(EU) č. 278/2011Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 278/2011 ze dne 21. března 2011 o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2011 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

Publikováno: Úř. věst. L 76, 22.3.2011, s. 46-47 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 21. března 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 22. března 2011 Nabývá účinnosti: 22. března 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 278/2011

ze dne 21. března 2011

o vydávání dovozních licencí na žádosti podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2011 v rámci celní kvóty otevřené nařízením (ES) č. 1385/2007 pro odvětví drůbežího masa

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (2), a zejména na čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1385/2007 ze dne 26. listopadu 2007, kterým se stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady (ES) č. 774/94, pokud jde o otevření a správu některých celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa (3), a zejména na čl. 5 odst. 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

Žádosti o dovozní licence podané během prvních sedmi dnů měsíce března 2011 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2011 přesahují pro některé kvóty dostupná množství. Je proto třeba určit, v jakém rozsahu mohou být dovozní licence vydávány, a to stanovením koeficientu přidělení, který se použije pro požadovaná množství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Na žádosti o dovozní licence podané podle nařízení (ES) č. 1385/2007 pro podobdobí od 1. dubna do 30. června 2011 se vztahují koeficienty přidělení uvedené v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 22. března 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

generální ředitel pro zemědělství a rozvoj venkova


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(3)  Úř. věst. L 309, 27.11.2007, s. 47.


PŘÍLOHA

Číslo skupiny

Pořadové číslo

Koeficient přidělení pro žádosti o dovozní licence podané pro podobdobí od 1.4.2011-30.6.2011

(%)

1

09.4410

0,366598

3

09.4412

0,374816

4

09.4420

0,458298

6

09.4422

0,476877


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU