(EU) č. 328/2011Nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011 , kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 90, 6.4.2011, s. 22-24 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 5. dubna 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. dubna 2011 Nabývá účinnosti: 26. dubna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 328/2011

ze dne 5. dubna 2011,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (1), a zejména na čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 1338/2008 stanoví společný rámec pro systematické vypracovávání evropských statistik v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(2)

Podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1338/2008 je třeba stanovit prováděcí opatření pro upřesnění předávaných údajů a metadat týkajících se příčin smrti uvedených v příloze III uvedeného nařízení a pro určení referenčních období a intervalů pro poskytování těchto údajů.

(3)

S důvěrnými údaji předávanými Komisi (Eurostatu) členskými státy musí být nakládáno v souladu se zásadou statistické důvěrnosti, jak je stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ze dne 11. března 2009 o evropské statistice (2), a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (3).

(4)

V souladu s článkem 6 nařízení (ES) č. 1338/2008 byla provedena a vyhodnocena analýza nákladů a přínosů.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro evropský statistický systém,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast působnosti

Evropské statistiky v oblasti příčin smrti sestávají z údajů týkajících se všech zaznamenaných úmrtí a mrtvě narozených dětí v jednotlivých členských státech, přičemž se rozlišují rezidenti od nerezidentů.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„úmrtím“ trvalé vymizení všech známek života v libovolném okamžiku po živém narození (postnatální selhání vitálních funkcí bez možnosti opětovného oživení). Tato definice nezahrnuje mrtvě narozené děti;

b)

„mrtvě narozeným dítětem“ úmrtí plodu, jmenovitě úmrtí počatého plodu, ke kterému došlo před úplným vypuzením či vynětím z těla matky, bez ohledu na dobu trvání těhotenství. Smrt je indikována skutečností, že po oddělení od matky plod nedýchá ani nevykazuje jiné známky života, jako například srdeční akci, pulzaci pupečníku nebo aktivní pohyby kosterního svalstva;

c)

„gestačním stářím“ doba trvání těhotenství měřená od prvního dne poslední normální menstruace. Gestační stáří se vyjadřuje v ukončených dnech nebo ukončených týdnech;

d)

„úmrtím novorozence“ úmrtí živě narozeného dítěte, které nastane v průběhu prvních 28 ukončených dnů života (dny 0–27);

e)

„paritou“ počet předchozích porodů živě nebo mrtvě narozených dětí (0, 1, 2, 3 nebo více živě nebo mrtvě narozených dětí);

f)

„ostatními úmrtími“ úmrtí, která nastala po novorozeneckém období, tedy po ukončeném 28 dni života;

g)

„hlavní příčinou smrti“ nemoc nebo úraz, jež přivodily sled patologických událostí vedoucích přímo ke smrti, nebo okolnosti nehody či násilí, jež způsobily smrtelný úraz;

h)

„rezidentem“ obyvatel místa obvyklého pobytu, tedy místa, kde osoba obvykle tráví období každodenního odpočinku bez ohledu na dočasnou nepřítomnost pro účely rekreace, dovolené, návštěv u přátel a příbuzných, služebních cest, léčení nebo náboženských poutí.

Za rezidenty dotčené zeměpisné oblasti se považují pouze osoby, které:

i)

bydlely v místě svého obvyklého pobytu nepřetržitě alespoň dvanáct měsíců před referenčním datem, nebo

ii)

se přistěhovaly do místa svého obvyklého pobytu během období dvanácti měsíců před referenčním datem s úmyslem zůstat tam alespoň jeden rok.

Pokud okolnosti popsané v bodech i) nebo ii) nelze prokázat, rozumí se „místem obvyklého pobytu“ místo zákonného nebo ohlášeného pobytu.

Článek 3

Vyžadovaná data

Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) hodnoty proměnných uvedených v příloze. Pokud to bude možné, budou zahrnuty i statistiky týkající se rezidentů zesnulých v zahraničí.

V případě mrtvě narozených dětí se uvede alespoň jeden z následujících tří ukazatelů v tomto pořadí: 1) porodní váha, 2) gestační stáří, 3) délka (temeno-paty). Sběr údajů se omezí na následující skupiny:

a)

porodní váha od 500 g do 999 g, nebo při nedostupnosti údaje gestační stáří od 22 do 27 ukončených týdnů, nebo při nedostupnosti obou těchto údajů délka od 25 do 34 cm (proměnná č. 9) a

b)

porodní váha 1 000 g nebo vyšší, nebo při nedostupnosti údaje gestační stáří více než 27 ukončených týdnů, nebo při nedostupnosti obou těchto údajů délka nejméně 35 cm (proměnná č. 10).

Článek 4

Referenční období

Sledovaným obdobím je kalendářní rok.

Členské státy předají Komisi (Eurostatu) údaje uvedené v tomto nařízení do 24 měsíců od konce referenčního období.

Prvním referenčním rokem je rok 2011.

Článek 5

Metadata

Relevantní informace včetně informací, které se týkají národních odlišností definic, sběru údajů, použitých změn a aktualizací Mezinárodní klasifikace nemocí a automatizovaných systémů kódování, stejně jako informace ohledně výběru a změn hlavní příčiny smrti budou členskými státy předávány Komisi (Eurostatu).

Článek 6

Poskytování údajů a metadat Komisí (Eurostatem)

Členské státy předají agregované údaje nebo mikrodata (dokončená, uznaná platnými a schválená) a metadata požadovaná tímto nařízením v souladu se standardem předávání specifikovaným Komisí (Eurostatem). Údaje a metadata budou předávána Komisi prostřednictvím jediného kontaktního místa.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. dubna 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 70.

(2)  Úř. věst. L 87, 31.3.2009, s. 164.

(3)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.


PŘÍLOHA

Seznam proměnných předávaných komisi (Eurostatu)

Proměnná

Rezidenti

Nerezidenti, kteří zemřeli v ohlašující zemi

mrtvě narozené děti

úmrtí novorozence

ostatní úmrtí

mrtvě narozené děti

úmrtí novorozence

ostatní úmrtí

1)

Rok úmrtí (datum události)

C

C

C

C

C

C

2)

Pohlaví

V

C

C

V

C

C

3)

Hlavní příčina smrti MKN (4místná)

V

C

C

V

C

C

4)

Věk (0 dní; 1, 2, 3, 4, 5, 6 dní; 7–27 dní; 28–365 dní; 1 rok, 2, 3, 4, 5–9, … 85–89, … 105+)

X

C

C

X

C

C

5)

Země, ve které došlo k úmrtí

V

C

C

V

C

C

6)

Region, ve kterém došlo k úmrtí (NUTS 2)

V

C (1)

C (1)

V

C

C

7)

Region obvyklého pobytu (NUTS 2) / Region obvyklého pobytu matky (NUTS 2)

V

C

C

V

V

V

8)

Země obvyklého pobytu / Země obvyklého pobytu matky

X

X

X

V

C

C

9)

První skupina mrtvě narozených

porodní váha od 500 g do 999 g, nebo při nedostupnosti údaje:

gestační stáří od 22 do 27 ukončených týdnů, nebo při nedostupnosti obou těchto údajů:

délka (temeno-paty) od 25 do 34 cm

V

X

X

V

X

X

10)

Druhá skupina mrtvě narozených

porodní váha 1 000 g nebo vyšší, nebo při nedostupnosti údaje:

gestační stáří více než 27 ukončených týdnů, nebo při nedostupnosti obou těchto údajů:

délka (temeno-paty) nejméně 35 cm

V

X

X

V

X

X

11)

věk matky podle věkové skupiny (nižší než 15 let, dále věkové skupiny po 5 letech až do 49, pak 50 let a více)

V

V

X

V

V

X

12)

Parita

V

V

X

V

V

X

Pozn.: C – povinný údaj V – nepovinný údaj X – nehodí se


(1)  Nepovinný údaj pro rezidenty zesnulé v zahraničí.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU