(EU) č. 257/2011Nařízení Komise (EU) č. 257/2011 ze dne 16. března 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí

Publikováno: Úř. věst. L 70, 17.3.2011, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. března 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. března 2011 Nabývá účinnosti: 1. července 2011
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 257/2011

ze dne 16. března 2011,

kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007 o otevření a správě celních kvót Společenství v odvětví drůbežího masa pocházejícího z Brazílie, Thajska a jiných třetích zemí

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“) (1), a zejména na čl. 144 odst. 1 a článek 148 ve spojení s článkem 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2007/360/ES ze dne 29. května 2007 o uzavření dohod ve formě dohodnutého zápisu mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou a mezi Evropským společenstvím a Thajským královstvím na základě článku XXVIII Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 (GATT 1994) o změně koncesí u drůbežího masa (2), a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 130 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007 by měly být dovozy do Unie spravovány pomocí dovozních licencí. V zájmu zamezení spekulativním praktikám, které by narušovaly dovoz, je však vhodné spravovat kvótu otevřenou nařízením Komise (ES) č. 616/2007 (3) a přidělenou Thajsku pod pořadovým číslem 09.4215 a číslem skupiny 5 tak, že se v první fázi přidělí dovozní práva a ve druhé vydají dovozní licence v souladu s čl. 6 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1301/2006 ze dne 31. srpna 2006, kterým se stanoví společná pravidla ke správě dovozních celních kvót pro zemědělské produkty, které podléhají režimu dovozních licencí (4).

(2)

Je třeba stanovit nové podmínky pro přidělování dovozních práv a následné vydávání dovozních licencí pro dotčenou kvótu, pokud jde o způsobilost žadatelů a o rozdělení dováženého množství pro kvótové období stanovené v čl. 1 odst. 1 nařízení (ES) č. 616/2007.

(3)

V zájmu zamezení spekulativním praktikám a zajištění toho, aby dovozní práva byla přidělena skutečným dovozcům, je nezbytné stanovit historické referenční množství dovezeného drůbežího masa, které je podmínkou pro podání žádosti o dovozní práva na příslušné úrovni.

(4)

Pokud jde o nové podmínky platné pro dovoz produktů pocházejících z Thajska, je třeba stanovit na příslušné úrovni výši jistoty pro dovozní práva a licence, aby byla zajištěna řádná správa celních kvót a dostatečně zaručen přístup hospodářských subjektům k těmto kvótám.

(5)

S cílem zajistit, aby každý hospodářský subjekt musel požádat o dovozní licenci pro všechna přidělená dovozní práva, je třeba stanovit, že tato povinnost představuje zásadní požadavek ve smyslu nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 ze dne 22. července 1985, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu jistot pro zemědělské produkty (5).

(6)

Oznamovací lhůta stanovená v nařízení (ES) č. 616/2007, během které musí vnitrostátní orgány sdělit Komisi množství, na která byly vydány licence, je oproti okamžiku vydání příliš dlouhá. V zájmu řádné správy kvóty je proto třeba tuto oznamovací lhůtu posunout dopředu.

(7)

Aby si hospodářské subjekty a příslušné orgány zvykly na novou správu skupiny 5, je vhodné posunout lhůtu, v níž se podávají žádosti o dovozní práva pro první podobdobí začínající dne 1. července 2011, z dubna 2011 na květen 2011.

(8)

Nařízení (ES) č. 616/2007 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Protože následující kvótové období začíná dne 1. července 2011, mělo by se toto nařízení začít používat od uvedeného data.

(10)

Řídící výbor pro společnou organizaci zemědělských trhů nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 616/2007 se mění takto:

1.

V článku 3 se doplňuje odstavec, který zní:

„3.   Roční množství stanovené pro skupinu 5 se spravuje nejprve prostřednictvím přidělení dovozních práv a poté prostřednictvím vydání dovozních licencí.“

2.

Články 4, 5 a 6 se nahrazují tímto:

„Článek 4

1.   Pokud jde o jiné skupiny než skupinu 5, předkládá žadatel o dovozní licenci pro účely článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 při podání své první žádosti týkající se daného kvótového období důkaz, že v každém ze dvou období uvedených v článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 dovezl nejméně 50 tun produktů, na které se vztahuje příloha I část XX nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 (6), nebo přípravků kódu KN 0210 99 39.

Pokud jde o skupinu 5, předkládá žadatel o dovozní práva pro účely článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 při podání své první žádosti týkající se daného kvótového roku důkaz, že v každém ze dvou období uvedených v článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 dovezl nejméně 250 tun produktů, na které se vztahuje příloha I část XX nařízení (ES) č. 1234/2007, nebo přípravků kódu KN 0210 99 39.

Na žádosti o licenci smí být uvedeno pouze jedno z pořadových čísel podle přílohy I tohoto nařízení.

2.   Odchylně od článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 a od prvního pododstavce odst. 1 tohoto článku může žadatel o dovozní licenci při podání své první žádosti týkající se daného kvótového období předložit důkaz, že v každém ze dvou období uvedených v článku 5 nařízení (ES) č. 1301/2006 zpracoval nejméně 1 000 tun drůbežího masa kódů KN 0207 nebo 0210 na přípravky z drůbežího masa kódu KN 1602, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1234/2007, nebo na homogenizované přípravky kódu KN 1602 10 00, které neobsahují jiné maso než drůbeží.

Pro účely tohoto odstavce se „zpracovatelem“ rozumí každá osoba zapsaná v rejstříku plátců DPH v členském státě, v němž je usazena, která předloží důkaz zpracovatelské činnosti prostřednictvím jakéhokoli obchodního dokladu ke spokojenosti dotčeného členského státu.

3.   Společnost, která vznikla fúzí společností, z nichž každá dovezla referenční množství, může tato referenční množství použít jako základ své žádosti.

4.   Odchylně od čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 1301/2006 může každý žadatel předložit u skupin 3, 6 a 8 více žádostí o dovozní licence pro produkty stejné skupiny, pokud tyto produkty mají různou zemi původu. Tyto žádosti se podají společně příslušnému orgánu členského státu, přičemž pro každou zemi původu se podá jedna žádost. Pokud jde o maximální množství stanovené v odstavci 5 tohoto článku, pohlíží se na ně jako na jedinou žádost.

5.   Pro skupiny jiné než skupinu 5 se musí žádost o licenci týkat alespoň 100 tun a maximálně 10 % množství, které je k dispozici pro danou kvótu v daném období nebo podobdobí.

Avšak

a)

pro skupiny 2 a 3 se však žádost o licenci nebo dovozní práva smí týkat maximálně 5 % množství, které je k dispozici pro danou kvótu v daném období nebo podobdobí;

b)

pro skupiny 3, 6 a 8 je minimální množství, jehož se žádost o licenci musí týkat, sníženo na 10 tun.

Pro skupinu 5 se musí žádost o dovozní práva vztahovat nejméně na 100 tun a nejvýše na 10 % množství, které je k dispozici pro příslušnou kvótu pro příslušné podobdobí.

6.   Licence zavazuje k dovozu z uvedené země s výjimkou skupin 3, 6 a 8. Pro skupiny dotčené uvedenou povinností se v kolonce 8 žádosti o licenci a licence samé uvede země původu a výraz „ano“ se označí křížkem.

7.   Kolonka 20 žádosti o licenci a licence samé musí obsahovat jeden z údajů uvedených v příloze II části A.

Kolonka 24 licence musí obsahovat jeden z údajů uvedených v příloze II části B.

Kolonka 24 licence pro skupinu 3 a 6 musí obsahovat jeden z údajů uvedených v příloze II části C.

Kolonka 24 licence pro skupinu 8 musí obsahovat jeden z údajů uvedených v příloze II části D.

Článek 5

1.   Žádost o dovozní práva pro skupinu 5 a o dovozní licence pro ostatní skupiny lze podávat pouze během prvních sedmi dnů třetího měsíce předcházejícího každému podobdobí a pro skupinu 3 během prvních sedmi dnů třetího měsíce předcházejícího kvótovému období.

Žádost o dovozní práva pro skupinu 5 týkající se podobdobí, které začíná dne 1. července 2011, však lze podávat pouze během prvních sedmi dnů měsíce května 2011.

2.   Pro jiné skupiny než skupinu 5 musí být při podání žádosti o licenci složena jistota ve výši 50 EUR za 100 kilogramů. Pro žádost o licenci týkající se skupiny 1, 4 a 7 je však jistota stanovena na 10 EUR za 100 kg a pro žádost o dovozní práva týkající se skupiny 5 na 6 EUR za 100 kg.

3.   Nejpozději čtrnáctý den měsíce, v němž byly žádosti podány, sdělí členské státy Komisi celkové množství požadované pro každou skupinu, rozepsané podle původu a vyjádřené v kilogramech.

4.   Dovozní práva se udělují a licence vydávají od 23. dne měsíce, v němž byly žádosti podány, a nejpozději poslední den uvedeného měsíce. Dovozní práva jsou platná od prvního dne podobdobí, na které byla žádost podána, do 30. června téhož dovozního období a jsou nepřevoditelná.

5.   Pro skupinu 5 mohou být žádosti o licence podány výhradně ve členském státě, ve kterém žadatel podal žádost a získal dovozní práva. Pro tuto skupinu se licence vydávají na základě žádosti hospodářského subjektu, který dovozní práva získal, a na jeho jméno.

Pro skupinu 5 skládá hospodářský subjekt při vydání dovozní licence jistotu 75 EUR za 100 kg. Každé vydání dovozní licence má za následek odpovídající snížení získaných dovozních práv a jistota složená za dovozní práva v souladu s odstavcem 2 je v poměrné výši bez prodlení uvolněna.

6.   Žádosti o dovozní licence se vztahují na celkové množství přidělených dovozních práv. Tato povinnost představuje zásadní požadavek ve smyslu čl. 20 odst. 2 nařízení Komise (EHS) č. 2220/85 (7)

Článek 6

1.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 členské státy sdělí Komisi:

a)

u každé skupiny kromě skupiny 5 množství, na která byly vydány licence, a to nejpozději desátý den měsíce, v němž byly žádosti podány;

b)

u skupiny 5 množství, na která byly vydány licence během daného podobdobí, a to nejpozději desátý den měsíce následujícího po každém podobdobí.

2.   Členské státy sdělí Komisi do konce čtvrtého měsíce, který následuje po konci každého ročního období, množství skutečně propuštěná do volného oběhu podle tohoto nařízení v daném období.

3.   Odchylně od čl. 11 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1301/2006 sdělí členské státy Komisi množství, na něž se vztahují nevyužité nebo částečně využité dovozní licence a která odpovídají rozdílu mezi množstvím zapsaným na zadní straně dovozních licencí a množstvím, na které byly licence vydány:

a)

poprvé současně se sděleními uvedenými v čl. 5 odst. 3 tohoto nařízení, která se týkají žádosti předložené na poslední podobdobí ročního kvótového období;

b)

podruhé a naposledy do konce čtvrtého měsíce následujícího po konci každého ročního období u množství, která ještě nebyla oznámena v době prvního sdělení podle písmene a).

Na skupinu 3 se sdělení uvedené v písm. a) prvního pododstavce nevztahuje.

4.   Množství, na která se vztahují odstavce 1 a 3, se vyjádří v kilogramech a rozdělí podle skupin. Množství, na která se vztahuje odstavec 2, se vyjádří v kilogramech a rozdělí podle skupin a původu.

3.

Ustanovení čl. 7 odst. 1 se mění takto:

a)

druhý pododstavec se zrušuje;

b)

doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„V souladu s čl. 22 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 376/2008 (8) jsou však pro skupinu 5 licence platné 15 pracovních dnů od skutečného dne vydání licence. Dovozní práva jsou platná od prvního dne podobdobí, na které byla žádost podána, do 30. června téhož kvótového období.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se od kvótového období začínajícího dne 1. července 2011.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. března 2011.

Za Komisi

José Manuel BARROSO

předseda


(1)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 138, 30.5.2007, s. 10.

(3)  Úř. věst. L 142, 5.6.2007, s. 3.

(4)  Úř. věst. L 238, 1.9.2006, s. 13.

(5)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5.

(6)  Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.

(7)  Úř. věst. L 205, 3.8.1985, s. 5.“

(8)  Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU