(EU) č. 241/2011Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 241/2011 ze dne 11. března 2011 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miele delle Dolomiti Bellunesi (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 66, 12.3.2011, s. 15-16 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. března 2011 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. dubna 2011 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2011
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 241/2011

ze dne 11. března 2011

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Miele delle Dolomiti Bellunesi (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 510/2006 ze dne 20. března 2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 7 odst. 4 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o zápis názvu „Miele delle Dolomiti Bellunesi“ do rejstříku předložená Itálií byla v souladu s čl. 6 odst. 2 prvním pododstavcem nařízení (ES) č. 510/2006 zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie  (2).

(2)

Protože Komisi nebyla oznámena žádná námitka podle článku 7 nařízení (ES) č. 510/2006, musí být uvedený název zapsán do rejstříku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název uvedený v příloze tohoto nařízení se zapisuje do rejstříku.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. března 2011.

Za Komisi, jménem předsedy,

Dacian CIOLOŞ

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 93, 31.3.2006, s. 12.

(2)  Úř. věst. C 184, 8.7.2010, s. 32.


PŘÍLOHA

Zemědělské produkty určené k lidské spotřebě, uvedené v příloze I Smlouvy:

Třída 1.4:   Ostatní produkty živočišného původu (vejce, med, různé mléčné výrobky kromě másla atd.)

ITÁLIE

Miele delle Dolomiti Bellunesi (CHOP)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU