(EU) č. 344/2011Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 344/2011 ze dne 8. dubna 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

Publikováno: Úř. věst. L 96, 9.4.2011, s. 15-16 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. dubna 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. dubna 2011 Nabývá účinnosti: 10. dubna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/1165 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 344/2011

ze dne 8. dubna 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 25 odst. 3, čl. 38 písm. b) a článek 40 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V článku 24 nařízení (ES) č. 834/2007 se stanoví, že logo Evropské unie označující ekologickou produkci (dále jen „logo EU pro ekologickou produkci“) je jedním z povinných údajů, který má být používán na balených potravinách, přičemž má obsahovat výrazy odkazující na ekologickou produkci, jak je uvedeno v čl. 23 odst. 1; používání loga u stejných ekologických potravin dovezených ze třetích zemí je nepovinné. Ustanovení čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) č. 834/2007 umožňuje použití loga EU pro ekologickou produkci v označování, obchodní úpravě a propagaci produktů, jež splňují požadavky stanovené v uvedeném nařízení.

(2)

Spotřebitelé by měli být ujištěni, že ekologické produkty byly vyprodukovány v souladu s požadavky stanovenými v nařízení (ES) č. 834/2007 a v nařízení Komise (ES) č. 889/2008 (2). Důležitým faktorem je proto sledovatelnost každého produktu označeného logem EU pro ekologickou produkci ve všech fázích jeho produkce, přípravy a distribuce. Zdá se proto užitečné jasnějším způsobem uvést, že logo EU pro ekologickou produkci mohou pro účely označování používat pouze ty hospodářské subjekty, které podřídí svůj podnik kontrolnímu systému pro ekologické zemědělství.

(3)

Registrace loga EU pro ekologickou produkci jako ochranné známky v Unii a v mezinárodních rejstřících nepodléhá pravidlům nařízení (ES) č. 834/2007 a (ES) č. 889/2008, které se vztahují na používání samotného loga. Aby bylo jasné, že tato pravidla jsou nezávislá, měla by být souvislost mezi těmito pravidly a jakoukoliv registrací odstraněna.

(4)

Následně po změně systému pro ekologické označování a do zahrnutí zvláštních pravidel Unie pro ekologickou produkci vína panuje v odvětví značná nejistota, pokud jde o možnost produkovat víno s odkazem na ekologickou produkci. Aby mohlo být víno vyprodukované z ekologických hroznů v hospodářských letech 2010/11 a 2011/12 prodáváno bez povinného označení požadovaného v článku 24 nařízení (ES) č. 834/2007 za předpokladu, že dotčené produkty splňují požadavky nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin (3) nebo nařízení (ES) č. 834/2007, zdá se nezbytné prodloužit přechodné období stanovené v čl. 95 odst. 8 a 9 nařízení (ES) č. 889/2008, pokud jde o některá ustanovení pro označování takových produktů, do 31. července 2012. Prodloužení přechodného období by se mělo použít od 1. července 2010.

(5)

Po posouzení použití výtažků z rozmarýnu jako potravinářské přídatné látky (4) Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) byla látka „výtažky z rozmarýnu“ povolena k použití jako antioxidant a označena písmenem E v části D přílohy III směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/2/ES ze dne 20. února 1995 o potravinářských přídatných látkách jiných než barviva a náhradní sladidla (5). V důsledku toho je nezbytné povolit použití výtažků z rozmarýnu v ekologickém zpracování potravin jako potravinářské přídatné látky, je-li použita jako taková, prostřednictvím zahrnutí uvedeného produktu do přílohy VIII nařízení (ES) č. 889/2008.

(6)

Nařízení (ES) č. 889/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem regulativního Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 889/2008 se mění takto:

1.

V článku 57 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Logo EU pro ekologickou produkci se pro účely označování používá pouze v případě, že je dotčený produkt vyprodukován v souladu s požadavky nařízení (ES) č. 834/2007, nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 (6) a s požadavky tohoto nařízení hospodářskými subjekty, které splňují požadavky kontrolního systému uvedeného v článcích 27, 28, 29, 32 a 33 nařízení (ES) č. 834/2007.

2.

V článku 95 se vkládá odstavec 10a, který zní:

„10a   Pokud jde o víno, přechodné období uvedené v odstavci 8 uplyne dne 31. července 2012.

Zásoby vína vyprodukovaného, zabaleného a označeného přede dnem 31. července 2012 v souladu s nařízením (EHS) č. 2092/91 nebo s nařízením (ES) č. 834/2007 mohou být uváděny na trh až do vyčerpání zásob.“

3.

V oddíle A přílohy VIII se po potravinářské přídatné látce E 341 i) (fosforečnan vápenatý) vkládá řádek, který zní:

„B

E 392*

Výtažky z rozmarýnu

x

x

Pouze pokud pocházejí z ekologické produkce a pokud je pro extrakci použit pouze ethanol“

4.

V části A přílohy XI se zrušuje bod 9.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po dni vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 1 bodu 2 se však použije ode dne 1. července 2010.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. dubna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1.

(4)  Věstník EFSA (2008) 721, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 61, 18.3.1995, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU