(EU) č. 359/2011Nařízení Rady (EU) č. 359/2011 ze dne 12. dubna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu

Publikováno: Úř. věst. L 100, 14.4.2011, s. 1-11 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 12. dubna 2011 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 14. dubna 2011 Nabývá účinnosti: 14. dubna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 359/2011

ze dne 12. dubna 2011

o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám, subjektům a orgánům s ohledem na situaci v Íránu


RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/235/SZBP ze dne 12. dubna 2011 o omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům vzhledem k situaci v Íránu (1), přijaté v souladu s hlavou V kapitolou 2 Smlouvy o Evropské unii,

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí 2011/235/SZBP stanoví zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů některých osob odpovědných za závažná porušení lidských práv v Íránu. Tyto osoby a subjekty jsou uvedeny v příloze rozhodnutí.

(2)

Omezující opatření by měla být zaměřena na osoby, které se podílejí na závažných porušeních lidských práv nebo jsou odpovědné za příkazy k takovým závažným porušením či za jejich provádění během represí vůči pokojným demonstrantům, novinářům, obráncům lidských práv, studentům nebo jiným osobám, jež veřejně vystupují na obranu svých legitimních práv, včetně svobody projevu, a dále na osoby, které se podílejí na závažných porušeních práva na spravedlivý proces, podílejí se na mučení a jiném krutém, nelidském a ponižujícím zacházení nebo na nepřiměřeném, nadměrném a stále častějším udělování trestu smrti, včetně veřejných poprav, kamenování, poprav oběšením nebo poprav mladistvých pachatelů v rozporu se závazky Íránu vyplývajícími z mezinárodních lidských práv, nebo na osoby odpovědné za příkazy k takovým závažným porušením, či za jejich provádění.

(3)

Uvedená opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provedení je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jejich jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(4)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy.

(5)

S ohledem na politickou situaci v Íránu a v zájmu zajištění soudržnosti s postupem v případě změny a přezkumu přílohy rozhodnutí 2011/235/SZBP by pravomoc ke změně seznamu v příloze I tohoto nařízení měla vykonávat Rada.

(6)

Součástí postupu provádění změn seznamů uvedených v příloze I tohoto nařízení by mělo být to, že určeným osobám, subjektům nebo orgánům budou sděleny důvody zařazení na seznam, aby měly příležitost se k těmto důvodům vyjádřit. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, měla by Rada s ohledem na tyto připomínky své rozhodnutí přezkoumat a dotčenou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informovat.

(7)

Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie musí být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje musí být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Při zpracovávání osobních údajů by mělo být dodržováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (2) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (3).

(8)

K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení vstoupit v platnost dnem vyhlášení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, peněžní poukázky a jiné platební nástroje,

ii)

vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek,

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích,

iv)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené,

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky,

vi)

akreditivy, nákladní listy, dodací listy,

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

b)

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

c)

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

d)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména, ale ne výhradně, prodejem, pronájmem nebo zastavením;

e)

„územím Unie“ území členských států, na něž se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

Článek 2

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům a orgánům uvedeným v příloze I nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.

2.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být, přímo či nepřímo, poskytnuty fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze I nebo v jejich prospěch.

3.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.

Článek 3

1.   Příloha I obsahuje seznam osob, které Rada v souladu s čl. 2 odst. 1 rozhodnutím 2011/235/SZBP označila za osoby odpovědné za závažné porušení lidských práv v Íránu nebo jako osoby, subjekty nebo orgány s nimi spojené.

2.   V příloze I jsou uvedeny důvody pro zařazení dotčených osob, subjektů nebo orgánů na seznam.

3.   V příloze I jsou rovněž uvedeny případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci či povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, mohou tyto informace zahrnovat název, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 4

1.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze II povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud zjistí, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb osob uvedených v příloze I a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn a k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů; nebo

d)

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud dotčený členský stát v takovém případě oznámil všem ostatním členským státům a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by mělo být dané povolení uděleno.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 5

1.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené v příloze II povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I, nebo se na ně vztahuje soudní, správní nebo rozhodčí rozhodnutí vydané před tímto dnem;

b)

dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek, které takové zástavní právo zajišťuje nebo které takové rozhodnutí uznává za platné, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jimiž se řídí práva osob majících takové nároky;

c)

zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I; a

d)

uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 6

1.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije na připisování na zmrazené účty:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů; nebo

b)

plateb splatných na základě smluv, dohod nebo závazků uzavřených nebo vzniklých přede dnem, kdy byly fyzické či právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v článku 2 zařazeny na seznam do přílohy I,

pokud jsou takové úroky, jiné výnosy a platby také zmrazeny podle čl. 2 odst. 1.

2.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii v připisování finančních prostředků na zmrazené účty v případech, kdy přijímají finanční prostředky převáděné na účet fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, za předpokladu, tyto přírůstky na účtech budou rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o těchto transakcích příslušný orgán.

Článek 7

Odchylně od článku 2 a v případě, kdy je splatná platba osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I na základě smlouvy nebo dohody, které dotčená osoba nebo dotčený subjekt či orgán uzavřely, nebo závazku, který této osobě, subjektu či orgánu vznikl, přede dnem, kdy byly určeny, mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II, za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění určitých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

dotčený příslušný orgán shledal, že

i)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity k platbě osobou, subjektem nebo orgánem uvedeným v příloze I a

ii)

platba není v rozporu s čl. 2 odst. 2; a

b)

dotčený členský stát uvědomil ostatní členské státy a Komisi alespoň dva týdny předem o svém rozhodnutí a záměru udělit toto povolení.

Článek 8

1.   Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí zpřístupnit je učiněné v dobré víře, že takový krok je v souladu s tímto nařízením, nezakládá žádnou odpovědnost fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů provádějících takové kroky, ani jejich vedoucích pracovníků či zaměstnanců, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Zákaz uvedený v čl. 2 odst. 2 nezakládá žádnou odpovědnost fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, které zpřístupnily finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod domnívat se, že svým jednáním daný zákaz porušují.

Článek 9

1.   Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, uvedenému na internetových stránkách, jejichž seznam je v příloze II, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 2, a předají tyto informace buď přímo, nebo prostřednictvím členských států Komisi; a

b)

spolupracují s tímto příslušným orgánem při každém ověřování těchto informací.

2.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 10

Členské státy a Komise se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si veškeré další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování tohoto nařízení, o obtížích s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 11

Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 12

1.   Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v čl. 2 odst. 1, změní odpovídajícím způsobem přílohu I.

2.   Rada své rozhodnutí, včetně důvodů zařazení na seznam, sdělí fyzické nebo právnické osobě, subjektu či orgánu, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, čímž těmto osobám, subjektům či orgánům umožní se k této záležitosti vyjádřit.

3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí přezkoumá a dotčenou osobu, subjekt či orgán o této skutečnosti informuje.

4.   Seznam uvedený v příloze I se pravidelně přezkoumává, a to alespoň jednou za dvanáct měsíců.

Článek 13

1.   Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi takto stanovené sankce neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí veškeré pozdější změny těchto ustanovení.

Článek 14

Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat Komisi nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 15

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě každého letadla nebo plavidla v pravomoci některého členského státu;

c)

na každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo ně, která je státním příslušníkem některého členského státu;

d)

na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu;

e)

na každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo zčásti v rámci Unie.

Článek 16

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 12. dubna 2011.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Viz strana 51 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.


PŘÍLOHA I

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle čl. 2 odst. 1

Osoby

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

P.O.BOX: Teherán, Írán - datum narození 1961

Velitel íránské národní policie. Síly pod jeho velením podnikaly brutální útoky na pokojné protesty a dne 15. června 2009 podnikly násilní noční útok na koleje teheránské univerzity.

 

2.

ALLAHKARAM Hossein

 

Velitel Ansár Hizballáhu a plukovník Islámské revoluční gardy. Spoluzakladatel Ansár Hizballáhu. Tato polovojenská jednotka stála za extrémním násilím během zákroků proti studentům a univerzitám v letech 1999, 2002 a 2009.

 

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

 

Zástupce velitele pozemních sil Islámské revoluční gardy.

Nese přímou a osobní odpovědnost za potlačení protestů během celého léta roku 2009.

 

4.

FAZLI Ali

 

Zástupce velitele milicí Basídž, bývalý velitel jednotek Seyyed al-Shohada Islámské revoluční gardy (do února 2010) Jednotky Seyyed al-Shohada mají na starosti bezpečnost v provincii Teherán a sehrály klíčovou úlohu při brutálním potlačení protestujících v roce 2009.

 

5.

HAMEDANI Hossein

 

Od listopadu 2009 velitel jednotek Rassoulollah Islámské revoluční gardy, která má na starost aglomeraci Teheránu. Jednotky Rassoulollah mají na starosti bezpečnost v aglomeraci Teheránu a sehrály klíčovou úlohu při násilném potlačení protestujících v roce 2009. Odpovědný za zákrok proti protestům během událostí svátku Ašúrá v prosinci roku 2009 až doposud.

 

6.

JAFARI Mohammad-Ali

též znám jako Aziz Jafari)

P.O.BOX Jazd (Írán) – datum narození 1.9.1957

Velící generál Islámské revoluční gardy. Islámská revoluční garda a základna Sarollah pod velením tohoto generála sehrály klíčovou roli v nezákonném zasahování do prezidentských voleb v roce 2009, kdy docházelo k zatýkání a zadržování politických aktivistů a pouličním střetům s protestujícími.

 

7.

KHALILI Ali

 

Generál Islámské revoluční gardy, vedoucí lékařské jednotky na základně Sarollah. Podepsal dopis zaslaný dne 26. června 2009 ministerstvu zdravotnictví, v němž se zakazuje vydávat dokumenty či lékařské záznamy zraněným nebo hospitalizovaným během událostí povolebních událostí.

 

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

 

Velitel jednotek Seyyed al-Shohada Islámské revoluční gardy, provincie Teherán. Jednotky Seyyed al-Shohada sehrály klíčovou úlohu při organizování potlačení protestů.

 

9.

NAQDI Mohammad-Reza

P.O.BOX: Nadžaf (Irák) – datum narození přibližně 1952

Velitel milicí Basídž. Jako velitel jednotek Basídž Islámské revoluční gardy byl odpovědný nebo spoluodpovědný za násilí ze strany jednotek Basídž, k němuž docházelo koncem roku 2009, včetně násilné reakce na protesty během svátku Ašúrá v prosinci roku 2009, při nichž bylo 15 osob usmrceno a stovky protestujících zatčeny.

Před svým jmenováním velitelem milicí Basídž v říjnu roku 2009 působil jako velitel zpravodajské jednotky Basídž a odpovídal za výslechy zadržených během povolebních zákroků.

 

10.

RADAN Ahmad-Reza

P.O.BOX: Isfahan (Írán) – datum narození 1963

Zástupce velitele íránské národní policie. Jako zástupce velitele národní policie od roku 2008 je odpovědný za bití, vraždu a svévolné zatýkání a zadržování protestujících, které spáchaly policejní jednotky.

 

11.

RAJABZADEH Azizollah

 

Bývalý velitel teheránské policie (do ledna roku 2010). Jako velitel donucovacích orgánů v aglomeraci Teheránu je nejvýše postaveným obviněným v případě násilností v nápravném zařízení v Kahrízaku.

 

12.

SAJEDI-NIA Hossein

 

Velitel teheránské policie, bývalý zástupce velitele íránské národní policie, odpovědný za policejní operace. Má na starosti koordinovat za ministerstvo vnitra represivní opatření v íránském hlavním městě.

 

13.

TAEB Hossein

P.O.BOX: Teherán – datum narození: 1963

Bývalý velitel jednotek Basídž (do října roku 2009). V současnosti zástupce velitele pro zpravodajskou činnost Islámské revoluční gardy Jednotky pod jeho velením se účastnily hromadného bití, vražd, zatýkání a mučení pokojných protestujících.

 

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

 

Předseda soudu v Mašhadu. Procesy byly pod jeho dohledem vedeny exemplárně, na uzavřených zasedáních, bez dodržování základních práv obviněných, s použitím přiznání získaných pod nátlakem a mučením. Vzhledem k tomu, že rozsudky o popravách byly vydávány masově, byly rozsudky o trestu smrti vydávány, aniž by byla dodržena pravidla spravedlivého procesu.

 

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

P.O.BOX: Nadžafabád (Írán) – datum narození: 1945

Bývalý íránský generální prokurátor, do prosince roku 2009 (za prezidenta Chatámího působil jako ministr zpravodajských služeb). Jako íránský generální prokurátor nařídil demonstrativní procesy, které se odehrály po prvních povolebních protestech, při nichž byly obviněným odpírány jejich práva, obhájce a na tyto procesy, zároveň dohlížel. Nese odpovědnost i za násilnosti v Kahrízaku.

 

16.

HADDAD Hassan

(alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

 

Soudce teheránského revolučního soudu, oddělení 26. Měl na starosti případy zadržených v souvislosti s povolebními krizemi a pravidelně vyhrožoval rodinám zadržených, aby je umlčel. Podílel se na vydávání příkazů k zadržení vedoucích k umístění v nápravném zařízení v Kahrízaku.

 

17.

Hodjatoleslam Seyed Mohammad SOLTANI

 

Soudce revolučního soudu v Mašhadu. Procesy v jeho pravomoci byly vedeny exemplárně, na uzavřených zasedáních, aniž by byla dodržována základní práva obviněných. Vzhledem k tomu, že rozsudky o popravách byly vydávány masově, byly rozsudky o trestu smrti vydávány, aniž by byla dodržena pravidla spravedlivého procesu.

 

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

 

Soudce teheránského revolučního soudu. Účastnil se procesů s protestujícími. Byl justicí vyslýchán ohledně násilností v Kahrízaku. Podílel se na vydávání příkazů k zadržení a umísťování zadržených do nápravného zařízení v Kahrízaku.

 

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

 

Teheránský generální prokurátor od srpna roku 2009. Jeho úřad obžaloval velký počet protestujících, včetně jedinců, kteří se účastnili protestů během svátku Ašúrá v prosinci roku 2009. Nařídil uzavření kanceláře Mehdího Karrúbího v září roku 2009 a zatčení několika reformních politiků, v červnu roku 2010 zakázal dvě reformní politické strany. Jeho úřad obžalovával protestující z trestného činu muharebeh (nepřátelství vůči bohu), za nějž hrozí trest smrti, a obžalovaným z tohoto činu upíral řádný proces. Jeho úřad se dále v rámci rozsáhlých zákroků vůči politické opozici zaměřoval na reformisty, aktivisty v oblasti lidských práv a příslušníků médií, které zatýkal.

 

20.

MOGHISSEH Mohammad

též znám jako NASSERIAN)

 

Soudce, předseda teheránského revolučního soudu, oddělení 28. Má na starosti povolební případy. V nespravedlivých procesech vynesl tresty dlouhodobého odnětí svobody společenským a politickým aktivistům a novinářům a několik trestů smrti pro protestující a společenské a politické aktivisty.

 

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

P.O.BOX: Edžijeh – datum narození přibližně 1956

Íránský generální prokurátor od září roku 2009 a mluvčí justice (během voleb v roce 2009 působil jako ministr zpravodajských služeb) Během jeho působení na postu ministra zpravodajských služeb v období uvedených voleb byli příslušníci rozvědky pod jeho velením odpovědní za zadržování, mučení a vymáhání falešných přiznání pod nátlakem od stovek aktivistů, novinářů, disidentů a reformních politiků. Kromě toho byli političtí činitelé nuceni k falešným přiznáním při nesnesitelných výsleších, které zahrnovaly mučení, násilí, vydírání a výhrůžky členům rodiny.

 

22.

MORTAZAVI Said

P.O.BOX: Mejbod, Jazd (Írán) – datum narození 1967

Vedoucí íránské jednotky pro boj s pašováním, bývalý teheránský generální prokurátor do srpna roku 2009. Jako teheránský generální prokurátor vydal paušální příkaz, na jehož základě byly zatčeny stovky aktivistů, novinářů a studentů. V srpnu roku 2010 byl dočasně postaven mimo službu poté, co íránská justice vyšetřovala jeho úlohu při smrti tří mužů zadržených po uvedených volbách na jeho příkaz.

 

23.

PIR-ABASSI Abbas

 

Teheránský revoluční soud, oddělení 26 a 28. Má na starosti povolební případy, vydal několik trestů dlouhodobého odnětí svobody v rámci nespravedlivých procesů s aktivisty v oblasti lidských práv a rovněž několik trestů smrti pro protestující.

 

24.

MORTAZAVI Amir

 

Zástupce prokurátora v Mašhadu. Procesy, kde působil jako prokurátor, byly vedeny exemplárně, na uzavřených zasedáních, aniž by byla dodržována základní práva obviněných. Vzhledem k tomu, že rozsudky o popravách byly vydávány masově, byly rozsudky o trestu smrti vydávány, aniž by byla dodržena pravidla spravedlivého procesu.

 

25.

SALAVATI Abdolghassem

 

Soudce, předseda teheránského revolučního soudu, oddělení 15. Jako soudce předsedal v létě roku 2009 povolebním demonstrativním procesům, odsoudil k smrti dva monarchisty, s nimiž byly procesy vedeny. Více než sto politických vězňů, aktivistů v oblasti lidských práv a demonstrantů odsoudil k trestům dlouhodobého odnětí svobody.

 

26.

SHARIFI Malek Adjar

 

Předseda východoázerbajdžádnské soudní oblasti. Je odpovědný za proces se Sakíne Muhammadí Aštíanovou.

 

27.

ZARGAR Ahmad

 

Soudce teheránského odvolacího soudu, oddělení 36. Potvrdil rozsudky, kterými byly uloženy tresty dlouhodobého odnětí svobody a smrti pro protestující.

 

28.

YASAGHI Ali-Akbar

 

Soudce revolučního soudu v Mašhadu. Procesy v jeho pravomoci byly vedeny exemplárně, na uzavřených zasedáních, aniž by byla dodržována základní práva obviněných. Vzhledem k tomu, že rozsudky o popravách byly vydávány masově, byly rozsudky o trestu smrti vydávány, aniž by byla dodržena pravidla spravedlivého procesu.

 

29.

BOZORGNIA Mostafa

 

Velitel oddělení 350 ve věznici Evín. V řadě příležitostí se dopustil vůči vězňům nepřiměřeného násilí.

 

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

 

Velitel Íránské vězeňské služby. Z titulu své funkce se podílel na hromadných zadržování politických protestujících a zastírání násilností páchaných v nápravných zařízeních.

 

31.

SEDAQAT Farajollah

 

Pomocný tajemník Generální správy věznic v Teheránu, bývalý velitel věznice Evín v Teheránu do října roku 2010, v období, během něhož docházelo k mučení. Působil jako člen vězeňské služby a v řadě případů vězňům vyhrožoval a vyvíjel na ně nátlak,

 

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

 

Jako zástupce velitele Íránské vězeňské služby je odpovědný za násilnosti a odpírání práv v nápravných zařízeních. Nařídil umístění mnoha zadržených na samovazbu.

 


PŘÍLOHA II

Seznam příslušných orgánů členských států podle čl. 4 odst. 1, čl. 5 odst. 1, článku 7 a čl. 9 odst. 1 a adresa Evropské komise pro účely zasílání oznámení

A.

Příslušné orgány v každém členském státě:

 

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/pages/view/5519

 

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

 

ŘECKO

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral + Diplomacy/Global + Issues/International + Sanctions/

 

ŠPANĚLSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

 

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

 

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITVA

http://www.urm.lt

 

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

 

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

NIZOZEMSKO

http://www.minbuza.nl/sancties

 

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id = 12750&LNG = en&version=

 

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

 

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

 

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

 

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.

Adresa pro zasílání oznámení nebo jinou komunikaci s Evropskou komisí:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-mail: [email protected]

Tel.: +32 22955585

Fax: +32 22990873


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU