(EU) č. 342/2011Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 342/2011 ze dne 8. dubna 2011 , kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 96, 9.4.2011, s. 10-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. dubna 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 12. dubna 2011 Nabývá účinnosti: 12. dubna 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/692 Pozbývá platnosti: 21. dubna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 342/2011

ze dne 8. dubna 2011,

kterým se mění příloha II nařízení (EU) č. 206/2010, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých zvířat a čerstvého masa na území Evropské unie, a požadavky na veterinární osvědčení

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (1), a zejména na úvodní větu článku 8, čl. 8 odst. 1 první pododstavec a čl. 8 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 206/2010 (2) stanoví požadavky na veterinární osvědčení pro vstup některých zásilek živých zvířat nebo čerstvého masa do Unie. Uvedené nařízení rovněž stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povoleno propustit zásilky do Unie.

(2)

Nařízení (EU) č. 206/2010 stanoví, že zásilky čerstvého masa určeného k lidské spotřebě mohou být do Unie dováženy, pouze pokud pocházejí ze třetích zemí, území nebo jejich částí uvedených v části 1 přílohy II uvedeného nařízení, přičemž vzor veterinárního osvědčení odpovídající dotčené zásilce je uveden ve zmíněné části.

(3)

Dne 25. února 2011 Jihoafrická republika oznámila Světové organizaci pro zdraví zvířat ohnisko slintavky a kulhavky. Ohniska byla potvrzena 11. února 2011 na základě sérologických vyšetření, klinické příznaky nebyly zaznamenány.

(4)

Dle oznámení byla ohniska zjištěna ve dvou sousedních okresech v severovýchodní části provincie KwaZulu-Natal. Tyto okresy patří do území Jihoafrické republiky, z nichž je povolen vývoz čerstvého vykostěného a vyzrálého masa kopytníků do Unie. Tato území jsou uvedena v příloze II části 1 nařízení (EU) č. 206/2010.

(5)

Z důvodu rizika zavlečení slintavky a kulhavky do Unie dovozem čerstvého masa druhů vnímavých k této nákaze a z nedostatku garancí, které by umožňovaly regionalizaci Jihoafrické republiky, ztrácí povolení k vývozu takového čerstvého masa do Unie svoji platnost. Položku týkající se Jihoafrické republiky v části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(6)

Příloha II nařízení (EU) č. 206/2010 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V části 1 přílohy II nařízení (EU) č. 206/2010 se položka týkající se Jihoafrické republiky nahrazuje tímto:

„ZA – Jihoafrická republika

ZA-0

Celá země

EQU, EQW

 

 

 

 

ZA-1

Celá země kromě:

části oblasti tlumení slintavky a kulhavky, která se nachází ve veterinárních oblastech Mpumalanga a v Severních provinciích, v okrese Ingwavuma veterinární oblasti Natal a v hraniční oblasti s Botswanou východně od zeměpisné délky 28°, a

okresu Camperdown v provincii KwaZulu-Natal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

Ze dne 11. února 2011“

 

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. dubna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Úř. věst. L 73, 20.3.2010, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU