žádosti o pomoc

Článek 155

Definice

Pro účely tohoto oddílu se „žádostí o pomoc“ rozumí žádost zaslaná jedním členským státem jinému členskému státu nebo Komisí či subjektem jí určeným některému členskému státu, která se týká:

a)

informací včetně informací podle čl. 93 odst. 2 a 3 nařízení o kontrolním režimu;

b)

donucovacích opatření nebo

c)

doručení prostřednictvím správních orgánů.

Článek 156

Obecné požadavky

1.   Žádající členský stát zajistí, aby veškeré žádosti o pomoc obsahovaly dostatečné informace, aby dožádaný členský stát mohl žádosti vyhovět, včetně případných důkazů, které lze získat na území žádajícího členského státu.

2.   Žádosti o pomoc jsou omezeny na opodstatněné případy, kdy existuje přiměřený důvod pro domněnku, že došlo k porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména k závažným porušením uvedeným v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, a žádající členský stát není schopen získat požadované informace nebo přijmout požadovaná opatření vlastními prostředky.

Článek 157

Předávání žádostí a odpovědí

1.   Žádosti zasílá pouze jediný orgán žádajícího členského státu nebo Komise nebo subjekt jí určený jedinému orgánu dožádaného členského státu. Stejným způsobem jsou sdělovány veškeré odpovědi.

2.   Žádosti o vzájemnou pomoc a příslušné odpovědi se podávají písemně.

3.   Jazyky použité při podávání žádostí a odpovědí dohodnou dotyčné jediné orgány před podáním žádosti. Nebylo-li dosaženo dohody, žádosti jsou předávány v úředním jazyce (jazycích) žádajícího členského státu a odpovědi v úředním jazyce (jazycích) dožádaného členského státu.

Článek 158

Žádosti o informace

1.   Dožádaný členský stát na žádost žádajícího členského státu nebo Komise nebo subjektu jí určeného poskytne veškeré příslušné informace, které jsou nezbytné ke zjištění, zda došlo k porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména k závažným porušením předpisů uvedeným v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, nebo ke zjištění, zda existuje důvodné podezření, že by k nim mohlo dojít. Tyto informace jsou předávány prostřednictvím jediného orgánu uvedeného v článku 152 tohoto nařízení.

2.   Dožádaný členský stát na žádost žádajícího členského státu nebo Komise nebo subjektu jí určeného provede příslušná správní šetření týkající se činností, které představují nebo o nichž se žádající členský stát domnívá, že představují porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména závažná porušení uvedená v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu. Dožádaný členský stát sdělí výsledky tohoto správního šetření žádajícímu členskému státu a Komisi nebo subjektu jí určenému.

3.   Na žádost žádajícího členského státu, Komise nebo subjektu jí určeného může dožádaný členský stát povolit, aby příslušný úředník žádajícího členského státu doprovázel úředníky dožádaného členského státu, Komise nebo subjektu jí určeného v průběhu správních šetření uvedených v odstavci 2. Pokud vnitrostátní předpisy v oblasti trestního řízení omezují určité úkony na úředníky výhradně určené vnitrostátními právními předpisy, úředníci žádajícího členského státu se na těchto úkonech nepodílejí. V žádném případě se neúčastní prohlídek prostor nebo úředního výslechu osob podle trestního práva. Úředníci žádajícího členského státu přítomní v dožádaném členském státě musí být schopni kdykoli předložit písemné oprávnění potvrzující jejich totožnost a úřední funkci.

4.   Na žádost žádajícího členského státu mu dožádaný členský stát poskytne veškeré doklady nebo ověřené opisy, které má k dispozici a které se týkají porušení pravidel společné rybářské politiky nebo závažných porušení uvedených v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu.

5.   Standardní formulář pro výměnu informací na základě žádosti je stanoven v příloze XXXIV.

Článek 159

Žádosti o donucovací opatření

1.   Na základě důkazů podle článku 156 tohoto nařízení přijme dožádaný členský stát na žádost žádajícího členského státu, Komise nebo subjektu jí určeného neprodleně veškerá nezbytná donucovací opatření s cílem dosáhnout na svém území nebo v námořních vodách, které patří pod jeho svrchovanost nebo do jeho jurisdikce, ukončení porušování pravidel společné rybářské politiky nebo závažných porušení uvedených v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu.

2.   Při přijímání donucovacích opatření uvedených v odstavci 1 může dožádaný členský stát konzultovat žádající členský stát, Komisi nebo subjekt jí určený.

3.   Dožádaný členský stát informuje o přijatých opatřeních a jejich účinku žádající členský stát, ostatní dotčené členské státy, Komisi nebo subjekt jí určený prostřednictvím jediného orgánu uvedeného v článku 152 tohoto nařízení.

Článek 160

Lhůta pro odpověď na žádosti o informace a donucovací opatření

1.   Dožádaný členský stát poskytne informace podle čl. 158 odst. 1 a čl. 159 odst. 3 tohoto nařízení co nejrychleji, nejpozději však do 4 týdnů ode dne obdržení žádosti. Dožádaný a žádající členský stát, Komise nebo subjekt jí určený mohou schválit jiné lhůty.

2.   Není-li dožádaný členský stát schopen zaslat odpověď na žádost ve stanovené lhůtě, sdělí žádajícímu členskému státu, Komisi nebo subjektu jí určenému písemně důvod neposkytnutí odpovědi a uvede, do kdy bude podle svého názoru schopen odpovědět.

Článek 161

Žádosti o doručení prostřednictvím správních orgánů

1.   Dožádaný členský stát na žádost žádajícího členského státu a v souladu se svými vnitrostátními pravidly upravujícími doručování podobných dokumentů a rozhodnutí doručí adresátovi veškeré dokumenty a rozhodnutí vydané v oblasti, na niž se vztahuje společná rybářská politika, zejména ohledně otázek upravených nařízením o kontrolním režimu nebo tímto nařízením, které pocházejí od správních orgánů žádajícího členského státu a mají být doručeny na území dožádaného členského státu.

2.   Žádosti o doručení se podávají pomocí standardního formuláře stanoveného v příloze XXXV tohoto nařízení.

3.   Dožádaný členský stát předá žádajícímu členskému státu svou odpověď neprodleně po doručení prostřednictvím jediného orgánu uvedeného v článku 152 tohoto nařízení. Odpověď se poskytuje pomocí standardního formuláře stanoveného v příloze XXXVI tohoto nařízení.

Oddíl 4

Vztahy s Komisí nebo subjektem jí určeným

Článek 162

Komunikace mezi členskými státy a Komisí nebo subjektem jí určeným

1.   Každý členský stát sdělí Komisi nebo subjektu jí určenému co nejdříve poté, co je má k dispozici, informace, které považuje za důležité a které se týkají metod, postupů nebo zjištěných trendů, jež jsou používány nebo ohledně nichž existuje podezření z používání v případech porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména při závažných porušeních uvedených v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu.

2.   Komise nebo subjekt jí určený sdělí členským státům co nejdříve poté, co je získá, informace, které jim pomohou při vymáhání nařízení o kontrolním režimu nebo tohoto nařízení.

Článek 163

Koordinování Komisí nebo subjektem jí určeným

1.   Pokud se členský stát dozví o činnostech, které představují nebo které se jeví jako porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména jako závažná porušení uvedená v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, a které mají zvláštní význam na úrovni Unie, sdělí Komisi nebo subjektu jí určenému co nejdříve důležité informace potřebné ke zjištění příslušných skutečností. Komise nebo subjekt jí určený tyto informace předá ostatním dotčeným členským státům.

2.   Pro účely odstavce 1 se činnosti, které představují porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména závažná porušení právních předpisů uvedená v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, považují za zvláště významné na úrovni Evropské unie, zejména pokud:

a)

mají nebo by mohly mít spojitost v jednom nebo více členských státech nebo

b)

se členskému státu jeví jako pravděpodobné, že obdobné činnosti probíhají rovněž v jiných členských státech.

3.   Pokud se Komise nebo subjekt jí určený domnívají, že se činnosti, jež představují porušení pravidel společné rybářské politiky, zejména závažná porušení právních předpisů uvedená v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu, uskutečňují v jednom či více členských státech, uvědomí o tom dotyčné členské státy, které co nejdříve provedou šetření. Dotyčné členské státy co nejdříve sdělí Komisi nebo subjektu jí určenému zjištění vyplývající z těchto šetření.

Oddíl 5

Vztahy s třetími zeměmi

Článek 164

Výměna informací s třetími zeměmi

1.   Pokud členský stát obdrží informace od třetí země nebo regionální organizace pro řízení rybolovu, které jsou důležité pro účinné uplatňování nařízení o kontrolním režimu a tohoto nařízení, sdělí tyto informace prostřednictvím jediného orgánu ostatním členským státům, Komisi nebo subjektu jí určenému, pokud mu to dovolují dvoustranné dohody s touto třetí zemí nebo pravidla dotyčné regionální organizace pro řízení rybolovu.

2.   Informace obdržené podle ustanovení této kapitoly mohou být členským státem sděleny třetí zemi nebo regionální organizaci pro řízení rybolovu prostřednictvím jeho jediného orgánu na základě dvoustranné dohody s touto třetí zemí nebo v souladu s pravidly dotyčné regionální organizace pro řízení rybolovu. Toto sdělení se uskuteční po konzultaci s členským státem, který informace původně poskytl, a v souladu s právními předpisy EU a jednotlivých členských států týkajícími se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

3.   Komise nebo subjekt jí určený může v rámci dohod o rybolovu uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi nebo v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu či obdobných ujednání, jichž je Unie smluvní stranou nebo nesmluvní spolupracující stranou, sdělit příslušné informace týkající se porušení pravidel společné rybářské politiky nebo závažná porušení právních předpisů uvedená v čl. 90 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu ostatním stranám těchto dohod, organizací nebo ujednání s výhradou souhlasu členského státu, který informace poskytl.

KAPITOLA II

Povinnost podávat zprávy

Článek 165

Formát a lhůty pro zprávy

1.   Při vypracování zprávy podávané jednou za pět let podle čl. 118 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu používají členské státy údaje vymezené v příloze XXXVII.

2.   Zprávu s uvedením pravidel použitých při vypracování zpráv o základních údajích podle čl. 118 odst. 4 nařízení o kontrolním režimu je nutno zaslat šest měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost. Členské státy zašlou novou zprávu, kdykoli se tato pravidla změní.

HLAVA XI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 166

Zrušení předpisů

1.   Nařízení (EHS) č. 2807/83, nařízení (EHS) č. 3561/85, nařízení (EHS) č. 493/87, nařízení (EHS) č. 1381/87, nařízení (EHS) č. 1382/87, nařízení (EHS) č. 2943/95, nařízení (ES) č. 1449/98, nařízení (ES) č. 2244/2003, nařízení (ES) č. 1281/2005, nařízení (ES) č. 1042/2006, nařízení (ES) č. 1542/2007, nařízení (ES) č. 1077/2008 a nařízení (ES) č. 409/2009 se zrušují.

2.   Nařízení (ES) č. 356/2005 se zrušuje s účinkem od 1. ledna 2012.

3.   Odkazy na zrušená nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 167

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie s výjimkou hlavy VII, která vstupuje v platnost dne 1. července 2011.

Hlava II kapitola III a hlava IV kapitola 1 se však použijí ode dne 1. ledna 2012. V souladu s čl. 124 písm. c) nařízení o kontrolním režimu a s předcházejícím odstavcem se hlava VII použije ode dne 1. ledna 2012.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. dubna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 223, 15.8.2006, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 160, 14.6.2006, s. 1.

(4)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 276, 10.10.1983, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 339, 18.12.1985, s. 29.

(8)  Úř. věst. L 50, 19.2.1987, s. 13.

(9)  Úř. věst. L 132, 21.5.1987, s. 9.

(10)  Úř. věst. L 132, 21.5.1987, s. 11.

(11)  Úř. věst. L 308, 21.12.1995, s. 15.

(12)  Úř. věst. L 192, 8.7.1998, s. 4.

(13)  Úř. věst. L 56, 2.3.2005, s. 8.

(14)  Úř. věst. L 333, 20.12.2003, s. 17.

(15)  Úř. věst. L 203, 4.8.2005, s. 3.

(16)  Úř. věst. L 187, 8.7.2006, s. 14.

(17)  Úř. věst. L 337, 21.12.2007, s. 56.

(18)  Úř. věst. L 295, 4.11.2008, s. 3.

(19)  Úř. věst. L 123, 19.5.2009, s. 78.

(20)  Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59

(21)  Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1.

(22)  Úř. věst. L 204, 13.8.2003, s. 21.

(23)  Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 9.

(24)  Úř. věst. L 365, 10.12.2004, s. 19.

(25)  Úř. věst. L 171, 6.7.1994, s. 7.

(26)  Úř. věst. L 274, 25.9.1986, s. 1.

(27)  Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 1.

(28)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

(29)  Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 55.

(30)  Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.

(31)  Úř. věst. L 278, 23.10.2001, s. 6.

(32)  Úř. věst. L 17, 21.1.2000, s. 22.

(33)  Úř. věst. L 337, 20.12.2001, s. 20.

(34)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

(35)  Úř. věst. L 115, 9.5.1996, s. 3.


PŘÍLOHA I

Tabulka 1

Třímístné písmenné kódy úpravy produktů

Třímístný písmenný kód úpravy produktu

Úprava

Popis

CBF

File z celé tresky (escalado)

HEA s kůží, páteří, ocasem

CLA

Klepeta

Pouze klepeta

DWT

Kód ICCAT

Bez žaber, vykuchané, bez části hlavy, bez ploutví

FIL

Filetované

HEA+GUT+TLD+vykostěné, z každé ryby pochází dva filety, které nejsou nijak spojeny

FIS

Filetované a stažené filety

FIL+SKI Z každé ryby pochází dva filety, které nejsou nijak spojeny

FSB

Filetované s kůží a kostmi

Filetované s kůží a kostmi

FSP

Filetované, bez kůže, s příčnými kostmi

Filetované, bez kůže a s příčnými kostmi

GHT

Vykuchané, bez hlav a ocasů

GUH+TLD

GUG

Vykuchané a bez žaber

Odstranění vnitřností a žaber

GUH

Vykuchané a bez hlav

Odstranění vnitřností a hlavy

GUL

Vykuchané s ponechanými játry

GUT bez odstranění jater

GUS

Vykuchané, stažené a bez hlav

GUH+SKI

STS

Vykuchané

Odstranění všech vnitřností

HEA

Bez hlav

Odstraněná hlava

JAP

Japonský řez

Příčným řezem odstraněny všechny části od hlavy k břichu

JAT

Japonský řez bez ocasu

Japonský řez, odstranění ocasu

LAP

Laponská

Dvojitý filet, HEA, s kůží, ocasem a ploutvemi

LVR

Játra

Pouze játra; v případě celkové úpravy uvést kód LVR-C

OTH

Jiné

Jakákoliv jiná úprava (1)

ROE

Jikry

Pouze jikry; v případě celkové úpravy uvést kód ROE-C

SAD

Sušené nasolené

Odstraněná hlava s kůží, páteří, ocasem a přímo nasolené

SAL

Mírně mokrosolené

CBF+nasolené

SGH

Nasolené, vykuchané a bez hlavy

GUH+nasolené

SGT

Nasolené vykuchané

GUT+nasolené

SKI

Stažené

Odstraněná kůže

SUR

Surimi

Surimi

TAL

Ocas

Pouze ocas

TLD

Bez ocasu

Odstraněný ocas

TNG

Jazyk

Pouze jazyk; v případě celkové úpravy uvést kód TNG-C

TUB

Pouze trup

Pouze trup (oliheň)

WHL

Vcelku

Bez zpracování

WNG

Křídla

Pouze křídla


Tabulka 2

Stav zpracování

KÓD

STAV

ALI

Živé

BOI

Vařené

DRI

Sušené

FRE

Čerstvé

FRO

Zmrazené

SAL

Nasolené


(1)  Pokud velitel rybářského plavidla použije v prohlášení o vykládce nebo v prohlášení o překládce kód úpravy „OTH“ (ostatní), podá přesný popis toho, co úprava „OTH“ znamená.


PŘÍLOHA II

NEJNUTNĚJŠÍ ÚDAJE PRO LICENCE K RYBOLOVU

1.   ÚDAJE O RYBÁŘSKÉM PLAVIDLE (1)

Číslo v rejstříku loďstva Unie (2)

Název rybářského plavidla (3)

Stát vlajky / země registrace (3)

Přístav registrace (název a národní kód (3))

Vnější označení (3)

Mezinárodní rádiová volací značka (IRCS (4))

2.   DRŽITEL LICENCE / VLASTNÍK RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA (2) / ZÁSTUPCE RYBÁŘSKÉHO PLAVIDLA (2)

Jméno fyzické osoby nebo název právnické osoby a jejich adresa

3.   VLASTNOSTI RYBOLOVNÉ KAPACITY

Výkon motoru (kW) (5)

Prostornost (GT) (6)

Celková délka (6)

Hlavní lovné zařízení (7)

Pomocná lovná zařízení (7)

DALŠÍ PŘÍPADNÁ VNITROSTÁTNÍ OPATŘENÍ


(1)  Tyto údaje se uvedou v licenci k rybolovu až v okamžiku, kdy je plavidlo zapsáno do rejstříku rybářského loďstva Unie v souladu s ustanoveními nařízení Komise (ES) č. 26/2004 (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 25)

(2)  V souladu s nařízením (ES) č. 26/2004.

(3)  U plavidel s názvem.

(4)  V souladu s nařízením (ES) č. 26/2004 pro plavidla, od nichž se požaduje, aby měla IRCS.

(5)  V souladu s nařízením (ES) č. 2930/86.

(6)  In accordance with Regulation (EC) No 2930/86. This information shall be indicated on the fishing licence only at the moment when the vessel is registered in the Union fishing fleet register in accordance with the provisions of Regulation (EC) No 26/2004.

(7)  Podle Mezinárodní normalizované statistické klasifikace lovných zařízení (ISSCFCG).


PŘÍLOHA III

NEJNUTNĚJŠÍ ÚDAJE PRO OPRÁVNĚNÍ K RYBOLOVU

A.   IDENTIFIKACE

1.

Číslo v rejstříku loďstva Unie (1)

2.

Název rybářského plavidla (2)

3.

Vnější registrační písmena a čísla (1)

B.   PODMÍNKY RYBOLOVU

1.

Datum vydání:

2.

Doba platnosti:

3.

Podmínky oprávnění včetně případných druhů, oblasti rybolovu a lovného zařízení:

 

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Od ../../..

do ../../..

Oblasti

 

 

 

 

 

 

Druh

 

 

 

 

 

 

Lovné zařízení

 

 

 

 

 

 

Další podmínky

 

 

 

 

 

 

Jakékoli další požadavky vyplývající z žádosti o oprávnění k rybolovu


(1)  V souladu s nařízením (ES) č. 26/2004.

(2)  U plavidel s názvem.


PŘÍLOHA IV

ZNAKY SIGNÁLNÍCH BÓJÍ

Image

ZÁPADNÍ KONCOVÉ SIGNÁLNÍ BÓJE

Image

VÝCHODNÍ KONCOVÉ SIGNÁLNÍ BÓJE

Image

VNITŘNÍ SIGNÁLNÍ BÓJE

Image


PŘÍLOHA V

FORMÁT ELEKTRONICKÉHO PŘENOSU ÚDAJŮ Z VMS ČLENSKÝM STÁTEM VLAJKY POBŘEŽNÍMU ČLENSKÉMU STÁTU

A.   Obsah hlášení o poloze a definice datových prvků

Kategorie

Datový prvek

Kód

Druh

Obsah

Povinné (M) /

Nepovinné (O)

Definice

Systémové údaje

Začátek záznamu

SR

 

 

M

Označuje začátek záznamu

 

Konec záznamu

ER

 

 

M

Označuje konec záznamu

Údaje týkající se zprávy

Adresa příjemce

AD

3 písmenné znaky (3)

ISO 3166-1 alfa-3

M

Adresa pobřežního členského státu přijímajícího zprávu. Kód země ISO alfa-3

 

Odesílatel

FR

3 písmenné znaky (3)

ISO 3166-1 alfa-3

M

Kód země ISO alfa-3 členského státu vlajky přenášejícího zprávu

 

Druh zprávy

TM

3 písmenné znaky (3)

Kód

M

První tři písmena druhu zprávy (POS – pro hlášení o poloze)

 

Datum

DA

8 číselných znaků (3)

RRRRMMDD

M

Rok, měsíc a den přenosu

 

Čas

TI

4 číselné znaky (3)

HHMM

M

Čas přenosu (v UTC)

Údaje o registraci rybářského plavidla

Číslo v rejstříku loďstva EU

IR

12 písmenné znaky (3)

ISO 3166-1 alfa–3+9 písmenné znaky (3)

O (1)

Číslo v rejstříku loďstva Evropské unie složené z kódu členského státu (kód země ISO alfa-3) a jedinečného kódu rybářského plavidla

 

Stát vlajky

FS

3 písmenné znaky (3)

ISO 3166-1 alfa-3

M

Kód země ISO alfa-3 členského státu plavidla

 

Rádiová volací značka

RC

7 písmenné znaky (3)

Kód IRCS

M

Mezinárodní rádiová volací značka rybářského plavidla

 

Název rybářského plavidla

NA

30 písmenných znaků (3)

ISO 8859-1

O

Název rybářského plavidla

 

Vnější registrační číslo

XR

14 písmenných znaků (3)

ISO 8859-1

O

Číslo rybářského plavidla uvedené na boku

Údaje týkající se činnosti

Zeměpisná šířka (v desetinném vyjádření)

LT

7 písmenných znaků (3)

+/-DD.ddd

M

Zeměpisná šířka rybářského plavidla v okamžiku přenosu vyjádřená v desetinách stupně pomocí systému zeměpisných souřadnic WGS84 (2)

 

Zeměpisná délka (v desetinném vyjádření)

LG

8 písmenných znaků (3)

+/-DDD.ddd

M

Zeměpisná délka v okamžiku přenosu vyjádřená v desetinách stupně pomocí systému zeměpisných souřadnic WGS84. Přesnost se udává na 3 desetinná místa. Poloha na západní zeměkouli je záporná (2)

 

Rychlost

SP

3 číselné znaky (3)

Uzly (3) 10

M

Rychlost rybářského plavidla v desetinách uzlů např. / / SP/105 = 10,5 uzlu

 

Kurz

CO

3 číselné znaky (3)

Stupnice 360°

M

Kurz rybářského plavidla 360° stupnice, např. //CO/270 = 270°

 

Číslo výjezdu

TN

3 číselné znaky (3)

001-999

O

Pořadové číslo rybářského výjezdu ve stávajícím roce

B.   Struktura hlášení o poloze

Každý přenos údajů je uspořádán takto:

dvojité lomítko (//) a písmena „SR“ dvojité lomítko (//) a písmena

dvojité lomítko (//) a kód označují začátek datového prvku,

jednoduché lomítko (/) označuje oddělení kódu od údaje,

dvojice údajů jsou odděleny mezerou,

písmena „ER“ a dvojité lomítko (//) označují konec záznamu.


(1)  Povinné pro rybářská plavidla Evropské unie.

(2)  Znaménko plus (+) není třeba přenášet, počáteční nuly lze vynechat.

(3)  Třímístné písmenné kódy ISO pro mezinárodní organizace jsou tyto:

XEU

Evropská komise

XFA

CFCA

XNW

NAFO

XNE

NEAFC

XIC

ICCAT

XCA

CCAMLR.


PŘÍLOHA VI

VZOR KOMBINOVANÉHO LODNÍHO DENÍKU RYBOLOVU EVROPSKÉ UNIE, PROHLÁŠENÍ O VYKLÁDCE A PROHLÁŠENÍ O PŘEKLÁDCE

Image


PŘÍLOHA VII

VZOR LODNÍHO DENÍKU RYBOLOVU EVROPSKÉ UNIE A PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ UNIE O VYKLÁDCE / PŘEKLÁDCE

(STŘEDOZEMNÍ MOŘE)

Image


PŘÍLOHA VIII

LODNÍ DENÍK RYBOLOVU EVROPSKÉ UNIE PRO PODOBLAST NAFO 1 A DIVIZI ICES Va) A XIV

Název rybářského plavidla/vnější identifikace/IRCS

 

Datum

Oblast NAFO/divize ICES

 

 

Den

Měsíc

Rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Čas zahájení vlečení sítí

(GMT)

Čas ukončení vlečení sítí

(GMT)

Hodiny rybolovu

Poloha při zahájení vlečení

Druh lovného zařízení

Počet použitých sítí nebo šňůr

Velikost ok

Úlovky podle druhu (kilogramy – živá hmotnost)

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

NAFO/divize ICES

 

Treska

(101)

Okouník

(103)

Platýs černý

(118)

Platýs

(120)

Sumec

(340)

Huňáček

(340)

Kreveta

(639)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponechané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponechané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponechané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponechané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponechané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponechané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponechané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezisoučet za den

Ponechané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem za výjezd

Ponechané

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaokrouhlená hmotnost (v kilogramech živé hmotnosti) dnes zpracovaných ryb určených k lidské spotřebě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaokrouhlená hmotnost (v kilogramech živé hmotnosti) dnes zpracovaných ryb určených k výrobě rybí moučky/rybího oleje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

Poznámky

 

Podpis velitele


PŘÍLOHA IX

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ UNIE O VYKLÁDCE/PŘEKLÁDCE  (1) NEBO PROHLÁŠENÍ PODOBLASTI NAFO 1 A DIVIZE ICES Va) A XIV

Název rybářského plavidla/vnější identifikační číslo (1)

IRCS (2)

(3) V případě překládky

Název a/nebo volací značka, vnější

Identifikace a státní příslušnost přijímajícího rybářského plavidla:


 

Den

Měsíc

Hodina

Rok

2.0 …

Jméno zástupce:

Jméno velitele:

Vyplutí (4)

 

 

 

z

 

 

 

Návrat (5)

 

 

do

 

 

 

Vykládka (6)

 

 

 

 

 

Podpis:

Podpis:


Uveďte hmotnost v kilogramech nebo použitých jednotkách (např. bedna, koš) a vyložené množství v kilogramech této jednotky:

 

kilogramů (18) (19)


Druh

ICES/NAFO (1)

Rybolovná oblast nečlenských zemí

Úprava

(17)

Úprava

(17)

Úprava

(17)

Úprava

(17)

Úprava

(17)

Úprava

(17)

Úprava

(17)

Úprava

(17)

Úprava

(17)

Úprava

(17)

Vcelku

Vykuchané

Bez hlavy

Filetované

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Nehodící se škrtněte.


PŘÍLOHA X

POKYNY PRO VELITELE RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL EVROPSKÉ UNIE POVINNÝCH VYPLŇOVAT A PŘEDKLÁDAT LODNÍ DENÍK RYBOLOVU A VYPLŇOVAT A PŘEDKLÁDAT PROHLÁŠENÍ O VYKLÁDCE A/NEBO PŘEKLÁDCE V PAPÍROVÉ PODOBĚ

1.   Údaje z lodního deníku rybolovu pro rybářská plavidla podle vzorů uvedených v příloze VI, VII a VIII

1.1   V lodním deníku rybolovu jsou zaznamenány (pod odpovídajícími čísly) tyto všeobecné údaje o plavidle nebo případně plavidlech:

Údaje týkající se rybářského plavidla (rybářských plavidel) a dnů výjezdu

Referenční číslo lodního deníku rybolovu

Název datového prvku

(M = Povinný)

(O = Nepovinný)

Popis a/nebo časový plán, který se má zaznamenat

(1)

Název rybářského plavidla (rybářských plavidel) a radiová volací značka

(M)

Zaznamená se na první řádce. V případě rybolovu v páru se název druhého rybářského plavidla a jméno jeho velitele, jeho státní příslušnost, jakož i vnější identifikační číslo, uvedou pod údaji o plavidle, pro které je lodní deník veden.

(2)

Vnější identifikace

(M)

Vnější registrační písmena a číslice jsou vyznačeny na trupu.

(3)

Jméno a adresa velitele

(M)

Uvede se příjmení, jméno a adresa velitele (název ulice, číslo, obec, členský stát).

Velitel(é) dalšího rybářského plavidla (dalších rybářských plavidel) musí rovněž vést lodní deník, v němž bude uvedeno odlovené množství a množství uchovávané na palubě způsobem, aby nedocházelo k dvojímu započítání úlovků.

(4)

Den, měsíc, hodina (místní) a přístav vyplutí

(M)

Zaznamená se před vyplutím rybářského plavidla z přístavu.

(5)

Den, měsíc, hodina (místní) a přístav návratu

(M)

Zaznamená se před vplutím do přístavu.

(6)

Datum a přístav vykládky, pokud se liší od (5)

(M)

Zaznamená se před vplutím do přístavu vykládky.

(7)

Datum, název, rádiová volací značka, státní příslušnost a vnější identifikační číslo (registrační číslo) přijímajícího rybářského plavidla

(M)

Vyplňuje se v případě překládky.

Údaje o zařízeních

(8)

Lovné zařízení

(M)

Druh zařízení se uvede s použitím kódů podle sloupce 1 přílohy XI.

(9)

Velikost ok

(M)

Uvádí se v milimetrech.

(10)

Rozměry

(O)

Velikost a rozměry lovných zařízení se udávají podle specifikací v sloupci 2 přílohy XI.

Údaje o rybolovných operacích

(11)

Datum

(M)

Datum za každý den na moři se zaznamenává do nového řádku a musí odpovídat každému dni na moři.

(12)

Počet rybolovných operací

(M)

Počet rybolovných operací se udává podle specifikací v sloupci 3 přílohy XI (M).

(13)

Trvání rybolovu

(O)

Udává se celkový čas strávený vyhledáváním (např. pomocí sonaru) nebo rybolovem, který se rovná počtu hodin strávených na moři, od něhož se odečte čas strávený na cestě k lovištím, mezi nimi a při návratu z nich, při úhybných manévrech, nečinnosti nebo čekání na opravu.

(14)

Poloha

(M)

Příslušná zeměpisná oblast úlovku se uvede pomocí statistického obdélníku, v němž byla odlovena většina úlovků, spolu s odkazem na příslušnou divizi nebo subdivizi ICES a podoblast CECAF, GFCM nebo NAFO. (M)

Příklady:

 

Divize ICES, podoblast CECAF, GFCM nebo NAFO, divize NEAFC: odkazujte na mapy, které jsou znázorněny na deskách lodního deníku, a uveďte kód každé divize u příslušného použitého statistického obdélníku, např. IVa, VIb, VIId.

 

„Statistický obdélník“: odkazujte na statistické obdélníky ICES, které jsou uvedeny na mapách na deskách lodního deníku. Tyto obdélníky jsou ohraničeny zeměpisnými šířkami a délkami v celých číslech pro stupně nebo celých číslech pro stupně plus 30' pro zeměpisné šířky a v celých číslech pro stupně zeměpisné délky. Pomocí kombinací čísel a písmena uveďte statistický obdélník, ve kterém byla odlovena převážná většina úlovků (např. oblast mezi 56° a 56°30' severní šířky a mezi 6° a 7° východní délky odpovídá kódu ICES 41/F6).

(M)

Nepovinné položky však mohou být uvedeny pro všechny statistické obdélníky, ve kterých rybářské plavidlo během dne lovilo.

(O)

„Oblast rybolovu třetí země“: uveďte rybolovnou oblast (rybolovné oblasti) nečlenských států nebo vod, které nespadají pod svrchovanost nebo pravomoc žádného státu používajícího kód země ISO alfa 3-3166.

např. NOR= Norsko

FRO= Faerské ostrovy

CAN= Kanada

ISL= Island

INT= volné moře

(M)

(15)

Odlovená množství a množství uchovávaná na palubě

(M)

Jakmile množství jednotlivých druhů ryb uchovávané na palubě ekvivalent živé hmotnosti, musí se zaznamenat do lodního deníku rybolovu. Tato množství zahrnují množství, která jsou rezervována pro spotřebu posádky plavidla. Použijí se třímístné písmenné kódy FAO pro druhy ryb.

Úlovek každého druhu se zaznamená v kilogramech ekvivalentu živé hmotnosti.

(O) Pokud jsou úlovky skladovány v koších, bednách, kbelících, lepenkových krabicích, vacích, pytlích, blocích nebo jiných kontejnerech, zaznamená se čistá hmotnost použité jednotky v kilogramech ekvivalentu živé hmotnosti i přesný počet těchto jednotek. Jinak lze zaznamenat v kilogramech živé hmotnosti úlovek uchovávaný na palubě v těchto jednotkách.

(16)

Odhady výmětů

(M)

Zaznamená se množství jednotlivých druhů výmětů nad 50 kg ekvivalentu živé hmotnosti. Výměty druhů, které byly uloveny za účelem použití jako živá návnada a které jsou zaznamenány v lodním deníku rybolovu v oddílu 15, se též zaznamenávají.

2.   Pokyny pro prohlášení o vykládce/překládce

2.1.   Vzory uvedené v přílohách VI a IX (pro vykládky nebo překládky v NAFO 1 a ICES Va)

2.2.   Požadované informace

U vyložených nebo přeložených produktů rybolovu, které byly zváženy s použitím systémů schválených příslušnými orgány členských států, buď na předávajícím nebo na přijímajícím rybářském plavidle, se v prohlášení o vykládce/překládce uvede u jednotlivých druhů skutečná hmotnost vyložených či přeložených množství v kilogramech hmotnosti produktu spolu s těmito údaji:

a)

úprava ryb (lodní deník rybolovu – č. 17);

b)

měrná jednotka pro vyložená množství (lodní deník rybolovu – č. 18); uveďte hmotnost jednotky v kilogramech hmotnosti produktu. Tato jednotka se může lišit od jednotky použité v lodním deníku rybolovu;

c)

celková hmotnost podle vyložených nebo přeložených druhů (lodní deník rybolovu – č. 19); uveďte hmotnost skutečně vyložených nebo přeložených množství u všech druhů;

d)

tato hmotnost odpovídá hmotnosti ryb ve stavu, v jakém byly vyloženy, tj. po případném zpracování produktu na palubě; následně příslušné orgány členských států použijí vyrovnávací koeficienty pro výpočet ekvivalentu živé hmotnosti;

e)

podpis velitele (20);

f)

případně podpis, jméno a adresa zástupce (21);

g)

divize ICES / podoblast NAFO/CECAF/GFCM/podoblast Černého moře / oblast Francouzské Guyany (oblast FAO 31) nebo oblast řízení rybolovu a oblast rybolovu třetí země (lodní deník rybolovu – č. 22). To se použije stejným způsobem jako pro výše uvedený odkaz č. 14.

3.   Dodatečné pokyny pro velitele rybářských plavidel Evropské unie o celkové délce 10 metrů nebo větší, na něž se nevztahují ustanovení článku 9 nařízení o kontrolním režimu, systém sledování plavidel, ani povinnost vyplňovat a předkládat údaje z lodního deníku rybolovu v elektronické podobě v souladu s článkem 15 nařízení o kontrolním režimu, a kteří jsou povinni zaznamenávat intenzitu rybolovu do lodního deníku rybolovu

Tyto pokyny se použijí na velitele rybářských plavidel Evropské unie, kteří jsou podle předpisů Evropské unie povinni zaznamenávat čas strávený rybolovem, na nějž se vztahují režimy intenzity rybolovu:

a)

všechny informace požadované podle tohoto oddílu se zaznamenávají do lodního deníku rybolovu pod čísla 15 a 16;

b)

čas se udává v koordinovaném světovém čase (UTC);

c)

druhy se zaznamenávají pomocí třímístných písmenných kódů FAO pro druhy ryb.

3.1.   Údaje o intenzitě rybolovu

a)   Křižování oblasti intenzity

Křižuje-li oprávněné rybářské plavidlo oblast intenzity, aniž by vykonávalo rybolovné činnosti v této oblasti, vyplní se do lodního deníku rybolovu dodatečná řádka. Do této řádky se vyplňují tyto údaje:

datum,

oblast intenzity,

datum a čas každého vplutí/vyplutí,

poloha každého vplutí a vyplutí v zeměpisné šířce a délce,

úlovky podle druhů uchovávané na palubě v okamžiku vplutí,

slovo „křižování“.

b)   Vplutí do oblasti intenzity

Vpluje-li rybářské plavidlo do oblasti intenzity, ve které by mohlo vykonávat rybolovné činnosti, vyplní se do lodního deníku rybolovu dodatečná řádka. Do této řádky se vyplňují tyto údaje:

datum,

slovo „vplutí“

oblast intenzity,

poloha s udáním zeměpisné šířky a délky,

čas vplutí,

úlovky podle druhů uchovávané na palubě v okamžiku vplutí a

cílové druhy.

c)   Vyplutí z oblasti intenzity

Vyplouvá-li plavidlo z oblasti intenzity, ve které vykonávalo rybolovné činnosti, a vplouvá-li do jiné oblasti intenzity, ve které zamýšlí vykonávat rybolovné činnosti, vyplní se do lodního deníku rybolovu dodatečná řádka. Do této řádky se vyplňují tyto údaje:

datum,

slovo „vplutí“,

poloha s udáním zeměpisné šířky a délky,

nová oblast intenzity,

čas vyplutí/vplutí,

úlovky podle druhů uchovávané na palubě v okamžiku vyplutí/vplutí a

cílové druhy.

Opouští-li rybářské plavidlo oblast intenzity, ve které vykonávalo rybolovné činnosti, a v této oblasti intenzity již nebude vykonávat další rybolovné činnosti, musí být vyplněna dodatečná řádka. Do této řádky se vyplňují tyto údaje:

datum,

slovo „vyplutí“,

poloha s udáním zeměpisné šířky a délky,

oblast intenzity,

čas vyplutí,

úlovky podle druhů uchovávané na palubě v okamžiku vyplutí a

cílové druhy.

Rybolov napříč oblastmi, pokud plavidlo vykonává rybolovné činnosti napříč několika oblastmi (1).

Vykonává-li rybářské plavidlo rybolovné činnosti napříč oblastmi, musí být vyplněna dodatečná řádka. Do této řádky se vyplňují tyto údaje:

datum,

slova „napříč oblastmi“,

čas prvního vyplutí a oblast intenzity,

poloha prvního vplutí v zeměpisné šířce a délce,

čas posledního vplutí a oblast intenzity,

poloha posledního vyplutí v zeměpisné šířce a délce,

úlovky podle druhů uchovávané na palubě v okamžiku vyplutí/vplutí a

cílové druhy.

d)   Kromě toho u rybářských plavidel, která manipulují s pasivními lovnými zařízeními:

Pokud rybářské plavidlo umisťuje nebo opětovně umisťuje pasivní lovné zařízení, do této řádky se vyplní tyto údaje:

datum,

oblast intenzity,

poloha s udáním zeměpisné šířky a délky,

slova „umístění“ nebo „opětovné umístění“,

čas.

Jakmile rybářské plavidlo ukončí operace, při nichž použilo pevné lovné zařízení, vyplní se:

datum,

oblast intenzity,

poloha s udáním zeměpisné šířky a délky,

slovo „ukončení“,

čas.

3.2.   Údaje týkající se sdělení o plavbě plavidla

Je-li rybářské plavidlo provozující rybolovné činnosti povinno podávat příslušným orgánům hlášení o intenzitě rybolovu v souladu s článkem 28 nařízení o kontrolním režimu, zaznamenají se kromě údajů uvedených v bodě 3.1 tyto údaje:

a)

datum a čas hlášení;

b)

zeměpisná poloha rybářského plavidla v zeměpisné šířce a délce;

c)

použitý komunikační prostředek a případně použitou rádiovou stanici a

d)

místo nebo místa určení hlášení.


(1)  Plavidla, která zůstávají ve vzdálenosti do 5 námořních mil od hranic mezi dvěma oblastmi intenzity, musejí během 24 hodin zaznamenat první vplutí a poslední vyplutí.


PŘÍLOHA XI

KÓDY LOVNÝCH ZAŘÍZENÍ A RYBOLOVNÝCH OPERACÍ

Druh lovného zařízení

Sloupec 1

Kód

Sloupec 2

Velikost/počet (v metrech)

(nepovinné)

Sloupec 3

Počet ponorů za každý den

(povinné)

Vlečné sítě s rozpěrnými deskami

OTB

Model vlečné sítě (specifikujte model nebo obvod otevření)

Počet ponorů zařízení

Vlečné sítě na humry

TBN

Vlečné sítě na garnáty

TBS

Vlečné sítě pro lov při dně (blíže neurčeno)

TB

Vlečná síť vlečená pomocí výložníku na boku lodi

TBB

Délka výložníku x počet výložníků

Počet ponorů zařízení

Zdvojené vlečné sítě s rozpěrnými deskami

OTT

Model vlečné sítě (specifikujte model nebo obvod otevření) x počet vlečných sítí

Počet ponorů zařízení

Párová vlečná síť pro lov při dně

PTB

Model vlečné sítě (specifikujte model nebo obvod otevření)

Pelagická vlečná síť s rozpěrnými deskami

OTM

Model vlečné sítě

Pelagická párová vlečná síť

PTM

Model vlečné sítě

NEVODY

Dánské upevněné nevody

SDN

Celková délka zátahových šňůr

Počet ponorů zařízení

Skotské nevody

SSC

Skotské párové nevody

SPR

Zátahové sítě (blíže neurčeno)

SX

Lodní nebo plavidlové nevody

SV

KRUHOVÉ ZÁTAHOVÉ SÍTĚ

Košelkový nevod

PS

Délka, výška

Počet ponorů zařízení

Košelkový nevod ovládaný z jednoho plavidla

PS1

Délka, výška

Košelkový nevod ovládaný ze dvou plavidel

PS2

 

Bez uzavíracích šňůr (lampara)

LA

 

DRAPÁKY

Drapák

DRB

Šířka x počet drapáků

Počet ponorů zařízení

TENATOVÉ SÍTĚ

Tenatové sítě (blíže neurčeno)

GN

Délka, výška

Počet ponorů sítí za den

Tenatové sítě ukotvené (souprava)

GNS

Tenatové sítě (unášené)

GND

Tenatové sítě (kruhové)

GNC

Tenatové sítě kombinované s třístěnnými tenatovými sítěmi

GTN

Třístěnné tenatové sítě

GTR

VĚZENCE

Vrše

FPO

Počet ponořených vršů každý den

 

Vězence (blíže neurčeno)

FIX

Blíže neurčeno

 

HÁČKY A ŠŇŮRY

Ruční šňůry a udice s prutem (ručně ovládané)

LHP

Celkový počet háčků/šňůr nasazených za den

Ruční šňůry a udice s prutem (mechanizované)

LHM

Nástražné dlouhé lovné šňůry

LLS

Počet háčků a šňůr ponořených každý den

Unášené dlouhé lovné šňůry

LLD

Dlouhé lovné šňůry (blíže neurčeno)

LL

Vlečné šňůry

LTL

 

 

Háčky a šňůry (blíže neurčeno)

LX

 

 

ODLOVNÁ MECHANIZOVANÁ ZAŘÍZENÍ

Mechanizované drapáky

HMD

 

 

 

 

 

 

Různá lovná zařízení

MIS

 

 

Lovné zařízení pro rekreační rybolov

RG

 

 

Neznámá nebo blíže neurčená lovná zařízení

NK

 

 


PŘÍLOHA XII

ELEKTRONICKÉ ZAZNAMENÁVÁNÍ ÚDAJŮ A FORMÁT ELEKTRONICKÉ VÝMĚNY ÚDAJŮ (VERZE 3.0)

1.

Definice souborů znaků použitých pro ERS by měla být: západní soubor znaků (UTF-8).

2.

Všechny tříznakové kódy jsou prvky XML, všechny dvouznakové kódy jsou atributy XML.

3.

Ukázky souborů XML, jakož i nejnovější referenční definice XSD a znění tabulky výše uvedené přílohy budou zveřejněny na internetových stránkách Komise věnovaných rybolovu.

4.

Všechny hmotnosti v tabulce jsou vyjádřeny v kilogramech a v případě potřeby s přesností na dvě desetinná místa.

Tabulkový přehled operací

č.

Název prvku nebo atributu

Kód

Popis a obsah

Povinné (C)/Povinné, pokud (CIF) (2)

Nepovinné (O) (3)

1

PRVEK OPS

OPS

Prvek operace: jedná se o soubor nejvyšší úrovně zahrnující všechna hlášení zaslaná internetovým službám. Prvek OPS musí obsahovat jeden z dílčích prvků DAT, RET, DEL, COR, QUE, RSP

 

2

Země určení

AD

Místo určení zprávy (kód země ISO alfa-3)

C

3

Vysílající země

FR

Země vysílající údaje (kód země ISO alfa-3)

C

4

Číslo hlášení

ON

Jedinečné identifikační číslo (AAARRRRMMDD999999) vytvořené odesílatelem

C

5

Datum hlášení

OD

Datum předání zprávy (RRRR-MM-DD v koordinovaném světovém čase (UTC))

C

6

Čas hlášení

OT

Čas zaslání zprávy (HH:MM v UTC)

C

7

Zkušební vlajka

TS

Volný text

O

8

Hlášení údajů

DAT

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech DAT)

CIF

9

Potvrzení zprávy

RET

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RET)

CIF

10

Hlášení o vymazání

DEL

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech DEL)

CIF

11

Hlášení o opravě

COR

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech COR)

CIF

12

Hlášení o dotazu

QUE

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech QUE)

CIF

13

Hlášení o odpovědi

RSP

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RSP)

CIF

14

 

 

 

 

15

Hlášení údajů

DAT

Hlášení údajů, kterým se jinému členskému státu sdělují údaje z lodního deníku či údaje z prodejního dokladu.

 

16

Zpráva ERS

ERS

Zahrnuje všechny příslušné údaje ERS, tj. celou zprávu

C

17

Druh zprávy

TM

Druh zprávy (aktuální (CU) nebo opožděná (DE))

C

18

 

 

 

 

19

Hlášení o vymazání

DEL

Hlášení o vymazání, jehož účelem je požádat přijímající členský stát o vymazání dříve zaslaných údajů.

 

20

Číslo záznamu

RN

Číslo záznamu, které má být vymazáno (AAARRRRMMDD999999)

C

21

Důvod odmítnutí

RE

Volný text nebo seznam kódů s vysvětlením odmítnutí

O

22

 

 

 

 

23

Hlášení o opravě

COR

Hlášení o opravě, jehož účelem je požádat jiný členský stát o opravu dříve zaslaných údajů.

 

24

Číslo původní zprávy

RN

Číslo záznamu, který má být opraven (formát AAARRRRMMDD999999)

C

25

Důvod opravy

RE

Volný text nebo seznam kódů (4)

O

26

Nové opravené údaje

ERS

Zahrnuje všechny příslušné údaje ERS, tj. celou zprávu

C

27

 

 

 

 

28

Hlášení o potvrzení

RET

Hlášení o potvrzení jako odpověď na hlášení DAT, DEL či COR.

 

29

Číslo zaslané zprávy

ON

Potvrzované číslo hlášení (AAARRRRMMDD999999)

C

30

Status odpovědi

RS

Označuje status obdržené zprávy/hlášení (4)

C

31

Důvod odmítnutí

RE

Volný text nebo seznam kódů (4) s vysvětlením odmítnutí

O

32

 

 

 

 

33

Hlášení o dotazu

QUE

Hlášení o dotazu, kterým se od jiného členského státu vyžadují informace z lodního deníku rybolovu.

 

34

Příkazy, které je třeba provést

CD

Získat údaje LOG (celých 12 měsíců, ledaže specifikováno SD a ED do maximálně 12 měsíců). Musí být vždy obsaženy současné a poslední dostupné údaje.

C

35

Typ identifikace plavidla

ID

Je třeba uvést alespoň jeden z těchto údajů: RC/IR/XR/NA

C

36

Hodnota identifikace plavidla

IV

Pokud je uvedena, musí být v souladu s formátováním uvedeným u typu identifikace plavidla

C

37

Datum zahájení

SD

Datum zahájení požadovaného období (nejstarší datum dotazu), jedná-li se o dotaz (RRRR-MM-DD)

O

38

Datum ukončení

ED

Datum ukončení požadovaného období (poslední datum dotazu), jedná-li se o dotaz (RRRR-MM-DD)

O

39

 

 

 

 

40

Hlášení o odpovědi

RSP

Hlášení o odpovědi, kterým se odpovídá na hlášení QUE.

 

41

Zpráva ERS

ERS

Zahrnuje všechny příslušné údaje ERS, závislé na použitém typu identifikace plavidla v dotazu, tj. celou zprávu

O

42

Status odpovědi

RS

Označuje status obdržené zprávy/hlášení (4)

C

43

Číslo hlášení

ON

Číslo hlášení (AAARRRRMMDD999999) dotazu, k němuž se vztahuje tato odpověď

C

44

Důvod odmítnutí

RE

U záporné odpovědi se uvede důvod, proč nebyly údaje zprostředkovány. Volný text nebo seznam kódů (4) s vysvětlením odmítnutí

O

45

Části odpovědí

RP

Odpovědi s odlišnými definicemi schématu

C

46

 

 

 

 


Tabulkový přehled informací z lodního deníku rybolovu, z prodejního dokladu a přepravního dokladu

č.

Název prvku nebo atributu

Kód

Popis a obsah

Povinné (C)/Povinné, pokud (CIF) (2)

Nepovinné (O) (3)

47

Zpráva ERS

ERS

Označení se zprávou ERS. Zpráva ERS obsahuje prohlášení LOG, SAL nebo TRN.

 

48

Číslo zprávy (záznamu)

RN

Pořadové číslo zprávy (formát AAARRRRMMDD999999)

C

49

Datum zprávy (záznamu)

RD

Datum předání zprávy (RRRR-MM-DD v koordinovaném světovém čase (UTC))

C

50

Čas zprávy (záznamu)

RT

Čas předání zprávy (HH:MM:SS v UTC)

C

51

 

 

 

 

52

Prohlášení o lodním deníku rybolovu

LOG

Prohlášení o lodním deníku rybolovu obsahuje jedno nebo více těchto prohlášení: DEP, FAR, RLC, TRA, COE, COX, CRO, TRZ, INS, DIS, PNO, EOF, RTP, LAN, PNT.

 

53

Číslo v rejstříku loďstva Evropské unie (číslo CFR)

IR

S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo

C

54

IRCS

RC

Mezinárodní rádiová volací značka

C

55

Vnější identifikace plavidla

XR

Registrační číslo a písmena plavidla vyznačené na boku (trupu)

CIF FAR, PNO

56

Název plavidla

NA

Název plavidla

CIF FAR, PNO a podle pravidel pro odlov tuňáka obecného

57

Jméno velitele

MA

Jméno velitele (informaci o jakékoli změně během plavby je třeba zaslat v dalším předání LOG)

C

58

Adresa velitele

MD

Adresa velitele (informaci o jakékoli změně během plavby je třeba zaslat v dalším předání LOG)

C

59

Země registrace

FS

Stát vlajky, v němž je plavidlo registrováno. Kód země ISO-alfa 3.

C

60

Číslo plavidla v rejstříku ICCAT

IN

Číslo plavidla v rejstříku ICCAT

CIF podle pravidel pro odlov tuňáka obecného

61

Číslo IMO plavidla

IM

Číslo IMO podle pravidel pro odlov tuňáka obecného

CIF podle pravidel pro odlov tuňáka obecného a pokud jsou k dispozici

62

 

 

 

 

63

Prohlášení o vyplutí

DEP

Prohlášení o vyplutí z přístavu. Požadováno po každém vyplutí z přístavu, je třeba zaslat v dalším hlášení.

 

64

Datum

DA

Datum vyplutí (RRRR-MM-DD v UTC)

C

65

Čas

TI

Čas vyplutí (HH:MM v UTC). Pro režimy intenzity rybolovu se vyžaduje úplný čas. Pokud se požaduje jen hodina, zaokrouhlují se minuty na půlhodiny.

C

66

Název přístavu

PO

Kód přístavu (kód země ISO alfa-2 + třípísmenný kód přístavu). Seznam kódů přístavů (CCPPP) (4)

C

67

Předpokládaná činnost

AA

Seznam kódů (4)

O

68

Lovné zařízení na palubě

GEA

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GEA)

C

69

Dílčí prohlášení o úlovcích na palubě (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE)

SPE

(viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

CIF – pokud jsou na palubě plavidla úlovky

70

 

 

 

 

71

Prohlášení o zprávě rybolovné činnosti

FAR

Požadováno do půlnoci každý den strávený na moři nebo v reakci na žádost státu vlajky.

 

72

Značka pro poslední zprávu

LR

Značka, která udává, že jde o poslední zprávu FAR, která bude odeslána (LR=1). FAR musí být zaslána za každý den, který plavidlo stráví na moři. Po zaslání FAR spolu s LR = 1 před vplutím do přístavu již nelze zaslat další FAR.

CIF – pokud jde o poslední záznam

73

Značka pro inspekci

IS

Značka, která udává, že zpráva o rybolovné činnosti byla obdržena bezprostředně před inspekcí provedenou na palubě plavidla (IS=1). Objevuje se v případě, že inspektor žádá námořníka o aktualizaci lodního deníku rybolovu před jeho ověřením.

CIF – pokud se uskutečňuje inspekce

74

Datum

DA

Datum, za které se hlásí rybolovné činnosti v době, kdy je plavidlo na moři (RRRR-MM-DD v UTC)

C

75

Čas

TI

Čas začátku rybolovné činnosti (HH:MM v UTC)

O

76

Partnerské plavidlo (partnerská plavidla) provádějící rybolov v páru

PFP

Uvádí se, pokud se rybolovné operace v páru účastní další plavidlo/a. Vyžaduje se k účinnému sledování rybolovu v páru. Může se účastnit více než jedno partnerské plavidlo. Každý účastnící se partner předloží prohlášení FAR, ve kterém uvede všechny ostatní partnery. Pokud se rybolov v páru uskutečňuje bez přemístění úlovků, plavidlo, které bere veškerý úlovek, ohlásí SPE a druhé plavidlo vyplní jen RAS. Pokud dojde k přemístění úlovků, musí se navíc předložit prohlášení RLC. (Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech PFP).

CIF – pokud existuje partnerské plavidlo provádějící rybolov v páru a nikoli podle pravidel pro odlov tuňáka obecného

77

Dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Uvádí se, pokud nebyly odloveny žádné úlovky (pro účely intenzity rybolovu) (4).

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS).

CIF – pokud není k dispozici údaj SPE (a v rámci režimů intenzity rybolovu)

78

Dílčí prohlášení o poloze

POS

Poloha v poledne, pokud nebyly odloveny žádné úlovky.

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

CIF podle pravidel pro odlov tuňáka obecného

79

Dílčí prohlášení o lovných zařízeních

GEA

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GEA).

Nejvýše jeden GEA na FAR.

CIF – pokud se uskuteční

80

Dílčí prohlášení o ztrátě lovných zařízení

GLS

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GLS)

CIF – pokud je požadováno předpisy (3)

81

Dílčí prohlášení o úlovcích (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE)

SPE

Úlovky při této rybolovné činnosti na palubě tohoto plavidla.

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE).

V případě společné rybolovné operace podle pravidel pro odlov tuňáka obecného vyplňte namísto předchozího celkový a přidělený počet SPE podle CVT, CVO a JCI.

CIF – pokud nejsou uloveny žádné ryby a neplatí, pokud společná rybolovná operace probíhá podle pravidel pro odlov tuňáka obecného

82

Dílčí prohlášení o plavidle provádějícím odlov, které přemísťuje ryby

CVT

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech CVT). V případě společné rybolovné operace podle pravidel pro odlov tuňáka obecného musí údaje o „plavidle provádějícím odlov, které přemísťuje ryby“, nahlásit každé plavidlo účastnící se společné rybolovné operace.

CIF – pokud společná rybolovná operace probíhá podle pravidel pro odlov tuňáka obecného

83

Dílčí prohlášení o jiném (jiných) plavidle(ch) provádějícím (provádějících) odlov

CVO

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech CVO). V případě společné rybolovné operace podle pravidel pro odlov tuňáka obecného musí údaje o „dalším plavidle provádějícím odlov, které je zapojené do společné rybolovné operace“, nahlásit každé plavidlo účastnící se společné rybolovné operace.

CIF – pokud společná rybolovná operace probíhá podle pravidel pro odlov tuňáka obecného

84

Dílčí prohlášení o úlovku

JCI

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech JCI). V případě společné rybolovné operace podle pravidel pro odlov tuňáka obecného musí údaje o celkovém úlovku společné rybolovné operace nahlásit každé plavidlo účastnící se společné rybolovné operace.

CIF – pokud společná rybolovná operace probíhá podle pravidel pro odlov tuňáka obecného

85

Číslo společné rybolovné operace v rejstříku ICCAT

JF

Číslo společné rybolovné operace v rejstříku ICCAT, volitelně podle pravidel pro odlov tuňáka obecného

O

86

 

 

 

 

87

Prohlášení o přemístění

RLC

Používá se, pokud jsou úlovky (všechny nebo jejich část) přemístěny ze sdíleného rybolovného zařízení na plavidlo nebo z podpalubí plavidla nebo z jeho rybolovného zařízení do sítě na uchovávání živých úlovků, kontejneru nebo klece (mimo plavidlo), v nichž se živé úlovky uchovávají až do vykládky

 

88

Datum

DA

Datum přemístění úlovků v době, kdy je plavidlo na moři (RRRR-MM-DD v UTC)

C

89

Čas

TI

Čas přemístění (HH:MM v UTC)

CIF podle pravidel pro odlov tuňáka obecného

90

Přijímající plavidlo

REC

Identifikace přijímajícího plavidla.

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech REC).

Pro přemístění podle pravidel pro odlov tuňáka obecného namísto předchozího vyplnit BTI.

CIF – pokud dojde k přemístění a nikoli podle pravidel pro odlov tuňáka obecného

91

Předávající plavidlo/a

DON

Identifikace předávajícího plavidla (plavidel).

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech DON).

Pro přemístění podle pravidel pro odlov tuňáka obecného namísto předchozího vyplnit BTI.

CIF – pokud dojde k přemístění a nikoli podle pravidel pro odlov tuňáka obecného

91

Přemístěno do

RT

Třípísmenný kód pro místo určení přemístění (4)

CIF – pokud se vyžaduje, zejména podle pravidel pro odlov tuňáka obecného

92

Dílčí prohlášení o poloze

POS

Místo přemístění.

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS).

C

93

Dílčí prohlášení o úlovcích (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE)

SPE

Množství přemístěných ryb.

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE).

Podle pravidel pro odlov tuňáka obecného namísto předchozího vyplnit BTI.

CIF – pokud dojde k přemístění a nikoli podle pravidel pro odlov tuňáka obecného

94

Dílčí prohlášení o přemístění tuňáka obecného

BTI

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech BTI).

Podle pravidel pro odlov tuňáka obecného namísto DON, REC a SPE vyplnit BTI.

CIF podle pravidel pro odlov tuňáka obecného

95

 

 

 

 

96

Prohlášení o překládce

TRA

Pro každou překládku úlovků je požadováno prohlášení předávajícího i příjemce.

 

97

Datum

DA

Začátek TRA (RRRR-MM-DD v UTC)

C

98

Čas

TI

Začátek TRA (HH:MM v UTC)

O

99

Dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Zeměpisná oblast, v níž se uskutečnila překládka (4).

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS).

CIF – pokud se uskutečnila na moři

100

Název přístavu

PO

Kód přístavu (kód země ISO alfa-2 + třípísmenný kód přístavu). Seznam kódů přístavů (CCPPP) (4)

CIF – pokud se uskutečnila v přístavu

101

Číslo přijímajícího plavidla (přijímajících plavidel) v CFR

IR

S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi registrace v EU a X je písmeno nebo číslo

CIF – pokud jde o rybářské plavidlo Evropské unie

102

Překládka: přijímající plavidlo

TT

Mezinárodní rádiová volací značka přijímajícího plavidla

C

103

Překládka: stát vlajky přijímajícího plavidla

TC

Stát vlajky plavidla přijímajícího překládku (kód země ISO alfa-3 )

C

104

Číslo předávajícího plavidla (předávajících plavidel) v CFR

RF

S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo

CIF – pokud jde o rybářské plavidlo Evropské unie

105

Překládka: (předávající) plavidlo

TF

Mezinárodní rádiová volací značka předávajícího plavidla

C

106

Překládka: stát vlajky předávajícího plavidla

FC

Stát vlajky předávajícího plavidla (kód země ISO alfa-3)

C

107

Dílčí prohlášení o poloze

POS

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS).

CIF – pokud je požadováno (3)

(vody NEAFC, NAFO nebo rybolov pravidla pro odlov tuňáka obecného)

108

Přeložené úlovky (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE)

SPE

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE).

C

109

 

 

 

 

110

COE: prohlášení o vplutí do oblasti intenzity rybolovu

COE

Prohlášení o vplutí do oblasti intenzity rybolovu. Pokud rybolov v oblasti podléhá režimu intenzity rybolovu.

CIF – pokud je požadováno

111

Datum

DA

Datum vplutí (RRRR-MM-DD v UTC)

C

112

Čas

TI

Čas vplutí (HH:MM v UTC)

C

113

Cílové druhy

TS

Druhy, na které se rybolov v oblasti zaměří (4)

CIF – pokud se rybolovné činnosti provádějí v režimu intenzity a nedochází ke křižování

114

Dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Zeměpisná poloha plavidla (4).

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS).

CIF – pokud se rybolovné činnosti provádějí v režimu intenzity a nedochází ke křižování

115

Dílčí prohlášení o poloze

POS

Poloha vplutí (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

C

116

Dílčí prohlášení o úlovcích na palubě (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE)

SPE

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE).

O

117

 

 

 

 

118

Prohlášení o vyplutí z oblasti intenzity rybolovu

COX

Prohlášení o vyplutí z oblasti intenzity rybolovu. Pokud rybolov v oblasti podléhá režimu intenzity rybolovu.

CIF – pokud je požadováno

119

Datum

DA

Datum vyplutí (RRRR-MM-DD v UTC)

C

120

Čas

TI

Čas vyplutí (HH:MM v UTC)

C

121

Cílové druhy

TS

Druhy, na které se rybolov v oblasti zaměří (4)

CIF – pokud se rybolovné činnosti provádějí v režimu intenzity a nedochází ke křižování

122

Dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Zeměpisná poloha plavidla (4).

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS).

CIF – pokud se rybolovné činnosti provádějí v režimu intenzity a nedochází ke křižování

123

Dílčí prohlášení o poloze

POS

Poloha vyplutí (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

C

124

Dílčí prohlášení o úlovcích

SPE

Úlovky odlovené v oblasti (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE).

O

125

 

 

 

 

126

Prohlášení o křižování oblasti intenzity rybolovu

CRO

Prohlášení o křižování oblasti intenzity rybolovu (žádná rybolovná operace). Pokud křižování oblasti podléhá režimu intenzity rybolovu.

CIF – pokud je požadováno

127

Prohlášení o vplutí do oblasti

COE

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech COE).

Je třeba uvést pouze DA TI POS.

CIF

128

Prohlášení o vyplutí z oblasti

COX

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech COX).

Je třeba uvést pouze DA TI POS.

CIF

129

 

 

 

 

130

Prohlášení o intenzitě rybolovu napříč oblastmi

TRZ

Označení pro rybolov napříč oblastmi, pokud rybolov podléhá režimu intenzity rybolovu.

CIF – pokud je požadováno

131

Prohlášení o vplutí

COE

První vplutí (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech COE)

C

132

Prohlášení o vyplutí

COX

Poslední vyplutí (viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech COX)

C

133

 

 

 

 

134

INS: prohlášení o inspekci

INS

Označení pro začátek dílčího prohlášení o inspekci. Poskytnou orgány, nikoli velitel.

O

135

Země inspekce

IC

Kód ISO alfa-3 pobřežního státu, kde probíhá inspekce

C

136

Určený inspektor

IA

Textové pole se jménem inspektora nebo případně čtyřmístné číslo identifikující jejich inspektora

O

137

Země inspektora

SC

Kód ISO alfa-3 země inspektora.

O

138

Datum

DA

Datum inspekce (RRRR-MM-DD)

C

139

Čas

TI

Čas inspekce (HH:MM v UTC)

C

140

Název přístavu

PO

Kód přístavu (kód země ISO alfa-2 + třípísmenný kód přístavu). Seznam kódů přístavů (CCPPP) (4)

CIF – pokud není prohlášení o poloze

141

Dílčí prohlášení o poloze

POS

Místo inspekce

(viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

CIF – pokud není kód přístavu

142

 

 

 

 

143

Prohlášení o výmětech

DIS

Označení obsahující údaje o vyřazených rybách

CIF – pokud je požadováno (3)

144

Datum

DA

Datum výmětu (RRRR-MM-DD)

C

145

Čas

TI

Čas výmětu (HH:MM v UTC)

C

146

Dílčí prohlášení o poloze

POS

Poloha v době výmětu

(viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

CIF – pokud je požadováno

147

Dílčí prohlášení o vyřazených rybách

SPE

Vyřazené ryby

(viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

C

148

 

 

 

 

149

Prohlášení o předběžném oznámení návratu

PNO

Označení obsahující prohlášení o předběžném oznámení. Má se předat před návratem do přístavu nebo v případě, že to vyžadují předpisy Společenství.

CIF – pokud je požadováno (1)  (2)

150

Předpokládané datum připlutí do přístavu

PD

Zamýšlené datum připlutí/křižování (RRRR-MM-DD)

C

151

Předpokládaný čas připlutí do přístavu

PT

Zamýšlený čas připlutí/křižování (HH:MM v UTC)

C

152

Název přístavu

PO

Kód přístavu (kód země ISO alfa-2 + třípísmenný kód přístavu). Seznam kódů přístavů (CCPPP) (4)

C

153

Dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Rybolovná oblast, která se má použít pro účely předběžného oznámení tresky. Seznam kódů pro oblasti rybolovu a oblasti intenzity rybolovu / chráněné oblasti (4).

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS).

CIF – pokud v Baltském moři

154

Předpokládané datum vykládky

DA

Zamýšlené datum vykládky (RRRR-MM-DD) v Baltském moři pro oblast odplutí

O

155

Předpokládaný čas vykládky

TI

Zamýšlený čas vykládky (HH:MM v UTC) v Baltském moři pro oblast odplutí

O

156

Dílčí prohlášení o úlovcích na palubě (dílčí prohlášení o seznamu druhů SPE)

SPE

Úlovky na palubě (pokud jsou pelagické, je třeba uvést oblast ICES).

(viz podrobnosti v dílčím prohlášení o SPE)

CIF – pokud úlovky na palubě

157

Dílčí prohlášení o poloze

POS

Místo vplutí do / vyplutí z mořské oblasti / oblasti rybolovu

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS).

CIF

158

Účel výzvy

PC

LAN pro vykládku, TRA pro překládku, ACS pro přístup k servisu, OTH pro ostatní

C

159

Datum začátku rybářského výjezdu

DS

Datum začátku výjezdu (RRRR-MM-DD v UTC)

C

160

 

 

 

 

161

Prohlášení o předběžném oznámení přemístění

PNT

Označení obsahující prohlášení o předběžném oznámení přemístění. Použije se podle pravidel pro odlov tuňáka obecného.

CIF podle pravidel pro odlov tuňáka obecného

162

Odhadované datum

DA

Odhadované datum přemísťování do klecí (RRRR-MM-DD)

C

163

Odhadovaný čas

TI

Odhadovaný čas přemísťování do klecí (HH:MM v UTC)

C

164

Dílčí prohlášení o odhadovaném množství

SPE

Odhadované množství tuňáka obecného, které má být přemístěno, s upřesněním množství živých ryb a ryb na palubě.

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE).

C

165

Dílčí prohlášení o poloze

POS

Místo, kde dojde k přemístění.

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS).

C

166

Název vlečného člunu

NA

Název vlečného člunu či plavidla

C

167

Číslo vlečného člunu v rejstříku ICCAT

IN

Číslo vlečného člunu v rejstříku plavidel ICCAT

C

168

Počet vlečených klecí

CT

Počet klecí vlečených vlečným člunem

C

169

 

 

 

 

170

Prohlášení o ukončení rybolovu

EOF

Označení pro ukončení rybolovných operací před návratem do přístavu. Má se předat ihned po poslední rybolovné operaci a před návratem do přístavu.

 

171

Datum

DA

Datum ukončení rybolovu (RRRR-MM-DD v UTC)

C

172

Čas

TI

Čas ukončení rybolovu (HH:MM v UTC)

C

173

 

 

 

 

174

Prohlášení o návratu do přístavu

RTP

Označení pro návrat do přístavu. Má se předat při vplutí do přístavu po jakémkoli prohlášení PNO.

 

175

Datum

DA

Datum návratu (RRRR-MM-DD v UTC)

C

176

Čas

TI

Čas návratu (HH:MM v UTC)

C

177

Název přístavu

PO

Kód přístavu (kód země ISO alfa-2 + třípísmenný kód přístavu). Seznam kódů přístavů (CCPPP) (4)

C

178

Důvod návratu

RE

Důvod návratu do přístavu (4)

CIF

179

Lovné zařízení na palubě

GEA

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GEA).

O

180

 

 

 

 

181

Prohlášení o vykládce

LAN

Označení s podrobnostmi o vykládce. Má se předat po vykládce úlovků. LAN lze použít místo prohlášení o přepravě.

 

182

Datum

DA

(RRRR-MM-DD v UTC) – datum ukončení vykládky

C

183

Čas

TI

Čas vykládky. Formát HH:MM v UTC

O

184

Odesílatel

TS

Třípísmenný kód (MAS: velitel, REP: jeho zástupce, AGE: agent)

C

185

Název přístavu

PO

Kód přístavu (kód země ISO alfa-2 + třípísmenný kód přístavu). Seznam kódů přístavů (CCPPP) (4)

C

186

Dílčí prohlášení o vyložených úlovcích (seznamu SPE s dílčími prohlášeními PRO)

SPE

Druhy, oblasti rybolovu, vyložené hmotnosti, související zařízení a úprava

(viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

C

187

Prohlášení o přepravě

TRN

LAN lze použít místo prohlášení o přepravě. Zahrnutím TRN může být přepravce osvobozen od povinnosti vyplnit samostatný TRN. V tom případě by SPE přepravy nemuselo být vyplněno, jelikož by to bylo přebytečné vzhledem k dílčímu prohlášení o vyloženém úlovku.

O

188

 

 

 

 

189

Dílčí prohlášení o poloze

POS

Dílčí prohlášení obsahující souřadnice zeměpisné polohy

 

190

Zeměpisná šířka (v desetinném vyjádření)

LT

Zeměpisná šířka vyjádřená v souladu s formátem WGS84 používaném u VMS

C

191

Zeměpisná délka (v desetinném vyjádření)

LG

Zeměpisná délka vyjádřená v souladu s formátem WGS84 používaném u VMS

C

192

 

 

 

 

193

GEA: dílčí prohlášení o nasazení lovných zařízení

GEA

Dílčí prohlášení obsahující údaje o nasazení lovných zařízení

 

194

Druh lovného zařízení

GE

Kód lovného zařízení podle „Mezinárodní normalizované statistické klasifikace lovného zařízení“ FAO (4)

C

195

Velikost ok

ME

Velikost ok (v milimetrech)

CIF – pokud má lovné zařízení oka, na která se vztahuje požadavek na velikost

196

Rozměry lovného zařízení

GC

Rozměry lovného zařízení podle sloupce 2 přílohy XI. Textová informace

O

197

Rybolovné operace

FO

Počet rybolovných operací

C

198

Doba rybolovu

DU

Trvání rybolovné činnosti v minutách – vymezeno jako doba trvání rybolovu, která se rovná počtu hodin strávených na moři minus čas strávený na cestě k lovištím, mezi nimi a při návratu z nich, při úhybných manévrech, nečinnosti nebo čekání na opravu

C

(sloučeno s řádkou 74: prvek FAR/DU)

199

Dílčí prohlášení o ponoru lovných zařízení

GES

Dílčí prohlášení o ponoru lovných zařízení

(viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GES)

CIF – pokud je požadováno (3) (plavidlo používá pasivní nebo upevněná lovná zařízení)

200

Dílčí prohlášení o vytažení lovných zařízení

GER

Dílčí prohlášení o vytažení lovných zařízení

(viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GER)

CIF – pokud je požadováno (3) (plavidlo používá pasivní nebo upevněná lovná zařízení)

201

Dílčí prohlášení o nasazení tenatových sítí

GIL

Dílčí prohlášení o nasazení tenatových sítí

(viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech GIL)

CIF – pokud má plavidlo povolení pro oblasti ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk a XII

202

Hloubky výlovu

FD

Vzdálenost mezi vodní hladinou a nejnižší částí lovného zařízení (v metrech). Vztahuje se na plavidla používající vlečné sítě, dlouhé lovné šňůry a kotvené sítě

CIF – pokud jde o hlubinný rybolov a v norských vodách

203

Průměrný počet háčků použitých u dlouhých lovných šňůr

NH

Průměrný počet háčků na dlouhých lovných šňůrách

CIF – pokud jde o hlubinný rybolov a v norských vodách

204

Průměrná délka sítí

GL

Průměrná délka sítí při použití kotvených sítí (v metrech)

CIF – pokud jde o hlubinný rybolov a v norských vodách

205

Průměrná výška sítí

GD

Průměrná výška sítí při použití kotvených sítí (v metrech)

CIF – pokud jde o hlubinný rybolov a v norských vodách

206

Množství lovných zařízení

QG

Celkové množství sítí na palubě – oznamuje se při vyplutí, pokud jsou na palubě tenatové sítě

CIF – pokud jsou na palubě tenatové sítě

207

Celková délka lovných zařízení

TL

Celková délka lovných zařízení na palubě – oznamuje se při vyplutí, pokud jsou na palubě tenatové sítě

CIF – pokud jsou na palubě tenatové sítě

208

 

 

 

 

209

GES: dílčí prohlášení o ponoru lovných zařízení

GES

Dílčí prohlášení obsahující informace o ponoru lovných zařízení

CIF – pokud je požadováno předpisy (3)

210

Datum

DA

Datum ponoru lovných zařízení (RRRR-MM-DD v UTC)

C

211

Čas

TI

Čas ponoru lovných zařízení (HH:MM v UTC)

C

212

Dílčí prohlášení o poloze

POS

Místo ponoru lovných zařízení

(viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

C

213

Identifikátor ponoru lovných zařízení

GS

Datum ukončení ponoru lovných zařízení a pořadové číslo dne (MMDDXX) (pořadové číslo dne začíná číslicí 01 pro první soubor ponoru lovných zařízení). Například druhý soubor ponoru lovných zařízení dne 20. prosince by byl 122002.

O

214

 

 

 

 

215

Dílčí prohlášení o vytažení lovných zařízeních

GER

Dílčí prohlášení obsahující informace o vytažení lovných zařízení

CIF – pokud je požadováno předpisy (3)

216

Datum

DA

Datum vytažení lovných zařízení (RRRR-MM-DD v UTC)

C

217

Čas

TI

Čas vytažení lovných zařízení (HH:MM v UTC)

C

218

Dílčí prohlášení o poloze

POS

Místo vytažení lovných zařízení

(viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

C

219

Identifikátor ponoru lovných zařízení

GS

Datum ukončení ponoru lovných zařízení a pořadové číslo dne (MMDDXX)

O

220

 

 

 

 

221

Dílčí prohlášení o nasazení tenatových sítí

GIL

Dílčí prohlášení o nasazení tenatových sítí

CIF – pokud má plavidlo povolení pro oblasti ICES IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk a XII

222

Nominální délka jedné sítě

NL

Informace, kterou je třeba zaznamenat během každého rybářského výjezdu (v metrech)

C

223

Počet sítí

NN

Počet sítí v loďstvu

C

224

Počet souborů sítí

FL

Počet nasazených souborů sítí

C

225

Dílčí prohlášení o poloze

POS

Poloha každého nasazeného souboru sítí

(viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

C

226

Hloubka každého nasazeného souboru sítí

FD

Hloubka každého nasazeného souboru sítí (vzdálenost mezi vodní hladinou a nejnižší částí lovného zařízení)

C

227

Délka ponoření každého nasazeného souboru sítí

ST

Délka ponoření každého nasazeného souboru sítí (v hodinách)

C

228

Identifikátor ponoru lovných zařízení

GS

Datum ukončení ponoru lovných zařízení a pořadové číslo dne (MMDDXX)

O

229

 

 

 

 

230

Dílčí prohlášení o ztrátě lovných zařízení

GLS

Dílčí prohlášení o ztracených upevněných lovných zařízeních

CIF – pokud je požadováno předpisy (3)

231

Datum ztráty lovných zařízení

DA

Datum ztráty lovných zařízení (RRRR-MM-DD v UTC)

C

232

Čas ztráty lovných zařízení

TI

Čas ztráty lovných zařízení (HH:MM v UTC)

C

233

Počet jednotek

NN

Počet ztracených zařízení

C

234

Dílčí prohlášení POS

POS

Poslední známá poloha lovných zařízení

(viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

C

235

Opatření k vytažení lovných zařízení

MG

Volný text

C

236

 

 

 

 

237

RAS: Dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Příslušná oblast v závislosti na příslušném požadavku na hlášení – mělo by být vyplněno alespoň jedno pole. Seznam kódů bude zveřejněn na internetových stránkách EK, přičemž umístění bude upřesněno.

CIF

238

Oblast FAO

FA

Oblast FAO (např. 27)

CIF – pokud je příslušná oblast FAO

239

Podoblast FAO

SA

Podoblast FAO (např. 3)

CIF – pokud je příslušná oblast FAO

240

Divize FAO

ID

Divize FAO (např. d)

CIF – pokud je příslušná oblast FAO

241

Subdivize FAO

SD

Subdivize FAO (např. 28) (tj. ve spojení s výše uvedeným 27.3.d.28)

CIF – pokud je příslušná oblast FAO

242

Jednotka FAO

UI

Jednotka FAO (např. 1) (tj. ve spojení s výše uvedeným 27.3.d.28)

CIF – pokud je příslušná oblast FAO

243

Hospodářská oblast

EZ

Hospodářská oblast

CIF – pokud je mimo vody EU

244

Statistický obdélník

SR

Statistický obdélník (např. 49E6)

CIF – pokud je příslušná oblast statistický obdélník

245

Oblast intenzity rybolovu

FE

Seznam kódů intenzity rybolovu (4).

CIF – pokud je příslušná oblast oblastí intenzity rybolovu

246

 

 

 

 

247

Dílčí prohlášení o druzích

SPE

Dílčí prohlášení o podrobnostech týkajících se ulovených ryb podle druhů

 

248

Název druhu

SN

Název druhu (FAO kód alfa-3)

C

249

Hmotnost ryb

WT

V závislosti na souvislostech může být tato položka buď:

1.

celkovou hmotností ryb (v kilogramech) v rybolovném období

2.

celkovou hmotností ryb (v kilogramech) na palubě (v úhrnu), nebo

3.

celkovou hmotností vyložených ryb (v kilogramech)

4.

celkovou hmotností vyřazených ryb či ryb použitých jako živá návnada

CIF – pokud se druhy nepočítají; podle pravidel pro odlov tuňáka obecného

250

Počet ryb

NF

Počet ryb (pokud musí být úlovky zaznamenány v počtech ryb, jako u lososů a tuňáků)

CIF – pokud jde o lososy; pravidla pro odlov tuňáka obecného

251

Hmotnost ryb určených k vykládce

WL

Celková hmotnost ryb určených k vykládce nebo překládce (v kilogramech)

CIF – pokud požadováno PNO

252

Počet ryb určených k vykládce

FL

Celkový počet ryb určených k vykládce nebo překládce

CIF – pokud požadováno PNO

253

Množství v sítích

NQ

Odhad množství živých ryb v sítích, tj. nikoli v podpalubí

CIF – pokud se jedná o živého tuňáka obecného

254

Počet ryb v sítích

NB

Odhad počtu živých ryb v sítích, tj. nikoli v podpalubí

CIF – pokud se jedná o živého tuňáka obecného

255

Dílčí prohlášení o třídění velikosti

SIZ

Velikostní složení ryb odlovených při normální minimální velikosti

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SIZ)

CIF – pokud se jedná o malé ryby podle pravidel pro odlov tuňáka obecného

256

Dílčí prohlášení o příslušné oblasti

RAS

Zeměpisná oblast, v níž byla chycena většina úlovků (4).

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech RAS).

C

257

Druh lovného zařízení

GE

Písmenný kód podle „Mezinárodní normalizované statistické klasifikace lovného zařízení“ FAO (4)

CIF – pokud je prohlášení o vykládce pouze pro určité druhy a oblasti úlovku

258

Dílčí prohlášení o zpracování

PRO

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech PRO)

CIF – pokud je prohlášení o vykládce (překládce)

259

Způsoby měření hmotnosti

MM

Způsoby měření hmotnosti: odhad (EST), vážení na palubě (WGH)

CIF podle pravidel pro odlov tuňáka obecného

260

 

 

 

 

261

Dílčí prohlášení o zpracování

PRO

Údaje o zpracování / úpravě u každého vyloženého druhu

 

262

Kategorie čerstvosti ryb

FF

Kategorie čerstvosti ryb (4)

CIF – pokud je požadováno v prodejním dokladu

263

Stav uchování

PS

Písmenný kód pro stav ryb (4)

CIF – pokud je požadováno v prodejním dokladu

264

Úprava ryb

PR

Písmenný kód obchodní úpravy produktů (odráží způsob zpracování ryb) (4)

C

265

Druh balení po zpracování

TY

Třípísmenný kód (4)

CIF – (pokud LAN nebo TRA a ryby nebyly předtím zváženy)

266

Počet jednotek balení

NN

Počet jednotek balení: lepenkových krabic, beden, pytlů, kontejnerů, bloků atd.

CIF – (pokud LAN nebo TRA a ryby nebyly předtím zváženy)

267

Průměrná hmotnost na jednotku balení

AW

Hmotnost produktu (v kg)

CIF – (pokud LAN nebo TRA a ryby nebyly předtím zváženy)

268

Přepočítací koeficient

CF

Číselný faktor, který se používá k přepočítání zpracované hmotnosti ryb na hmotnost živých ryb

CIF – pokud neexistuje regionální přepočítací koeficient nebo koeficient EU pro tyto SPE a kombinaci úpravy

269

 

 

 

 

270

Dílčí prohlášení CVT

CVT

Dílčí prohlášení obsahující údaje o plavidle provádějícím odlov tuňáka obecného v rámci společné rybolovné operace, které přemísťuje ryby do klecí

 

271

Název rybářského plavidla

NA

Název rybářského plavidla

C

272

Číslo ICCAT

IN

Číslo plavidla v rejstříku plavidel ICCAT

C

273

Číslo IMO

IM

Číslo IMO

CIF – pokud je k dispozici

274

Číslo plavidla v rejstříku loďstva Společenství (CFR)

IR

S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo (pouze, pokud jde o plavidlo EU)

CIF – pokud jde o plavidlo EU

275

IRCS plavidla

RC

Mezinárodní rádiová volací značka rybářského plavidla

C

276

Dílčí prohlášení o úlovku podle kvóty

SPE

Množství úlovku v rámci společné rybolovné operace odpočítané od individuální kvóty daného plavidla s ohledem na klíče pro rozdělování v rámci společné rybolovné operace.

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

CIF – pokud se používá v prohlášení FAR

277

 

 

 

 

278

Dílčí prohlášení CVO

CVO

Dílčí prohlášení obsahující podrobnosti o jiném (jiných) plavidle(ch) provádějícím (provádějících) odlov tuňáka obecného v rámci společné rybolovné operace, ale neúčastnícím (neúčastnících) se přemístění ryb. Jedno dílčí prohlášení CVO za další plavidlo provádějící odlov v rámci společné rybolovné operace. Vyplněním CVO plavidlo potvrzuje, že nevzalo na palubu žádný úlovek nebo jej nepřemístilo do klecí.

 

279

Název rybářského plavidla

NA

Název rybářského plavidla

C

280

Číslo ICCAT

IN

Číslo plavidla v rejstříku plavidel ICCAT

C

281

Číslo IMO

IM

Číslo IMO

CIF – pokud je k dispozici

282

Číslo plavidla v rejstříku loďstva Společenství (CFR)

IR

S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo (pouze, pokud jde o plavidlo EU)

CIF – pokud jde o plavidlo EU

283

IRCS plavidla

RC

Mezinárodní rádiová volací značka rybářského plavidla

C

284

Dílčí prohlášení o úlovku podle kvóty

SPE

Množství úlovku v rámci společné rybolovné operace odpočítané od individuální kvóty daného plavidla s ohledem na klíče pro rozdělování v rámci společné rybolovné operace.

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

C

285

 

 

 

 

286

Dílčí prohlášení JCI

JCI

Dílčí prohlášení o úlovku v rámci společné rybolovné operace. Obsahuje informace o úlovku a celkovém množství odloveném v rámci společné rybolovné operace (podle pravidel pro odlov tuňáka obecného).

 

287

Datum úlovku

DA

Datum úlovku

C

288

Čas úlovku

TI

Čas úlovku

C

289

Dílčí prohlášení o poloze úlovku

POS

Místo úlovku

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

C

290

Dílčí prohlášení o celkovém úlovku v rámci společné rybolovné operace

SPE

Celkové množství odloveného tuňáka obecného s upřesněním jeho množství v kleci a na palubě

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

CIF – pokud je úlovek

291

 

 

 

 

292

Dílčí prohlášení BTI

BTI

Dílčí prohlášení o informacích týkajících se přemístění v rámci odlovu tuňáka obecného. Informace o přemísťování a plavidle určeném k provedení přemístění v rámci operace odlovu tuňáka obecného.

 

293

Dílčí prohlášení o plavidle provádějícím odlov, které přemísťuje ryby

CVT

Identifikace plavidla provádějícího odlov, které přemísťuje ryby (v rámci CVT, SPE není třeba vyplňovat)

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech CVT)

C

294

Dílčí prohlášení o poloze přemístění

POS

Poloha přemístění

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech POS)

C

295

Dílčí prohlášení o přemístěném úlovku

SPE

Celkové množství tuňáka obecného přemístěného do klece

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

CIF – pokud je úlovek

296

Název vlečného člunu

NA

Název vlečného člunu či plavidla

C

297

Číslo vlečného člunu v rejstříku ICCAT

IN

Číslo vlečného člunu v rejstříku plavidel ICCAT

C

298

Název cílového chovného hospodářství

FN

Název chovného hospodářství

C

299

Číslo chovného hospodářství v rejstříku ICCAT

FI

Číslo chovného hospodářství v rejstříku ICCAT

C

300

 

 

 

 

301

Dílčí prohlášení o třídění velikosti

SIZ

Velikostní složení ryb odlovených při menší než minimální velikosti

 

302

Množství větší než 6,4 kg

S6

Množství tuňáka obecného větší než 6,4 kg nebo 70 cm a menší než 8 kg nebo 75 cm

CIF

303

Množství větší než 8kg

S8

Množství tuňáka obecného větší než 8 kg nebo 75 cm a menší než 30 kg nebo 115 cm

CIF

304

 

 

 

 

305

Dílčí prohlášení o přijímajícím plavidle

REC

Prvek obsahující prohlášení o dílčích prvcích partnerského plavidla provádějícího rybolov v páru.

 

306

Partnerské plavidlo

PFP

Identifikace partnerského plavidla provádějícího rybolov v páru

C

307

 

 

 

 

308

Dílčí prohlášení o předávajícím plavidle

DON

Prvek obsahující jedno nebo více prohlášení o dílčích prvcích partnerského plavidla provádějícího rybolov v páru. Několik partnerských plavidel provádějících rybolov v páru může udat několik plavidel, která společně předají úlovek v rámci jediné operace přemístění.

 

309

Partnerské plavidlo (partnerská plavidla)

PFP

Jedna nebo více identifikací partnerských plavidel provádějících rybolov v páru

C

310

 

 

 

 

311

Dílčí prohlášení PFP

PFP

Údaj o partnerských plavidlech provádějících rybolov v páru předávaný za plavidlo zapojené (plavidla zapojená) do rybolovných činností v páru s přemístěním nebo bez něj.

 

312

Čísla partnerských plavidel v CFR

IR

S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo

O

313

IRCS partnerského plavidla

RC

Mezinárodní rádiová volací značka partnerského plavidla

C

314

Vnější identifikace partnerského plavidla

XR

Registrační číslo plavidla vyznačené na boku (trupu)

C

315

Stát vlajky partnerského plavidla

FS

Stát vlajky partnerského plavidla (kód země ISO alfa-3)

C

316

Název partnerského plavidla

NA

Název rybářského plavidla

C

317

Jméno velitele partnerského plavidla

MA

Jméno velitele (informaci o jakékoli změně během plavby je třeba zaslat v dalším předání LOG)

C

318

 

 

 

 

319

Prohlášení o prodejním dokladu

SAL

Záznam o prodejním dokladu.

 

320

Číslo v rejstříku loďstva Evropské unie (číslo CFR)

IR

S formátem AAAXXXXXXXXX, kde velká písmena A znamenají zemi první registrace v EU a X je písmeno nebo číslo

C

321

IRCS

RC

Mezinárodní rádiová volací značka

CIF – pokud CFR není aktuální

322

Vnější identifikace plavidla

XR

Číslo registrace vyznačené na boku (trupu) plavidla, ze kterého byly ryby vyloženy

C

323

Země registrace

FS

Kód země plavidla ISO-alfa 3

C

324

Název plavidla

NA

Název plavidla, ze kterého byly ryby vyloženy

C

325

Prohlášení SLI

SLI

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SLI)

CIF – pokud jde o prodej

326

Prohlášení TLI

TLI

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech TLI)

CIF – pokud jde o převzetí

327

Referenční číslo faktury

NR

Referenční číslo faktury stanovené členským státem

CIF – pokud je to možné

328

Datum faktury

ND

Datum faktury (RRRR-MM-DD)

CIF – pokud je to možné

329

Referenční číslo smlouvy o převzetí

CN

Referenční číslo smlouvy o převzetí

CIF – pokud se převzetí uskutečnilo

330

Referenční číslo přepravního dokladu

TR

Referenční číslo přepravního dokladu identifikující přepravní doklad, viz TRN

CIF – případně

331

 

 

 

 

332

Prohlášení o prodeji

SLI

Prohlášení obsahující údaje o prodeji zásilky

 

333

Datum

DA

Datum prodeje (RRRR-MM-DD)

C

334

Země prodeje

SC

Země, kde se prodej uskutečnil (kód země ISO alfa-3)

C

335

Místo prodeje

SL

Seznam kódů přístavů (CCPPP) (4)

C

336

Jméno prodávajícího

NS

Název dražebního střediska, jiného subjektu nebo osoby prodávající ryby

C

337

Jméno odběratele

NB

Název subjektu nebo jméno osoby kupující ryby

C

338

Identifikační číslo odběratele

VN

číslo plátce DPH odběratele (kód země ISO alfa-2 následovaný nejvýše 12 znaky nebo číslicemi) nebo DIČ nebo jiný jedinečný identifikátor

C

339

Referenční číslo kupní smlouvy

CN

Referenční číslo kupní smlouvy

CIF – v případě potřeby

340

Dílčí prohlášení o zdrojovém dokladu

SRC

(Viz podrobnosti o dílčím prohlášení a atributech SRC)

C

341

Dílčí prohlášení o prodané zásilce

CSS

(Viz podrobnosti o dílčím prohlášení a atributech CSS)

C

342

Číslo BCD

BC

Referenční číslo BCD (dokumentace o úlovku tuňáka obecného)

O – podle pravidel pro odlov tuňáka obecného

343

 

 

 

 

344

Dílčí prohlášení o zdroji

SRC

Dílčí prohlášení obsahující údaje o zdrojovém dokladu pro prodanou zásilku. Orgány státu vlajky zpětně vysledují zdrojový doklad na základě lodního deníku rybolovu plavidla a údajů o vykládce.

 

345

Datum vykládky

DL

Datum vykládky (RRRR-MM-DD)

C

346

Země a název přístavu

PO

Země a název přístavu pro místo vykládky. Seznam kódů přístavů (ZZPPP) lze použít k výměně údajů (4)

C

347

 

 

 

 

348

Dílčí prohlášení o prodané zásilce

CSS

Dílčí prohlášení obsahující údaje o prodané položce

 

349

Cena ryb

FP

Cena za kg

C

350

Celková cena

TP

Celková cena za tuto prodanou položku CSS. Udává se, pokud celkovou cenu nelze odvodit od ceny za kg. Čl. 64 odst. 1 písm. l) nařízení o kontrolním režimu.

CIF

351

Měna prodeje

CR

Kódy měn u ceny prodeje (4)

C

352

Kategorie velikosti ryb

SF

Velikost ryb (1–8; jedna velikost nebo kg, g, cm, mm, nebo popřípadě počet ryb na kg). (4)

CIF

353

Určení produktu (účel)

PP

Kódy určení produktu (4)

CIF

354

Stažení

WD

Staženo prostřednictvím organizace producentů (Y – ano, N – ne, T – dočasně)

C

355

Uživatelský kód organizace producentů

OP

Kódy seznamu organizací producentů (4)

O

356

Druhy v zásilce

SPE

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

C

357

 

 

 

 

358

Prohlášení o převzetí

TLI

Prohlášení s údaji o převzetí

 

359

Datum

DA

Datum převzetí (RRRR-MM-DD)

C

360

Země převzetí

SC

Země, kde se převzetí uskutečnilo (kód země ISO alfa-3)

C

361

Místo převzetí

SL

Kód místa, kde se převzetí uskutečnilo, podle systému UN/LOCODE (pokud k převzetí nedojde v přístavu). Pokud k převzetí dojde v přístavu, použije se seznam kódů přístavů ES (4).

C

362

Název organizace, která uskutečnila převzetí

NT

Název organizace, která převzala ryby

C

363

Název skladového zařízení

NF

Název zařízení, kde se produkty skladují

C

364

Adresa skladového zařízení

AF

Adresa zařízení, kde se produkty skladují

C

365

Referenční číslo přepravního dokladu

TR

Referenční číslo přepravního dokladu identifikující přepravní doklad, viz TRN

CIF – případně

366

Dílčí prohlášení o zdroji

SRC

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SRC)

C

367

Dílčí prohlášení o převzetí zásilky

CST

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech CST)

C

368

 

 

 

 

369

Dílčí prohlášení o převzetí zásilky

CST

Dílčí prohlášení obsahující podrobnou položku pro každý převzatý druh

 

370

Kategorie velikosti ryb

SF

Velikost ryb (1–8; jedna velikost nebo kg, g, cm, mm, nebo popřípadě počet ryb na kg). Podle přílohy II nařízení Rady (ES) č. 2406/96.

O

371

Druhy v zásilce

SPE

(Viz podrobnosti o dílčích prvcích a atributech SPE)

C

372

 

 

 

 

373

Dílčí prohlášení o přepravě

TRN

Přepravní doklad lze zaslat elektronicky před tím, než začne přeprava ryb.

 

374

Místo určení zásilky

DC

Kód místa, kam se ryby přepravují, podle systému UN/LOCODE (pokud tím místem není přístav). Pokud tím místem je přístav, použije se seznam kódů přístavů ES (4).

C

375

Registrační číslo vozidla

LP

Číselný nebo alfanumerický kód, který jednoznačně identifikuje vozidlo v databázi země, která ho vydala, a který je uveden na poznávací značce auta

C

376

Vnější identifikační číslo rybářského plavidla

XR

Vnější identifikační číslo rybářského plavidla

C

377

Název rybářského plavidla

NA

Název rybářského plavidla

C

378

Seznam druhů

SPE

Seznam druhů vyskytujících se v zásilce, které odlovilo výše uvedené rybářské plavidlo (obsahuje též informace RAS a PRO). Protože je možno prohlášení o přepravě nahradit prohlášením o vykládce, bezprostředním předcházejícím článkem tohoto dílčího prvku TRN může být LAN místo prvku ERS.

CIF – pokud tento TRN není součástí LAN

379

Místo nakládky

PL

Kód místa, kam se ryby vykládají, podle systému UN/LOCODE (pokud k vykládce nedojde v přístavu). Pokud k vykládce dojde v přístavu, použije se seznam kódů přístavů ES (4).

C

380

Datum nakládky

DL

Datum nakládky přepravovaných ryb (RRRR-MM-DD v UTC)

C

381

Jméno příjemce(ů) zásilky

NC

Název společnosti, která zaslala ryby po přepravě

C

382

Adresa příjemce(ů) zásilky

AC

Adresa společnosti, která zaslala ryby po přepravě

C

383

Referenční číslo přepravního dokladu

TR

Referenční číslo přepravního dokladu, které umožňuje identifikovat tento přepravní doklad. V případě potřeby musí jednoznačně identifikovat přepravní doklad. Toto číslo přidělí členský stát zasílající TRN.

CIF – pokud se použije elektronický přepravní doklad

384

 

 

 

 


(1)  Tato příloha v celém rozsahu nahrazuje přílohu nařízení Komise (ES) č. 1077/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1966/2006 o elektronickém zaznamenávání a hlášení rybolovných činností a o zařízení pro dálkové snímání a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1566/2007 ve znění nařízení (ES) č. 599/2010 (Úř. věst. L 295, 4.11.2008, s. 3)

(2)  Povinné, pokud je to vyžadováno předpisy Evropské unie, mezinárodními nebo dvoustrannými dohodami.

(3)  Pokud se CIF nepoužije, pak je atribut nepovinný.

(4)  Všechny kódy (nebo odpovídající odkazy) jsou uvedeny v seznamech na internetových stránkách Komise věnovaných rybolovu:

1.

Definice souborů znaků použitých pro ERS by měla být: západní soubor znaků (UTF-8).

2.

Všechny tříznakové kódy jsou prvky XML, všechny dvouznakové kódy jsou atributy XML.

3.

Ukázky souborů XML, jakož i nejnovější referenční definice XSD a znění tabulky výše uvedené přílohy budou zveřejněny na internetových stránkách Komise věnovaných rybolovu.

4.

Všechny hmotnosti v tabulce jsou vyjádřeny v kilogramech a v případě potřeby s přesností na dvě desetinná místa.


PŘÍLOHA XIII

PŘEPOČÍTACÍ KOEFICIENTY EVROPSKÉ UNIE PRO ČERSTVÉ RYBY

Druh: Tuňák křídlatý

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,11


Druh: Pilonoši rodu Beryx

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Druh: Sardel obecná

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00


Druh: Ďasovití (čeleď)

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00


Druh: Ledařka makrelovitá

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Druh: Stříbrnice atlantská

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Druh: Tuňák velkooký

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,10

GUH

1,29


Druh: Mník modrý

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17


Druh: Pakambala východoatlantská

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00

GUT

1,09


Druh: Tkaničnice tmavá

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,24

HEA

1,40


Druh: Marlín modrý

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00


Druh: Huňáček severní

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00


Druh: Treska obecná

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

HEA

1,38

FIL

2,60

FIS

2,60


Druh: Limanda obecná

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,39


Druh: Ostroun obecný

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUT

1,35

GUS

2,52


Druh: Platýs bradavičnatý

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00

GUT

1,08

GUS

1,39


Druh: Mníkovec velkooký

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40


Druh: Platýs černý

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08


Druh: Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46


Druh: Platýs obecný

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00


Druh: Sleď obecný

Clupea harengus

HER

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,19


Druh: Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,40


Druh: Mníkovec bělavý

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00


Druh: Kranasi

Trachurus spp

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08


Druh: Krunýřovka krilová

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00


Druh: Platýs červený

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05


Druh: Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06

FIL

2,50


Druh: Ledařka kerguelenská

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00


Druh: Mník mořský

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,32

FIL

2,64


Druh: Makrela obecná

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,09


Druh: Humr severský

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00


Druh: Ledovka hrbočelá

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00


Druh: Treska Esmarkova

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00


Druh: Ledovka Rossova

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00


Druh: Červenice atlantská

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00


Druh: Krabi rodu Chionoecetes

Chionoecetes spp

PCR

WHL

1,00


Druh: Garnely rodu Penaeus

Penaeus spp

PEN

WHL

1,00


Druh: Platýs evropský

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07

GUH

1,39

FIL

2,40


Druh: Treska tmavá

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19


Druh: Treska sajda

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17


Druh: Kreveta severní

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00


Druh: Okouníci rodu Sebastes

Sebastes spp

RED

WHL

1,00

GUT

1,19


Druh: Hlavoun severní

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00


Druh: Hlavoun tuponosý

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92

GHT

3,20


Druh: Smačci rodu Ammodytes

Ammodytes spp

SAN

WHL

1,00


Druh: Růžicha šedá

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11


Druh: Bezkýlovec trnitý

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00


Druh: Bezkýlovec šípohlavý

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00


Druh: Ledařka temná

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00


Druh: Jazyk obecný

Solea solea

SOL

WHL

1,00

GUT

1,04


Druh: Šprot obecný

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00


Druh: Kalmar tryskový

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00


Druh: Kalmar Hyadesův

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00


Druh: Rejnokovití

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09


Druh: Mečoun obecný

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,31


Druh: Ledovka patagonská

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00


Druh: Pakambala velká

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09


Druh: Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

USK

WHL

1,00

GUT

1,14


Druh: Treska modravá

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15


Druh: Treska bezvousá

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18


Druh: Marlín bělavý

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00


Druh: Platýs protažený

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00

GUT

1,06


Druh: Limanda žlutoocasá

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00


PŘÍLOHA XIV

PŘEPOČÍTACÍ KOEFICIENTY EVROPSKÉ UNIE PRO ČERSTVÉ NASOLENÉ RYBY

Druh: Mník mořský

Molva molva

LIN

WHL

2,80


PŘÍLOHA XV

PŘEPOČÍTACÍ KOEFICIENTY EVROPSKÉ UNIE PRO ZMRAZENÉ RYBY

Druh: Tuňák křídlatý

Thunnus alalunga

ALB

WHL

1,00

GUT

1,23


Druh: Pilonoši rodu Beryx

Beryx spp.

ALF

WHL

1,00


Druh: Sardel obecná

Engraulis encrasicholus

ANE

WHL

1,00


Druh: Ďasovití (čeleď)

Lophiidae

ANF

WHL

1,00

GUT

1,22

GUH

3,04

TAL

3,00

FIS

5,60


Druh: Ledařka makrelovitá

Champsocephalus gunnari

ANI

WHL

1,00


Druh: Stříbrnice atlantská

Argentina silus

ARU

WHL

1,00


Druh: Tuňák velkooký

Thunnus obesus

BET

WHL

1,00

GUH

1,29

HEA

1,25


Druh: Mník modrý

Molva dypterygia

BLI

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,40


Druh: Pakambala východoatlantská

Scophthalmus rhombus

BLL

WHL

1,00


Druh: Tkaničnice tmavá

Aphanopus carbo

BSF

WHL

1,00

GUT

1,48


Druh: Marlín modrý

Makaira nigricans

BUM

WHL

1,00


Druh: Huňáček severní

Mallotus villosus

CAP

WHL

1,00


Druh: Treska obecná

Gadus morhua

COD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,70

FIL

2,60

FIS

2,60

FSP

2,95

SAD

1,63


Druh: Limanda obecná

Limanda limanda

DAB

WHL

1,00


Druh: Ostroun obecný

Squalus acanthias

DGS

WHL

1,00

GUS

2,52


Druh: Platýs bradavičnatý

Platichthys flesus

FLE

WHL

1,00


Druh: Mníkovec velkooký

Phycis blennoides

GFB

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,40


Druh: Platýs černý

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

WHL

1,00

GUT

1,08

GUH

1,39


Druh: Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

HAD

WHL

1,00

GUT

1,17

GUH

1,46

FIL

2,60

FIS

2,60

FSB

2,70

FSP

3,00


Druh: Platýs obecný

Hippoglossus hippoglossus

HAL

WHL

1,00


Druh: Sleď obecný

Clupea harengus

HER

WHL

1,00


Druh: Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

HKE

WHL

1,00

GUT

1,34

GUH

1,67


Druh: Mníkovec bělavý

Urophycis tenuis

HKW

WHL

1,00


Druh: Kranasi

Trachurus spp

JAX

WHL

1,00

GUT

1,08


Druh: Krunýřovka krilová

Euphausia superba

KRI

WHL

1,00


Druh: Platýs červený

Microstomus kitt

LEM

WHL

1,00

GUT

1,05


Druh: Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp

LEZ

WHL

1,00

GUT

1,06


Druh: Ledařka kerguelenská

Channichthys rhinoceratus

LIC

WHL

1,00


Druh: Mník mořský

Molva molva

LIN

WHL

1,00

GUT

1,14

GUH

1,33

FIL

2,80

FSP

2,30


Druh: Makrela obecná

Scomber scombrus

MAC

WHL

1,00

GUT

1,11


Druh: Humr severský

Nephrops norvegicus

NEP

WHL

1,00

TAL

3,00


Druh: Ledovka hrbočelá

Notothenia gibberifrons

NOG

WHL

1,00


Druh: Treska Esmarkova

Trisopterus esmarkii

NOP

WHL

1,00


Druh: Ledovka Rossova

Notothenia rossii

NOR

WHL

1,00


Druh: Červenice atlantská

Hoplostethus atlanticus

ORY

WHL

1,00


Druh: Krabi rodu Chionoecetes

Chionoecetes spp

PCR

WHL

1,00


Druh: Garnely rodu Penaeus

Penaeus spp

PEN

WHL

1,00


Druh: Platýs evropský

Pleuronectes platessa

PLE

WHL

1,00

GUT

1,07


Druh: Treska tmavá

Pollachius virens

POK

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,44

FIS

2,78

FSB

2,12

FSP

2,43


Druh: Treska sajda

Pollachius pollachius

POL

WHL

1,00

GUT

1,17


Druh: Kreveta severní

Pandalus borealis

PRA

WHL

1,00


Druh: Okouníci rodu Sebastes

Sebastes spp

RED

WHL

1,00

GUT

1,19

GUH

1,88

FIS

3,37

FSP

3,00

JAT

1,90


Druh: Hlavoun severní

Macrourus berglax

RHG

WHL

1,00


Druh: Hlavoun tuponosý

Coryphaenoides rupestris

RNG

WHL

1,00

GUT

1,11

GUH

1,92


Druh: Smačci rodu Ammodytes

Ammodytes spp

SAN

WHL

1,00


Druh: Růžicha šedá

Pagellus bogaraveo

SBR

WHL

1,00

GUT

1,11


Druh: Bezkýlovec trnitý

Deania histricosa

SDH

WHL

1,00


Druh: Bezkýlovec šípohlavý

Deania profundorum

SDU

WHL

1,00


Druh: Ledařka temná

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

WHL

1,00


Druh: Jazyk obecný

Solea solea

SOL

WHL

1,00


Druh: Šprot obecný

Sprattus sprattus

SPR

WHL

1,00


Druh: Kalmar tryskový

Illex illecebrosus

SQI

WHL

1,00


Druh: Kalmar Hyadesův

Martialia hyadesi

SQS

WHL

1,00


Druh: Rejnokovití

Rajidae

SRX

WHL

1,00

GUT

1,13

WNG

2,09


Druh: Mečoun obecný

Xiphias gladius

SWO

WHL

1,00

GUT

1,12

GUH

1,31

HEA

1,33

GHT

1,33


Druh: Ledovka patagonská

Dissostichus eleginoides

TOP

WHL

1,00


Druh: Pakambala velká

Psetta maxima

TUR

WHL

1,00

GUT

1,09


Druh: Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

USK

WHL

1,00


Druh: Treska modravá

Micromesistius poutassou

WHB

WHL

1,00

GUT

1,15

FIS

2,65

SUR

2,97


Druh: Treska bezvousá

Merlangius merlangus

WHG

WHL

1,00

GUT

1,18


Druh: Marlín bělavý

Tetrapturus albidus

WHM

WHL

1,00


Druh: Platýs protažený

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

WHL

1,00


Druh: Limanda žlutoocasá

Limanda ferruginea

YEL

WHL

1,00


PŘÍLOHA XVI

METODIKA PRO VYPRACOVÁNÍ PLÁNŮ NAMÁTKOVÝCH KONTROL UVEDENÝCH V ČL. 16 ODST. 1 A ČL. 25 ODST. 1 NAŘÍZENÍ O KONTROLNÍM REŽIMU

Tato příloha stanoví metodiku, na jejímž základě členské státy vypracují plány namátkových kontrol uvedené v čl. 16 odst. 1 a čl. 25 odst. 1 nařízení o kontrolním režimu pro plavidla, na něž se nevztahují požadavky týkající se lodního deníku rybolovu a prohlášení o vykládce.

1.

Pro účely této přílohy se použijí následující definice:

a)   Aktivní plavidla: plavidla uvedená v článku 16 a 25 nařízení o kontrolním režimu, která se během kalendářního roku účastnila jakékoli rybolovné operace (více než 0 dní). V opačném případě se plavidlo považuje za „neaktivní“.

b)   Métier: skupina rybolovných operací zaměřených na podobné druhy (soubory druhů), používajících podobná lovná zařízení, probíhajících ve stejném období roku a/nebo ve stejné oblasti a vyznačujících se podobným vzorcem využívání zdrojů. Přiřazení k métier je dáno rybolovnou činností v předchozím roce. Pokud bylo plavidlo aktivní v jednom métier více než 50 % roku, je přiděleno k tomuto métier. Pokud je rybolovná činnost nižší než 50 % v jakémkoli métier, plavidlo je přiděleno do skupiny nazvané polyvalentní métier;

c)   Cílová skupina: vykládky produktů rybolovu z aktivních plavidel používajících různá métier.

2.

Účelem plánu namátkových kontrol je sledovat činnosti plavidel uvedených v článku 16 a 25 nařízení o kontrolním režimu a odhadnout jejich celkový úlovek pro daný druh a métier za období namátkových kontrol.

3.

Kontrolovanou jednotkou je v zásadě métier. Každé dotčené plavidlo by mělo být přiřazeno pouze k jednomu métier.

4.

Cílovou skupinu by měly tvořit vykládky z aktivních plavidel o délce méně než 10 metrů rozdělené podle métier.

5.

Velikost vzorku se určí na základě rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky pro métier v členském státě, kde se uskuteční vykládka (vykládky). Velikost vzorku musí být pro dané métier reprezentativní.

6.

Členské státy definují riziko v těchto stupních: „velmi nízké“, „nízké“, „střední“, „vysoké“ a „velmi vysoké“.

7.

Při určování stupně rizika nedodržení pravidel společné rybářské politiky zohlední členské státy všechna příslušná kritéria. Tato kritéria mimo jiné zahrnují:

objemy vykládek podle cílové skupiny, včetně regulovaných populací, rozdělené podle métier,

úroveň předchozích zjištěných porušení předpisů u daného plavidla,

celkový počet provedených inspekcí podle métier,

dostupnost kvót pro plavidla cílové skupiny podle métier,

používání normalizovaných beden.

Případně:

kolísání úrovní tržních cen vyložených produktů rybolovu,

souvislosti a/nebo potenciální nebezpečí podvodu spojeného s přístavem/místem/regionem a métier.

8.

Při vytváření plánů namátkových kontrol zohlední členské státy objem činností métier za kontrolované období.

9.

Pokud jde o intenzitu namátkových kontrol, zohlední se proměnlivost vykládek podle métier.

10.

Pokud jsou produkty rybolovu vykládány v normalizovaných bednách, musí být minimální počet kontrolovaných beden úměrný stupňům rizika, které určí členské státy, jak uvádí tento příklad:

Počet vyložených beden podle druhů

Počet beden ke zvážení podle stupně rizika

Velmi nízké

Nízké

Střední

Vysoké

Velmi vysoké

0–25

1

1

1

1

2

25–50

1

2

3

4

5

50–100

1

3

4

5

6

Každých dalších 100

1

1

2

3

4

11.

Použijí se úrovně přesnosti/spolehlivosti 2 a 3 stanovené v bodu 4 části B kapitoly II rozhodnutí Komise 2010/93/EU (1).

12.

Plán namátkových kontrol zahrnuje rovněž informace o tom, jak se odhaduje celkový úlovek u daných populací a métier za kontrolované období.


(1)  Úř. věst. L 41, 16.2.2010, s. 8.


PŘÍLOHA XVII

FORMÁTY PRO HLÁŠENÍ O INTENZITĚ RYBOLOVU

1.

Pro účely tohoto nařízení, v hlášení o intenzitě rybolovu:

a)

zeměpisná poloha rybářského plavidla je vyjádřena ve stupních a minutách zeměpisné délky a šířky;

b)

oblastí se rozumí oblast, v níž rybolov podléhá režimu Unie pro intenzitu rybolovu;

c)

čas se udává v koordinovaném světovém čase (UTC);

d)

uvádí-li se úlovky uchovávané na palubě, sdělují se všechny druhy ryb, které byly zaznamenány v lodním deníku rybolovu podle článku 14 nařízení o kontrolním režimu, jednotlivě v kilogramech ekvivalentu živé hmotnosti; množství uvedená v hlášení jsou celková množství každého druhu uchovávaného na palubě v okamžiku, kdy je sdělováno hlášení o intenzitě rybolovu.

Druhy, které se sdělují, jsou určeny pomocí třímístného písmenného kódu FAO.

2.

Velitele rybářských plavidel Unie sdělují formou „hlášení o intenzitě rybolovu“ nejdříve 12 hodin a nejpozději 1 hodinu před vplutím do oblasti tyto údaje:

a)

nadpis „HLÁŠENÍ O INTENZITĚ RYBOLOVU – VPLUTÍ“;

b)

název, vnější identifikační číslo a mezinárodní rádiovou volací značku rybářského plavidla;

c)

jméno velitele rybářského plavidla;

d)

zeměpisnou polohu rybářského plavidla, na které se sdělení vztahuje;

e)

oblast, do které rybářské plavidlo vplouvá;

f)

předpokládané datum a čas každého vplutí do této oblasti;

g)

úlovek uchovávaný na palubě podle druhů v kilogramech živé hmotnosti.

3.

Velitele rybářských plavidel Unie sdělují formou „hlášení o intenzitě rybolovu“ nejdříve 12 hodin a nejpozději 1 hodinu před vyplutím z oblasti tyto údaje:

a)

nadpis „HLÁŠENÍ O INTENZITĚ RYBOLOVU – VYPLUTÍ“;

b)

název, vnější identifikační číslo a mezinárodní rádiovou volací značku rybářského plavidla;

c)

jméno velitele rybářského plavidla;

d)

zeměpisnou polohu rybářského plavidla, kterého se sdělení týká, s udáním zeměpisné šířky a délky;

e)

oblast, ze které rybářské plavidlo vyplouvá;

f)

předpokládané datum a čas každého vyplutí z této oblasti;

g)

úlovek uchovávaný na palubě podle druhů v kilogramech živé hmotnosti.

4.

Aniž je dotčen odstavec 3, sdělí velitelé rybářských plavidel Unie, která loví napříč oblastmi a během 24 hodin více než jednou překračují dělící linii mezi dvěma oblastmi, avšak zdržují se uvnitř vymezené oblasti 5 námořních mil po obou stranách dělící linie, první vplutí a poslední vyplutí během těchto 24 hodin.

5.