(EU) č. 270/2011Nařízení Rady (EU) č. 270/2011 ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě

Publikováno: Úř. věst. L 76, 22.3.2011, s. 4-12 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. března 2011 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 22. března 2011 Nabývá účinnosti: 22. března 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 270/2011

ze dne 21. března 2011

o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 215 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2011/172/SZBP ze dne 21. března 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Egyptě (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Rady 2011/172/SZBP stanoví zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů některých osob, jež byly shledány odpovědnými za zneužití egyptských státních prostředků, a fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů s nimi spojených, neboť tím připravují egyptské občany o přínosy udržitelného rozvoje jejich hospodářství a společnosti a narušují rozvoj demokracie v této zemi. Tyto fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány jsou uvedeny v příloze zmíněného rozhodnutí.

(2)

Tato opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, především z důvodu zajištění jejich jednotného uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(3)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané zejména v Listině základních práv Evropské unie, především právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy.

(4)

S ohledem na závažnost politické a bezpečnostní situace v Egyptě a v zájmu zajištění soudržnosti s postupem v případě změny a přezkumu přílohy rozhodnutí 2011/172/SZBP by pravomoc ke změně seznamu v příloze I tohoto nařízení měla vykonávat Rada.

(5)

Součástí postupu pro změny seznamů uvedených v příloze I tohoto nařízení by mělo být to, že dotčeným označeným fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům budou sděleny důvody jejich zařazení na seznam, aby měly příležitost se k nim vyjádřit. Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, měla by Rada s ohledem na tyto připomínky své rozhodnutí přezkoumat a dotčenou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informovat.

(6)

Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie musí být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje musí být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Při zpracovávání osobních údajů by mělo být dodržováno nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (2) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (3).

(7)

K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením by mělo toto nařízení neprodleně vstoupit v platnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„finančními prostředky“ finanční aktiva a hospodářské výhody všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, finanční pohledávky, směnky, platební příkazy a jiné platební nástroje,

ii)

vklady u finančních institucí nebo jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek,

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích,

iv)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy či hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené,

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky,

vi)

akreditivy, nákladní listy, dodací listy,

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

b)

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, přeměně, použití prostředků, přístupu k nim nebo zacházení s nimi jakýmkoli způsobem, který by vedl k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto prostředků, včetně správy portfolia;

c)

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

d)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění jejich použití k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména, ale ne výhradně, prodejem, pronájmem nebo zastavením;

e)

„územím Unie“ území členských států, na která se vztahuje Smlouva, za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

Článek 2

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje náležející fyzickým nebo osobám uvedeným v příloze I, které byly v souladu s čl. 1 odst. 1 rozhodnutí Rady 2011/172/SZBP shledány odpovědnými za zneužití egyptských státních prostředků, a fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům a orgánům s nimi spojeným, anebo těmito osobami, subjekty a orgány vlastněné, držené či ovládané.

2.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům nebo orgánům uvedeným v příloze I ani v jejich prospěch.

3.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je přímé či nepřímé obcházení opatření uvedených v odstavcích 1 a 2.

Článek 3

1.   Příloha I obsahuje důvody pro zařazení dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů na seznam.

2.   Příloha I rovněž obsahuje případné dostupné informace nezbytné k identifikaci dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů. Pokud jde o fyzické osoby, mohou tyto informace zahrnovat jména, včetně přezdívek, datum a místo narození, státní příslušnost, čísla pasu a průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. Pokud jde o právnické osoby, subjekty a orgány, mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání.

Článek 4

1.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze II, povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud rozhodly, že tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických osob uvedených v příloze I a na nich závislých rodinných příslušníků, včetně úhrad za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypotéky, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určené výlučně k úhradě přiměřených profesních odměn nebo k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určeny výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo

d)

nezbytné k úhradě mimořádných výdajů, pokud členský stát v takovém případě oznámil všem ostatním členským státům a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení důvody, pro něž se domnívá, že by mělo být dané povolení uděleno.

2.   Dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 5

1.   Odchylně od článku 2 mohou příslušné orgány v členských státech uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze II, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly právnická nebo fyzická osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I, nebo se na ně vztahuje před tímto dnem vydané soudní, správní nebo rozhodčí rozhodnutí;

b)

dotyčné finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výlučně k uspokojení pohledávek zajištěných takovým zástavním právem nebo uznaných jako platné takovým rozhodnutím, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy, jimiž se řídí práva osob majících takové nároky;

c)

zástavní právo nebo rozhodnutí není ve prospěch osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I a

d)

uznání zástavního práva nebo rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě.

2.   Příslušný členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavce 1.

Článek 6

1.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nepoužije na připisování na zmrazené účty:

a)

úroků nebo jiných výnosů z těchto účtů nebo

b)

plateb splatných na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzické či právnické osoby, subjekty nebo orgány uvedené v článku 2 zařazeny do přílohy I,

pokud jsou tyto úroky, jiné výnosy a platby rovněž zmrazeny podle čl. 2 odst. 1.

2.   Ustanovení čl. 2 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím v Unii v připisování finančních prostředků na zmrazené účty v případech, kdy přijímají finanční prostředky převáděné na účet fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených na seznamu, pokud jsou tyto přírůstky na účtech rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce neprodleně uvědomí o každé takové transakci příslušný orgán.

Článek 7

Odchylně od článku 2 a v případě, kdy je splatná platba fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I na základě smlouvy nebo dohody, které dotčená osoba nebo dotčený subjekt či orgán uzavřely přede dnem, kdy byly zařazeny do přílohy I, nebo na základě závazku, který této osobě, subjektu či orgánu vznikl před tímto dnem, mohou příslušné orgány členských států, uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze II, za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud jsou splněny tyto podmínky:

a)

dotčený příslušný orgán shledá, že

i)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou osobou, subjektem nebo orgánem uvedenými v příloze I,

ii)

platba není v rozporu s čl. 2 odst. 2;

b)

dotčený členský stát uvědomí ostatní členské státy a Komisi alespoň dva týdny před udělením povolení o závěrech, které učinil, a svém úmyslu toto povolení udělit.

Článek 8

1.   Zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí zpřístupnit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje učiněné v dobré víře, že toto jednání je v souladu s tímto nařízením, nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů, které je provádějí, ani jejich vedoucích pracovníků či zaměstnanců, neprokáže-li se, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Zákaz uvedený v čl. 2 odst. 2 nezakládá jakoukoli odpovědnost fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, které zpřístupnily finanční prostředky nebo hospodářské zdroje, pokud nevěděly a neměly rozumný důvod domnívat se, že svým jednáním daný zákaz porušují.

Článek 9

1.   Aniž jsou dotčeny platné předpisy o ohlašování, důvěrnosti a služebním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo jsou umístěny, uvedenému na internetových stránkách, jejichž seznam je obsažen v příloze II, veškeré informace, které mohou usnadnit dodržování tohoto nařízení, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s článkem 2, a předají tyto informace buď přímo, nebo prostřednictvím členských států Komisi a

b)

spolupracují s tímto příslušným orgánem při každém ověřování těchto informací.

2.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené v souladu s tímto článkem se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 10

Komise a členské státy se neprodleně navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a předávají si všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o porušování tohoto nařízení a obtížích s jeho prosazováním a o rozhodnutích vnitrostátních soudů.

Článek 11

Komise je oprávněna měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 12

1.   Pokud Rada rozhodne o tom, že se na fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt či orgán mají vztahovat opatření uvedená v čl. 2 odst. 1, změní odpovídajícím způsobem přílohu I.

2.   Rada své rozhodnutí uvedené v odstavci 1 včetně odůvodnění zařazení na seznam sdělí dotčené fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, a to buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím umožní této osobě, subjektu nebo orgánu se k záležitosti vyjádřit.

3.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, Rada své rozhodnutí uvedené v odstavci 1 přezkoumá a dotčenou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti vyrozumí.

4.   Seznam obsažený v příloze I se pravidelně přezkoumává, a to alespoň jednou za dvanáct měsíců od 21. března 2011.

Článek 13

1.   Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí takto stanovené sankce Komisi neprodleně po vstupu tohoto nařízení v platnost a oznámí jí veškeré následné změny těchto ustanovení.

Článek 14

Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat Komisi nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 15

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie;

b)

na palubě každého letadla nebo plavidla podléhajících pravomoci některého členského státu;

c)

pro každou osobu nacházející se na území Unie nebo mimo ně, která je státním příslušníkem některého členského státu;

d)

pro každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán založený nebo zřízený podle práva některého členského státu;

e)

pro každou právnickou osobu, subjekt nebo orgán v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo zčásti v Unii.

Článek 16

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. března 2011.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Viz strana 63 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.


PŘÍLOHA I

Seznam fyzických a právnických osob, subjektů nebo orgánů uvedených v čl. 2 odst. 1

 

Namn (och eventuella alias)

Personuppgifter

Skäl för införande i förteckningen

1.

Mohammed Hosni Sayyid Mubarak

Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum 4.5.1928

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

2.

Suzanne Saleh Thabet

Gift med Mohammed Hosni Sayyid Mubarak, Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 28.2.1941

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

3.

Alaa Mohammed Hosni Sayyid Mubarak

Son till Mohammed Hosni Sayyid Mubarak, Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 26.11.1960

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Gift med Alaa Mohammed Hosni Sayyid Mubarak, son till Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 5.10.1971

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

5.

Gamal Mohammed Hosni Sayyid Mubarak

Son till Mohammed Hosni Sayyid Mubarak, Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 28.12.1963

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Gift med Gamal Mohammed Hosni Sayyid Mubarak, son till Arabrepubliken Egyptens före detta president

Födelsedatum: 13.10.1982

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Före detta parlamentsledamot

Födelsedatum: 12.1.1959

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed

Gift med Ahmed Abdelaziz Ezz

Födelsedatum: 31.1.1963

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Gift med Ahmed Abdelaziz Ezz

Födelsedatum: 25.5.1959

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Gift med Ahmed Abdelaziz Ezz

Födelsedatum: 9.10.1969

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Före detta minister för bostadsfrågor, allmännyttiga företag och stadsutveckling

Födelsedatum: 16.5.1945

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Gift med Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Födelsedatum: 3.6.1956

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

13.

Rashid Mohammed Rashid Hussein

Före detta handels- och industriminister

Födelsedatum: 9.2.1955

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

14.

Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy

Gift med Rashid Mohammed Rashid Hussein

Födelsedatum: 5.7.1959

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

15.

Mohamed Zoheir Mohamed Wahid Garrana

Före detta minister för turism

Födelsedatum: 20.2.1959

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

16.

Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin

Gift med Mohamed Zoheir Mohamed Wahid Garrana

Födelsedatum: 8.1.1960

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

17.

Amir Mohamed Zoheir Mohamed Wahid Garrana

Son till Mohamed Zoheir Mohamed Wahid Garrana

Födelsedatum: 21.9.1990

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

18.

Habib Ibrahim Habib al-Adli

Före detta inrikesminister

Födelsedatum: 1.3.1938

Man

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Gift med Habib Ibrahim al-Adli

Födelsedatum: 23.1.1963

Kvinna

Föremål för rättslig åtgärd från de egyptiska myndigheternas sida avseende förskingring av statliga medel, grundad på Förenta nationernas konvention mot korruption


PŘÍLOHA II

Seznam příslušných orgánů členských států podle čl. 4 odst. 1, čl. 5 odst. 1, článku 7 a čl. 9 odst. 1 písm. a) a adresa Evropské komise pro účely zasílání oznámení

A.   Příslušné orgány v každém členském státě:

BELGIE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULHARSKO

http://www.mfa.bg/pages/view/5519

ČESKÁ REPUBLIKA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DÁNSKO

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

NĚMECKO

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONSKO

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRSKO

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ŘECKO

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ŠPANĚLSKO

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITÁLIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

KYPR

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt

LUCEMBURSKO

http://www.mae.lu/sanctions

MAĎARSKO

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NIZOZEMSKO

http://www.minbuza.nl/sancties

RAKOUSKO

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLSKO

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALSKO

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVENSKO

http://www.foreign.gov.sk

FINSKO

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVÉDSKO

http://www.ud.se/sanktioner

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B.   Adresa pro zasílání oznámení nebo jinou komunikaci s Evropskou komisí:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgium

E-mail: [email protected]

Tel.: +32 22955585

Fax: +32 22990873


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU