(EU) č. 371/2011Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 371/2011 ze dne 15. dubna 2011 o povolení sodné soli dimethylglycinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Taminco N.V.) Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 102, 16.4.2011, s. 6-7 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 15. dubna 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. května 2011 Nabývá účinnosti: 6. května 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 371/2011

ze dne 15. dubna 2011

o povolení sodné soli dimethylglycinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Taminco N.V.)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1831/2003 stanoví povolení doplňkových látek používaných ve výživě zvířat a důvody a postupy, na jejichž základě se povolení uděluje.

(2)

V souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1831/2003 byla podána žádost o povolení sodné soli dimethylglycinu. Tato žádost byla předložena spolu s údaji a dokumenty požadovanými podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1831/2003.

(3)

Žádost se týká povolení sodné soli dimethylglycinu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat se zařazením do skupiny doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“.

(4)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) dospěl ve svém stanovisku ze dne 7. prosince 2010 (2) k závěru, že sodná sůl dimethylglycinu nemá za navržených podmínek použití nepříznivé účinky na zdraví zvířat, zdraví spotřebitelů nebo na životní prostředí a že tato doplňková látka může výrazně zvýšit přírůstek hmotnosti a poměr spotřeby krmiva k přírůstku hmotnosti u výkrmu kuřat. Úřad nepovažuje zvláštní požadavky na monitorování po uvedení na trh za nutné. Úřad také ověřil zprávu o metodě analýzy doplňkové látky přidané do krmiv předloženou referenční laboratoří Evropské unie pro doplňkové látky, zřízenou nařízením (ES) č. 1831/2003.

(5)

Posouzení sodné soli dimethylglycinu prokazuje, že podmínky pro povolení stanovené v článku 5 nařízení (ES) č. 1831/2003 jsou splněny. Proto by používání uvedeného přípravku mělo být povoleno podle přílohy tohoto nařízení.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přípravek uvedený v příloze, náležející do kategorie doplňkových látek „zootechnické doplňkové látky“ a funkční skupiny „jiné zootechnické doplňkové látky“, se povoluje jako doplňková látka ve výživě zvířat podle podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. dubna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal (2011); 9(1):1950.


PŘÍLOHA

Identifikační číslo doplňkové látky

Jméno držitele povolení

Doplňková látka

Složení, chemický vzorec, popis, analytická metoda

Druh nebo kategorie zvířat

Maximální stáří

Minimální obsah

Maximální obsah

Jiná ustanovení

Konec platnosti povolení

mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %

Kategorie: zootechnické doplňkové látky. Funkční skupina: jiné zootechnické doplňkové látky (zlepšení zootechnických parametrů)

4d4

Taminco N.V.

Sodná sůl dimethylglycinu

 

Složení doplňkové látky:

Sodná sůl dimethylglycinu o čistotě alespoň 97 %

 

Účinná látka:

N,N-dimethylglycinát sodný

C4H8NO2Na, vyrobený chemickou syntézou.

 

Analytické metody  (1):

Pro stanovení účinné látky v doplňkové látce a premixech: kapalinová chromatografie (HPLC) detektorem diodového pole, s detekcí při vlnové délce 193 nm.

Pro stanovení účinné látky v krmivech: plynová chromatografie s předkolonovou derivatizací a plamenově ionizačním detektorem (FID).

Výkrm kuřat

 

1 000

1.

Bezpečnost: během manipulace se musí používat bezpečnostní brýle a rukavice.

2.

Minimální doporučená dávka: 1 000 mg/kg kompletního krmiva o obsahu vlhkosti 12 %.

6. května 2021


(1)  Podrobné informace o analytických metodách lze získat na internetové stránce referenční laboratoře Evropské unie pro doplňkové látky: www.irmm.jrc.be/eurl-feed-additives


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU